eskimek

listen to the pronunciation of eskimek
Türkçe - İngilizce
wear off
become old
wear out
age
become worn out
wear down
(for something) to become worn-out, become old
stale
to grow old (while working at one job)
to become worn out, to wear out; to age
date
frazzle
wear away
grow old
eski
old

Soccer is an old game. - Futbol eski bir oyundur.

Replace the old tires with new ones. - Eski tekerlekleri yenisiyle değiştir.

eskime
wear
eski
former

The former Italian currency was the lira and its symbol was ₤. It's not related to the Turkish lira. - Eski İtalyan para birimi liretti ve sembolü ₤ idi. Liret Türk lirasıyla alâkalı değildir.

France's currency was the franc, and its symbol was ₣. While it is no longer used in France, francs are still in use in some former French colonies such as Guinea. - Fransa'nın para birimi franktı ve sembolü ₣ idi. Frank Fransa'da artık kullanılmıyor ama Gine gibi bazı eski Fransız kolonilerinde hâlâ kullanılmaktadır.

eski
ex
eski
{s} archaic
eski
past

If two past lovers can remain friends, it's either because they are still in love, or they never were. - İki eski âşık arkadaş kalabiliyorsa, ya onlar hâlâ aşıktır ya da hiç olmadılar.

My grandmother used to use her sewing machine a lot in the past. - Büyükannem eskiden dikiş makinesini çok kullanırdı.

eski
vintage

I bought it at the vintage clothing store. - Onu eski giysi dükkanından aldım.

Is this a vintage car? - Bu eski model bir araba mı?

eski
{s} ancient

Tom Skeleton, the ancient stage doorkeeper, sat in his battered armchair, listening as the actors came up the stone stairs from their dressing rooms. - Tarihi sahne kapıcısı, Tom Skeleton, eskimiş koltuğunda oturdu, aktörlerin soyunma odalarından taş merdivenlerden yukarı gelirken dinledi.

The ancient Greeks knew as much about the solar system as we do. - Eski Yunanlar güneş sistemi hakkında bizim bildiğimiz kadar çok şey biliyorlardı.

eski
{i} restoration

Laser rays are used in the restoration of ancient works. - Lazer ışınları eski eserlerin restorasyonunda kullanılmaktadır.

eski
old-fashioned

My daughter tells me I'm old-fashioned because I don't use a cellphone. - Kızım eski kafalı olduğumu söyler çünkü cep telefonu kullanmam.

I'm a bit old-fashioned. - Ben biraz eski kafalıyım.

eski
chronic
eski
dated
eski
(Askeri) predecessor
eski
preconceived
eski
outdated

We’ve all heard of outdated laws that remain on the books from earlier times, many of which are good for a few laughs. - Hepimiz eski zamanlardan kitaplarda kalan eski yasaları duyduk, bunların çoğu birkaç kahkaha için iyidir.

eski
of yore

Whom the gods love die young, was said of yore. - Tanrıların sevdikleri genç ölür, denirmiş eskiden.

Whom the gods love die young, was said of yore. - Tanrıların sevdiği insan genç ölür, demiş eskiler.

eski
corny
eski
ex-service
eski
(Bilgisayar) from

Modern cars differ from the early ones in many ways. - Modern arabalar birçok yönden eski olanlardan farklıdır.

He still writes novels from time to time, but not as often as he used to. - O hâlâ zaman zaman romanlar yazar fakat eskisi kadar sık değil.

eski
cut-and-dried
eski
worn-out

Now that we've bought new furniture for the room, why not throw away this old, worn-out furniture? - Madem ki oda için yeni mobilya aldık,neden bu eski, yıpranmış mobilyayı atmıyoruz?

eski
ci-devant
eski
older

Our car is three years older than yours. - Arabamız sizinkinden üç yıl daha eski.

Older carpets are more valuable than newer carpets. - Eski halılar yeni halılardan daha değerlidir.

eski
shabby

Tom's clothes were shabby. - Tom'un giysileri eskimişti.

Apparently that shabby flat is vacant. - Anlaşılan o eski püskü daire boş.

eski
old-timer
eski
(Dilbilim) given

Tom should've given Mary his old guitar. - Tom, Mary'ye eski gitarını vermeliydi.

I used to smoke a lot, but I have given up smoking now. - Eskiden çok sigara içerdim ama artık sigara içmeyi bıraktım.

eski
anterior
eski
decrepit
eski
(Gıda) aged

If it's not from Scotland and it hasn't been aged at least twelve years, then it isn't whisky. - Eğer İskoçya'dan gelmiyorsa ve en az on iki yıl eskitilmediyse o zaman o, viski değildir.

eski
disuse
eski
by gone
eski
passee
eski
outmoded
eski
fusty
eski
ex-

Tom introduced himself as Mary's ex-husband. - Tom kendini Mary'nin eski-kocası olarak tanıttı.

Tom is Mary's ex-husband. - Tom Mary'nin eski kocasıdır.

eski
paleo-
eski
back

Although it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near. - İstasyona geri dönüş uzun bir yol olmasına rağmen, eski vagon yavaş yavaş yaklaştı.

The old church on the hill dates back to the twelfth century. - Tepenin üstündeki eski kilise on ikinci yüzyıla kadar uzanmaktadır.

eski
(Bilgisayar) out-of-date
eskime
wearing
eskime
accelerated aging
eski
superannuated
eski
antiquated

I prefer antiquated models. - Eski modelleri tercih ederim.

eski
disused
eski
obsolete

Your computer is obsolete. You need to buy a new one. - Bilgisayarınız eskimiş. Yeni bir tane almalısınız.

