theater

listen to the pronunciation of theater
İngilizce - Türkçe
{i} tiyatro

Keşke Tom dün gece tiyatroya gitseydi. - Tom wishes he had gone to the theater last night.

Sinemaya mı tiyatroya mı gitmek istersin? - Do you want to go to the movies or to the theater?

olay yeri
{i} amfi
{i} sinema [amer.]
sinema salonu

Kasabada eski bir sinema salonu var. - There's an old movie theater in town.

Kasabadaki en eski sinema salonu şu an yıkılıyor. - The oldest movie theater in town is being pulled down now.

bkz.theatre
tiyatro binası
(Askeri) Haraket alanı
{i} alan
sahne

Tiyatro grubu yeni oyunu sahneledi. - The theater group performed the new play.

meydan
{i} ameliyathane
amfiteatr
tre tiyatro
oyunevi
sinema

Biz sinemaya gidiyoruz. - We're going to the movie theater.

Kasabada eski bir sinema salonu var. - There's an old movie theater in town.

theatre
tiyatro

16 yaş ve altındaki çocuklar tiyatroya kabul edilmeyecek. - Children of age sixteen and under will not be admitted to the theatre.

Tiyatronun önünde buluşalım. - Let's meet in front of the theatre.

theater writer
Tiyatro yazarı
theater of the absurd
absürd tiyatro
theater performance
(Tiyatro) gösteri
theater company
tiyatro grubu
theater curtain
perde
theater prompter
süflör
theater stage
tiyatro sahnesi
theater ticket
tiyatro bileti
Theater Army Area Command
(Askeri) K.K.Harekat Alanı Komutanlığı
theater Army medical management and information system
(Askeri) harekat alanı Kara Kuvvetleri tıbbi yönetim ve bilgi sistemi
theater Army movement control agency
(Askeri) harekat alanı Kara Kuvvetleri intikal kontrol kuruluşu
theater Army movement control center
(Askeri) harekat alanı Kara Kuvvetleri intikal kontrol merkezi
theater Army special operations support command
(Askeri) harekat alanı özel harekat destek komutanlığı
theater aeromedical evacuation system
(Askeri) harekat alanı havadan sıhhi tahliye sistemi
theater air ground system
(Askeri) harekat alanı hava kara sistemi
theater airlift liaison officer
(Askeri) harekat alanı hava nakliye irtibat subayı
theater allied contracting office
(Askeri) muharebe sahası müttefik sözleşme ofisi
theater and society
tiyatro ve toplum
theater and state
tiyatro ve devlet
theater architecture
tiyatro mimarisi
theater army material management command
(Askeri) harekat alanı Kara
theater army replacement command
(Askeri) HAREKAT ALANI KARA KUVVETLERİ DEĞİŞTİRME PERSONELİ KOMUTANLIĞI
theater ballistic missile defense
(Askeri) taktik balistik füze savunması
theater battle management core system
(Askeri) harekat alanı muharebe yönetim ana sistemi
theater building
(Tiyatro) tiyatro yapısı
theater commander
(Askeri) HAREKAT ALANI KOMUTANI: Bir harekat alanına komuta eden yüksek rütbeli subay
theater construction manager
(Askeri) harekat alanı inşaat müdürü
theater contingency engineering management
(Askeri) harekat alanı muhtemel durum istihkam yönetimi
theater control level
(Askeri) HAREKAT ALANI STOK SEVİYESİ: Bak "theater stock level"
theater directory service
(Askeri) HAREKAT ALANI POSTA HİZMETİ: Bir harekat alanında, merkez dairesi tarafından yapılan posta hizmeti. Bir harekat alanı posta hizmeti, posta için doğru adresleri verilir. Bu adresler mevcut olmadığı takdirde, ordu postanesi mektupları yerlerine gönderemez
theater display terminal
(Askeri) harekat alanı görüntü terminali
theater distribution management cell
