press

listen to the pronunciation of press
İngilizce - Türkçe
{f} baskı yapmak

Sana baskı yapmak istemiyoruz. - We don't want to pressure you.

Sana baskı yapmak istemiyorum. - I don't wanna press you.

bastırmak
{f} basmak

Tüm yapmanız gereken düğmeye basmaktır. - All you have to do is press the button.

Fotoğraf çekmek için tek yapman gereken bu düğmeye basmaktır. - To take a photo, all you need to do is to press this button.

pres

Şu anda ilgilenecek birkaç presleme sorunumuz var. - We have a few pressing issues to deal right now.

Meyve prese girmeden önce güzel parçalanmış olmalıdır. - The fruit must be finely fragmented, before it can go into the press.

{i} basın

Oda basın konferansının başlamasını bekleyen muhabirlerle tıka basa doluydu. - The room was jam-packed with reporters waiting for the press conference to begin.

O, her gün kan basıncı ölçtürmek zorundadır. - He has to have his blood pressure taken every day.

baskı

Baskı altında daha iyi çalışırım. - I work better under pressure.

Vergi reformu için baskı artıyor. - The pressure for tax reform is growing.

(fiil) baskı yapmak, sıkıştırmak, sıkmak, basmak, sıkmak (limon vb.), topluca ilerlemek, zorlamak, ütülemek, preslemek, acil olmak
sıkıp suyunu çıkarmak
yazılı basın
basın yayın
(Otomotiv) kalıp
(Spor) yakın savunma yapmak
(Spor) yoğun savunma
tazyik etmek
preste sıkıştırmak
medya
baskı makinesi
sıkıştırarak itmek
(Mekanik) presle basma
suyunu çıkarmak
sıkışma

Ben paraya sıkışmadım. - I'm not pressed for money.

hızlandırmak
çabuklaştırmak
{f} bas

Lütfen VCR'a bir kaset koy ve kayıt butonuna bas. - Please put a cassette in the VCR and press the record button.

O, her gün kan basıncı ölçtürmek zorundadır. - He has to have his blood pressure taken every day.

makine

Makineyi çalıştırmak için bu butona basın. - Press this button to start the machine.

bası

Çıkıştaki akış hızı, çıkış kapakçığının etrafındaki basınç farkıyla orantılıdır. - The exit flowrate is proportional to the pressure difference around the exit valve.

Oda basın konferansının başlamasını bekleyen muhabirlerle tıka basa doluydu. - The room was jam-packed with reporters waiting for the press conference to begin.

toplanmak
basım
üstelemek
basın mensupları
ısrar etmek
matbaa

Matbaanın icadı önemli bir teknolojik gelişmeydi. - The invention of the printing press was a major technological advance.

çap
koşuşmak
hızla ilerlemek
ütüleme
tazyik
ütülemek
gazeteciler

Ünlü sanatçılara gazeteciler tarafından baskı yapılır. - Famous artists are pressed by journalists.

sıkıştırma
cendere
üşüşmek
ütü yapma
sıkma makinesi
iş çokluğu
çap olunma
{i} pres ütü
matbuat
toplaşmak
(el) sıkma
iş sıkışıklığı
basımevi
matbaa makinesi
sıkıştırmak
sıkmak
{f} bastır

Dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı. - She pressed her lips firmly together.

Yüzünü vitrine bastırdı. - He pressed his face against the shop window.

