connect

listen to the pronunciation of connect
Englisch - Türkisch
bağlamak

Onların işi bilgisayarları ağa bağlamaktır. - Their job is to connect the computers to the network.

Bu yol iki şehri bağlamaktadır. - This road connects the two cities.

{f} bağlanmak
{f} devreye sokmak
(Bilgisayar) bağlama

İnternete bir PC bağlamak roket bilimi değildir. - Connecting a PC to the internet is not rocket science.

Bu kabloyu jeneratöre bağlamamız gerekiyor. - We need to connect this cable to the generator.

raptetmek
ilişki kurmak
bağ kurmak
(Bilgisayar) bağlantısı

Onların Tom'la bağlantısı nedir? - What's their connection to Tom?

Tom'un bağlantısı nedir? - What's Tom's connection?

(Bilgisayar) bağlanma
tutturmak
(Bilgisayar) bağlantı sürücü harfi
birleşmek
bağıntı kurmak
irtibatlamak
bağlantılamak
(çınkayla) bağlamak
(tren/vb.) birleşmek
bağlan

Birdebire su aygırlarını bana niçin anlatıyorsun? O ve senin on iki kırmızı akvaryum balığının arasındaki bağlantıyı anlamıyorum. - Why are you telling me about hippos all of the sudden? I don't see the connection between that and your twelve red goldfishes.

O grupla bağlantıları kesmelisin. - You should cut off your connections with that group.

aktarmalı olmak
birleştirmek
bağlanma, bağlama bağlamak
{f} bağlamak, birleştirmek; bağlanmak, birleşmek, bağlı olmak
{f} (with) (iki şey arasında) bağ kurmak
{f} (with) (belirli bir seferle)
{f} ilgili olmak
{f} bitiştirmek
{f} iletişim sağlamak
bağlanış
connected
bağlı

Bu telefon faks makinesine bağlıdır. - This telephone is connected to the fax machine.

Tom'un bağlı olduğunu biliyorum. - I know Tom is connected.

connection
bağ

Onun bu işle ile hiçbir bağlantısı yoktur. - He has no connection with this affair.

Birdebire su aygırlarını bana niçin anlatıyorsun? O ve senin on iki kırmızı akvaryum balığının arasındaki bağlantıyı anlamıyorum. - Why are you telling me about hippos all of the sudden? I don't see the connection between that and your twelve red goldfishes.

connection
bağlantı

O grupla bağlantıları kesmelisin. - You should cut off your connections with that group.

Birdebire su aygırlarını bana niçin anlatıyorsun? O ve senin on iki kırmızı akvaryum balığının arasındaki bağlantıyı anlamıyorum. - Why are you telling me about hippos all of the sudden? I don't see the connection between that and your twelve red goldfishes.

connection
{i} alâka
connection
{i} ilişki

Bizim özel bir ilişkimiz var. - We have a special connection.

Polis, soygun olayı ile ilişkili olarak bir şüpheliyi tutukladı. - The police arrested a suspect in connection with the robbery.

connection
alaka
connect as
(Bilgisayar) olarak bağlan
connect as
(Bilgisayar) kullanıcı adı
connect error
(Bilgisayar) bağlantı hatası
connect failed
(Bilgisayar) bağlantı başarısız
connect from
(Bilgisayar) bağlantı kaynağı
connect speed
(Bilgisayar) bağlanma hızı
connect state
(Bilgisayar) duruma bağlan
connect time
(Bilgisayar) bağlantı süresi
connect to
(Bilgisayar) bağlantısını kur
connect to
(Bilgisayar) bağlantısını yap
connect to
(Bilgisayar) bağlanılacak
connect to
(Bilgisayar) bağlan

Ben hemen hemen her gün internet'e bağlanırım. - I connect to the Internet almost every day.

Ben internete bağlanamıyorum. - I can't connect to the Internet.

