deposit

listen to the pronunciation of deposit
İngilizce - Türkçe
{i} emanet

Emanet anahtarın nerede? - Where's your safety deposit key?

Ona bir emanet verdim ve sonra o ortadan kayboldu. - I gave him a deposit and then he disappeared.

{i} depozito

Depozito olarak üç aylık kira vermelisiniz. - You have to give three months' rent as a deposit.

Bir güvenlik depozitosuna ihtiyacın var mı? - Do you require a security deposit?

birikinti,v.biriktir: n.birikim
(Tıp) Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde
depo

Depozito olarak üç aylık kira vermelisiniz. - You have to give three months' rent as a deposit.

Depozito vermek zorunda mıyım? - Do I have to leave a deposit?

{i} birikim

Burada 1000 dolarlık bir birikimim var. - I have a deposit of a thousand dollars here.

birikinti
{i} yatırılan para
tortu
bırakmak
kapora
(bankaya) yatırmak
(kapora) vermek
{f} biriktir

Bankaya para yatırdığında, onu biriktirirsin. - When you put money in the bank, you deposit it.

koymak

Uygun olan bir çelik kasaya değerli eşyalarımı koymak istiyorum. - I'd like to put my valuables in a safe deposit box, if any are available.

depozit

Daire için 900 euro depozito ödedi. - She paid a €900 deposit for the appartment.

Depozito vermek zorunda mıyım? - Do I have to leave a deposit?

(tortu) bırakmak
mevduat

Bankada 500.000 yenlik bir mevduatım var. - I have a deposit of 500,000 yen at the bank.

Bu mevduat yüzde üç faiz taşımaktadır. - This deposit bears three percent interest.

{f} yumurtlamak
{i} teminât
(Nükleer Bilimler) tortu,yatak (madencilik)
{f} para yatırmak

Beyefendi, ben para yatırmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? - Sir, I would like to deposit my money. How do I do that?

Biraz para yatırmak istiyorum. - I want to deposit some money.

{i} depozit, depozito; kaparo, pey akçesi: The salesman asked for a thirty million lira deposit. Satıcı otuz milyon lira depozit
deposit account mevduat hesabı
{f} tortu bırakmak
{i} katman
(İnşaat) depozit, artık
vermek

Depozito vermek zorunda mıyım? - Do I have to leave a deposit?

{f} çökelmek
{f} bankaya yatırmak
tabaka

Sel bir çamur tabakası oluşturdu. - The flood deposited a layer of mud.

{f} yatırmak

Beyefendi, ben para yatırmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? - Sir, I would like to deposit my money. How do I do that?

Biraz para yatırmak istiyorum. - I want to deposit some money.

