assign

listen to the pronunciation of assign
İngilizce - Türkçe
{f} atamak

O iş için daha çok erkek atamak zorunda kaldım. - I have to assign more men to that work.

tahsis etmek
devretmek
{f} (birine) (belirli bir) görev vermek: I assigned you to
atfetmek
havale etmek
pay olarak vermek
değer vermek
hamletmek
ferağ etmek
devrolunmak
(Ticaret) maaş bağlamak
iş vermek
(Bilgisayar) ata

Tom atamayı kabul etti. - Tom accepted the assignment.

O iş için daha çok erkek atamak zorunda kaldım. - I have to assign more men to that work.

tahsis et

Tom işi Mary'ye tahsis etti. - Tom assigned the job to Mary.

Okumak için bana üç kitap tahsis etti. - He assigned me three books to read.

bir işe koymak
belirlemek
saptamak
ayırmak
görev vermek
vermek
aylrmak tahsis etmek
devralan kimse
feragat edilmesi mümkün
{f} göreve seçmek
(Askeri) ATAMAK: Personeli, esasen ve/veya nispeten daimi olan belirli görevlere veya hizmetlere vermek. Ayrıca bakınız: "attack"
{f} tayin etmek, kararlaştırmak
(Avrupa Birliği) ayırma, tahsis/tayin etme, devretme
ata/ver
kararlaştırmak
atfetmek hamletmek
{f} atamak, tayin etmek
{f} bağlamak
göreve getirmek
tahsisi mümkün
devretmek assignable tayini mümkun
(Mukavele) atamak, tayin etmek; ayırmak, tahsis etmek
(Ticaret) devretme
seçmek
(Politika, Siyaset) terk etmek
temlik etmek
(Ticaret) temlik etme
(Politika, Siyaset) ciro etmek (senet)
assignment
{i} atama

Onlar onun atama için doğru olmadığını düşünüyor. - They think he's not right for the assignment.

Tom atamayı kabul etti. - Tom accepted the assignment.

assignment
ödev

Küçük gruplar halinde ödev üzerinde çalışın. - Work on the assignment in small groups.

Ödevlerini Pazartesiye kadar teslim edeceksin. - You are to hand in your assignments by Monday.

assignment
görevlendirme
assignment
görev

Sana görev verebilir miyim? - Can I give you the assignment?

Görev benim için çok fazlaydı. - The assignment was too much for me.

assign to
görevlendirmek
assign a level
(Bilgisayar) düzey ata
assign a number
(Bilgisayar) sayı ata
assign and transfer
(Kanun) devir ve temlik etmek
assign macro
(Bilgisayar) makro ata
assign numbers
(Bilgisayar) numaraları ata
assign tasks to the commission
(Politika, Siyaset) komisyonu görevlendirmek
assign to
(Bilgisayar) ata
assign a date
bir tarih kararlaştır
assign a grade
bir not ver
assign to a lower position
daha alt göreve ata
assign to categories
kategorilere ayır
assign a seat
yer/koltuk tahsis etmek
assign to
görevlendir
assign (someone) to
atama yapmak
assign NNX routing
(Askeri) NNX ulaştırma planının belirlenmesi
assign NNXX routing
(Askeri) NNXX ulaştırma planının belirlenmesi
assign NYX routing
(Askeri) NYX ulaştırma planının belirlenmesi
assign XXX routing
(Askeri) XXX ulaştırma planının belirlenmesi
assign a date
bir tarih kararlaştırmak
assign a grade
bir not vermek
assign a land to
arazi tahsis etmek
assign a level
(outline) düzey ata (ana hatlar)
assign a meaning
anlam yüklemek
assign and display switch initialization
(Askeri) anahtar başlatma tahsisi ve görüntülemesi
assign call inhibit
(Askeri) çağrı engeli tahsisi
assign commercial network
(Askeri) ticari ağ tahsisi
assign essential user bypass
(Askeri) zaruri kullanıcı baypası tahsisi
assign fixed directory
(Askeri) sabit dizin tahsisi
assign key to style
Biçeme Tuş Ata
assign key to style
(Bilgisayar) biçime tuş ata
assign macro name
Makro Adı Ata
assign new text to a bookmark
(Bilgisayar) bir yer imine yeni metin ata
assign personnel
personel atamak
assign primary zone routing
(Askeri) esas bölge ulaştırma planının tahsisi
assign secondary traffic channels
(Askeri) tali trafik kanalı tahsisi
assign some land to
arazi tahsis etmek
assign someone responsibility
birine sorumluluk vermek
assign terminal type
(Askeri) terminal tipi tahsisi
assign thresholds
(Askeri) asgariler tahsisi
assign to a lower position
daha alt göreve atamak
assign to key
Tuşa Ata
assign to keyboard
(Bilgisayar) klavyeye ata
assign to menu
Menüye Ata
assign to tool
(Bilgisayar) araca ata
assign variable location
(Askeri) değişken yer tahsisi
assign voice call
(Bilgisayar) sesli çagrı ata
assign zone restriction lists
(Askeri) bölge tahdit listesi tahsisi B
assignment

