instruction

listen to the pronunciation of instruction
Englisch - Türkisch
{i} yönerge

Bir bambu bisikletin nasıl yapıldığıma dair yönergeler aldık. - We received instructions on how to make a bamboo basket.

Bütün yönergeleri izleyin. - Follow all instructions.

{i} talimat

Bütün cevaplar talimatlara göre yazılmalıdır. - All answers must be written according to the instructions.

Talimatları dikkatle okursanız, yanlış yapmazsınız. - You can't go wrong if you read the instructions carefully.

öğretim

Öğretim videolar birçok çevrim içi derslerin önemli bir bileşenidir. - Instructional videos are a key component of many online courses.

{i} açıklama

Çocuklar açıklamaları anlıyor gibi görünmüyorlardı. - The children didn't seem to understand the instructions.

(Askeri) KOMUT: Bir işlemi ve öğelerin değer veya yerlerini belirten bir deyim. Talimat
{i} eğitim

İsrail'de İngilizce eğitim seviyesi çok düşük. - The level of English instruction in Israel is very low.

Eğitimci öğleden sonraları talimatlar verdi. - The trainer gave instructions in the afternoons.

talimat/öğretme
instructionsdirektif
{i} öğrenim
{i} eğretim
(Tıp) instruksiyon
izahat
talimatname
(Askeri) öğretim/öğrenim
{i} öğretme, eğitim
talimatı
komut, yönerge yönerge
(Bilgisayar) yönerge yönerge
(Bilgisayar) işlem
{i} direktif

Tom'un direktiflerini uyguladım. - I carried out Tom's instructions.

tarifname
bilgi

Dosyalarımıza giriş için FTP'nin nasıl kullanılacağına dair bilgileri ekledim. - I have attached instructions on how to use FTP to access our files.

Bir bilgisayar programı bilgisayara ne yapacağını söyleyen bir talimatlar listesidir. - A computer program is a list of instructions that tell the computer what to do.

maarif
ders

Öğretim videolar birçok çevrim içi derslerin önemli bir bileşenidir. - Instructional videos are a key component of many online courses.

yönlendirme
instructions
{i} talimat

Problem sadece benim talimatlarımı izlememenizden ortaya çıktı. - The problem has arisen simply because you didn't follow my instructions.

Tom Mary'nin talimatlarını izledi. - Tom followed Mary's instructions.

instruction code
direktif kodu
instruction drawing
tarifname resmi
instruction manual
(Kimya) el kitabı
instruction mnemonic
(Bilgisayar) işlem ismi
instruction page
(Bilgisayar) yönerge sayfası
instruction plate
kullanma talimatı levhası
instruction plate
talimat plakası
instruction area
komut alan
instruction book
tarifname
instruction book
talimat kitabı
instruction character
komut karakteri
instruction code
komut kodu
instruction compatibility
komut uyumluluğu
instruction constant
komut değişmezi
instruction counter
komut sayacı
instruction cycle
komut çevrimi
instruction deck
komut kümesi
instruction format
komut formatı
instruction modification
komut modifikasyonu
instruction pack
komut paketi
instruction register
komut fihristi
instruction repertoire
komut repertuvarı
instruction set
komut seti
instruction simulator
komut simülatörü
instruction storage
komut alan
instruction time
komut süresi
instruction trace
komut izleme
instruction word
komut sözcüğü
instruction aid
eğitim yardımı
instruction book
kullanma talimatı
instruction book
izahat kitabı
instruction execution unit
Yönerge İşletme Birimi
instruction fetch
komut getirme
instruction fire
(Askeri) öğretim atışı
instruction fire
(Askeri) ÖĞRETİM ATIŞI: Bir öğretmen yardımı ile ve çok defa, karşılıklı eğitim usulü ile bir atış yerinde yapılan atış tatbikatı
instruction register
(Bilgisayar) komut yazmacı
instruction schedule
(Askeri) ÖĞRETİM PROGRAMI
instruction set
(Bilgisayar) komut takımı
instruction set
komut takımı Yönerge kümesi
instruction storage
(Bilgisayar,Teknik) komut alanı
instruction time
(Bilgisayar,Teknik) komut zamanı
indexed instruction
dizinli komut
initial instruction
başlangıç komutu
input instruction code
girdi komut kodu
input/output instruction
giriş / çıkış komutu
indirect instruction
dolayli komut
indirect instruction
(Bilgisayar,Teknik) dolaylı komut
instruct
talimat vermek
instructions
yönergeler

Ben yönergeleri izlemedim. - I didn't follow instructions.

