across

listen to the pronunciation of across
İngilizce - Türkçe
{e} karşısında

Otobüs durağı caddenin karşısında. - The bus stop is across the street.

Dükkan tiyatronun tam karşısında. - The store is just across from the theater.

boydan boya geç,-i karşıdan karşıya
öbür tarafa
karşıya

Nehir karşıdan karşıya elli yardadır. - The river is fifty yards across.

Çocukları caddeden karşıya geçerken gördüm. - I saw the children walk across the street.

genişliğinde

Göl dört mil genişliğindedir. - The lake is four miles across.

Çukur yaklaşık beş metre genişliğindedir. - The hole is about five feet across.

çapraz

Caddenin çaprazlama karşısında bir mahalle bakkalı var. - There's a convenience store diagonally across the street.

bir yandan bir yana
karsıdan karsıya
üzerinde

O plaja gitti, ve denizin üzerinden ufka doğru baktı. - He went to the beach, and looked far across the sea toward the horizon.

Masanın üzerinden uzandı ve elimi sıktı. - He reached across the table and shook my hand.

bir yanından öteki yanına
yakasında
bir kenardan diğerine
öbür yanında
üstünde

Helikopter neden kentin üstünde uçuyor? - Why is the helicopter flying across the city?

karşıdan karşıya

Nehir karşıdan karşıya elli yardadır. - The river is fifty yards across.

Nehirde karşıdan karşıya feribot seferleri yaparlar. - They run a ferry service across the river.

i karşıdan karşıya
içinden

Ben bahçenin içinden kestirmeden gideceğim. - I'll take a shortcut across the garden.

Evin içinden hızla odasına fırladı ve arkasından kapıyı kapattı. - She darted across the house to her room and closed the door behind her.

çaprazlama

Caddenin çaprazlama karşısında bir mahalle bakkalı var. - There's a convenience store diagonally across the street.

ortasından
boydan boya geç

Antik Yunanlar Güneşin tanrı Heleius tarafından sürülen dört beyaz at tarafından çekilen bir arabada gökyüzünü boydan boya geçtiğine inanıyorlardı. - The ancient Greeks believed that the Sun rode across the sky in a chariot drawn by four white horses driven by the god Heleius.

dili görünmek
{e} bir tarafından öbür tarafına: He stretched a rope across the river. Nehrin bir tarafından öbür tarafına bir ip gerdi
{e} üstünden
iSinden veya üstünden karşı tarafa geçerek
karşı yakada
across karşısı
come across with dili istemeyerek vermek
edat çaprazvari
{e} öbür tarafında

Tom bankadan gelen caddenin öbür tarafında arabasında bekledi. - Tom waited in his car across the street from the bank.

edat ortasından
tesadüf etmek
boyunca

Biz buz boyunca yürüdük. - We walked across the ice.

Ordu nehir boyunca yavaşça ilerledi. - The army slowly advanced across the river.

(Bilgisayar) yatay
come across
karşılaşmak
run across
rastlamak
across cultures
Kültürler arası
across the board
hamıya şamil olunan
across the board
hamı için aynı derecede
across the board
eşit mali yük
across the country
şehirden şehre geçerek
across the nation
ülkeden ülkeye geçerek
across a body of water
su kütlesi üzerinde
across all dimensions
Bütün açılardan, tüm yönleriyle

Of course, qualitative customer research doesn't trump quantitative research across all dimensions.

across borders
sınır ötesinde
across country
ülke çapında
across the country
ülke çapında
across the pond
su birikintisi boyunca
across the river
nehir boyunca
across the road
yolun karşısı
across the road
yolun karşı tarafı
across the road
yolun öbür tarafı
across the sea
denizin karşısında
across the board
geniş kapsamlı
across the board
kapsamlı
across the board
genel
across the board
(deyim) herseyi ve herkesi kapsayan ,umumi,genel
across the board
herkesi aynı derecede etkileyen (ücret/vergi)
across the board agreement
toplu sözleşme
across the board increase
toplam ücret artışı
across the street
yolun karşısında
across the street
karşıdan karşıya
across the street
karşıya
across the way
yolun öte tarafında, karşı tarafta
come across
{f} rastlamak
come across
-e rast gelmek
come across
(Fiili Deyim ) -e rastlamak
get across
kızdırmak
run across
-in bir kenarından öbür kenarına koşmak, -i koşarak geçmek
take across
Karşı tarafa taşımak, karşı tarafa geçirmek
across the board
(deyim) herkesi kapsayan
across the board
herkesi ilgilendiren
come across
rast gelmek
come across
tesadüfen rastlamak
come across
{f} izlenim bırakmak
come across
tesadüf etmek
come across
ile karşılaşmak
come across
tesadüfen bulmak
happen across
tesadüf etmek
perpendicularly
dik olarak
put s.t. across
{k} 1.bir şeyi etkili bir şekilde iletmek/anlatmak/açıklamak/söylemek
run across
tesadüfen karşılaş
across the board
yolun öte tarafında
center across
(Bilgisayar) seçili alan
come across
iyi etki yapmak
come across
karşı karşıya gelmek
come across
rastlaşmak
cut across
kestirmeden git

Parka kestirmeden gittim. - I cut across the park.

merge across
(Bilgisayar) çapraz birleştir
stumble across
rasgele bulmak
come across
rastla

Nadir pullara nerede rastladın? - Where did you come across the rare stamps?