Bugün yapacak çok işim var. - I have a lot of assignments to do today.

İşlerimi bitiremedim. - I couldn't finish my assignments.

assignment
(Bilgisayar,Teknik) değer verme
assigned
tahsis edilmiş
assignment
davanın görulmesi için gün tayin edilmesi
assigned
atanmış

Yetenekli dedektif trajedinin nedenini araştırmak üzere atanmıştır. - The capable detective was assigned to investigate the cause of the tragedy.

assignment
okul ödevi
assignment
müflisin malınl bir vekile emaneten teslim ve havale
assignment
(Mukavele) devir, hakların devri; görev
assignment
evde hazırlanacak ders assignme
assignment
tayin etme
assign to
(Bilgisayar) atama yeri
assigned
ayrılmış
assigned
(Bilgisayar) atandığı yere göre
assigned
tahsis etmek
assigned
tahsis edilen
assigning
atama
assigning
(Kanun) devreden
assignment
(Ticaret) saptama
assignment
atanma
assignment
(Ticaret) ferağ
assignment
(Ticaret) vazife
assignment
(Sigorta) poliçe devri
assignment
görev alma
assignment
(Ticaret) seçme
assignment
havale
assignment
tahsis işlemi
assignment
(Ticaret) devir ve temlik
assignor
(Kanun,Ticaret) temlik eden
assignable
devredilebilir
assignable
ayrılabilir
assignable
atanabilir
assigned
{f} tahsis et

Tom işi Mary'ye tahsis etti. - Tom assigned the job to Mary.

Okumak için bana üç kitap tahsis etti. - He assigned me three books to read.

