hear

listen to the pronunciation of hear
Englisch - Türkisch
duymak

Küçük çocukları kaçıran insanlar hakkında duymak kanımı kaynatıyor. - Hearing about people kidnapping little children just makes my blood boil.

O, onu duymaktan mutlu olurdu. - He would be glad to hear that.

işitmek

Teorilerinden bir tane daha işitmekle ilgilenmiyorum. - I'm not interested in hearing any more of your theories.

O kötü işitmekten özürlü. - She is handicapped by poor hearing.

{f} ifadesini almak
{f} dinlemek

Haberi dinlemek için güçlükle bekleyebildim. - I could hardly wait to hear the news.

Üzerinde çalıştığım yeni şarkıyı dinlemek ister misin? - Would you like to hear the new song I'm working on?

{f} öğrenmek

Tom'un Fransızca öğrenmek istediğini duydum. - I heard that Tom wanted to learn French.

Tüm yapmanız gereken bu cümleyi ezbere öğrenmek. - All you have to do is to learn this sentence by heart.

{f} mektup almak
(Kanun) muhakeme etmek
işit

Bip sesini işittikten sonra mesajınızı bırakın. - Leave your message after hearing the beep.

Ben bu işitme cihazı için 20.000 yen ödedim. - I paid twenty thousand yen for this hearing aid.

{f} (heard)
{f} sorguya çekmek, ifadesini almak. Hear! Hear! İng
{f} onaylamak
yargılamak
dikkatle dinlemek
haber almak

Yakında senden haber almaktan müteşekkür olacağım. - I would appreciate hearing from you soon.

Yakında sizden haber almak için sabırsızlanıyorum. - I am looking forward to hearing from you soon.

{f} kulak vermek
almak
duyuyor
hearing
duruşma

Bu bir yargılama değil bir duruşmadır. - This is a hearing, not a trial.

Bir ön duruşma 20 Ekim'de planlanıyor. - A preliminary hearing is scheduled for October 20th.

hearing
işitme

Onun büyükbabasının ölümünü işitmesinin ilk şokundan sonra, kız ağlamaya başladı. - After the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.

Tom işitme cihazı olmadan neredeyse duyamıyor. - Tom can hardly hear without his hearing aid.

hearing
{i} duyma

Onu duymaktan usandım. - I am tired of hearing that.

Acı şekilde ağladığını duymaya katlanamam. - I can't abide hearing you cry so bitterly.

hearing
celse
hear supernatural voices
gaipten sesler duymak
hear from
(Fiili Deyim ) -den haber almak , mektup almak
hear a case
davaya bakmak
hear about
haberi olmak
hear about
haberini almak
hear about
haberdar olmak

Bu konudan haberdar olmak istiyorum. - I want to hear about it.

Bütün eski kız arkadaşlarından haberdar olmak istemiyorum. - I don't want to hear about all your ex-girlfriends.

hear of
bahsini işitmek
hear of
(adını) duymak
hear of
haberi olmak
hear of
öğrenmek
hear something through the grapevine
Birşeyi o şeyi bir başkasından duyan birinden duymak
Hear hear!
Yaşa!
Hear hear!
Bravo!
hear a pin drop
sinek uçsa duymak
hear about
haberi ol
hear about
duymak

Evlilik planlamanın nasıl gittiğini duymak istiyorum! - I would love to hear about how your wedding planning is going!

Tom Mary'nin problemlerinin tamamını duymak istemiyordu fakat sessizce oturdu ve dinledi. - Tom didn't want to hear about all of Mary's problems, but he sat quietly and listened.

hear about
bilmek
hear from
haber almak

Senden haber almak istiyorum. - I want to hear from you.

Senden haber almak istiyorum. - I'd like to hear from you.

hear of
haberi ol
hear of
bilmek
hear of
duymak

Onun başarısını duymaktan mutlu olduk. - We were delighted to hear of his success.

hear out
konuşma bitene kadar dinlemek
hear a feather drop
duymak tüy damla
hear from
(mektup vb. ile) haber almak
hear hear
vallahi
hear it on the grapevine
(deyim) Kulağına gelmek, kulak misafiri olmak
hear something on the grapevine
(deyim) Kulağına gelmek, kulak misafiri olmak
hear something on the grapevine
(deyim) Ağızdan duymak, öyle konuşulduğunu duymak

I heart it on the grapevine that he's been fired.Is it true?.