connect to
(Bilgisayar) bağlanma yeri
connect to
(Bilgisayar) bağlantısı
connect to internet
internete bağlanmak
connect to the network
ağa bağlanmak
connect with
hatları bağlamak
connect with
(telefonda) bağlantı kurmak
connect with
irtibatlandırmak
connect with
aktarmalı olmak
connect with
(Bilgisayar) bağlantı hedefi
connect with
bağlantılı olmak
connect with
olayları birbirine bağlamak
connect in series
seri bağlamak
connect time
bağlanma zamanı
connect to a ground
yere bağla
connect across
bağlamak
connect four
dört bağlamak
connect the dots
olaylar arasında bağlantı kurmak
connect time
bağlamak zaman
connect up
bağlanabilir
connect actions
(Bilgisayar) bağlanma eylemleri
connect event
(Bilgisayar) bağlanma olayı
connect frames
(Bilgisayar) çerçevelere bağlan
connect in parallel
(Elektrik, Elektronik) paralel bağlantı
connect list
(Bilgisayar) bağlantı listesi
connect network drive
(Bilgisayar) ağ sürücüsüne bağlan
connect network registry
(Bilgisayar) ağ kayıdına bağlan
connect network resources
(Bilgisayar) ağ kaynaklarına bağlan
connect pipe
boru bağlamak
connect to
(Fiili Deyim ) bağlantı kurmak
connect to a ground
yere bağlamak
connect to network drive
(Bilgisayar) ağ sürücüsüne bağlan
connect to network fax server
(Bilgisayar) ağ faks sunucusuna bağlan
connect using
(Bilgisayar) bağlanırken kullanılacak
connect using
(Bilgisayar) bağlantıda kullan
connect using
(Bilgisayar) bağlanırken kullan
connected
yakın
connection
{i} bağıntı
connection
akraba
connection
irtibat
cannot connect
(Bilgisayar) bağlanamaz
cannot connect
(Bilgisayar) bağlanamıyor
cannot connect
(Bilgisayar) bağlanılamıyor
connected
aktarmalı
connected
çalıştırma
connected
bağlanmış
connected
(Bilgisayar) bağlanıldı
connected
-e ait
connected
münasebette bulunmak
connected
(Bilgisayar) bağlantı kuruldu
connected
(Bilgisayar) bağlandı

Hiç internete bağlandın mı? - Have you ever connected to the Internet?

Hepimiz şimdiki zamanın yanı sıra geçmişle ve gelecekle bağlandık. - All of us are connected with the past and the future as well as the present.

connected
birleştirilmiş
connected
bağlanmak
connected
(Bilgisayar) bağlı olan
connected
ile ilgili
connecting
(Bilgisayar) bağlanılıyor
connecting
(Bilgisayar) bağlanıyor

İnternet'e bu bilgisayarla bağlanıyorum. - I am connecting this computer to the Internet.

Tom internete telefonuyla bağlanıyor. - Tom is connecting his phone to the Internet.

connecting
(Bilgisayar) bağlantı kuruluyor
connecting
çalıştırma
connecting
birleştirici
connecting
bağlanarak
connection
arkadaş
connection
mensubiyet
connection
birleştirme
connection
tanıdık
connection
(Dilbilim) bağımlılık
connection
ilişik
connection
(Elektrik, Elektronik) y bağlantı
connection
(Dilbilim) ulama
connection
aktarmalı taşıt
connection
(İnşaat) bağın
connection
(Elektrik, Elektronik) devre
connection
çevre
connection
hısım
connection
(Elektrik, Elektronik) yıldız bağlantı
connections
(Ticaret) ilişkiler
connections
(Ticaret) irtibatlar
connector
konnektör  
connector
bağlantı
connector
(Bilgisayar) bağlaç
connector
bağlantı elemanı
connector
(Bilgisayar,Teknik) bağ
connector
(Bilgisayar,Teknik) birleştirici
connector
rakor
connector
konvektör
do not connect
(Bilgisayar) bağlanma
easy connect
(Bilgisayar) hızlı bağlantı
try to connect
(Bilgisayar) bağlanmayı dene
try to connect
(Bilgisayar) bağlanmayı
connected
{f} bağlan

İki şehir bu otoyol ile birbirine bağlandı. - The two cities are connected by this highway.

Kendilerini geleneksel bir sistem içinde asla birlikte bulmamış olan diller Tatoeba'da bağlanabilirler. - Languages that would have never found themselves together in a traditional system, can be connected in Tatoeba.

connecting
bağlayan

Fadıl'ı suça bağlayan hiçbir kanıt yoktu. - There was no evidence connecting Fadil to the crime.

connecting
{f} bağla

Tom internete telefonuyla bağlanıyor. - Tom is connecting his phone to the Internet.

İnternete bir PC bağlamak roket bilimi değildir. - Connecting a PC to the internet is not rocket science.

connecting
birleştiren
connection
müşteri
connector
bağlayıcı
connector
con
connector
ara parça
connector
konnektör
Connectable
bağlanabilen
connecter
bağlayıcı
connecting
balama
connections
bağlantılar

O, babasının bağlantıları sayesinde işi aldı. - He got the job by virtue of his father's connections.

