some

listen to the pronunciation of some
İngilizce - Türkçe
birkaç

Kırık bir çenesi var ve birkaç dişini kaybetti. - He got a broken jaw and lost some teeth.

Babam, doğum günüm için bana birkaç CD aldı. - My father bought some CDs for my birthday.

biraz

Annem, bir meyve mağazasından biraz elma aldı. - My mother bought some apples at a fruit store.

Biraz kahve ister misin? - Do you want some coffee?

bazı

Bu yazılımı derlerken bazı sorunlarla karşılaşıyorum. - I'm having some problems compiling this software.

Bazıları yalnızca zaman geçsin diye kitap okurlar. - Some read books just to pass time.

{s} (belirsiz) bir miktar: He owns some apartment buildings. Onun apartmanları var. Make us some coffee. Bize kahve yapsana
herhangi bir

Bazı insanlar herhangi bir dine inanmıyor. - Some people don't believe in any religion.

Bu herhangi birinin yapabileceği bir şey değil. - It's not something anyone can do.

bir miktar

Tom bankadan bir miktar para çekti. - Tom withdrew some money from the bank.

Birisi bize bir miktar üzüm getirdi. - Someone has brought us some grapes.

oldukça çok

Bazı insanlar hükümetin oldukça çok fazla gücünün olduğunu düşünüyor. - Some people think the government has way too much power.

{s} süper

Ken bir miktar yumurta satın almak için süpermarkete gitti. - Ken went to the supermarket to buy some eggs.

Süpermarkete gitmek ve biraz tereyağ almak ister misin? - Would you go to the supermarket and get some butter?

bir bölümü
bazısı

Tom takım arkadaşlarının bazısıyla bankta oturdu. - Tom sat with some of his teammates on the bench.

Yöneticilerden bazısı onun şirketin başkanı olmasından yakındı. - Some of the managers complained about him becoming the president of the company.

keybir
bazıları

Birçok kelimeler hecelerine göre telaffuz edilirler fakat bazıları değil. - Many words are pronounced according to the spelling, but some are not.

Bazıları tartışmaktan nefret ederler. - Some people hate to argue.

bazı bölümleri

İngiliz önerisinin bazı bölümleri kabul edilemez görünüyor. - Some parts of the British proposal seem unacceptable.

bazı kısmı
oldukça

Mikroskop altında, bazı virüsler oldukça güzel görünür. - Under a microscope, some viruses appear quite beautiful.

Tom'un kesinlikle bazı oldukça eski-moda fikirleri var. - Tom certainly has some pretty old-fashioned ideas.

kimi

Kimi yiyecekler bizleri susatırlar. - Some kinds of food make us thirsty.

Biri yaptığı sürece ona kimin yardım ettiği Tom'un umurunda değildi. - Tom didn't care who helped him, as long as somebody did.

yaklaşık

Burası yaklaşık 500 yıl önce yapıldı. - This was built some 500 years ago.

Biz araba içinde yaklaşık 100 mil katettik. - We covered some 100 miles in the car.

{s} takriben
bir hayli

Burası bir hayli kalabalık. Haydi başka bir yere gidelim. - It's way too crowded in here. Let's go somewhere else.

{s} çok

Bazı insanlar başarıyı çok para kazanma olarak tanımlarlar. - Some people identify success with having much money.

Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir. - Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly.

hatırı sayılır
yaklaşık olarak
{s} bir takım

Biz Tom'a bir takım sorular sorduk. - We asked Tom some questions.

civarında

Onun evi Dördüncü Cadde civarında bir yerde. - His house is somewhere about Fourth Street.

O, parkın civarında bir yerde yaşıyor. - He lives somewhere around the park.

bir dereceye kadar

Söylenti bir dereceye kadar doğru. - The rumor is true to some extent.

Ona bir dereceye kadar güvenilebilir. - She can be trusted to some degree.

kimisi

Kimisi yürüyerek, diğerleri de bisikletle gitti. - Some went on foot, and others by bicycle.

epeyce
bir kısım
aşağı yukarı

Sami aşağı yukarı yüz tane kadın kaçırdı. - Sami kidnapped something like a hundred women.

Yasal harcamalar, aşağı yukarı, ona 9.000 sterline mal oldu. - The legal costs set him back something in the order of £9,000.

{s} epey
{s} bir parça

Tom bir parça müzisyen. - Tom is something of a musician.

Bir parça kağıdın üzerine, yanınızda oturan kişi hakkında hoşlandığınız bir şey yazın lütfen. - Please write, on a piece of paper, something you like about the person sitting next to you.

