such

listen to the pronunciation of such
İngilizce - Türkçe
öylesine

Öylesine sıcak bir gündü ki yüzmeye gittik. - It was such a hot day that we went swimming.

Linda'nın hayal kırıklığı öylesine fazlaydı ki gözyaşlarına boğuldu. - Such was Linda's disappointment that she burst into tears.

örneğin

Tom ve Mary safariye gittiler ve örneğin aslanlar, zürafalar, zebralar ve su aygırları gibi birçok hayvanı gördüler. - Tom and Mary went on a safari and saw many animals, such as lions, giraffes, zebras, and hippopotamuses.

O, örneğin yılanlar gibi garip hayvanları seviyor. - He likes strange animals such as snakes, for example.

haddi zatında
çok

Newport gibi, deniz kenarındaki tatil köyleri yaz aylarında çok kalabalıktır. - Seaside resorts, such as Newport, are very crowded in summer.

Romancılar ve şairler gibi yazarlar bilimin avantajından çok fazla yararlanıyor gibi görünmüyorlar. - Writers such as novelists and poets don't seem to benefit much from the advance of science.

kötü veya değersiz olmakla beraber
bu gibi

Ben lise mezunuyum yani ben lise problemlerini ve bu gibi şeyleri cevaplayabilirim. - I'm a high school graduate so I am that much able to answer high school problems and such.

Bu gibi olaylar oldukça yaygındır. - Such incidents are quite common.

{s} o kadar

Konuşması o kadar uzun zaman sürdü ki bazı insanlar uyumaya başladı. - His speech went on for such a long time that some people began to fall asleep.

O kadar kötü birisi ki kimse ondan hoşlanmaz. - He is such a bad person that everybody dislikes him.

bu sıfatla

O hasta ve bu sıfatla tedavi edilmeli. - He is sick and should be treated as such.

as such böyle olmak sıfatıyla
öyle biri ki
öyle/şöyle/böyle bir kişi/şey; öyle/şöyle/böyle kişiler/şeyler: It's his philosophy, if it may be called such. Onun felsefesidir, eğer
{z} 1. öyle/şöyle/böyle bir kişi/şey; öyle/şöyle/böyle kişiler/şeyler: It's his philosophy, if it may be called such. Onun felsefesidir, eğer
oldukça

Tom böylesine çekingen bir adam. O oldukça kendine güvensiz gibi görünüyor. - Tom is such a diffident man. He seems to have quite low self-esteem.

O öyle büyük bir sorun değil. Oldukça fazla üzülüyorsun. - It's not such a big problem. You're worrying way too much.

such as it is her nasılsa
o gibi
ne ... (güzel bir gün gibi)
{s} öyle

Öylesine bir şeyi bir kez çok sık yaparsın ve cezalandırılırsın. - You do such a thing once too often and get punished.

Öyle bir patlamaydı ki çatı uçuruldu. - Such was the explosion that the roof was blown off.

meselâ

Pek çok meyve ihraç ederler, mesela portakal, greyfurt ve limon. - They export a lot of fruit, such as oranges, grapefruits and lemons.

{s} bu tür

Bu tür şeyleri araştırmak benim işim. - It's my business to investigate such things.

Bu tür sırlar her zaman sonunda ortaya çıkar. - Such secrets are always eventually revealed.

böylesine

Böylesine büyük bir köpeği asla görmedim. - I've never seen such a big dog.

Aklında ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok, böylesine olumlu teklifi reddetti. - I have no idea what he has in mind, rejecting such a favorable proposal.

-e benzeyen
böyle

Böylesine büyük bir silahlanma için paramızın olup olmadığı sorusunu göz önüne almalıyız. - We must consider the question of whether we can afford such huge sums for armaments.

Hepimiz onun böyle iyi bir adamı niye terk ettiğini merak ettik. - We all wondered why she had dumped such a nice man.