{f} emanet etmek
demand deposits vadesiz mevduat money on deposit bankadaki para
pey
{f} yerleştirmek
rehin
teminat akçesi
döküntü
deposit account
mevduat hesabı
deposit account
vadeli hesap
deposit account
tasarruf hesabı
deposit bank
mevduat bankası
deposit book
banka cüzdanı
deposit book
mevduat cüzdanı
deposit box
emanet sandığı
deposit business
mevduat işleri
deposit credit
mevduat kredisi
deposit interest
mevduat faizi
deposit rate
mevduat faizi
deposit slip
bordro
deposit slip
mevduat fişi
deposit attack
birikinti korozyonu, birikinti yenimi
deposit for purchase
mubayaat depozitosu
deposit insurance
mevduat sigortası
deposit money
kaydı para
deposit receipt
mevduat makbuzu, depozit makbuzu
deposit to be paid
ödenecek,depozito, yatırılacak depozito
deposit collection
(Askeri) EMANET KİTAP KOLEKSİYONU: Devamlı bir kütüphaneye sahip olmayacak kadar küçük birliklere kitap temini maksadıyla, bir özel hizmetler kütüphanesi veya kitap deposundan dağıtılan kitap koleksiyonu
deposit fund account
(Askeri) EMANET HESABI, MEVDUAT HESABI: Tertip veya sarf kararın alınmasına intizaren elde tutulan paralarla, devlet tarafından, bir mali müessese veya banka gibi elde tutulan paraların alınması ve sarfı için tesis edilmiş bir hesap
deposit slip
para yatırma formu
demand deposit
depozito isteği
demand deposit
vadesiz mevduat
demand deposit account
(Finans) vadesiz mevduat hesabı
demand deposit
(fiil)desiz mevduat
depositor
{i} para yatıran kimse
metalliferous deposit
maden yatağı
deposition
{i} (tortu) bırakma
deposition
(Nükleer Bilimler) kireçlenme
deposition
yeminli ifade verme
coal deposit
(Madencilik) kömür yatakları
copper deposit
(Madencilik) bakır yatakları
deposition
(Kanun) şahidin ifadesinin alınması
dust deposit
toz toplanması
gold deposit
(Madencilik) altın yatağı
government deposit
(Ticaret) resmi mevduat
limestone deposit
(Madencilik) kireçtaşı yatağı
notice deposit
(Ticaret) ihbarlı mevduat
restricted bank deposit
(Ticaret) vadeli mevduat
active deposit
radyoaktif birikinti
aeolian deposit
rüzgar yığıntısı
aeolian deposit
rüzgâr yığıntısı
alluvial deposit
lığ
alluvial deposit
alüvyon
alluvial ore deposit
alüvyonlu maden yatağı
bank deposit
banka mevduatı
calcareous deposit
kireçli tortu
carbon deposit
karbon kiri
carbon deposit
is
carbon deposit removal
karbon kirini giderme
carbonaceous deposit
karbonlu depozit
cathode deposit
katot birikintisi
certificate of deposit
mevduat sertifikası
contact deposit
kontak yatak
deposition
yeminli tanıklık
deposition
çöküntü
depositor
yatıran
depositor
mudi
deposits
mevduat
fixed deposit
sabit vadeli mevduat
foreign exchange deposit
döviz mevduatı
glacial deposit
buzul çökeltisi
lacustrine deposit
göl birikintisi
magmatic ore deposit
magma cevher yatağı
mineral deposit
maden yatağı
mineral deposit
maden damarı
ore deposit
cevher yatağı
safe deposit
kasa dairesi
safe deposit
çelik kasa
safe deposit box
kiralık kasa
safe deposit box
özel müşteri kasası
savings deposit
tasarruf mevduatı
security deposit
güvenlik depozitosu
term deposit
vadeli mevduat
time deposit
teminat
time deposit
vadeli mevduat
time deposit account
teminat hesabı
aeolian deposit
rüzgar yigintisi
alluvial ore deposit alüvyonlu
maden yatağı
as deposit
kaporalı
bank deposit account
banka mevduat hesabı
checkable deposit
Bir çek hesabındaki bir başka yere aktarılabilecek meblağ
copyright deposit
telif hakkı ödemesi
current deposit
(Finans) vadesiz mevduat
deposition
Çökelti
deposition
Depozisyon. Maddenin gaz halinden katı hale geçmesi. Süblimleşmenin tersi
deposition
emanet etme
direct deposit
doğrudan yatırma
for deposit only
mevduat için sadece
froze the deposit money
Mevduat döndü
money market deposit account
para piyasası mevduat hesabı
oil deposit
Petrol yatağı
printout of deposit cheque
teminattaki çek dökümü
radioactive deposit
radyoaktif tortu, isimetkin çökelti
safe deposit
banka kasası
spring deposit
pınar kaynağı
time deposit account
vadeli mevduat hesabı
army deposit fund
(Askeri) KARA KUVVETLERİ MEVDUAT FONU: Kara Kuvvetleri Komutanlığınca tespit edilmiş talimata göre, askeri personelin devlet ile birlikte yatırdığı para
crevasse deposit
krevase yatağı
deposit account
emanet hesabı
deposition
isa'nın çarmıhtan indirilişi
deposition
{i} tanıklık etme
deposition
{i} görevden alma
deposition
{i} tahttan indirme
deposition
{i} depozit olarak verme
deposition
{i} depozito verme
deposition
{i} ifade
deposition
(Askeri) YAZILI İFADE: Bir şahidin yemin ettirilerek alınan yazılı ifadesi. Karşılıklı soruşturmaya imkan verebilmek için tanığın ifadeleri, diğer ilgililere de bildirilir. Bu usul, genel olarak, istinabe suretiyle ifade almak için tatbik edilir
deposition
{i} tortu
deposition
{i} yeminle yazılı ifade
depositor
birikinti bırakan şey
depositor
{i} emanet eden kimse
depositor
para yatıran
deposits
(Askeri) ERAT MEVDUAT HESABI: Bak. "Soldier's deposits"
deposits
banka mevduatı
deposits
tevdiat
do you need a deposit
depozitoya ihtiyacınız var mı
effecting a deposit
(Kanun) tevdi etme
eluvial deposit
elüviyal çökel
enrollment deposit
(Eğitim) kayıt parası
i'd like to deposit some money
biraz para yatırmak istiyorum
import deposit
(Avrupa Birliği) ithalat teminatı
magmatic ore deposit
magmatik cevher yatağı
radioactive deposit
(Nükleer Bilimler) radyoaktif çökelti
real deposit
(Ticaret) ayni tevdiat
residual deposit
kalıntı yatak
storm deposit
fırtına çökeli
syngenetic ore deposit
sinjenetik cevher yatağı
syngenetic ore deposit
oluşumu içinde bulunduğu kayaçla eş zamanlı olan cevher yatağı
telephone deposit
telefon depozitosu
İngilizce - İngilizce
Anything left behind on a surface

a deposit of seaweed on the shore.

