based

listen to the pronunciation of based
Englisch - Türkisch
{s} merkezli

Chicago Cubs, Chicago, Illinois merkezli bir profesyonel beyzbol takımıdır. - The Chicago Cubs are a professional baseball team based in Chicago, Illinois.

Corsairfly, Paris merkezli bir havayoludur. - Corsairfly is an airline based in Paris.

{s} yerleşik

Tom, Boston'da yerleşik. - Tom is based in Boston.

{s} kurulmuş
esaslı
istinat etmek
dayandırılmış
bulunan

Armonk, New York'ta bulunan IBM Şirketi dünyanın en büyük bilgisayar firmasıdır. - International Business Machines Corporation, based in Armonk, New York, is the world's largest computer firm.

dayalı

Hikaye gerçeğe dayalıdır. - The story is based on fact.

Görüşün gerçeğe dayalı değil. - Your argument is not based in fact.

{s} dayanmış
temel

İnsanlara milliyet, cinsiyet veya meslek temelinde ayrımcılık yapmayın. - Don't discriminate against people based on nationality, gender, or occupation.

Hiçbir şey korku temelli saygıdan daha aşağılık değil. - Nothing is more contemptible than respect based on fear.

{s} tesis edilmiş
temeli
base
dayanak
base
{f} dayandırmak
base
esas
base
kaide
base
üs

Soğuk Savaş döneminde Küba ve Vietnam'da Sovyet deniz ve hava deniz üsleri vardı. - In the Cold War era, Soviet naval and air bases existed in Cuba and Vietnam.

Yanlış yapmak yok: Biz birliklerimizi Afganistan'da tutmak istemiyoruz. Biz orada askeri üs aramıyoruz. - Make no mistake: we do not want to keep our troops in Afghanistan. We seek no military bases there.

base
taban

Tom lisesinin beyzbol takımı için ikinci taban oynardı. - Tom used to play second base for his high school's baseball team.

Size istikrarlı bir taban maaş artı satış komisyonu ödenecektir. - You will be paid a stable base salary plus commissions on sale.

base
temel

Senin suçlamalarının tümü temelsizdir. O masumdur ve biz bunu kanıtlayacağız. - All of your accusations are baseless. She is innocent, and we will prove that.

İnsanlara milliyet, cinsiyet veya meslek temelinde ayrımcılık yapmayın. - Don't discriminate against people based on nationality, gender, or occupation.

base
kök
base
(Kimya) Baz

Onlar bazen beyzbol oynarlar. - They sometimes play baseball.

Bazı insanlar beyzbol sever, diğerleri futbol sever. - Some people like baseball, others like soccer.

base
{i} altlık
base
{i} alt

Simyagerler kurşun gibi baz metalleri altına dönüştürmeye çalıştı. - Alchemists tried to turn base metals such as lead into gold.

Felsefe taşı baz metalleri altına dönüştürebilen efsanevi bir maddeydi. - The philosopher's stone was a legendary substance capable of turning base metals into gold.

base
aşağılık

Hiçbir şey korku temelli saygıdan daha aşağılık değil. - Nothing is more contemptible than respect based on fear.

Hiçbir şey korkuya dayalı saygıdan daha aşağılık değildir. - Nothing is more contemptible than respect that is based on fear.

base
{s} alçak
base
{s} adi

Simyagerler adi metalleri altına ve gümüşe dönüştürmeye çalıştılar. - Alchemists tried to transmute base metals into gold and silver.

based on
dayanılarak

Bu kafatası ve çizgileri, 17. yüzyılın sonlarında İngiltere'de faaliyet gösteren dünyaca ünlü Kaptan Kidd'e dayanılarak adlandırılmıştır. - This skull and crossbones was named based on the world-famous Captain Kidd who was active in late 17th century Britain.

based upon
-'e dayanan
based on
yola çıkarak
based on
(Bilgisayar) başvuru stili
based on
baz alınarak
based on
dayalı

Oyun gerçek bir hikayeye dayalıdır. - The play was based on a true story.

Onun argümanı gerçeklere dayalıydı. - His argument was based on facts.

based upon
-e dayalı
based on a contract
sözleşmeli
based on mutual agreement
karşılıklı anlaşmaya dayalı
based on observation
Gözleme dayalı
based on optimistic assumptions
iyimser varsayımlara dayalı
based to
dayalı
based on
ya dayanarak
based on individual accounts
(Sigorta,Ticaret) bireysel hesaplara dayalı
based on memorization
ezbere dayalı
based on reality
gerçeğe dayanan
based on this
buna istinaden
base
başlangıç sayısı
base
dip
faith-based
İnanç temelli
religious-based
dine dayalı
base
{i} ask. üs
base
merkez şube
base
kurmak
base
depart
base
{i} saha kenarı
base
evkaf
base
sütü bozuk
base
(Askeri) DAHİLİ HAVA ALANI, ESAS (ANA) UÇAK GEMİSİ: bkz: "emergency fleet operating base; establishment; island bases"
be based on
-e dayanmak
be based on
kaynaklanmak
be based on
bağlı olmak
base
spor depart
agriculture based
(Tarım) tarıma dayalı
base
korkak
base
kullanmak
base
usul
base
başlama sayısı
base
referans almak
base
kural
base
değersiz
base
(Askeri) askeri üs
base
sefil
base
rezil
base
taban plakası
base
bina etmek
base
dayanmak

Bilim, dikkatli gözleme dayanmaktadır. - Science is based on careful observation.

