some

listen to the pronunciation of some
İngilizce - Türkçe
birkaç

Annem bana birkaç yeni giysi yaptı. - My mother made some new clothes.

Babam, doğum günüm için bana birkaç CD aldı. - My father bought some CDs for my birthday.

biraz

Biraz vücut losyonuna ihtiyacım var. - I need some body lotion.

Etinin üzerine biraz tuz koy. - Put some salt on your meat.

bazı

Bu yazılımı derlerken bazı sorunlarla karşılaşıyorum. - I'm having some problems compiling this software.

Bazı tilkilerin bu dağda yaşadığını biliyor muydun? - Did you know that some foxes lived on this mountain?

{s} (belirsiz) bir miktar: He owns some apartment buildings. Onun apartmanları var. Make us some coffee. Bize kahve yapsana
herhangi bir

Bütün bu dünyevi bilgelik bir zamanlar herhangi bir bilge adamın sevimsiz sapıklığıydı. - All this worldly wisdom was once the unamiable heresy of some wise man.

Bu herhangi birinin yapabileceği bir şey değil. - It's not something anyone can do.

bir miktar

Ben dün bir miktar para çaldırdım. - I had some money stolen yesterday.

Tom bankadan bir miktar para çekti. - Tom withdrew some money from the bank.

{s} süper

Tom biraz süt almak için Mary'nin süpermarkete gitmesini istedi. - Tom wanted Mary to go to the supermarket to buy some milk.

Süpermarkete gitmek ve biraz tereyağ almak ister misin? - Would you go to the supermarket and get some butter?

oldukça çok

Bazı insanlar hükümetin oldukça çok fazla gücünün olduğunu düşünüyor. - Some people think the government has way too much power.

keybir
bazısı

Benim iki yaşındaki oğlum onu beslemeye çalıştığım sağlıklı yiyeceğin bazısını yemeyecek. - My two-year-old won't eat some of the healthy food I've been trying to feed him.

Bazı tuz madenlerden gelir, bazısı sudan. - Some salt comes from mines, some from water.

bazı kısmı
bazı bölümleri

İngiliz önerisinin bazı bölümleri kabul edilemez görünüyor. - Some parts of the British proposal seem unacceptable.

bazıları

Bazıları tartışmaktan nefret ederler. - Some people hate to argue.

Öğrencilerden bazıları resim yapmaktan hoşlanırlar. - Some of the students like to draw pictures.

kimi

Biri yaptığı sürece ona kimin yardım ettiği Tom'un umurunda değildi. - Tom didn't care who helped him, as long as somebody did.

Kimisi yürüyerek, diğerleri de bisikletle gitti. - Some went on foot, and others by bicycle.

oldukça

Bazı ülkelerde, birinin kendi işini bile kamuya bırakamaması oldukça saçmadır. - It is rather ridiculous that, in some countries, a person cannot even release their own work into the public domain.

Bazı insanlar hükümetin oldukça çok fazla gücünün olduğunu düşünüyor. - Some people think the government has way too much power.

bir bölümü
yaklaşık

O hayır kuruluşuna yaklaşık iki milyar yen bağışta bulunan birinin adı verildi. - That charity is named after someone who contributed about two billion yen.

Burası yaklaşık 500 yıl önce yapıldı. - This was built some 500 years ago.

kimisi

Kimisi yürüyerek, diğerleri de bisikletle gitti. - Some went on foot, and others by bicycle.

{s} ne biçim
{s} çok iyi

Bazı hayvanlar tırmanmada çok iyidirler. - Some animals are very good at climbing.

Denemenin birkaç hatası var fakat bir bütün olarak çok iyi. - Your essay has some mistakes, but as a whole it is very good.

{s} bir parça

Tom bir parça müzisyen. - Tom is something of a musician.

Tabakta bir parça piliç, bir patates ve biraz yeşil bezelye vardı. - On the plate was a piece of chicken, a potato and some green peas.