(Askeri) harekat alanı dağıtım hücresi
theater distribution plan
(Askeri) harekat alanı dağıtım planı
theater forecast of requisitions
(Askeri) HAREKAT ALANI İSTEK TAHMİN RAPORU: Her denizaşırı komutanlık tarafından üç ayda bir gönderilen ve üçer aylık müteakip her devre içinde A. B. D. den istekte bulunulması hesaplanmış standard stok listesi ikmal maddeleri tahmini miktarını gösteren rapor
theater headquarters
(Askeri) HAREKAT ALANI KOMUTANLIK KARARGAHI
theater intelligence architecture program
(Askeri) harekat alanı istihbarat mimarisi programı
theater lover
(Tiyatro) tiyatrosever
theater medical information system
(Askeri) harekat alanı tıbbi bilgi sistemi
theater medical materiel management center
(Askeri) harekat alanı tıbbi malzeme yönetim merkezi
theater mortuary affairs officer
(Askeri) muharebe sahası morg işleri subayı
theater mortuary evacuation point
(Askeri) harekat alanı morg tahliye noktası
theater nuclear force
(Askeri) harekat alanı nükleer kuvveti
theater nurse
ameliyat hemşiresi
theater of operations
(Askeri) Hareket alanı
theater of operations
(Askeri) HAREKAT ALANI: Bak "area of operations"
theater of spontaneity
(Pisikoloji, Ruhbilim) Kendiliğindenlik tiyatrosu
theater of war
harp sahası
theater of war
(Askeri) HARP ALANI: Bak. "area of war"
theater of war
savaş alanı
theater officer
(Askeri) SİNEMA SUBAYI: Bir sinemanın çalıştırılmasına nezaret eden subay
theater operational stocks
(Askeri) BÖLGENİN HAREKAT STOKLARI: Bir bölgeyi desteklemek amacıyla normal olarak bölgede bulundurulan stoklar. Ayrıca bakınız: "operational stocks, war reserves"
theater patient movement requirements center
(Askeri) harekat alanı hasta nakil ihtiyaçları merkezi
theater planning response cell
(Askeri) harekat alanı planlama cevap hücresi
theater program
tiyatro programı
theater provost marshall general the
(Askeri) HAREKAT ALANI MERKEZ KOMUTANI: Bir harekat alanı komutanının erkanında bulunan ve harp esirlerinin toplanma ve muhafazası dahil olmak üzere, bütün askeri inzibat işlerinden sorumlu olan üstsubay
theater reserve
(Askeri) HAREKAT ALANI İHTİYATI: Bir harekat alanı komutanlığı tarafından ihtiyat olarak tutulan personel veya ikmal maddeleri. Ayrıca bak "area reserve"
theater science
(Tiyatro) tiyatro bilimi
theater script
(Tiyatro) tiyatro metni
theater security cooperation plan
(Askeri) harekat alanı güvenlik işbirliği planı
theater security cooperation; theater support command
(Askeri) harekat alanı güvenlik işbirliği; harekat alanı destek komutanlığı
theater shipping document
(Askeri) HAREKAT ALANI GÖNDERME BELGESİ
theater special operations command
(Askeri) muharebe sahası özel harekat komutanlığı
theater stock level
(Askeri) HAREKAT ALANI STOK SEVİYESİ: Bir harekat alanında dağıtıma hazır stok olarak bulundurulmasına kara kuvvetleri komutanlığınca yetki verilmiş ikmal maddeleri miktarı. Buna (theater control level) da denir
theater wartime construction manager
(Askeri) harekat alanı harp zamanı inşa amiri
theatre
{i} amfi

Tom'un sesi o kadar hafifti ki amfinin arkasında oturanlara zar zor duyulabiliyordu. - Tom's voice was so soft it was barely audible to those sitting at the back of the lecture theatre.

theatre
(Askeri) HAREKAT ALANI: Bak "theatre of operatıons"
theatre
(Askeri) harekat alanı
theatre
sinema

Sinemaya mı yoksa tiyatroya mı gitmeyi tercih ediyorsun? - Do you prefer going to the cinema or to the theatre?