assignment
tahsis etme
assignor
ilgili
assigned
kararlaştırma
assigning
ayırmak
assigns
atamanın
place guards, assign guards
yer korumalar, korumalar atamak
Air Force Reserve; assign frequency for network reporting
(Askeri) Hava Kuvvetleri İhtiyat Kuvveti; ağ raporlaması için frekans tahsisi
Allied administrative publication; assign alternate parent
(Askeri) Müttefik idari yayınlar; yedek ana birlik tahsisi
active duty for training; assign digital transmission group; automatic digital t
(Askeri) eğitim için aktif görev; sayısal gönderme grubu tahsisi; otomatik sayısal test aracı
advanced trauma management; air target material; assign traffic metering
(Askeri) geliştirlimiş travma yönetimi; hava hedef malzemeleri; trafik ölçüm tahsisi
aerial port commander; armored personnel carrier; assign preprogrammed conferenc
(Askeri) hava limanı komutanı; Zırhlı Personel Taşıyıcı; önceden programlanmış konferans listesi tahsisi
air defense emergency; assign digit editing
(Askeri) hava savunma acil durum; rakam düzeltme tahsisi; tümen istihkamcı yardımcısı
air traffic service; assign terminal service
(Askeri) hava trafik hizmeti; terminal hizmeti tahsisi
air transportable hospital; assign thresholds
(Askeri) havadan taşınabilir hastane; asgariler tahsisi
allowable supply list; archipelagic sea lane; assign switch locator (SL) routing
(Askeri) izin verilen ikmal listesi; takım adalar deniz şeridi; anahtar yer bulma yönlendirmesi tahsisi; Kara Kuvvetleri yetki verilmiş stok listesi (kadro stok listesi)
alternate recovery base; assign receive bypass lists
(Askeri) yedek kurtarma üssü; baypas listesi alım tahsisi
amphibious task group; assign trunk group cluster
(Askeri) amfibi görev grubu
antiaircraft artillery; arrival and assembly area; assign alternate area
(Askeri) uçaksavar topçusu, varış ve toplanma bölgesi, yedek bölge tahsisi
appoint, assign and remove
(Kanun) tevkil, teşrik ve azle
armistice demarcation line; assign XX (SL) routing
(Askeri) mütareke hudut tayin hattı; XX (SL) ulaştırma planının belirlenmesi
assignability
(Ticaret) temlik edilebilme
assignable
{s} yüklenebilir
assignable
atanabilir/verilebilir
assignable
{s} verilebilir
assignable
{s} atfedilebilir
assignment
{i} kararlaştırma
assignment
{i} devir
assignment
feragat etme
assignment
(Askeri) VAZİFE, İŞ: Bir şahıs veya birliğe verilen görev
assignment
{i} feragat senedi
assignment
{i} tayin
assignment
{i} ev ödevi

Tom ev ödevinin ne olduğunu bilmiyor. - Tom doesn't know what the homework assignment is.

Sadece ev ödevinizi henüz niçin teslim etmediğinizi merak ediyordum. - I was just wondering why you haven't yet turned in your homework assignment.

