hearing

listen to the pronunciation of hearing
Englisch - Türkisch
duruşma

Bir ön duruşma 20 Ekim'de planlanıyor. - A preliminary hearing is scheduled for October 20th.

Bu bir yargılama değil bir duruşmadır. - This is a hearing, not a trial.

{i} duyma

Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır. - The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects.

Acı şekilde ağladığını duymaya katlanamam. - I can't abide hearing you cry so bitterly.

{i} işitme

Onun büyükbabasının ölümünü işitmesinin ilk şokundan sonra, kız ağlamaya başladı. - After the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.

Tom işitme cihazı olmadan neredeyse duyamıyor. - Tom can hardly hear without his hearing aid.

{i} celse
{i} oturum
{i} huk. celse, duruşma, oturum
(Tıp) işitme kaybı

Tom'un işitme kaybı var. - Tom has lost his hearing.

Yaprak üfleyiciler işitme kaybına neden olabilir. - Leaf-blowers can cause hearing loss.

(Arılık) içtima
işitme alanı
davanın görülmesi
(Arılık) toplantı
işiterek

Amerikalı çocuklar bu sözcükleri işiterek büyürler. - American children grow up hearing those words.

kendi durumunu çevreye duyurma
{f} işit

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

Ben bu işitme cihazı için 20.000 yen ödedim. - I paid twenty thousand yen for this hearing aid.

işitme duyusu

Tom'un iyi işitme duyusu var. - Tom has good hearing.

Kör bir insanın işitme duyusu genellikle çok keskindir. - A blind person's hearing is often very acute.

ses erimi
{i} açıklama
hearing aid kulaklık
{i} dinleme

Senin teorilerinden birini bile dinlemek benim ilgimi çekmiyor. - I'm not interested in hearing any of your theories.

Senin övüngen masallarını dinlemekten bıktım. - I'm tired of hearing your boastful tales.

{i} görüşme
{i} sorgu
duruşma/duyma
(Askeri) İŞİTME: Bak. "physical prof ile serial"
işitme cihazı

Sanırım bir işitme cihazına ihtiyacım var. - I think I need a hearing aid.

Ben bu işitme cihazı için 20.000 yen ödedim. - I paid twenty thousand yen for this hearing aid.

(Tıp) İşitme (kabiliyeti)
{i} söz hakkı
hard of hearing ağır işiten
{i} savunma
{i} soruşturma
{i} işitme, işitim
duyarak
hear
işitmek

Daha fazla özürler işitmek istemiyorum. - I don't want to hear any more excuses.

Tom işitmekte zorluk çekiyor. - Tom has a hard time hearing.

hear
{f} duymak

Küçük çocukları kaçıran insanlar hakkında duymak kanımı kaynatıyor. - Hearing about people kidnapping little children just makes my blood boil.

Onun bekar olduğunu duymaktan dolayı mutluyum. - I'm glad to hear that she is unmarried.

hearing disorders
işitme bozuklukları
hearing impaired
işitme engelli
hearing impaired
duyma engelli
hearing instrument
(Tıp) işitme cihazı
hearing sarcastic words
iğnelenme
hearing tests
(Tıp) işitme testleri
hearing aid
işitme yardımı
hearing aid
işitme cihazı

Sanırım bir işitme cihazına ihtiyacım var. - I think I need a hearing aid.

Tom bir işitme cihazı takıyor. - Tom is wearing a hearing aid.

hearing aid
kulaklık
hearing impaired
işitme özürlü
hearing impaired
zor işiten
hearing impairment
işitmenin zayıflaması
hearing loss
işitme kaybı

Yaprak üfleyiciler işitme kaybına neden olabilir. - Leaf-blowers can cause hearing loss.

hearing aid
İşitme cihazı

Tom bir işitme cihazı takıyor. - Tom is wearing a hearing aid.

Ben bu işitme cihazı için 20.000 yen ödedim. - I paid twenty thousand yen for this hearing aid.

hearing impairment
isitmenin zayıflaması
hearing out
dinledikten
hearing room
Duruşma salonu
hearing-impaired
işitme engelli
hearing-impaired
Duyma bozukluğu olan
hearing aid
(Tıp) işitme aleti
hearing aid
{i} işitme aygıtı
hearing aid
işitme yardım cihazı
hearing impairment
(Tıp) işitme sorunu
hearing in absence of someone
(Kanun) gıyapta duruşma
hearing in camera (law court)
(Kanun) kapalı oturum
hearing in camera (law court)
(Kanun) kapalı celse
hearing in court
(Avrupa Birliği) celse
hearing retainer nut
yatak tutucusu somunu
hearing spectacles
kulaklıklı gözlük
hearing survey
işitme araştırması
hear
kulak vermek
hear
öğrenmek

Sınıftaki herkes şiiri ezbere öğrenmek zorunda. - Everyone in the class has to learn the poem by heart.