To leave or adhere one material or item onto another

He deposited his gum on the bottom of the table.

To entrust one's assets to the care of another. Sometimes done as collateral
Money placed in an account
A sum of money or other asset given as an initial payment, to show good faith, or to reserve something for purchase

They put a deposit on the apartment.

asset that was left to the care of the other
To put money or funds into an account
Sediment or rock that is not native to its present location or is different from the surrounding material. Sometimes refers to ore or gems
deposits of a river
A bailment of money or goods to be kept gratuitously for the bailor
A sum paid to the seller by the buyer at the time of exchanging contracts This sum, usually 10% of the value of the property, guarantees that the sale will go ahead If, for any reason, the sale falls through the buyer may forfeit the deposit
Money offered by a prospective buyer as an indication of good faith in entering into a contract to purchase; earnest money; security for the buyer's performance of a contract An earnest money deposit is not necessary to create a valid purchase contract because the mutual promises of the parties to buy and to sell are sufficient consideration because the mutual promises of the parties to buy and to sell are sufficient consideration to enforce the contract If the buyer completes the purchase, the deposit money is applied toward the purchase price
{v} to trust in the hands of another, to cast down
{n} a pledge, pawn, wager
To entrust ones assets to the care of another. Sometimes done as collateral
That which is deposited, or laid or thrown down; as, a deposit in a flue; especially, matter precipitated from a solution (as the siliceous deposits of hot springs), or that which is mechanically deposited (as the mud, gravel, etc
a facility where things can be deposited for storage or safekeeping
To lay aside; to rid one's self of
put (something somewhere) firmly; "She posited her hand on his shoulder"; "deposit the suitcase on the bench"; "fix your eyes on this spot"
the natural process of laying down a deposit of something
To lay down; to place; to put; to let fall or throw down (as sediment); as, a crocodile deposits her eggs in the sand; the waters deposited a rich alluvium
If you deposit a sum of money, you pay it into a bank account or savings account. The customer has to deposit a minimum of £100 monthly. withdraw
matter deposited by some natural process
A lump sum given in advance as security A deposit is always paid of a larger amount to be paid in the future In mortgage and real estate terms, this is called the "earnest money deposit "
to place in a bank, as a sum of money subject to order
A deposit is a sum of money which you have to pay if you want to be a candidate in a parliamentary or European election. The money is returned to you if you receive more than a certain percentage of the votes. The Tory candidate lost his deposit
A sum of money paid into CSRS or FERS by an employee (or a survivor) to get credit for a period of Federal civilian service during which retirement deductions were not withheld from pay
money deposited in a bank put into a bank account; "She deposites her paycheck every month
To deposit someone or something somewhere means to put them or leave them there. Someone was seen depositing a packet Fritz deposited a glass and two bottles of beer in front of Wolfe = plant
A sum paid to secure the right to purchase a home or property at terms agreed upon by the buyer and seller The Deposit should be sufficient to satisfy the Seller that the Purchaser would not willingly forfeit the deposit if he or she found another home more to their liking after the Interim Agreement was made but before Closing
A sum of money placed in trust by the purchaser when an Offer to Purchase is made The real estate representative or lawyer holds the sum until the sale is closed, and then it is paid to the vendor
This is a sum of money given to bind the sale of real estate, or a sum of money given to ensure payment or an advance of funds in the processing of a loan
If a substance is deposited somewhere, it is left there as a result of a chemical or geological process. The phosphate was deposited by the decay of marine microorganisms. alluvial deposit certificate of deposit deposit account Federal Deposit Insurance Corp. hydrothermal ore deposit placer deposit porphyry copper deposit replacement deposit varved deposit
A deposit is a sum of money which is in a bank account or savings account, especially a sum which will be left there for some time
A sum of money given to bind a sale of real estate Also know as earnest money
Money given, along with an offer to purchase property or as security for the performance of some contract Also called earnest money it is intended to show willingness to follow through with the purchase agreement
A sum of money placed into an escrow account to bind a buyer to an agreement of sale The deposit becomes part of the purchase price at closing In the event the transaction fails to close, the deposit is usually refunded unless the buyer defaults under the terms of the agreement
A sum of money given to bind the sale of real estate, or a sum of money given to ensure payment or an advance of funds in the processing of a loan
To lodge in some one's hands for safe keeping; to commit to the custody of another; to intrust; esp
Money lodged with a party as earnest or security for the performance of a duty assumed by the person depositing
{i} sum of money that has been put in a bank for safekeeping; partial payment, pledge; (Geology) layer (of sand, mineral deposit, etc.)
the phenomenon of sediment or gravel accumulating
With reference to the sale of real estate, a sum of money given to either bind a sale of real estate or assure payment or an advance of funds in the processing of a loan Also known as "earnest money "
A sum of money paid by the purchaser on making an offer Usually held in trust by the real estate broker or the vendor's lawyer or notary until the closing of the sale
Money given in advance to show intention to complete the purchase of a property