O grupla bağlantıları kesmelisin. - You should cut off your connections with that group.

connector
bağlantı aparatı
connects
bağlar

M1 otoyolu Londra'yı Leeds'e bağlar. - The M1 motorway connects London to Leeds.

Panama Kanalı Atlantiği Pasifikle bağlar. - The Panama Canal connects the Atlantic with the Pacific.

connectable
bağlanabilir
connected
{s} bitişik
connected
{s} ilgili

Mary sincaplarla ilgili her şeyi toplar. - Mary collects anything that's connected with squirrels.

Fadıl'ın Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla ilişkili olduğuyla ilgili hiç kanıt yoktu. - There was no proof that Fadil was connected to Layla's disappearance.

connected
birleş/bağla
connected
{s} with -e bağlı, ile ilgili, -e ait
connected
{f} bağla: adj.bağlanmış
connected
{s} ilişkili

Fadıl'ın Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla ilişkili olduğuyla ilgili hiç kanıt yoktu. - There was no proof that Fadil was connected to Layla's disappearance.

connected
ilgili/bağlı
connected
{f} bağlan: adj.bağlaşık
connected
{s} akraba

Onların hepsi akraba. - All of them are connected.

connected
{s} birleşik
connected
değgin
connecting
{s} bağlama

Bir bilgisayarı internete bağlamak roket bilimi değildir. - Connecting a PC to the internet isn't rocket science.

İnternete bir PC bağlamak roket bilimi değildir. - Connecting a PC to the internet is not rocket science.

connecting
{s} bağlantı

Bağlantılı bir uçuşum var. - I've got a connecting flight.

Bilgisayarım yazıcıya bağlantılı gibi görünmüyor. - My computer doesn't seem to be connecting to the printer.

connecting
{s} bağlayıcı
connecting
{s} başlama
connecting
aktarmalı

Atlanta'ya bir aktarmalı uçuş alabilir miyim? - Can I get a connecting flight to Atlanta?

Aktarmalı uçuşumu kaçırdım. - I missed my connecting flight.

connection
{i} yakın

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

Sami'nin suçlarla çok yakın bağlantıları vardı. - Sami had very close connections to the crimes.

connection
{i} ilgi

Konuyla hiçbir ilgim yok. - I have no connection the matter.

Tom'un öldürülmesiyle ilgili olarak iki adam tutuklandı. - Two men have been arrested in connection with Tom's murder.

connection
{i} alışveriş
connection
{i} aktarma
connection
{i} yakınlık
connection
{i} dost
connection
bağlantı, bilgisayar ile bir bilgisayar ya da aygıtın ilişki kurması
connection
{i} uyuşturucu satıcısı
connection
{i} ilgilenme
connection
{i} akrabalık
connection
{i} bağlantılı sefer
connector
BAgLAYICI
connector
bağlayıcı bağlaç
dest connect str
(Bilgisayar) hedef bağlantı dizesi
interrupt connect
(Bilgisayar) kesme bağlantısı
retry connect
(Bilgisayar) bağlantıyı yeniden dene
retry connect
(Bilgisayar) bağlanmayı yeniden dene
threaded connect
yivli bağlantı
Englisch - Englisch
To associate

I didn't connect my lost jewelry to the news of an area cat burglar until the police contacted me.

To join (two other objects), or to join (one object) to (another object): to be a link between two objects, thereby attaching them to each other

The new railroad will connect the northern part of the state to the southern part.

To make a travel connection; to switch from one means of transport to another as part of the same trip

I'm flying to London where I connect with a flight heading to Hungary.

To join: to attach, or to be intended to attach or capable of attaching, to each other

Both roads have the same name, but they don't connect: they're on opposite sides of the river, and there's no bridge there.

To join (to another object): to attach, or to be intended to attach or capable of attaching, to another object

I think this piece connects to that piece over there.

To join an electrical or telephone line to a circuit or network

When the technician connects my house, I'll be able to access the internet.

To join (two other objects), or to join (one object) to (another object): to take one object and attach it to another

I connected the printer to the computer, but I couldn't get it work.

