service

listen to the pronunciation of service
İngilizce - Türkçe
hizmet

Banka hizmetleri gittikçe daha pahalı oluyor. - Bank services are getting more and more expensive.

Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkını haizdir. - Everyone has the right of equal access to public service in his country.

servis

Ben restoranın servisinden memnun değilim. - I'm not satisfied with the restaurant's service.

Facebook ve Twitter arasındaki fark, Twitter'ın bir mikroblog servisi olmasıdır. - Difference between Facebook and Twitter is, Twitter is a microblogging service.

(Askeri) Kuvvet Komutanlığı
{i} ayin
set
(Otomotiv) yıkama ve yağlama
yardım hattı hizmeti
(Biyoloji) v.hizmet ver: n.hizmet
tapınma
(Gıda) sofra takımı
işgörü
merasim
işletme
bakım yapmak
(Ticaret) dokunulamayan
vazife
bakmak
yardım

Geri bildiriminiz önemli ve mümkün olan en iyi hizmeti nasıl sağlayabileceğimizi bilmemize yardım edecek. - Your feedback is important and it will help us to know how we can provide the best service possible.

Belki de yardımcı olabilirim. - Maybe I can be of service.

görev

Askerlik görevimi Ankara'da yaptım. - I had my military service in Ankara.

Sami iki yıllık askerlik görevini bitirdi. - Sami finished his two years of military service.

{f} servis ver
bakımını yapmak
huk.tebliğ
tören
yarar
onarmak
(konakçı/vb.'de) servis
bakımını sağlamak
hizmetçilik
fayda

Fabrika işçilerinin ailelerinin okullara, hastanelere ve mağazalara ihtiyaçları vardır, bu yüzden bu hizmetleri sağlamak için daha fazla insan bölgede yaşamak için gelir. Böylece bir şehir gelişir. - The families of the factory workers need schools, hospitals, and stores, so more people come to live in the area to provide these services, and thus a city grows.

Bir işe yarayabilir miyim? - May I be of further service?

uşaklık
ibadet
memuriyet
askerlik

Sami iki yıllık askerlik görevini bitirdi. - Sami finished his two years of military service.

Türkiye'de zorunlu askerlik vardır. - Compulsory military service exists in Turkey.

hizmet ver(mek)
hizmetçili
{f} çiftleştirmek (kısrak)
(Askeri) HİZMET: Başlıca görevi muharebeye katılmaktan ziyade diğer teşkillere muharebe dışı destek sağlamak olan bir Kara Ordusu sınıfına veya teşkiline ait veya bununla ilgili
{i} bildiri

Geri bildiriminiz önemli ve mümkün olan en iyi hizmeti nasıl sağlayabileceğimizi bilmemize yardım edecek. - Your feedback is important and it will help us to know how we can provide the best service possible.

Nasıl hizmet edebileceğimizi bize bildirin. - Let us know how we can be of service.

{i} üvez
{i} destek birliği
{f} yardım etmek
{f} tamir etmek
{i} işleme
{i} dinsel tören
servis/hizmet
{i} faaliyet
{f} hizmet vermek
{f} (erkek hayvan) -e aşmak, (dişisiyle) çiftleşmek
(sıfat) hizmet
{i} servis atışı
{i} spor servis
{i} dini tören
{i} tebliğ
{i} kayaarmudu
{i} servis takımı
{f} müşteriye bakmak
teçhizatını tamamlamak
{i} üvez ağacı
{i} tamirhane
{f} hizmet et

Biz birine hizmet etmeyi reddetme hakkını saklı tutuyoruz. - We reserve the right to refuse service to anyone.

{i} kulluk
çiftleşmek
hizmet etmek
kullanma süresi
bildirme
bakim yapmak
hizmet ver
hava

Havalimanına otobüs servisi var mı? - Is there bus service to the airport?