bahriye hizmetine zorlamak
press baskı yap/bastır
{i} sıkacak
{i} zorla askere alma
{f} sıkmak (limon vb.)
{f} acil olmak
{i} izdiham
zorla hizmete almak
{i} baskı/matbaa makinesi
özellikle bahriyeye zorla alma
{i} sıkışıklık
{f} basmak: Press the button. Düğmeye bas
{i} yayınevi
{f} preslemek
press coverage
Bir haberin, olayın vs. yazılı basında tutuluşu
press conference
basın toplantısı
press on
(deyim) çaba harcamaya devam etmek
press agent
basın danışmanı
press brake
(Mekanik) apkant pres
press fit
presle geçirme
press for
ısrarla istemek
press law
basın hukuku
press member
basın mensubu
press review
(Basın) basın özeti
press up
(Spor) şınav çekmek
press agent
basın sözcüsü
press agent
haber ajanı
press association
basın kurumu
press box
gazeteciler locası
press box
basın mensuplarına ayrılan yer
press down
aşağı bastır
press fit
presle geçme
press for
baskı yap
press forward
hızla ilerlemek
press forward
hızla ilerle
press forward
acele etmek
press gallery
basın locası
press in
presle geçirmek
press into thin sheets
ince kağıtlara bas
press law
basın yasası
press on
presle basarak geçirmek
press out
presle basarak çıkarmak
press release
basın bildirisi
press the shutter
deklanşöre basmak
press a claim
(Kanun) Hak iddiasında bulunmak
press a criminal charge
Biri hakkında cezai soruşturma başlatmak
press a key
Bir tuşa
press are not allowed in
Başında izin verilmez
press bibliography
basın bibliyografyası
press brake
abkant
press charges
basın ücretleri
press cloth
pres bezi
press counsellor
Basın danışmanı
press forging
preste dövme
press into thin sheets
ince kâğıtlara baş
press kit
basın kiti
press money into s.o.´s hand
birinin eline para sıkıştırmak
press office
basın ofisi
press out
çıkışı basın
press pass
Basın kartı
press portofolio
basın portofolio
press preview
Başına verilen on gösterim etkinliği
press room
baskı odası
press room
Basın odası
press s.o. for s.t
ısrarla birinden bir şey istemek, bir şey için birini sıkıştırmak
press s.o. into service
birini seferber etmek, birini işe koşmak
press s.o.´s hand
birinin elini sıkmak
press s.t. into service
bir şeyi hizmete sokmak
press-gang
zorla asker, zorla toplama asker bölüğü
press-up
(Spor) sınav
press-up
Baskı
press-up
(spor) Rakibi sıkıştırma
pressed
{s} sıkışık

Paraya sıkışık değilim. - I'm not pressed for money.

O her zaman paraya sıkışıktır. - He is always pressed for money.

pressing
{s} baskılayıcı
pressing
ivedi

1894 yılında maddi sorun tekrar ivedi oldu. Küçük ailesiyle birlikte, doktor Grodno'ya taşınmak zorunda kaldı. - In 1894 the material question again became pressing. With his little family, the doctor had to move to Grodno.

pressing
acele
pressing
acil

Çözecek bazı acil sorunlarımız var. - We have some pressing problems to solve.

Tartışmak için daha acil şeylerimiz var. - We have more pressing things to discuss.

press on
devam etmek
pressed
baskılanmış
pressed
preste sıkıştırılmış
pressed
sıkılmak
pressed
basılmak
pressing
sıkboğaz eden
pressing
(Mekanik) presle basma işlemi
pressing
ivedili
pressing
ütü

Bu pantolonların ütülenmeye ihtiyacı var. - These trousers need pressing.

pressing
(Mekanik) presle şekillendirme
pressing
basarak
pressing
(Tekstil) ütülemek
pressed
-si olmayan
pressed
{f} bas

O biraz daha uzun kalmam için bana baskı yaptı. - He pressed me to stay a little longer.

Butona bastı ve bekledi. - He pressed the button and waited.

presser
matbaacı
presser
basımcı
presser
ütücü
presser
pres ustası
pressing
{f} bas

Zaman baskı yapıyor ve acil eylem gerekli. - Time is pressing, and quick action is needed.

Sendika yüzde on oranında ücret zammı için baskı yapıyor. - The union is pressing for a ten-percent pay hike.

press to
basın
pressed
preslenmiş
to print
yazdırmak için
press conference
(Politika, Siyaset) basın konferansı
press down
aşağı bastırmak
press for
için baskı yapmak, -i ısrarla istemek: They are pressing for more time. Onlara daha çok zaman verilmesi için baskı yapıyorlar
press for
sıkıştırmak
press for
ihtiyaç göstermek
press for
baskı yapmak (için)
press for
(deyim) press for sth. istemek
press for
lehinde propaganda yapmak
press for
baskı yapmak
press on
üşüşmek
press release
(isim) basın bülteni
press release
{i} basın bülteni

Şirket bir basın bülteni yayınladı. - The company released a press release.

