plain

listen to the pronunciation of plain
Englisch - Türkisch
düz

Bayan Yamada büyüleyici Japon masalını düz Japoncaya çevirdi. - Ms. Yamada translated the fascinating fairy tale into plain Japanese.

Ben sadece düz bir ofis çalışanıyım. - I'm just a plain office worker.

sade

Sadece beyaz kağıt yeterli. - Plain white paper will do.

Tom, sade ve basit bir yemek yedi. - Tom ate plain and simple food.

{i} ova

Bu ovada sürpriz bir saldırı neredeyse imkansızdır. - A surprise attack is almost impossible in this plain.

Büyük ovalarda hiç çit yoktu. - There were no fences on the great plains.

{s} yalın

Yalın bir İngilizce ile konuşma yaptı. - He made a speech in plain English.

{s} açık

Bunu daha önce yaptığın açık. - It is plain that you have done this before.

Dikkat etmediğin oldukça açık. - It's quite plain that you haven't been paying attention.

{s} net
vuzuh
sadelik
düz arazi
yavan
adi
(Ticaret) anlaşılır
bezemesiz
açıkça

Lafı dolandırma ve benden ne istediğini açıkça söyle. - Stop beating around the bush and tell me plainly what you want from me.

Tom onu açıkça görebiliyordu. - Tom could see it plainly.

açıklık
geniş ve düz yer
dürüst
kolay anlaşılır
basit

Mary basit bir beyaz elbise giydi. - Mary wore a plain white dress.

Sade, basit açıklamalar yapar. - He gives plain, simple explanations.

(kadın) çirkin
açıksözlü
düzengâh
alımsız
dobra
süssüz
vazıh
{s} çirkin
{s} su katılmamış
{s} gösterişsiz
düz yazı
sadece

Ben sadece düz bir ofis çalışanıyım. - I'm just a plain office worker.

Sadece beyaz kağıt yeterli. - Plain white paper will do.

{i} düzlük

Nehir düzlükte menderesler çiziyor. - The river meanders across the plain.

plain dealing dürüstlük
{s} düz: I want a plain rather than a patterned cloth. Desenli değil, düz bir kumaş istiyorum
{s} engebesiz
Normal
şatafatsız
plain living basit yasayış
doğru iş
sade bir biçimde
baharatsız
alelade
{s} sade, süssüz, basit: The ceremony was not
yalın bir dille
{s} desensiz
dili güç tarafı olm
sade (yiyecek)
(Askeri) düz alan
belli

Senin suçlanacağın belli. - It is plain that you are to blame.

plain bar
(İnşaat) düz demir çubuk
plain bar
düz demir
plain bearing
yassı yatak
plain bearing
kaymalı yatak
plain bond
(Ticaret) teminatsız bono
plain bonito
(Denizbilim) akpalamut
plain concrete
(İnşaat) donatısız beton
plain conductor
(Bilgisayar,Teknik) çıplak iletken
plain dealing
açiklık
plain dealing
açık davranma
plain good sense
sağduyu
plain head
(Bilgisayar,Teknik) olduğu gibi
plain paper
boş kağıt
plain spoken
açık sözlü
plain text
(Askeri) açık metin
plain vanilla
(Bilgisayar,Teknik) olduğu gibi
plain washer
rondela
plain weave
(Tekstil) düz dokuma
plain clothes man
dedektif
plain clothes man
sivil giyimli
plain coffee
sade kahve
plain dealer
dürüst adam
plain dealing
dürüstlük
plain sailing
dertsiz belasız iş
plain sailing
rahat ve kolay iş
plain work
düz duvar örgüsü
plain-spoken
açık sözlü
plain as day
(deyim) Gün gibi âşikâr
plain as day
düz olarak gün
plain bearing
yassı yatak, düz yatak
plain border
düz sınır
plain carbon steel
yalın karbon çeliği
plain colors
Düz renk
plain concrete
demirsiz beton
plain data
(Bilgisayar) Düz veri, yalın veri
plain flap
düz flap
plain glass
düz cam
plain guitar
Dobro gitar
plain head
değişiklik gerektirmeyen, olduğu gibi
plain hearted
düz kalpli
plain logic
düz mantık
plain man
düz adam
plain milling cutter
(Mühendislik) silindirik freze bıçağı
plain milling machine
(Mühendislik) düz freze tezgahı
plain old
eski yalın
plain people
düz insanlar
plain sight
görüşün açık olduğu alanın plain sight: göz göre göre
plain stud
düz saplama
plain view
düz görünüm
plain water
Gazsız, içme suyu