öylesi

Öylesine bir şeyi bir kez çok sık yaparsın ve cezalandırılırsın. - You do such a thing once too often and get punished.

Öylesine sıcak bir gündü ki yüzmeye gittik. - It was such a hot day that we went swimming.

-e benzer
şu kadar
ne kadar da

Ne kadar da güzel bir adın var. - You have such a beautiful name.

Ne kadar da güzel kirpiklerin var. - You have such beautiful lashes.

ne kadar

Ne kadar da aptalsın! - You're such an idiot!

Ne kadar da güzel bir adın var. - You have such a beautiful name.

öylesine çok
o kadar fazla
o
o kadar çok

Yoğun trafiğin gürültüsü o kadar çoktu ki polis kendini duyuramadı. - The noisy of heavy traffic was such that the policeman could not make himself heard.

Soğuk o kadar çoktu ki kuşlar aniden düştü. - The frost was such that the birds fell on the fly.

öyleleri
bu
bu kadar

Bu kadar aptal olmayı bırak. - Stop being such dolts.

Ben hiç bu kadar büyük bir paraya sahip olmadım. - I've never had such a large sum of money.

gibi
sadece

Çiçekleri niçin mi satın aldım? Niçin bana böyle bir soru soruyorsun? Onları sadece almak istediğim için aldım. - Why did I buy flowers? Why are you asking me such a question? I just bought them because I wanted to.

Ben sadece birinin neden böyle bir şey yapacağını anlamaya çalışıyorum. - I'm just trying to figure out why someone would do such a thing.

mesela

Pek çok meyve ihraç ederler, mesela portakal, greyfurt ve limon. - They export a lot of fruit, such as oranges, grapefruits and lemons.

such as
örneğin

Tom ve Mary safariye gittiler ve örneğin aslanlar, zürafalar, zebralar ve su aygırları gibi birçok hayvanı gördüler. - Tom and Mary went on a safari and saw many animals, such as lions, giraffes, zebras, and hippopotamuses.

O, örneğin yılanlar gibi garip hayvanları seviyor. - He likes strange animals such as snakes, for example.

such and such
filanca
such as
gibi

Newport gibi, deniz kenarındaki tatil köyleri yaz aylarında çok kalabalıktır. - Seaside resorts, such as Newport, are very crowded in summer.

Biz güneş ve rüzgar gibi enerji kaynakları kullanacağız. - We'll use energy sources such as the sun and wind.

such as
meselâ

Pek çok meyve ihraç ederler, mesela portakal, greyfurt ve limon. - They export a lot of fruit, such as oranges, grapefruits and lemons.

such that
öyle ki

Soğuk öyle ki kuşlar anında düştü. - The frost was such that the birds fell on the fly.

such a
böylesi

Böylesine loş bir odada kitap okumayın. - Do not read books in such a dim room.

Böylesine büyük bir köpeği asla görmedim. - I've never seen such a big dog.

such a
bu denli

Bunun bu denli iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. - I don't think this was such a good idea.

such a case
öyle bir durum ki
such a moment
böyle bir an
such a one
öyle biri ki
such a pitch that
öyle bir derecede ki
such a sweet thing
ne tatlı şey
such a sweety
ne tatlı şey
such an extent that
o derece ki
such as i
benim gibi
such as i
mesela ben
such as it is
her nasılsa
such as to
(Politika, Siyaset) nitelikte olmak
such is life
olur böyle şeyler
such like
böylesi
such that
öylesine ki
such that
kadar ki
such that
öyleki
such a
böyle

Böyle güzel bir kız hiç görmedim. - I have never seen such a beautiful girl.

Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım. - I am surprised that she refused such a good offer.

such in
de olduğu gibi
such-and such
falan filan
such a coincidence
böyle bir tesadüf
such a coward
Böyle bir korkak
such a degree
Böyle bir derece
such a kind of
Böyle bir tür
such a long time
Böyle uzun bir süre
such a state induced by hypnosis
Böyle bir devlet hipnoz ile indüklenen
such an approach
bu tür bir yaklaşım
such an extent
Böyle bir ölçüde
such an initial soak
Böyle bir ilk emmek
such an organism
Böyle bir organizma
such as this
Bu gibi
such in
-de olduğu gibi
such kind
Bu tür
such tahat
higly
such things
böyle şeyleri
such a one
böyle biri; öyle biri
such a one
öyle biri
such a one
filan kişi
such and such
filan şey, filan, falan şey, falan
such and such
filan, falan
such and such
falan filan
such as he/she/it is
Küçümseme belirtir: The doctors, such as they were, had never heard of ether. Hekim geçinenlerin lokmanruhundan haberi bile yoktu. My ideas
in such cases
bu durumlarda
as of such date
(Ticaret) ilgili tarih itibarıyla
as such
haddi zatında
as such
bu itibarla

O, mükemmel bir bilim adamıdır, bu itibarla her yerde tanınır. - She is an excellent scholar, and is recognized everywhere as such.

as such
böylesi
as such
gerçekte
as such
şöyle
as such
öyle

Bir çocuk gibi davranırsan öyle davranılırsın. - If you act like a child, you will be treated as such.

Eğer bir öğrenci isen, öyle davran. - If you are a student, behave as such.

in such a manner that
şekilde
in such a way that
şöyle ki
in such a way that
şekilde
in such circumstances
bu gibi durumlarda
no such thing
olamaz
no such thing
ne alakası var
such like
bunun gibi
there is no such thing
ne alakası var
as such
bunun gibi
as such in
de olduğu gibi
There ain't no such thing as a free lunch
(Atasözü) Herşeyin bir bedeli vardır
as such
Öyle/şöyle/böyle: "He's a teacher and iş known as such. O öğretmendir ve herkes onu öyle tanıyor."
as such
Aslında: "İt's not a medicine as such. Aslında ilaç değil."
at such a time
böyle bir zamanda
be such that
öyle ki olmak
don't be such a wet blanket
(deyim) Oyun bozanlık yapma
dried beans, peas, lentils and such
kuru fasulye, bezelye, mercimek ve bu
if such there be
Eğer böyle bir şey varsa
in such a manner
bunun gibi
in such a way
bir şekilde

These are events or situations that could harm employees at work in such a way that there is a legal requirements to report them.

in such a way as to pose a problem
bu şekilde bir sorun oluşturmaya
in such a way that
öyle bir şekilde ki

How do I end my hemp jewelry in such a way that it can be worn, removed, and put back on easily?.

in such circumstances
böylesi durumlarda

In such circumstances, it isimportant that precautions are taken to protectnearby structures.

its such a shame
onun böyle bir ayıp
made from such fabric
Bu kumaştan yapılmış
make such a thing
böyle bir şey yapmak
no such thing
öyle bir şey yok
one such
böyle bir
see such
Bak böyle
some such
Bazı tür
such a
öyle bir
such as
şöyle
to such an extent
Böyle bir ölçüde
all such as are of my opinion
benim fikrimde olanlar
and such
(fiil) benzeri
and such
ve benzerleri: Orange trees, palms, and such should be kept under glass in winter. Kışın portakal ağaçları, palmiyeler ve benzeri ağaçlar
and such
ve benzeri
as such
öyle/şöyle/böyle: He's a teacher and is known as such. O öğretmendir ve herkes onu öyle tanıyor
as such
aslında: It's not a medicine as such
as such in
-de olduğu gibi
for such a long time
bunca zaman
no such object
(Bilgisayar) böyle bir nesne yok
no such object
(Bilgisayar) olmayan nesne
no such parent
(Bilgisayar) böyle üst yok
no such table
(Bilgisayar) böyle tablo yok
no such thing
alâkası yok
no such volume
böyle bir oylum yok
people such as these
bu gibiler
stroll along (such as a river)
yanından geçmek (nehir vb)
there is no such thing
alâkası yok
there is no such thing
öyle bir şey yok
to be such as to
(Avrupa Birliği) nitelikte olmak
until such time as
inceye kadar
your insurance doesn't cover such a treatment
sigortanız bu tür bir tedaviyi karşılamıyor
İngilizce - İngilizce
a person, a thing, people, or things like the one or ones already mentioned

Some are just no-good locals—drunks and such—who’d just as soon beg or steal as work.

like this, that, these, those; Used to make a comparison with something implied by context

Such is life.

any

the above address or at such other address as may notify.