{s} çok iyi

O, çok iyi olduğum bir şey değil. - It's not something I'm very good at.

Denemenin birkaç hatası var fakat bir bütün olarak çok iyi. - Your essay has some mistakes, but as a whole it is very good.

{s} ne biçim
birtakım

O, Avrupa'dayken birtakım talihsizliklerle karşılaştığını duydum. - I hear he met with some kind of misfortune while he was in Europe.

Tom, kendi veda yemeğinde birtakım müstehcen espriler yaptı ve bazı meslektaşları bundan rencide oldu. - Tom told a number of off-colour jokes at his farewell dinner, and some of his colleagues were offended.

{s} acayip

Bu evle ilgili acayip bir şey var. - There's something strange about this house.

Bazen acayip bir adam olabiliyor. - Sometimes he can be a strange guy.

{s} amma
biraz/bazı
{s} bir

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

Biraz kahve ister misin? - Would you like some coffee?

kadar

Saat altıya kadar bir şekilde onu yaptırmalıyım. - I must have it done somehow by six.

Bir şey alamayacak kadar çok uzak. - To take something too far.

belirsiz bir miktar
bazu
kimileri

Kimileri televizyonun faydadan çok zarar getirdiğini iddia ediyor. - Some people insist that television does more harm than good.

biraz da
sömek
some day
günün birinde
some sort of
her hangi
some of
in bazıları
some of
-in bazıları
some day
gelecekte
some day or other
günün birinde
some day or other
bir gün
some few
bazıları
some fine day
birgün
some fine day
günün birinde
some gate
bazı yer
some ice cubes
(Gıda) birkaç parça buz
some more time
bir müddet daha
some of
bazıları

Öğrencilerden bazıları Asyalı ve diğerleri Avrupalıydı. - Some of the students were from Asia and the others were from Europe.

John geldi ve kutulardan bazılarını taşıdı. - John came and moved some of the boxes.

some of them
bazıları

Onlardan bazıları samimi değildi. - Some of them were not friendly.

Lütfen onlardan bazılarını götür. - Please take some of them.

some of those
bunlardan bazıları
some other day
başka bir gün
some other time
bir dahaki sefere
some practices
bazı uygulamalar
some sort of
bir tür
some sort of
şöyle bir
some tables
(Bilgisayar) bazı tablolar
some text
(Bilgisayar) bir kısım metin
some time
bir ara

Bir ara bir içki için buluşmalıyız. - We must get together for a drink some time.

Bir ara seni kurtarayım. - Let me save you some time.

some time ago
bir süre önce

Ben bir süre önce bu şarkıyı dinledim. - I have heard of this song some time ago.

Onu bir süre önce buldum. - I found it some time ago.

some time last week
geçen hafta bir ara
some time later
bir zaman sonra
some day
bir gün
some few
çok
some few
oldukça fazla
some like
gibi
some little
oldukça fazla
some little
çok
some of them
onların bazıları
some ... or an
(other) herhangi bir
some day or other
bir gün ya da diğer
some distance
biraz mesafe
some kind of
bir çeşit
some kind of
bir tür
some of you
biraz sizin
some one
biraz bir
some other
diğer bazı

Diğer bazı çocuklar birlikte geldi. - Some other boys came along.

Mary ve diğer bazı kadınlar birkaç saattir buradaydı. - Mary and some other women were here for a few hours.

some place
bir yerde
some say
Kimilerine
some such
Bazı tür
some tins
Bazı kutuları
some ways
bazı yolları
some what
Bazı ne
some wit
bazı zekâ
some-what
some-ne
some people
bazıları

Bazıları insanlar yaz mevsimini, diğerleri ise kışı sever. - Some people like summer, and others like winter.

Bazı insanlar dünyanın sonunun milenyumda, bazıları da 2012'de geleceğine inanıyordu ama hâlâ buradayız! - Some people thought the world was going to end at the milennium, others in 2012...but we're still here!

some people
bazı insanlar

Bazı insanlar başarıyı çok para kazanma olarak tanımlarlar. - Some people identify success with having much money.

Bazı insanlar tartışmaktan nefret ederler. - Some people hate to argue.

some place not too expensive
çok pahalı olmayan bir yer
some time
gelecekte
some time
günün birinde

Aşk, harika bir duygu, herkese hayatında günün birinde gelir. - Love, which is a wonderful feeling, comes to everyone at some time in their life.