Tom'un Fransızca öğrenmek istediğini duydum. - I heard that Tom wanted to learn French.

hear
{f} ifadesini almak
hear
{f} dinlemek

Onu dinlemekten bıktım. - I'm sick of hearing it.

Biz bir sonuca ulaşmadan önce, Tom'un görüşünü en azından bir kez dinlemek istiyorum. - I'd like to hear Tom's opinion at least once before we come to a conclusion.

hear
{f} mektup almak
hear
işit

Bip sesini işittikten sonra mesajınızı bırakın. - Leave your message after hearing the beep.

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

hear
haber almak

Yakında sizden haber almak için sabırsızlanıyorum. - I look forward to hearing from you soon.

Yakında sizden haber almak için sabırsızlanıyorum. - I am looking forward to hearing from you soon.

hear
(Kanun) muhakeme etmek
hear
{f} onaylamak
hear
{f} (heard)
hear
{f} sorguya çekmek, ifadesini almak. Hear! Hear! İng
conduct a hearing
duruşma yapmak
conduct of hearing
(Kanun) duruşmanın yürütülmesi
court hearing
mahkeme celsesi
court hearing
celse
fee of hearing
(Kanun) celse harcı
hear
yargılamak
join a hearing
duruşmaya katılmak
oral hearing
duruşma
oral hearing
müdafaa
permission of hearing
(Kanun) dinleme müsaadesi
threshold of hearing
işitme eşiği
threshold of hearing
duyma eşiği
acute hearing
çok iyi işitme
hard of hearing
sağır
hard of hearing
ağır işitir
hear
dikkatle dinlemek
organ of hearing
işitme kılganı
organ of hearing
işitme organı
acuteness, as of hearing
zekâ olarak işitme
be at a hearing
(Kanun) Mahkeme duruşmasında olmak
competence hearing
yetkinlik işitme
court hearing
Duruşma
fair hearing
adil duruşma
give hearing to so.
bu yüzden işitme verir
give him a fair hearing
onu adil bir duruşma vermek
hard of hearing
ağır işiten
hear
duyuyor
hear
almak
hold hearing
duruşma
obtain a hearing
bir işitme elde
preliminary hearing
(Kanun) on duruşma, on soruşturma
probable cause hearing
(Kanun) on duruşma, on soruşturma
public hearing
kamuya açık duruşma
public hearing
Halka açık duruşma
record of the hearing
(Kanun) Duruşma tutanağı
bail hearing
(Kanun) kefalet duruşması
be hard of hearing
ağır işitmek/duymak
closed hearing
kapalı duruşma
enforcement hearing
(Kanun) icra duruşması
gain a hearing
savunma hakkı kazanmak
gain a hearing
söz hakkı almak
give smb. a hearing
söz hakkı vermek
give smb. a hearing
savunma hakkı vermek
hard of hearing
(deyim) agir isiten
hearings
(Politika, Siyaset) komite oturumları
hearings
(Hukuk) duruşmalar
in one's hearing
yanında
in one's hearing
kulağının dibinde
omission of hearing
(Kanun) duruşma yapılmaması
out of hearing
işitemeyecek uzaklıkta
out of hearing
duyulamıyacak uzaklıkta
partial hearing loss
(Tıp) kısmi işitme kaybı
preliminary hearing
ön soruşturma
private hearing
gizli duruşma
probable cause hearing
(Kanun) geçerli neden oturumu
sense of hearing
işitme duyusu

Çocukların keskin bir işitme duyusu var. - The kid has a keen sense of hearing.

summon to hearing
duruşmaya çağırmak
within hearing
işitebilecek yakınlıkta
within hearing
duyulabilecek yakınlıkta
Englisch - Englisch
Able to hear

Deaf people often must deal with hearing people.

A proceeding at which discussions are heard

There will be a public hearing to discuss the new traffic light.

A legal procedure done before a judge, without a jury, as with an evidentiary hearing
The sense used to perceive sound

My hearing isn't what it used to be, but I still heard that noise.