Is plain water more heathier than the sparkling water?.

plain weave
(Tekstil) Bezayağı dokuma
plain yoghurt
(Gıda) Sade yoğurt

Plain yogurt contains around ten to fourteen grams of protein per eight ounces, which amounts to twenty percent of the daily protein requirement for most persons. In fact, eight ounces of yogurt that contains live and active cultures, contains 20 percent more protein than the same volume of milk (10 grams versus 8 grams).

plain-jane
düz-jane
Plain space
(Tekstil) (of the bottom rollers) (Alt silindirlerin) Ara bölge
plain brick
adi tuğla
plain bullets
(Bilgisayar) düz madde işaretleri
plain chocolate
sade çikolata
plain cigarette
filtresiz sigara
plain clothes
sivil kıyafet
plain clothes man
sivil polis
plain code
(Askeri) AÇIK KOD: Şifrelenmiş ve şifresi açılmış kod
plain code
(Askeri) açık kod
plain component
(Askeri) açık unsur
plain component
(Askeri) AÇIK UNSUR: Bir şifre alfabesinin açık sembolleri ihtiva eden sırası. Bak. "cipher component"
plain conductor
ciplak iletken
plain coordinates
(Askeri) AÇIK KOORDİNATLAR: Kriptografide; şifreleme formu üzerinde bir şifre karesi iki koordinat grubundan biri olarak görünen açık, tek basamaklı rakamlar ve harfler sırası
plain coordinates
(Askeri) açık koordinatlar
plain dealing
dürüst iş
plain dealing
dürüst davranış
plain door
dolu kapı
plain folly
su katılmamış aptallık
plain form
düz kalıp
plain headed
düz kafalı (piston)
plain knitting
düz örgü
plain language
(Askeri) AÇIK İFADE: Bak. "plain text"
plain language
(Askeri) açık ifade
plain language
sade dil
plain language address
(Askeri) açık adres
plain language address directory
(Askeri) açık adres rehberi
plain living
sade yaşam/yaşayış
plain net
(Askeri) düz ağ
plain nut
düz somun
plain nut
normal somun
plain of strain
şekil değiştirme düzlemi
plain paper
çizgisiz kâğıt
plain press
(Matbaacılık, Basımcılık) düz silindirli pres
plain sailing
(deyim) düzlüğe çıkış
plain sailing
(deyim) guc tarafi olmayan is
plain sailing
basit iş
plain sailing
tereyağından kıl çeker gibi iş
plain sewing
düz dikiş
plain spirits
saf alkol
plain spoken
dobra dobra konuşan
plain talk
açık konuşma
plain text
(Askeri) AÇIK METİN: Bir anlam taşıyan ve şifre anahtarı uygulanmadan okunup anlaşılabilin metin veya işaretler. Buna "clear text" veya "plain language" de denir
plain text
Normal metin Düz metin
plain text file
Düz metin dosyası
plain text font
(Bilgisayar) düz metin yazı tipi
plain tile
(İnşaat) yassı kiremit
plain tile
(İnşaat) düz kiremit
plain tile
(Mimarlık) çarşı tuğlası
plain type
normal
plain velvet
(Tekstil) düz kadife
plain vinyl
(Kimya) normal vinil
plain washer
(İnşaat) pul, düz rondela
plain web girder
dolu gövdeli taşıyıcı
plain work
düz iş
flood plain
(Coğrafya,Çevre) taşkın yatağı
plainly
sade biçimde/açıkça
Plains
Büyük Ovalar ya da Büyük Düzlükler (Great Plains, Plains States, Plains) Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada toprakları üzerinde, Rocky Dağları'nın doğusu boyunca uzanan geniş bir bozkır alandır

Weather Service said that a copious amount of rain is expected to fall in the Plains - Meteoroloji Büyük Ovalar'da bol miktarda yağmur beklendiğini söyledi.