{s} epey
aşağı yukarı

Yasal harcamalar, aşağı yukarı, ona 9.000 sterline mal oldu. - The legal costs set him back something in the order of £9,000.

Sami aşağı yukarı yüz tane kadın kaçırdı. - Sami kidnapped something like a hundred women.

{s} acayip

Bu evle ilgili acayip bir şey var. - There's something strange about this house.

Bazen acayip bir adam olabiliyor. - Sometimes he can be a strange guy.

bir kısım
{s} amma
{s} bir

Biraz kahve ister misin? - Would you like some coffee?

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

biraz/bazı
birtakım

Tom, kendi veda yemeğinde birtakım müstehcen espriler yaptı ve bazı meslektaşları bundan rencide oldu. - Tom told a number of off-colour jokes at his farewell dinner, and some of his colleagues were offended.

O, Avrupa'dayken birtakım talihsizliklerle karşılaştığını duydum. - I hear he met with some kind of misfortune while he was in Europe.

epeyce
{s} takriben
civarında

Kanada civarında bir yerde birkaç dönüm karla ilgili iki ulusun savaşta olduğunu ve bu güzel savaşa tüm Kanada'nın değdiğinden daha çok para harcadıklarını bilirsiniz. - You know that two nations are at war about a few acres of snow somewhere around Canada, and that they are spending on this beautiful war more than the whole of Canada is worth.

Onun evi Dördüncü Cadde civarında bir yerde. - His house is somewhere about Fourth Street.

{s} bir takım

Biz Tom'a bir takım sorular sorduk. - We asked Tom some questions.

yaklaşık olarak
hatırı sayılır
{s} çok

Bir şey alamayacak kadar çok uzak. - To take something too far.

Kanada civarında bir yerde birkaç dönüm karla ilgili iki ulusun savaşta olduğunu ve bu güzel savaşa tüm Kanada'nın değdiğinden daha çok para harcadıklarını bilirsiniz. - You know that two nations are at war about a few acres of snow somewhere around Canada, and that they are spending on this beautiful war more than the whole of Canada is worth.

bir dereceye kadar

Ben de bir dereceye kadar insanlardan korkuyorum, onların seni yok etme gücü var. - To some degree I am also afraid of people, they have the power to destroy you.

Bir dereceye kadar seninle aynı fikirdeyim. - To some extent I agree with you.

bir hayli

Burası bir hayli kalabalık. Haydi başka bir yere gidelim. - It's way too crowded in here. Let's go somewhere else.

kadar

Saat altıya kadar bir şekilde onu yaptırmalıyım. - I must have it done somehow by six.

Bir şey alamayacak kadar çok uzak. - To take something too far.

belirsiz bir miktar
bazu
kimileri

Kimileri televizyonun faydadan çok zarar getirdiğini iddia ediyor. - Some people insist that television does more harm than good.

biraz da
sömek
some day
günün birinde
some sort of
her hangi
some of
-in bazıları
some of
in bazıları
some day
gelecekte
some day or other
bir gün
some day or other
günün birinde
some few
bazıları
some fine day
günün birinde
some fine day
birgün
some gate
bazı yer
some ice cubes
(Gıda) birkaç parça buz
some more time
bir müddet daha
some of
bazıları

Çocuklardan bazılarını tanıyorum. - I know some of the boys.

John geldi ve kutulardan bazılarını taşıdı. - John came and moved some of the boxes.

some of them
bazıları

Yoko onlardan bazılarını satın aldı. - Yoko bought some of them.

Lütfen onlardan bazılarını götür. - Please take some of them.

some of those
bunlardan bazıları
some other day
başka bir gün
some other time
bir dahaki sefere
some practices
bazı uygulamalar
some sort of
şöyle bir
some sort of
bir tür
some tables
(Bilgisayar) bazı tablolar
some text
(Bilgisayar) bir kısım metin
some time
bir ara

Seni bir ara kurtarabiliriz. - We can save you some time.