Onun sonucu bu gerçeklere dayanmaktadır. - His conclusion is based on these facts.

base
piç
base
süfli
base
asıl
base
sütsüz
base
temellenmek
base
(Argo) uyuşturucu
base
ana

Kar fırtınasında ana kampımıza geri dönmeyi çok zor bulduk. - We found it very hard going back to our base camp in the blizzard.

base
(Arkeoloji) sütun altlığı
base
karargah
base
(İnşaat) süpürgelik
base
(Mimarlık) ayaklık
base
üst tabaka
base
temel almak
base
ciğeri beş para etmez
base
(Mimarlık) bina eteği
base
dayandığı
base
bağlamak
base
altyapı
based on
(Bilgisayar) temel stil
based on
dayanmak

Onun sonucu bu gerçeklere dayanmaktadır. - His conclusion is based on these facts.

Bilim, dikkatli gözleme dayanmaktadır. - Science is based on careful observation.

based on
dayanarak
based on
(Bilgisayar) taban biçem
cement based
(İnşaat) çimento esaslı
commodity based financing
(Ticaret) emtia bazlı finansman
evidence based medicine
(Tıp) kanıta dayalı tıp
home based
ev tabanlı
religious-based
din temelli
rule based
kurala dayalı
rule based
kuralcı
sensor based system
(Bilgisayar) duyaçlara dayalı sistem
sensor based system
duyuculara dayalı sistem
starch based sugar
(Ticaret) tatlandırıcı
agent based
vekil tabanlı
base
{f} dayan

Onun fikirleri onun deneyimine dayanmaktadır. - His ideas are based on his experience.

Onun sonucu bu gerçeklere dayanmaktadır. - His conclusion is based on these facts.

base
alçakça
base
özül
base
{i} kim. baz
base
baş

Toplam dürüstlüğe dayalı bir ilişki başarısızlığa mahkûmdur. - A relationship based on total honesty is bound to fail.

Beyzbol sezonu başladı. - Baseball season has begun.

base
doğru

Doğrulama yöntemi Bowling'in raporlarına da dayanıyordu. - The validation methodology was based also on Bowling's reports.

Tom bodruma doğru yürüdü. - Tom walked down into the basement.

base
-e dayandırmak
base
alt kısım
base
bir şeyin üzerinde durduğu kısım
base
(on/upon ile) ...üzerine kurmak
base
başlangıç çekidi
base
içerik
base
düzlem

Geometri noktalar, çizgiler ve düzlemlere dayalıdır. - Geometry is based on points, lines and planes.

base
merkez

Corsairfly, Paris merkezli bir havayoludur. - Corsairfly is an airline based in Paris.

Chicago Cubs, Chicago, Illinois merkezli bir profesyonel beyzbol takımıdır. - The Chicago Cubs are a professional baseball team based in Chicago, Illinois.

base
öz

Spordan hoşlanır mısın? Evet, özellikle beyzboldan hoşlanırım. - Do you like sports? Yes, I especially like baseball.

Dachshund sosisleri ilk olarak New York'ta popüler oldu, özellikle beyzbol oyunlarında. - Dachshund sausages first became popular in New York, especially at baseball games.

canadian based
kanada kökenli
carrier based aircraft
uçak gemisinde üslenmiş uçak
celluloid based
selüloit tabanlı
ceramic based microcircuit
seramik tabanlı mikrodevre
file based
kütüğe dayalı
ground based
yerde konuşlandırılmış
memory based
bellek ağırlıklı
mrp based
mrp tabanlı
object based
nesne tabanlı
theory based
teorik
unix based
unıx tabanlı
base
tabla
base
sahte
Effect Based Approach to Operations
(Askeri) Harekata Etki Odaklı Yaklaşım
Law-Based country
hukukun üstün olduğu ülke, hukuk devleti
activity based cost
(Ekonomi) Etkinlik tabanlı maliyet
activity-based costing
faaliyet tabanlı maliyetleme
adaptive rate-based
uyarlamalı oranı tabanlı
agro-based
Zirâi temelli, tarım temelli
alcohol based
alkol esaslı
base
diplete
base
kaba
base
kalp
base
tabanı
base
matrahı
base
katışık
based on
esas alınmış
based on
birşeye göre

nerede yaşadıklarına göre sınıflandırıldı.