{v} to join, unite, link, tie, fasten, knit
Establish a communication link between client and server
When you join one computer to another thus forming a network Also, a logon command you need to get on a MOO
A HTTP command for proxying raw data channels over HTTP It can be used to encapsulate other protocols, such as the SSL protocol
Connect the TraceEngine implementation to the the Trace Engine Server true
connect, fasten, or put together two or more pieces; "Can you connect the two loudspeakers?"; "Tie the ropes together"; "Link arms"
Purchase drugs
A term that commonly refers to accessing a remote computer; also a message that appears at the point when two modems recognize each other
[BSG] A communication signal sent from one active device to another When received by a processor, as polled for the control unit after each instruction pair like an interrupt, a special fault (connect fault), very much like an interrupt, is taken As with interrupts, processors send "connects" to each other through the SCU, the only possible channel While an interrupt is set in an SCU register and fielded by the first "taker" of all appropriately masked CPUs, a connect fault is routed by the SCU to one, specified processor (or I/O controller), and cannot be masked against (although the recipient's inhibit bit can postpone it for a short while) Sending a connect to the GIOC or IOM was the way of instructing it to begin executing I/O commands See SCAS
(SQL*Plus User's Guide and Reference)
Qqen Semlil
Funding to help European links in education, training and culture, using research and new technologies
To join, unite, or cohere; to have a close relation; as, one line of railroad connects with another; one argument connects with another
Something that connects a person or thing with something else shows or provides a link or relationship between them. A search of Brady's house revealed nothing that could connect him with the robberies What connects them? = link
be or become joined or united or linked; "The two streets connect to become a highway"; "Our paths joined"; "The travelers linked up again at the airport"
If a telephone operator connects you, he or she enables you to speak to another person by telephone. To call the police, an ambulance or the fire brigade dial 999 and the operator will connect you He asked to be connected to the central switchboard. = put through
{f} join, link; be joined, be linked
join for the purpose of communication; "Operator, could you connect me to the Raffles in Singapore?" join by means of communication equipment; "The telephone company finally put in lines to connect the towns in this area" land on or hit solidly; "The brick connected on her head, knocking her out" connect, fasten, or put together two or more pieces; "Can you connect the two loudspeakers?"; "Tie the ropes together"; "Link arms" hit or play a ball successfully; "The batter connected for a home run" establish a rapport or relationship; "The President of this university really connects with the faculty" be or become joined or united or linked; "The two streets connect to become a highway"; "Our paths joined"; "The travelers linked up again at the airport" be scheduled so as to provide continuing service, as in transportation; "The local train does not connect with the Amtrak train"; "The planes don't connect and you will have to wait for four hours
If one train or plane, for example, connects with another, it arrives at a time which allows passengers to change to the other one in order to continue their journey. a train connecting with a ferry to Ireland My connecting plane didn't depart for another six hours. = link up
Function that occurs when a SCSI Initiator selects a SCSI Target to start an operation, or SCSI Target reselects a SCSI Initiator to continue an operation
JARING Email Chat Voizmail WebSiteBuilder FileStore Astrology IntelligentAssistant WebOrganizer eCards MORE »
A proxying protocol under TCP/IP
To identify yourself to Oracle by entering your username and password in order to gain access to the database In SQL*Plus, the CONNECT command allows you to log off Oracle and then log back on with a specified username
To join to or by means of a communications circuit
land on or hit solidly; "The brick connected on her head, knocking her out"
If you connect to a particular plane or train, or if another plane or train connects you to it, you change to that plane or train from another one in order to continue your journey. business travellers wanting to connect to a long-haul flight That will connect you with time to spare for the seven o'clock Concorde
To associate (a person or thing, or one's self) with another person, thing, business, or affair
To access an Oracle or foreign database using a valid username and password You must connect if you want to create or modify queries or access a display stored in a database
join by means of communication equipment; "The telephone company finally put in lines to connect the towns in this area"
If a piece of equipment or a place is connected to a source of power or water, it is joined to that source so that it has power or water. These appliances should not be connected to power supplies Ischia was now connected to the mainland water supply. Connect up means the same as connect. The shower is easy to install -- it needs only to be connected up to the hot and cold water supply They turned the barricade into a potential death trap by connecting it up to the mains
If you connect a person or thing with something, you realize that there is a link or relationship between them. I hoped he would not connect me with that now-embarrassing review I'd written seven years earlier I wouldn't have connected the two things. = associate
plug into an outlet; "Please plug in the toaster!"; "Connect the TV so we can watch the football game tonight"
be scheduled so as to provide continuing service, as in transportation; "The local train does not connect with the Amtrak train"; "The planes don't connect and you will have to wait for four hours
Provides wholesale Internet services to many of Australia's leading ISPs
Connect on campus or using Proxy Serve (Get the Proxy password if you need it)
establish communication with someone; "did you finally connect with your long-lost cousin?"
NetConnection connect
If two things or places connect or if something connects them, they are joined and people or things can pass between them. the long hallway that connects the rooms The fallopian tubes connect the ovaries with the uterus His workshop connected with a small building in the garden The two rooms have connecting doors
Establishes peculiar constraints between two electrical objects: the electrical signal continuity is ensured between the connected components
join for the purpose of communication; "Operator, could you connect me to the Raffles in Singapore?"
hit or play a ball successfully; "The batter connected for a home run"
An HTTP method for proxying raw data channels over HTTP It can be used to encapsulate other protocols, such as the SSL protocol
establish a rapport or relationship; "The President of this university really connects with the faculty"
If something or someone connects one thing to another, or if one thing connects to another, the two things are joined together. You can connect the machine to your hi-fi The traditional method is to enter the exchanges at night and connect the wires Two cables connect to each corner of the plate. a television camera connected to the radio telescope. = attach disconnect
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all"
To join, or fasten together, as by something intervening; to associate; to combine; to unite or link together; to establish a bond or relation between
To join two or more pieces
Establishes a connection to the specified server
connect the dots
To attempt to complete a puzzle in which dots on a paper must be connected in a specific order so that the joining lines form a picture
connect the dots
To make connections in one's mind, arriving at a more holistic understanding of a situation
connect time
time that a user is connected to an Internet service provider
connect up
see connect 2
connect with
join one thing with another; show or think of as related
connected
Having a path, either directed or undirected, connecting every pair of vertices
connected
: Having favorable rapport with a powerful entity
connected
Simple past tense and past participle of connect
connected
That cannot be partitioned into two nonempty open sets
connection
The act of connecting
connection
A feeling of understanding and ease of communication between two or more people
connection
The point at which two or more things are connected
connection
A transfer from one transportation vehicle to another in scheduled transportation service