hear tell
söylemek duymak
hear through the grapevine
birşeyi dedikodu yoluyla duymak

to hear something from someone who heard it from someone else.

hear voices
Gaipten sesler duymak

Some people define hearing voices as a symptom of medical illness, whereas some voice hearers are able to live with their voices and consider them a positive part of their lives.

hear! hear!
duyuyorum! duyuyorum!
hear! listen!
duyuyorum! dinleyin!
hear a shot
silah sesi işitmek
hear a witness
(Kanun) şahidi dinlemek
hear a witness
(Kanun) tanığı dinlemek
hear a witness
(Kanun) tanığın ifadesini almak
hear about
(Fiili Deyim ) -den haberi olmak
hear an oath
(Kanun) yeminli ifade almak
hear an unconfirmed news
(Basın) duyum almak
hear an unconfirmed rumour
(Basın) duyum almak
hear aright
doğru duymak
hear correctly
doğru duymak
hear evidence
tanığı dinlemek
hear evidence
şahidi dinlemek
hear less
az duymak
hear of something
duyum almak
hear of/about
-den haberi olmak, -i duymak
hear one's voice
sesini duymak
hear out
sonuna kadar dinlemek
hear tell of
(deyim) kulağına çalınmak
hear the grass grow
bilmişlik etmek
hear the grass grow
ukâla olmak
hear the witness
(Kanun) tanığı dinlemek
hear the witness
(Kanun) şahidi dinlemek
hear the witness
(Kanun) tanık dinlemek
hear the witness testimony
(Kanun) tanık ifadesi dinlemek
hear! hear!
{i} doğru
hear! hear!
{i} ağzına sağlık koçum
hear! hear!
{i} doğru vallahi
hear, hear
doğru vallahi
hear, hear
ağzına sağlık koçum
hear, hear
doğru doğru
heard
duy

Birinin bağırdığını duyduk. - We heard somebody shout.

Herhangi birinin öyle bir şey söylediğini asla duymadım. - Never have I heard anyone say a thing like that.

hearer
dinleyici
hearing
{i} oturum
hearing
{i} huk. celse, duruşma, oturum
sorry to hear what happened
geçmiş olsun
heard
f., bak. hear
can you hear me
beni duyabiliyor musun
heard
duyulmuş
heard
(Bilgisayar) işitildi
heard
aksetmek
heard
duyulmak

Tom çok sessizce konuştu ama duyulmak için yeterince yüksek sesle konuştu. - Tom spoke very quietly, but loud enough to be heard.

Duyulmak için yeterince yüksek sesle konuşun. - Speak loud enough to be heard.

hearing
(Arılık) toplantı
hearing
işitme alanı
hearing
(Arılık) içtima
hearing
(Tıp) işitme kaybı

Tom'un işitme kaybı var. - Tom has lost his hearing.

Yaprak üfleyiciler işitme kaybına neden olabilir. - Leaf-blowers can cause hearing loss.

hearing
davanın görülmesi
hearing
işiterek

Amerikalı çocuklar bu sözcükleri işiterek büyürler. - American children grow up hearing those words.

pretend that you didn't hear
duymamazlıktan gelmek
hearing
görüşme
hearing
{f} işit

Tom işitmesini kaybetti. - Tom lost his hearing.

Ben bu işitme cihazı için 20.000 yen ödedim. - I paid twenty thousand yen for this hearing aid.

hearing
işitme duyusu

Çocukların keskin bir işitme duyusu var. - The kid has a keen sense of hearing.

Tom'un iyi işitme duyusu var. - Tom has good hearing.

hearing
kendi durumunu çevreye duyurma
hearing
ses erimi
Hearing
söz hakkı
Hearing
duyarak
can hardly hear someone
birini çok zor duymak, birini işitmekte zorluk çekmek, duymakta zorlanmak

I can hardly hear you on my iPhone could you please SPEAK UP - iPhonumda seni duymakta zorlanıyorum lütfen yüksek sesle konuşurmusun.

did you hear
duydun mu
glad to hear
duyduğuma sevindim
heard
duymadı
heard
duyulan
it's privilege to hear from you
sesini duymak bir ayrıcalık
not to hear day nor door
gün ne de kapı duymak değil
see no evil, hear no evil, speak no evil
üç maymunu oynamak
to hear about
bir şeyin haberini almak
to hear from
duymak
to hear of
duymak
willing to hear, ready to consider
duymak, dikkate almak hazır istekli
you could hear a pin drop
Eğer damla bir pin duyabiliyordu
hearer
{i} duyan kimse
hearing
işitme cihazı

Tom, sizin işitme cihazınızı kaybettiğiniz söyleniyor. Hayır! Meksika yemeklerini sevmiyorum. - Tom, it's said you've lost your hearing aid. Nope! I don't like Mexican food.

