connection

listen to the pronunciation of connection
Englisch - Türkisch
bağ

Birdebire su aygırlarını bana niçin anlatıyorsun? O ve senin on iki kırmızı akvaryum balığının arasındaki bağlantıyı anlamıyorum. - Why are you telling me about hippos all of the sudden? I don't see the connection between that and your twelve red goldfishes.

Onun bu işle ile hiçbir bağlantısı yoktur. - He has no connection with this affair.

bağlantı

O, babasının bağlantıları sayesinde işi aldı. - He got the job by virtue of his father's connections.

Bağlantıların ile, Tom için bir iş bulabilmelisin. - With your connections, you should be able to find a job for Tom.

{i} alâka
ilişki

Polis, soygun olayı ile ilişkili olarak bir şüpheliyi tutukladı. - The police arrested a suspect in connection with the robbery.

Tom, doğa ile güçlü bir ilişkiye sahiptir. - Tom has a strong connection with nature.

alaka
{i} bağıntı
birleştirme
arkadaş
(İnşaat) bağın
aktarmalı taşıt
mensubiyet
(Dilbilim) ulama
(Dilbilim) bağımlılık
ilişik
(Elektrik, Elektronik) y bağlantı
tanıdık
aktarma
müşteri
{i} irtibat
{i} uyuşturucu satıcısı
{i} ilgilenme
{i} akrabalık
{i} dost
{i} bağlantılı sefer
{i} yakınlık
{i} akraba
bağlantı, bilgisayar ile bir bilgisayar ya da aygıtın ilişki kurması
{i} ilgi

Konuyla hiçbir ilgim yok. - I have no connection the matter.

Tom'un öldürülmesiyle ilgili olarak iki adam tutuklandı. - Two men have been arrested in connection with Tom's murder.

{i} alışveriş
{i} yakın

Sami'nin suçlarla çok yakın bağlantıları vardı. - Sami had very close connections to the crimes.

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

hısım
çevre
(Elektrik, Elektronik) devre
(Elektrik, Elektronik) yıldız bağlantı
connect
bağlanmak
connect
{f} bağlamak

İnternete bir PC bağlamak roket bilimi değildir. - Connecting a PC to the internet is not rocket science.

Bu yol iki şehri bağlamaktadır. - This road connects the two cities.

connection error
(Bilgisayar) bağlantı hatası
connection failed
(Bilgisayar) bağlantı koptu
connection name
(Bilgisayar) bağlantı adı
connection pin
(Otomotiv) bağlantı pimi
connection scheme
(Bilgisayar) bağlantı şeması
connection to
(Bilgisayar) bağlantı
connection to
(Bilgisayar) bağlan
connection type
(Bilgisayar) bağlantı türü
connection box
bağlantı kutusu
connection contact
bağlantı kontağı
connection in parallel
paralel bağlama
connection in series
seri bağlama
connection piece
irtibat parçası
connection pin
bağlama pimi
connection wire
bağlantı kablosu
connection lost
(Bilgisayar) "Bağlantı kesildi!" ifadesi
connection reset by peer
Bağlantı türdeş ağ üyasi tarafında(n) kesildi
connection to server lost
sunucu bağlantısı kesildi
connection active
(Bilgisayar) bağlantı etkin
connection angle
bağlantı açısı
connection between
(Fiili Deyim ) arada bağlantı kurmak , iletişim kurmak
connection collar
tespit burcu
connection cone
bağlama konisi
connection description
(Bilgisayar) bağlantı tanımı
connection device
Bağlantı Aygıtı
connection end
bk. Port Connection Point
connection flange
bağlama flanşı
connection fligh
(Turizm) bağlantılı uçuş
connection hose
bağlama hortumu
connection idle
(Bilgisayar) bağlantı boş
connection in parallel
(Fizik) koşut bağlama
connection in parallel
(Fizik,Teknik) paralel bağlantı
connection in parallel
(Fizik) yanaşık bağlanım
connection in series
(Fizik,Teknik) seri bağlantı
connection in series
(Fizik) ardışık bağlama
connection item
(Otomotiv) bağlantı işlemi
connection lost
(Bilgisayar) bağlantı kaybedildi
connection max
(Bilgisayar) en çok bağlantı sayısı
connection oriented
bağlantılı
connection pipe
bağlama borusu
connection plate
bağlantı levhası
connection sleeve
bağlama manşonu
connection spring
kontak sustası
connection survey
(Askeri) birleştirme yer ölçmesi
connection survey
(Askeri) BİRLEŞTİRME YER ÖLÇMESİ: Hedef bölgesi yer ölçmesi (target area survey) ile mevzi bölgesi yer ölçmesini (position area survey) birbirine bağlayan yer ölçmesi
connection ticket
(Turizm) bağlantılı bilet
connection timeout
Bağlantı Zaman Aşımı Süresi
connection train
aktarma treni
connection yoke
birleştirme kelepçesi
confirm connection delete
(Bilgisayar) bağlantı silinmesini onayla
consumer connection
tüketici bağlantısı
consumer connection
kullanıcı bağlantısı
common base connection
ortak bazlı bağlantı
common collector connection
ortak kolektörlü bağlantı
common emitter connection
ortak emitörlü bağlantı
compressed air connection
basınçlı hava bağlantısı
connect
{f} devreye sokmak
broadband connection
(Bilgisayar) genişbant bağlantı
connect
birleşmek
connect
(Bilgisayar) bağlantı sürücü harfi
connect
tutturmak
connect
bağıntı kurmak
connect
(Bilgisayar) bağlanma
connect
irtibatlamak
connect
(Bilgisayar) bağlantısı