Yeni bir cümle, şişe içindeki bir mektup gibidir: günün birinde çevrilecektir. - A new sentence is like a letter in a bottle: it will be translated some time.

some time or other
bir ara
have some shut-eye
Kestirmek, biraz uyumak
allocate (some) time
zaman ayırmak
how about some dessert
tatlı ister misiniz
in some cases
bazı durumlarda

Bazı durumlarda, pidgin birinci dil haline geldi. - In some cases, pidgin became a first language.

Bazı durumlarda, zümrütler elmaslardan daha değerli olabilir. - In some cases, emeralds can be worth more than diamonds.

allocate (some) time
vakit ayırmak
for some time
bir müddet

Bir müddet yürüyerek göle geldik. - Having walked for some time, we came to the lake.

for some time now
bir süredir
get some shut-eye
Kestirmek, biraz uyumak
in some degree
az çok
in some degree
birazcık
in some sort
bir bakıma
in some way
bi şekilde
in some ways
bir bakıma
spare some time to
vakit ayırmak
spare some time to
zaman ayırmak
throw dirt enough, and some will stick
(deyim) çamur at izi kalsın
would you please add some water to the radiator
radyatöre biraz su ekler misiniz
by some means or other
şu veya bu şekilde
for some reason
bazı nedenlerden dolayı
for some time
bir süre için

Peter bir süre için yeni bir daire bulmak için çalışıyor. - Peter has been trying to find a new apartment for some time.

Ben bir süre için izin istedim. - I asked for some time off.

in some neck of the woods
cehennemin dibinde
in some way
bazı yolla
in some ways
bazı bakımlardan
meddle some
müdahaleci
meddle some
herşeye burnununu sokan
to some a certain extent
bir dereceye kadar
to some extent
bir ölçüde

Tom bir ölçüde Fransızca konuşur. - Tom speaks French to some extent.

Tom Mary'nin sorununu bir ölçüde anlayabilir. - Tom can understand Mary's problem to some extent.

to some extent
bir dereceye kadar

Bir dereceye kadar bir kızak arabasını kontrol edebilirsiniz. - To some extent, you can control the car in a skid.

Fadıl, bir dereceye kadar Leyla'ya olanlardan sorumluydu. - Fadil was responsible to some extent to what happened to Layla.

up to some extend
bir yere kadar
at some point
bir noktada

Bir noktada, bu cümle Esperanto'ya çevrilecek. - At some point, this sentence will be translated in Esperanto.

Tom yıllarca Mary'den hoşlandı ama bir noktada onun için hisleri aşka dönüştü. - Tom liked Mary for years, but at some point, his feelings for her changed to love.

catch some rays
(deyim) Güneşlenmek; bronzlaşmak
dig some dirt up on sb
kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmak
for quiet some time
Uzun süredir, uzun süreliğine
give somebody some slack
Birisi biraz gevşeklik vermek
in some place
bir yerde
in some sense
Bazı yönlerden lgili, alâkalı
some time
kimi vakit
some people
birileri
İngilizce - İngilizce
An unspecified quantity or number of

Would you like some grapes?.

A certain proportion of, at least one

Some people like camping.

A certain number, at least one

Some enjoy spicy food, others prefer it milder.

An indefinite amount, a part

Everyone is wrong some of the time.

Of a measurement; approximately, roughly

I guess he must have weighed some 90 kilos.

An indefinite quantity

Can I have some of them?.

An unspecified amount of (something uncountable)

Would you like some water?.

A certain, an unspecified or unknown

The sequence S converges to zero for some initial value v.

a remarkable

He is some acrobat!.

A considerable quantity or number of

He had edited the paper for some years.