Hava hizmeti şiddetli hava uyarısı yayınladı. - The weather service has issued a severe weather warning.

idare
service marketing
Hizmet Pazarlaması
service pack
(Antika) Hizmet paketi
service industry
hizmet sektörü
service station
benzin istasyonu
service bus
(Bilgisayar) hizmet sürücüsü
service bus
otobüs (avustralya)
service cap
(Askeri) günlük şapka
service club
(Askeri) erat gazinosu
service coat
(Askeri) günlük ceket
service cost
(Ticaret) hizmet maliyeti
service instructions
servis talimatları
service man
bakımcı
service pack
(Bilgisayar) iyileştirme
service time
hizmet süresi
service unit
(Askeri) hizmet birliği
service user
hizmet kullanıcı
service agency
hizmet acentesi
service agreement
hizmet sözleşmesi
service area
hizmet alanı
service area
yayın alanı
service band
yayın bandı
service book
dua kitabı
service bureau
hizmet bürosu
service bureau
servis bürosu
service call
hizmet çağrısı
service cap
subay kasketi
service charge
servis vergini
service department
servis departmanı
service firm
servis şirketi
service industry
servis endüstrisi
service life
kullanım süresi
service line
başlama çizgisi
service manual
bakım el kitabı
service mode
Bakım Kipi
service program
hizmet bağdarlaması
service program
servis programı
service road
servis yolu
service stairs
servis merdiveni
service station
servis istasyonu
service tree
üvez
Service Compliance Certificate
Hizmet Yeterlilik Belgesi
service bits
hizmet bitleri
service brake
servis freni
service broker
hizmet komisyoncusu
service bus
servis otobüsü
service card
hizmet kartı
service condition
hizmet durumu
service connected
servis bağlı
service delivery area
hizmet sunumu alanında
service desk
Yardım masası, danışma
service due from a bordar; bordage
hizmet bordar alacaklar; bordage
service information octet (ss7)
servis bilgileri octet (SS7)
service level agreement
servis seviyesi anlaşması
service level agreement (see sla)
servis seviyesi anlaşması (SLA bakınız)
service manager
Servis yöneticisi
service mix
hizmete göre yaklaşım
service of a writ
Bir ferman hizmet
service organizations
hizmet örgütleri
service pipe
servis borusu
service policy
hizmet politikası
service provision
hizmet sunumunda
service quality
hizmet kalitesi
service routine
hizmet yordamı, servis yordamı
service seeking
hizmet arayan
service support role
servis desteği rolü
service tree
üvez ağacı
service unavailable
servis dışı
service-driven
Hizmet odaklı
service life
(Askeri,Ticaret) hizmet ömrü
service life
(Ticaret) kullanma süresi
service provider
(Askeri,Telekom) servis sağlayıcı
service provider
hizmet sunucu
serviced
bakımı yapılmış
serviced
sunulmuş
services
servis takımı
services
(Ticaret) hizmet

Fabrika işçilerinin aileleri okul, hastane ve mağazalara ihtiyaç duyar; böylece bu hizmetleri sağlayacak daha fazla insan yaşamak için bu bölgeye gelir ve de bir şehir oluşur. - The families of the factory workers need schools, hospitals, and stores, so more people come to live in the area to provide these services, and thus a city grows.

Fabrika işçilerinin ailelerinin okullara, hastanelere ve mağazalara ihtiyaçları vardır, bu yüzden bu hizmetleri sağlamak için daha fazla insan bölgede yaşamak için gelir. Böylece bir şehir gelişir. - The families of the factory workers need schools, hospitals, and stores, so more people come to live in the area to provide these services, and thus a city grows.

servicing
doldurma
servicing
hizmet
servicing
(Askeri) genel bakım
servicing
(Askeri) hizmete hazırlama
servicing
bakım
services
hizmetler

Fabrika işçilerinin ailelerinin okullara, hastanelere ve mağazalara ihtiyaçları vardır, bu yüzden bu hizmetleri sağlamak için daha fazla insan bölgede yaşamak için gelir. Böylece bir şehir gelişir. - The families of the factory workers need schools, hospitals, and stores, so more people come to live in the area to provide these services, and thus a city grows.