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

Onların Tom'la bağlantısı nedir? - What's their connection to Tom?

connect
bağ kurmak
connect
ilişki kurmak
connect
bağlantılamak
connect
(Bilgisayar) bağlama

Onlar bir demiryolu ile şehirleri birbirine bağlamayı planlıyorlar. - They are planning to connect the cities with a railroad.

İnternete bir PC bağlamak roket bilimi değildir. - Connecting a PC to the internet is not rocket science.

connect
raptetmek
connections
(Ticaret) irtibatlar
connections
(Ticaret) ilişkiler
connexion
irtibat
connexion
münasebet
connexion
muhit
connexion
rabıta
connexion
akrabalık
connexion
alaka
connexion
çevre
connexion
hısımlık
connexion
dostluk
electrical connection
(Otomotiv) elektrik bağlantısı
flange connection
flanş bağlantısı
flange connection
flanşlı bağlantı
in close connection to
ile işbirliği halinde
in connection with
dolayısıyla
in connection with
-den dolayı
in connection with
münasebetiyle
in connection with
baglantılı olarak
logical connection
(Bilgisayar,Teknik) mantıksal bağlantı
series connection
dizisel bağlantı
switched connection
anahtarlanmış bağlantı
virtual connection
(Bilgisayar,Teknik) sanal bağlantı
bolted connection
cıvatalı birleşme
bridging connection
köprüleme bağlantısı
cascade connection
kaskat bağlama
channel to channel connection
kanaldan kanala bağlantı
connect
(çınkayla) bağlamak
connect
aktarmalı olmak
connect
bağlan

Bağlantıların ile, Tom için bir iş bulabilmelisin. - With your connections, you should be able to find a job for Tom.

O grupla bağlantıları kesmelisin. - You should cut off your connections with that group.

connect
(tren/vb.) birleşmek
direct connection
doğrudan bağlantı
ground connection
toprak bağlantısı
in close connection to
le işbirliği halinde
in close connection with
le işbirliği halinde
in connection with
ile ilgili olarak
in connection with
ile bağlantılı olarak
in this connection
bununla ilgili olarak
in this connection
bu münasebetle
parallel connection
paralel bağlantı
poor connection
gevşek bağlantı
series connection
seri bağlama
tandem connection
çift bağlantı
Cable Connection System
(Elektrik, Elektronik) Kablo bağlantı sistemi
Data Connection
(Bilgisayar) Veri bağlantısı
Wi-Fi connection
(Bilgisayar) Kablosuz internet bağlantısı
bolted connection
civatali birleşme
connect
bağlanış
connections
bağlantılar

Bağlantıların ile, Tom için bir iş bulabilmelisin. - With your connections, you should be able to find a job for Tom.

