severe

listen to the pronunciation of severe
İngilizce - Türkçe
şiddetli

Şu anda çok şiddetli bir deprem her an olabilir. - We may have a very severe earthquake any moment now.

Toplantıya katılamamamın nedeni şiddetli bir baş ağrımın olmasıydı. - The reason I could not attend the meeting was that I had a severe headache.

(Hukuk) sert

Sert hava insanları korkutur. - Severe weather frightens people.

O, çocuklarına karşı sertti. - He was severe with his children.

{s} keskin
güç (bir şey)
şedit
çok sade
sunturlu
çok acıtan
katı

Toplantıya katılamamamın nedeni şiddetli bir baş ağrımın olmasıydı. - The reason I could not attend the meeting was that I had a severe headache.

Deneyin sonuçları karışıktı. Bazı katılımcılar olumlu tepki verdiler ama diğerleri ağır eleştiri sundular. - The results of the experiment were mixed. Some participants reacted positively, but others offered severe criticism.

sade

Ben sadece ağır bir hastalık atlattım. - I just got over a severe illness.

gösterişsiz
acı veren
kıran kırana
{s} büyük (zarar)
{s} haşin
{s} yalın
sertlik
{s} ağır

Tom ağır cezalandırılmalı. - Tom must be severely punished.

1888'deki Büyük Kar Fırtınası, Birleşik Devletler tarihinin en ağır kar fırtınalarından biriydi. - The Great Blizzard of 1888 was one of the most severe blizzards in the history of the United States.

severity şiddet
fazla ciddi
sade/zorlu/katı/sert
{s} acı

Tom şiddetli acı içindeydi. - Tom was in severe pain.

O şiddetli burun tıkanıklığından dolayı acı çekti. - He used to suffer from severe nasal congestion.

severely şiddetle
zor

Böyle bir şey hırsızlık olarak kabul edilir ve ciddi bir şekilde cezalandırılmak zorundadır. - Such a thing is considered theft and it has to be punished severely.

Her halükarda, ağır biçimde cezalandırılmak zorunda kalacak. - In any case, she'll have to be severely punished.

(Askeri,Teknik) ciddi

Ciddi gıda ve yakıt sıkıntısı vardı. - There were severe shortages of food and fuel.

Araştırmacılar ciddi bir gıda eksikliğinden muzdarip olmaya başladı. - The explorers began to suffer from a severe lack of food.

(Hukuk) vahim
severity
şiddet

Onun evden kaçması babasının şiddetinden dolayıdır. - His running away from home is due to his father's severity.

severe ambient conditions
ağır ortam şartları
severe asthma
(Tıp) yelpik
severe climate
sert iklim
severe competition environment
(Ticaret) aşırı rekabet ortamı
severe conditions
ağır şartlar
severe conflict
şiddetli geçimsizlik
severe depression
ağır depresyon
severe disablement allowance
(Ticaret) şiddetli engellilik ödeneği
severe drought
(Çevre) aşırı kuraklık
severe economic crisis
ağır ekonomik kriz
severe effects
(Tıp) ağır etkiler
severe epidemic
pandemi
severe fibrosis
(Tıp) ileri fibrozi
severe injury
ağır zarar
severe injury
ağır yaralanma
severe lachrymator
(Tıp) şiddetli göz yaşartıcı
severe losses
ağır kayıplar
severe mental retardation
(Pisikoloji, Ruhbilim) ciddi zeka geriliği
severe preeclampsia
(Tıp) ağır preeklampsi
severe provocation
ağır tahrik
severe restriction
sıkı kısıtlama
severe sanction
ağır yaptırım
severe storm
(Askeri) şiddetli fırtına
severe thunderstorm
(Meteoroloji) etkili oraj
severe thunderstorm
(Meteoroloji) kuvvetli oraj
severe trauma
ağır travma
severe winter cold
kış kıyamet
severe accident
ağır kaza
severe beating
şiddetli dayak
severe blow
ağır darbe
severe crime
ağır suç
severe wind
sert rüzgar
severe damage
(Askeri) Ağır hasar
severe damage
(Askeri) CİDDİ HASAR: Teçhizat ve tesislerden faydalanmaya devamlı şekilde engel olan hasar
severe pain
can acısı
severe weather
(Meteoroloji) etkili hava
severe weather
şiddetli hava koşulları
severe winter
karakış
serious, severe, very harmful
Ciddi, çok zararlı ciddi
severely
sert bir biçimde

Onlar Almanya'yı sert bir biçimde cezalandıracak bir antlaşma talep ettiler. - They demanded a treaty that would punish Germany severely.