{a} more or less, one, not many, certain
quantifier; used with either mass nouns or plural count nouns to indicate an unspecified number or quantity; "have some milk"; "some roses were still blooming"; "having some friends over"; "some apples"; "some paper"
remarkable; "that was some party"; "she is some skier"
Some is used to mean to a small extent or degree. If Susanne is off somewhere, I'll kill time by looking around some
remarkable; "that was some party"; "she is some skier
sw`matos the body; as in merosome, a body segment; cephalosome, etc
pron. indefinite amount or quantity
as not known individually, or designated more specifically; as, some man, that is, some one man
An indefinite quantity of
A part; a portion; used pronominally, and followed sometimes by of; as, some of our provisions
emphasis You use some to emphasize that a quantity or number is fairly large. For example, if an activity takes some time, it takes quite a lot of time. The question of local government finance has been the subject of debate for some years I have discussed this topic in some detail He remained silent for some time It took some effort to conceal her relief
An unspecified or unknown
A certain; one; indicating a person, thing, event, etc
A combining form or suffix from Gr
{s} being an unknown or unspecified amount, undetermined, approximate; being unnamed; impressive, remarkable (Informal)
unknown or unspecified; "some lunatic drove into my car"; "some man telephoned while you were out"; "some day my prince will come"; "some enchanted evening"
If you refer to some of the people or things in a group, you mean a few of them but not all of them. If you refer to some of a particular thing, you mean a part of it but not all of it. Some of the people already in work will lose their jobs Remove the cover and spoon some of the sauce into a bowl Some of us are sensitive to smells, others find colours easier to remember. all Some is also a pronoun. When the chicken is cooked I'll freeze some
relatively many but unspecified in number; "they were here for some weeks"; "we did not meet again for some years"
vagueness You can use some in front of a number to indicate that it is approximate. I have kept birds for some 30 years He waited some 80 to 100 yards from the big pink villa = about
sw^ma gen
About; near; more or less; used commonly with numerals, but formerly also with a singular substantive of time or distance; as, a village of some eighty houses; some two or three persons; some hour hence
Not much; a little; moderate; as, the censure was to some extent just
some WEAK STRONG
feelings You can use some in front of a noun in order to express your approval or disapproval of the person or thing you are mentioning. `Some party!' --- `Yep. One hell of a party.'
At least one
approximately, to a certain degree; somewhat (Informal); very, considerably (Informal)
Certain; those of one part or portion; in distinction from other or others; as, some men believe one thing, and others another
emphasis You use some to emphasize that a quantity or number is fairly small. For example, if something happens to some extent, it happens a little. `Isn't there some chance that William might lead a normal life?' asked Jill All mothers share to some extent in the tension of a wedding Some fishing is still allowed, but limits have been imposed on the size of the catch
(of quantities) imprecise but fairly close to correct; "lasted approximately an hour"; "in just about a minute"; "he's about 30 years old"; "I've had about all I can stand"; "we meet about once a month"; "some forty people came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so people were at the party"
Used also pronominally; as, I have some
Considerable in number or quantity
relatively much but unspecified in amount or extent; "we talked for some time"; "he was still some distance away"
vagueness If you refer to some person or thing, you are referring to that person or thing but in a vague way, without stating precisely which person or thing you mean. If you are worried about some aspect of your child's health, call us She always thinks some guy is going to come along and fix her life
You use some to refer to a quantity of something or to a number of people or things, when you are not stating the quantity or number precisely. Robin opened some champagne He went to fetch some books Some children refuse to eat at all and others overeat. Some is also a pronoun. This year all the apples are all red. My niece and nephew are going out this morning with step-ladders to pick some
An adjective suffix having primarily the sense of like or same, and indicating a considerable degree of the thing or quality denoted in the first part of the compound; as in mettlesome, full of mettle or spirit; gladsome, full of gladness; winsome, blithesome, etc
Consisting of a greater or less portion or sum; composed of a quantity or number which is not stated; used to express an indefinite quantity or number; as, some wine; some water; some persons
some days you get the bear, other days the bear gets you
One cannot always overcome a powerful adversary
some more
toasted marshmallows and chocolate between graham crackers
some mothers do have them
Used to comment on someone clumsy or foolish
some people
expresses disgust at the actions of a person; a response to a person doing something silly, bizarre, nonsensical or ill-mannered

Person B: Oh, some people! They just need to be shot.

some time
A period of some length
Some Like It Hot
1959 film starring Marilyn Monroe and Tony Curtis (directed by Billy Wilder)
Some Like It Hot
a humorous US film, directed by Billy Wilder, which is still very popular. The main actors are Marilyn Monroe, Jack Lemmon, and Tony Curtis. The film tells the story of two men who accidentally see gangsters (=members of a group of violent criminals) murder people, and then try to escape from them by dressing as women and joining a band of women musicians (1959)
some are more equal than others
in reality not everything or everyone is equal
some consolation
partially comforting, somewhat of a relief, supportive
some day
Some day means at a date in the future that is unknown or that has not yet been decided. Some day I'll be a pilot
some day
some time, one day, in the future
some day or other
some day, at some point in time
some distance
a little distance, part of the way
some more
again, an additional amount
some of the paint has scaled off
some of the paint has peeled away, part of the paint has chipped off
some of these days
in the near future; sometime within the next few days
some other time
on another occasion, at a different time
some place
at a certain location; anywhere, somewhere
some say
people say, it is said that -
some time
quite a while
some time ago
before a great while
some time or other
one day, some day, one of these days
some times
from time to time, oftentimes, during certain periods of time
some way or other
by some means which are not clear at the moment
some(a)
unknown or unspecified; "some lunatic drove into my car"; "some man telephoned while you were out"; "some day my prince will come"; "some enchanted evening"
some(a)
quantifier; used with either mass nouns or plural count nouns to indicate an unspecified number or quantity; "have some milk"; "some roses were still blooming"; "having some friends over"; "some apples"; "some paper
some(a)
relatively many but unspecified in number; "they were here for some weeks"; "we did not meet again for some years"
some(a)
relatively much but unspecified in amount or extent; "we talked for some time"; "he was still some distance away"
-some
A body
-some
characterized by some specific condition or quality
-some
A chromosome
-some
Used to form a word indicating a group with a certain small number of members (from two to eight)
and then some
Used to confirm preceding utterance, while implying that what was said or asked is an understatement