O, bir ara orada kaldı. - He stayed there some time.

some time ago
bir süre önce

Onu bir süre önce buldum. - I found it some time ago.

Ben bir süre önce bu şarkıyı dinledim. - I have heard of this song some time ago.

some time last week
geçen hafta bir ara
some time later
bir zaman sonra
some day
bir gün
some few
çok
some few
oldukça fazla
some like
gibi
some little
çok
some little
oldukça fazla
some of them
onların bazıları
some ... or an
(other) herhangi bir
some day or other
bir gün ya da diğer
some distance
biraz mesafe
some kind of
bir çeşit
some kind of
bir tür
some of you
biraz sizin
some one
biraz bir
some other
diğer bazı

Beklerken çay ya da diğer bazı içeceklerden içelim. - Let's drink tea or some other beverage while waiting.

Diğer bazı sorunlar buldum. - I found some other problems.

some place
bir yerde
some say
Kimilerine
some such
Bazı tür
some tins
Bazı kutuları
some ways
bazı yolları
some what
Bazı ne
some wit
bazı zekâ
some-what
some-ne
some people
bazı insanlar

Bazı insanlar tartışmaktan nefret ederler. - Some people hate to argue.

Bazı insanlar Japonya'nın her şeyde 1 numara olduğuna inanıyor. - Some people believe that Japan is No.1 in everything.

some people
bazıları

Bazı insanlar dünyanın sonunun milenyumda, bazıları da 2012'de geleceğine inanıyordu ama hâlâ buradayız! - Some people thought the world was going to end at the milennium, others in 2012...but we're still here!

Bazıları onu takip etti. - Some people followed him.

some place not too expensive
çok pahalı olmayan bir yer
some time
günün birinde

Yeni bir cümle, şişe içindeki bir mektup gibidir: günün birinde çevrilecektir. - A new sentence is like a letter in a bottle: it will be translated some time.

Aşk, harika bir duygu, herkese hayatında günün birinde gelir. - Love, which is a wonderful feeling, comes to everyone at some time in their life.

some time
gelecekte
some time or other
bir ara
have some shut-eye
Kestirmek, biraz uyumak
allocate (some) time
zaman ayırmak
how about some dessert
tatlı ister misiniz
in some cases
bazı durumlarda

Bazı durumlarda, meme ameliyatı koruyucu bir ameliyattır- meme kanseri riski yüksek olduğu düşünülenler tarafından alınan bir önlem. - In some cases, mastectomy is prophylactic surgery - a preventive measure taken by those considered to be at high risk of breast cancer.

Bazı durumlarda, zümrütler elmaslardan daha değerli olabilir. - In some cases, emeralds can be worth more than diamonds.

allocate (some) time
vakit ayırmak
for some time
bir müddet

Bir müddet yürüyerek göle geldik. - Having walked for some time, we came to the lake.

for some time now
bir süredir
get some shut-eye
Kestirmek, biraz uyumak
in some degree
az çok
in some degree
birazcık
in some sort
bir bakıma
in some way
bi şekilde
in some ways
bir bakıma
spare some time to
vakit ayırmak
spare some time to
zaman ayırmak
throw dirt enough, and some will stick
(deyim) çamur at izi kalsın
would you please add some water to the radiator
radyatöre biraz su ekler misiniz
by some means or other
şu veya bu şekilde
for some reason
bazı nedenlerden dolayı
for some time
bir süre için

Ben bir süre için izin istedim. - I asked for some time off.

Peter bir süre için yeni bir daire bulmak için çalışıyor. - Peter has been trying to find a new apartment for some time.

in some neck of the woods
cehennemin dibinde
in some way
bazı yolla
in some ways
bazı bakımlardan
meddle some
müdahaleci
meddle some
herşeye burnununu sokan
to some a certain extent
bir dereceye kadar
to some extent
bir ölçüde

Bir ölçüde Japonca konuşur. - She speaks Japanese to some extent.