Posta hizmetleri devlet tekelindedir. - Postal services are a government monopoly.

services
hizmeti
National Park Service; nonprior service; Nuclear Planning System
(Askeri) Milli Parklar Teşkilatı; daha önceden hizmeti yok; Nükleer Planlama Sistemi
air traffic service; assign terminal service
(Askeri) hava trafik hizmeti; terminal hizmeti tahsisi
central security service; combat service support; communications subsystem; coor
(Askeri) merkezi güvenlik servisi; muharebe hizmet desteği; muhabere alt sistemi; satıh araması koordinatörü
command communications service designator; control communications service design
(Askeri) komuta muhabere servis göstergesi; kontrol muhabere servis göstergesi
flight information service; foreign intelligence service
(Askeri) uçuş malumat hizmeti; yabancı istihbarat servisi
service life
(Askeri) HİZMET SÜRESİ: Bir cihazın çürüğe ayrıldığı andaki hizmet süresi. Bak. "supply replacement factors and consumption rates
service life
deşarj süresi
service life
ömür
service life
dayanma süresi
service provider
hizmet sa¤layici, hizmet sunucu
services
çay takımı
services
aletler
services
araç gereçler
servicing
(Askeri) HİZMETE HAZIRLAMA, GENEL BAKIM: Motorlu araçların gerekli şekilde çalışmalarını temin için yapılan temizleme, yağlama, akaryakıt, yağ, soğutucu maddelerin ikmali ve lastiklere hava verilmesinden ibaret işler. Bak. "common servicing", "cross servicing", "interservice support" ve "joint servicing"
İngilizce - İngilizce
A religious rite or ritual

The funeral service was touching.

An event in which an entity takes the responsibility that something desirable happens on the behalf of another entity
The state of being subordinate to or employed by an individual or group

This machine provides the name service for the LAN.

A function that is provided by one program or machine for another
To serve

They service the customer base.

To perform a sexual act

He was going to service her.

To perform maintenance

He is going to service the car.

The military

I did three years in the service before coming here.

A set of dishes or utensils

She brought out the silver tea service.

The serving, or delivery, of a summons or writ

The service happened yesterday.

Action or work that is produced, then traded, bought or sold, then finally consumed

Hair care is a service industry.

The act of initially starting, or serving, the ball in play in tennis, volleyball, and other games

The player had four service faults in the set.

