solar

listen to the pronunciation of solar
English - Turkish
{s} güneş

Güneş sistemimize en yakın yıldız Proxima Centauri'dir. - The nearest star to our solar system is Proxima Centauri.

Eski Yunanlar güneş sistemi hakkında bizim bildiğimiz kadar çok şey biliyorlardı. - The ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.

(Tıp) soler
güneş ile ilgili
güneşe ait
güneşle ilgili
güneşsel
güneş etkisiyle meydana gelen
(Tıp) Güneşe benzeyen, solaris
küsuf
{s} güneşin etkisiyle meydana gelen
{s} solar
solar eclipse güneş tutulması
şemsi
{s} güneşe göre hesaplanan
solar spectrum güneş tayfı
gün tutulması
karın boşluğu
güneş sinirağı
so
bu yüzden
so
öyle
so
böyle
so
şöyle
solar shading
(Fiili Deyim ) Güneş engelleyici gölgelik
solar collectors
güneş kollektörleri
solar constant
(Aydınlatma) güneş değişmezi
solar constant
(Askeri,Teknik) güneş sabiti
solar drying
(Gıda) günesle kurutma
solar drying
güneşle kurutma
solar energy
(Denizbilim) güneş erkesi
solar heating
güneşle ısıtma
solar keratosis
aktinik keratoz
solar magnetic field
(Coğrafya) güneş manyetik alanı
solar powered
güneş enerjili
solar radiation
(Aydınlatma,Gıda) güneş ışınımı
solar wind
(Astronomi) güneş rüzgarı
solar battery
güneş bataryası
solar cell
güneş pili
solar corona
güneş tacı
solar day
güneş günü
solar eclipse
güneş tutulması

Dünkü Güneş tutulmasını gördün mü? - Did you see the solar eclipse yesterday?

20 Mart 2015 sabahı sırasında tam güneş tutulması İskoçyanın kuzeybatısında yer alan Faroe adalarından ve Greenland'in doğusunda yer alan Svalbarg adalarından gözle görülebilir olacak. - During the morning of March 20, 2015, a total solar eclipse will be visible from the Faroe Islands, located northwest of Scotland, and the Svalbard Islands, located east of Greenland.

solar energy
güneş enerjisi

Güneş enerjisi yeni bir enerji kaynağıdır. - Solar energy is a new source of energy.

Bu teknoloji güneş enerjisinin maliyetini şiddetle düşürecektir. - This technology will drastically lower the cost of solar energy.

solar heater
güneş enerjili ısıtıcı
solar month
ay
solar plexus
karın boşluğu
solar plexus
güneş sinirağı
solar power station
güneş enerjili güç istasyonu
solar prominence
güneşten gelen akkor halindeki hidrojen bulutu
solar radiation
güneş radyasyonu
solar spectrum
güneş tayfı
solar system
güneş jüyesi
solar time
güneş zamanı
solar year
güneş yılı
solar activity
güneş etkinliği
solar apex
güneş tepe
solar constant
GÜNEŞ SABİTESİ: Arzın güneş etrafındaki yörüngesinin ortalama yarı çapında, engelsiz güneş ışınlarına maruz saha birimine gelen enerji miktarı
solar disk
güneş tekeri
solar eclipses
güneş tutulması
solar farm
güneş çiftlik
solar flare
güneş parlaması
solar flare
(Meteoroloji) Güneş patlaması
solar gain
güneş kazanç
solar nebula
(Astronomi) Güneş sisteminde uzak olduğundan bulut gibi görünen yıldızlar yığını
solar nebula
(Astronomi) Güneş bulutumsusu
solar oil
güneş yağı
solar panels
güneş panelleri
solar power
Güneş enerjisi

Güneş enerjisi her yıl daha ucuzluyor. - Solar power is getting cheaper every year.

Ben güneş enerjisi ile çalışan bir araba istiyorum. - I want a car that runs on solar power.

solar power plant
Güneş enerjisi santrali
solar shade
UV güneş ışınlarını durdurucu evlerin camlarına kaplanan gölgelik
solar spectrum
güneş spektrumunun
solar storm
(Astronomi) Güneş fırtınası

Solar storms and other space events can release large magnetic storms that can interact with the magnetosphere around the Earth.