assignment
{i} ayırma
assignment
{i} havale senedi
assignment
{i} devretme
assignment
tayin edilen şey
assignment
temlik
assignment
{i} belirleme
assignment
(n) atama
assignment
{i} tahsis
assignor
(isim) devreden
assignor
{i} devreden
İngilizce - İngilizce
To transfer property, a legal right, etc., from one person to another
To appoint or select someone for some office
An assignee
To designate or set apart something for some purpose
To attribute or sort something into categories
To allot or give something as a task
{v} to appoint, fix, transfer, allege
To transfer, or make over to another, esp
The act of transferring or assigning one’s rights under a contract or agreement to another
To make an option seller perform his obligation to assume a short futures position (as a seller of a call option) or a long futures position (as a seller of a put option)
to transfer to another party
attribute or give; "She put too much emphasis on her the last statement"; "He put all his efforts into this job"; "The teacher put an interesting twist to the interpretation of the story"
To transfer property, a legal right, etc., from one peson to another
The act of transferring or assigning one's rights under a contract or agreement to another
give an assignment to (a person) to a post, or assign a task to (a person)
decide as to where something belongs in a scheme; "The biologist assigned the mushroom to the proper class"
To appoint; to allot; to apportion; to make over
To give a new value to a variable during the running of a program
v t (a variable) to change the value of the variable in a binding that has already been established See the special operator setq
select something or someone for a specific purpose; "The teacher assigned him to lead his classmates in the exercise"
attribute or credit to; "We attributed this quotation to Shakespeare"; "People impute great cleverness to cats"
to transfer the tenant responsible for a rental unit, which will occur when one tenant leaves before a lease expires and the lease is assumed by the incoming tenant See sublet
If you assign a piece of work to someone, you give them the work to do. When I taught, I would assign a topic to children which they would write about Later in the year, she'll assign them research papers When teachers assign homework, students usually feel an obligation to do it
transfer one's right to give out or allot; "We were assigned new uniforms
to transfer a right or interest to another person
transfer one's right to
If you assign something to someone, you say that it is for their use. The selling broker is then required to assign a portion of the commission to the buyer broker He assigned her all his land in Ireland. = allocate
Action of the option holder (buyer) requiring the option seller (writer) to complete the terms of the option contract The writer of a put would be required to buy stock from the holder and the writer of a call would be required to deliver stock to the holder
to transfer to, and vest in, certain persons, called assignees, for the benefit of creditors
A thing pertaining or belonging to something else; an appurtenance
select something or someone for a specific purpose; "The teacher assigned him to lead his classmates in the exercise" decide as to where something belongs in a scheme; "The biologist assigned the mushroom to the proper class" transfer one's right to give out or allot; "We were assigned new uniforms
To transfer interest in a property, contract, right etc
to place units or personnel in an organization where such placement is relatively permanent and the organization controls and administers the units or personnel for the primary function, or greater portion of the functions, of the unit or personnel
To transfer to another
To transfer or pass over property to another, whether for the benefit of the assignee or of the assignor's creditors, or in furtherance of some trust
1 (a variable) To change the value of the variable 2 (a slot) To set the value of the slot 3 (a collection element) To change the value of a collection element
If someone is assigned to a particular place, group, or person, they are sent there, usually in order to work at that place or for that person. I was assigned to Troop A of the 10th Cavalry Did you choose Russia or were you simply assigned there? Each of us was assigned a minder, someone who looked after us
To transfer interest or rights of a property to a particular person(s)
Windows Installer method for advertising an application When you assign an application, the Installer creates shortcuts and Start menu icons, and the application appears to be installed The application is actually installed the first time the user attempts to use it See also advertise, publish
To transfer to another to whom property is assigned
make undue claims to having
To transfer rights, interests and responsibilities under a tenancy agreement to another person
To fix, specify, select, or designate; to point out authoritatively or exactly; as, to assign a limit; to assign counsel for a prisoner; to assign a day for trial
To transfer interest
A person to whom property or an interest is transferred; as, a deed to a man and his heirs and assigns
If you assign a particular function or value to someone or something, you say they have it. Under Mr. Harel's system, each business must assign a value to each job Assign the letters of the alphabet their numerical values--A equals 1, B equals 2, etc
To give or to transfer responsibility to another
To transfer or endorse to another party
give out or allot; "We were assigned new uniforms"
To give, to transfer responsibility, to another The assignee (sometimes also called "assigns") is the person who receives the right or property being given and the assignor is the person giving