Nerede müdüre rastladın? - Where did you come across the principal?

come across
etkileyici olmak
cut across
sınırlarını aşmak
cut across
kestirmeden gitmek
get across
açıkla
get across
benimsenmek
get across
anlaşılmasını sağlamak
get across
anlaşılmak
got across
açıkla
pass across
karşıya geç
put across
anlatmak
put across
kabul ettir
put across
açıklamak
put across
kabul ettirmek
run across
-e rastlamak
run across
ile karşılaşmak
stumble across
ile karşılaşmak
stumble across
tesadüfen bul
stumble across
rastlamak
be scanned across the sample
Örnek üzerinden taranmış olmak
blown across
arasında üflenir
came across
tesadüfen bulmak
come across
Karşılaşmak, rastlamak, rastgelmek, izlenim bırakmak, istenileni yapmak
coming across
karşıdan karşıya geliyor
connect across
bağlamak
crossing; lying across
geçerken; karşısında yalan
cut across
Katetmek
cut across
Karşı gelmek
cut across all boundaries
sınır tanımamak
cutting across
kesen
drive across
sürücü arasında
fell across
karşısında düştü
flash across so.'s mind
çapında flaş çok. 'zihin s
get across
Anlatmak; açıklamak: "He couldn't get his point across." - Ne demek istediğini anlatamadı. "What he said obviously didn't get across to them." - Ne demek istediğini anlamadıkları belli
get s.t. across to s.o
k. dili bir şeyi birine anlatabilmek
getting across
genelinde getting
go across
Karşıdan karşıya geçmek
halfway across the world
Dünyanın öbür ucu, dünyanın bir ucu

I was very confused when I was offered a good job in LA. But I didnt know, was I ready to move half way across the world?.

halfway across the world
dünyanın diğer ucu
look across
genelinde bakmak
move across
hareket karşısında
putting across
iyi iletişim kurabilmek
reach across
genelinde ulaşmak
read-across
çapraz okuma
ride across
ride karşısında
rode across
genelinde Rode
run across
Run across someone/something: Rast gelmek, bulmak
shuffle across
yer değiştirmek
stumble across/on
-e rastlamak, ile karşılaşmak
sweep across
boydan boya süpürmek
throw across
genelinde atmak
travel across
seyahat boyunca
walk across
karşıdan karşıya geçmek
come across
(deyim) acikca anlasilmak. come across someone/sth. rastlamak,rastlantiyla bulmak
come across with
(fiil)rmek, ödemek
come across with
ödemek
come across with
(deyim) para uçlanmak
cut across
geçmek
cut across
geniş kapsamlı olmak
cut across
üstün olmak
draw a red herring across the path
dikkati dağıtmak
draw a red herring across the path
dikkati başka yöne çekmek
get across
açıklamak
get across
(deyim) anlasilmasini saglamak,aciklamak. get sth. across to someone aciklamak
get across
anlatmak; açıklamak: He couldn't get his point across. Ne demek istediğini anlatamadı. What he said obviously didn't get across to them. Ne
go across the bridge
köprüden geçmek
happen across/on/upon
-e rastlamak, -e tesadüf etmek
look across to sea
denizi görmek (ev vb)
neighbor across
karşı komşu
perpendicularly
(zarf) dik olarak
perpendicularly
dikey olarak
put across
götürmek
put across
taşımak
put across
iletmek
put across
(deyim) put sth. across anlatmak
put across
yutturmak
put across
başarı ile tamamlamak
put it across smb
intikam almak
put s.t. across
{k} bir şeyi kabul ettirmek
put s.t. across
{k} bir şeyi yutturmak
put smth. across
anlatmak
run across
tesadüfen karşılaşmak
run across
(deyim) run across someone/sth. rast gelmek,bulmak
splitting across pages
(Bilgisayar) sayfayı boydan boya bölmek
stumble across
tesadüfen bulmak
swim across
(Fiili Deyim ) -i yüzerek geçmek
tee across
devreyi açmak
tee across
elektriğe bağlamak
walk across the bridge
köprüden geçmek
üzerinde throw across
yapmak (köprü nehrin)
İngilizce - İngilizce
A clue whose solution runs horizontally in the grid

I solved all of the acrosses, but then got stuck on 3 down.