It created a disruption, and then some.

catch some z's
to sleep

His boss found him catching some z's at his desk yesterday.

catching some zs
Present participle of catch some zs
caught some zs
Simple past tense and past participle of catch some zs
cut one some slack
To be lenient with; to give grace to someone after a mistake
cut somebody some slack
to be patient or lenient with somebody; to relax standards or expectations

Cut the new guy some slack. He's only been here for two days.

cut someone some slack
To make allowances for someone, and not treat a failure severely
gave it some welly
Past participle of give it some welly
get some
To attack or physically assault in a rapid manner

The young Marine was spoiling for a fight; he hoped to get some during his next tour of duty.

get some
To have sex (with)

I'm going to that new club to get some tonight.

give it some welly
To apply great physical effort to (something)
give some skin
To greet or congratulate someone by slapping his or her palm; see slap me five

Long time, bro. Give me some skin.

given it some welly
Past participle of give it some welly
gives it some welly
Present participle of give it some welly
giving it some welly
Simple past of give it some welly
grab some pine
Go sit on the bench. Typically used as a taunt after a strikeout. Popularized by Giants sportscaster Mike Krukow

Strike three! Grab some pine, Meat!.

kick some tires
To shop for a vehicle or other item to purchase or invest in
ruffle some feathers
To disturb; to arouse resentment, anger, or concern

Any frank discussion of politics is sure to ruffle some feathers.

throw dirt enough, and some will stick
If enough allegations are made about someone or something, then even if they are all untrue, people's opinion of the person or thing will be diminished

Archbishop Whately used to say ‘Throw dirt enough, and some will stick;' well, will stick, but not, will stain. I think he used to mean ‘stain,' and I do not agree with him.

throw enough mud at the wall and some of it will stick
Try the same thing (or similar things) often enough, and, even if the general standard is poor, sometimes one will be successful

Believe the planners worked on the principle of throw enough mud at the wall, and some of it will stick.

throw enough mud at the wall and some of it will stick
If enough (perhaps false or reckless) accusations are made against someone, his reputation will suffer, whether or not this is deserved

Word of advice NVUS time to distance yourself from LuukH as quickly as possible and dish some dirt, otherwise well the saying goes - throw enough mud at the wall and some of it will stick.

throw enough mud at the wall, some of it will stick
Try the same thing (or similar things) often enough, and, even if the general standard is poor, sometimes one will be successful

There used to be a saying that if you throw enough mud at the wall some of it will stick. Be enthusiastic and you will always sell.

throw enough mud at the wall, some of it will stick
If enough (perhaps false or reckless) accusations are made against a person (or organisation), his reputation will suffer, whether or not this is deserved

Perhaps If you stuff both of them into a sack and beat on it, you'll always hit the right one! is a bit like our If you throw enough mud at the wall, some of it will stick. If you attack something enough, then something is bound to take effect (although the mud and the wall one is generally about a person's reputation).

to some extent
Partly; in part
some way
{a} whether
blow off some steam
(deyim) Fig. to work or play off excess energy: Those boys need to get out and let off some steam. Go out and let off steam!
catch some z's
(deyim) Sleep (the zzz in the word bubble over sleepers heads in comics)

I'm going to catch some z's before I go to work.

cut somebody some slack
(deyim) To not judge someone as severely as you usually would because they are having problems at the present time

Andrew's late again. Cut him some slack - his wife's just had a baby.

in some sense
Partially
let off some steam
(deyim) Fig. to release one's pent-up emotions, such as anger, usually verbally: I'm sorry I yelled at you. I guess I needed to let off some steam. She's not that mad. She's just letting off steam
Türkçe - İngilizce
bazısı
some purpose
instrumentality
some