press stud
çıtçıt
press up
rakibi sıkıştırma
press up
baskı [spor.]
pressed
pressed brick fırına sürülmeden önce kalıba konulmuş tuğla
pressed
be pressed for time vakti olmamak
pressed
acele işi olmak
pressed
{s} sıkışmış
pressed
bastırılmış
pressed
{s} prese, preste sıkıştırılmış: pressed steel prese çelik
pressed
sıkışık/ezilmiş
pressed
press baskı yap/bastır
pressed
{s} sıkıştırılmış
pressed
{s} ütülenmiş
pressed
prese
presser
{i} presci
presser
{i} baskı silindiri
presser
{i} pres makinesi
presser
(Tekstil) presçi
presser
{i} pres
pressing
evgin
pressing
{i} sıkma
pressing
pressinglysıkıştırarak
pressing
{i} presleme

Şu anda ilgilenecek birkaç presleme sorunumuz var. - We have a few pressing issues to deal right now.

pressing
press baskı yap/bastır
pressing
{i} plak
pressing
ısrarlı/acil
pressing
{s} sıkıştıran
pressing
{s} ısrarlı
pressing
{i} basma
pressing
{i} zımbalama
pressing
{i} sıkıştırma
pressingly
ısrarla/acilen
İngilizce - İngilizce
to hasten, urge onward
An exercise in which weight is forced away from the body by extension of the arms or legs

This is the fourth set of benchpresses. There will be five more; then there will be five sets of presses on an inclined bench.

to drive or thrust by pressure, to force in a certain direction

to press a crowd back.

to clasp, hold in an embrace; to hug

The illustrious infant to her fragrant breast (Dryden, Illiad, VI. 178.).

to weigh upon, oppress, trouble

He would reveal, but dare not.-Sir, be comforted. (Fletcher, Pilgrim, I. 2.).

to print
to throng, crowd
to compress, squeeze

to press fruit for the purpose of extracting the juice.

An enclosed storage space (eg closet, cupboard)

Put the cups in the press.

to exert weight or force against, to act upon with with force or weight
to urge, beseech, entreat

God heard their prayers, wherein they earnestly pressed him for the honor of his great name. (Winthrop, Hist. New England, II. 35).

to lay stress upon, emphasize

If we read but a very little, we naturally want to press it all; if we read a great deal, we are willing not to press the whole of what we read, and we learn what ought to be pressed and what not. (M. Arnold, Literature and Dogma, Pref.).

To flatten a selected area of fabric using an iron with an up-and-down, not sliding, motion, so as to avoid disturbing adjacent areas
A collective term for the print based media (both the people and the newspapers)

according to a member of the press.

to force to a certain end or result; to urge strongly, impel

The two gentlemen who conducted me to the island were pressed by their private affairs to return in three days. (Swift, Gulliver's Travels, III. 8).

to reduce to a particular shape or form by pressure, especially flatten or smooth

to press a hat.

A printing machine

Stop the presses!.

An additional bet in a golf match that duplicates an existing (usually losing) wager in value, but begins even at the time of the bet

He can even the match with a press.

A device used to apply pressure to an item

a flower press.

{n} an instrument for pressing, a case for clothes, crowd, act of forcing men into sevice, instrument used for printing
{v} to squeeze, crush, crowd, urge, force
Process of squeezing the last remaining drops of juice or wine from the grape skins during or after fermentation Also, the machine used for pressing
Pressure

I have been under a lot of pressure lately. - I've been under a lot of pressure lately.

I've been under a lot of pressure lately. - I have been under a lot of pressure lately.

