follow

listen to the pronunciation of follow
Englisch - Türkisch
izlemek

Yapmanız gereken bütün şey beni izlemektir. - All you have to do is follow me.

Onları izlemek zorunda değilim - I don't have to follow them.

takip etmek

Tom'un Mary'yi takip etmekten başka hiçbir seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to follow Mary.

Biz onu takip etmek zorunda değiliz. - We don't have to follow her.

{f} uymak

Her zaman kurallara uymak zorundayız. - We always have to follow the rules.

Sadece talimatlara uymak zorundasın. - You only have to follow the instructions.

takip

Nereye giderseniz gidin, sizi takip edeceğim. - No matter where you go, I'll follow you.

Bir lider mi yoksa bir takipçi misiniz? - Are you a leader or a follower?

izleme

Tom görünmeden Mary'yi izlemeyi oldukça kolay buldu. - Tom found it fairly easy to follow Mary without being seen.

İyi bir vuruşcu olmak için, gevşek tutmalısın ve içgüdünü izlemelisin. - To be a good batter, you've got to hang loose and follow your instincts.

{f} izle

Köpek beni evime kadar izledi. - The dog followed me to my home.

Köpek kuyruğunu sallayarak, sahibini izledi. - The dog followed its master, wagging its tail.

itaat etmek
kollamak
ardına düşmek
binaenaleyh
kovalamak
anlamak
hemen ardından yer almak
dikkatle dinlemek
-in ardından gelmek
{i} aşağıdaki

Aşağıdaki soruları İngilizce olarak yanıtlayın. - Answer the following questions in English.

Aşağıdaki cümleleri Japoncaya çevir. - Translate the following sentences into Japanese.

-in sonucu olmak
oluşmak
peşinden gitmek
arkasından gelmek
{f} sonra gelmek
peşini bırakmamak
arkasından yetişmeye çalışmak
çıkmak

Buradan canlı çıkmak istiyorsan, beni izle. - If you want to get out of here alive, follow me.

(Askeri) UP ECHELON (AIR TRANSPORT): İNDİRME TAKVİYE KADEMESİ (HAVA ULAŞTIRMA): İndirme hedef bölgesine, hücum kademesinden sonra intikal eden unsurlar
follow after peşinden gitmek
bilardoda bir vuruş
mesleğinde çalışmak
{f} sürdürmek
anlaşılmak
{f} dolayı olmak
{f} dinlemek

O emirleri dinlemekten başka seçeneğim yok. - I have no choice but to follow those orders.

Yapacağın tek şey onun tavsiyesini dinlemek. - All that you have to do is to follow his advice.

{f} sonucu olmak
kavramak
sonucu çıkmak
izlemek (birisini)
uyun

Lütfen hemşirenin emirlerine uyun. - Please follow the nurse's directions.

İlaç içerken şişe üzerindeki talimatlara dikkatlice uyun. - When taking drugs, follow the directions on the bottle carefully.

follower
destekçi
following
izleyen

O, arkasında izleyen köpeği ile yürüyüşe çıktı. - He went out for a walk, with his dog following behind.

Bizi izleyen birini görmedim. - I didn't see anybody following us.

follower
taraftar
following
{i} taraftarlar
follower
{i} takipçi

Twitter'da kaç tane takipçiniz var? - How many followers do you have on Twitter?

Sami, Facebook'ta binlerce takipçiye sahipti. - Sami had thousands of followers on Facebook.

following
takip eden

Bizi takip edeni görmüyor musun? - Don't you see who's following us?

Galiba bizi takip edeni biri var. - I think there's somebody following us.