any work done for the benefit of another
{n} a menial office, command, duty, office of devotion, benefit, use, order of dishes
For meaning 14., services is both the singular and the plural form
Hence, a musical composition for use in churches
be used by; as of a utility; "The sewage plant served the neighboring communities"; "The garage served to shelter his horses
{s} useful; used to present food or drink; providing assistance; repairing, performing maintenance tasks; pertaining to the armed forces
The act of serving the ball
the act of mating by male animals; "the bull was worth good money in servicing fees"
be used by; as of a utility; "The sewage plant served the neighboring communities"; "The garage served to shelter his horses"
Your services are the things that you do or the skills that you use in your job, which other people find useful and are usually willing to pay you for. I have obtained the services of a top photographer to take our pictures
See Serve, v
torminalis of Europe, the various species of mountain ash or rowan tree, and the American shad bush (see Shad bush, under Shad)
(law) the acts performed by an English feudal tenant for the benefit of his lord which formed the consideration for the property granted to him employment in or work for another; "he retired after 30 years of service"
or mailbox - the service you are requesting from the address
If someone or something is of service to you, they help you or are useful to you. That is, after all, the primary reason we live -- to be of service to others. Public Broadcasting Service civil service domestic service foreign service diplomatic service Internal Revenue Service Internet service provider National Health Service wire service news service Pendleton Civil Service Act service industry Service Robert William
a company or agency that performs a public service; subject to government regulation
{f} provide assistance, perform work for another person; repair, fix, make fit for use
the act of delivering a writ or summons upon someone; "he accepted service of the subpoena"
To be at the service of a person or organization means to be available to help or be used by that person or organization. The intellectual and moral potential of the world's culture must be put at the service of politics
If you refer to someone's service or services to a particular organization or activity, you mean that they have done a lot of work for it or spent a lot of their time on it. You've given a lifetime of service to athletics the two policemen, who have a total of 31 years' service between them
Canadian writer (born in England) who wrote about life in the Yukon Territory (1874-1958)
the act of public worship following prescribed rules; "the Sunday service"
That is a set of abilities, provided by "Zenon N S P" company basing on Agreement and Price-list Deductions from Account are performed according to Agreement terms, mostly periodically
The act of serving; the occupation of a servant; the performance of labor for the benefit of another, or at another's command; attendance of an inferior, hired helper, slave, etc
Giving court papers to the other party by hand delivering, sending them by certified mail or notifying the other party of the dissolution case through publication of a notice in a newspaper
Services are activities such as tourism, banking, and selling things which are part of a country's economy, but are not concerned with producing or manufacturing goods. Mining rose by 9.1%, manufacturing by 9.4% and services by 4.3%
formulae You can use `at your service' after your name as a formal way of introducing yourself to someone and saying that you are willing to help them in any way you can. She bowed dramatically. `Anastasia Krupnik, at your service,' she said
the performance of duties by a waiter or servant; "that restaurant has excellent service"
The conductors and equipment for delivery of electric energy from our distribution (supply system) to the wiring system of the premises served
tableware consisting of a complete set of articles (silver or dishware) for use at table
A bus or train service is a route or regular journey that is part of a transport system. A bus service operates between Bolton and Salford
work done by one person or group that benefits another; "budget separately for goods and services"
WANDER™ helps improve supplier relationships and service quality The improved supply chain reduces the chances of operations being cancelled owing to a lack of appropriate equipment and eliminates time spent on chasing stock
If an organization or company provides a particular service, they can do a particular job or a type of work for you. The kitchen maintains a twenty-four hour service and can be contacted via Reception The larger firm was capable of providing a better range of services
Medical care and items such as medical diagnosis and treatment, drugs and biologicals, supplies, appliances, and equipment, medical social services, and use of hospital RPCH or SNF facilities (42 CFR 400 202)
If you do someone a service, you do something that helps or benefits them. You are doing me a great service, and I'm very grateful to you
The materials used for serving a rope, etc
as spun yarn, small lines, etc
Duty performed in, or appropriate to, any office or charge; official function; hence, specifically, military or naval duty; performance of the duties of a soldier
on a superior, employer, master, or the like; also, spiritual obedience and love
The delivery of a legal document, such as a complaint, summons, or subpoena, notifying a person of a lawsuit or other legal action taken against him or her Service, which constitutes formal legal notice, must be made by an officially authorized person in accordance with the formal requirements of the applicable laws
(or service provider) An organization that provides access to part of the Internet You have to arrange for an account with a service to connect your computer to the Internet
a force that is a branch of the armed forces
When you receive service in a restaurant, hotel, or shop, an employee asks you what you want or gives you what you have ordered. A five-course meal including coffee, service and VAT is £30
A dinner service or a tea service is a complete set of plates, cups, saucers, and other pieces of china. a 60-piece dinner service
The delivery of official documents by a process server which is noted on a return of service Service can be waived by executing a waiver of service
A service is a contractually defined behavior that can be implemented and provided by a component for use by any component, solely based on the contract Sometimes the word "contract" and "interface" are used interchangeably That is because services are defined through interfaces In the Openwings tutorial, in the introduction, we discuss a formal definition of a service noting that services are things that are published and discovered The principles involved in designing services are addressed in the Design Topics tutorial trail
the performance of duties by a waiter or servant; "that restaurant has excellent service" the act of delivering a writ or summons upon someone; "he accepted service of the subpoena" work done by one person or group that benefits another; "budget separately for goods and services" (law) the acts performed by an English feudal tenant for the benefit of his lord which formed the consideration for the property granted to him employment in or work for another; "he retired after 30 years of service" the act of public worship following prescribed rules; "the Sunday service" an act of help or assistance; "he did them a service" tableware consisting of a complete set of articles (silver or dishware) for use at table a company or agency that performs a public service; subject to government regulation Canadian writer (born in England) who wrote about life in the Yukon Territory (1874-1958) make fit for use; "service my truck"; "the washing machine needs to be serviced" be used by; as of a utility; "The sewage plant served the neighboring communities"; "The garage served to shelter his horses
1) An application routine available for request by a client in the system 2) A module of application code that carries out a service request
Office of devotion; official religious duty performed; religious rites appropriate to any event or ceremonial; as, a burial service
Act of serving or covering
A service is something that the public needs, such as transport, communications facilities, hospitals, or energy supplies, which is provided in a planned and organized way by the government or an official body. Britain still boasts the cheapest postal service We have started a campaign for better nursery and school services The authorities have said they will attempt to maintain essential services
The level or standard of service provided by an organization or company is the amount or quality of the work it can do for you. Taking risks is the only way employees can provide effective and efficient customer service
that which is provided by the Government or its agents
­ Merchants selling services like plumbing or auto repair in a face-to-face environment, who normally use conventional terminals and may key or swipe trans-actions
The act and manner of bringing food to the persons who eat it; order of dishes at table; also, a set or number of vessels ordinarily used at table; as, the service was tardy and awkward; a service of plate or glass
They have clusters of small, edible, applelike berries
Faculty contributions to college or university activities, schools, communities, and professional associations in ways that are consistent with the institution and unit's mission
service agreement
A contract between two businesses where one agrees to provide a specified service to the other, such as cleaning or running a staff canteen, or between a landlord and a tenant where the landlord is going to provide services, e.g. heating and lift maintenance, to the tenant
service agreement
A formal contract of employment, particularly where the employee has high status, like a company director
service area
A place built alongside a motorway where one can stop to buy fuel, refreshments, and so on