To apply pressure to an item
lift weights; "This guy can press 300 pounds"
Allows combat to move to another round Both players may successively cancel presses until one player relents
The most commonly used strategy is the basic "man to man" defence The idea is to tightly mark each offensive player without fouling Defenders should always position themselves between their goal and the player they are guarding Each pass should be pressured Defenders guarding players without the ball should favour the passing lane side to frustrate a reception
A multitude of individuals crowded together; &?; crowd of single things; a throng
{i} journals and newspapers collectively; act or process of printing; roller used to flatten or straighten objects; pressure, act of pressing
crowd closely; "The crowds pressed along the street"
If you press something somewhere, you push it firmly against something else. He pressed his back against the door They pressed the silver knife into the cake
To move on with urging and crowding; to make one's way with violence or effort; to bear onward forcibly; to crowd; to throng; to encroach
force or impel in an indicated direction; "I urged him to finish his studies"
A machine that transfers lettering or images by contact with various forms of inked surface onto paper or similar material fed into it in various ways
Specifically, a printing press
If you press for something, you try hard to persuade someone to give it to you or to agree to it. Police might now press for changes in the law They had pressed for their children to be taught French. = push
the act of pressing; the exertion of pressure; "he gave the button a press"; "he used pressure to stop the bleeding"; "at the pressing of a button" a weightlift in which the barbell is lifted to shoulder height and then smoothly lifted overhead any machine that exerts pressure to form or shape or cut materials or extract liquids or compress solids a machine used for printing clamp to prevent wooden rackets from warping when not in use the gathering and publishing of news in the form of newspapers or magazines newspaper writers and photographers place between two surfaces and apply weight or pressure; "pressed flowers" exert pressure or force to or upon; "He pressed down on the boards"; "press your thumb on this spot" make strenuous pushing movements during birth to expel the baby; "`Now push hard,' said the doctor to the woman" press from a plastic; "press a record" create by pressing; "Press little holes into the soft clay" crowd closely; "The crowds pressed along the street" be urgent; "This is a pressing problem
press from a plastic; "press a record"
exert pressure or force to or upon; "He pressed down on the boards"; "press your thumb on this spot"
A type of defense in which everyone is covered tightly, man-to-man TOP
A commission to force men into public service, particularly into the navy
If someone presses their claim, demand, or point, they state it in a very forceful way. The protest campaign has used mass strikes and demonstrations to press its demands
be urgent; "This is a pressing problem"
An apparatus or machine by which any substance or body is pressed, squeezed, stamped, or shaped, or by which an impression of a body is taken; sometimes, the place or building containing a press or presses
squeeze or press together; "she compressed her lips"; "the spasm contracted the muscle"
If you press someone, you try hard to persuade them to do something. Trade unions are pressing him to stand firm Mr King seems certain to be pressed for further details She smiles coyly when pressed about her private life
To drive with violence; to hurry; to urge on; to ply hard; as, to press a horse in a race
An upright case or closet for the safe keeping of articles; as, a clothes press
Increasing an already agreed bet on the result of a match once it has started
An attempt to push the opponent's blade aside or out of line; depending on the opponent's response, the press is followed by a direct or indirect attack
The mouse button is pressed while the pointer is over the button
The act of pressing or thronging forward
To straiten; to distress; as, to be pressed with want or hunger
To oppress; to bear hard upon
clamp to prevent wooden rackets from warping when not in use
If you press charges against someone, you make an official accusation against them which has to be decided in a court of (Hukuk) I could have pressed charges against him
the act of pressing; the exertion of pressure; "he gave the button a press"; "he used pressure to stop the bleeding"; "at the pressing of a button"
When a newspaper or magazine goes to press, it starts being printed. We check prices at the time of going to press. Associated Press drill press hydraulic press The Press punch press rotary press
a tall piece of furniture that provides storage space for clothes; has a door and rails or hooks for hanging clothes
ask for or request earnestly; "The prophet bid all people to become good persons"
An East Indian insectivore (Tupaia ferruginea)
place between two surfaces and apply weight or pressure; "pressed flowers"
To indicate that a story is being printed
a weightlift in which the barbell is lifted to shoulder height and then smoothly lifted overhead
create by pressing; "Press little holes into the soft clay"
Using an iron to flatten and smooth fabric, seams, or blocks by pressing and lifting the iron from the fabric(s), to avoid moving the iron back and forth on the fabric, which can create stretch and distortion
To try to force (something upon some one); to urge or inculcate with earnestness or importunity; to enforce; as, to press divine truth on an audience
It is arboreal in its habits, and has a bushy tail
exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person; be an advocate for; "The liberal party pushed for reforms"; "She is crusading for women's rights"; "The Dean is pushing for his favorite candidate"
If you press a button or switch, you push it with your finger in order to make a machine or device work. Drago pressed a button and the door closed Press is also a noun. a TV which rises from a table at the press of a button
press agency
An organisation that gathers and distributes news
press agent
A person who organizes the publicity for a firm or organization, and acts as an intermediary with the press and other media
press agents
plural form of press agent
press avail
An open-ended question and answer session with the media
press availability
An event at which a politician is made available for questioning by the media
press avails
plural form of press avail
press box
The section in a stadium or arena set aside for the press, or specifically for sportscasters