follow up
faydalanmak
follow up services
Satış sonrası hizmetler
follow in smb.'s wake
izlemek
follow in somebody's wake
izlemek
follow a case
davayı takip etmek
follow a method
yöntem izlemek
follow a policy
politika izlemek
follow a procedure
prosedür izlemek
follow a proceeding
(Kanun) davayı takip etmek
follow a strategy
strateji izlemek
follow and support force
(Askeri) takip ve destek kuvveti
follow blindly
körü körüne bağlanmak
follow closely
yakından takip etmek
follow forces attack
(Askeri) artçı kuvvetler taarruzu
follow from
sonucu çıkmak
follow in somebody's footsteps
izinden yürümek
follow in somebody's wake
izinden gitmek
follow in somebody's wake
takip etmek
follow in someone's footsteps
(deyim) birini kendine örnek almak
follow in someone's footsteps
bir kimsenin izinde olmak
follow in someone's footsteps
(deyim) birinin izinden gitmek
follow in someone's footsteps
(deyim) birinin izinde yürümek
follow in someone's tracks
(deyim) birinin izinde yürümek
follow links
(Bilgisayar) bağlantıları izle
follow links
(Bilgisayar) bağları izle
follow me car
(Askeri) takip et aracı
follow me functionality
(Telekom) izle beni işlevselliği
follow me vehicle
(Askeri) beni takip et otosu
follow me vehicle
(Askeri) arkamdan gel otosu
follow on formulae
devam mamaları
follow one's advice
tavsiyesine uymak
follow policy
politika izlemek
follow somebody's advice
tavsiyeye uymak
follow someone
birini takip etmek
follow someone
birisinin arkasından gitmek
follow someone closely
yakın takibe almak
follow someone's advice
birinin sözünü dinlemek
follow spot
(Tiyatro) takip ışığı
follow suit
aynı şeyi yapmak
follow the developments
gelişmeleri takip etmek
follow the fashion
modayı izlemek
follow the instructions
talimatlara uymak
follow the lead of someone
birinin ardından gitmek
follow the lesson
ders takip etmek
follow the lessons
dersleri takip etmek
follow the road
yolu izlemek
follow the rules
kurallara bağlı kalmak
follow the suit
aynı şeyi yapmak
follow the suit
taklit etmek
follow through
bir işin sonunu getirmek
follow through on
sonunu getirmek (bir işin)
follow up
araştırmak
follow up
ardını bırakmamak
follow up flag
(Bilgisayar) izleme bayrağı
follow up mecanism
karşılama donanımı
follow up report
(Ticaret) izleme raporu
follow up shipping
(Askeri) takviye kademesi
follow up shot
(Avcılık) sert atış
follow up shot
(Avcılık) peşpeşe atış
follow in sb's footsteps
izinden yürümek
follow in sb's tracks
yolunda yürümek
follow one's heart
kalbinin sesini dinlemek
follow one's nose
dosdoğru gitmek
follow out
bir işi sonuna kadar götürmek
follow shot
izleyici çekim
follow the sea
denizci olmak
follow through
tamamla
follow through
bitirmek
follow through
tamamlamak
follow up
takip et

Küresel ısınmayla ilgili konuşmamızı takip etmek istiyorum. - I would like to follow up on our conversation about global warming.

Her şikayeti takip etmeye çalışıyoruz. - We try to follow up on every complaint.

follow up
sonuna kadar götürmek
follow up
takip etmek

Küresel ısınmayla ilgili konuşmamızı takip etmek istiyorum. - I would like to follow up on our conversation about global warming.