{n} the sense of receiving sounds, a trial
A meeting, usually of a committee, at which testimony on a question or issue is accepted, whether from the public generally or from invited witnesses
A proceeding wherein evidence is taken for the purpose of determining an issue of fact and reaching a decision on the basis of that evidence An Administrative Hearing may take place outside the judicial process, before officials who have been granted judicial authority expressly for the purpose of conducting such hearings
Extent within which sound may be heard; sound; earshot
A committee meeting convened for the purpose of gathering information on a specific subject or considering specific legislative measures
the ability to hear; the auditory faculty; "his hearing was impaired"
A series of events in which sound waves in the air are converted to electrical signals, which are sent as nerve impulses to the brain, where they are interpreted
The presentation of evidence in court For example, a preliminary inquiry, trial or sentence hearing
the range within which a voice can be heard; "the children were told to stay within earshot"
Attention to what is delivered; opportunity to be heard; audience; as, I could not obtain a hearing
A listening to facts and evidence, for the sake of adjudication; a session of a court for considering proofs and determining issues
able to perceive sound
A meeting of a committee of the House or Senate to receive testimony from the public on a bill or topic
A hearing is an official meeting which is held in order to collect facts about an incident or problem. The judge adjourned the hearing until next Tuesday. see also hard of hearing
(of a committee) a meeting of a parliamentary committee for the purpose of taking oral evidence
A formal meeting of a committee at which testimony is presented
(law) a proceeding (usually by a court) where evidence is taken for the purpose of determining an issue of fact and reaching a decision based on that evidence the ability to hear; the auditory faculty; "his hearing was impaired"
series of events in which sound waves in the air are converted to electrical signals and are then sent as nerve impulses to the brain where they are interpreted
series of events in which sound waves in the air are converted to electrical signals that are sent as nerve impulses to the brain where they are interpreted
an opportunity to state your case and be heard; "they condemned him without a hearing"; "he saw that he had lost his audience"
A proceeding to determine a course of action, such as the placement of a juvenile offender, or to determine guilt or innocence in a disciplinary matter Arguments, witnesses, and evidence are heard by a judicial officer or administrative body in making the determination
an opportunity for a teacher facing dismissal to appeal the decision by presenting arguments, proofs, evidence, and testimony by others The process includes several steps such as discovery, direct examination, cross and re-direct examinations, closing arguments, deliberation, and the issuance of a written ruling See Appeal Process, Collective Bargaining Agreement, Dismissal, Due Process, Grievance
If someone gives you a fair hearing or a hearing, they listen to you when you give your opinion about something. Weber gave a fair hearing to anyone who held a different opinion
{i} perception of sound; act of listening; presentation of evidence before a judge, court hearing
  A formal meeting, usually of a committee or commission, at which testimony on a question or issue is accepted from the general public and /or invited witnesses
A legislative committee meeting at which witnesses present testimony on matters under consideration by the committee HONORARY PAGE A young person who is acting as a nonpaid short-term page for either house HOPPER Box located in the bill drafting area in which legislative measures are deposited for introduction HOTLINE A toll-free number by which citizens can communicate their concerns to a legislator The number is: 1-800-562-6000 It was initiated during the 1972 session HOUSE OF REPRESENTATIVES Lower chamber of our two-body legislature The House has 98 members who serve back to top
series of events in which sound waves in the air are converted to electrical signals, which are sent as nerve impulses to the brain, where they are interpreted
A meeting where the applicant and respondent have the opportunity to present all their information
A relatively formal proceeding similar to a trial, with one or more legal issues to be agreed upon or determined
Proceeding of relative formality, generally public, with definite issues of fact or of law to be tried, in which parties proceeded against have right to be heard, and is much the same as a trial and may terminate in final order
A legislative committee meeting at which witnesses from the general public are invited to participate
A formal meeting held to consider an appeal of a decision concerning benefits or to resolve a dispute of a material fact between the employer and an applicant
—An occasion in which evidence to support particular points of view can be brought forth to the sponsoring Committee
The act or power of perceiving sound; perception of sound; the faculty or sense by which sound is perceived; as, my hearing is good
A fact-finding meeting or investigation of a congressional committee that is usually open to the public
A person's or animal's hearing is the sense which makes it possible for them to be aware of sounds. His mind still seemed clear and his hearing was excellent
the act of hearing attentively; "you can learn a lot by just listening"; "they make good music--you should give them a hearing"
House and Senate Committee session in which testimony regarding legislation is taken from interested parties
a session (of a committee or grand jury) in which witnesses are called and testimony is taken; "the investigative committee will hold hearings in Chicago"
If someone says something in your hearing or within your hearing, you can hear what they say because they are with you or near you. No one spoke disparagingly of her father in her hearing. In law, a trial, or more specifically the formal examination of a cause before a judge according to the laws of the land. In popular usage the term often refers to a formal proceeding before a magistrate prior to the inception of a case, and in particular to a preliminary hearing, where a magistrate or judge determines whether the evidence justifies proceeding with the case. or audition or sound reception Physiological process of perceiving sound. Hearing entails the transformation of sound vibrations into nerve impulses, which travel to the brain and are interpreted as sounds. Members of two animal groups, arthropods and vertebrates, are capable of sound reception. Hearing enables an animal to sense danger, locate food, find mates, and, in more complex creatures, engage in communication (see animal communication). All vertebrates have two ears, often with an inner chamber housing auditory hair cells (papillae) and an outer eardrum that receives and transmits sound vibrations. Localization of sound depends on the recognition of minute differences in intensity and in the time of arrival of the sound at the two ears. Sound reception in mammals is generally well developed and often highly specialized, as in bats and dolphins, which use echolocation, and whales and elephants, which can hear mating calls from tens or even hundreds of miles away. Dogs and other canines can similarly detect faraway sounds. The human ear can detect frequencies of 20-20,000 hertz (Hz); it is most sensitive to those between 1,000 and 3,000 Hz. Impulses travel along the central auditory pathway from the cochlear nerve to the medulla to the cerebral cortex. Hearing may be impaired by disease, injury, or old age; some disorders, including deafness, may be congenital. See also hearing aid
A meeting or session of a committee of Congress, usually open to the public, to obtain information and opinions on proposed legislation, conduct an investigation, or oversee a program
meeting in which an impartial hearing officer, unaffiliated with ASU, listens to testimony of witnesses and arguments of the parties, reviews documents submitted by parties, and issues a recommendation for resolution to the appropriate ASU official
an opportunity to state your case and be heard; "they condemned him without a hearing"; "he saw that he had lost his audience
hearing aid
A device used to help the hard of hearing to hear sounds
hearing aids
plural form of hearing aid
hearing dog
A dog trained to assist the deaf, alerting the deaf person to doorbells, smoke alarms etc
hearing-impaired
Having some degree of deafness; Hard of hearing