Tom işitme cihazı olmadan neredeyse duyamıyor. - Tom can hardly hear without his hearing aid.

hearing
{i} açıklama
hearing
{i} soruşturma
hearing
{i} savunma
hearing
hard of hearing ağır işiten
hearing
(Tıp) İşitme (kabiliyeti)
hearing
duruşma/duyma
hearing
{i} dinleme

Tom ve Mary hakkında dinlemekten usandım. - I'm tired of hearing about Tom and Mary.

Onları dinlemekten bıktım. - I'm sick and tired of hearing them.

hearing
hearing aid kulaklık
hearing
{i} sorgu
hearing
(Askeri) İŞİTME: Bak. "physical prof ile serial"
hearing
{i} işitme, işitim
i am gratified to hear
duyduğuma memnun oldum
i seem to hear ...
işitir gibi oluyorum
i won't hear of it
Kabul etmem
never hear the end of it
{k} (deyim) bir meseleyi tekrar tekrar soylemek
seem to hear voice
sesler duyar gibi olmak
what u hear
(Bilgisayar) duyduklarınız
Englisch - Englisch
To receive information about; to come to learn of

Adam, soon as he heard / The fatal Trespass don by Eve, amaz'd, / Astonied stood and Blank .

To listen to (a person, case) in a court of law; to try

Your case will be heard at the end of the month.

To perceive (a sound, or something producing a sound) with the ear, to recognize (something) in an auditory way

I heard a sound from outside the window.

To listen favourably to; to grant (a request etc.)

Eventually the king chose to hear her entreaties.

To excercise this faculty intentionally; to listen to

Agayne there was dissencion amonge the iewes for these sayinges, and many of them sayd: He hath the devyll, and is madde: why heare ye hym?.

To have the faculty of being able to perceive sounds, through the ear

I was deaf, and now I can hear.

When you hear a sound, you become aware of it through your ears. She heard no further sounds They heard the protesters shout: `No more fascism!' And then we heard the bells ringing out I'm not hearing properly
{v} to perceive by the ear, hearken to, attend to, try
get to know or become aware of, usually accidentally; "I learned that she has two grown-up children"; "I see that you have been promoted"
emphasis If you say that you can't hear yourself think, you are complaining and emphasizing that there is a lot of noise, and that it is disturbing you or preventing you from doing something. For God's sake shut up. I can't hear myself think!
perceive by ear, as in: Did you hear that noise?
If you say that you can hear someone saying something, you mean that you are able to imagine hearing it. Can't you just hear John Motson now? `I was hot,' I could still hear Charlotte say with her delicious French accent
formulae During political debates and public meetings, people sometimes say `Hear hear!' to express their agreement with what the speaker is saying
examine or hear (evidence or a case) by judicial process; "The jury had heard all the evidence"; "The case will be tried in California"
v [to catch sounds with your ears (I can't ~ you )] mendengar (dengar)
To give attention to as a teacher or judge
To perceive by the ear; to apprehend or take cognizance of by the ear; as, to hear sounds; to hear a voice; to hear one call
Health Enrollment Assessment Review Collection of personal information from beneficiaries The information is used primarily to plan health care delivery needs Information used in this survey is sent only to the beneficiary and their Primary Care Manager (PCM), and kept in the beneficiary's medical record Other results from this survey will be provided only in combination with results from other enrollees and cannot be used to identify the beneficiary
{f} perceive by the ear, perceive by listening
To accede to the demand or wishes of; to listen to and answer favorably; to favor
When a judge or a court of law hears a case, or evidence in a case, they listen to it officially in order to make a decision about it. The jury have heard evidence from defence witnesses
To use the power of perceiving sound; to perceive or apprehend by the ear; to attend; to listen
If you have heard of something or someone, you know about them, but not in great detail. Many people haven't heard of reflexology. people who, maybe, had hardly heard the word till a year or two ago
In a debate or discussion, if you hear from someone, you listen to them giving their opinion or information. What are you hearing from people there?
perceive (sound) via the auditory sense
If you hear from someone, you receive a letter or telephone call from them. Drop us a line, it's always great to hear from you
To attend, or be present at, as hearer or worshiper; as, to hear a concert; to hear Mass
To be informed by oral communication; to be told; to receive information by report or by letter
If you say that you have heard something before, you mean that you are not interested in it, or do not believe it, or are not surprised about it, because you already know about it or have experienced it. Furness shrugs wearily. He has heard it all before
If you hear something such as a lecture or a piece of music, you listen to it. You can hear commentary on the match in about half an hour's time I don't think you've ever heard Doris talking about her emotional life before I'd love to hear it played by a professional orchestra
receive a communication from someone; "We heard nothing from our son for five years"
receive a communication from someone; "We heard nothing from our son for five years" perceive (sound) via the auditory sense examine or hear (evidence or a case) by judicial process; "The jury had heard all the evidence"; "The case will be tried in California
listen and pay attention; "Listen to your father"; "We must hear the expert before we make a decision"
If you say that you won't hear of someone doing something, you mean that you refuse to let them do it. I've always wanted to be an actor but Dad wouldn't hear of it
To perceive with the ear, without necessarily paying attention to it
To have the sense or faculty of perceiving sound
If you hear some news or information about something, you find out about it by someone telling you, or from the radio or television. My mother heard of this school through Leslie He had heard that the trophy had been sold I had waited to hear the result
To give audience or attention to; to listen to; to heed; to accept the doctrines or advice of; to obey; to examine; to try in a judicial court; as, to hear a recitation; to hear a class; the case will be heard to- morrow
perceive (sound) via the auditory sense examine or hear (evidence or a case) by judicial process; "The jury had heard all the evidence"; "The case will be tried in California
hyar
hear both sides
To ensure that an accused person has the chance to seek to refute the accusations
hear of
To be aware of (a subject, person) through second-hand knowledge, or not through personal experience