Bir ölçüde söylediklerine katılıyorum. - I agree with what you say to some extent.

to some extent
bir dereceye kadar

Bir dereceye kadar ona güvenirim. - I trust him to some extent.

Bir dereceye kadar bir kızak arabasını kontrol edebilirsiniz. - To some extent, you can control the car in a skid.

up to some extend
bir yere kadar
at some point
bir noktada

Tom yıllarca Mary'den hoşlandı ama bir noktada onun için hisleri aşka dönüştü. - Tom liked Mary for years, but at some point, his feelings for her changed to love.

Bir noktada, bu cümle Esperanto'ya çevrilecek. - At some point, this sentence will be translated in Esperanto.

catch some rays
(deyim) Güneşlenmek; bronzlaşmak
dig some dirt up on sb
kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmak
for quiet some time
Uzun süredir, uzun süreliğine
give somebody some slack
Birisi biraz gevşeklik vermek
in some place
bir yerde
in some sense
Bazı yönlerden lgili, alâkalı
some time
kimi vakit
some people
birileri
İngilizce - İngilizce
An unspecified quantity or number of

Would you like some grapes?.

a remarkable

He is some acrobat!.

A certain proportion of, at least one

Some people like camping.

An indefinite amount, a part

Everyone is wrong some of the time.

A certain number, at least one

Some enjoy spicy food, others prefer it milder.

Of a measurement; approximately, roughly

I guess he must have weighed some 90 kilos.

An unspecified amount of (something uncountable)

Would you like some water?.

An indefinite quantity

Can I have some of them?.

A certain, an unspecified or unknown

The sequence S converges to zero for some initial value v.

A considerable quantity or number of

He had edited the paper for some years.

{a} more or less, one, not many, certain
vagueness You can use some in front of a number to indicate that it is approximate. I have kept birds for some 30 years He waited some 80 to 100 yards from the big pink villa = about
Certain; those of one part or portion; in distinction from other or others; as, some men believe one thing, and others another
About; near; more or less; used commonly with numerals, but formerly also with a singular substantive of time or distance; as, a village of some eighty houses; some two or three persons; some hour hence
Not much; a little; moderate; as, the censure was to some extent just
some WEAK STRONG
feelings You can use some in front of a noun in order to express your approval or disapproval of the person or thing you are mentioning. `Some party!' --- `Yep. One hell of a party.'
At least one
approximately, to a certain degree; somewhat (Informal); very, considerably (Informal)
relatively many but unspecified in number; "they were here for some weeks"; "we did not meet again for some years"
emphasis You use some to emphasize that a quantity or number is fairly small. For example, if something happens to some extent, it happens a little. `Isn't there some chance that William might lead a normal life?' asked Jill All mothers share to some extent in the tension of a wedding Some fishing is still allowed, but limits have been imposed on the size of the catch
Consisting of a greater or less portion or sum; composed of a quantity or number which is not stated; used to express an indefinite quantity or number; as, some wine; some water; some persons
(of quantities) imprecise but fairly close to correct; "lasted approximately an hour"; "in just about a minute"; "he's about 30 years old"; "I've had about all I can stand"; "we meet about once a month"; "some forty people came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so people were at the party"
Used also pronominally; as, I have some
Considerable in number or quantity
relatively much but unspecified in amount or extent; "we talked for some time"; "he was still some distance away"
vagueness If you refer to some person or thing, you are referring to that person or thing but in a vague way, without stating precisely which person or thing you mean. If you are worried about some aspect of your child's health, call us She always thinks some guy is going to come along and fix her life
You use some to refer to a quantity of something or to a number of people or things, when you are not stating the quantity or number precisely. Robin opened some champagne He went to fetch some books Some children refuse to eat at all and others overeat. Some is also a pronoun. This year all the apples are all red. My niece and nephew are going out this morning with step-ladders to pick some
An adjective suffix having primarily the sense of like or same, and indicating a considerable degree of the thing or quality denoted in the first part of the compound; as in mettlesome, full of mettle or spirit; gladsome, full of gladness; winsome, blithesome, etc
sw^ma gen
If you refer to some of the people or things in a group, you mean a few of them but not all of them. If you refer to some of a particular thing, you mean a part of it but not all of it. Some of the people already in work will lose their jobs Remove the cover and spoon some of the sauce into a bowl Some of us are sensitive to smells, others find colours easier to remember. all Some is also a pronoun. When the chicken is cooked I'll freeze some
emphasis You use some to emphasize that a quantity or number is fairly large. For example, if an activity takes some time, it takes quite a lot of time. The question of local government finance has been the subject of debate for some years I have discussed this topic in some detail He remained silent for some time It took some effort to conceal her relief
{s} being an unknown or unspecified amount, undetermined, approximate; being unnamed; impressive, remarkable (Informal)
quantifier; used with either mass nouns or plural count nouns to indicate an unspecified number or quantity; "have some milk"; "some roses were still blooming"; "having some friends over"; "some apples"; "some paper"
remarkable; "that was some party"; "she is some skier"
Some is used to mean to a small extent or degree. If Susanne is off somewhere, I'll kill time by looking around some
remarkable; "that was some party"; "she is some skier
unknown or unspecified; "some lunatic drove into my car"; "some man telephoned while you were out"; "some day my prince will come"; "some enchanted evening"
sw`matos the body; as in merosome, a body segment; cephalosome, etc
pron. indefinite amount or quantity
An indefinite quantity of
A part; a portion; used pronominally, and followed sometimes by of; as, some of our provisions
An unspecified or unknown
A certain; one; indicating a person, thing, event, etc
A combining form or suffix from Gr
as not known individually, or designated more specifically; as, some man, that is, some one man
some days you get the bear, other days the bear gets you
One cannot always overcome a powerful adversary
some more
toasted marshmallows and chocolate between graham crackers
some mothers do have them
Used to comment on someone clumsy or foolish
some people
expresses disgust at the actions of a person; a response to a person doing something silly, bizarre, nonsensical or ill-mannered