O grupla bağlantıları kesmelisin. - You should cut off your connections with that group.

forked connection rod
çatallı bağlantı kolu
in close connection to
-le işbirliği halinde
in close connection with
-le işbirliği halinde
in connection
bağlantı

Sizden birinin bununla bağlantılı olarak söyleyecek bir şeyi var mı? - Do any of you have anything to say in connection with this?

in connection to
bağlantısı için
inter connection
arası bağlantı
loose connection
temassızlık
pipe connection
boru bağlantısı
plug-in connection
plug-bağlantısı
remote connection
Uzaktan bağlantı
screw connection
vida bağlantısı
screwed connection
vidalı rakor
solderless connection
lehimsiz bağlantı, kaynaksiz bağlantı
star connection
yıldız bağlantı
switched virtual connection
sanal bağlantı açık
system connection
sistem bağlantısı
abandoned connection
yarida kalan baglanti
aborted connection
durdurulmuş bağlantı
advanced connection
Gelişmiş Bağlantı
anonymous connection
(Bilgisayar) anonim bağlantı
bolted connection
cıvatalı bağlantı
bolted connection
bulonlu bağlama
break one's connection with
ilgisini kesmek
bring into connection with
temasa geçirmek
bring into connection with
ilişki sağlamak
can i make a connection on the same day
aynı gün aktarma yapabilir miyim
cascade connection
kasket bağlama
casual connection
(Kanun) illiyet bağı
causal connection
nedensel ilişki
causal connection
(isim)densel ilişki
charging connection
yükleme bağlantısı
chat connection
(Bilgisayar) chat bağlantısı
connect
{f} bağlamak, birleştirmek; bağlanmak, birleşmek, bağlı olmak
connect
ilgili olmak
connect
birleştirmek
connect
{f} (with) (iki şey arasında) bağ kurmak
connect
bitiştirmek
connect
iletişim sağlamak
connect
bağlanma, bağlama bağlamak
connect
{f} (with) (belirli bir seferle)
connexion
yakın
connexion
yakınlık
connexion
bağlantı
connexion
{i} ilgi
connexion
{i} akraba
connexion
i., İng., bak. connection
connexion
ilişki
connexion
{i} bağ
connexion
{i} dost
cross border connection
(Bilgisayar) sınır ötesi bağlantı
defroster connection
buz çözücü bağlantısı
delta connection
üç köşeli bağlantı
dial connection
Çevirme Bağlantısı
digital connection
sayisal baglanti
drive connection
Sürücü Bağlantısı
electronic connection
(Elektrik, Elektronik) elektronik bağlantı
enterprise systems connection
Pirketler Topluluğu bağlantısı
establish a connection with
bağlantı kurmak
flexible connection
(İnşaat) esnek bağlama
flexible hose pipe connection
fren aküplömanı
flue connection
(İnşaat,Teknik) baca gazı bağlantısı
flushing connection
yıkama bağlantısı
glued connection
tutkallı birleştirme
ground connection
(İnşaat) topraklama
house connection
bina bağlatısı
Englisch - Englisch
The act of connecting
A transfer from one transportation vehicle to another in scheduled transportation service

The bus was late so he missed his connection at Penn Station and had to wait six hours for the next train.

An established communications or transportation link

I was talking to him, but there was lightning and we lost the connection.