The sign says that the next service area is 12 miles on.

service areas
plural form of service area
service charge
An amount added to the bill in a restaurant, or other similar establishment, which is normally paid to the waiter or waitress
service charges
plural form of service charge
service game
A game where one serves, as opposed to receiving
service games
plural form of service game
service industries
plural form of service industry
service industry
An industry that does not produce any goods, but only provides a service such as a bank or insurance company
service level agreement
A contract between the provider of a service and a user of that service, specifying the level of service that will be provided
service level agreements
plural form of service level agreement
service line
The line, in tennis and similar sports, behind which the ball is initially served and over which the feet must not cross when serving
service lines
plural form of service line
service loop
An extra length of wire or cable included in an electrical or electromechanical assembly for neatness, accessibility, freedom of movement or future serviceability
service mark
A trademark denoting the source of a service rather than a product
service marks
plural form of service mark
service of process
The effective notification of a lawsuit such that a court may proceed with the case

The court found plaintiffs service of process effective, although the defendant refused to receive the complaint.

service of process
The delivery of information to a person or entity providing notice that they are being sued with sufficient detail for them to respond to the suit

The process server could not effect service of process because the defendant was nowhere to be found.

service pack
A collection of software patches or upgrades offered as a single package with an installer
service packs
plural form of service pack
service plaza
rest area
service set identifier
a code that identifies the network to which packets on a wireless network belong
service set identifiers
plural form of service set identifier
service station
a filling station, gas station or petrol station; a facility selling fuel for road motor vehicles
service stations
plural form of service station
service tree
Either of two rare Old World deciduous trees, Sorbus domestica and Sorbus torminalis
service marketing
A sub field of marketing, which can be split into the two main areas of goods marketing (which includes the marketing of fast moving consumer goods (FMCG) and durables) and the marketing of services. Services marketing typically refers to both business to consumer (B2C) and business to business (B2B) services, and includes marketing of services like telecommunications services, financial services, all types of hospitality services, car rental services, air travel, health care services and professional services
service pack
(Antika) In computing, a service pack or SP (in short SP) or a feature pack (FP) comprises a collection of updates, fixes, or enhancements to a software program delivered in the form of a single installable package
service business
Hizmet sektörü
service-oriented architecture
(Bilgisayar) Service-oriented Architecture (SOA) is an architectural design pattern that concerns itself with defining loosely-coupled relationships between producers and consumers. While it has no direct relationship with software, programming, or technology, it's often confused with an evolution of distributed computing and modular programming
servicer
One who services a loan or other obligation, by collecting receivables and carrying out related actions such as enforcement
services
plural form of service
services
That which is produced, then traded, bought or sold, then finally consumed and consists of an action or work
a service
ministry
Service Provider
sp
service life
The period of useful life of a battery before a predetermined end-point voltage is reached
service life
The number of surges of given magnitude that can be suppressed by the suppressor, a measure of reliability The Federal CID specifies minimum service life using a Grade A, Grade B, and Grade C classification method, with performance certified by a NRTL such as UL
service life
refers to the period of time that a respirator filter provides adequate protection to the wearer
service life
The period from initial operation to final withdrawal from service of a structure, system or component
service life
The period of time over which a facility, component, or subsystem actually provides adequate performance; a technical parameter that depends on design, construction quality, operations and maintenance practices, use, environmental factors, and users' and owners' expectations; may differ from economic life, physical life, or design lifetime
service provider
An organisation offering connection to the Internet e g , Daelnet, Freeserve, BT Internet, etc Can also mean virtually any kind of service provision in the domain of the Internet
service provider
A company that provides mobile phone users with services and subscriptions to mobile phone networks Network operator
service provider
a company or other entity that provides Internet or other computer services available to a third party, see ISP
service provider
A company that provides dial-up or direct access to the Internet for a fee Sometimes referred to as ISP (Internet service provider)
service provider
A company that provides any type of service to the plan, including managing assets, recordkeeping, providing plan education, and administering the plan
service provider