Sorry buddy, I've never heard of you.

hear on the grapevine
to hear rumors; to learn through friends of friends

' But most of me mad dad's crew took off to American from what I can make out' - he's talking too much, he has to stop - 'from what I hear on the family grapevine, that's where they went, New York, their loss as far as I'm concerned, don't know what they're missing, eh? '.

hear out
To listen to someone until that person has finished

Stop interrupting and hear me out!.

hear the grass grow
To hear very well due to being in an exceptionally quiet environment

A suburban arena that was so sepulchral you could hear the grass grow.

hear the grass grow
To have an extremely sensitive sense of hearing

Heimdall is the watchman of the gods. . . . So acute is his ear that no sound escapes him, for he can even hear the grass grow and the wool on a sheep's back.

hear the grass grow
To be very aware or discerning; to pay attention to every small detail

He was quick to appreciate Blankenhorn's engaging personality and intelligent use of his skills. Chief among these was a remarkable ability to keep track of developments—to ‘hear the grass grow’.

hear things
To have auditory hallucinations

You didn't hear that? Am I hearing things?.

hear through the grapevine
to hear rumors; to learn through friends of friends

I heard through the grapevine that she likes him.

hear ye
Listen to me; used to introduce a public announcement
hear, hear
Let us hear and applaud the previous speaker; I endorse the previous statement; Expression of support, agreement, or enthusiasm for what has just been said

Hearty congratulations are in order to Selma for her successful completion of the curriculum. / Hear, hear!.

hear something through the grapevine
Hear news from someone who heard that news from someone else
hear from
Receive a letter or phone call from, hear from someone
hear it on the grapevine
(deyim) Hear a rumour about something or someone
hear something on the grapevine
(deyim) Hear a rumour about something or someone
hear from
receive a message from
hear out
Hear, by careful analytic listening, the components of a complex tone
hear out
listen to fully, listen to all that another has to say without interrupting
hear out
listen to every detail and give a full hearing to
hear out
If you hear someone out, you listen to them without interrupting them until they have finished saying everything that they want to say. Perhaps, when you've heard me out, you'll appreciate the reason for secrecy He shows keen interest in his friends, hearing out their problems and offering counsel
hear testimony
listen to a witness give a statement (Law)
hear the grass grow
very quiet and peaceful, so quiet that not a sound can be heard
hear through the grapevine
get information via rumors and gossip
hear with regret of
feel sorrow at being informed of, feel sadness at learning of
hear! hear!
{i} expression of agreement, cry of approval
he was delighted to hear
what he heard made him happy
hearing
The sense used to perceive sound

My hearing isn't what it used to be, but I still heard that noise.