In major league stadiums the press box is usually located between the first and second decks in the loge level.

press box
In a cotton gin, the box in which lint is compacted by a tramper

In most gins cotton is packaged in a double-box press wherein the lint is initially compacted in one press box by a mechanical or hydraulic tramper.

press brake
A machine used in cold-forming sheet metal or strips of metal into desired profiles
press brakes
plural form of press brake
press card
A press or media credential issued as identification to newsgatherers who work professionally in media. The principal occupations covered are reporters and writers, photographers, film and video camera operators and crews and other broadcasting workers such as producers and researchers
press charges
To formally accuse a person of a crime, especially by an ordinary person

I'm pressing charges against you for assaulting me.

press conference
A question and answer session with members of television, print and other media
press conferences
plural form of press conference
press corps
A collective term for all the press members

Being in the national press corps in some countries is downright dangerous.

press gaggle
A noisy crowd of journalists
press gaggle
An informal off-camera briefing given by a spokesperson or politician
press gaggles
plural form of press gaggle
press kit
A packaged set of promotional and news materials about a person, band or product for media to use. The kit will often include a cd or demo along with reviews, photos, and background information. The kit is distributed to media sources, such as radio stations and newspapers
press office
A department within a company or organization with responsibility for dealing with the press
press on
to persist, continue to advance
press out
Obtain from a substance, as by mechanical action

Italians express coffee rather than filter it.

press out
Press from a plastic, as of records
press out
Extinguish by crushing; as a cigar
press pool
A group of news organizations pooling their resources in the collection of news. A video pool or pool feed is then distributed to members of the pool, who are free to edit it or use it as they see fit
press relations
The tasks of building, maintaining and exploiting good relationships between an organization and print and broadcast media organizations
press release
An official written statement that is sent to the media so that it can be publicized
press releases
plural form of press release
press roll
A type of heavy roller, especially as used in papermaking
press roll
A type of drumroll whereby the drumsticks are pressed against the skin of the drum

I really went for Ray's press roll on the drums; he was the first fay boy I ever heard who mastered this vital foundation of jazz music.

press the flesh
To shake hands and socialize, especially in a political gathering

Bill Clinton was in full campaign form Tuesday. Hours behind schedule, he stopped to press the flesh with everyone in sight.

press time
The time that a publication is sent to be printed. Commonly used in reference to newspapers
press times
plural form of press time
press tits
To initiate a start up sequence (RAF/aircrew slang)
press-gang
To coerce somebody into doing something that they are reluctant to do
press-gang
To force men into military or naval service
press-gang
A body of men employed to force others into military or naval service
press-up
push-up (exercise)
press lips
(Ev ile ilgili) Pull lips together when thinking about something or feel doubt about it
press coverage
News etc. about something in newspapers, and magazines and other media
press ahead
Continue in one's action
press card
A press pass (alternately referred to as a journalist pass or a press card) grants some type of special privilege to journalists. Some cards have recognized legal status, others merely indicate that the bearer is a practicing journalist. The nature of the benefits is determined by the type of issuing agency, of which there are three major categories: news organizations, law-enforcement agencies, and event organizers (usually for a specific single affair like a corporate press conference). Each type of card grants different authorizations, thus it is often necessary or desirable for reporters to hold multiple press passes simultaneously
press charges
Press (or prefer) charges: accuse someone formally of a crime so that they can be brought to trial
press home your advantage
(deyim) Use an advantage that you already have in order to succeed
press pass
A press pass (alternately referred to as a journalist pass or a press card) grants some type of special privilege to journalists. Some cards have recognized legal status, others merely indicate that the bearer is a practicing journalist. The nature of the benefits is determined by the type of issuing agency, of which there are three major categories: news organizations, law-enforcement agencies, and event organizers (usually for a specific single affair like a corporate press conference). Each type of card grants different authorizations, thus it is often necessary or desirable for reporters to hold multiple press passes simultaneously
any press is good press
Being mentioned in the media is beneficial to the subject because it gets publicity
pressed
Simple past tense and past participle of press
pressed
Under strain or deprivation