based on
dayana
be based
dayanması
be based
dayandırılmalıdır
brain-based learning
beyin temelli öğrenim
broadly based
geniş tabanlı
cell based
hücre esaslı
community based groups
sosyal çevre grupları
community-based mentoring
cemiyet merkezli rehberlik
compliance-based
uyum bazlı
computer-based learning
bilgisayar tabanlı öğrenme
consensus-based
Uzlaşmaya dayalı
discovery based on fact
Aslında dayalı keşif
evidence-based
kanıta dayalı
faith-based
İnanç kökenli
faith-based
güvene dayalı
fear-based
Korkuya dayalı
fee based services
Ücret tabanlı hizmetler
fee-based
Ücret tabanlı
gear-based
vites temelli
gender-based
Cinsiyet temelli

The İstanbul Police Department has trained a 100 members police force whose sole pupose is to protect women from gender-based violence.

kit-based
belirli bir programa dayalı
land-based
kara kökenli
law based on customary behavior
geleneksel davranış dayanan hukuk
market-based
Piyasa tabanlı
merit-based
başarı tabanlı
mineral oil based
mineral yağ bazlı
narration-based teaching
Anlatım temelli öğretim yöntemi
non carbon based
karbon bazlı olmayan
oil-based
yağ bazlı
oral-based
konuşmaya dayalı
performance-based measurement
performansa dayalı ölçme
plant-based
Bitkisel içerikli
plant-based
Nebâti
population-based
nüfus yoğunluğuna bağlı
project based
Proje bazlı
project based learning
(Eğitim) Proje tabanlı öğrenme: K-12 örnekleri. Eğitim sürecinde öğrencilerin gruplarla veya tek başlarına belli bir amaç doğrultusunda birlikte çalışarak bir ürün ortaya çıkarmaları.Derinlemesine araştırma olanağı sağlar
relationship based on interests
çıkar ilişkisi
remittance-based taxation
döviz tabanlı vergilendirme
resource-based
kaynaklar temel alınarak yapılan
resource-based relative value scale
kaynak tabanlı göreceli değer ölçeği
resource-based view
kaynak tabanlı bir görünümünü
science based
dayalı fen
share based
paylaşım mantığı üzerine kurulu
share based
paylaşım temelli
skills based
beceri odaklı
structurally based methods
biçime dayalı metodlar
task-based
İş/görev/ödev üzerine dayandırılmış
task-based
görev esas
team-based
takım bazlı
text-based
Yazı tabanlı, tekst tabanlı
transaction-based
işleme dayalı
turn-based
Sıra tabanlı
unix based
unix tabanlı
urban-based
Kentsel tabanlı

This first chapter begins before Ötzi with the origins of humankind and chronicles the great discoveries that led to the first urban-based civilizations of Mesopotamia and Egypt.

value based marketıng
Değer temelli pazarlama
water based
su bazlı
water based
Su bazlı, su temelli, içerisinde su olan
well-based
iyi tabanlı
work based learn
işe dayalı eğitim
work-based
iş temelli
zero based
sıfır tabanlı
a new york based company
merkezi new york'ta olan şirket
acid based
asit esaslı
asset based funding
(Ticaret) varlık bazlı fonlama
base
kim alkali
base
baseboard süpürgelik
base
bir uzvun gövdeye bitiştiği noktaya en yakın kısmı
base
tesis etmek
base
taban,v.dayan: n.esas
base
sap dibi
base
baseburner yakıt
Türkisch - Türkisch

Definition von based im Türkisch Türkisch wörterbuch

base
Kısa bacaklı bir köpek cinsi
base
ince uzun ve kısa bedenli köpek ırklarına verilen ad
Englisch - Englisch
Simple past tense and past participle of base
founded on; having a basis; often used in combining forms

That was a soundly based argument.

Being derived from (usually followed by on or upon)

It's a new film based on a best-selling novel.

Having a base

The ladder is based on the even sidewalk for stability.

Having a base of operations

The company is based in New York.

Wearing, or protected by, bases
having a base; "firmly based ice" having a basis; often used as combining terms; "a soundly based argument"; "well-founded suspicions" being derived from (usually followed by `on' or `upon'); "a film based on a best-selling novel
past of base
being derived from (usually followed by `on' or `upon'); "a film based on a best-selling novel"
Having a base, or having as a base; supported; as, broad-based
having a basis; often used as combining terms; "a soundly based argument"; "well-founded suspicions"
If you are based in a particular place, that is the place where you live or do most of your work. See also base. Both firms are based in Kent Based on the edge of Lake Matt, Sunbeam Yachts started boatbuilding in 1870. = located
{s} founded on, established on; having a foundation
having a base of operations; "a company based in Atlanta"
being derived from (usually followed by `on' or `upon'); "a film based on a best-selling novel
having a base; "firmly based ice"
founded on; having a basis; often used as combining terms
based on
being founded on; "criticisms based on ignorance
based on
established upon; on the basis of, on the foundation of, dependent upon
based on
being founded on; "criticisms based on ignorance"
based on mutual respect
founded on mutual regard, resting on reciprocal admiration
based(p)
having a base of operations; "a company based in Atlanta
-based
That is or are based on (that which precedes the combining form)
base
One of the three places that a runner can stand without being subject to being tagged out
base
immoral, cowardly
base
The lowest side of a in a triangle or other polygon, or the lowest face of a cone, pyramid or other polyhedron laid flat
base
The end of a leaf, petal or similar organ where it is attached to its support
base
A topological space, looked at in relation to one of its covering spaces, fibrations, or bundles
base
A cheerleader who stays on the ground
base
A nucleotide's nucleobase in the context of a DNA or RNA biopolymer
base
nonprecious used to describe metals which are not precious; base metal
base
inferior
base
To have as its foundation or starting point