An internet service provider charges startup and monthly fees to users and provides them with the initial host connection to the rest of the Internet usually via a dialup connection
service provider
Service Providers (SP) generate contractually repeating revenues for the services delivered to their customers over a network, typically the Internet These services must be commercially available to the general population The price for such services must include the actual delivery of the service including accommodations for the cost of the infrastructure to deliver the service (e g hardware, software, data center, labor, IP)
service provider
(aka: ISP): The company who provides your toll-free dial-up connection to the Internet, routes your e-mail and hosts your web pages is called an Internet service provider or ISP You should select your ISP carefully based on a referral from your web developer or knowledgeable acquaintance Several specific service factors and qualifications should be considered ISPs which offer free connections are usually not worth the price since they may bombard you with junk e-mail or force ad overlays onto your web content Typically a service provider charges from $20 to $50 per month depending on the service features you need Domain hosting is typically $50/month to you ISP
service provider
An organization that provides connections to a part of the Internet
service provider
A legal entity that provides a Web service
service provider
In many areas any company that provides telecommunications service In Europe may be a licensed Reseller without network facilities
service provider
Like connecting to the internet from your PC at home, you will need to connect through a service provider using a username and password (although you won't have to type it in each time)
service provider
A company that provides Internet access to its customers The customer's modem dials a phone number at the provider's location to make the connection If the provider's number is a local call, there is no further hourly charge The provider's fee is usually a flat monthly rate
service provider
a company that offers access to the Internet Dial-up users obtain an account on the serice provider's system and use its computers to log on to the net
service provider
A company that provides services and subscriptions to telephone, mobile phone and Internet users
service provider
A service provider provides Internet access to users They can be businesses or personal They are also called ISPs When a user wants to access the web or other service that is provided by these providers, they connect to the host server Once connected, they will be able to accomplish their goals Companies that provide Internet service for their users vary in price and technology They can provide basic utilities such as mail or web access, or they can give a variety of software packages that the user can use to accomplish their goals
service provider
company which provides Internet access for a fee or by public subsidization
service provider
a company which has a direct link to the Internet and which, for a subscription, allows other people to access it
service provider
(or deliverer): Modish term for any organisation that provides services to CLIENTS And you thought they were only a hospital, electricity supply or telephone company!
service provider
A company or organization that provides a connection to the Internet Service providers sell access to the network
service provider
A service provider is a company that provides a service, especially an Internet service
service provider
If you're reading this, you likely already know of the Internet service provider, or ISP It's the company that provides the gateway between you and the Internet Online services such as America Online and CompuServe are also touting their ability to provide Internet access When you use AOL as a launching pad, that service is acting as your ISP Many users, especially the more experienced ones, cut to the chase and go with an ISP that sticks to Internet-only access; for a monthly fee subscribers dial in to access the Internet -- letting the ISP handle the cost of buying and maintaining those expensive computers and leased lines
service provider
Any company selling cellular airtime Service providers are also referred to as carriers We currently have six different service providers in the Twin Cities: Verizon, AT&T, VoiceStream, Nextel, Sprint PCS, and Qwest
service provider
A company that provides dial-up or direct access to the Internet for a fee
service provider
A Service Provider is an organization that provides connections to the Internet These organizations are commonly known as Internet Service Providers (or ISPs)
service provider
An organization or company that has a network with a direct link to the Internet Using a dedicated line connection, usually through a link known as a T1 connection does this Users can dial into to that network using their modem Most ISP’s now charge a monthly fee
service provider
Refers to the company that provides services to ClikFIX All Service Providers have Technicians who deliver the actual services, but not all Service Providers register their Technicians in the ClikFIX system
serviced
past of service
serviced
made ready for service
servicer
– A company employed by a lender or secondary market organization to perform administrative duties, such as billing and collecting Some lenders and secondary markets service their own loans, while others contract with a servicing company A servicer may handle accounts for several different lenders and/or secondary markets Your loan may be moved from one servicer to another over the life of the loan, but it will not alter any of the terms and condition under which a loan was originally made