Belediye başkanını sert bir biçimde eleştirdi. - He severely criticized the mayor.

sever
{f} ayırmak
severity
{i} ciddiyet

O, ciddiyet tarafında yayıldı. - He erred on the side of severity.

severely
ciddi bir şekilde

Dan cezaevi gardiyanları tarafından ciddi bir şekilde dövüldü. - Dan was severely beaten by prison guards.

Bu gemi yolculuğundaki yiyecek beni ciddi bir şekilde kabız etti. - The food on this cruise made me severely constipated.

severest
şiddetli
severity
önem
becoming severe
sertleşme
sever
ayırt etmek
sever
taksim etmek
sever
ikiye ayrılmak
sever
müşterek davayı ayırmak
sever
ilişkiyi kesmek
sever
olgunlaşmak
sever
ayrılmak

Dün birkaç çocuk okuldan erken ayrılmak zorunda kaldı. - Several boys had to leave school early yesterday.

sever
kesmek
sever
kesilmek

Şiddetli bir donmanın ardından kangrenle enfekte olduktan sonra Tom'un ayağı kesilmek zorunda kaldı. - Tom's foot had to be amputated after it had become infected with gangrene following a severe frostbite.

sever
tefrik etmek
severer
sade
severer
keskin
severest
acı
severest
en sert
severest
haşin
severest
ağır
severest
sade
severest
keskin
severity
katılık
severity
vahamet
severity
haşinlik
severity
yalınlık
severity
(Bilgisayar) önem derecesi
suffer a severe trauma
ağır bir travma geçirmek
sever
koparmak
sever
parçalanmak
sever
ayır

Dostluğumuzu kestikten sonra onun numarasını ayırdım. - I removed her number after severing our friendship.

sever
kopmak
sever
parçalamak
severely
sert olarak
severely
şiddetle

Yer fıstığına şiddetle alerjim var. - I'm severely allergic to peanuts.

Bu sabahtan beri şiddetle yağmur yağıyor, bu yüzden bir yere gitmek istemiyorum. - It has been raining severely since this morning. That's why I don't want to go anywhere.

severely
ciddi olarak

Tom ciddi olarak dövülmüştü. - Tom had been severely beaten.

Öğretmen öğrencileri ciddi olarak azarladı. - The teacher scolded his students severely.

severely
sıkı sıkı
severeness
şiddet
severity
{i} ağırlık
more severe
daha şiddetli
sever
severable ayrılabilir
sever
kesilebilir
sever
{f} paylaştırmak
sever
ayrıl/ayır
sever
{f} bölmek
sever
{f} yarmak
severely
ağır

Tom ağır biçimde yaralandı. - Tom was severely injured.

Tom bana ağır biçimde hakaret etti ama ben ona aynen karşılık verdim. - Tom insulted me severely, but I gave him tit for tat.

severity
{i} (zarara ait) büyüklük
severity
{i} sertlik
severity
{i} zorluk, güçlük
severity
(Nükleer Bilimler) şiddet, önemlilik
severity
{i} sadelik
severity
{i} (ağrıya ait) şiddet
severity
önem (derecesi)
Türkçe - Türkçe