Firstly, I continue to base most species treatments on personally collected material, rather than on herbarium plants.

base
The name of the controlling terminal of a transistor
base
Important areas in games and sports

A safe zone in the children's games of tag and hide-and-go-seek.

base
A number raised to the power of an exponent

The logarithm to base 2 of 8 is 3.

base
A permanent structure for housing military personnel and material
base
To be located (at a particular place)
base
Something from which other things extend; a foundation

A supporting, lower or bottom component of a structure or object.

base
of low standing or rank
base
Any of a class of generally water-soluble compounds, having bitter taste, that turn red litmus blue, and react with acids to form salts
base
The starting point of a logical deduction or thought; (Basis)
evidence-based medicine
Heath care whose policies and practices are derived from the systematic, scientific study of the effectiveness of various treatments

In the last decade, the health care field has been under the spell of evidence-based medicine—a social movement aimed to strengthen the scientific base of health care and determine the effectiveness of clinical interventions.

faith-based
based on religious faith

a self-confidence which stems from faith in the Buddha and His power. By this faith-based confidence they cure themselves. (1982).

faith-based
of civic associations connected with religious groups, specifically of such organizations sponsored by government funds

You are requesting a $2,100,000 increase for a Faith Based and Community Initiatives, for a total of $37,432,000 . What distinguishes these projects from faith-based initiatives of the Employment and Training Administration? (1988).