A deposit is a sum of money which is part of the full price of something, and which you pay when you agree to buy it. A £50 deposit is required when ordering, and the balance is due upon delivery. = down payment
A sum of money given to bind the sale of real estate, or a sum of money given to ensure payment or an advance of funds in the processing of a loan See earnest money deposit
{f} put a sum of money in a bank for safekeeping; pay in part; (Geology) set down, lay down (sand, mineral deposit, etc.)
A place of deposit; a depository
(1) Money given by the buyer with an offer to purchase Shows good faith Also called earnest money (2) A natural accumulation of resources (oil, gold, etc ) which may be commercially recovered and marketed
the act of putting something somewhere a payment given as a guarantee that an obligation will be met the phenomenon of sediment or gravel accumulating money given as security for an article acquired for temporary use; "his deposit was refunded when he returned the car"
a partial payment made at the time of purchase; the balance to be paid later
money lodged with a bank or banker, subject to order; anything given as pledge or security
If you deposit something somewhere, you put it where it will be safe until it is needed again. You are advised to deposit valuables in the hotel safe
the act of putting something somewhere
A sum of money sometimes referred to as earnest money, binder or escrow, which is presented with the offer to purchase and the purchase and sale agreement This money is held in escrow and goes towards the buyer's closing costs
A deposit is an amount of a substance that has been left somewhere as a result of a chemical or geological process. underground deposits of gold and diamonds
A natural occurrence of a useful mineral under the conditions to invite exploitation
To lay up or away for safe keeping; to put up; to store; as, to deposit goods in a warehouse
put into a bank account; "She deposites her paycheck every month"
A deposit is a sum of money which you pay when you start renting something. The money is returned to you if you do not damage what you have rented. It is common to ask for the equivalent of a month's rent as a deposit
There are two types of deposits, initial deposits and increased deposits An initial deposit (often called an earnest money or good faith deposit) is money deposited when an offer to purchase is accepted to show good faith that the buyer wants to purchase the property Initial deposits commonly range from $1,000 to 3% of the purchase price depending on the degree of confidence the buyer wants to communicate to the seller that the buyer is willing and able to complete the transaction Increased deposits are also earnest money deposits used to increase the amount of money held in escrow, usually made after the buyer has had an opportunity to conduct inspections of the property
Money given by the buyer with an offer to purchase property Also called earnest money
Money given by the buyer with an offer to purchase Shows good faith Also called earnest money
Money given to bind the sale of real estate or assure payment or an advance of funds in the processing of a loan See earnest money deposit
The act of placing money into an account
A sum of money paid in advance as a guarantee of performance by the payer If the payer breaches the contract, he loses the deposit
That which is placed anywhere, or in any one's hands, for safe keeping; something intrusted to the care of another; esp
fix, force, or implant; "lodge a bullet in the table"
A sum of money given to bind the sale of real estate, or a sum of money given to ensure payment: or an advance of funds in the processing of a loan See earnest money deposit
deposit contract
A contractual agreement governing the handling of deposited assets, for example in a bank
deposit interest retention tax
In Ireland, a tax on interest from savings
deposit account
savings account
deposit account
An account in which money is deposited Examples include chequing and savings accounts
deposit account
An account into which a person or entity can deposit funds in order to save them for future use; includes savings and checking accounts
deposit account
An account with a bank or building society, which pays a variable rate of interest Higher rates are often available if you are willing to give notice before withdrawing your money
deposit account
a savings account in which the deposit is held for a fixed term or in which withdrawals can be made only after giving notice or with loss of interest
deposit account
Users may deposit $100 US or more with UnCover and order articles against this amount UnCover assigns a deposit account number and the user selects a deposit account password
deposit account
A deposit account is a type of bank account where the money in it earns interest. a bank account that pays interest on the money that you leave in it checking account, current account. Either of two basic bank deposit accounts. The demand deposit is payable on demand (see check). Theoretically, the time deposit is payable only after a fixed interval of time; in practice, withdrawals from most small time-deposit accounts are paid on demand
deposit account
Library deposits a sum of money with publisher or vendor in order to achieve financial savings by earning discount or bonus from vendor, or because the publisher requires a deposit prior to supplying materials
deposit currency
The demand deposit liabilities of banks The total amount held in bank accounts subject to immediate withdrawal or transfer to another account upon presentation of a check duly signed by the owner of such a bank account Sometimes referred to as checkbook money Like banknotes, deposit currency is a money-substitute (q v ) and "Money in the broader sense" (q v ) Only the monetary reserves held against their withdrawal are "money in the narrower sense" (q v ) The amount of deposit currency in excess of the reserves held against withdrawal is "fiduciary media" (q v ) HA 432-48,571; M 52-59, 268-75, 278-80, 319-21, 482-83
deposit currency