flood plain
(Çevre) taşkın alan
flood plain
(Çevre) taşkın havzası
flood plain
(Jeoloji) taşkın alanı
in plain english
açıkça
in plain english
(deyim) açık açık
in plain terms
açıkça
plainly
iyice
valley plain
(Coğrafya) koyak tabanı
valley plain
(Coğrafya) vadi tabanı
wash plain
(Coğrafya) sander
wash plain
sandur
abyssal plain
abisal ova
alluvial plain
birikinti ovası
flood plain
taşkın ovası
in plain words
açıkçası
karst plain
karst ovası
marginal plain
sandur
marginal plain
sander
plainly
açık ve net bir şekilde
plainly
dobra
plainly
gösterişsizce
plainly
süssüz biçimde
plainness
toksözlülük
flat and plain
yassı ve düz
it's plain sailing
o düz yelken's
nullarbor plain
Nullarbor düz
plainly
Açıkça
plainly
Yalın bir dille
the plain
düz
plainly
(zarf) açıkça
plainness
{i} açıklık
plainness
{i} yalınlık
plainness
{i} çirkinlik
plainness
{i} düzlük
plainness
{i} gösterişsizlik
plainness
{i} sadelik
plains
ovalar

Missouri'nin hem dağları hem de ovaları vardır. - Missouri has both mountains and plains.

Büyük ovalarda hiç çit yoktu. - There were no fences on the great plains.

plains
otlaklar
plains
çayırlar
plains
düzlükler
Englisch - Englisch
To lament, bewail

Not to be born again.

Containing no non-printing characters; ASCII code values 32 through 126
Having only few ingredients, or no additional ingredients or seasonings; not elaborate, without toppings or extras

Would you like a poppy bagel or a plain bagel?.

A plane
Simple in habits or qualities; unsophisticated, not exceptional, ordinary

They're just plain people like you or me.

Downright; total, unmistakable (as intensifier)

His answer was just plain nonsense.

Flat, level
Evident to one's senses or reason; manifest, obvious, clear, unmistakable

In fact, by excommunication or persuasion, by impetuosity of driving or adroitness in leading, this Abbot, it is now becoming plain everywhere, is a man that generally remains master at last.

Honest and without deception; candid, open; blunt

Let me be plain with you: I don't like her.

Simply

I plain forgot.

Not unusually beautiful; unattractive

Throughout high school she worried that she had a rather plain face.

Ordinary; lacking adornment or ornamentation; unembellished

He was dressed simply in plain black clothes.

An expanse of land with relatively low relief

For Plato the life of the philosopher is a life of struggle towards the goal of knowledge, towards “searching the heavens and measuring the plains, in all places seeking the nature of everything as a whole”.