Used as an intensifier; roughly equivalent to so much of

The party was such a bore.

You use such to refer back to the thing or person that you have just mentioned, or a thing or person like the one that you have just mentioned. You use such as and suchas to introduce a reference to the person or thing that has just been mentioned. There have been previous attempts at coups. We regard such methods as entirely unacceptable There'd be no telling how John would react to such news as this. Such is also a predeterminer. If your request is for information about a child, please contact the Registrar to find out how to make such a request How can we make sense of such a story as this? Such is also used before be. We are scared because we are being watched -- such is the atmosphere in Pristina and other cities in Kosovo. As such is also used. There should be a law ensuring products tested on animals have to be labelled as such. Such as is also used. Issues such as these were not really his concern
You use suchas to introduce one or more examples of the kind of thing or person that you have just mentioned. such careers as teaching, nursing, hairdressing and catering. delays caused by such things as bad weather or industrial disputes. Such as is also used. serious offences, such as assault on a police officer
pron. of a similar kind
You use as such with a negative to indicate that a word or expression is not a very accurate description of the actual situation. I am not a learner as such -- I used to ride a bike years ago
Of that kind; of the like kind; like; resembling; similar; as, we never saw such a day; followed by that or as introducing the word or proposition which defines the similarity, or the standard of comparison; as, the books are not such that I can recommend them, or, not such as I can recommend; these apples are not such as those we saw yesterday; give your children such precepts as tend to make them better
You use suchas to link something or someone with a clause in which you give a description of the kind of thing or person that you mean. Each member of the alliance agrees to take such action as it deems necessary, including the use of armed force Britain is not enjoying such prosperity as it was in the mid-1980s. Such as is also used. Children do not use inflections such as are used in mature adult speech
of a degree or quality specified (by the `that' clause); "their anxiety was such that they could not sleep"
Certain; representing the object as already particularized in terms which are not mentioned
such(p): of a degree or quality specified (by the `that' clause); "their anxiety was such that they could not sleep"
no such thing: see thing
of so extreme a degree or extent; "such weeping"; "so much weeping"; "such a help"; "such grief"; "never dreamed of such beauty"
to so extreme a degree; "he is such a baby"; "Such rich people!"
Having the particular quality or character specified
to a certain degree; very
You use as such after a noun to indicate that you are considering that thing on its own, separately from other things or factors. Mr Simon said he was not against taxes as such, `but I do object when taxation is justified on spurious or dishonest grounds,' he says
The same that; with as; as, this was the state of the kingdom at such time as the enemy landed
When such is used as a predeterminer, it is followed by `a' and a count noun in the singular. When it is used as a determiner, it is followed by a count noun in the plural or by an uncount noun
You use suchthat or suchas in order to say what the result or consequence of something that you have just mentioned is. The operation has uncovered such backstreet dealing in stolen property that police might now press for changes in the (Hukuk) Such is also a predeterminer. He could put an idea in such a way that Alan would believe it was his own. Such is also used after be. OFSTED's brief is such that it can conduct any inquiry or provide any advice which the Secretary of State requires
to so extreme a degree; "he is such a baby"; "Such rich people!
such(a): of a kind specified or understood; "it's difficult to please such people"; "on such a night as this"; "animals such as lions and tigers"
{s} like, similar; of a particular kind; of a certain degree
emphasis You use such before noun groups to emphasize the extent of something or to emphasize that something is remarkable. I think most of us don't want to read what's in the newspaper anyway in such detail The economy was not in such bad shape, he says. Such is also a predeterminer. You know the health service is in such a state and it's getting desperate now It was such a pleasant surprise
You use such as it is or such as they are to suggest that the thing you have just mentioned is not very good, important, or useful. The British Women's Movement, such as it is these days, came up with a programme of speeches at the House of Commons
emphasis You use suchthat in order to emphasize the degree of something by mentioning the result or consequence of it. The weather has brought such a demand for beer that one brewery will operate over the weekend This is something where you can earn such a lot of money that there is not any risk that you will lose it He was in such a hurry that he almost pushed me over on the stairs. Such is also a determiner. She looked at him in such distress that he had to look away. Such is also used after be. Though Vivaldi had earned a great deal in his lifetime, his extravagance was such that he died in poverty
of a kind specified or understood; "it's difficult to please such people"; "on such a night as this"; "animals such as lions and tigers"
vagueness You use such and such to refer to a thing or person when you do not want to be exact or precise. I said, `Well what time'll I get to Leeds?' and he said such and such a time but I missed my connection
such(a): of so extreme a degree or extent; "such weeping"; "so much weeping"; "such a help"; "such grief"; "never dreamed of such beauty"
{p} being of that kind, like this, similar
Previously described
swich
sich
sike
slik
sic
sik
such as
for example