Also referred to as deposit money, bank money or deposit money Customer credit balances on giro accounts or current accounts (demand deposits) with a bank, with access at any time without restriction of any kind Deposit currency offers credit institutions the opportunity to earn money by granting credit The counterpart of deposit currency is cash in the form of coins or banknotes, which can be physically held in the hand
deposit date
date that something is deposited (placed for safekeeping)
deposit envelope
special envelope for depositing checks in a bank without having to wait on line
deposit interest
interest accrued on money deposited in a bank
deposit linked to the index
deposit of money linked to the rate of inflation so as not to devalue
deposit linked to the rate of exchange
type of bank account that is adjusted according to the trading value of a monetary unit
deposit of Israeli currency
act of depositing Israeli currency into an bank account
deposit receipt
receipt for money deposited into a bank account
deposit slip
A listing of items given to a bank for credit to an account
deposit slip
Document that shows date, name, account number, and items making up a deposit
deposit slip
A form the bank provides to use when making a deposit
deposit slip
a bank document prepared by the account holder, such as a union, that reflects the amount deposited into an account
deposit slip
A form that is prepared when coin, currency, or checks are deposited in a bank account It indicates the depositor's name and account number and summarizes the amount deposited Also called deposit ticket
deposit slip
slip certifying the amount of money deposited into a bank account
deposit withdrawal
withdrawing funds from a closed account before the specified date
demand deposit
These deposits are payable on demand at any time the depositor elects The deposits are drawn against by check, and no notice of withdrawal is necessary
demand deposit
Money placed with a financial institution that must be returned upon demand by its owner; checking account is the most common form
demand deposit
a bank deposit from which withdrawals can be made without notice
demand deposit
(p 657) The technical name for a checking account; the money in a demand deposit can be withdrawn anytime on demand from the owner
demand deposit
A type of bank account whereby the account balance can be withdrawn by the depositor without prior notice to the bank (e g checking accounts) The balance can be withdrawn via check, automatic teller machine or by transfers to other accounts using a PC or telephone The Federal Reserve uses demand deposits as a primary indicator as to when to implement monetary policy because they are the largest component of the money supply
demand deposit
A deposit into a checking or savings account which checks can be drawn on or funds removed without any advance notice
demand deposit
A bank deposit that can be withdrawn by the depositor at any time
demand deposit
Any bank deposit that can be taken out without notice or without having to wait until a specified date
demand deposit
Money placed in or credited to a commercial bank account which the depositor is legally entitled to withdraw on demand without prior notice In practice, most withdrawals are in the form of checks which merely transfer sums within the banking system Demand deposits are also known as deposit currency or checkbook money HA 432
demand deposit
A deposit that may be withdrawn at any time without prior written notice to the depository institution A checking account is the most common form of demand deposit
demand deposit
no interest checking account and funds that can be withdrawn upon demand
demand deposit
An account where the depositor can withdraw at any time without prior approval or penalty
demand deposit
Funds that may be withdrawn from a bank without advance notice Checking accounts are the most common form of demand deposits
demand deposit
Funds on deposit with banks which are subject to immediate withdrawal by the depositor(s) Commonly known as checking accounts, demand deposits are different from time deposits, commonly referred to as savings accounts, which require the depositor to wait a specified period of time before withdrawing or else pay a penalty for early withdrawal
demand deposit
Money deposited in a financial institution that can be withdrawn at any time, without prior notice
demand deposit
Money in chequing accounts; counted as M-1 because such funds may be withdrawn at any time without notice
demand deposit
A bank deposit that can be withdrawn without advance notice
demand deposit
A sum of money left with a bank (or borrowed from a bank and left on deposit) that the depositing customer has the right to withdraw immediately
demand deposit
A balance in a bank account that you can withdraw on demand by writing a check (p 694)
demand deposit
A deposit held by a bank that must be paid to the depositor on demand Demand deposits are more commonly called checking accounts 227
certificate of deposit
A type of bank account representing a time deposit, which is insured, with a specific, fixed term, and, usually, a fixed interest rate
certificate of deposit
The certificate issued to the holder of such an account, verifying that he owns it
certificates of deposit
plural form of certificate of deposit
credit-deposit ratio
the proportion of loan-assets created by banks from the deposits received
deposited
Simple past tense and past participle of deposit
deposition
The formal placement of relics in a church or shrine, and the feast day commemorating it
deposition
The formation of snow or frost directly from water vapor
deposition
The process of taking sworn testimony out of court; the testimony so taken
deposition
The transformation of a gas into a solid without an intermediate liquid phase (reverse of sublimation)
safe-deposit
Safe enough to store valuables securely
safe-deposit
A safe-deposit box
safe-deposit box
A fireproof metal box, stored in a secure vault, for holding personal valuables
safety-deposit box
a safe-deposit box
security deposit
An amount of money paid in advance as security against the payor's non-performance of a contractual obligation