solar abundance of elements
elementlerin güneş bolluğu
solar air conditioning
güneşle hava düzenleme
solar air temperature
güneşli hava sıcaklığı
solar annual tide
(Askeri) yıllık güneşsel gel-git
solar buildings
güneş enerjili binalar
solar calendar
güneş takvimi
solar cell lay down
(Telekom) güneş hücresi döşeme
solar climate
(Meteoroloji) güneş iklimi
solar collector
güneş enerjisi toplayıcı
solar collector
(Gıda) güneş toplayıcı
solar collector
güneş kollektörü
solar constant
(Askeri) GÜNEŞ SABİTESİ: Arzın güneş etrafındaki yörüngesinin ortalama yarı çapında, engelsiz güneş ışınlarına maruz saha birimine gelen enerji miktarı
solar corpuscles
(Askeri) GÜNEŞ ZERRELERİ: Güneş üzerinde düzen bozukluğuyla güneş sistemi içine serpilen zerreler, genellikle protonlar. Arzın, bu serpintilerden birinin yolunu kesmesi halinde zerreler, Arz manyetik alanına karışır ve iyonosfer düzensizliği meydana getirir
solar corpuscles
(Askeri) güneş zerreleri
solar corpuscular rays
(Askeri) GÜNEŞ ZERRESİ IŞINLARI: Güneşten yayılan kozmik ışıma (radyasyon)
solar corpuscular rays
(Askeri) güneş zerresi ışınları
solar eclipse
gün tutulması
solar eclipse
gökb. güneş tutulması, gün tutulması
solar factor
(Aydınlatma) güneş çarpanı
solar furnace
(Fotoğrafçılık) güneş fırını
solar heal
güneş ısısı
solar houses
güneş enerjili konutlar
solar irradiance
güneş ışıması
solar irradiance
güneş radyasyonu
solar month
şemsi ay
solar nebula
güneş nebulası
solar noise
(Askeri) GÜNEŞ PARAZİTİ: Radyo frekanslarında güneş atmosferi elektromanyetik ışıması
solar noise
(Askeri) güneş paraziti
solar panel
güneş paneli
solar plexus
karındaki sinir dizimi
solar plexus
karın boşluğu sinir ağı
solar pond
(Askeri) solar göl
solar radiation
güneş ışıması
solar radiation pressure
(Telekom) güneş ışınım basıncı
solar sensor
güneş sensörü
solar system
gökb. güneş sistemi
solar system
güneş sistemi

Güneş sistemimize en yakın yıldız Proxima Centauri'dir. - The nearest star to our solar system is Proxima Centauri.

Neptün, güneş sisteminin sekizinci gezegenidir. - Neptune is the eighth planet of the solar system.

solar tide
(Askeri) solar gel-git
so
böylece
so
çok
so
bundan dolayı
so
de
so
kadar
so
yani
so
demek ki
so
o kadar
so
pek
so
öyleki
so
da
so
(İnşaat) böylelikle
so
aynen
so
pek âlâ
so
diye
so
bağ
so
ması için
so
e ne olacak?
so
(bağlaç) için, diye, yani, bu yüzden, ması için
so
bu/o yüzden, bundan/ondan dolayı; bunun/onun sonucunda: I was sitting in the back, so I couldn't see the stage well. Arkada
so
{s} böyle; şöyle; öyle: That's just not so! Öyle değil, efendim! If that's so, I'll have to go. Öyleyse gitmeye mecburum
so
{ü} öyle mi
so
conj. için
so
demek
so
bundan dolayı,conn.bu yüzden: adj.çok: adv.bu yüzden
so
böyle, böylece; şöyle, şöylece; öyle, öylece: While I was so doing the doorbell rang. Böyle yaparken kapı zili çaldı. Hold the knife
so
şartı ile
SO
(Askeri) emniyet gözetleyicisi; özel harekat (safety observer; special operations)
SO
(isim) sol [müz.]
SO
{i} sol [müz.]
so
müddetçe
so
bu
so
bu veya şu sebepten
so
yeter
so
öylesine
so
Ya! demek ki
so
bu cihetle
so
bunun için
so
için
so
ve
so
öylece
so
güya
so
onun sonucunda
so
bunun sonucunda
so
bunun üzerine
so
bu takdirde
so
bu nedenle
so
denli
so
de (dahi anlamında)
so
onun için
so
şöylece
so
kafi
so
o yüzden
so
ondan dolayı
solar system
solar sistem
tough solar
soruşturulan
apparent solar day
gerçek güneş günü
apparent solar time
gerçek güneş zamanı
mean solar day
ortalama güneş günü
mean solar time
ortalama güneş zamanı
so
o derece
so
demek (ki)
so
bu kadar
mean solar time ortalama günes zamani mean square deviation
ortalama üstikisel sapma
passive solar architecture
pasif solar mimari
silicon solar cell
silisyumlu güneş pili
so
yanii
so
vesair
total solar eclipse
Tam güneş tutulması
global solar radiation
(Aydınlatma) toplam güneş ışınımı
mean solar day
(Askeri) VASATİ GÜNEŞ GÜNÜ: Arz üzerindeki belirli bir meridyenin astronomik vasati toplamdan arka arkaya iki geçişi arasındaki süre. Bu süre sabittir ve vasati güneş saati denilen 24 birime bölünür
partial solar eclipse
(Astronomi) parçalı güntutulması
partial solar eclipse
(Astronomi) parçalı güneş tutulması
solar system
güneş sistemi/ dizgesi
English - English
Pertaining to the Sun (the star Sol)

Data on absolute values of Solar flux in the wave-range λ Lα (λ = 121.6nm) were obtained on-board both CORONAS satellites.