As a result of a childhood accident, my sister was hearing-impaired and had to wear a hearing aid.

hearing aid
An electronic device that brings amplified sound to the ear A hearing aid usually consists of a microphone, amplifier, and receiver
hearing aid
An electronic amplifying device to make sounds audible to the individual with a hearing loss Sound pressure waves are converted into electricity by a microphone The electric impulses are then amplified through controlled electronic circuitry The amplified electric impulses are then reconverted by a receiver to pressure waves at a much more intense level to be presented to the impaired ear syn: hearing instrument
hearing aid
An electronic instrument that amplifies sound for a hearing-impaired user
hearing aid
A hearing aid is a device which people with hearing difficulties wear in their ear to enable them to hear better. = deaf aid. A small electronic apparatus that amplifies sound and is worn in or behind the ear to compensate for impaired hearing. a small object which fits into or behind your ear to make sounds louder, worn by people who cannot hear well. Device that increases the loudness of sounds in the user's ear. Its principal components are a microphone, an amplifier, and an earphone. Hearing aids are increasingly smaller and less conspicuous, fitting behind the earlobe or within the ear canal. They have widely differing characteristics, amplifying different components of speech sounds for maximum comprehension by each wearer. Hearing aids with automatic volume control vary the amplification automatically with the input
hearing aid
An electric amplifying device designed to make sounds audible to the individual with a hearing loss Sound pressure waves are converted into electricity by a microphone The electric impulses are then amplified through controlled electronic circuitry The amplified electric impulses are then reconverted by a receiver (loudspeaker) to pressure waves at a much more intense level to be presented to the impaired ear syn: hearing instrument
hearing aid
An instrument that amplifies sound to assist persons with hearing loss They are distinguished by where they are worn: in the ear (ITE), in the canal (ITC), completely in the canal (CIC), behind the ear (BTE), or on the body
hearing aid
an electronic device that amplifies sound and is worn to compensate for poor hearing
hearing aid
Any device which amplifies or focuses sound waves in the listener's ear; usually refers to the various types of wearable amplifiers which operate with miniature loudspeakers in the ear or oscillators on the head
hearing aid
This consists of a receiver and amplifier of sound All sounds in the environment are amplified with the same intensity A hearing aid does not sort, process, or discriminate among sounds Because someone is wearing a hearing aid, it does not mean that the person can hear normally Aids do not correct hearing, but they improve it in some people People with hearing aids may be able to hear voices but they may not be able to understand words
hearing aid
- A device that amplifies sound It does not discriminate between wanted sounds (the message) and unwanted sound (background noise or competing messages)
hearing aid
electronic device that brings amplified sound to the ear A hearing aid usually consists of a microphone, amplifier, and receiver
hearing aid
Also called hearing instrument, means any wearable instrument or device designed for, or represented as, aiding, improving or correcting defective human hearing
hearing aid
An instrument designed for amplifying sound
hearing aid
{i} electronic amplifying device worn in or behind the ear and used by people who are hard of hearing
hearing aid
electronic device that brings amplified sound to the ear
hearing aid
a conical acoustic device formerly used to direct sound to the ear of a hearing-impaired person
hearing aid
a conical acoustic device formerly used to direct sound to the ear of a hearing-impaired person an electronic device that amplifies sound and is worn to compensate for poor hearing
hearing continuance
postponement of a trial (Law)
hearing distance
earshot, distance that a sound can be heard
hearing dog
Hearing dogs are dogs that have been specially trained to help deaf people. A dog trained to assist a deaf or hearing-impaired person by signaling the occurrence of certain sounds, such as a ringing telephone or doorbell