hearing
Able to hear

Deaf people often must deal with hearing people.

hearing
A proceeding at which discussions are heard

There will be a public hearing to discuss the new traffic light.

long time no hear
I haven't heard from you for a long time

Dave! Long time no hear! How has Boston been treating you?.

now hear this
An instruction to cease activity and listen to the announcement that will follow
so quiet one can hear a pin drop
Said during a lull in a normally bustling place or scene, or as the result of a sudden dramatic or tense moment
hearer
{n} one who attends to a discourse
hearing
{n} the sense of receiving sounds, a trial
I will not hear of it
I refuse to listen to this
glad to hear
happy to learn
heard
detected or perceived by the sense of hearing; "a conversation heard through the wall"
heard
detected or perceived by the sense of hearing; "a conversation heard through the wall
heard
of Hear
hearer
{i} listener, person who listens attentively
hearer
One who hears; a devout listener
hearer
Your hearers are the people who are listening to you speak. = listener. someone who hears something = listener
hearer
someone who listens attentively
hearer
One who hears; an auditor
hearers
plural of hearer
hearing
Extent within which sound may be heard; sound; earshot
hearing
A committee meeting convened for the purpose of gathering information on a specific subject or considering specific legislative measures
hearing
the ability to hear; the auditory faculty; "his hearing was impaired"
hearing
A series of events in which sound waves in the air are converted to electrical signals, which are sent as nerve impulses to the brain, where they are interpreted
hearing
The presentation of evidence in court For example, a preliminary inquiry, trial or sentence hearing
hearing
the range within which a voice can be heard; "the children were told to stay within earshot"
hearing
Attention to what is delivered; opportunity to be heard; audience; as, I could not obtain a hearing
hearing
A listening to facts and evidence, for the sake of adjudication; a session of a court for considering proofs and determining issues
hearing
able to perceive sound
hearing
A meeting of a committee of the House or Senate to receive testimony from the public on a bill or topic
hearing
A hearing is an official meeting which is held in order to collect facts about an incident or problem. The judge adjourned the hearing until next Tuesday. see also hard of hearing
hearing
(of a committee) a meeting of a parliamentary committee for the purpose of taking oral evidence
hearing
A proceeding wherein evidence is taken for the purpose of determining an issue of fact and reaching a decision on the basis of that evidence An Administrative Hearing may take place outside the judicial process, before officials who have been granted judicial authority expressly for the purpose of conducting such hearings
hearing
A formal meeting of a committee at which testimony is presented
hearing
series of events in which sound waves in the air are converted to electrical signals and are then sent as nerve impulses to the brain where they are interpreted
hearing
an opportunity to state your case and be heard; "they condemned him without a hearing"; "he saw that he had lost his audience"
hearing
A proceeding to determine a course of action, such as the placement of a juvenile offender, or to determine guilt or innocence in a disciplinary matter Arguments, witnesses, and evidence are heard by a judicial officer or administrative body in making the determination
hearing
an opportunity for a teacher facing dismissal to appeal the decision by presenting arguments, proofs, evidence, and testimony by others The process includes several steps such as discovery, direct examination, cross and re-direct examinations, closing arguments, deliberation, and the issuance of a written ruling See Appeal Process, Collective Bargaining Agreement, Dismissal, Due Process, Grievance
hearing
If someone gives you a fair hearing or a hearing, they listen to you when you give your opinion about something. Weber gave a fair hearing to anyone who held a different opinion
hearing
A legal procedure done before a judge, without a jury, as with an evidentiary hearing
hearing
  A formal meeting, usually of a committee or commission, at which testimony on a question or issue is accepted from the general public and /or invited witnesses
hearing
A legislative committee meeting at which witnesses present testimony on matters under consideration by the committee HONORARY PAGE A young person who is acting as a nonpaid short-term page for either house HOPPER Box located in the bill drafting area in which legislative measures are deposited for introduction HOTLINE A toll-free number by which citizens can communicate their concerns to a legislator The number is: 1-800-562-6000 It was initiated during the 1972 session HOUSE OF REPRESENTATIVES Lower chamber of our two-body legislature The House has 98 members who serve back to top
hearing
series of events in which sound waves in the air are converted to electrical signals, which are sent as nerve impulses to the brain, where they are interpreted
hearing
A meeting where the applicant and respondent have the opportunity to present all their information
hearing
A relatively formal proceeding similar to a trial, with one or more legal issues to be agreed upon or determined
hearing