not mixed with extraneous elements; "plain water"; "sheer wine"; "not an unmixed blessing
{a} smooth, flat, clear, evident, homely
{n} a level ground, field of battle, square
{a} sincerely, clearly, bluntly
{v} to make smooth, level, lament
Void of extraneous beauty or ornament; without conspicious embellishment; not rich; simple
not mixed with extraneous elements; "plain water"; "sheer wine"; "not an unmixed blessing"
Something that is plain is very simple in style. Bronwen's dress was plain but it hung well on her fancy, elaborate + plainly plain·ly He was very tall and plainly dressed
A field of battle
tea taster's term to denote dull liquor with sour taste
extensive tract of level open land; "they emerged from the woods onto a vast open plain"; "he longed for the fields of his youth"
comprehensible to the general public; "written for the popular press in plain nontechnical language"
emphasis You can use plain before an adjective in order to emphasize it. The food was just plain terrible. Plain is also used before a noun. Is it love of publicity or plain stupidity on her part?
Plains are flat lands that have only small changes in elevation
A broad and flat area that usually has low elevation
Not highly cultivated; unsophisticated; free from show or pretension; simple; natural; homely; common
extensive tract of level open land; "they emerged from the woods onto a vast open plain"; "he longed for the fields of his youth" lacking embellishment or ornamentation; "a plain hair style"; "unembellished white walls"; "functional architecture featuring stark unornamented concrete" free from any effort to soften to disguise; "the plain and unvarnished truth"; "the unvarnished candor of old people and children" comprehensible to the general public; "written for the popular press in plain nontechnical language" lacking patterns especially in color not elaborate or elaborated; simple; "plain food"; "stuck to the plain facts"; "a plain blue suit"; "a plain rectangular brick building" not mixed with extraneous elements; "plain water"; "sheer wine"; "not an unmixed blessing
In a plain manner; plainly
lacking in physical beauty or proportion; "a homely child"; "several of the buildings were downright homely"; "a plain girl with a freckled face"
{i} plateau, area of level ground; prairie, savanna
To make plain or manifest; to explain
To lament; to mourn over; as, to plain a loss
ordinary; lacking adornment or ornamentation
free from any effort to soften to disguise; "the plain and unvarnished truth"; "the unvarnished candor of old people and children"
unmistakably (`plain' is often used informally for `plainly'); "the answer is obviously wrong"; "she was in bed and evidently in great pain"; "he was manifestly too important to leave off the guest list"; "it is all patently nonsense"; "she has apparently been living here for some time"; "I thought he owned the property, but apparently not"; "You are plainly wrong"; "he is plain stubborn"
Level land; usually, an open field or a broad stretch of land with an even surface, or a surface little varied by inequalities; as, the plain of Jordan; the American plains, or prairies
Without beauty; not handsome; homely; as, a plain woman
express complaints, discontent, displeasure, or unhappiness; "My mother complains all day"; "She has a lot to kick about"
n a flat and expansive region of land with little if any varied topography
A plain object, surface, or fabric is entirely in one colour and has no pattern, design, or writing on it. In general, a plain carpet makes a room look bigger He wore a plain blue shirt, open at the collar
If a fact, situation, or statement is plain, it is easy to recognize or understand. It was plain to him that I was having a nervous breakdown He's made it plain that he loves the game and wants to be involved still. see also plain-spoken = clear
not elaborate or elaborated; simple; "plain food"; "stuck to the plain facts"; "a plain blue suit"; "a plain rectangular brick building"
(1) clear and distinct, as in: The facts are plain
Region of uniform general slope, comparatively level, of considerable extent, and not broken by marked elevations and depressions (it may be an extensive valley floor or a plateau summit); an extent of level or nearly level land; a flat, gently sloping, or nearly level region of the sea floor
lacking patterns especially in color
a large area of flat or gently sloping land
Not much varied by modulations; as, a plain tune
If you describe someone as plain, you think they look ordinary and not at all beautiful. a shy, rather plain girl with a pale complexion
a basic knitting stitch
Simple Having no features other than those considered basic for the item described Uncoated, undecorated, etc
Not intricate or difficult; evident; manifest; obvious; clear; unmistakable
A drink without any additions, straight from the bottle
To plane or level; to make plain or even on the surface
simply, in an unembellished manner; clearly, simply
To lament; to bewail; to complain
If a police officer is in plain clothes, he or she is wearing ordinary clothes instead of a police uniform. Three officers in plain clothes told me to get out of the car. plain sailing: see sailing. Any relatively level area of the Earth's surface that exhibits gentle slopes and small local relief (differences in elevation). Occupying slightly more than one-third of the terrestrial surface, plains are found on all continents except Antarctica. Some are tree-covered, and others are grassy. Still others support scrub brush and bunch grass, and a few are nearly waterless deserts. With certain exceptions, plains have become the sites of major centres of population, industry, commerce, and transportation. abyssal plain Esdraelon Plain of Gangetic Plain Indo Gangetic Plain Staked Plain Nullarbor Plain Plain the Reeds Plain of Sharon Plain of Abraham Plains of Great Plains Plains Indian
{s} clear, evident; simple, unembellished; ugly, unattractive; flat, smooth
A flat, undulating, or even rolling area, larger or smaller, that includes few prominent hills or valleys, that usually is at low elevation in reference to surrounding areas, and that may have considerable overall slope and local relief
Not luxurious; not highly seasoned; simple; as, plain food
Not variegated, dyed, or figured; as, plain muslin
Free from affectation or disguise; candid; sincere; artless; honest; frank
A large area of land, either level or gently rolling, usually at low elevation
A generally flat or gently sloping area of land
A plain is a large flat area of land with very few trees on it. Once there were 70 million buffalo on the plains
lacking patterns especially in color not elaborate or elaborated; simple; "plain food"; "stuck to the plain facts"; "a plain blue suit"; "a plain rectangular brick building"
Open; clear; unencumbered; equal; fair
lacking stylistic embellishment; "a literal description"; "wrote good but plain prose"; "a plain unadorned account of the coronation"; "a forthright unembellished style"
Plain of Jars
A plateau in Laos, known for the thousands of large megalithic jars scattered in the landscape
plain Jane
A young woman of unremarkable appearance
plain Janes
plural form of plain Jane
plain and simple
Clearly, without any doubt or complexity