The point at which two or more things are connected
A feeling of understanding and ease of communication between two or more people
{n} a linking together, relation, union
shifting from one form of transportation to another; "the plane was late and he missed his connection in Atlanta" an instrumentality that connects; "he soldered the connection"; "he didn't have the right connector between the amplifier and the speakers" a supplier (especially of narcotics) (usually plural) a person who is influential and to whom you are connected in some way (as by family or friendship); "he has powerful connections" a relation between things or events (as in the case of one causing the other or sharing features with it); "there was a connection between eating that pickle and having that nightmare" a connecting shape the state of being connected; "the connection between church and state is inescapable
An established communication session between a server and a workstation
Your connections are the people who you know or are related to, especially when they are in a position to help you. She used her connections to full advantage
Refers to the connection of an individual to the Internet/WWW
A transport layer virtual circuit established between two programs for the purpose of communication [RFC 2616]
A connection is established when one host contacts another host with the desire to send/receive information via the transport layer First, the hosts establish connection, identifying one another and where they each sit on the network or Internet, then data transfer occurs The hosts send IP packets to one another in a mutually organized manner Finally, the connection is released, completing the transaction These three steps ensure that the data arrives in order, without corruption
con·nec·tion connections in BRIT, also use connexion
If a place has good road, rail, or air connections, many places can be directly reached from there by car, train, or plane. Fukuoka has excellent air and rail connections to the rest of the country
When the value of one attribute feeds into another a connection is established between the two It is possible to freely make and break connections
Changing to a different airplane en route to the final destination Actual mileage, connection bonuses and segment promotion credits are earned only if the connecting flight number is different from the originating flight number
the state of being connected; "the connection between church and state is inescapable"
A connection is an established link between the computer of someone using the Data Warehouse and the Warehouse itself This link is established by GQL using SQL*Net
A connection is a joint where two wires or pipes are joined together. Check all radiators for small leaks, especially round pipework connections
A kernel object used with message passing Connections are created by client threads to "connect" to the channels made available by servers Once connections are established, clients can MsgSendv() messages over them If a number of threads in a process all attach to the same channel, then the one connection is shared among all the threads Channels and connections are identified within a process by a small integer The key thing to note is that connections and file descriptors (FD) are one and the same object under QNX See also channel and FD
the process of bringing ideas or events together in memory or imagination; "conditioning is a form of learning by association"
The built-in application used to perform the action of connecting or docking to another computer In Newton 2 1, the same application is named Dock See also Dock
a connecting shape
A relation; esp
The successful establishment of a communications link
In the Visual Composition Editor, a visual link between two components that represents the relationship between the components Each connection has a source, a target, and other properties
a connecting shape the state of being connected; "the connection between church and state is inescapable
(usually plural) a person who is influential and to whom you are connected in some way (as by family or friendship); "he has powerful connections"
{i} link; junction; physical link; act of connecting; context, reference to something; transportation link that provides continuing service between means of transportation; means of communication (as telephone connection); supplier of drugs, drug dealer (Slang); purchase of unlawful drugs (Slang)
a person connected with another by marriage rather than by blood; used in a loose and indefinite, and sometimes a comprehensive, sense
An established telephone call
The persons or things that are connected; as, a business connection; the Methodist connection
the act of bringing two things into contact (especially for communication); "the joining of hands around the table"; "there was a connection via the internet"
The physical connection (e g transmission lines, transformers, switch gear, etc ) between two electric systems permitting the transfer of electric energy in one or both directions
An interaction between two clients on a network TNS connections are originated by an initiator (client), who requests a connection with a destination (server)
an instrumentality that connects; "he soldered the connection"; "he didn't have the right connector between the amplifier and the speakers"
a supplier (especially of narcotics)