The landlord demanded one month security deposit for rent, another for damage to the apartment, and one month rent in advance.

time deposit
a deposit in a bank that cannot be withdrawn before a specified date
deposition
testimony legally taken on interrogatories and reduced to writing, for use as evidence in court
depositor
one who makes a deposit, or has an amount deposited
deposition
{n} an affidavit, or attested written testimony, the act of degrading from office, or casting to the bottom
certificate of deposit
Receipt from a bank acknowledging the deposit of a sum of money
checkable deposit
A deposit in a checking account that can be transferred quickly from one person or company to another
deposition
Deposition is a process in which gas transforms into solid
mineral deposit
In geology, a mineral deposit is a natural accumulation or occurrence of a mineral, especially of petroleum or ore
money market deposit account
In the United States, a money market deposit account is a deposit account that is considered a savings account for some purposes, but upon which checks can typically be written, subject to certain restrictions
Deposition
The removal of Jesus from the cross
bank deposit
money placed in a bank account
certificate of deposit
Short-term investments issued by banks that pay fixed principal and interest over a specified period of time Unlike mutual funds, CDs are insured by the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) for up to $100,000 CDs are subject to fluctuating rollover rates and early withdrawal penalties See also Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
certificate of deposit
A certificate of deposit or CD is a certificate issued by a bank or thrift that indicates a specified sum of money has been deposited The certificate guarantees to repay your principal - the amount you deposited - with interest on a specific maturity date The amount of interest you receive depends on prevailing interest rates, the length of maturity and how much you deposited There are often significant penalties for early withdrawal of your money CDs are insured by the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) That makes your investment safe from everything but inflation and a raging bull market See "CDs: Low Risk, Low Return " BACK TO TOP
certificate of deposit
a certificate from a bank stating that a customer, such as a union, has a specific sum on deposit which will earn a specific rate of interest for a specific period of time
certificate of deposit
(CDs) A certificate given to someone who agrees to deposit a certain amount of money in a bank for a specific period of time, often several months or years In exchange, the bank pays the depositor interest on the money <top>
certificate of deposit
A form of time deposit at a bank or savings institution which cannot be withdrawn before a specified maturity date without being subject to an interest penalty for early withdrawal Small-denomination CDs are often purchased by individuals Large CDs of $100,000 or more are often in negotiable form, meaning they can be sold or transferred among holders before maturity [FRBSF] A form of time deposit at a bank or savings institution; a time deposit cannot be withdrawn before a specified maturity date without being subject to an interest penalty for early withdrawal Small-denomination CDs are often purchased by individuals Large CDs of $100,000 or more are often in negotiable form, meaning they can be sold or transferred among holders before maturity [FRBC][FRBM] (see also bank, interest)
certificates of deposit
Instrument for the notarial recording of time deposits They are issued, principally by banks, in high face values with different terms and are redeemed at face value upon maturity Their terms are normally 3 to 12 months, but may be as much as 5 years In addition to fixed-interest CD's, there are also CD's attracting variable interest rates Since 1986, certificates of deposit have also been cleared for issue in Germany
deposited
past of deposit
depositing
{i} act of placing for safekeeping, putting in a bank account
depositing
present participle of deposit
deposition
sworn, written statement, as in: Before the start of the trial, each of the witnesses gave a deposition of their testimony
deposition
The processes by which chemical constituents move from the atmosphere to the earth's surface These processes include rain, fog, and clouds (wet deposition), as well as particle and gas deposition (dry deposition) The term, "acid deposition," includes acid rain and refers to all forms of wet and dry deposition that have a lower than normal pH
deposition
The act of laying down one's testimony in writing; also, testimony laid or taken down in writing, under oath or affirmation, before some competent officer, and in reply to interrogatories and cross-interrogatories
deposition
The act of bringing before the mind; presentation
deposition
A sworn statement of a witness or other party in a judicial proceeding (LE)
deposition
Testimony, either written or oral, given under oath before an authorized third party A deposition is given outside the court for the purpose of perpetuating testimony, obtaining testimony from a witness living at a distance, and to aid in the preparation of pleadings
deposition
A deposition is a formal written statement, made for example by a witness to a crime, which can be used in a court of law if the witness cannot be present. The jury heard 200 pages of depositions
deposition