servicer
An organization that collects monthly mortgage principal and interest payments from home owners and manages escrow accounts for paying taxes and homeowners' insurance premiums The servicer often services mortgages that have been purchased by an investor in the secondary mortgage market
servicer
An organization (such as Great Lakes Higher Education Corporation or USA Funds) that acts on behalf of the lender or owner of the loan (sometimes referred to as the holder of the loan) to handle the business transactions with the borrower This may include billing for repayment, processing deferment forms, processing requests for forbearance, sending out notices to borrowers about the status of their loans, and collecting on delinquent accounts Some lenders service the loans themselves rather than hiring an outside loan servicer
servicer
A company that collects and processes mortgage payments and manages borrowers’ escrow accounts
servicer
An organization that collects principal and interest payments from borrowers and manages borrowers’ escrow accounts The servicer often services mortgages that have been purchased by an investor in the secondary mortgage market
servicer
The entity responsible for administering your loan This includes sending coupons/invoices, collecting payments, escrow administration, collections and foreclosures
servicer
After a mortgage loan closes, the loan servicer collects the payments, manages escrow accounts, pays escrowed taxes and insurance, and manages delinquent payments Lenders often "release" servicing to another business, which means that a home buyer will not necessarily send house payments to the original lender
servicer
An organization that collects principal and interest payments from borrowers and manages borrowers' escrow accounts The servicer often services mortgages that have been purchased by an investor in the secondary mortgage market
servicer
A company that collects principal and interest payments from borrowers and manages borrowers' escrow accounts The servicer may or may not be the original lender
servicer
An organization that collects principal and interest payments from borrowers and manages borrowers? escrow accounts The servicer often services mortgages that have been purchased by an investor in the secondary mortgage market
servicer
A company like Sallie Mae that provides borrower services and handles the administrative tasks associated with student loans, such as collecting payments and sending reminder letters Lenders will often contract with these companies because of their expertise in loan servicing
servicer
An entity which works on behalf of lenders and secondary markets to provide student loan services to borrowers, including loan disbursements, posting of payments, follow-up on delinquent accounts, and answering borrower inquiries
servicer
A company that collects and processes mortgage payments and manages borrowers' escrow accounts
servicer
an organization that acts on behalf of the lender to administer their student loan portfolio and is paid a fee to do so
servicer
Your Loan Servicer is the institution that you call with questions regarding your student loan At Corus, we keep it simple for you by servicing the loans ourselves
servicer
A federal direct loan servicer, which receives loan repayments from borrowers
servicer
The servicer of your loan collects monthly payments from you When a lender sells your loan to an investor they may or may not sell the servicing on the loan Therefore if you obtain a mortgage from a lender, and if that lender sells the loan to Fannie Mae, the lender may retain the right to service your loan and collect your monthly payments The sale of the loan does not affect you in any way The lender could also choose to sell the servicing on your loan, in which case you would have to make payments to a different servicer
servicer
Companies that specialize in handling billing, collections, deferments, etc , for student loans Many lenders and secondary markets hire servicers
servicer
An organization which collects mortgage payments from borrowers and manages borrowers' escrow accounts The servicer often services mortgages that have been purchased by an investor in the secondary mortgage market
servicer
An organization hired by a lender or holder to provide loan servicing functions and to work with borrowers on repayment issues Some organizations, such as Sallie Mae, serve as both the holder and servicer of student loans You may find that the loan servicer is the most important organization you will work with on your student loans
services
plural of service
services
performance of duties or provision of space and equipment helpful to others; "the mayor tried to maintain city services"; "the medical services are excellent
services
svc
servicing
Servicing lenders: collect mortgage payments and then disperse principal, interest, and in most cases, taxes and insurance The mortgage company you make your payments to is the Servicing Lender
servicing
The collection of the monthly payment from the borrower by the lender
servicing
the act of mating by male animals; "the bull was worth good money in servicing fees
servicing
The act of billing, collecting payment, filing reports, managing impound accounts and handling defaults on a mortgage
servicing
The day-to-day process to bill, apply payments, and otherwise take care of consumers' loans When loans are securitized, the company maintains the servicing activities of the loans and earns a servicing fee