Proceeding of relative formality, generally public, with definite issues of fact or of law to be tried, in which parties proceeded against have right to be heard, and is much the same as a trial and may terminate in final order
hearing
A legislative committee meeting at which witnesses from the general public are invited to participate
hearing
(law) a proceeding (usually by a court) where evidence is taken for the purpose of determining an issue of fact and reaching a decision based on that evidence the ability to hear; the auditory faculty; "his hearing was impaired"
hearing
A formal meeting held to consider an appeal of a decision concerning benefits or to resolve a dispute of a material fact between the employer and an applicant
hearing
A meeting, usually of a committee, at which testimony on a question or issue is accepted, whether from the public generally or from invited witnesses
hearing
series of events in which sound waves in the air are converted to electrical signals that are sent as nerve impulses to the brain where they are interpreted
hearing
a session (of a committee or grand jury) in which witnesses are called and testimony is taken; "the investigative committee will hold hearings in Chicago"
hearing
The act or power of perceiving sound; perception of sound; the faculty or sense by which sound is perceived; as, my hearing is good
hearing
{i} perception of sound; act of listening; presentation of evidence before a judge, court hearing
hearing
—An occasion in which evidence to support particular points of view can be brought forth to the sponsoring Committee
hearing
A person's or animal's hearing is the sense which makes it possible for them to be aware of sounds. His mind still seemed clear and his hearing was excellent
hearing
meeting in which an impartial hearing officer, unaffiliated with ASU, listens to testimony of witnesses and arguments of the parties, reviews documents submitted by parties, and issues a recommendation for resolution to the appropriate ASU official
hearing
A meeting or session of a committee of Congress, usually open to the public, to obtain information and opinions on proposed legislation, conduct an investigation, or oversee a program
hearing
an opportunity to state your case and be heard; "they condemned him without a hearing"; "he saw that he had lost his audience
hearing
If someone says something in your hearing or within your hearing, you can hear what they say because they are with you or near you. No one spoke disparagingly of her father in her hearing. In law, a trial, or more specifically the formal examination of a cause before a judge according to the laws of the land. In popular usage the term often refers to a formal proceeding before a magistrate prior to the inception of a case, and in particular to a preliminary hearing, where a magistrate or judge determines whether the evidence justifies proceeding with the case. or audition or sound reception Physiological process of perceiving sound. Hearing entails the transformation of sound vibrations into nerve impulses, which travel to the brain and are interpreted as sounds. Members of two animal groups, arthropods and vertebrates, are capable of sound reception. Hearing enables an animal to sense danger, locate food, find mates, and, in more complex creatures, engage in communication (see animal communication). All vertebrates have two ears, often with an inner chamber housing auditory hair cells (papillae) and an outer eardrum that receives and transmits sound vibrations. Localization of sound depends on the recognition of minute differences in intensity and in the time of arrival of the sound at the two ears. Sound reception in mammals is generally well developed and often highly specialized, as in bats and dolphins, which use echolocation, and whales and elephants, which can hear mating calls from tens or even hundreds of miles away. Dogs and other canines can similarly detect faraway sounds. The human ear can detect frequencies of 20-20,000 hertz (Hz); it is most sensitive to those between 1,000 and 3,000 Hz. Impulses travel along the central auditory pathway from the cochlear nerve to the medulla to the cerebral cortex. Hearing may be impaired by disease, injury, or old age; some disorders, including deafness, may be congenital. See also hearing aid
hearing
A fact-finding meeting or investigation of a congressional committee that is usually open to the public
hearing
House and Senate Committee session in which testimony regarding legislation is taken from interested parties
hearing
the act of hearing attentively; "you can learn a lot by just listening"; "they make good music--you should give them a hearing"
hears
third-person singular of hear
let's hear some lingo
(Slang) let's start talking, get with the words (as in "It's so quiet here, sounds like we are in a cemetery, let's hear some lingo")
see no evil hear no evil speak no evil
common expression used to describe a person who does not wish to be involved in a certain situation; expression used when a person intentionally ignores the immorality of an activity or act he/she is involved in
three wise monkeys who see and hear and speak no evil
{i} the three wise monkeys, pictorial maxim that originated in China of three wise monkeys (Mizaru, Kikazaru and Iwazaru) who see and hear and speak no evil
you'll hear from me
you have not heard the last of me!, I'll get back to you!, that is not the end of this unresolved matter
hear
Favoriten