locational based marginal pricing
The cost to serve the next megawatt of load at a specific location on the electrical grid
need-based
With respect to financial or other assistance, derived from need rather than earned by merit
object-based
Based upon the concept of an object
object-based
object-oriented
ones-based indexing
The method of indexing a vector or any data structure implemented using a vector (commonly a string or a multidimensional array) with positive integers; i.e. starting with 1
rule-based
based on a series of simple "if then" rules
silicon-based
based on silicon; especially used of a proposed alternative biochemistry or lifeforms
web-based operating environment
The environment in which software in created and used on servers available to multiple users via the Internet, especially to users who may be using any of a variety of operating systems
zero-based budget
A budget developed disregarding the expenses or costs of the prior year, requiring explicit justification for all expenditures
zero-based budgets
plural form of zero-based budget
zero-based indexing
The method of indexing a vector or any data structure implemented using a vector (commonly a string or a multidimensional array) with non-negative integers; i.e. starting with 0
home based business
A home business (or "home-based business" or "HBB") is a small business that operates from the business owner's home office
base
{n} the bottom, foundation, pedestal, support, the gravest part in music, in chemistry, the chief ingredient, or that which fixes another
base
{a} mean, vile, worthless, cowardly, low
Resource-Based Relative Value Scale
Resource-Based Relative Value Scale (RBRVS) is a schema used to determine how much money medical providers should be paid. It is currently used by Medicare in the United States and by nearly every Health maintenance organizations (HMOs)
activity-based costing
(Ekonomi) Activity-based costing (ABC) is a costing methodology that identifies activities in an organization and assigns the cost of each activity with resources to all products and services according to the actual consumption by each
age based consent
(Kanun) A part of the standard sign-in procedure to help Microsoft comply with the United States Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)
home based learning
Homeschooling or homeschool (also called home education or home based learning) is the education of children at home, typically by parents but sometimes by tutors, rather than in other formal settings of public or private school
resource-based view
(Ekonomi) The resource-based view (RBV) is an economic tool used to determine the strategic resources available to a firm. The fundamental principle of the RBV is that the basis for a competitive advantage of a firm lies primarily in the application of the bundle of valuable resources at the firm’s disposal (Wernerfelt, 1984, p172; Rumelt, 1984, p557-558). To transform a short-run competitive advantage into a sustained competitive advantage requires that these resources are heterogeneous in nature and not perfectly mobile (Barney, 1991, p105-106; Peteraf, 1993, p180). Effectively, this translates into valuable resources that are neither perfectly imitable nor substitutable without great effort (Hoopes, 2003, p891; Barney, 1991, p117). If these conditions hold, the firm’s bundle of resources can assist the firm sustaining above average returns
Base
mechanic
Computer Based Training
training of people for various jobs with the help of a computer, CBT
Portable Operating System Interface based on uniX
{i} (Computers) POSIX, collection of standards for operating systems that are based on Unix
Turn-Based Strategy games
TBS, genre of computer games in which players take turns making moves in the game (as opposed to real-time strategy games in which game time is limited, and players can lose their advantage by taking a long time making their moves)
Web Based Seminar
{i} webinar, seminar or lecture or workshop transmitted over the Internet
activity based costing
(Ticaret) (ABC) A cost accounting methodology that assigns costs to activities based on their use of resources, and assigns costs to cost objects (products, functions, projects) based on their use of activities. It attempts to precisely allocate overhead based on the real factors that create costs
activity based management
(Ticaret) (ABM) An overall approach to cost management that focuses on the relationships between activities, cost drivers and resources to identify and separate value-added and non-value added systems and functions
base
A directive labeled as having "Base" status is supported by one of the standard Apache modules which is compiled into the server by default, and is therefore normally available unless you've taken steps to remove the module from your configuration
base
an intensely anti-western terrorist network that dispenses money and logistical support and training to a wide variety of radical Islamic terrorist group; has cells in more than 50 countries
base
The end of a leaf,petal or similar organ where it is attached to its support
base
The exterior side of the polygon, or that imaginary line which connects the salient angles of two adjacent bastions
base
The number from which a mathematical table is constructed; as, the base of a system of logarithms
base
Not classical or correct
base
To put on a base or basis; to lay the foundation of; to found, as an argument or conclusion; used with on or upon
base
not adhering to ethical or moral principles; "base and unpatriotic motives"; "a base, degrading way of life"; "cheating is dishonorable"; "they considered colonialism immoral"; "unethical practices in handling public funds"
base
A position or thing that is a base for something is one from which that thing can be developed or achieved. The family base was crucial to my development. = basis, foundation
base
serving as or forming a base; "the painter applied a base coat followed by two finishing coats"
base
{i} foundation; bottom layer; principal element, fundamental part; fortified area, place from which actions are carried out (Military); one of the four points of the baseball diamond; substance which forms a salt when mixed with an acid (Chemistry)
base
The number on which the percentages in a table are calculated
base
If a place is a base for a certain activity, the activity can be carried out at that place or from that place. The two hotel-restaurants are attractive bases from which to explore southeast Tuscany
base
Morally low
base
Your base is the main place where you work, stay, or live. For most of the spring and early summer her base was her home in Scotland
base
place that runner must touch before scoring; "he scrambled to get back to the bag"
base
immoral
base
(numeration system) the positive integer that is equivalent to one in the next higher counting place; "10 is the radix of the decimal system"
base
Of humble birth; or low degree; lowly; mean
base
One of the three places that a runner can stand in safety