follow up
izlemek
follow a path
bir yol takip
follow after, pursue
sonra, takip izleyin
follow close behind, pursue
geride takip yakın takip
follow focus
Kameralarda odaklanmayı kontrol eden mekanizma
follow in one's wake
(deyim) Dümen suyundan gitmek
follow in s.o.´s footsteps
bir kimsenin izinde olmak
follow instructions
yönergeleri izleyin
follow left and right routes
sağa ve sola mecburi yön
follow of
takip
follow out
harfi harfine yerine getirmek
follow so. at every step
izleyin çok. her adımında
follow so.'s nose
izleyin çok. 'burun s
follow something through
Bir iş tamamlamak, verilen bir sözü yerine getirmek
follow something through
(deyim) Bir işin takipçisi olup, işi tamamlamak
follow spotlight
izleyici projektör, izleyici ışıldak
follow sth up
izlemek
follow sth up
incelemek
follow the arrow!
ok izleyin!
follow the example
örnek
follow the footsteps
ayak izini takip
follow the lead
takib
follow the lead of s.o
birinin ardından gitmek
follow the play
oyun izleyin
follow the rules
kurallara uyun
follow the sea
deniz izleyin
follow the suit
takım takip
follow through
başladığı bir işin sonunu getirmek; on (başlandığı bir işin) sonunu getirmek
follow through
1. (bir işin) sonunu getirmek. 2. spor (belirli bir beden hareketini) sonuna kadar yapmak
follow through
avantajını değerlendirmek
follow through
Bir iş tamamlamak, verilen bir sözü yerine getirmek
follow through on something
(deyim) Bir işin takipçisi olup, işi tamamlamak
follow through on something
Bir iş tamamlamak, verilen bir sözü yerine getirmek
follow through with something
(deyim) Bir işin takipçisi olup, işi tamamlamak
follow through with something
Bir iş tamamlamak, verilen bir sözü yerine getirmek
follow up notice
haber takibi
follow up of
kadar takip
follow up on
Başarmak ya da bir işi tamamlamak için gerekli bir faaliyet ya da fikire ek olarak bir şeyler yapmak anlamına gelir. “Follow up on” ayrılamayan bir deyim fiildir ve bir nesne ile birlikte kullanılır
follow up the ball
topu takip
follow upon so.'s heels
üzerine kadar takip edin. 'topuklu s
follow ups
takiplerde
follow-and-hold
(Elektrik, Elektronik) Elektronik devrelerde sinyali yakalayıp bir örnek alıp baü örneği geçici bir süre tutma eylemi
follow-on
takip-on
follow-through
Başladığı bir işin sonunu getirmek, başlandığı bir işin takipçisi olmak
follow-up
(Tıp, İlaç) Hasta takibi
follow-up
TAKİP, KONTROL: Bir isteğe ait ikmal maddelerinin miktarı ve muhtemel teslim zamanı veya yapılan ya da yapılması bildirilen idari bir faaliyet sonuçları ile ilgili izleme
follow-up
İzinde olmak
follow-up
İzlemek, takip etmek, peşini bırakmamak, kovalamak
follow about
peşine takılmak
follow about
peşini bırakmamak
follow in (someone's) wake
dümen suyundan gitmek
follow in s.o.'s
bir kimsenin izinde olmak
follow in smb.'s wake
yolunda olmak
follow in smb.'s wake
takip etmek
follow me
phr
follow my leader
baştakinin hareketlerinin taklit edildiği oyun
follow on
ara vermeden devam etmek
follow one's bent
sevdiği işi yapmak
follow one's bent
yeteneği olan işi yapmak
follow one's nose
dümdüz gitmek
follow spotlight
(Sinema) izleyici projektör
follow sth. through
(deyim) sonuca baglamak
follow sth. up
(deyim) incelemek
follow suit
(deyim) aynı hareketi yapmak
follow suit
aynı renkten oynamak
follow the plough
çiftçilik yapmak
follow the plow
çiftçilik yapmak
follow through
ask. harekete geçerek düşmanı sıkı bir şekilde takip etmek
follow up
kovalamak
following
aşağıdaki

10 a 1 ölçeğinde, lütfen aşağıdaki dillerdeki yeterliliğini sınıflandır. - On a scale of 1 to 10, please rate your proficiency in the following languages.

Aşağıdaki malzemelere ihtiyacım var. - I need the following items.

following
ertesi

Tom pazartesi günü geldi ve ertesi gün eve geri gitti. - Tom came on Monday and went back home the following day.

Tom ve Mary, ertesi hafta yine orada buluşmak için karar verdi. - Tom and Mary decided to meet there again the following week.

following
izleme

Tom birinin kendisini izleyip izlemediğini görmek için omzunun üzerinden baktı. - Tom looked over to his shoulder to see if anyone was following him.

Lütfen beni izlemeyi durdurur musun? - Would you please stop following me?

follow up
izleme
follower
{i} mürit
follower
takip eden
following
-den sonra
following
ardından

Yoğun yağış ardından büyük bir sel vardı. - Following the heavy rainfall, there was a big flood.

Şiddetli bir donmanın ardından kangrenle enfekte olduktan sonra Tom'un ayağı kesilmek zorunda kaldı. - Tom's foot had to be amputated after it had become infected with gangrene following a severe frostbite.

follow up
(Bilgisayar) izle
follow up
sürdürmek
follower
izdeş
follower
başlık
follower
yanlı
follower
(Avcılık) gerdel
follower
kuyruk
follower
selef
follower
takip çubuğu
followers
koşuntu
following
yandaşlar
following
ardından gelen
following
sözü edilen
following
müteakiben
following
(Havacılık) aşağıdaki müteakip
following
bir şeyin üstüne
following
taraftarların hepsi
following
yandaş grubu
following
-den sonraki
following
izleyerek

Demografik verileri izleyerek, hükümet doğum oranını teşvik edecek bir politika benimsemek zorunda kalmıştı. - Following the demographic data, the government was obliged to adopt a policy that would stimulate birth rate.