to transfe property rights from one person to another, for example in a lease or mortgage certificate
{f} allot, apportion; appoint; (Law) transfer one's (right, property, agreement, interest) to
To transfer or exchange future rights In Leasing, the right to receive future lease payments in a lease is often transferred to a funding source in return for up-front cash
To transfer property, rights or interests
assignment
a task given to students, homework or coursework
assignment
an operation that assigns a value to a variable
assignment
a position to which someone is assigned
assignor
The person or party which makes an assignment
assignable
{a} that may be transferred or alleged
assigner
{n} one who assigns or appoints
assignment
{n} an appointment, a making over
assignment
An assignment is a task or piece of work that you are given to do, especially as part of your job or studies. The assessment for the course involves written assignments and practical tests
assignment
The transfer of a mortgage from one person to another TOP
Assignment
agency costs
Assignment
Administratrix
To assign
Appoint
To assign
consign
assignability
The quality of being assignable
assignability
The ability to assign (or sell) an income stream to another individual or business
assignability
{i} ability to be allocated; ability to be appointed
assignable
{s} attributable to; able to be appointed
assignable
Capable of being assigned, allotted, specified, or designated; as, an assignable note or bill; an assignable reason; an assignable quantity
assignable
legally transferable to the ownership of another; "negotiable bonds
assignable
Capable of being assigned
assignable
legally transferable to the ownership of another; "negotiable bonds"
assignable
{s} appropriable
assigned
This bug is not yet resolved, but is assigned to the proper person From here bugs can be given to another person and become NEW, or resolved and become RESOLVED
assigned
Received notification of an assignment by The Options Clearing Corporation See assignment
assigned
appointed to a post or duty; "assigned personnel"; "assigned duties
assigned
{s} allocated, allotted, apportioned; given as a requirement
assigned
Assigned is an attribute of a task When a task is assigned, it has a start time, duration, and resource assignment associated with it Tasks may be either assigned manually or by using the de-confliction engine See also, Assigned Definition
assigned
A term used with the router to refer to the state of an asynchronous port that currently has a logical connection to a service on the network
assigned
appointed to a post or duty; "assigned personnel"; "assigned duties"
assigned
past of assign
assigned
Received notification of an assignment by the clearing corporation (in Canada, the Canadian Derivatives Clearing Corporation (CDCC))
assigner
One who, or that which, assigns
assigner
One who assigns, appoints, allots, or apportions
assigner
{i} person who assigns, person who allots or apportions
assigning
In Windows 2000 and Systems Management Server, to deploy a program to members of a collection (group), where acceptance of the program is mandatory
assigning
the act of distributing something to designated places or persons; "the first task is the assignment of an address to each datum"
assigning
{i} allotting, apportioning, giving; appointing
assigning
present participle of assign
assigning
Assigning is an activity of the OL Scheduler de-confliction engine where a start time, a duration, and a resource assignment is given to a task While a task is assigned, all of the assigned resources have one of their accommodations used for the duration of the task
assigning
The administrative process of deploying a program to members of a collection, where acceptance of the program is mandatory See also advertise; advertised program; assigned program
assignment
the act of assigning, or an assigned task
assignment
Process of transferring contract rights to another; e g , assignment of a mortgage or lease
assignment
The transfer of a mortgage from one person to another
assignment
The transfer of intellectual property rights from the owner of the rights to another person or organisation
assignment
a transfer of something from one person to another, especially property, or a claim or right; the document that effects this transfer
assignment
an undertaking that you have been assigned to do (as by an instructor) the instrument by which a claim or right or interest or property is transferred from one person to another
assignment
The transfer of the property of a bankrupt to certain persons called assignees, in whom it is vested for the benefit of creditors
assignment
the act of distributing something to designated places or persons; "the first task is the assignment of an address to each datum" a duty that you are assigned to perform (especially in the armed forces); "hazardous duty" an undertaking that you have been assigned to do (as by an instructor) the instrument by which a claim or right or interest or property is transferred from one person to another
assignment
You can refer to someone being given a particular task or job as their assignment to the task or job. An Australian division scheduled for assignment to Greece was ordered to remain in Egypt
assignment
A transfer of property rights from one person to another, called the assignee
assignment
The act of transferring an interest, such as a loan secured by a mortgage, from one person to another
assignment
The transfer of a right or contract from one person to another
assignment
The transfer of the ownership rights of a Life Insurance policy from one person to another
assignment
The legal transfer of one person's insurance policy to another person
assignment
An allotting or an appointment to a particular person or use; or for a particular time, as of a cause or causes in court