base
The base of an object that has several sections and that rests on a surface is the lower section of it. The mattress is best on a solid bed base The clock stands on an oval marble base, enclosed by a glass dome
base
Many miniatures rules systems require figures to be mounted in groups on the same flat surface or Base Gamers may also desire to mount their individual models, to give players something to hold on to (and making players less likely to touch and bend delicate gun barrels) or to make figures more stable on the tabletop The Base may be made of cardboard or steel (steel Bases are available commercially)
base
) (a) The lowest part; the deepest male voice
base
The support onto which printing plates is fixed
base
the most important or necessary part of something; "the basis of this drink is orange juice"
base
To reduce the value of; to debase
base
A place or tract of country, protected by fortifications, or by natural advantages, from which the operations of an army proceed, forward movements are made, supplies are furnished, etc
base
A safe zone in the childrens games of tag and hide-and-go-seek
base
A Base is an Execution Environment supporting Operators which: Are scalable This means that the system should support many instances of the Operator running within the Base and many incoming Paths to those Operator instances Are fault-tolerant This means that faults in the Operators and in the Base hardware or software environment should be masked, recovered from, or otherwise handled gracefully by the Base Employ persistent state This means that the Operators may have need for state management which is persistent across multiple Operator instances as well as crashes and restart Are user customizable This means that the Operators themselves may have been programmed by end users; it cannot be assumed that the Operator code itself is "safe" The current prototype for the Base Execution Environment is iSpace (see below)
base
The positive, or non-acid component of a salt; a substance which, combined with an acid, neutralizes the latter and forms a salt; applied also to the hydroxides of the positive elements or radicals, and to certain organic bodies resembling them in their property of forming salts with acids
base
To abase; to let, or cast, down; to lower
base
The lower part of a robe or petticoat
base
{f} establish, found; station, locate in a particular place (i.e. troops)
base
An alkali that releases hydroxyl ions when dissolved in water Bases react with acids to form a neutral salt and water In general they taste bitter rather than sour, and feel slippery and reverse the color changes produced by acids in indicators For example, they turn litmus paper blue
base
A substance that (1) liberates hydroxide (OH) ions when dissolved in water, (2) receives hydrogen ions from a strong acid to form a weaker acid, and (3) neutralizes an acid Bases react with acids to form salts and water Bases have a pH greater than 7 and turn litmus paper blue See Alkali
base
illegitimate
base
Low in place or position
base
the stock of basic facilities and capital equipment needed for the functioning of a country or area; "the industrial base of Japan"
base
debased; not genuine; "an attempt to eliminate the base coinage"
base
Illegitimate by birth; bastard
base
A base is a system of counting and expressing numbers. The decimal system uses base 10, and the binary system uses base
base
low
base
The base of an object such as a box or vase is the lower surface of it that touches the surface it rests on. Remove from the heat and plunge the base of the pan into a bowl of very cold water. = bottom, underneath
base
The base of a substance such as paint or food is the main ingredient of it, to which other substances can be added. Drain off any excess marinade and use it as a base for a pouring sauce Oils may be mixed with a base oil and massaged into the skin
base
the place where you are stationed and from which missions start and end
base
at which it is attached to its support
base
A nucleotides nucleobase in the context of a DNA or RNA biopolymer
base
Such a tenure is called base, or low, and the tenant, a base tenant
base
That extremity of a leaf, fruit, etc
base
The basal plane of a crystal
base
Not held by honorable service; as, a base estate, one held by services not honorable; held by villenage
base
A component of the DNA molecule There are four different bases in DNA and, for short, they are called A, C, T and G These are the four letters of the genetic alphabet that make the language of the genetic code
base
An apron
base
A substance which releases hydroxyl ions which when dissolved in water Bases react with acids to form a neutral salt and water
base
The chief ingredient in a compound
base
Deep or grave in sound; as, the base tone of a violin
base
The line or surface constituting that part of a figure on which it is supposed to stand
base
A technical analysis tool A chart pattern depicting the period when the supply and demand of a certain stock are in relative equilibrium, resulting in a narrow trading range The merging of the support level and resistance level
base
the bottom side of a geometric figure from which the altitude can be constructed; "the base of the triangle"
base
n 1 When building a freefall or canopy formation, the initial target individual or group of people to which the others fly 2 BASE (LEG): n The portion of the three-legged landing pattern where the jumper flies across the direction of the wind downwind of the landing area before turning for final approach into the wind toward the target BASIC SAFETY REQUIREMENTS, USPA: Minimum standards overseen and published by USPA and generally agreed upon as the acceptable standard for safe skydiving activities The BSRs form the foundation of self-governing by skydivers USPA oversees the BSRs
base
A base is a layer of something which will have another layer added to it. Spoon the mixture on to the biscuit base and cook in a pre-heated oven On many modern wooden boats, epoxy coatings will have been used as a base for varnishing
base
any of a broad class of compounds, including alkalis, that react with acids to form salts, plus water Also known as hydroxides Hydroxides ionize in solution to form hydroxyl ions (OH-); the higher the concentration of these ions, the stronger the base Bases are used extensively in petroleum refining in caustic washing of process streams to remove acidic impurities, and are components in certain additives that neutralize weak acids formed during oxidation
base
a support or foundation; "the base of the lamp"
base
the bottom part which supports that above it, as in: We camped overnight at the base of the mountain
base
The place where decisions for an organization are made; headquarters
base
{s} low, nasty, despicable, ignoble
base
the principal ingredient of a mixture; "glycerinated gelatin is used as a base for many ointments"; "he told the painter that he wanted a yellow base with just a hint of green"; "everything she cooked seemed to have rice as the base"