Şimdi nereye gidelim? Tiyatroya mı yoksa sinemaya mı? - Where shall we go now? To the theatre or cinema?

musical theater
müzik sahnesi
picture theater
sinema
theatre
sahne

Yakında büyük tiyatroda ışıklar söndürülecek ve boş sahne hayaletlere terk edilecek. - Soon, in the great theatre, the lights will be put out, and the empty stage will be left to ghosts.

theatre
olay yeri
vaudeville theater
varyete tiyatrosu
theatre
{i} ameliyathane
theatre
{i} sinema [amer.]
arena theater
arena tiyatro
cinema theater
Sinema salonu
drive in theater
Tiyatro sürücü
home theater
Ev sineması
national theater
Devlet tiyatrosu
theatre
{i} alan
theatre
i., İng., bak. theater
theatres
tiyatro

O kentte tiyatro,müze, kütüphane ve parklar var. - There are theatres, museums, libraries and parks in that city.

Air Force Theater Hospital
(Askeri) Hava Kuvvetleri Harekat Alanı Hastanesi
Joint Theater Logistics Management
(Askeri) Müşterek Harekat Alanı Lojistik Yönetimi
abstract theater
(Tiyatro) soyut tiyatro
attack and launch early reporting to theater
(Askeri) harekat alanına fırlatma ve taarruz erken uyarısı
authorized strength of a theater
(Askeri) HAREKAT ALANI FİİLİ KUVVESİ: Yetki verilmiş birliklerin teşkilat ve malzeme kadro mevcutları, yetki verilmiş idari destek personelinden tahsis edilenler (toplam olarak) ile ikmal ve tahliye kanalında bulunan yetki verilmiş değiştirme personeli ve sevke tabi personel toplamı
contingency Theater Air Control System automated planning system
(Askeri) Muhtemel Durum Harekat Alanı Hava Kontrol sistemi otomatik planlama sistemi
feminism and theater
feminizm ve tiyatro
feminist theater
feminist tiyatro
forward space support to theater
(Askeri) harekat sahasına ileri alan desteği
how are we going to the theater
tiyatroya nasıl gideceğiz
is there a theater in this town
bu şehirde tiyatro var mı
joint table of distribution; joint theater distribution
(Askeri) müşterek dağıtım tablosu; müşterek harekat sahası dağıtımı
joint theater air and missile defense
(Askeri) müşterek harekat sahası hava ve füze savunması
joint theater movement staff; joint training master schedule
(Askeri) müşterek harekat alanı intikal karargahı; müşterek ana eğitim programı
lecture theater
amfi
loss to theater
(Askeri) harekat alanı kaybı
major theater war
(Askeri) ana harekat alanı muharebesi
movie theater
sinema [amer.]
operating theater
ameliyat odası
operating theater
ameliyathane
private theater
(Tiyatro) özel tiyatro
repertory theater
repertuar tiyatro
single integrated theater logistic manager
(Askeri) tek entegreli muharebe sahası lojistik yöneticisi
special operations support command (theater army)
(Askeri) özel harekat destek komutanlığı (muharebe sahası)
special operations theater support element
(Askeri) özel harekat muharebe sahası destek unsuru
street theater
sokak tiyatrosu
tactical air control system; theater air control system
(Askeri) taktik hava kontrol sistemi; harekat alanı hava kontrol sistemi
tactical ballistic missile; theater ballistic misilse
(Askeri) taktik balistik füze; harekat alanı balistik füze
tactical event system; theater event system
(Askeri) taktik vaka sistemi; harekat alanı vaka sistemi
tactical missile; target materials; team member; technical manual; theater missi
(Askeri) taktik füze; hedef materyaller; takım üyesi; teknik talimname; harekat alanı füzesi; troposferik yayın (TROPO) modemi
tactical munitions dispenser; theater missile defense
(Askeri) taktik mühimmat atıcısı; harekat alanı füze savunması
target acquisition; target audience; technical arrangement; theater Army
(Askeri) hedef tespiti; hedef kitle; teknik düzenleme; Kara Kuvvetleri harekat alanı
target materials program; telecommunications management program; theater manpowe
(Askeri) hedef materyal programı; telekomünikasyon yönetim programı; harekat alanı insangücü kuvvetleri
target system analysis; theater storage area; travel security advisory
(Askeri) hedef sistem analizi; harekat alanı depolama yeri; seyahat güvenlik danışmanı
technical order; theater of operations
(Askeri) teknik emir; harekat alanı
test and evaluation plan; theater engagement plan
(Askeri) test ve değerlendirme planı; muharebe sahası çatışma planı
where is the theater
tiyatro nerede
which theater will we go to
hangi tiyatroya gidiyoruz
would you like to go to the theater with me
benimle tiyatroya gelmek ister misiniz
İngilizce - İngilizce
A cinema, or picture theatre