severe teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

sever
Seven (kimse)
sever
Sevmeyi kendine huy edinmiş (kimse)
İngilizce - İngilizce
Strict or harsh
Very bad or intense
{a} cruel, rigid, strict, sharp, painful
Wells; "a hefty six-footer with a rather severe mien"; "a strict disciplinarian"; "a Spartan upbringing" intensely or extremely bad or unpleasant in degree or quality; "severe pain"; "a severe case of flu"; "a terrible cough"; "under wicked fire from the enemy's guns"; "a wicked cough
intensely or extremely bad or unpleasant in degree or quality; "severe pain"; "a severe case of flu"; "a terrible cough"; "under wicked fire from the enemy's guns"; "a wicked cough
very bad in degree or extent; "a severe worldwide depression"; "the house suffered severe damage" unsparing and uncompromising in discipline or judgment; "a parent severe to the pitch of hostility"- H
Rigidly methodical, or adherent to rule or principle; exactly conformed to a standard; not allowing or employing unneccessary ornament, amplification, etc
{s} serious, grave; acute, critical; difficult, rigorous; simple, plain; harsh, strict
unsparing and uncompromising in discipline or judgment; "a parent severe to the pitch of hostility"- H G Wells; "a hefty six-footer with a rather severe mien"; "a strict disciplinarian"; "a Spartan upbringing"
Substantial or catastrophic damage is possible or imminent
very bad in degree or extent; "a severe worldwide depression"; "the house suffered severe damage"
You use severe to indicate that something bad or undesirable is great or intense. a business with severe cash flow problems Steve passed out on the floor and woke up blinded and in severe pain Shortages of professional staff are very severe in some places. + severely se·vere·ly The UN wants to send food aid to 10 countries in Africa severely affected by the drought An aircraft overshot the runway and was severely damaged. + severity se·ver·ity Several drugs are used to lessen the severity of the symptoms
causing fear or anxiety by threatening great harm; "a dangerous operation"; "a grave situation"; "a grave illness"; "grievous bodily harm"; "a serious wound"; "a serious turn of events"; "a severe case of pneumonia"; "a life-threatening disease"
very strong or vigorous; "strong winds"; "a hard left to the chin"; "a knockout punch"; "a severe blow"
Serious in feeeling or manner; sedate; grave; austere; not light, lively, or cheerful
Wells; "a hefty six-footer with a rather severe mien"; "a strict disciplinarian"; "a Spartan upbringing"
Very strict in judgment, discipline, or government; harsh; not mild or indulgent; rigorous; as, severe criticism; severe punishment
Sharp; afflictive; distressing; violent; extreme; as, severe pain, anguish, fortune; severe cold
The person sometimes needs help with a core activity task
Severe punishments or criticisms are very strong or harsh. This was a dreadful crime and a severe sentence is necessary + severely se·vere·ly a campaign to try to change the law to punish dangerous drivers more severely. + severity se·ver·ity The Bishop said he was sickened by the severity of the sentence
strict; said of style, argument, etc
functional limitation in seeing refers to people who said they "are unable" to see words and letters in ordinary print, even with their eyeglasses on
(mob) hnyav; (mob) loj
unsparing and uncompromising in discipline or judgment; "a parent severe to the pitch of hostility"- H
severely simple; "a stark interior"
Difficult to be endured; exact; critical; rigorous; as, a severe test
splitting
Severe Acute Respiratory Syndrome
{i} SARS, highly contagious atypical form of pneumonia originating in Guangdong (Province in China)
severe acute respiratory syndrome
a respiratory disease of unknown etiology that apparently originated in mainland China in 2003; characterized by fever and coughing or difficulty breathing or hypoxia; can be fatal
severe beating
harsh beating, heavy blows
severe blow
hard hit, serious hit
severe burns
serious scalding on the skin
severe combined immunodeficiency
a congenital disease affecting T cells that can result from a mutation in any one of several different genes; children with it are susceptible to infectious disease; if untreated it is lethal within the first year or two of life
severe combined immunodeficiency
A usually fatal congenital disorder of the immune system in which the body is unable to produce enough B cells and T cells to resist infection
severe crime
serious crime, offense which bears a heavy punishment, cruel offense
severe criticism
tough review, harsh review
severe drought
serious situation of dry weather
severe inflammation
serious infection, severe contamination
severe injury
serious injury, grave harm
severe punishment
serious punishment, grave penalty, severe sentence
severe reprimand
strong rebuke, harsh scolding
severe sentence
serious punishment, heavy punishment, cruel penalty
severity
The degree of something undesirable; badness or seriousness

The severity of the offence merits a long prison sentence.