Bu kitabın tavsiyelerini izleyerek, kendimi fakirlikten kurtarabilirdim. - By following this book's advice, I was able to pull myself out of poverty.

following
-i müteakip
following
maiyet
following
belirtilen
followed
{f} takip et

Fred annemi gittiği her yerde takip etti. - Fred followed my mother wherever she went.

Biz geyiklerin izini takip ettik. - We followed the deer's tracks.

follower
şakirt
following
{f} izle

Tom birinin kendisini izleyip izlemediğini görmek için omzunun üzerinden baktı. - Tom looked over to his shoulder to see if anyone was following him.

Bizi izleyen birini görmedim. - I didn't see anybody following us.

following
ed.-den sonra
following
destekçiler türkümü
Englisch - Englisch
To carry out in accordance to (orders, instructions, etc)

Follow these instructions to the letter.

To live one's live according to (religion, teachings, etc)
To go or come after in physical space

Follow that car!.

To be a logical consequence of

It follows that no real number may have a negative square.

To go or come after in a sequence

B follows A in the alphabet.

To understand, to pay attention to

Do you follow me?.

To watch, to keep track of (reports of) some event or person

I followed the incumbent throughout the election.

{v} to go or come after, pursue, imitate
If you follow a particular religion or political belief, you have that religion or belief. `Do you follow any particular religion?' --- `Yes, we're all Hindus.' see also following
If you follow advice, an instruction, or a recipe, you act or do something in the way that it indicates. Take care to follow the instructions carefully
To watch, as a receding object; to keep the eyes fixed upon while in motion; to keep the mind upon while in progress, as a speech, musical performance, etc
keep informed; "He kept up on his country's foreign policies"
{f} go after; pursue; go along; drive along; obey; result from; engage in; understand
After mentioning one course of a meal, you can mention the next course by saying what you will have to follow or what there will be to follow. He decided on roast chicken and vegetables, with apple pie to follow
(v ) marent, mahrehnt
be later in time; "Tuesday always follows Monday"
The art or process of following; specif
follow in or as if in pursuit; "The police car pursued the suspected attacker"; "Her bad deed followed her and haunted her dreams all her life"
If you follow what someone else has done, you do it too because you think it is a good thing or because you want to copy them. His admiration for the athlete did not extend to the point where he would follow his example in taking drugs Where eastern Germany goes the rest will surely follow
travel along a certain course; "follow the road"; "follow the trail"
If you follow something with your eyes, or if your eyes follow it, you watch it as it moves or you look along its route or course. Ann's eyes followed a police car as it drove slowly past
To go or come after; used in the various senses of the transitive verb: To pursue; to attend; to accompany; to be a result; to imitate
keep to; "Stick to your principles"; "stick to the diet"
act in accordance with someone's rules, commands, or wishes; "He complied with my instructions"; "You must comply or else!"; "Follow these simple rules"; "abide by the rules"
To copy after; to take as an example
come after in time, as a result; "A terrible tsunami followed the earthquake"
behave in accordance or in agreement with; "Follow a pattern"; "Follow my example"
An event, activity, or period of time that follows a particular thing happens or comes after that thing, at a later time. the rioting and looting that followed the verdict Other problems may follow Eyewitnesses spoke of a noise followed by a huge red light
come as a logical consequence; follow logically; "It follows that your assertion is false"; "the theorem falls out nicely"
If it follows that a particular thing is the case, that thing is a logical result of something else being true or being the case. Just because a bird does not breed one year, it does not follow that it will fail the next If the explanation is right, two things follow It is easy to see the conclusions described in the text follow from this equation
to bring something about at a later time than; "She followed dinner with a brandy"; "He followed his lecture with a question and answer period"
If you follow someone who is going somewhere, you move along behind them because you want to go to the same place. We followed him up the steps into a large hall Please follow me, madam They took him into a small room and I followed
to accompany; to attend
If you follow a path, route, or set of signs, you go somewhere using the path, route, or signs to direct you. If they followed the road, they would be certain to reach a village I followed the signs to Metrocity
If you refer to the words that follow or followed, you are referring to the words that come next or came next in a piece of writing or speech. What follows is an eye-witness account There followed a list of places where Hans intended to visit General analysis is followed by five case studies
You use as follows in writing or speech to introduce something such as a list, description, or explanation. The winners are as follows: E. Walker; R. Foster; R. Gates; A. Mackintosh This can be done if you proceed as follows
