yararsız

listen to the pronunciation of yararsız
Türkçe - İngilizce
{s} useless

All my efforts turned out to be useless. - Tüm çabalarımın yararsız olduğu ortaya çıktı.

Tom realized it was useless to argue. - Tom tartışmanın yararsız olduğunu fark etti.

invalid
inexpedient
useless, of no use
bootless
otiose
useless, unprofitable, pointless faydasız, nafile
no good
profitless
footless
unobliging
pointless

We realized it was pointless. - Bunun yararsız olduğunu fark ettik.

I told you it wasn't pointless. - Sana bunun yararsız olmadığını söyledim.

of no avail
gainless
unserviceable
barren
idle
unprofitable
vain
hopeless
inutile
try in vain
empty
it's no use
yarar
profit

Try to profit from every opportunity. - Her fırsattan yararlanmaya çalışın.

A wise man profits from his mistakes. - Akıllı bir adam hatalarından yararlanır.

yarar
advantage

He took advantage of the opportunity to visit the museum. - O,müzeyi ziyaret etme fırsatından yararlandı.

You must not take advantage of her innocence. - Onun masumiyetinden yararlanmamalısın.

yarar
benefit

You will benefit by a trip abroad. - Yurt dışında bir gezi size yarar sağlayacaktır.

It is certain that he helped them for the benefit of himself. - Onun yararına onlara yardımcı olduğu kesindir.

yararsız diye çıkarmak
weed out
yaşlı ve yararsız hastabakıcı
gamp
yarar
utility

Their furniture was chosen for utility rather than style. - Onların mobilyaları, tarz yerine yarar için seçildi.

yarar
{i} use

All my efforts turned out to be useless. - Tüm çabalarımın yararsız olduğu ortaya çıktı.

You had better make use of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansanız iyi olur.

yarar
gain

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

yarar
point

We realized it was pointless. - Bunun yararsız olduğunu fark ettik.

She thinks her job is pointless. - O, işinin yararsız olduğunu düşünüyor.

yarar
useful

A cow is a useful animal. - İnek yararlı bir hayvandır.

Iron is a useful metal. - Demir yararlı bir metaldir.

yarar
good

He put her savings to good use. - O, tasarruflarını yararlı şeylere yatırdı.

The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil. - Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir.

yarar
usefulness

Usefulness must be combined with pleasantness. - Yararlılık keyif ile birleştirilmelidir.

yarar
interest

Are you sure this is in Tom's best interest? - Bunun Tom'un yararına olduğuna emin misin?

It's in your best interest to testify against Tom. - Tom'a karşı tanıklık etmek sizin yararınızadır.

yarar
expediency
yarar
virtue
yarar
(Biyokimya) availment
yarar
(Ticaret) boor
yarar
behoof
yarar
service
yarar
serviceability
yarar
{i} convenience

I urged Keiko to stop using people for her own convenience. - Kendi yararı için insanları kullanmayı bırakması için Keiko'ya baskı yaptım.

The public convenience should be respected. - Kamu yararına saygı duyulmalıdır.

yarar
benefıt
yarar
(Hukuk) interest, benefit, advantage
yarar
stead
yarar
grist to the mill
yarar
account
yarar
avail

I availed myself of this favorable opportunity. - Bu olumlu fırsattan yararlandım.

You had better avail yourself of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansan iyi olur.

yarar
useful, serviceable; use, service; advantage, benefit, profit, interest
yarar
benefit, profit; advantage
yarar
efficacy
yarar
serviceable
yarar
(someone, something) who/which is useful to (someone); who/which is good for, who/which serves the purpose of
yararsız