severely
extremely
sever
{v} to part by force, part, disjoin, divide
severely
{a} with severity, painfully
severeness
{n} cruel treatment, rigor, sharpness
severity
{n} cruel treatment, rigor, sharpness
battered by severe weather
pounded by stormy weather
central severe crimes unit
main division targeting on murder and other serious crimes
sever
cut off from a whole; "His head was severed from his body"; "The soul discerped from the body"
sever
To disunite; to disconnect; to terminate; as, to sever an estate in joint tenancy
sever
To make a separation or distinction; to distinguish
sever
To cut free
sever
To cut or break open or apart; to divide into parts; to cut through; to disjoin; as, to sever the arm or leg
sever
Result of rub-point which has been ignored
sever
as, to sever the head from the body
sever
To separate, as one from another; to cut off from something; to divide; to part in any way, especially by violence, as by cutting, rending, etc
sever
To keep distinct or apart; to except; to exempt
sever
To suffer disjunction; to be parted, or rent asunder; to be separated; to part; to separate
sever
{f} cut, cleave; separate, set apart; be separated, be set apart; terminate
sever
set or keep apart; "sever a relationship"
sever
To sever something means to cut completely through it or to cut it completely off. Richardson severed his right foot in a motorbike accident. oil still gushing from a severed fuel line
sever
To divide one piece of property from another to be sold or used separately
sever
set or keep apart; "sever a relationship
sever
If you sever a relationship or connection that you have with someone, you end it suddenly and completely. She severed her ties with England
severely
causing great damage or hardship; "industries hit hard by the depression"; "she was severely affected by the bank's failure"
severely
with sternness; in a severe manner; "`No,' she said sternly"; "peered severely over her glasses"
severely
to a severe or serious degree; "fingers so badly frozen they had to be amputated"; "badly injured"; "a severely impaired heart"; "is gravely ill"; "was seriously ill"
severely
In a severe manner
severely
seriously, gravely; acutely, critically
severeness
extreme plainness
severeness
{i} seriousness; acuteness; difficulty, rigorousness; simplicity, plainness; harshness, strictness
severeness
The property of being severe
severer
comparative of severe
severest
superlative of severe
severity
Gravity or austerity; extreme strictness; rigor; harshness; as, the severity of a reprimand or a reproof; severity of discipline or government; severity of penalties
severity
the degree of something undesirable; badness
severity
A degree or category of magnitude for the ultimate impact or effect of executing a given software fault, regardless of probability The severity of a defect is generally classified as "Major" or "Minor"
severity
Severity is a general indicator of how serious the problem is
severity
The severity of a particular test result is a range of values defined by boundaries, or thresholds, set by the user, administrator or Superuser NetVigil maintains three severities (OK, Warning, & Critical) divided by two thresholds Example: A ping/rtt test has Warning and Critical thresholds established at 30ms and 50ms, respectively Therefore, the severity ranges would be defined as: OK = 0ms to 29ms, Warning = 30ms to 49ms, Critical = 50ms and greater
severity
How bad or serious a disease is In asthma, severity is generally broken up into four categories: mild intermittent, mild persistent, moderate persistent, and severe persistent (Some experts also include a category for "severe intermittent" for those unusual people who most of the time have no asthma symptoms at all but occasionally have very serious or life-threatening asthma episodes ) Just as we do not know what causes asthma, we do not understand why individuals differ so much one from another in asthma severity
severity
the state of being severe
severity
The seriousness of a hazard (if not properly controlled) (5)
severity
According to Beccaria, punishments ought to proportional in their severity See also certainty and celerity, and Beccaria's arguments on proportionality
severity
Describes the degree of importance you attach to each state in a request A severity is made up of three items: a name, a number, and a color The severity color is reflected in the color of the icon for the managed object as that object is displayed in the Viewer The Request Designer offers a ready-made list of severities and allows you to create your own severity
severity
{i} seriousness; acuteness; difficulty, rigorousness; simplicity, plainness; harshness, strictness
severity
A classification of an event See also Severity Levels
severity
The quality or state of being severe
severity
First, second, or third degree corresponding to a mild, moderate, or severe injury
severity
used of the degree of something undesirable e g pain or weather
severity
Exactness; rigorousness; strictness; as, the severity of a test
severity
The degree to which an effect changes and impairs the functional capacity of an organ system
severity
excessive sternness; "severity of character"; "the harshness of his punishment was inhuman"; "the rigors of boot camp"
severity
A level assigned to an incident See incident
severity
The extent of a loss; how serious it is
severity
The quality or power of distressing or paining; extreme degree; extremity; intensity; inclemency; as, the severity of pain or anguish; the severity of cold or heat; the severity of the winter
severity
something hard to endure; "the asperity of northern winters"
severity
One of the following strings: Informational, Warning, Minor, Major, Critical The severity level of the message
severity
Harshness; cruel treatment; sharpness of punishment; as, severity practiced on prisoners of war
severity
excessive sternness; "severity of character"; "the harshness of his punishment was inhuman"; "the rigors of boot camp
Türkçe - İngilizce

severe teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

sever
fond

I am fond of reading. - Ben okumayı çok severim.

Both my father and my brother are fond of gambling. - Hem babam hem de erkek kardeşim kumarı çok severler.

sever
the likes
sever
spirited
sever
philo
sever
phile
sever
phil
sever
lover

I used to be a cat lover. - Ben bir kedi severdim.

I have been a lover of sports since I was young. - Gençliğimden beri bir spor sever oldum.

severe