hearing dog
dog trained to assist the deaf by signaling the occurrence of certain sounds
hearing examiner
official that a government agency appoints to carry out an investigation or administrative hearing so that the agency can practice its statutory powers
hearing examiner
an official appointed by a government agency to conduct an investigation or administrative hearing so that the agency can exercise its statutory powers
hearing impaired
hard of hearing, somewhat deaf
hearing impairment
A loss in hearing, ranging from mild to complete
hearing impairment
the decreased ability or complete inability to hear
hearing impairment
A degree of hearing loss, temporary or permanent, due to many causes Hearing loss con be caused by illness, disease, or by exposure to excessively high noise levels Affects 25 - 50 million people in USA of all ages Hearing impairment as generally used means a hearing loss of mild, moderate, or severe degree as opposed to "deafness" which is generally described as little or no residual hearing with or without the aid of an assistive listening device Hearing impaired persons are particularly adversely affected by long reverberation times
hearing impairment
Any physical impairment to a person which restricts the range of sounds they can hear to less than that available to most healthy adults The term began to replace the more cumbersome 'deaf and partially hearing' in the last quarter of the twentieth century
hearing impairment
impairment of the sense of hearing
hearing impairment
An impairment in hearing, whether permanent or fluctuating, that adversely affects a child's educational performance but that is not included under the definition of deafness as listed above
hearing impairment
Disability category under IDEA; permanent or fluctuating impairment in hearing that adversely affects educational performance
hearing impairment
A generic term indicating a hearing disability which may range in severity from mild to profound
hearing impairment
a problem related to hearing Hearing impairment can be partial, in which case the person hears some things, but not all Or hearing impairment can be total, in which case the person hears nothing at all
hearing impairment
Students with a significant degree of hearing loss that interferes with their development or adversely affects their educational performance in a general education classroom may be eligible for special education
hearing impairment
A full or partial loss of the ability to detect sounds The inability to hear sounds, or distinguish among different sounds, will result in problems with speech and language development 'Deafness' is the traditional term used to describe loss of hearing, but 'hearing impairment' is the preferred term that encompasses the fact there are different degrees of hearing loss
hearing loss
The difference between the level of sound that can just be heard by an individual with impaired hearing and a standard level that has been determined by averaging measurements from a group of young hearing people It is usually expressed in decibels
hearing loss
partial or complete loss of hearing
hearing loss
Hearing loss does not mean a child is deaf There are varying degrees of hearing loss, ranging from mild to severe-profound (Deaf) A diagnostic audiologic evaluation is needed to confirm if a child has a hearing loss, and to determine what degree of hearing loss a child has It is important to diagnose a hearing loss as early as possible so that early intervention services can begin before 6 months of age
hearing loss
The amount of hearing impairment, in decibels, measured as a set of hearing threshold levels at specified frequencies Types of hearing loss are
hearing test
test which checks a person's ability to hear
hearing(a)
able to perceive sound
hearing-impaired
having a hearing loss
hearing-impaired
a) not able to hear well = hard of hearing deaf b) the hearing-impaired people who are not able to hear well
Newton hearing
A part of a court case in which a judge, sitting alone and without a jury, hears evidence on factual points disputed between prosecution and defence
hard of hearing
Having difficulty hearing; somewhat deaf

Speak loudly, because Grandpa is somewhat hard of hearing.

hear
To listen to (a person, case) in a court of law; to try

Your case will be heard at the end of the month.

hear
To listen favourably to; to grant (a request etc.)