The bus was late so he missed his connection at Penn Station and had to wait six hours for the next train.

connection
An established communications or transportation link

I was talking to him, but there was lightning and we lost the connection.

connector
A device (or, more precisely, a mating pair of devices, often a plug and a socket) for connecting together two wires, cables, or hoses, allowing electricity or fluid to flow but also allowing easy disconnection and reconnection when necessary
connector
A software component that provides access from an application program to an external database or data source, such as a JDBC connector
connected
{a} joined, united, linked, tied
connection
{n} a linking together, relation, union
Connected
tied
Connection
copulative
Connection
connexion
connectable
{s} can be attached, can be joined, can be connected
connectable
That can be connected
connectable
connectible
connected
joined or linked together plugged in; "first check to see whether the appliance is connected"
connected
related to or accompanying; "Christmas and associated festivities"
connected
joined or linked together
connected
Said of a pair of mesh vertices if an unbroken path of edges exists linking one vertex to the other Compare mesh component
connected
stored in, controlled by, or in direct communication with a central computer
connected
being joined in close association; "affiliated clubs"; "all art schools whether independent or attached to universities"
connected
If one thing is connected with another, there is a link or relationship between them. Have you ever had any skin problems connected with exposure to the sun? The dispute is not directly connected to the negotiations see also connect, well-connected
connected
wired together to an alarm system; "all the window alarms are connected"
connected
a slang term used to describe good/solid impact with the ball Example: On the par four third hole John really connected with his driver and put the ball on the green!
connected
Two objects which have a common boundary Vertex for two edges, an edge for two faces
connected
Having favorable raport with a powerful entity
connected
{s} joined, linked
connected
plugged in; "first check to see whether the appliance is connected"
connected
A railway is connected to its destination when it can run a train that it currently owns, from its home token to its destination counting all cities along the route
connected
past of connect
connected
A graph is connected if there is a path joining any two of its vertices A block design is connected if its incidence graph is
connected
A graph is connected if there is a path connecting every pair of vertices A graph that is not connected can be divided into connected components (disjoint connected subgraphs) For example, this graph is made of three connected components
connected
(n ) the property of referring to an external file in the case of an external unit; and the property of having an external unit that refers to it for the case of an external file
connected
wired together to an alarm system; "all the window alarms are connected
connecter
an instrumentality that connects; "he soldered the connection"; "he didn't have the right connector between the amplifier and the speakers"
connecter
{i} someone or something which joins or binds
connecter
A connector
connecting
having a connection; "connecting rooms
connecting
having a connection; "connecting rooms"
connecting
{s} joining, linking, associating
connecting
present participle of connect
connecting
syntactically connecting sentences or elements of a sentence; "`and' is a copulative conjunction"
connection
An established communication session between a server and a workstation
connection
A kernel object used with message passing Connections are created by client threads to "connect" to the channels made available by servers Once connections are established, clients can MsgSendv() messages over them If a number of threads in a process all attach to the same channel, then the one connection is shared among all the threads Channels and connections are identified within a process by a small integer The key thing to note is that connections and file descriptors (FD) are one and the same object under QNX See also channel and FD
connection
If a place has good road, rail, or air connections, many places can be directly reached from there by car, train, or plane. Fukuoka has excellent air and rail connections to the rest of the country
connection
The built-in application used to perform the action of connecting or docking to another computer In Newton 2 1, the same application is named Dock See also Dock
connection
An established telephone call
connection
a supplier (especially of narcotics)
connection
an instrumentality that connects; "he soldered the connection"; "he didn't have the right connector between the amplifier and the speakers"
connection
An interaction between two clients on a network TNS connections are originated by an initiator (client), who requests a connection with a destination (server)
connection
The physical connection (e g transmission lines, transformers, switch gear, etc ) between two electric systems permitting the transfer of electric energy in one or both directions
connection
the act of bringing two things into contact (especially for communication); "the joining of hands around the table"; "there was a connection via the internet"
connection
The persons or things that are connected; as, a business connection; the Methodist connection
connection
a person connected with another by marriage rather than by blood; used in a loose and indefinite, and sometimes a comprehensive, sense
connection
a connecting shape
connection