We sat in the back row of the theater and threw popcorn at the screen.

A place or building, consisting of a stage and seating, in which an audience gathers to watch plays, musical performances, public ceremonies etc

The theater is not merely the meeting place of all the arts, it is also the return of art to life. — ().

A region where a particular action takes place; a specific field of action, usually with reference to war

His grandfather was in the Pacific theater during the war.

A lecture theatre
An operating theatre or locale for human experimentation

This man is about to die, get him into theater at once!.

Drama or performance as a profession or artform

I worked in the theater for twenty-five years.

{n} a playhouse, stage, place for shows
the art of writing and producing plays
a region in which active military operations are in progress; "the army was in the field awaiting action"; "he served in the Vietnam theater for three years"
A sphere or scheme of operation
In ancient Greece, going to the theater was a celebration of community, and the dramas and comedies portrayed moral virtue and vice The structure was built into a hillside and the wall behind the stage structure was relatively low, so that the the audience could, by looking over the actors heads, view the entire polis
JP 1-02
That which resembles a theater in form, use, or the like; a place rising by steps or gradations, like the seats of a theater
An edifice in which dramatic performances or spectacles are exhibited for the amusement of spectators; anciently uncovered, except the stage, but in modern times roofed
The geographic area outside CONUS for which a commander of a unified or specified command has been assigned military responsibility
a building where theatrical performances or motion-picture shows can be presented; "the house was full
{i} arena, stadium, playhouse
a building where theatrical performances or motion-picture shows can be presented; "the house was full"
A place or region where great events are enacted; as, the theater of war
Any room adapted to the exhibition of any performances before an assembly, as public lectures, scholastic exercises, anatomical demonstrations, surgical operations, etc
theater of war
The area in which armed conflict takes place
theater-in-the-round
A theatre in the form of an arena, with seating on at least three of the four sides
theater company
a company that produces plays
theater curtain
a hanging cloth that conceals the stage from the view of the audience; rises or parts at the beginning and descends or closes between acts and at the end of a performance
theater festival
competition of plays, festival for drama
theater games
works of drama
theater in our times
modern theater, contemporary drama
theater light
any of various lights used in a theater
theater make-up man
expert on makeup for stage actors
theater of operations
battlefield, location where operations are carried out
theater of the absurd
A form of drama that emphasizes the absurdity of human existence by employing disjointed, repetitious, and meaningless dialogue, purposeless and confusing situations, and plots that lack realistic or logical development
theater of the absurd
plays stressing the irrational or illogical aspects of life, usually to show that modern life is pointless; "Samuel Beckett and Eugene Ionesco have written plays for the theater of the absurd
theater of the absurd
style of drama focusing on absurd situations
theater of war
battlefield, location where war is taking place
theater of war
the entire land, sea, and air area that may become or is directly involved in war operations
theater review
criticism given to theatrical productions, review the strengths and weaknesses of a theatrical production
theater stage
a stage in a theater on which actors can perform
theater ticket
a ticket good for admission to a theater
theater workshop
acting workshop, class for learning acting skills
the Kameri Theater
theater in Tel Aviv
movie theater
A building where movies are shown to an audience; a cinema
theatre
Alternative spelling of theater
theatre
Often used specifically of playhouses and drama, so as to distinguish from moviehouses and cinema
A theater
spellken
Alvin Ailey American Dance Theater
famous modern dance troupe mainly composed of African-American dancers
American Conservatory Theater
the full name of ACT
Apollo Theater
famous theater in Harlem New York where numerous legendary black musicians began their careers (such as Count Basie, Duke Ellington, Billie Holiday and others)