An opinion, example, or statement, laid down or asserted; a declaration
deposition
That which is deposited; matter laid or thrown down; sediment; alluvial matter; as, banks are sometimes depositions of alluvial matter
deposition
Processes by which traces, gases, or particles are transferred from the atmosphere to the surface of the earth Atmospheric deposition is usually divided into two categories, wet deposition and dry deposition, depending on the phase of the material during the deposition process Thus, in wet deposition, the gas or particle is first incorporated into a droplet and is then transferred to the surface via precipitation In dry deposition, the gas or particle is transported to ground level, where it is adsorbed onto a surface The surface can be the ocean, soil, vegetation, buildings, etc Note that the surface involved in the dry deposition may be wet or dry; the "dry" in dry deposition refers only to the phase of the material being deposited (AMS, 2000)
deposition
The testimony of a witness, under oath or affirmation, taken outside of court in which lawyers ask oral questions of the witness The testimony is usually reduced to writing and duly authenticated and is intended to be used in a trial of a civil action or a criminal prosecution
deposition
The official statement by a witness taken in writing (as opposed to testimony which where a witnesses give their perception of the facts verbally) Affidavits are the most common kind of depositions
deposition
Deposition is the precipitation of mineral matter from solution, such as the deposition of agate, vein quartz, etc
deposition
the act of deposing someone; removing a powerful person from a position or office (law) a pretrial interrogation of a witness; usually done in a lawyer's office the natural process of laying down a deposit of something
deposition
The act of setting aside a sovereign or a public officer; deprivation of authority and dignity; displacement; removal
deposition
The testimony of a witness not taken in open court, but in pursuance of authority given by statute or rule of court to take testimony elsewhere
deposition
the written testimony of a witness taken out of court under oath before a notary public or other person duly authorized to take it, and which is intended to be used for the trial of some cause in court or before some officer or commission appointed by statute
deposition
The process of gas transformation into solid
deposition
The processes by which chemical constituents move from the atmosphere to the earth's surface These processes include precipitation (wet deposition, such as rain or cloud fog), as well as particle and gas deposition (dry deposition)
deposition
The formation of snow or frost directly from water vapor (a form of sublimation)
deposition
a written declaration of facts made voluntarily out of court but under oath in the presence of the opposing party, who may conduct cross-examination in front of a court reporter
deposition
an interview of a witness set by court order, taken under oath and recorded by a court reporter
deposition
(RWT) An oral statement made before an officer authorized by law to administer oaths Such statements are often taken to examine potential witnesses, to obtain discovery, or to be used later in trial
deposition
a written testimony by a witness for use in court in his or her absence
deposition
the natural process of laying down a deposit of something
deposition
An oral statement made before an officer authorized by law to administer oaths Such statements are often taken to examine potential witnesses, to obtain discovery, or to be used later in trial
deposition
The pre-trial testimony of a witness given out of court with no judge present The witness is placed under oath to tell the truth and lawyers for each party may ask questions
deposition
A discovery tool whereby oral testimony is taken of a party or witness under oath, by an attorney of the opposing party Topic areas: Accountability and Evaluation, Operations Management and Leadership
deposition
The testimony of a witness, not taken in open Court, in pursuance of authority given by statute or rule of Court to take testimony elsewhere
deposition
The laying down or precipitation of mineral matter that may eventually form rocks or that creates secondary land forms such as deltas and sand dunes The transfer of substances in air to surfaces, including soil, vegetation, surface water, or indoor surfaces, by dry or wet processes [S L Brown]
deposition
The testimony of a witness through the question and answer process, which testimony is taken under oath by a court reporter
deposition
The act of depositing material, especially by a natural process; the resultant deposit
deposition
The formal placement of relics in a church or shrine, and the feastday commemorating it
deposition
An oral statement made by a person before an officer authorized by law to administer oaths The attorney for the opposing party is notified to attend the deposition where he may cross-examine the deposed party The deposition may sometimes be used later in the trial, or it may be taken only to obtain discovery
deposition
The production of a thin film of material onto an existing surface
deposition
Any accumulation of material, by mechanical settling from water or air, chemical precipitation, evaporation from solution, etc
deposition
the act of deposing someone; removing a powerful person from a position or office
deposition
The removal of someone from office
deposition
(law) a pretrial interrogation of a witness; usually done in a lawyer's office