I don't care what he calls it, what he's doing is theft, plain and simple.

plain as a pikestaff
Extremely clear and plain to see

You saw his ghost then, says Joe, God between us and harm.

plain as the nose on one's face
Extremely clear and plain to see
plain clothes
Civilian clothes worn by someone in an occupation or organization for which a uniform might be expected, as the police or clergy
plain flour
Exact synonym of flour
plain line
a stretch of railway track that does not have any junctions, crossovers or points on it
plain line
to remove points and crossovers from a stretch of track
plain lined
Simple past tense and past participle of plain line
plain lines
Third-person singular simple present indicative form of plain line
plain lines
plural form of plain line
plain lining
Present participle of plain line
plain paper
Paper that has no markings on it, usable paper

Toss me a ream of that plain paper, please. The printer is empty again.

plain sailing
simple, straightforward, or easy

In another fifty yards there was a second turn, this time toward the left! but it was more of a gentle curve, and we took it without trouble. After that it was plain sailing, though as far as I could know, there might be most anything ahead of us, and my nerves strained to the snapping-point every instant.

plain sailing
The navigation of waters free from hazards or unfavourable winds
plain sailing
Obsolete spelling of plane sailing
plain text
Unencrypted text, text that is readable

Using the sophisticated code was useless since the spy merely stole the plain text from the waste basket.

plain text
Data which consists only of human-readable text, as opposed to machine-readable binary data or formatting markup
plain text
Consisting only of plain text
plain-clothes
Alternative spelling of plain clothes
plain-paper
Attributive form of plain paper

He has a special photo printer, but I just have a plain-paper printer.