{i} link; junction; physical link; act of connecting; context, reference to something; transportation link that provides continuing service between means of transportation; means of communication (as telephone connection); supplier of drugs, drug dealer (Slang); purchase of unlawful drugs (Slang)
connection
(usually plural) a person who is influential and to whom you are connected in some way (as by family or friendship); "he has powerful connections"
connection
a connecting shape the state of being connected; "the connection between church and state is inescapable
connection
In the Visual Composition Editor, a visual link between two components that represents the relationship between the components Each connection has a source, a target, and other properties
connection
The successful establishment of a communications link
connection
A relation; esp
connection
If you write or talk to someone in connection with something, you write or talk to them about that thing. 13 men have been questioned in connection with the murder
connection
a supplier (especially of narcotics) (usually plural) a person who is influential and to whom you are connected in some way (as by family or friendship); "he has powerful connections"
connection
Your connections are the people who you know or are related to, especially when they are in a position to help you. She used her connections to full advantage
connection
Refers to the connection of an individual to the Internet/WWW
connection
A transport layer virtual circuit established between two programs for the purpose of communication [RFC 2616]
connection
shifting from one form of transportation to another; "the plane was late and he missed his connection in Atlanta" an instrumentality that connects; "he soldered the connection"; "he didn't have the right connector between the amplifier and the speakers" a supplier (especially of narcotics) (usually plural) a person who is influential and to whom you are connected in some way (as by family or friendship); "he has powerful connections" a relation between things or events (as in the case of one causing the other or sharing features with it); "there was a connection between eating that pickle and having that nightmare" a connecting shape the state of being connected; "the connection between church and state is inescapable
connection
con·nec·tion connections in BRIT, also use connexion
connection
A connection is established when one host contacts another host with the desire to send/receive information via the transport layer First, the hosts establish connection, identifying one another and where they each sit on the network or Internet, then data transfer occurs The hosts send IP packets to one another in a mutually organized manner Finally, the connection is released, completing the transaction These three steps ensure that the data arrives in order, without corruption
connection
When the value of one attribute feeds into another a connection is established between the two It is possible to freely make and break connections
connection
Changing to a different airplane en route to the final destination Actual mileage, connection bonuses and segment promotion credits are earned only if the connecting flight number is different from the originating flight number
connection
the state of being connected; "the connection between church and state is inescapable"
connection
A connection is an established link between the computer of someone using the Data Warehouse and the Warehouse itself This link is established by GQL using SQL*Net
connection
A connection is a joint where two wires or pipes are joined together. Check all radiators for small leaks, especially round pipework connections
connection
The act of connecting, or the state of being connected; junction; union; alliance; relationship
connection
If you get a connection at a station or airport, you catch a train, bus, or plane, after getting off another train, bus, or plane, in order to continue your journey. My flight was late and I missed the connection
connection
a relation between things or events (as in the case of one causing the other or sharing features with it); "there was a connection between eating that pickle and having that nightmare"
connection
A connection is an event where a client computer successfully negotiates permission to access a server machine for the exchange of data
connection
the process of bringing ideas or events together in memory or imagination; "conditioning is a form of learning by association"
connection
That which connects or joins together; bond; tie
connection
You specify a Passport connection when you set up a Passport session A session links a Passport terminal type with a communications hookup A Passport connection consists of these elements: Connection name Communication type and settings Modem settings (if applicable) Once you set up a connection and save it, you can use it for any of your OCLC Windows applications (for example, OCLC CJK Plus)
connection
A connection is a transport (in the OSI layering model definition) that provides a suitable type of service For TLS, such connections are peer to peer relationships The connections are transient Every connection is associated with one session
connection
A method of data exchange that allows a reliable transfer of data between two computers
connection
The IPC path between the server and client program is known as a connection A client program typically (but not necessarily) has one connection to the server over which requests and events are sent
connection
A contextual relation or association with another person Jehovah's Witnesses, as a worldwide brotherhood, come to know a great many of each other, including people of all backgrounds We have been cautioned never to use our connections to the brotherhood for commercial purposes Drawing the line can be a delicate {matter of conscience} <<The Slack sisters, Polly and Esther, are throwing a Tupperware party this weekend and have invited sisters from three states [58]>>