You use followed by to say what comes after something else in a list or ordered set of things. Potatoes are still the most popular food, followed by white bread
vt [to come after (~ me I know the way )] mengikuti (ikut)
work in a specific place, with a specific subject, or in a specific function; "He is a herpetologist"; "She is our resident philosopher"
play a card of the same suit as the one led
To live ones live according to (religion, teachings, etc)
also, to keep up with; to understand the meaning, connection, or force of, as of a course of thought or argument
to bring something about at a later time than; "She followed dinner with a brandy"; "He followed his lecture with a question and answer period
follow, discover, or ascertain the course of development of something; "We must follow closely the economic development is Cuba" ; "trace the student's progress"
choose and follow; as of theories, ideas, policies, strategies or plans; "She followed the feminist movement"; "The candidate espouses Republican ideals"
to be the product or result; "Melons come from a vine"; "Understanding comes from experience"
To go or come after; to move behind in the same path or direction; hence, to go with a leader, guide, etc
to travel behind, go after, come after; "The ducklings followed their mother around the pond"; "Please follow the guide through the museum"
Something that follows a particular course of development happens or develops in that way. His release turned out to follow the pattern set by that of the other six hostages
If something such as a path or river follows a particular route or line, it goes along that route or line. Our route follows the Pacific coast through densely populated neighbourhoods
be the successor (of); "Carter followed Ford"; "Will Charles succeed to the throne?"
If you follow someone to a place where they have recently gone and where they are now, you go to join them there. He followed Janice to New York, where she was preparing an exhibition
grasp the meaning; "Can you follow her argument?"; "When he lectures, I cannot follow"
behave in accordance or in agreement with; "Follow a pattern"; "Follow my example" grasp the meaning; "Can you follow her argument?"; "When he lectures, I cannot follow" travel along a certain course; "follow the road"; "follow the trail" to travel behind, go after, come after; "The ducklings followed their mother around the pond"; "Please follow the guide through the museum" adhere to or practice; "These people still follow the laws of their ancient religion" accept and follow the leadership or command or guidance of; "Let's follow our great helmsman!"; "She followed a guru for years" come as a logical consequence; follow logically; "It follows that your assertion is false"; "the theorem falls out nicely" come after in time, as a result; "A terrible tsunami followed the earthquake" be next; "Mary plays best, with John and Sue following" to bring something about at a later time than; "She followed dinner with a brandy"; "He followed his lecture with a question and answer period
to follow in someone's footsteps: see footstep to follow your nose: see nose to follow suit: see suit
adhere to or practice; "These people still follow the laws of their ancient religion"
imitate in behavior; take as a model; "Teenagers follow their friends in everything"
To endeavor to overtake; to go in pursuit of; to chase; to pursue; to prosecute
Also used adjectively; as, follow shot
If you are able to follow something such as an explanation or the story of a film, you understand it as it continues and develops. Can you follow the plot so far? I'm afraid I don't follow. = understand
to move with, and then block, an attacker, often changing positions with another blocker in the process
If you follow someone in what you do, you do the same thing or job as they did previously. He followed his father and became a surgeon Anni-Frid's son has followed her into the music business
in some games, as billiards, a stroke causing a ball to follow another ball after hitting it
be next; "Mary plays best, with John and Sue following"
accept and follow the leadership or command or guidance of; "Let's follow our great helmsman!"; "She followed a guru for years"
If you follow something, you take an interest in it and keep informed about what happens. the millions of people who follow football because they genuinely love it She was following Laura's progress closely
keep under surveillance; "The police had been following him for weeks but they could not prove his involvement in the bombing"
perform an accompaniment to; "The orchestra could barely follow the frequent pitch changes of the soprano"
(vb ) to climb after the leader had finished setting up the rope at to top anchors Involves top roping and removing protection placed by the leader
To walk in, as a road or course; to attend upon closely, as a profession or calling
follow in someone's footsteps
To follow the same path as someone
follow on
To bat their second innings immediately after their first innings
follow on
The act of a captain forcing the other side to bat again immediately after their first innings
follow one's bliss
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
follow ons
plural form of follow on
follow somebody off a cliff
To follow (a leader or de facto leader) without question or thought, with disastrous consequences