plain-song
A cantus firmus or theme chosen for contrapuntal treatment; so called because often an actual fragment of plain-song
plain-song
The simple notes of an air, without ornament or variation; hence, a plain, unexaggerated statement
plain-song
The unisonous vocal music which has been used in the Christian church from its earliest centuries
plain-winged antshrike
a passerine bird of the antbird family
plain-winged antshrikes
plural form of plain-winged antshrike
Plain People
Members of the Mennonites, Amish, or Dunkers, noted for their plain dress and simple style of life
plain as day
(deyim) Easy to see, clearly visible, in broad daylight
plain view
A location or field of perception in which something is plainly apparent
plain view
A doctrine that permits the search, seizure, and use of evidence obtained without a search warrant when such evidence was plainly perceptible in the course of lawful procedure and the police had probable cause to believe it was incriminating
plain weave
A weave in which the filling threads and the warp threads interlace alternately, forming a checkerboard pattern. Also called taffeta weave
Plain Old Telephone Service
POTS, regular telephone service, slow and simple telephone service (as opposed to wireless or cellular telephone service)
Plain of Esdraelon
Hebrew Emeq Yizreel Plain, northern Israel. About 25 mi (40 km) long, it divides the hilly areas of Galilee in the north and Samaria in the south. Part of the ancient passage between Egypt and the Fertile Crescent, it was an avenue of commerce and a scene of conflict from earliest antiquity. To the northwest is the site of ancient Megiddo. Owing to poor natural drainage, it was swampy and sparsely inhabited for many centuries, but since 1920 the land has been reclaimed, and dozens of settlements, combining intensive agriculture with light industry, have been set up. Afula is the principal urban centre
Plain of Reeds
Vietnamese Dong Thap Muoi Low, swampy region, a northwestern extension of the Mekong River delta, southern Vietnam and eastern Cambodia. It has been partially reclaimed by a levee and drainage system
Plain of Sharon
Mediterranean coastal plain, western Israel. Extending about 55 mi (90 km) from Mount Carmel to Tel Aviv-Yafo and roughly triangular in shape, it has been inhabited since remote antiquity. Its name occurs in the Bible and is mentioned in Egyptian pharaonic inscriptions. Modern settlement was undertaken as part of the Zionist movement to settle the agricultural lands of Palestine in the late 19th century, and by the early 1930s it had become the most densely settled area of Jewish Palestine. It produces citrus fruits, vegetables, and cotton and is a popular tourist destination
plain as a pikestaff
clear, evident, obvious
plain chocolate
Plain chocolate is dark brown chocolate that has a stronger and less sweet taste than milk chocolate. chocolate made without milk and with very little sugar = dark chocolate
plain clothes
civilian clothing worn by a member of the armed forces (usually while on duty)
plain dealing
honest trading, fair trading
plain flour
flour that does not contain a raising agent
plain flour
Plain flour is flour that does not make cakes and biscuits rise when they are cooked because it has no chemicals added to it. flour that contains no baking powder self-raising flour
plain man
average person, regular "Joe
plain sailing
easy unobstructed progress; "after we solved that problem the rest was plain sailing
plain sailing
quiet or uneventful journey; clear course of action
plain talk
open and straightforward discussion
plain text
Human-readable, unencrypted messages or data
plain text
This refers to textual data in ASCII format It is supported by nearly every application It is quite limited because it cannot contain any formatting commands
plain text
  Unencrypted information   [NIS]  (188) Note:  Plain text includes voice Synonym clear text
plain text
This is text without extraneous codes that designate font size, font style, etc See ASCII
plain text
A format in which data appears It is significant because you can use FrontPage to open data in this format and place it on a Web page
plain text
Computer-encoded text that consists only of a sequence of code values from a given standard, with no other formatting or structural information Plain text interchange is commonly used between computer systems that do not share higher-level protocols (See also fancy text )
plain text
Text without formatting other than spaces, newline, etc , using ASCII characters
plain text
Provides storage for text and services to manipulate it but does not support format attributes and cannot be displayed
plain text
A sequence of character code elements which represents only the core or primary content of some textual information Text which is unformatted with the exception of spaces and line breaks Monospaced typewriter text Text composed of ASCII characaters Cf Rich Text
plain text
Text format that doesn't include formatting codes designating layout and appearance of text
plain text
The term plain text is often used to describe data that consists exclusively of text, or rather the character codes used to represent it The term is also sometimes used to describe text which is free of any markup However, it should be noted that any markup would itself consist of nothing more than series of character codes
plain text
A text document with no other formatting such as from a word processor or HTML editor A plain text document is also called an ASCII file
plain text
Unencoded text that is not secure from being viewed
plain text
means data made up of letters and numbers stored in ASCII (American Standard Code for Information Exchange) format It does not contain any formatting (for example text style or layout) and is therefore readable by most text editing programs and word processors Plain text files often have a txt file extension
plain text
Data which exists in an unenciphered form
plain text
A file which contains only ASCII data (representing printable characters) See: ASCII (Webopaedia)
plain text
Computer-encoded text that consists only of a sequence of code points from a given standard, with no other formatting or structural information Plain text interchange is commonly used between computer systems that do not share higher-level protocols (See also fancy text )
plain text
usually refers to vanilla ASCII text, as created or viewed in a simple text-editing program
plain text
textual data that contains no document-structure or format markup, or any tagging devices that are controlled by a higher-level protocol The meaning of plain text data is determined solely by the character encoding convention used for the data
plain text
1 The normal text or language, or any symbol or signal, that conveys information without any hidden or secret meaning 2 Any text considered as the subject of encryption or the result of decryption
plain text
When entering content into a text box in Blackboard, you can choose one of three text types - Smart Text, Plain Text, or HTML The Plain Text and Smart Text options allow you to create hypertext links without the need to use HTML code To create a link using Plain Text, simply type or paste the address of a web page (the URL) into the text box You will not be able to apply any formatting effects when using Plain Text If you want to make text bold or italic, insert images, or make hypertext links open in a new window, you should select the Smart Text or HTML options
plain text
A message or document format that just includes numbers, letters, and spaces No font, font size, color, or tab spacing is included This is the most basic kind of format, which all mail programs can read
plain text
A string of text to be displayed with one value for each text attribute, i e , one typeface, one slant, and one weight Contrast Formatted text
plain turkey
popular Australian game bird
plain vanilla
Lacking adornments or special features; basic or ordinary: plain vanilla stock options; a plain vanilla wardrobe
plain wanderer
small Australian bird related to the button quail; classified as wading bird but inhabits plains
plain weave
n. A weave in which the filling threads and the warp threads interlace alternately, forming a checkerboard pattern. Also called taffeta weave
plain weave
a basic style of weave in which the weft and warp threads intertwine alternately to produce a checkerboard effect
plain-clothes
Plain-clothes police officers wear ordinary clothes instead of a police uniform. He was arrested by plain-clothes detectives as he walked through the customs hall. in plain clothes: see plain uniformed. plain-clothes police are police who wear ordinary clothes so that they can work without being recognized
plain-clothes man
detective who dresses in regular clothing in order to disguise himself
plain-spoken
approval If you say that someone is plain-spoken, you mean that they say exactly what they think, even when they know that what they say may not please other people. a plain-spoken American full of scorn for pomp and pretense. = frank
plain-woven
(of cloth) made in plain weave
abyssal plain
a large expanse of very flat and smooth ocean floor, usually found at depths of 4,600 to 5,500 meters (15,000 to 18,000 feet)
alluvial plain
A plain formed by the deposition of sediment from the periodic flooding of a river
gibber plain
A large desert pavement
plaining
Present participle of plain
plaining
A lamentation