Chan Theater
theater in Jerusalem
Habima National Theater
theater in Tel Aviv, national theater of Israel
Mann's Chinese Theater
{i} famous cinema in Hollywood whose entrance is decorated with hand and footprints of famous movie stars
Suzanne Dellal Center for Dance and Theater
{i} structure in Israel's city of Jaffa that is used for cultural performances (especially for dance troupes)
Yiddish theater
theater where Yiddish plays are performed
amateurs' theater
theatrical productions produced by non-professionals
arena theater
A theater without a proscenium, in which the stage is at the center of the auditorium and is surrounded by seats. Also called theater-in-the-round
arena theater
a theater arranged with seats around at least three sides of the stage
cafe'-theater
cafe where live theatrical performances are staged
chamber theater
small theater intended for intimate performances
commercial theater
business arena
dinner theater
A restaurant that presents a play during or after dinner. a restaurant in which you see a play after your meal, or this type of entertainment
dinner theater
a theater at which dinner is included in the price of admission
drive in motion picture theater
{i} movie theatre in an open field where people watch the movie while remaining in their vehicles
drive in theater
{i} movie theatre in an open field where people watch the movie while remaining in their vehicles
film theater
movie theater
guerrilla theater
dramatization of a social issue; enacted outside in a park or on the street
home theater
television and video equipment designed to reproduce in the home the experience of being in a movie theater
home theater
A system of sophisticated electronic equipment for the presentation of theater-quality images and sound in the home
home theater
home cinema, system for showing movies at home of movie theater quality comprising of a big screen or television and surround sound
little theater
a small theater for experimental drama or collegiate or community groups
little theater
A small theater usually for a community, collegiate, or experimental drama group
movie theater
a theater where films are shown
movie theater
place where movies are shown
movie theater
A movie theater is a place where people go to watch films for entertainment. a building where you go in order to watch films British Equivalent: cinema
national theater
theater that is considered to be the main theater in a country
noncommercial theater
theatre that is not commercial
operating theater
operating room, room where surgery takes place
repertory theater
theater which offers a series of performances on a regular basis
street theater
Dramatization of social and political issues, usually enacted outside, as on the street or in a park. Also called guerrilla theater
theaters
plural of theater
theatre
A theater or a movie theater is a place where people go to watch films for entertainment
theatre
is the area in which military operations/activities take place
theatre
a building where theatrical performances or motion-picture shows can be presented; "the house was full"
theatre
thea·tre theatres in AM, use theater
theatre
The building, room or structure used for dramatic performances; dramatic literature or its performance; the formal presentation of any dramatic activity for an audience
theatre
A theatre is a building with a stage in it, on which plays, shows, and other performances take place. I worked at the Grand Theatre
theatre
That which resembles a theater in form, use, or the like; a place rising by steps or gradations, like the seats of a theater
theatre
An edifice in which dramatic performances or spectacles are exhibited for the amusement of spectators; anciently uncovered, except the stage, but in modern times roofed
theatre
the art of writing and producing plays
theatre
only mentioned in Acts 19: 29, 31 The ruins of this theatre at Ephesus still exist, and they show that it was a magnificent structure, capable of accommodating some 56,700 persons It was the largest structure of the kind that ever existed Theatres, as places of amusement, were unknown to the Jews
theatre
Any room adapted to the exhibition of any performances before an assembly, as public lectures, scholastic exercises, anatomical demonstrations, surgical operations, etc
theatre
A place or region where great events are enacted; as, the theater of war
theatre
tiers or terraces in a hillside, resembling the concave formation of seats in a classical outdoor theatre
theatre