Person B: Oh, some people! They just need to be shot.

some time
A period of some length
Some Like It Hot
a humorous US film, directed by Billy Wilder, which is still very popular. The main actors are Marilyn Monroe, Jack Lemmon, and Tony Curtis. The film tells the story of two men who accidentally see gangsters (=members of a group of violent criminals) murder people, and then try to escape from them by dressing as women and joining a band of women musicians (1959)
Some Like It Hot
1959 film starring Marilyn Monroe and Tony Curtis (directed by Billy Wilder)
some are more equal than others
in reality not everything or everyone is equal
some consolation
partially comforting, somewhat of a relief, supportive
some day
Some day means at a date in the future that is unknown or that has not yet been decided. Some day I'll be a pilot
some day
some time, one day, in the future
some day or other
some day, at some point in time
some distance
a little distance, part of the way
some more
again, an additional amount
some of the paint has scaled off
some of the paint has peeled away, part of the paint has chipped off
some of these days
in the near future; sometime within the next few days
some other time
on another occasion, at a different time
some place
at a certain location; anywhere, somewhere
some say
people say, it is said that -
some time
quite a while
some time ago
before a great while
some time or other
one day, some day, one of these days
some times
from time to time, oftentimes, during certain periods of time
some way or other
by some means which are not clear at the moment
some(a)
relatively many but unspecified in number; "they were here for some weeks"; "we did not meet again for some years"
some(a)
unknown or unspecified; "some lunatic drove into my car"; "some man telephoned while you were out"; "some day my prince will come"; "some enchanted evening"
some(a)
relatively much but unspecified in amount or extent; "we talked for some time"; "he was still some distance away"
some(a)
quantifier; used with either mass nouns or plural count nouns to indicate an unspecified number or quantity; "have some milk"; "some roses were still blooming"; "having some friends over"; "some apples"; "some paper
-some
characterized by some specific condition or quality
-some
A body
-some
Used to form a word indicating a group with a certain small number of members (from two to eight)
-some
A chromosome
and then some
Used to confirm preceding utterance, while implying that what was said or asked is an understatement