servicing
All the steps and operations a lender performs to keep a loan in good standing, such as collection of payments, payment of taxes, insurance, property inspections and the like
servicing
The procedures related to the collection of home loan payments and the management of escrow accounts
servicing
The steps and operations a lender performs to keep a loan in good standing, such as collection of payments, payment of taxes, insurance, property inspections and the like
servicing
An overall term for the services the lender provides in handling your mortgage This includes collecting your payments, and paying taxes and insurance if you have funds in an escrow account Top
servicing
The duties of the mortgage lender as a loan correspondent as specified in the servicing agreement for which a fee is received The collection for an investor of payments, interest, principal and trust items such as hazard insurance and taxes, on a note by the borrower in accordance with the terms of the note Servicing also consists of operational procedures covering accounting, bookkeeping, insurance, tax records, loan payment follow-up, and delinquency loan follow-up and loan analysis
servicing
when a machine or vehicle is examined and things are done to keep it working well
servicing
Collection and aggregation of principal, interest and escrow payments on mortgage loans and mortgage securities, as well as certain operational procedures such as accounting, bookkeeping, insurance, tax records, loan payment follow-up, delinquency loan follow-up, and loan analysis The party providing servicing, the servicer, receives a servicing fee
servicing
The act of collecting periodic payments toward a debt
servicing
present participle of service
servicing
Administering loans between the time of disbursement and the time the loan is fully paid off This includes collecting monthly payments from the borrower, maintaining records of loan progress, assuring payments of taxes and insurance, and pursuing delinquent accounts
servicing
>> The operations a lender or servicer performs post-origination to manage a loan, such as collection of payments, payment of taxes, insurance, property inspections and so on
servicing
The management of a loan, including collecting all payments and disbursing funds for the payment of the real estate taxes and homeowner's insurance The servicing company may or may not be the original lender that closed the mortgage loan
servicing
The collection of mortgage payments from borrowers and related responsibilities of a loan servicer
servicing
The responsibility of collecting monthly mortgage payments and properly crediting them to the principal, taxes and insurance, as well as keeping the borrower informed of any changes in the status of the loan
servicing
The collection of mortgage payments from borrowers and related responsibilities (such as handling escrows for property tax and insurance, foreclosing on defaulted loans, and remitting payments to investors)
servicing
All the management and operational procedures that your mortgage company does for you for the life of the mortgage, including: collecting your mortgage payments, making sure that your taxes and insurance charges are paid promptly, and sending you an annual report on your mortgage and your escrow accounts (see Escrow Account)
servicing
The collection of payments of interest and principal, and trust fund items such as fire insurance, taxes, etc , on a note by the borrower in accordance with the terms of the note Servicing by the lender also consists of operational procedures covering accounting, bookkeeping, insurance, tax records, loan payment follow-up, and delinquent loan follow-up and loan analysis
servicing
the act of mating by male animals; "the bull was worth good money in servicing fees"
servicing
- The responsibility of collecting monthly mortgage payments and properly crediting them to the principal, interest, taxes and insurance, as well as keeping the borrower informed of any changes in the status of the loan
servicing
The responsibility of collecting monthly mortgage payments and properly crediting them to the principal, interest, taxes and insurance, as well as keeping the borrower informed of any changes in the status of the loan
servicing
The policing and record-keeping functions performed by mortgage lenders The servicer of a loan sends payments notices, keeps track of the principal balance, ensures that property taxes and mortgage insurance are paid, remits payments to mortgage investors, etc For these considerations, the servicer is paid a servicing fee
servicing
All the steps and operations a lender perform to keep a loan in good standing, such as collection of payments, payment of taxes, insurance, property inspections and the like SETTLEMENT/SETTLEMENT COSTS - See closing/closing costs SHARED APPRECIATION MORTGAGE (SAM) - A mortgage in which a borrower receives a below-market interest rate in return for which a lender (or another investor such as a family member or other partner) receives a portion of the future appreciation in the value of the property May also apply to mortgages where the borrower shares the monthly principal and interest payments with another party in exchange for a part of the appreciation SURVEY - A measurement of land, prepared by a registers land surveyor, showing the location of the land with reference to known points, its dimensions, and the location and dimensions of any building
Türkçe - İngilizce

service teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

service pack
(Bilgisayar) service pack
service