Bütün yönergeleri izleyin. - Follow all instructions.

instructions
{i} talimatlar

Talimatları dikkatle okursanız, yanlış yapmazsınız. - You can't go wrong if you read the instructions carefully.

O stajyerlere talimatları verdi fakat onlar talimatlarla ilgili karar veremediler. - He gave instructions to the trainees, but they couldn't make heads or tails of them.

instructions
yönetmelik
instructions
tarife
instructions
{i} direktifler

Tom'un direktiflerini uyguladım. - I carried out Tom's instructions.

instructions
{i} açıklamalar

Çocuklar açıklamaları anlıyor gibi görünmüyorlardı. - The children didn't seem to understand the instructions.

instructions
{i} kullanma talimatları
absolute instruction
makine dilindeki komut
absolute instruction
mutlak komut
direct instruction
(Bilgisayar) dolaysız komut
endif instruction
(Bilgisayar) endif yönergesi wordbasic
execution of an instruction
(Bilgisayar,Teknik) bir komutun uygulanması
extract instruction
özütleme komutu
extract instruction
(Askeri) çekme
general instruction
tamim
illegal instruction
(Bilgisayar) kuraldışı komut
instruct
emretmek
instruct
haber vermek
instruct
bilgi vermek
instructions
talimatname
instructions
açıklama

Çocuklar açıklamaları anlıyor gibi görünmüyorlardı. - The children didn't seem to understand the instructions.

logic instruction
mantıksal komut
ministry of public instruction
milli eğitim bakanlığı
move instruction
(Bilgisayar,Teknik) taşıma komutu
pseudo instruction
(Bilgisayar) sözde komut
receive instruction
talimat almak
return instruction
(Bilgisayar) geri dönüş komutu
shift instruction
kaydırma komutu
single instruction
tek komut çoklu veri
instructional
eğitim
addressless instruction format
adressiz komut formatı
artihmetic instruction
aritmetik komut
basic instruction
temel komut
beginner's all purpose symbolic instruction code
basic programlama dili
boolean instruction
boole komutu
call instruction
çağırma komutu
check indicator instruction
denetim göstergesi komutu
computer assisted instruction
bilgisayar destekli öğretim
computer managed instruction
bilgisayar destekli eğitim
computer-assisted instruction
bilgisayar destekli öğretim
conditional branch instruction
koşullu dallanma komutu
conditional breakpoint instruction
koşullu ara verme noktası komutu
conditional instruction
koşullu yönerge
conditional stop instruction
koşullu durdurma komutu
control transfer instruction
denetim aktarım komutu
discrimination instruction
ayırma komutu
effective instruction
efektif komut
give instruction
talimat vermek
halt instruction
durdurma komutu
illegal instruction
geçersiz komut
instruct
öğret

Sürüş öğretmenim daha sabırlı olmam gerektiğini söylüyor. - My driving instructor says I should be more patient.

Üç yıldır bir kayak öğretmeniyim. - I've been a ski instructor for three years.

instruct
öğretmek

İnsanlara öğretmek için hayvanları kullanırım. - I use animals to instruct people.

instructions
yönerge

Bir bambu bisikletin nasıl yapıldığıma dair yönergeler aldık. - We received instructions on how to make a bamboo basket.

Ben yönergeleri izlemedim. - I didn't follow instructions.

instructions
emir
instructions
direktif

Tom'un direktiflerini uyguladım. - I carried out Tom's instructions.