He found himself hard pressed.

presser
A press conference or press briefing
presser
A press release
pressing
A metal or plastic part made with a press
pressing
Present participle of press
pressing
Needing urgent attention

I come on business.—Private,” he added, with a glance at the man who stood looking on, “and very pressing business.”.

pressingly
With a sense of urgency, because it is very important

I wrote pressingly to Mr. Boone to raise men with all expedition to join capt. Floyd.

presser
{n} one who presses or works at press
pressing
{a} squeexing, crushing, urgent
pressingly
{a} with force, closely, urgently
Press Release
pr
press conference
means a meeting with the media, organised by an individual or organisation to give the media information or to express their opinion about something
press conference
A presentation of information to a group of reporters Press conferences are frequently held in Room 1190 of the Capitol, the Governor's press room, available to members on a reservation basis (445-4571)
press conference
A press conference is a meeting held by a famous or important person in which they answer journalists' questions. She gave her reaction to his release at a press conference. An interview held for news reporters by a political figure or famous person. Also called news conference. a meeting held by a person or group at which they answer questions from people who write or present news reports
press conference
a setting in which multiple interviewers interview one interviewee
press conference
group interview granted to newsmen so as to notify the public through the media about a particular event
press conference
A gathering of the media where breaking or extremely important news is announced
press conference
a meeting to which media personnel are invited by a government body, organisation or company seeking to make a public announcement, usually to gain favourable publicity or to offset some negative reaction
press conference
a conference at which press and tv reporters ask questions of a politician or other celebrity
press conference
A meeting in which a business or organization invites media members to hear an announcement about a newsworthy event
press conference
A presentation of information to a group of reporters Press conferences are frequently held in Room 1190 of the Capitol, the Governor's press room, which is available to Members on a reservation basis (445-4571)
press conference
A meeting called to announce a major new event p 508
press down
force downwards, oppress
press down
press down; "Depress the space key
press down
press down; "Depress the space key"
press down
atto
press for
insistently demand; refer to over and over
press kit
Provides reporters, reviewers, bookstore managers and others information on the book It includes a press release, author biography, book cover, testimonials, etc
press kit
An information package, usually a folder with flaps or pockets, containing a press release, glossy photo of the author, information from the book, advance quotes or reviews for the book Used as a publicity or sales promotion tool
press kit
- A collection of editorial and promotional materials distributed to the media about a person, product, or company Journalists use these materials to learn about the subject Michael J Motto Public Relations has found that a concise, well-written press kit is an invaluable aid in generating print media publicity Increasingly, audio and videotaped press kits are used to solicit radio and TV journalists' attention
press kit
A packaged set of promotional materials, such as photographs and background information, for distribution to the press, as at a news conference or before the release of a new product
press kit
A folder containing articles, news releases, feature stories, and photographs about a company, product, or person
press kit
A folder of materials about your book sent to the media to alert them to your book’s release
press kit
Kit that contains brochures, newsletters and other information used in public
press on
If you press on, you continue with a journey, even though it is becoming more difficult or more dangerous. I considered turning back, but it was getting late, so I pressed on. = keep going
press on
continue moving forward
press on
If you press on or press ahead, you continue with a task or activity in a determined way, and do not allow any problems or difficulties to delay you. Organizers of the strike are determined to press on Poland pressed on with economic reform
press out
obtain from a substance, as by mechanical action; "Italians express coffee rather than filter it
press out
press from a plastic; "press a record"
press out
obtain from a substance, as by mechanical action; "Italians express coffee rather than filter it"
press out
extinguish by crushing; "stub out your cigar"
press release
A written alert to the media Should explain the who, what, when, where and why of a story
press release
{i} news release, statement or announcement or other newsworthy item provided to the press or the media (provided by government agency, company, organization, etc.)
press release
an announcement released to the news media by a government body, organisation or firm, usually to obtain publicity or to offset some negative reaction to it or its products; also called a News Release
press release