Horizontally

I got stuck on 4 across.

perpendicularly

Lay the top stick across the bottom one.

In a particular direction

He leaned across for a book.

On the other side

If we sail off at noon, when will we be across?.

Bridging a gap

This poetry speaks across the centuries.

To, toward or from the far side of

He came across the street to meet me.

From one side to the other

The meteor streaked across the sky.

On the opposite side of

That store is across the street.

A word on the crossword grid that runs in a horizontal (across left-to-right) direction
{a} crosswise, athwart, over, upon
Used to describe the movement of one foot in front of another [Also: Over]
ACE Resource Optimization Software System
in such a manner as to be understood and accepted; "she cannot get her ideas across"
placed crosswise; "spoken with a straight face but crossed fingers"; "crossed forks"; "seated with arms across"
Movement across the Line of Dance (LOD)
Movement across the Line of Dance or Movement of one leg in front of the other
ad from side to side; to the other side
Obliquely; athwart; amiss; awry
If someone or something goes across a place or a boundary, they go from one side of it to the other. She walked across the floor and lay down on the bed He watched Karl run across the street to Tommy. an expedition across Africa. Across is also an adverb. Richard stood up and walked across to the window
Something that is across something such as a street, river, or area is on the other side of it. Anyone from the houses across the road could see him When I saw you across the room I knew I'd met you before. Across is also an adverb. They parked across from the Castro Theatre
If someone hits you across the face or head, they hit you on that part. Graham hit him across the face with the gun
From side to side; crosswise; as, with arms folded across
If something is situated or stretched across something else, it is situated or stretched from one side of it to the other. the floating bridge across Lake Washington in Seattle He scrawled his name across the bill Across is also an adverb. Trim toenails straight across using nail clippers
From side to side; athwart; crosswise, or in a direction opposed to the length; quite over; as, a bridge laid across a river
in such a manner as to be understood and accepted; "she cannot get her ideas across
from side to side; beyond; transversely; on the other side; to the other side
transversely; "the marble slabs were cut across"
When something happens across a place or organization, it happens equally everywhere within it. The film `Hook' opens across America on December 11
When something happens across a political, religious, or social barrier, it involves people in different groups. parties competing across the political spectrum across the board: see board
Across is used in measurements to show the width of something. This hand-decorated plate measures 30cm across
Horizontally (in crosswords)
transversely; "the marble slabs were cut across" to the opposite side; "the football field was 300 feet across" in such a manner as to be understood and accepted; "she cannot get her ideas across
If you look across at a place, person, or thing, you look towards them. He glanced across at his sleeping wife breathtaking views across to the hills
You use across to say that a particular expression is shown on someone's face. An enormous grin spread across his face = over
{e} upon; beyond; transversely
across In addition to the uses shown below, across is used in phrasal verbs such as `come across', `get across', and `put across'
to the opposite side; "the football field was 300 feet across"
If something is lying across an object or place, it is resting on it and partly covering it. She found her clothes lying across the chair The wind pushed his hair across his face. = over
athwart
aya
trans
cross

Once you cross the river, you'll be safe. - Once across the river, you are safe.

across the board
a racing bet where one bets that the same competitor will place in first, second and third
across the board
pertaining to all categories or things
across the line
Describing the action of a batsman in moving the bat in a direction lateral to that of the incoming ball
across the pond
From one side of the Atlantic Ocean to the other

We flew across the pond.

across variable
A variable whose value is determined by measuring a difference of the values at two extreme points of an element; thus voltage is a difference in two levels of potential
across variables
plural form of across variable
across-the-board
wide or comprehensive in scope or applicability

They recently made across-the-board changes to the benefits package.

across the spectrum of careers
In many sectors of industry and trade, as well as other organisations and job types

What is particularly worrying is the way redundancies are happening across the spectrum of careers.

across the Green Line
beyond the border between the West Bank or Gaza and the rest of Israel
across the board
Actuals Arbitrage Arbitration Assignment At the market At-the-money
across the board
applicable in all cases
across the board
Movement, up or down, in the stock market that affects nearly all stocks in the same direction That is, nearly all stocks are gainers (or losers)
across the board
Uniformly embracing or affecting all Support Staff employees
across the board
Movement or trend in the stock market that affects almost all stocks in all sectors to move in the same direction
across the board
including all; "we got a pay raise across the board
across the board
affecting all concerned in an equal manner
across the board
including all; "we got a pay raise across the board"
across the board
concerning everyone; having an affect on all categories; entirely
across the board
– A "board" being a week; a program or commercial announcement scheduled at the same time on successive days of the week
across the country
all over the country, from one end of the country to the other
across the road
on the other side of the road, across the street
across the sea
on the other side of the sea
across-the-board
across the board affecting everyone or everything in a situation or organization
across-the-board
Winner; "granted him wide powers
across-the-board
broad in scope or content; "across-the-board pay increases"; "an all-embracing definition"; "blanket sanctions against human-rights violators"; "an invention with broad applications"; "a panoptic study of Soviet nationality"- T
broad across the beam
without fat on the hips and the bottom
came across
Simple past of come across