assignment
an undertaking that you have been assigned to do (as by an instructor)
assignment
The permanent transfer of design rights from the owner to another party
assignment
The transfer of a mortgage from one individual to another This isn't always allowed
assignment
The transfer of a contract or a right to buy property at given rates and terms from a mortgagee to another person
assignment
The transfer of a mortgage from one party to another
assignment
The transfer of certain rights from one party to another
assignment
{i} task, mission; transfer of ownership or rights
assignment
the act of putting a person into a non-elective position; "the appointment had to be approved by the whole committee"
assignment
The transfer of any right, claim or interest to another person or corporation Often used to refer to the transfer of a mortgage from one lender to another Also a noun describing the document which represents the assignment of the right etc
assignment
The manner by which a contract is transferred from one individual to another individual
assignment
The transfer of the right, title and interest in the property of one person, the assignor, to another, the assignee In real estate, there are assignments of mortgages, contracts, agreements of sale, leases, and options, among others
assignment
A transfer of title or interest by writing, as of lease, bond, note, or bill of exchange; a transfer of the whole of some particular estate or interest in lands
assignment
A transfer or making over to another of the whole of any property, real or personal, or of any estate or right therein To assign - to transfer or make over to another
assignment
A transfer of all or part of the contractual rights and/or obligations to another party
assignment
The writing by which an interest is transferred
assignment
(law) a transfer of property by deed of conveyance
assignment
The legal transfer of one person's interest in an insurance policy to another person
assignment
The transfer of the ownership rights of any policy from one person to another
assignment
A transfer or making over to another the whole of any property, real or personal, or of any Estate or right therein To assign is to transfer
assignment
a duty that you are assigned to perform (especially in the armed forces); "hazardous duty"
assignment
the act of distributing something to designated places or persons; "the first task is the assignment of an address to each datum"
assignment
the transfer of rights from one party to another who is not an original party to the contract
assignment
The transfer of ownership, rights, or interests in property by one person, the assignor, to another, the assignee Assumability A feature of a loan which allows it to be transferred to the new purchaser of a home Assumable mortgages can help attract buyers since assumption of a loan requires lower fees and/or qualifying standards than a new loan -->
assignment
the instrument by which a claim or right or interest or property is transferred from one person to another
assignor
The person who assigns a right or interest to another person
assignor
A party who assigns or transfers an agreement or contract to another
assignor
Person who gives his or her legal rights or interests to another person
assignor
The person or party who assigns or transfers an agreement, contract or interest to another person or party
assignor
One who assigns a patent right
assignor
One by who a right or property is transferred
assignor
the person who signs over a right or property to another
assignor
A person who assigns or transfers a right of property to another
assignor
The one who assigns to another person
assignor
The person giving or selling an asset, and subsequently, forfeiting rights to that asset Back to top
assignor
A person who transfers or assigns a right or property
assignor
The person(s) who transfers the interest or rights of a property
assignor
{i} person who assigns, person who allots or apportions; person who assigns her/his interests or rights in something to another person
assignor
The person giving or selling an asset, and subsequently, forfeiting rights to that asset
assignor
A person who transfers rights and interests of a property
assignor
A lessor that sells the lease agreement and transfers the ownership rights for the leased vehicle to an assignee
assignor
One who makes an assignment For example, the assignor of a Deed of Trust or contract
assignor
An individual who transfers a contract to another individual
assignor
One who transfers or assigns the rights or title to another
assignor
The person who signs over the right to some property to another person (assignee)
assignor
The party who is selling or otherwise transferring ownership of a trademark
assignor
The person or party who transfers certain contractual rights under an absolute or collateral assignment
assignor
One who assigns or transfer property
assignor
(law) the party who makes an assignment
assignor
An individual who transfers rights and interests of a property to another
assignor
One who assigns or transfers property
assignor
One who transfers rights or interests to another (the "assignee")
assignor
An assigner; a person who assigns or transfers an interest; as, the assignor of a debt or other chose in action
assigns
third-person singular of assign
assigns
Fixes, specifies or delegates; legally, to transfer or make over to another
assigns
"Assigns" means any person to whom rights of a unit owner have been validly transferred by lease, mortgage or otherwise
assigns
plural of assign
assigns
The parties to whom an assignment has been made Assignments of life insurance generally are not valid until approved in writing by the company The assigns have no right or title to a policy's benefits until such transfer has been consented to by the company
assign