A brief news articles highlighting an important event, program, or piece
press release
Pictures sent with text to the press often by Public Relations Companies to promote a product, event or person
press release
SmartSCAN adds virtual colonoscopy screening to its current list of heart, lung and full body scan offerings
press release
An information sheet about a book and its author, used as a publicity tool
press release
A public relations announcement issued to the news media and other targeted publications for the purpose of letting the public know of company developments
press release
an announcement distributed to members of the press in order to supplement or replace an oral presentation
press release
means a statement prepared especially for distribution to the press
press release
A formal printed announcement by a company about its activities that is written in the form of a news article and given to the media to generate or encourage publicity
press release
an announcement made by an organisation or an individual distributed for use by the media
press release
A press release is a written statement about a matter of public interest which is given to the press by an organization concerned with the matter. An announcement of an event, performance, or other newsworthy item that is issued to the press. an official statement giving information to the newspapers, radio, or television
press release
A marketing tool used to get media coverage for a business and their products A press release follows a prescribed format and is sent to all forms of media: print, radio, television, and so forth Also called news release
press stud
A press stud is a small metal object used to fasten clothes and is made up of two parts which can be pressed together. = popper
press stud
snap, snap fastener, fastener which makes a snapping sound when opened or closed (British)
press up
(British) push up, exercise in which a person rests face down in a horizontal position with his palms flat on the floor beneath his shoulders and then raises and lowers his body by straightening and bending the arms
pressed
{s} urgent, pressing, crucial; stressed, under pressure; squeezed, expressed
pressed
If you say that you are pressed for time or pressed for money, you mean that you do not have enough time or money at the moment. Are you pressed for time, Mr Bayliss? If not, I suggest we have lunch. see also hard-pressed. be pressed for time/money etc to not have enough time, money etc
pressed
past of press
pressed
compacted by ironing
presser
One who, or that which, presses
presser
{i} one who applies weight or force; one who irons, one who removes creases by applying pressure
presser
a press conference
presser
A person or device that removes wrinkles, usually from clothing
presses
third-person singular of press
presses
plural of press
pressing
The extraction of juice from fruit using a press
pressing
extraction of the grapes juice which will give the future wine, obtained by pressing the murk Press wine : a wine made with the murk left in the bottom of the vat after the drop wine has been taken off
pressing
Urgent insistence
pressing
Insistent, earnest, or persistent
pressing
compelling immediate action; "too pressing to permit of longer delay"; "the urgent words `Hurry! Hurry!'"; "bridges in urgent need of repair"
pressing
a metal or plastic part that is made by a mechanical press
pressing
{i} copy of a recording, duplicate of a disc
pressing
a metal or plastic part that is made by a mechanical press compelling immediate action; "too pressing to permit of longer delay"; "the urgent words `Hurry! Hurry!'"; "bridges in urgent need of repair
pressing
A phonograph record; a number of records pressed at the same time
pressing
{s} stressed, under pressure; urgent, crucial; imperative, demanding, important; insistent, persistent
pressing
The process of improving the appearance of clothing by removing creases with a press or an iron
pressing
The application of pressure by a press or other means
pressing
extracting the juice by crushing the grapes in a wine press
pressing
Urgent; exacting; importunate; as, a pressing necessity
pressing
Act of pressing the grapes or the bagasse with the purpose of extracting the must
pressing
The alkaline cellulose soaked in sodium hydroxide solution has its surplus alkaline liquor removed in the alkalizing machine
pressing
dies are used in hydraulic presses utilizing as much as 150 tons of pressure to blank or cut unusual designs or geometric shapes that cannot be formed by hand spinning
pressing
1. A pressing problem, need, or issue has to be dealt with immediately. It is one of the most pressing problems facing this country = urgent see also press. needing to be discussed or dealt with very soon = urgent pressing problem/matter/need etc
pressing
the act of pressing; the exertion of pressure; "he gave the button a press"; "he used pressure to stop the bleeding"; "at the pressing of a button"
pressing
or juice which is pressed from the grapes after the freerun has been drained off
pressing
a method of straightening kinky hair with a heated iron or comb
pressingly
importantly. Often used with more in this sense
pressingly
in a pressing manner
pressingly
With enthusiasm. With friendly encouragement
pressingly
urgently, in the manner of requiring immediate attention
press