Waterbirds such as the duck or the gull are common in the area.

such as
those who

Such as have already done their work may leave.

such as
like, of the kind mentioned

I was never in a country such as that.

such is life
Used to express the acceptance of misfortune

Of course I’m not happy about it, but such is life.

such-and-such
unstated; given

I am troubled by the rush of young researchers attempting to prove that females are not inferior to males in such-and-such an ability or such-and-such a trait, especially when it is by no means clear what difference it makes.

such-and-such
A placeholder or generic thing

It's a poor system, because if you want to do such-and-such you must first find that function in a long and disorderly list.

such as
like, as an example of, like for example
such and such
Something unspecified or undetermined. used to talk about a particular thing, time, amount etc without saying exactly what it is
such and such
this and that, so and so
such as
of a kind specified or understood; "it's difficult to please such people"; "on such a night as this"; "animals such as lions and tigers"
such as this
like this, similar to this, like that
such beef such broth
one can learn about a person's first intentions through his last actions
such being the case
as it is, being that -
such is life
expression indicating resignation or endurance
such that
of a degree or quality specified (by the `that' clause); "their anxiety was such that they could not sleep"
such(a)
of a kind specified or understood; "it's difficult to please such people"; "on such a night as this"; "animals such as lions and tigers"
such(a)
of so extreme a degree or extent; "such weeping"; "so much weeping"; "such a help"; "such grief"; "never dreamed of such beauty
such(p)
of a degree or quality specified (by the `that' clause); "their anxiety was such that they could not sleep
such-and-such
specific but unspecified; "agreed to meet at such-and-such an hour
such-and-such
specific but unspecified; "agreed to meet at such-and-such an hour"
as such
As it should, as described
as such
Per se; not really
there's no such thing as a free lunch
Nothing is free; everything has a price
thus and such
A placeholder or generic name for something

Anytime he said thus and such, she said the opposite.

There's no such thing as a free lunch
(Atasözü) Said to emphasize that you cannot get something for nothing

"I get to travel with my job but the downside is I have to give talks." "Well, there's no such thing as a free lunch.".

as such
with respect to its inherent nature; "this statement is interesting per se"
as such
of itself, as it is
don't be such a-
don't be like a-, stop acting like a -
in such things
in things of that kind
it's not such a big deal
it's no big thing
there ain't no such thing as a free lunch
nothing worthwhile is for free, quality doesn't come cheap
there's no such thing
that does not exist
to such an extent
to such a degree, so much so
Türkçe - İngilizce
kuyruk sallamak
such