connection
A Point-To-Point Dedicated or Switched communication path
connection
a way to connect your computer to the Internet Home users usually have a dial-up account with an ISP (Internet Service Provider) Word users often have a direct connection to a T1 or T3 line
connection
A joint connected by welds or bolts used to transmit forces between two or more members See also Splice
connection
This means you stop enroute and actually have to change planes to a connecting flight You may or may not be flying the same airline on the second leg of your trip Connecting flights usually occur at “hub” or major airports Murphy's Law: your connecting flight will be boarding at some gate at the opposite end of a busy airport When scheduling connecting flights, it is suggested you leave 1 1/2 to 2 hours to make connections This is especially true when traveling with children Missing your connecting flight can lead to all sorts of hassles Often if there is an earlier flight to your destination, the airlines will let you standby if there are seats available
connection
State in which there is no blockage, break, or slack in the circuit that joins horse and rider into a single harmonious unit The unrestricted flow of energy and influence from and through the rider to and throughout the horse, and back to the rider See Throughness
connection
shifting from one form of transportation to another; "the plane was late and he missed his connection in Atlanta"
connection
An ATM connection consists of concatenation of ATM Layer links in order to provide an end-to-end information transfer capability to access points
connection
A connection is a relationship between two things, people, or groups. There was no evidence of a connection between BSE and the brain diseases recently confirmed in cats The police say he had no connection with the security forces = association, link
connections
plural of connection
connections
A process used by groups to initiate work sessions by providing every member time to reflect and/or share things that are on his/her mind that might get in the way of the work The object is to lay the "stuff" on the table so that it does not creep into the work that is about to begin
connections
Career Network | Notes from the Field | Resource Exchange | Information Sources
connections
The Rutgers-Newark community newsletter
connections
Any connection attempt that doesn't result in one of the above errors is considered a success and is counted toward the "connection rate"
connections
The NExS facility whereby worksheets can be linked with up to 63 external data sources for real-time data transfer
connections
{i} influential person or people with whom one is associated
connections
An association or relationship
connections
An operator which works on the structure of the grid or TIN and shows the lines connecting the nodes Connections can be used to show particle paths or the triangles of a TIN grid
connector
Hardware installed o n cable end to provide physical connection between electrical devices
connector
A mechanical device designed to allow electrical flow from one wire or cable to a device on another cable
connector
A highway or freeway road which connects to another highway or freeway. It can be part of an interchange or a longer roadway such as the 1.5 mile (2.5 kilometer) U.S. Route 24 Connector
connector
A device designed to allow electrical flow from one wire or cable to a device on another cable A connector will allow interruption of the circuit or the transfer to another circuit without any cutting of wire or cable or other preparation
connector
A connector is a device that joins two pieces of equipment, wire, or piping together. an object which is used to join two pieces of equipment together
connector
An Exchange component that routes messages between Exchange sites and other messaging systems For example, the Internet Mail Service enables Microsoft Outlook users to exchange messages with other users on the Internet
connector
This is what connects components The goal is to provide protocol independence The nice thing about connectors is that Component Services does a lot of the detailed work for you All the user has to do is know how to generate connectors for a component We use Ant to do that The first time the notion of connectors are introduced is in the Getting Started trail of the tutorial Generating connectors is outlined in more detail in the Developing Components trail When components are designed, the connection part of component relationships are denoted by a modeling method, the Architectural Description Language, ADL
connector
A connector is an abstract mechanism that mediates communication, coordination, or cooperation among components [RoyFieldingThesis]
connector
device used for connecting cables; usually come in pairs of female and male
connector
One who, or that which, connects A flexible tube for connecting the ends of glass tubes in pneumatic experiments
connector
Cards of consecutive ranks, especially pocket cards, are connectors If they're also of the same suit, they're suited connectors
connector
The mating device that is inserted into the coupler of a quick coupler and locked to complete the connection Also referred to as plug or nipple (099)
connector
Object used to interface between client connections and protocols, usually used with a twisted internet protocol ClientFactory to give you control over how a client connection reconnects See twisted internet interfaces IConnector and Writing Clients
connector