jump instruction
atlama komutu
loading instruction
yükleme yönergesi
logic instruction
mantık komutu
logical instruction
mantıksal komut
machine instruction
makine komutu
machine instruction code
makine komut kodu
macro instruction
büyük komut
master instruction tape
ana komut bandı
memory reference instruction
bellek referans komutu
million instruction per second
saniyede milyon komut
no operation instruction
işlem yok komutu
null instruction
işlem yok komutu
null instruction
boş işlem komutu
one address instruction
tek adresli komut
privileged instruction
ayrıcalıklı komut
program instruction
bağdarlama komutu
pseudo instruction
yalancı komut
reduced instruction set computer
indirgenmiş komut takımı bilgisayarı
register to memory instruction
yazmaçtan belleğe komut
register to register instruction
yazmaçtan yazmaca komut
repetition instruction
yineleme komutu
return instruction
dönüş komutu
storage to register instruction
bellekten yazmaca komut
storage to storage instruction
bellekten belleğe komut
symbolic instruction
simgesel komut
instruct
bilgilendirmek
branch instruction
dallanma komutu
breakpoint instruction
ara verme komutu, kesim noktası komutu
criterion-referenced instruction
kriter-referanslı talimat
decision instruction
karar komutu
dummy instruction
yapay komut, yalancı komut
entry instruction
giriş komutu
give further instruction
ek bilgi vermek
instruct
okutmak
instructional
öğretimsel
language of instruction
eğitim dili
medium of instruction
Eğitim-öğretim dili
moral instruction
Ahlâk eğitimi
operating instruction
çalıştırma talimatı
optional halt instruction
seçmeli durdurma komutu
optional stop instruction
seçmeli durdurma komutu
outer macro instruction
dış makro komut
presumptive instruction
varsayımsal komut
program instruction
program komutu
program stop instruction
program durdurma komutu
prompting instruction
çağırma komutu
register instruction
yazmaç komutu
register reference instruction
yazmaç referans komutu
restart instruction
yeniden başlatma komutu
self instruction
Kendi talimat
self-paced instruction
herhangi bir rehber olmadan kendi kendimize uygulayacağımız talimat
table lookup instruction
çizelge arama komutu
three address instruction
üç adresli komut
transfer instruction
aktarma komutu
trapped instruction
tuzaklanmış komut
unconditional branch instruction
koşulsuz sapma komutu
unconditional jump instruction
koşulsuz atlama komutu
unconditional transfer instruction
koşulsuz aktarım komutu
waste instruction
harcama komutu, hiçbir şey yapmama komutu
work instruction
iş eğitimi
Chairman of the Joint Chiefs of Staff instruction
(Askeri) Müşterek Kurmay Başkanları Başkanı direktifi
Department of Defense instruction
(Askeri) Savunma Bakanlığı talimatı
Navy medical command instruction
(Askeri) Deniz Kuvvetleri sıhhi komuta talimatı
Office of Intelligence (USCS); operating instruction
(Askeri) İstihbarat Dairesi (USCS); çalıştırma talimatı
Secretary of the Navy instruction
(Askeri) Donanma Eğitim Bakanı
absolute instruction
makina dilindeki komut, mutlak komut
adjusting instruction
(Otomotiv) ayarlama talimatı
administrative instruction
(Askeri) İdari talimat
anchored instruction
(Pisikoloji, Ruhbilim) referans noktalı eğitim
bit instruction
bit komutu
branching instruction
sapma komutu
call instruction
(Bilgisayar,Teknik) çağrı komutu
carry out instruction
talimat yerine getirmek
character guidance instruction
(Askeri) KARAKTER GELİŞTİRME ÖĞRETİMİ
clear instruction
(Kanun) açık talimat
clinical instruction
(Tıp) seririyat
communication operation instruction
(Askeri) MUHABERE TALİMATI: Bknz. "signal operation instruction"
computer aided instruction
bilgisayar destekli ogretim
conditional branch instruction
(Bilgisayar,Teknik) koşullu sapma komutu
detailed taxi instruction
(Askeri) ayrıntılı taksi talimatı
direct instruction
dogrudan (dolaysiz) komut
dual instruction
(Havacılık) çift kumandalı öğretim
dummy instruction
yalancı komut çöplük
dummy instruction
(Bilgisayar) yalancı komut
dummy instruction
(Bilgisayar,Teknik) yapay komut
dynamic instruction
(Elektrik, Elektronik) dinamik talimat
else instruction
YOKSA yönergesi
endif instruction
Endif yönergesi (Wordbasic)
executable instruction
yurutulur komut
exercise planning instruction
(Askeri) tatbikat planlama direktifi
extract instruction
(Askeri) ÇEKME KOMUTU: Verilen deyimlerin seçilen kesimlerden yeni deyimlerin meydana getirilmesini isteyen bir komut
Englisch - Englisch
The act of instructing, teaching, or furnishing with information or knowledge

Instruction will be provided on how to handle difficult customers.

An instance of the information or knowledge so furnished

If my instructions may be your guide.