In the meadow he came across a rare flower.

come across
To give an appearance or impression; to project a certain image

A business suit and briefcase help her to come across as the competent professional she is.

come across
To find, usually by accident

In the meadow he will come across a rare flower.

comes across
Third-person singular simple present indicative form of come across
coming across
Present participle of come across

Walking in the meadow he is coming across a rare flower.

down the road, not across the street
Along the radial artery rather than across the wrist from side to side
get across
To make an idea evident; to successfully explain a thought or feeling

Better organized writing helps to get the point across.

get across
To cross; to move from one side (of something) to the other, literally or figuratively

Bridge the digital divide. Let the poor get across.

put across
to explain or state something clearly and understandably

All good communicators try to use popular, well-understood examples to put across complex ideas.

put across
to perform a theatrical production

Yet, though the piece is preposterous hokum, the show is put across with enormous zest.

put oneself across
To explain one's ideas and opinions clearly so that another person can understand them and get a picture of your personality

It is very important to put yourself across well at a job interview.

run across
To find or discover by chance

While I was cleaning the kitchen cupboards, I ran across Mother's recipe for Cornish game hens.

run across
To cross by running

The police ran across the bridge to catch the criminal.

stumble across
to meet somebody by chance
stumble across
to discover or find something by accident
come across
{f} happen upon -, bump into; find accidently, find by chance; ran into, meet accidentally; make a certain impression; way other people see a person; have sexual intercourse with a person
come across
communicate the intended meaning or impression; "He came across very clearly"
take someone across
Carry or lead someone across something
take something across
Carry or lead something across something
come across
be perceived in a certain way; make a certain impression
come across
To meet or find by chance: came across my old college roommate in town today.To do what is wanted.To pay over money that is demanded: came across with the check.To give an impression - "He comes across as a very sincere, religious individual"
come across
be received or understood
come across
come together; "I'll probably see you at the meeting"; "How nice to see you again!"
come across
If someone or what they are saying comes across in a particular way, they make that impression on people who meet them or are listening to them. When sober he can come across as an extremely pleasant and charming young man He came across very, very well. = come over
come across
If you come across something or someone, you find them or meet them by chance. I came across a group of children playing. = encounter
come across
find unexpectedly; "the archeologists chanced upon an old tomb"; "she struck a goldmine"; "The hikers finally struck the main path to the lake"
come across as
{f} seem as; make a certain impression; way that other people see a person
cut across
be contrary to ordinary procedure or limitations; "Opinions on bombing the Serbs cut across party lines
cut across
cut using a diagonal lines
cut across
If an issue or problem cuts across the division between two or more groups of people, it affects or matters to people in all the groups. The problem cuts across all socioeconomic lines and affects all age groups
cut across
make a shortcut, take a shorter route across
draw a red herring across the track
confuse or confound others, trick others
fall across
come up against; run into, meet by coincidence
get across
go over, pass over, ford; be understood
get across
travel across or pass over; "The caravan covered almost 100 miles each day"
get across
When an idea gets across or when you get it across, you succeed in making other people understand it. Officers felt their point of view was not getting across to ministers I had created a way to get my message across while using as few words as possible. = get over
get across
communicate successfully; "I couldn't get across the message"; "He put over the idea very well"
get across
make something understood; communicate something in a manner that is clear
look across
be oriented in a certain direction; "The house looks out on a tennis court"; "The apartment overlooks the Hudson"
put across
When you put something across or put it over, you succeed in describing or explaining it to someone. He has taken out a half-page advertisement in his local paper to put his point across This is actually a very entertaining book putting over serious health messages = get across
put across
transmit information ; "Please communicate this message to all employees"
put it across
manage successfully, carry out
ran across him
met him unexpectedly
run across
come together; "I'll probably see you at the meeting"; "How nice to see you again!"
run across
bump into, come up against
set across
begin crossing a body of water, begin a journey across a piece of land
stumble across
If you stumble across something or stumble on it, you find it or discover it unexpectedly. I stumbled across an extremely simple but very exact method for understanding where my money went History relates that they stumbled on a magnificent waterfall. = come across
across