After 9/11, many feared that Baby Boomers would follow President Bush off a cliff.

follow suit
To follow an example; to imitate

If you are not sure of the proper etiquette, watch what others do and follow suit.

follow suit
To play a card of the same suit as the previous or leading card
follow through
To finish; to complete, especially, of a commitment

I don't appreciate salesmen who make promises and then fail to follow through.

follow up
To take further actions remaining after an event; to continue, revisit, or persist; especially, to maintain communication

Send a letter, then follow up promptly with a telephone call.

follow-the-leader
A children's game in which each person in a line replicates the actions of the one in front
follow-through
The continued action of a stroke, or of the delivery of a ball, after it has been hit or released
follow-through
The continuance or completion of a project
follow-up
A subsidiary action taken as the result of an event
follow-up
A posted message on Usenet, etc. in reply to a previous one
follow focus
A follow focus is a focus control mechanism used in filmmaking with film cameras and in television production with professional video cameras
follow something through
Complete an activity, doing what was promised
follow something through
(deyim) Complete an activity, doing what was promised; continue something until it is completed

I wish you would follow through with the project we talked about.

follow through
Complete an activity, doing what was promised
follow through on something
(deyim) Complete an activity, doing what was promised; continue something until it is completed
follow through on something
Complete an activity, doing what was promised
follow through with something
Complete an activity, doing what was promised
follow through with something
(deyim) Complete an activity, doing what was promised; continue something until it is completed

I wish you would follow through with the project we talked about.