If you get a connection at a station or airport, you catch a train, bus, or plane, after getting off another train, bus, or plane, in order to continue your journey. My flight was late and I missed the connection
The act of connecting, or the state of being connected; junction; union; alliance; relationship
a relation between things or events (as in the case of one causing the other or sharing features with it); "there was a connection between eating that pickle and having that nightmare"
a supplier (especially of narcotics) (usually plural) a person who is influential and to whom you are connected in some way (as by family or friendship); "he has powerful connections"
The IPC path between the server and client program is known as a connection A client program typically (but not necessarily) has one connection to the server over which requests and events are sent
A connection is a relationship between two things, people, or groups. There was no evidence of a connection between BSE and the brain diseases recently confirmed in cats The police say he had no connection with the security forces = association, link
An ATM connection consists of concatenation of ATM Layer links in order to provide an end-to-end information transfer capability to access points
State in which there is no blockage, break, or slack in the circuit that joins horse and rider into a single harmonious unit The unrestricted flow of energy and influence from and through the rider to and throughout the horse, and back to the rider See Throughness
This means you stop enroute and actually have to change planes to a connecting flight You may or may not be flying the same airline on the second leg of your trip Connecting flights usually occur at “hub” or major airports Murphy's Law: your connecting flight will be boarding at some gate at the opposite end of a busy airport When scheduling connecting flights, it is suggested you leave 1 1/2 to 2 hours to make connections This is especially true when traveling with children Missing your connecting flight can lead to all sorts of hassles Often if there is an earlier flight to your destination, the airlines will let you standby if there are seats available
A joint connected by welds or bolts used to transmit forces between two or more members See also Splice
a way to connect your computer to the Internet Home users usually have a dial-up account with an ISP (Internet Service Provider) Word users often have a direct connection to a T1 or T3 line
A Point-To-Point Dedicated or Switched communication path
A contextual relation or association with another person Jehovah's Witnesses, as a worldwide brotherhood, come to know a great many of each other, including people of all backgrounds We have been cautioned never to use our connections to the brotherhood for commercial purposes Drawing the line can be a delicate {matter of conscience} <<The Slack sisters, Polly and Esther, are throwing a Tupperware party this weekend and have invited sisters from three states [58]>>
shifting from one form of transportation to another; "the plane was late and he missed his connection in Atlanta"
A method of data exchange that allows a reliable transfer of data between two computers
That which connects or joins together; bond; tie
A connection is an event where a client computer successfully negotiates permission to access a server machine for the exchange of data
If you write or talk to someone in connection with something, you write or talk to them about that thing. 13 men have been questioned in connection with the murder
A connection is a transport (in the OSI layering model definition) that provides a suitable type of service For TLS, such connections are peer to peer relationships The connections are transient Every connection is associated with one session
You specify a Passport connection when you set up a Passport session A session links a Passport terminal type with a communications hookup A Passport connection consists of these elements: Connection name Communication type and settings Modem settings (if applicable) Once you set up a connection and save it, you can use it for any of your OCLC Windows applications (for example, OCLC CJK Plus)
copulative
connexion
Connection Control Language
script language for Appletalk that is designated for control in the modem's language, CCL
connection box
phone line connection box, box from which telephone lines network
connection fee
Sometimes a one-off connection fee will be charged when you start a contract with one of the networks Many networks will offer free connection but do check before you sign up
connection fee
A one-off connection fee is charged when you sign up to one of the mobile phone networks
connection fee
A once only start-up fee when a service is connected
connection fee
This is a fee, which is charged against the balance of prepaid calling cards, when the customer makes a call Connection fees take away the potential balance of prepaid calling cards or international phone cards and reduce the advertised minutes When prepaid phone cards show connection fees on the poster or the web site, the available minutes for each call are reduced TCASTalk Prepaid Phone Cards or International Phone Cards do not use connection fees
back-to-back connection
The direct connection of the output of one telecommunications device to the input of another
connect
To associate