deposition
The taking of testimony of a witness under oath outside of court, usually transcribed in writing by a court reporter, or less frequently, recorded on video tape
deposition
the act of putting something somewhere
deposition
The testimony of a witness taken upon oral question or written interrogatories, not in open court, but in pursuance of a commission to take testimony issued by a court, or under a general law or court rule on the subject, and reduced to writing and duly authenticated, and intended to be used in preparation and upon the trial of a civil action or criminal prosecution
deposition
The act of depositing or deposing; the act of laying down or thrown down; precipitation
deposition
{i} sworn testimony, testimony given under oath; dismissal, removal (from an office or position)
depositor
A bank's depositors are the people who have accounts with that bank. someone who puts money in a bank or other financial organization
depositor
A person who makes a deposit, especially a deposit of money in a bank
depositor
a person who has deposited money in a bank or similar institution
depositor
{i} one who deposits, one who places in trust
depositor
One who makes a deposit, especially of money in a bank; the correlative of depository
depositors
plural of depositor
deposits
'Deposits' are the amounts of money paid into your account
deposits
Amounts on deposit with the University that the University may be required to repay in the future NOTE: Account Controls 2501-2503 may only be used with approval by the Financial Services Office
deposits
third-person singular of deposit
deposits
oil-insoluble substances that are caused by oxidation and decomposition of lube oil and contamination from outside sources (these deposits may settle on parts of machines or engine parts)
deposits
Oil-insoluble materials that result from oxidation and decomposition of lube oil and contamination from external sources and engine blow-by These can settle out on machine or engine parts Examples are sludge, varnish, lacquer and carbon
deposits
A new deposit, or an increase in the amount of deposit, may be requested of any applicant who cannot establish a satisfactory credit standing with SNET or any customer whose credit standing is impaired A deposit may be held during the life of the service Simple interest, based upon the latest approved rate from the Connecticut Department of Banking, is credited or paid to the customer annually while a deposit is held A deposit, including any accrued interest held when service is disconnected, is returned to the customer, less any amounts due SNET Even though a deposit is made, the customer must still pay bills, including advance payments, when requested A customer’s payment of a deposit does not waive or modify the company’s practice of disconnecting service for failure to pay any bills " (SNET Tariffs Part I, Sheet 1, Para 4) (See also Sec 16-11-100(a) and 16-11-105(a) & (g), Conn Agencies Regs )
deposits
Money or the equivalent of money placed in the custody of a bank or financial corporation
deposits
plural of deposit
deposits
any monies deposited for future services or contracts entered into by the business
no deposit required
advance payment not required, money not required in advance
porphyry copper deposit
A large body of igneous rock, having distinct crystals in a relatively fine-grained base, that contains chalcopyrite and other sulfide minerals. These deposits contain vast amounts of ore that averages a fraction of 1% copper by weight; although low-grade, the deposits are important because they can be worked on a large scale at low cost. Large porphyry copper deposits are worked in the southwestern U.S. (where molybdenum may be produced as a by-product), the Solomon Islands, Canada, Peru, Chile, Mexico, and elsewhere
safe-deposit
safe for the storage of valuables; "kept the deed in his safe-deposit box at the bank"
safe-deposit company
{i} company which provides safe box services for storing valuable possessions
safety-deposit box
safe-deposit box a small box used for storing valuable objects, usually kept in a special room in a bank
securities deposit
bank transaction that deals with securities and trading them, account used for depositing money
security deposit
A deposit of money by a tenant to a landlord to secure performance of a lease This deposit can also take the form of a Letter of Credit or other financial instrument
security deposit
Comprises of an interest free lump sum payment to the landlord at the commencement of the lease, which is refundable at the end of the lease term Though the deposit amount varies depending on city , property type, location and the period of the lease, it may range anywhere between 6 to 18 months of monthly rental it is not uncommon for some landlords to provide a bank guarantee to the tenant as security for the repayment of the initial deposit amount
security deposit
Synonymous with the term margin A cash amount of funds that must be deposited with the broker for each contract as a guarantee of fulfillment of the futures contract It is not considered as part payment or purchase Related: margin
term deposit
Money loaned to an institution for a fixed period of time You cannot get these funds back until the end of the term (although in some circumstances you can after paying a substantial penalty)
time deposit
A deposit with a maturity fixed by law of at least 30 days Savings accounts at commercial banks also are regarded as time deposits
deposit