base
having or showing an ignoble lack of honor or morality; "that liberal obedience without which your army would be a base rabble"- Edmund Burke; "taking a mean advantage"; "chok'd with ambition of the meaner sort"- Shakespeare; "something essentially vulgar and meanspirited in politics"
base
The set of sets from which a topology is generated
base
use (purified cocaine) by burning it and inhaling the fumes
base
A compound that dissociates to produce hydroxyl (OH-) anions when dissolved in water (also called "caustic" or "alkali") See also pH
base
installation from which a military force initiates operations; "the attack wiped out our forward bases"
base
A substance used as a mordant
base
Of little comparative value, as metal inferior to gold and silver, the precious metals
base
any substance which contains hydroxyl (OH) groups and furnishes hydroxide ions in solution; a molecular or ionic substance capable of combining with a proton to form a new substance; a substance that provides a pair of electrons for a covalent bond with an acid; a solution with a pH of greater than 7
base
portion of the point to which the spear or arrow shaft or knife handle was attached
base
(anatomy) the part of an organ nearest its point of attachment; "the base of the skull"
base
(electronics) the part of a transistor that separates the emitter from the collector installation from which a military force initiates operations; "the attack wiped out our forward bases"
base
A low, or deep, sound
base
The point or line from which a start is made; a starting place or a goal in various games
base
(used of metals) consisting of or alloyed with inferior metal; "base coins of aluminum"; "a base metal
base
the fundamental assumptions from which something is begun or developed or calculated or explained; "the whole argument rested on a basis of conjecture"
base
use as a basis for; found on; "base a claim on some observation"
base
common
base
The starting point of a logical deduction or thought
base
The lower part of the field
base
lowest support of a structure; "it was built on a base of solid rock"; "he stood at the foot of the tower"
base
The base is the proximal or end portion of a knife, tool or projectile point The base is usually designed for hafting or gripping, but not designed or intended for cutting, scraping or penetrating Oftentimes, base edges were ground so that sharp edges would not abrade the hafting materials and cause hafting failure with use The bottom part of a point or knife
base
Fig
base
One of a set of nitrogenous compounds attached to the sugar-phosphate backbone in a nucleic acid In DNA, the purine bases are adenine (A) and guanine (G), while the pyrimidine bases are cytosine (C) and thymine (T) In RNA, the purine bases are adenine (A) and guanine (G), while the pyrimidine bases are cytosine (C) and uracil (U) See the Figure at NHGRI
base
The fundamental or essential part of a thing; the essential principle; a groundwork
base
A kind of skirt (often of velvet or brocade, but sometimes of mailed armor) which hung from the middle to about the knees, or lower
base
(b) One who sings, or the instrument which plays, base
base
Of little, or less than the usual, height; of low growth; as, base shrubs
base
The base of something is the lowest part of it, where it is attached to something else. The surgeon placed catheters through the veins and arteries near the base of the head
base
(linguistics) the form of a word after all affixes are removed; "thematic vowels are part of the stem"
base
a lower limit; "the government established a wage floor"
base
That part of an organ by which it is attached to another more central organ
base
Substances that (usually) liberate OH anions when dissolved in water Bases react with acids to form salts and water Bases have a pH greater than 7, turn litmus paper blue, and may be corrosive to human tissue A strong base is called alkaline or caustic
base
the bottom or lowest part; "the base of the mountain"
base
The lower part of a wall, pier, or column, when treated as a separate feature, usually in projection, or especially ornamented
base
of low birth or station (`base' is archaic in this sense); "baseborn wretches with dirty faces"; "of humble (or lowly) birth"
base
A company's client base or customer base is the group of regular clients or customers that the company gets most of its income from. The company has been expanding its customer base using trade magazine advertising
base
any of various water-soluble compounds capable of turning litmus blue and reacting with an acid to form a salt and water; "bases include oxides and hydroxides of metals and ammonia"
base
assign to a station
base
(electronics) the part of a transistor that separates the emitter from the collector
base
A quantity, the powers of which are assigned as the unit value of columns in a numeric system; for example, two is the base in binary notation, and ten in decimal notation Also called radix See logarithm, binary notation
base
A flat ring molecule containing Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Oxygen which, along with a sugar and a phosphate, make up a nucleotide The 5 main bases are adenine (A), thymine (T), guanine (G), cytosine (C) and uracil (U)
base
Mus
base
The ground mass of a rock, especially if not distinctly crystalline
base
the place where you are stationed and from which missions start and end (anatomy) the part of an organ nearest its point of attachment; "the base of the skull"
base
The housing of a horse
base
The lowermost part of a column, between the shaft and the pedestal or pavement
base
a substance that has a pH of more than 7, which is neutral A base has less free hydrogen ions (H+) than hydroxyl ions (OH-)
base
A military base is a place which part of the armed forces works from. Gunfire was heard at an army base close to the airport. a massive air base in eastern Saudi Arabia
base
14. A base in baseball, softball, or rounders is one of the places at each corner of the square on the pitch. to have your main place of work, business etc in a particular place. In chemistry, any substance that in water solution is slippery to the touch, tastes bitter, changes the colour of acid-base indicators (e.g., litmus paper), reacts with acids to form salts, and promotes certain chemical reactions (e.g., base catalysis). Examples of bases are the hydroxides of the alkali metals and alkaline earth metals (sodium, calcium, etc.; see caustic soda) and the water solutions of ammonia or its derivatives (amines). Such substances produce hydroxide ions (OH^-) in water solutions. Broader definitions of bases cover situations in which water is not present. See also acid-base theory; alkali; nucleophile
base
The base of something is its lowest edge or part. There was a cycle path running along this side of the wall, right at its base Line the base and sides of a 20cm deep round cake tin with paper. = bottom top
base
The lower part of a complete architectural design, as of a monument; also, the lower part of any elaborate piece of furniture or decoration