I didn't connect my lost jewelry to the news of an area cat burglar until the police contacted me.

connect
To join (two other objects), or to join (one object) to (another object): to be a link between two objects, thereby attaching them to each other

The new railroad will connect the northern part of the state to the southern part.

connect
To join: to attach, or to be intended to attach or capable of attaching, to each other

Both roads have the same name, but they don't connect: they're on opposite sides of the river, and there's no bridge there.

connect
To join an electrical or telephone line to a circuit or network

When the technician connects my house, I'll be able to access the internet.

connect
To join (two other objects), or to join (one object) to (another object): to take one object and attach it to another

I connected the printer to the computer, but I couldn't get it work.

connect
To make a travel connection; to switch from one means of transport to another as part of the same trip

I'm flying to London where I connect with a flight heading to Hungary.

connect
To join (to another object): to attach, or to be intended to attach or capable of attaching, to another object

I think this piece connects to that piece over there.

delta connection
A type of three-phase connection
connect
{v} to join, unite, link, tie, fasten, knit
cross-connection
Any actual or potential connection between a drinking water system and an unapproved water supply or other source of contamination
A connection
linkup
A connection
hookup
connect
When you join one computer to another thus forming a network Also, a logon command you need to get on a MOO
connect
Establish a communication link between client and server
connect
Establishes a connection to the specified server
connect
Something that connects a person or thing with something else shows or provides a link or relationship between them. A search of Brady's house revealed nothing that could connect him with the robberies What connects them? = link
connect
A proxying protocol under TCP/IP
connect
JARING Email Chat Voizmail WebSiteBuilder FileStore Astrology IntelligentAssistant WebOrganizer eCards MORE »
connect
Function that occurs when a SCSI Initiator selects a SCSI Target to start an operation, or SCSI Target reselects a SCSI Initiator to continue an operation
connect
If one train or plane, for example, connects with another, it arrives at a time which allows passengers to change to the other one in order to continue their journey. a train connecting with a ferry to Ireland My connecting plane didn't depart for another six hours. = link up
connect
join for the purpose of communication; "Operator, could you connect me to the Raffles in Singapore?" join by means of communication equipment; "The telephone company finally put in lines to connect the towns in this area" land on or hit solidly; "The brick connected on her head, knocking her out" connect, fasten, or put together two or more pieces; "Can you connect the two loudspeakers?"; "Tie the ropes together"; "Link arms" hit or play a ball successfully; "The batter connected for a home run" establish a rapport or relationship; "The President of this university really connects with the faculty" be or become joined or united or linked; "The two streets connect to become a highway"; "Our paths joined"; "The travelers linked up again at the airport" be scheduled so as to provide continuing service, as in transportation; "The local train does not connect with the Amtrak train"; "The planes don't connect and you will have to wait for four hours
connect
{f} join, link; be joined, be linked
connect
If a telephone operator connects you, he or she enables you to speak to another person by telephone. To call the police, an ambulance or the fire brigade dial 999 and the operator will connect you He asked to be connected to the central switchboard. = put through
connect
be or become joined or united or linked; "The two streets connect to become a highway"; "Our paths joined"; "The travelers linked up again at the airport"
connect
To join, unite, or cohere; to have a close relation; as, one line of railroad connects with another; one argument connects with another
connect
To join to or by means of a communications circuit
connect
To join two or more pieces
connect
Qqen Semlil
connect
(SQL*Plus User's Guide and Reference)
connect
[BSG] A communication signal sent from one active device to another When received by a processor, as polled for the control unit after each instruction pair like an interrupt, a special fault (connect fault), very much like an interrupt, is taken As with interrupts, processors send "connects" to each other through the SCU, the only possible channel While an interrupt is set in an SCU register and fielded by the first "taker" of all appropriately masked CPUs, a connect fault is routed by the SCU to one, specified processor (or I/O controller), and cannot be masked against (although the recipient's inhibit bit can postpone it for a short while) Sending a connect to the GIOC or IOM was the way of instructing it to begin executing I/O commands See SCAS
connect
A term that commonly refers to accessing a remote computer; also a message that appears at the point when two modems recognize each other
connect
Purchase drugs
connect
connect, fasten, or put together two or more pieces; "Can you connect the two loudspeakers?"; "Tie the ropes together"; "Link arms"
connect
Connect the TraceEngine implementation to the the Trace Engine Server true
connect
A HTTP command for proxying raw data channels over HTTP It can be used to encapsulate other protocols, such as the SSL protocol
connect
To identify yourself to Oracle by entering your username and password in order to gain access to the database In SQL*Plus, the CONNECT command allows you to log off Oracle and then log back on with a specified username
connect
Funding to help European links in education, training and culture, using research and new technologies
connect
land on or hit solidly; "The brick connected on her head, knocking her out"
connect
NetConnection connect
connect
Connect on campus or using Proxy Serve (Get the Proxy password if you need it)
connect