A theatre of war or other conflict is the area or region in which the war or conflict is happening. The Middle East has often been a theatre of war. Building or space in which performances are given before an audience. It contains an auditorium and stage. In ancient Greece, where Western theatre began (5th century BC), theatres were constructed in natural hollows between hills. The audience sat in a tiered semicircle facing the orchestra, a flat circular space where the action took place. Behind the orchestra was the skene. The theatres of Elizabethan England were open to the sky, with the audience looking on from tiered galleries or a courtyard. During this period the main innovation was the rectangular thrust stage, surrounded on three sides by spectators. The first permanent indoor theatre was Andrea Palladio's Olimpico Theatre in Vicenza, Italy (1585). The Farnese Theatre in Parma (1618) was designed with a horseshoe-shaped auditorium and the first permanent proscenium arch. Baroque European court theatres followed this arrangement, elaborating on the interior with tiered boxes for royalty. Richard Wagner's Festspielhaus in Bayreuth, Ger. (1876), with its fan-shaped seating plan, deep orchestra pit, and darkened auditorium, departed from the Baroque stratified auditorium and reintroduced Classical principles that are still in use. The proscenium theatre prevailed in the 17th-20th centuries; though still popular in the 20th century, it was supplemented by other types of theatre, such as the thrust stage and theatre-in-the-round. In Asia, stage arrangements have remained simple, with the audience usually grouped informally around an open space; notable exceptions are the n drama and kabuki of Japan. See also amphitheatre; odeum. Live performance of dramatic actions in order to tell a story or create a spectacle. The word derives from the Greek theatron ("place of seeing"). Theatre is one of the oldest and most important art forms in cultures worldwide. While the script is the basic element of theatrical performance, it also relies in varying degrees on acting, singing, and dancing, as well as on technical aspects of production such as stage design. Theatre is thought to have its earliest origins in religious ritual; it often enacts myths or stories central to the belief structure of a culture or creates comedy through travesty of such narratives. In Western civilization, theatre began in ancient Greece and was adapted in Roman times; it was revived in the medieval liturgical dramas and flourished in the Renaissance with the Italian commedia dell'arte and in the 17th-18th centuries with established companies such as the Comédie-Française. Varying theatrical forms may evolve to suit the tastes of different audiences (e.g., in Japan, the kabuki of the townspeople and the n theatre of the court). In Europe and the U.S. in the 19th and early 20th centuries theatre was a major source of entertainment for all social classes, with forms ranging from burlesque shows and vaudeville to serious dramas performed in the style of the Moscow Art Theatre. Though the musicals of Broadway and the farces of London's West End retain their popular appeal, the rise of television and movies has eroded audiences for live theatre and has tended to limit its spectators to an educated elite. See also little theatre. Abbey Theatre American Ballet Theatre Apollo Theatre black theatre civic theatre Drury Lane Theatre epic theatre Globe Theatre Group Theatre little theatre Living Theatre The Mariinsky Theatre Kirov Theatre Maryinsky Theatre Moscow Art Theatre music hall and variety theatre Noh theatre No theatre repertory theatre Royal National Theatre Theatre Guild Theatre of the Absurd Theatre of Cruelty Theatre of Fact documentary theatre theatre in the round
theatre
Theatre is entertainment that involves the performance of plays
theatre
{i} arena, stadium, playhouse (alternate spelling for theater)
theatre
A large auditorium in which lectures are held
theatre
A sphere or scheme of operation
theatre
You can refer to work in the theatre such as acting or writing plays as the theatre. You can move up to work in films and the theatre
theatre
a region in which active military operations are in progress; "the army was in the field awaiting action"; "he served in the Vietnam theater for three years"
theatre
In a hospital, a theatre is a special room where surgeons carry out medical operations. She is back from theatre and her condition is comfortable. = operating theatre
theatres
plural of theatre
variety theater
theater which has different kinds of performances
theater