An order or command
A single operation of a processor defined by an instruction set architecture
That which instructs, or with which one is instructed; the intelligence or information imparted Precept; information; teachings
If someone gives you instruction in a subject or skill, they teach it to you. Each candidate is given instruction in safety
{i} teaching, education, training; direction, guidance
The act of instructing, teaching, or furnishing with knowledge; information
Direction; order; command
An instruction is something that someone tells you to do. Two lawyers were told not to leave the building but no reason for this instruction was given
A software statement that specifies a machine operation Also called a COMMAND
methods used to structure learning opportunities to teach concepts
That which instructs, or with which one is instructed; the intelligence or information imparted; as: (a) Precept; information; teachings. (b) Direction; order; command
A single command in the assembly language of the CPU When executed, an instruction modifies some of the parts of the CPU in a deterministic fashion
All activities that are part of an institution's instruction program Expenditures would include credit and noncredit courses, academic, vocational, technical instruction, remedial, special, and extension sessions (NACUBO)
– Bit string containing an operation code and one or more operands that cause a processor to perform a processing action
Includes expenditures for activities dealing directly with the interaction between teachers and students and related costs which can be directly attributed to a program of instruction Included here are activities of aides or classroom assistants of any type which assist in the instructional process
the teaching and training activities of an institution including those offered for credit for a degree and those offered for non-credit Generally includes sponsored instruction and training, and departmental research, however it may also include departmental research and may, where agreed to, include university research
An instruction is a unit of code that carries information to various buffers and registers in a computer The instruction determines the processing actions to be taken
(computer science) a line of code written as part of a computer program
Instructions are clear and detailed information on how to do something. Always read the instructions before you start taking the medicine. Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code Reduced Instruction Set Computing computer assisted instruction
The activities dealing directly with the teaching of students or improving the quality of teaching
the profession of a teacher; "he prepared for teaching while still in college"; "pedagogy is recognized as an important profession"
The activities that represent the interaction between the learner and the teaching medium concerning the subject Examples: lecture, laboratory, tutoring, practicum, internship, accreditation preparation, etc <01 02 03> Evaluation - The activities that concern the determination of the performance or value of the instruction participants The learner is evaluated by someone representing the authority of the teaching medium through a grading process The learner, in turn, grades the effectiveness of both the teaching medium and the course <01 02 04>
A direction given by the judge to the jury concerning the law of the case
a message describing how something is to be done; "he gave directions faster than she could follow them"
Tips Articles Schools Lessons Outings Videotapes Books ABC's of Golf Recommended Hand e caps Main MenuHome Ask the Pro Pro Shop Links Entertainment Newsletter Free Gifts Tell a Friend Recommend Us About Awards Contact Site Search Site Map
the systematic provision of information, opportunities, and resources to promote the development of a repertoire of knowledge and skills See Training
A command that tells the processor to do something, like add two numbers or get some data from the memory
the activities of educating or instructing or teaching; activities that impart knowledge or skill; "he received no formal education"; "our instruction was carefully programmed"; "good teaching is seldom rewarded"
The delivery of information to enable learning The process by which knowledge and skills are transferred to students Instruction applies to both training and education
A program statement that specifies an operation to be performed by a computer and that identifies data involved in the operation IBM
the law as given be the court to the jury prior to their deliberations which states the applicable law to the issues in the case
includes expenditures for all activities that are part of the University's instruction programs This includes expenditures for department chairpersons, but it excludes expenditures for academic administration when the primary assignment is administration (academic deans)
  In a programming language, an expression that specifies one operation and identifies its operands, if any
This category should include expenditures for all activities that are part of an institution's instruction program, with the exception of expenditures for remedial and tutorial instruction, which should be categorized as Student Services Expenditures for credit and noncredit courses, for academic, occupational, and vocational instruction, and for regular, special, and extension sessions should be included
Instruction includes the activities that deal directly with the interaction between teachers and students
The activities dealing directly with students and/or with improving the quality of student learning
A direction given by the judge to the jury concerning the law to be applied in the case
A program statement that specifies an operation to be performed by the computer, along with the values or locations of operands This statement represents the programmer's request to the processor to perform a specific operation
instr
instruction set
The set of machine instructions that a particular CPU can execute; the corresponding set of assembly language mnemonics
instruction sets
plural form of instruction set
instruction address
destination for a command
instruction book
a book of directions for using or operating some piece of equipment
instruction code
collection of commands that comprise a program (Computers)
instruction cycle
time needed for the CPU to perform one instruction and to prepare for the next instruction
instruction format
format in which a computer command is written (number of operands, their order, etc.)
instruction manual
handbook containing directions for performing certain actions
instruction manual
a manual usually accompanying a technical device and explaining how to install or operate it
instruction register
unit of computer memory that contains the command code
instruction set
commands which the CPU is able to perform
individual instruction
private tutoring
instruct
Instruction
instruct
To teach or direct; to give instructions

Listen carefully when someone instructs you to assemble.