Eventually the king chose to hear her entreaties.

hear
To perceive (a sound, or something producing a sound) with the ear, to recognize (something) in an auditory way

I heard a sound from outside the window.

hear
To have the faculty of being able to perceive sounds, through the ear

I was deaf, and now I can hear.

hear
To receive information about; to come to learn of

Adam, soon as he heard / The fatal Trespass don by Eve, amaz'd, / Astonied stood and Blank .

hear
To excercise this faculty intentionally; to listen to

Agayne there was dissencion amonge the iewes for these sayinges, and many of them sayd: He hath the devyll, and is madde: why heare ye hym?.

hear
When you hear a sound, you become aware of it through your ears. She heard no further sounds They heard the protesters shout: `No more fascism!' And then we heard the bells ringing out I'm not hearing properly
hear
{v} to perceive by the ear, hearken to, attend to, try
preliminary hearing
(Kanun) A hearing held after a criminal defendant's first appearance in court esp. for the purpose of determining whether there is probable cause to believe that the defendant committed the felony with which he or she is charged; called also preliminary examination or probable cause hearing
probable cause hearing
(Kanun) A hearing held after a criminal defendant's first appearance in court esp. for the purpose of determining whether there is probable cause to believe that the defendant committed the felony with which he or she is charged; called also preliminary examination or preliminary hearing
I couldn't help hearing
I unintentionally overheard, I happened to hear
administrative hearing
Hearing conducted by the Child Support Enforcement Agency (CSEA) to establish paternity, set a support order, or modify an existing order
administrative hearing
A formal hearing, contesting a governmental agency's intent to issue (or deny) a permit, that takes place before a hearing officer from the agency A hearing can be requested by a permit applicant or other affected individual, once the agency's notice of intent to issue (or deny) has been made public
administrative hearing
The process whereby a noncustodial parent's or obligor's objections to an administrative action taken by the Division of Child Support Enforcement (DCSE) are heard by an impartial hearing officer upon a timely request A custodial parent may request an administrative hearing if he or she disagrees with the result of a modification review
administrative hearing
A hearing held before the Informal Hearing Board or Formal Hearing DOAH to resolve issues of law and/or fact associated with an action of the District
administrative hearing
– A hearing conducted outside the judicial systems, by a child support hearing officer to establish paternity, establish support or to modify a support order
administrative hearing
An adjudicative proceeding under UAPA that takes place before an administrative law judge at the Department's Office of Administrative Hearings
administrative hearing
(1) A trial type hearing conducted by the ALJ that resembles a state district court bench trial (trial without a jury) The APA calls this type of administrative hearing a "contested case hearing " (2) A legislative type hearing on proposed agency rules and regulations
administrative hearing
a hearing that takes place outside the judicial process before hearing examiners who have been granted judicial authority specifically for the purpose of conducting such hearings
administrative hearing
A proceeding wherein evidence is taken for the purpose of determining an issue of fact and reaching a decision on the basis of that evidence An Administrative Hearing may take place outside the judicial process, before officials who have been granted judicial authority expressly for the purpose of conducting such hearings
administrative hearing
Proceeding before an administrative agency which consists of an argument, a trial, or both Rules governing the proceeding, including rules of evidence, are generally less strict than in civil or criminal trials
colored hearing
a form of chromesthesia in which experiences of color accompany auditory stimuli
competence hearing
a hearing to determine legal capacity (to determine whether the defendant can understand the charges and cooperate with a lawyer in preparing a defense)
conductive hearing loss
hearing loss due to problems with the bones of the middle ear
confirmation hearing
senate to gather information on which to approve or reject candidates for high federal office that are nominated by the president
confirmation hearing
a hearing held by the U
dull of hearing
hard of hearing; having impaired hearing ability
fair hearing
a hearing that is granted in extraordinary situations where the normal judicial process would be inadequate to secure due process because the person would be harmed or denied their rights before a judicial remedy became available (as in deportation or loss of welfare benefits)
fair hearing
audience to which one is entitled
further hearing
additional examination of a legal case performed by a supreme court panel to which more judges have been added
good hearing
ability to hear well
hard of hearing
Level of hearing loss that makes it difficult, although not impossible, to comprehend speech through the sense of hearing alone
hard of hearing