It created a disruption, and then some.

catch some z's
to sleep

His boss found him catching some z's at his desk yesterday.

catching some zs
Present participle of catch some zs
caught some zs
Simple past tense and past participle of catch some zs
cut one some slack
To be lenient with; to give grace to someone after a mistake
cut somebody some slack
to be patient or lenient with somebody; to relax standards or expectations

Cut the new guy some slack. He's only been here for two days.

cut someone some slack
To make allowances for someone, and not treat a failure severely
gave it some welly
Past participle of give it some welly
get some
To have sex (with)

I'm going to that new club to get some tonight.

get some
To attack or physically assault in a rapid manner

The young Marine was spoiling for a fight; he hoped to get some during his next tour of duty.

give it some welly
To apply great physical effort to (something)
give some skin
To greet or congratulate someone by slapping his or her palm; see slap me five

Long time, bro. Give me some skin.

given it some welly
Past participle of give it some welly
gives it some welly
Present participle of give it some welly
giving it some welly
Simple past of give it some welly
grab some pine
Go sit on the bench. Typically used as a taunt after a strikeout. Popularized by Giants sportscaster Mike Krukow

Strike three! Grab some pine, Meat!.

kick some tires
To shop for a vehicle or other item to purchase or invest in
ruffle some feathers
To disturb; to arouse resentment, anger, or concern

Any frank discussion of politics is sure to ruffle some feathers.

throw dirt enough, and some will stick
If enough allegations are made about someone or something, then even if they are all untrue, people's opinion of the person or thing will be diminished

Archbishop Whately used to say ‘Throw dirt enough, and some will stick;' well, will stick, but not, will stain. I think he used to mean ‘stain,' and I do not agree with him.

throw enough mud at the wall and some of it will stick
Try the same thing (or similar things) often enough, and, even if the general standard is poor, sometimes one will be successful

Believe the planners worked on the principle of throw enough mud at the wall, and some of it will stick.

throw enough mud at the wall and some of it will stick
If enough (perhaps false or reckless) accusations are made against someone, his reputation will suffer, whether or not this is deserved

Word of advice NVUS time to distance yourself from LuukH as quickly as possible and dish some dirt, otherwise well the saying goes - throw enough mud at the wall and some of it will stick.

throw enough mud at the wall, some of it will stick
If enough (perhaps false or reckless) accusations are made against a person (or organisation), his reputation will suffer, whether or not this is deserved

Perhaps If you stuff both of them into a sack and beat on it, you'll always hit the right one! is a bit like our If you throw enough mud at the wall, some of it will stick. If you attack something enough, then something is bound to take effect (although the mud and the wall one is generally about a person's reputation).

throw enough mud at the wall, some of it will stick
Try the same thing (or similar things) often enough, and, even if the general standard is poor, sometimes one will be successful

There used to be a saying that if you throw enough mud at the wall some of it will stick. Be enthusiastic and you will always sell.

to some extent
Partly; in part
some way
{a} whether
blow off some steam
(deyim) Fig. to work or play off excess energy: Those boys need to get out and let off some steam. Go out and let off steam!
catch some z's
(deyim) Sleep (the zzz in the word bubble over sleepers heads in comics)

I'm going to catch some z's before I go to work.

cut somebody some slack
(deyim) To not judge someone as severely as you usually would because they are having problems at the present time

Andrew's late again. Cut him some slack - his wife's just had a baby.

in some sense
Partially
let off some steam
(deyim) Fig. to release one's pent-up emotions, such as anger, usually verbally: I'm sorry I yelled at you. I guess I needed to let off some steam. She's not that mad. She's just letting off steam
Türkçe - İngilizce
bazısı
some purpose
instrumentality
some