follow-and-hold
(Elektrik, Elektronik) In electronics, a sample and hold (S/H, also "follow-and-hold") circuit is an analog device that samples (captures, grabs) the voltage of a continuously varying analog signal and holds (locks, freezes) its value at a constant level for a specified minimal period of time. Sample and hold circuits and related peak detectors are the elementary analog memory devices. They are typically used in analog-to-digital converters to eliminate variations in input signal that can corrupt the conversion process
follow in someone's footsteps
do as a predecessor did, emulate someone
follow one's nose
go straight; be guided by one's instinct
follow out
pursue to a conclusion or bring to a successful issue; "Did he go through with the treatment?"; "He implemented a new economic plan"; "She followed up his recommendations with a written proposal"
follow suit
(v ) To play a card of the same suit as the led suit
follow the arrow!
go in the direction of the arrow!
follow the footsteps of
do as a predecessor did, emulate someone, follow the example of
follow the law
study law; obey the law
follow through
The phase after the release of the knife The hand does not interrupt it's movement, but 'follows through' it's way, and the fingers clap when the device hits the target This behaviour is discussed by most expert throwers as something important
follow through
The continuation of the swing involved in a stroke after the mallet has made contact with the ball
follow through
The non-supported foot or ankle passes by the weighted foot before changing direction
follow through
carry a stroke to natural completion after hitting or releasing a ball
follow through
The motion of the arm and racket after the ball has been struck
follow through
continue in an activity until its conclusion, complete; completion, act of following through
follow through
Portion of bowler's delivery after the ball has been released
follow through
The non-support foot passes by the weighted foot before changing directions
follow up
The process in which a Help Desk or Support Center employee verifies that the customer's problem or situation has been solved to the customer's satisfaction forecasting staff See staff modeling
follow up
Follow up work required after a work order is completed A flag is turned on to remind Call Center staff
follow up
An article sent to a newsgroup commenting on a previously posted article
follow up
pursue to a conclusion or bring to a successful issue; "Did he go through with the treatment?"; "He implemented a new economic plan"; "She followed up his recommendations with a written proposal"
follow up
{i} maintaining contact so as to monitor the effects of earlier activities or treatments; work that comes after previous work; act of following up
follow-on
an immediate second innings forced on a cricket team scoring a prescribed number of runs fewer than it opponents in the first innings
follow-through
Motion after release Should be toward the pin you're aiming at and may include a second "shadow" swing without the ball
follow-through
A follow-through is a movement that completes an action such as hitting a ball. Focus on making a short, firm follow-through
follow-through
(aka: "finish") the continuation of a golf stoke after contact is made with the ball Often referred to as the second half of the swing
follow-through
The part of the swing that takes place after the ball has been hit but before the club has been thrown See SWING
follow-through
The motion that takes place after release of the ball
follow-through
carrying some project or intention to full completion; "I appreciated his follow-through on his promise"
follow-through
(REASONABLE) The action used by a player in continuing the movement of his racket after it has contacted the ball A follow-through is reasonable if it is not excessive An excessive follow-through is one in which the player's racket arm is extended towards a straight arm position with the racket also extended with the shaft horizontal - particularly when the extended position is maintained for other than a momentary period of time And excessive follow-through is also one in which the arm extended towards a straight position takes a wider arc than the continued line of flight of the ball, even though the racket is on the correct vertical position The Referee's decision on what constitutes a reasonable as distinct from excessive follow-through is final
follow-through
The act of continuing the swing through the ball after it has been stricken
follow-through
That part of a golfer's swing after the ball has been struck
follow-up
The act of maintaining contact with the client to provide timely assistance in implementing decisions, keeping current with new technology, encouraging continued implementation, updating objectives and decisions in a conservation plan, and determining the conservation effects experienced
follow-up
This is a response to a posted article in a newsgroup In most cases, all you need to do is hit a Post Follow-up button and enter your message
follow-up
Activities undertaken by audit participants in order to get action taken based on their recommendations
follow-up
A follow-up is something that is done to continue or add to something done previously. They are recording a follow-up to their successful 1989 album One man was arrested during the raid and another during a follow-up operation. done in order to find out more or do more about something follow up
follow-up
  The act of the first people who go to a fire by sending additional people or equipment to facilitate suppression   Also called reinforcement
follow-up
The process of comprehensive re-evaluations of the medical, rehabilitative, and psychosocial status of the individual with SCI Re-evaluations are scheduled on a routine basis, as well as when emergent needs arise
follow-up
The collection and analysis of data on the outcomes achieved by a program's former participants
follow-up
The process of channeling inquirers at the meeting into activities and relationships which nurture spiritual growth Points of contact for the inquirer include invitations to attend Bible studies (See Nurture group) and participate in a local church, as well as literature received in the mail
follow-up sheet
piece of paper which follows something else (such as an addition, review, etc.)
follow-up test
test that follows something else (such as an addition, review, etc.)
follower
Young cattle
follower
Something that comes after another thing
follower
A metal piece placed at the top of a candle to keep the wax melting evenly
follower
A machine part receiving motion from another
follower
One who is a part of master's physical group, such as a servant or retainer
follower
A pursuer
follower
One who follows, comes after another
follower
One who follows mentally, adherer to the opinions, ideas or teachings of another, a movement etc
follower
An imitator, who follows another's example
following
after, subsequent to

Following the meeting, we all had a chat.

following
A group of followers, attendants or admirers; an entourage

He had a loyal following.

following
Coming next, either in sequence or in time

See the following section.

following
Blowing in the direction of travel

The following wind sped us on our way.