machine instruction
Any of a set of discrete instructions, each with its own binary representation and associated assembly language mnemonic, that a CPU can execute; typically they will involve the movement, comparison or manipulation of data
instruct
Someone who instructs people in a subject or skill teaches it to them. He instructed family members in nursing techniques
ınstruction
{n} the act of teaching, direction, order
An instruction
charge
arithmetic instruction
teaching of math
catechetical instruction
teaching religious principles by questions and answers
complex instruction set computing
(computer science) a kind of computer architecture that has a large number of instructions hard coded into the cpu chip
computer-assisted instruction
Use of instructional material presented by a computer. Since the advent of microcomputers in the 1970s, computer use in schools has become widespread, from primary schools through the university level and in some preschool programs. Instructional computers either present information or fill a tutorial role, testing the student for comprehension. By providing one-on-one interaction and producing immediate responses to input answers, computers allow students to demonstrate mastery and learn new material at their own pace. A disadvantage is that computerized instruction cannot extend the lesson beyond the limits of the programming
course of instruction
education imparted in a series of lessons or class meetings; "he took a course in basket weaving"; "flirting is not unknown in college classes"
give instruction in
teach, train (a certain subject)
instruct
Arranged; furnished; provided
instruct
make aware of; "Have the students been apprised of the tuition hike?"
instruct
Instructed; taught; enlightened
instruct
To put in order; to form; to prepare
instruct
To form by communication of knowledge; to inform the mind of; to impart knowledge or information to; to enlighten; to teach; to discipline
instruct
{f} teach, educate, inform; direct, guide; command, order
instruct
give instructions or directions for some task; "She instructed the students to work on their pronounciation"
instruct
give instructions or directions for some task; "She instructed the students to work on their pronounciation" make aware of; "Have the students been apprised of the tuition hike?
instruct
impart skills or knowledge to; "I taught them French"; "He instructed me in building a boat"
instruct
To furnish with directions; to advise; to direct; to command; as, the judge instructs the jury
instruct
If you instruct someone to do something, you formally tell them to do it. The family has instructed solicitors to sue Thomson for compensation `Go and have a word with her, Ken,' Webb instructed I want you to instruct them that they've got three months to get the details sorted out
instruct
make aware of; "Have the students been apprised of the tuition hike?
instructional
of or relating to or used in instruction; "instructional aids"
instructional
Instructional books or films are meant to teach people something or to offer them help with a particular problem. instructional material designed to help you with your lifestyle. providing instruction instructional programmes/materials/techniques etc
instructional
Pertaining to, or promoting, instruction; educational
instructional
of or relating to or used in instruction; "instructional aids
instructional
Intended for purposes of instruction, for teaching
instructional
{s} pertaining to teaching or instructing; educational, serving to teach or inform
instructions
Judge's explanation to the jury before it begins deliberations of the questions it must answer and the law governing the case
instructions
Judge's explanation to the jury before it begins deliberations of the question it must answer and the applicable law governing the case (Also referred to as charge )
instructions
All field marked with * are required for processing If you would like to post a term anonymously, just leave non-required fields blank, use an alias or type "anonymous "
instructions
This code should be used to identify the reporting institution
instructions
B2 2, p10
instructions
The explanation of constitutional rights given by a judge to a defendant
instructions
Orders to the hardware to do basic things like fetch, store, and add
instructions
Code, generally statements, explaining how to do something Followed step by step by an instruction follower
instructions
You will change the Normal and Heading 1 styles of your document
instructions
If you are participating in this project, this link will transport you to a page which offers a couple of links to basic HTML sites, as well as surefire directions for preparing definitions with a minimal amount of extra work on your part
instructions
Judge's explanation to the jury before it begins deliberations of the questions it must answer and the applicable law governing the case Also called charge
instructions
A direction to achieve something given in general terms without a specific course of action (as opposed to "Orders") (CIMS)
instructions
a manual usually accompanying a technical device and explaining how to install or operate it
instructions
plural of instruction
instructions
The Instructions are a series of Help pages designed to introduce players to Reinventing America They give an overview of the nature of the game and a guide to how to participate in it You can access the Instructions from any Help page To go to the Instructions, click here
instructions
{i} directions, guidelines
juge d'instruction
(French; "judge of inquiry") In France, a magistrate responsible for conducting the investigative hearing that precedes a criminal trial. In this hearing the major evidence is presented, witnesses are heard, and depositions are taken. If at the end of the hearing the magistrate is not convinced that the evidence of guilt is sufficient to warrant a trial, no trial occurs. This process differs from the grand jury hearing in the Anglo-American system
jump instruction
command to jump, order to jump
logical instruction
logical command
personal instruction
one on one instruction, individual tutoring
programmed instruction
A method of teaching in which the information to be learned is presented in discrete units, with a correct response to each unit required before the learner may advance to the next unit
reduced instruction set computing
(computer science) a kind of computer architecture that has a relatively small set of computer instructions that it can perform
self-instruction
independent learning, learning without a teacher
instruction
Favoriten