base
Alloyed with inferior metal; debased; as, base coin; base bullion
base
(used of metals) consisting of or alloyed with inferior metal; "base coins of aluminum"; "a base metal"
base
Is the sample, population or value from which percentages are derived in a survey report
base
The smallest kind of cannon
base
a support or foundation; "the base of the lamp" place that runner must touch before scoring; "he scrambled to get back to the bag" (electronics) the part of a transistor that separates the emitter from the collector installation from which a military force initiates operations; "the attack wiped out our forward bases" a flat bottom on which something is intended to sit; "a tub should sit on its own base" the principal ingredient of a mixture; "glycerinated gelatin is used as a base for many ointments"; "he told the painter that he wanted a yellow base with just a hint of green"; "everything she cooked seemed to have rice as the base" the place where you are stationed and from which missions start and end (anatomy) the part of an organ nearest its point of attachment; "the base of the skull" the bottom or lowest part; "the base of the mountain" (numeration system) the positive integer that is equivalent to one in the next higher counting place; "10 is the radix of the decimal system" the bottom side of a geometric figure from which the altitude can be constructed; "the base of the triangle" any of various water-soluble compounds capable of turning litmus blue and reacting with an acid to form a salt and water; "bases include oxides and hydroxides of metals and ammonia" debased; not genuine; "an attempt to eliminate the base coinage" having or showing an ignoble lack of honor or morality; "that liberal obedience without which your army would be a base rabble"- Edmund Burke; "taking a mean advantage"; "chok'd with ambition of the meaner sort"- Shakespeare; "something essentially vulgar and meanspirited in politics" of low birth or station (`base' is archaic in this sense); "baseborn wretches with dirty faces"; "of humble (or lowly) birth" not adhering to ethical or moral principles; "base and unpatriotic motives"; "a base, degrading way of life"; "cheating is dishonorable"; "they considered colonialism immoral"; "unethical practices in handling public funds" (used of metals) consisting of or alloyed with inferior metal; "base coins of aluminum"; "a base metal
base
a flat bottom on which something is intended to sit; "a tub should sit on its own base"
base
Hence: Low-minded; unworthy; without dignity of sentiment; ignoble; mean; illiberal; menial; as, a base fellow; base motives; base occupations
base
The bottom of anything, considered as its support, or that on which something rests for support; the foundation; as, the base of a statue
base
If you base one thing on another thing, the first thing develops from the second thing. He based his conclusions on the evidence given by the captured prisoners. + based based Three of the new products are based on traditional herbal medicines
broadly based
broad·ly based in BRIT, also use broadly-based Something that is broadly based involves many different kinds of things or people. a broadly-based political movement for democracy
computer-based training
(Ticaret) (CBT) Software programs that provide self-paced student instruction, tests and learning feedback with no or only periodic involvement by an instructor
internet-based training
The term most commonly used in the mid 1990's to describe web-based learning programs Unless you're being intentionally retro as a fashion statement, "e-learning" is the hip term today
internet-based training
Training delivered primarily by TCP/IP network technologies such as email, newsgroups, proprietary applications, and so forth Although the term is often used synonymously with Web-based training, Internet-based training is not necessarily delivered over the Web, and may not use the HTTP and HTML technologies that make Web-based training possible
internet-based training
Delivery of educational content via a Web browser over the internet or intranet It provides links to learning resources outside of the course, such as references, email, bulletin boards, and discussion groups Back to top Job Aid A device designed for use on the job and providing guidance on the performance of a specific task or skill May be printed or on-line Used in situations where it is not feasible or worthwhile to commit the procedure to memory before on-the-job-activity Often these are paper-based and posted on the wall in plain sight or in a small reference notebook They can also be, decals, manuals, cards, etc
land-based
placed on or living on the land
oil-based
made with oil as the main substance
oil-based paint
paint with an oil base, paint made of pigment and oil
rate-based scheduling
(Ticaret) The creation of a production schedule based on the capacity or usage rate for a specified shift, date, week or other timeframe and not by individual order or item
rules-based
(Ticaret) A system that includes if, then, not equal to, not greater than or less than and other parameters to construct an allowable process or product. In describing the configuration of a product from a menu of choices, it may provide that if option X is chosen, option Y can not be chosen and 2 of option Z must also be selected
science-based
concerned mainly with science and scientific knowledge
server based LAN
local area network with most of its resources located on a server
text based
program or interface which are used only in text mode and with ASCII characters
theory-based
based in theory rather than experiment; "theory-based arguments and positions
time-based competition
(Ticaret) A corporate strategy that has identified a focus on time as providing a competitive edge due to its value by the customer. It may assume no advantage in product or quality characteristics while focusing on the reduction of variability and total design, production and delivery lead time
usage-based pricing
(Ticaret) Pricing a service or item based on its consumption or usage, rather than a flat rate for a given service or period of time
water based
{s} having water as its main component((of a substance or solution); done or performed on water (of a sport activity)
web-based
{s} (Computers, Internet) established on World Wide Web, based on the Web
web-based
This term describes something that is accessed through a "web browser" and is formatted like a web page The reason for such a specification is that there are many ways something (such as a program or document) can be accessed besides through the web
web-based
An email account accessible by browsing the worldwide web Click here for more details
web-based
something which resides on the Internet i e : web pages, units, PowerPoint presentations, individual documents, etc
web-based
instruction that is delivered over the Internet and can be accessed anywhere and anytime
Türkisch - Englisch
based
Favoriten