And piteous plainings of the pretty babes, That mourn'd for fashion, ignorant what to fear.

plainness
The condition of being plain (in all senses)
plainness
The product or result of being plain
the rain in Spain stays mainly in the plain
A phrase used to demonstrate differences of pronunciation in various English dialects of the sound represented by the digraph ai
Plains
Great Plains (Plains States or Plains) is the grassland region of central North America extending from the Canadian provinces of Alberta, Saskatchewan, and Manitoba southward to Texas. Much of the area is used for cattle ranching and wheat farming

Weather Service said that a copious amount of rain is expected to fall in the Plains - Meteoroloji Büyük Ovalar'da bol miktarda yağmur beklendiğini söyledi.

plaining
{n} a complaint
plaining
{a} making smooth
plainly
{a} sincerely, clearly, bluntly
plainness
{n} flatness, clearness, simplicity
Plains
The Great Plains region of North America
plainer
comparative of plain
plainest
superlative of plain
plaining
Complaining
plaining
Complaint
plainly
unmistakably (`plain' is often used informally for `plainly'); "the answer is obviously wrong"; "she was in bed and evidently in great pain"; "he was manifestly too important to leave off the guest list"; "it is all patently nonsense"; "she has apparently been living here for some time"; "I thought he owned the property, but apparently not"; "You are plainly wrong"; "he is plain stubborn"
plainly
Obviously; clearly
plainly
In a plain manner; clearly
plainly
in a simple manner; without extravagance or embellishment; "she was dressed plainly"; "they lived very simply"
plainly
In a plain manner; simply; basically
plainly
simply, in an unembellished manner; clearly, obviously
plainly
emphasis You use plainly to indicate that you believe something is obviously true, often when you are trying to convince someone else that it is true. The judge's conclusion was plainly wrong Plainly, a more objective method of description must be adopted
plainly
You use plainly to indicate that something is easily seen, noticed, or recognized. He was plainly annoyed I could plainly see him turning his head to the right and left see also plain = clearly
plainly
in a simple manner; without extravagance or embellishment; "she was dressed plainly"; "they lived very simply
plainness
the appearance of being plain and unpretentious
plainness
the state of being unmixed with other material; "the plainness of vanilla ice cream"
plainness
{i} simplicity, state of being unembellished, state of being unadorned
plainness
an appearance that is not attractive or beautiful; "fine clothes could not conceal the girl's homeliness"
plainness
the appearance of being plain and unpretentious the state of being unmixed with other material; "the plainness of vanilla ice cream
plainness
clarity as a consequence of being perspicuous
plainness
The quality or state of being plain
plains
plural of plain
the Plain
French la Plaine In the French Revolution, the centrist deputies in the National Convention. They formed the majority of the assembly's members and were essential to the passage of any measures. Their name derived from their place on the floor of the assembly; above them sat the members of the Mountain, or Montagnard. Led by Emmanuel-Joseph Sieyès, the Plain initially voted with the moderate Girondins but later joined the Montagnards in voting for the execution of Louis XVI. In 1794 they helped overthrow Maximilien de Robespierre and other extreme Jacobins (see Jacobin Club)
plain
Favoriten