The term used to describe a degree of hearing loss ranging from mild to profound for which a person usually receives some benefit from amplification Most people who are hard of hearing are oralists (communicate by using their voice), although a small number learn sign language Usually they participate in society by using their residual hearing with hearing aids, speech reading, and assistive devices to facilitate communication
hard of hearing
having impaired hearing ability
hard of hearing
(HOH) Persons with some remaining ability to acquire sounds who do not use a signed language, typically because they are late-deafened adults
hard of hearing
Someone who is hard of hearing is not able to hear properly
hard of hearing
Having a hearing impairment, whether permanent or fluctuating, which adversely affects the student's educational performance, but which is not included under the definition of ``deaf'' in this section
hard of hearing
- A person with some degree of hearing loss ranging from mild to profound and who may benefit from the use of hearing aids or other assistive listening devices They depend primarily upon spoken English in communicating with others
hard-of-hearing
having a hearing loss
hear
get to know or become aware of, usually accidentally; "I learned that she has two grown-up children"; "I see that you have been promoted"
hear
hyar
hear
emphasis If you say that you can't hear yourself think, you are complaining and emphasizing that there is a lot of noise, and that it is disturbing you or preventing you from doing something. For God's sake shut up. I can't hear myself think!
hear
To accede to the demand or wishes of; to listen to and answer favorably; to favor
hear
If you say that you have heard something before, you mean that you are not interested in it, or do not believe it, or are not surprised about it, because you already know about it or have experienced it. Furness shrugs wearily. He has heard it all before
hear
To attend, or be present at, as hearer or worshiper; as, to hear a concert; to hear Mass
hear
If you hear from someone, you receive a letter or telephone call from them. Drop us a line, it's always great to hear from you
hear
perceive (sound) via the auditory sense
hear
In a debate or discussion, if you hear from someone, you listen to them giving their opinion or information. What are you hearing from people there?
hear
If you have heard of something or someone, you know about them, but not in great detail. Many people haven't heard of reflexology. people who, maybe, had hardly heard the word till a year or two ago
hear
To use the power of perceiving sound; to perceive or apprehend by the ear; to attend; to listen
hear
When a judge or a court of law hears a case, or evidence in a case, they listen to it officially in order to make a decision about it. The jury have heard evidence from defence witnesses
hear
{f} perceive by the ear, perceive by listening
hear
receive a communication from someone; "We heard nothing from our son for five years"
hear
Health Enrollment Assessment Review Collection of personal information from beneficiaries The information is used primarily to plan health care delivery needs Information used in this survey is sent only to the beneficiary and their Primary Care Manager (PCM), and kept in the beneficiary's medical record Other results from this survey will be provided only in combination with results from other enrollees and cannot be used to identify the beneficiary
hear
To perceive by the ear; to apprehend or take cognizance of by the ear; as, to hear sounds; to hear a voice; to hear one call
hear
To give attention to as a teacher or judge
hear
v [to catch sounds with your ears (I can't ~ you )] mendengar (dengar)
hear
examine or hear (evidence or a case) by judicial process; "The jury had heard all the evidence"; "The case will be tried in California"
hear
formulae During political debates and public meetings, people sometimes say `Hear hear!' to express their agreement with what the speaker is saying
hear
If you say that you can hear someone saying something, you mean that you are able to imagine hearing it. Can't you just hear John Motson now? `I was hot,' I could still hear Charlotte say with her delicious French accent
hear
perceive by ear, as in: Did you hear that noise?
hear
If you hear something such as a lecture or a piece of music, you listen to it. You can hear commentary on the match in about half an hour's time I don't think you've ever heard Doris talking about her emotional life before I'd love to hear it played by a professional orchestra
hear
To be informed by oral communication; to be told; to receive information by report or by letter
hear
receive a communication from someone; "We heard nothing from our son for five years" perceive (sound) via the auditory sense examine or hear (evidence or a case) by judicial process; "The jury had heard all the evidence"; "The case will be tried in California
hear
To have the sense or faculty of perceiving sound
hear
perceive (sound) via the auditory sense examine or hear (evidence or a case) by judicial process; "The jury had heard all the evidence"; "The case will be tried in California
hear
To give audience or attention to; to listen to; to heed; to accept the doctrines or advice of; to obey; to examine; to try in a judicial court; as, to hear a recitation; to hear a class; the case will be heard to- morrow
hear
If you hear some news or information about something, you find out about it by someone telling you, or from the radio or television. My mother heard of this school through Leslie He had heard that the trophy had been sold I had waited to hear the result
hear
To perceive with the ear, without necessarily paying attention to it