If two things or places connect or if something connects them, they are joined and people or things can pass between them. the long hallway that connects the rooms The fallopian tubes connect the ovaries with the uterus His workshop connected with a small building in the garden The two rooms have connecting doors
connect
Establishes peculiar constraints between two electrical objects: the electrical signal continuity is ensured between the connected components
connect
join for the purpose of communication; "Operator, could you connect me to the Raffles in Singapore?"
connect
hit or play a ball successfully; "The batter connected for a home run"
connect
An HTTP method for proxying raw data channels over HTTP It can be used to encapsulate other protocols, such as the SSL protocol
connect
establish a rapport or relationship; "The President of this university really connects with the faculty"
connect
Provides wholesale Internet services to many of Australia's leading ISPs
connect
If something or someone connects one thing to another, or if one thing connects to another, the two things are joined together. You can connect the machine to your hi-fi The traditional method is to enter the exchanges at night and connect the wires Two cables connect to each corner of the plate. a television camera connected to the radio telescope. = attach disconnect
connect
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all"
connect
To join, or fasten together, as by something intervening; to associate; to combine; to unite or link together; to establish a bond or relation between
connect
If you connect to a particular plane or train, or if another plane or train connects you to it, you change to that plane or train from another one in order to continue your journey. business travellers wanting to connect to a long-haul flight That will connect you with time to spare for the seven o'clock Concorde
connect
establish communication with someone; "did you finally connect with your long-lost cousin?"
connect
be scheduled so as to provide continuing service, as in transportation; "The local train does not connect with the Amtrak train"; "The planes don't connect and you will have to wait for four hours
connect
plug into an outlet; "Please plug in the toaster!"; "Connect the TV so we can watch the football game tonight"
connect
If you connect a person or thing with something, you realize that there is a link or relationship between them. I hoped he would not connect me with that now-embarrassing review I'd written seven years earlier I wouldn't have connected the two things. = associate
connect
If a piece of equipment or a place is connected to a source of power or water, it is joined to that source so that it has power or water. These appliances should not be connected to power supplies Ischia was now connected to the mainland water supply. Connect up means the same as connect. The shower is easy to install -- it needs only to be connected up to the hot and cold water supply They turned the barricade into a potential death trap by connecting it up to the mains
connect
join by means of communication equipment; "The telephone company finally put in lines to connect the towns in this area"
connect
To access an Oracle or foreign database using a valid username and password You must connect if you want to create or modify queries or access a display stored in a database
connect
To associate (a person or thing, or one's self) with another person, thing, business, or affair
connections
The NExS facility whereby worksheets can be linked with up to 63 external data sources for real-time data transfer
connections
An association or relationship
connections
An operator which works on the structure of the grid or TIN and shows the lines connecting the nodes Connections can be used to show particle paths or the triangles of a TIN grid
connections
Any connection attempt that doesn't result in one of the above errors is considered a success and is counted toward the "connection rate"
connections
The Rutgers-Newark community newsletter
connections
Career Network | Notes from the Field | Resource Exchange | Information Sources
connections
A process used by groups to initiate work sessions by providing every member time to reflect and/or share things that are on his/her mind that might get in the way of the work The object is to lay the "stuff" on the table so that it does not creep into the work that is about to begin
connections
plural of connection
connections
{i} influential person or people with whom one is associated
connexion
the act of bringing two things into contact (especially for communication); "the joining of hands around the table"; "there was a connection via the internet"
connexion
a relation between things or events (as in the case of one causing the other or sharing features with it); "there was a connection between eating that pickle and having that nightmare"
connexion
shifting from one form of transportation to another; "the plane was late and he missed his connection in Atlanta"
connexion
an instrumentality that connects; "he soldered the connection"; "he didn't have the right connector between the amplifier and the speakers"
connexion
{i} link; junction; physical link; act of connecting; context, reference to something; transportation link that provides continuing service between means of transportation; means of communication (as telephone connection); supplier of drugs, drug dealer (Slang); purchase of unlawful drugs (Slang), British spelling for connection
connexion
the process of bringing ideas or events together in memory or imagination; "conditioning is a form of learning by association"
connexion
a connecting shape
connexion
see connection. a British spelling of connection
connexion
dated, alternative spelling of connection
connexions
dated, plural of connexion
cross connection
Any actual or potential connection between a drinking (potable) water system and an unapproved water supply or other source of contamination For example, if you have a pump moving nonpotable water and hook into the ground water system to supply water for the pump seal, a cross-connection or mixing between the two water systems can occur This mixing may lead to contamination of the drinking water Also see backsiphonage and backflow
cross connection
This is used to terminate or "connect" two open channels, primarily achieved with jumpers or patch cords
cross connection
A connection scheme between cabling runs, subsystems, and equipment using patch cords or jumpers that attach to connecting hardware on each end