A mechanical device used to provide a means for aligning, attaching, and achieving continuity between fibers
connector
  A device for mating and demating electrical power connections or communications media   (188)  Note:   A connector is distinguished from a splice, which is a permanent joint
connector
– A device used as a delay in a non-electric circuit, connecting one hole in the circuit with another, or one row of holes to other rows of holes
connector
A device for holding two parts of an electrical conductor in contact
connector
an instrumentality that connects; "he soldered the connection"; "he didn't have the right connector between the amplifier and the speakers"
connector
A connector represents a communication between two or more components The interfaces of a connector are roles
connector
A device for making connectable/disconnectable connections of a fiber to another fiber, source, detector, or other devices
connector
A line connecting two shapes in presentation software
connector
French: connecteur A device which connects the output of one equipment unit to the input of another
connector
A device that connects wires or fibers in cable to equipment or other wires or fibers Wire and optical connectors most often join transmission media to equipment or cross connects A connector at the end of a telephone cable or wire is used to join that cable to another cable with a mating connector or to some other telecommunications device
connector
the attachment on the end of a cable that allows interconnection to other cables
connector
A standard extension mechanism for containers to provide connectivity to enterprise information systems A connector is specific to an enterprise information system and consists of a resource adapter and application development tools for enterprise information system connectivity The resource adapter is plugged in to a container through its support for system-level contracts defined in the connector architecture
connector
{i} person or thing that connects
connector
A device to connect and disconnect copper wires or fibers in cable to equipment or to other wires or fibers Copper wire and fiber optic connectors most often join transmission media to equipment or cross-connects
connector
Software that provides connectivity to message switches and manages the interface to Kenamea applications Kenamea provides connectors for Windows, Java, PocketPC, and JavaScript environments
connector
A plug or receptacle which can be easily joined to or separated from its mate Multiple-contact connectors join two or more conductors with others in one mechanical assembly
connector
acq A piece of hardware that joins or attaches lines or cables to other lines or cables or to items of equipment The term is used rather loosely to refer to either of two parts that mate with each other or to the plug that mates with a receptacle [MIL-HDBK-1908B]
connector
A mechanical device used to join and align two fibers together and to provide a means for decoupling the fibers
connector
A device used to couple (connect) components of a personal fall protection system or positioning device system The connector may be an independent component (such as a carabinier) or an integral component (such as a buckle or dee-ring sewn into a body harness) of the system Connectors must be drop forged or made of equivalent materials; they must have a corrosion-resistant finish and all surfaces and edges must be smooth to prevent damage to other parts of the system
cross connect
A facility enabling the termination of cable elements and their interconnection, and/or cross-connection, primarily by means of a patch cord or jumper
cross connect
1 in a premises distribution system, equipment used to terminate and administer communications circuits In a wire cross connect, jumper wires or patch cords are used to make circuit connections, between horizontal and backbone wiring segments 2 in transmission systems a patch panel for connecting circuits
cross connect
A point in a network where a circuit is connected from one facility to another by cabling between the equipment
cross connect
A group of connection points, often wall or rack mounted in a wiring closet, used to mechanically terminate and interconnect twisted-pair building wiring
cross-connect
A group of connection points, often wall- or rack-mounted in a wiring closet, used to mechanically terminate and interconnect twisted pair building wiring
cross-connect
A facility enabling the termination of cables as well as their interconnection or cross-connection with other cabling or equipment Also known as a distributor
cross-connect
Hardware that interconnects multiplexers with line terminating equipment and other multiplexers Access to signals is often available through jacks associated with a test board located near the cross-connect
cross-connect
  Synonym cross-connection
cross-connect
A facility enabling the termination of cables as well as their interconnection or cross-connection with other cabling or equipment
cross-connect
An ATM switch usually comprising three functional areas System control The central control unit, which also provides the management interface of the system; the ATM "fabric block" providing the system switching capacity; termination groups to provide the external interfaces and the functions of the ATM layer of the network node Each of these functional system areas is configured according to the specified needs of the respective network node Each functional area usually has its own monitoring and control units for safeguarding the high availability of the complete system
cross-connect
A facility for the interconnection & termination of cabling
cross-connect
A physical connection between path panels or punch-down blocks
connect
Favoriten