follower
{n} one who follows, a dependant, a copier
follow me
call forwarding, telephone service that allows one to forward telephone calls to another telephone number
follow out
carry out to the end; go out after someone
follow suit
do what someone else is doing
follow suit
Play a card of the suit that has been led
follow suit
follow the example of another
follow through
If you follow through an action, plan, or idea or follow through with it, you continue doing or thinking about it until you have done everything possible. The leadership has been unwilling to follow through the implications of these ideas I was trained to be an actress but I didn't follow it through He decided to follow through with his original plan. = pursue
follow through
Portion of the bowler's delivery following the release of the ball
follow through
That all important part of shooting Starting with the release and ending with the arrow hitting the target, and so easily forgotten!
follow through
pursue to a conclusion or bring to a successful issue; "Did he go through with the treatment?"; "He implemented a new economic plan"; "She followed up his recommendations with a written proposal"
follow up
increase the effectiveness or success of by further action; "The doctor followed up the surgery with radiation"
follow up
increase the effectiveness or success of by further action; "The doctor followed up the surgery with radiation
follow up
A message sent to a newsgroup commenting on a previously posted message
follow up
If you follow up something that has been said, suggested, or discovered, you try to find out more about it or take action about it. State security police are following up several leads An officer took a statement from me, but no one's bothered to follow it up. see also follow 5, follow-up = investigate
follow up
(also reply) To respond to an article by posting a response to the newsgroup See quoting
follow up on
carry further or advance; "Can you act on this matter soon?"
followed
past of follow
follower
A man courting a maidservant
follower
One who follows; a pursuer; an attendant; a disciple; a dependent associate; a retainer
follower
the outside blocker who crosses the commit-blocker
follower
of Stuffing box
follower
an ordinary person who accepts the leadership of another
follower
One who follows
follower
{i} admirer, supporter; student; one who follows
follower
of Piston
follower
Among law stationers, a sheet of parchment or paper which is added to the first sheet of an indenture or other deed
follower
The part of a machine that receives motion from another part
follower
One who is a part of anothers group, such as a servant or retainer
follower
n the outside blocker who crosses the commit-blocker
follower
pursuer
follower
The removable flange, or cover, of a piston
follower
someone who travels behind or pursues another
follower
The thing that comes after another thing
follower
A sweetheart; a beau
follower
One who adheres to the opinions, ideas, or teachings of another
follower
an ordinary person who accepts the leadership of another someone who travels behind or pursues another
follower
A component in a °cam system that is driven through a pattern of displacements as it rests against a moving contoured surface
follower
A gland
follower
The point to which the joint is directed The joint directionality runs from base to follower body
follower
usually a slider or lever that is moved by a cam or an eccentric
follower
That part of the lock mechanism containing a square hole to admit the spindle (to which door handles are attached) which pulls back the springbolt when turned
follower
A follower of a particular person, group, or belief is someone who supports or admires this person, group, or belief. the Democratic Party's most loyal followers. see also camp follower = supporter. someone who believes in a particular system of ideas, or who supports a leader who teaches these ideas disciple, supporter supporter
follower
pursuivant
followers
a group of followers or enthusiasts
followers
plural of follower
following
about to be mentioned or specified; "the following items"
following
The directions drawn on the enlargement by the designer as a guide for the puncher's advancement and sequence in punching
following
(In the field of a telescope) In the direction from which stars are apparently moving (in consequence of the earth's rotation); as, a small star, north following or south following
following
You use following to refer to something that you are about to mention. Write down the following information: name of product, type, date purchased and price The method of helping such patients is explained in the following chapters. The following refers to the thing or things that you are about to mention. Do you use any of the following? Pager, Answering machine, Mobile phone, Car phone
following
going or proceeding or coming after in the same direction; "the crowd of following cars made the occasion seem like a parade"; "tried to outrun the following footsteps
following
{s} next, subsequent (often preceded by "the")
following
immediately following in time or order; "the following day"; "next in line"; "the next president"; "the next item on the list"
following
{i} admiring public, supporters; something which comes next, something which follows after
following
{e} later than; behind; concerning
following
about to be specified
following
Next after; succeeding; ensuing; as, the assembly was held on the following day
following
Also known as seconding To follow the path of the lead climber up a route, usually cleaning protection as you go
following
a group of followers or enthusiasts immediately following in time or order; "the following day"; "next in line"; "the next president"; "the next item on the list"
following
A person or organization that has a following has a group of people who support or admire their beliefs or actions. Australian rugby league enjoys a huge following in New Zealand
following
what is written next -- "Find the number expressed by each of the following: " (16)
following
One's followers, adherents, or dependents, collectively
following
in the desired direction; "a following wind"
following
Vocation; business; profession
following
the act of pursuing in an effort to overtake or capture; "the culprit started to run and the cop took off in pursuit"
following
Following a particular event means after that event. In the centuries following Christ's death, Christians genuinely believed the world was about to end Following a day of medical research, the conference focused on educational practices
following
In the direction toward which stars appear to move is called preceding
following
If a boat or vehicle has a following wind, the wind is moving in the same direction as the boat or vehicle
following
a group of followers or enthusiasts
following
The following day, week, or year is the day, week, or year after the one you have just mentioned. We went to dinner the following Monday evening The following year she joined the Royal Opera House. previous
following
subsequent
follows
third-person singular of follow
follow
Favoriten