cross connection
Cross Connection (CC) is the wire connections running between terminals on the two sides of a distribution frame, or between binding posts in a terminal
cross connection
The wire connections running between wiring terminal blocks Cross connections let pairs in one cable connect to pairs in another cable
cross connection
a mapping between two channels or paths at a network device such as the CellPath 300
cross connection
Any physical connection or arrangement between two otherwise separate piping systems, one of which contains potable water and the other, water of unknown or questionable safety, or steam, gas or chemical whereby there may he a flow from one system to the other, the direction of flow depending on the pressure differential between the two systems (2)
cross connection
A connection scheme between cabling runs, subsystems, and equipment using patch cords or jumpers that attach to connecting hardware at each end
cross connection
Any physical connection or arrangement between potable water and any source of contamination
delta connection
One of the usual forms or methods for connecting apparatus to a three-phase circuit, the three corners of the delta or triangle, as diagrammatically represented, being connected to the three wires of the supply circuit
direct cable connection
connection between two computers by a cable between two ports of the computers
direct connection
A permanent connection between a computer system (either a single CPU or a LAN) and the Internet This is sometimes called a leased line connection because you are leasing the telephone connection from the phone company A direct connection is in contrast to a dial-up connection
direct connection
A permanent communication connection between your computer system (either a single CPU or a LAN) and the Internet This is also called a leased line connection because you are leasing the telephone connection from the phone company A direct connection is in contrast to a SLIP/PPP or dial-up connection
direct connection
connection between two computers by a cable between two ports of the computers
direct connection
Any Internet connection in which you have your own IP address and connect physically and directly to the Internet on a permanent basis via a dedicated phone line or network
direct connection
A direct connection links a PC to the Internet via a communication cable, such as an Ethernet line
direct connection
Any connection to DukeNet using one of the IP numbers assigned within the subnets managed by Arts and Sciences
direct connection
A permanent connection between your computer system and the Internet This is sometimes called a leased-line connection because the line is leased from the telephone company
direct connection
A connection made directly to the Internet - much faster than a dial-up connection DSL is an example
direct connection
A connection to the Internet with full access to TCP/IP-based applications See also: full access, TCP/IP
direct connection
A permanent connection between your computer and the Internet This is sometimes referred to as a leased-line connection because the line is leased from the telephone company
direct connection
A connection made directly to the Internet It is much faster than a dial-up connection
direct connection
Used to refer to devices connected to the Messenger through its RS-232 port rather than through its modem
direct connection
A permanent connection between your computer system and the Internet This is sometimes referred to as a leased-line connection because the line is leased from the telephone company
direct connection
A connection made directly to the Internet via a network- faster than a dial-up
direct connection
A connection from your computer directly to a network; much faster than a dial up connection Examples: Most office computers in OSU buildings and many computers in dorms wired for ResNet have direct connections
direct connection
A network connection from one computer to another made through a permanent and high-speed method such as Ethernet or T-1 connections Usually leased from a common carrier
direct connection
A permanent connection between your computer system to a computer network
direct connection
A connection to the Internet with full access to TCP/IP-based applications See also: full access, TCP/IP E
direct connection
A connection made directly to the Internet Usually much faster and more expensive than a dial-up connection
direct connection
A permanent connection between your computer and the Internet
direct connection
Application of an active signal (tone) to a conductor using the Connection Cable, Signal clamp or Plug / Cable Connectors (preferred method for best locating results)
direct connection
A connection made directly to the Internet - much faster than a dial-up connection
direct connection
A connection between your hp Jornada and another computer by means of the cradle or infrared port
direct connection
A form of data communication in which one computer is directly connected to another, usually via a null modem cable
direct connection
A physical connection between pipes in a plumbing system that would allow liquids to flow from one pipe to another
earth connection
connection of an electrical conductor to the earth so that electricity passes from the conductor into the ground
have connection with
be in contact with, have an association with, have a relationship with
his name was mentioned in connection with
he was involved with/in, he was seen as having played a part in
in connection with
connected to, related to
pin connection
A connection designed to transfer the axial and shear forces between connecting members, but not moment forces
pin connection
A connection designed to transfer axial and shear forces between connection members, but not moments
romantic connection
romantic relationship, passionate connection
series connection
linear connection, columnar link
t connection
When the three free ends are connected to a source of three-phase current, two-phase current may be derived from the secondary circuits
t connection
The reverse arrangement may be used to transform from two-phase
t connection
The connection of two coils diagrammatically as a letter T, chiefly used as a connection for passing transformers
connection
Favoriten