This is an obsolete usage. - Bu eski bir kullanımdır.

eski
shot
eski
abrade
eski
passe

The former president of South Africa has passed away. - Güney Afrika'nın eski devlet başkanı vefat etti.

eski
used

Is eating fish as healthy now as it used to be? - Balık yemek eskiden olduğu kadar şimdi sağlıklıklı mıdır?

She is no longer what she used to be. - O artık eskisi gibi değil.

eski
erstwhile
eski
unto
eski
bygone

I'm willing to let bygones be bygones. - Eski defterleri kapatmaya hazırım.

eski
late

This former child actor later became a drug addict. - Bu eski çocuk oyuncu daha sonra bir uyuşturucu bağımlısı oldu.

I have a hard time seeing the logic of this latest decision of his. He just isn't as sharp as he used to be. - Onun bu son kararının mantığını anlamada sıkıntı çekiyorum. O eskisi kadar zeki değil.

eskime
aging
eski
the old
eski
an old
eski
erst
eski
earlier

He came a little earlier than he used to. - Eskisinden biraz daha erken geldi.

We’ve all heard of outdated laws that remain on the books from earlier times, many of which are good for a few laughs. - Hepimiz eski zamanlardan kitaplarda kalan eski yasaları duyduk, bunların çoğu birkaç kahkaha için iyidir.

eski
mistress
eski
let

She cherished his old love letters. - Eski aşk mektuplarını şevkatle gösterdi.

Let's eat in the park like we used to. - Eskiden yaptığımız gibi parkta yemek yiyelim.

eski
{s} trite
eski
spissitude
eski
{s} veteran
eski
old, ancient
eski
{s} previous

He didn't give us his previous employment record. - O bize eski iş kaydını vermedi.

eski
gyve
eski
{s} crusted
eski
ancients
eski
hooch
eski
hartshorn
eski
vet
eski
old time
eski
cidevant
eski
eth
eski
shalt
eski
hoar
eski
saturnine
eski
{s} immemorial

Students have complained about homework assignments since time immemorial. - Öğrenciler çok eski zamanlardan beri ev ödevleri hakkında yakınıyorlar.

eski
cut and dried
eski
daguerreotype
eski
{s} prior

Tom has no prior criminal record. - Tom'un eski suç kaydı yok.

eski
{s} quondam
eski
old timer
eski
of long standing
eski
{s} secondhand
eski
{s} onetime
eski
rede
eski
old, worn-out; secondhand
eski
past events, what went before
eski
of old

Because I am a student of old language. - Çünkü ben eski bir dil öğrencisiyim.

He went to Rome, where he saw a lot of old buildings. - O, Roma'ya gitti, orada bir sürü eski binalar gördü.

eski
former, ex-; veteran
eski
old, bygone; ancient; former, veteran, ex, late, onetime, previous; obsolete, obsolescent; archaic, dated; old-fashioned, antiquated, out of date, outmoded, dated, corny; worn-out, shabby; secondhand, used; back
eski
old-time
eski
sometime

Sometimes Tom came to meet his old friends. - Bazen Tom eski dostlarıyla görüşmeye geliyordu.

In Japan, we still sometimes see someone use an abacus, but not as often as we used to. - Japonya'da hala bazen birinin abaküs kullandığını görüyoruz, ancak eskisi kadar sık değil.

eski
olden

But where are the snows of olden days? - Ama eski günlerin karları nerede?

eski
ripsnorter
eski
shouldst
eski
caution
eski
cathay
eski
morrow
eski
out of date

This old book is quite out of date. - Bu eski kitap oldukça demode.

eski
hast
eski
auld
eski
art

Kabuki is an old Japanese art. - Kabuki eski bir Japon sanatıdır.

The artist painted the most intricate of murals on the old stone wall. - Ressam eski taş duvarda en karmaşık duvar resimlerini yaptı.

eski
whilom
eski
{s} early

The Old Prussian language revival began in the early 80's. - Eski Prusya dilinin canlanması seksenlerin başında başladı.

I used to be a night owl, but now I'm an early riser. - Eskiden bir gece kuşuydum fakat şimdi bir erken kalkanım.

eski
ancient; early
eski
elder

An old man entered the old church with his elder son, his younger daughter and her little baby. - Yaşlı bir adam, büyük oğlu, küçük kızı ve küçük bebeği ile eski kiliseye girdi.

eskime
fatigue
eskime
becoming old
eskime
{i} ageing
eskime
{i} obsolescence
Türkçe - Türkçe
Eski duruma gelmek: "Artık eskidiğimiz için evde de pek telaş etmezler."- R. N. Güntekin
Yaşlanmak
Yıpranmış
Yıpranmış: "Yerde değerli ama artık eskimiş bir halı."- T. Buğra
Eski duruma gelmek
(Osmanlı Dönemi) FESA
(Osmanlı Dönemi) TEFSA'
(Osmanlı Dönemi) NAHR
(Osmanlı Dönemi) IHLİVLAK
eskileşmek
(Osmanlı Dönemi) TEŞENNÜN
(Osmanlı Dönemi) TEŞAÜN
Eski
(Osmanlı Dönemi) ÂTIK
Eski
ezeli
Eski
(Osmanlı Dönemi) BASTÂN
eski
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim
eski
Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılır
eski
Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığını bildirir
eski
Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç. Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil. Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa, eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner
eski
Geçmiş çağlardaki
eski
Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan
eski
Geçerli olmayan
eski
Geçmiş çağlardaki: "Kendimi eski zamanların eski bir gecesinde gayet geç bir saatte sokakta dolaşıyorum sanıyordum."- R. N. Güntekin
eski
Önceki, sabık
eski
Mesleğinde uzmanlaşmış, tecrübesi olan
eski
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
eski
Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin
eski
Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan
eski
Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş (şey)
eskime
Eskimek işi
eskimek