hear
If you say that you won't hear of someone doing something, you mean that you refuse to let them do it. I've always wanted to be an actor but Dad wouldn't hear of it
hear
listen and pay attention; "Listen to your father"; "We must hear the expert before we make a decision"
hearings
Appearance of parties and witnesses before the Tribunal to determine a matter A hearing will proceed before either a single member, two member or a three member Tribunal
hearings
Legislative committees or agency boards/committees schedule public comment sessions on announced subjects (i e state agency budget, legislation, and other proposed policy changes )
hearings
An open forum where a committee or subcommittee hears from and questions representatives of government, industry, academia, business, and the public on topics within the committee's jurisdiction
hearings
Give new hope to McCartney and his band
hearings
committee or subcommittee meetings that are held to receive testimony from witnesses who support or oppose specific legislation
hearings
testimony (sworn statements like those given in court) given before a Congressional committee
hearings
Committee sessions for hearing testimony from witnesses At hearings on legislation, witnesses usually include specialists, government officials and spokesmen for persons or entities affected by the bill or bills under study Committees sometimes use their subpoena power to summon reluctant witnesses The public and press may attend open hearings, but are barred from closed or "executive" hearings
hearings
U S government publications that are printed transcripts of testimony given before the various committees of Congress The Rod Library has hearings in the government documents section on the second floor
hearings
plural of hearing
hold a hearing
conduct an investigation, convene an inquiry, conduct a trial, preside over a hearing
organ of hearing
the part of the ear that is responsible for sensations of sound
preliminary hearing
initial hearing in which the prosecutor presents evidence for probable cause in order for the judge to decide if the prosecution is justifiable
public hearing
a formal event held prior to a decision that gathers community comments and positions from all interested parties for public record and input into decisions
public hearing
A formal meeting designed to provide the public with the fullest opportunity to express support of or opposition to a transportation project in an open forum at which a verbatim record (transcript) of the proceedings is kept
public hearing
an opportunity for the public to ask questions about the company's project and the IDB financing
public hearing
A meeting designed to afford the public the fullest opportunity to express opinions on a transportation project A verbatim record (transcript) of the proceedings is made part of the project record
public hearing
a hearing formally advertised and convened to afford any person who deems their interest in property to be affected by a proposal an opportunity to be heard by the Forest Service The Forest Service is not required to follow the tenor of the statements made at the hearing A public hearing must be convened in respect of tree farm licence applications
public hearing
A mechanism for providing the public an opportunity to comment on and present evidence relating to a proposed project and its Draft EIR The Amended University Procedures for Implementation of the California Environmental Quality Act require a public hearing during the public review period for a University Draft EIR (See UC CEQA Handbook Appendix A)
public hearing
A meeting of a house or senate committee or subcommittee during which public testimony may be heard and formal action may be taken on any measure or matter before the committee or subcommittee
public hearing
A formal meeting wherein officials hear the public's views and concerns about an action or proposal The Navy is required to consider such comments when evaluating its actions Public hearings must be held upon request during the public comment period
public hearing
a hearing which is advertised and open to the public as an opportunity for them to voice their concerns and/or response to specific proposals
public hearing
After the conclusion of the public comment period, a public hearing is required only if requested by 25 or more individuals, an organization of 25 or more members or a governmental subdivision These mandatory hearings shall be scheduled a minimum of 45 days following the agency's initial notice date, and a notice of hearing shall be published so as to give reasonable notice prior to the hearing An agency may voluntarily hold a public hearing
public hearing
A formal meeting wherein EPA officials hear the public's views and concerns about an EPA action or proposal EPA is required to consider such comments when evaluating its actions Public hearings must be held upon request during the public comment period
quick at hearing
perceives quickly, hears and understands rapidly
remand hearing
hearing at the end of a legal proceeding
selective hearing
listen solely to what one wants to listen to, avoid hearing what one does not wish to hear
sense of hearing
perception of hearing, faculty that receives impressions through the ears
sensorineural hearing loss
hearing loss due to failure of the auditory nerve
the power of hearing
sense of hearing, ability to hear
upcoming hearing
next hearing, hearing that is happening soon
within hearing
within the distance that one can hear
hearing
Favoriten