Born under the predominant influence of the sun
Produced by the action of the sun, or peculiarly affected by its influence
Of or pertaining to the sun; proceeding from the sun; as, the solar system; solar light; solar rays; solar influence
Measured by the progress or revolution of the sun in the ecliptic; as, the solar year
A loft or upper chamber forming the private accommodation of the head of the household in a medieval hall; a garret room
pertaining to the sun
{a} of or belonging to the sun, bright
{n} an upper room, garret, roof
Solar power is obtained from the sun's light and heat. adj. neutrino problem solar solar cell solar cycle solar energy solar flare solar heating solar nebula solar prominence solar system solar wind
Upper living room , often over the great hall; the lord's private living room
The upper living room, over the great hall, that was the lord's living room
Solar is used to describe things relating to the sun. A total solar eclipse is due to take place some time tomorrow
A loft or upper chamber; a garret room
Electricity produced by sources that collect energy from the sun Photovoltaic panels are made from semi-conductor like cells that directly generate electricity from the sun's rays Solar thermal plants use the sun to create steam to turn a turbine
relating to or derived from the sun or utilizing the energies of the sun; "solar eclipse"; "solar energy"
Having to do with the Sun
One of the various U S WEST systems used to input service orders
Pokémon that can absorb and use solar energy Skills: Solarbeam
Energy from the sun
{s} of or pertaining to the sun; powered by the energy of the sun; determined by the sun
See Solar system, below
A radar system check used to determine the true electrical tilt and/or azimuth orientation of an antenna, using the sun as a signal source
Of or related to the Sun Solar energy is produced from nuclear reactions that continually take place inside the Sun
relating to or derived from the sun or utilizing the energies of the sun; "solar eclipse"; "solar energy
city lot
The lord's private room behind the Great Hall The ladies' room
The Solar orbit class includes all missions where the spacecraft has achieved Earth escape velocity and goes in orbit about the Sun This class includes missions designed to observe the Sun, as well as planetary flyby missions which entered solar orbit following rendezvous with their targets
(n ) - from the sun
Solar energy is any form of energy radiated by the sun Before we can use the energy it must be stored or converted What we refer to as solar panels are photovoltaic devices that convert solar energy into electricity through the principle of light striking a photosensitive material and causing a flow of electricity The electricity is then used as power Some applications of solar energy include desalination which converts sea water into fresh water and salt; heating systems and solar cookers
See: Solar Dryer
solary
Solar System
The Sun and all the heavenly bodies that orbit around it, including the eight planets, their moons, the asteroids, and comets
solar apex
The point to which the Sun appears to be moving with respect to the local stars
solar calendar
A calendar based on the movement of the Earth around the Sun, which defines the year. Dates indicate the position of the Earth during this revolution
solar cell
A semiconductor device that converts the radiant energy of sunlight into electrical energy
solar cells
plural form of solar cell
solar collector
Any system designed to capture of solar radiation for producing thermal energy, which may be used for space heating or for electricity generation
solar constant
The amount of incoming solar radiation per unit area, measured on the outer surface of Earth's atmosphere, in a plane perpendicular to the rays
solar corona
The upper atmosphere of the sun, only visible during a total solar eclipse
solar coronas
plural form of solar corona
solar day
The time between successive noons
solar day
The time taken for a planet to rotate once on its axis
solar days
plural form of solar day
solar eclipse
A phenomenon occurring when the Moon passes between the Earth and the sun
solar eclipses
plural form of solar eclipse
solar energy
Energy in the form of electromagnetic radiation emitted from the Sun; especially that part of this energy that is converted into usable thermal or electrical energy by man
solar engine
Any engine that converts energy from the sun into electrical, or mechanical energy; especially such an engine used for the propulsion of a spacecraft
solar flare
A violent explosion in the Sun's atmosphere
solar flares
plural form of solar flare
solar mass
a unit, equal to the mass of the sun, used to express the mass of other stars etc
solar nebula
A disc-shaped cloud of gas and dust left over from the formation of the Sun
solar nebulae
plural form of solar nebula
solar nebulas
plural form of solar nebula
solar noon
The local time when the sun is closest to its zenith
solar panel
An array of connected solar cells
solar panels
plural form of solar panel
solar plexus
A complex network of nerves and ganglia, located within the abdomen behind the stomach
solar prominence
Large eruptions of luminous hydrogen gas that rise thousands of kilometers above the chromosphere of the Sun
solar radiation
All the electromagnetic radiation and subatomic particles radiated from the Sun, especially that part that reaches the Earth
solar reject
An individual who is not able to use solar energy to power their home
solar rejects
plural form of solar reject
solar sail
A sail-like structure on a spacecraft consisting of enormous ultrathin mirrors, propulsion being achieved by the radiation pressure of light from a star or laser
solar sails
plural form of solar sail
solar still
A simple distillation device consisting of a sheet of plastic placed over a pit, allowing water vapor produced by evaporation to run back into a collection vessel
solar system
The Solar System; the Sun and all the objects in orbit around it
solar system
Any collection of heavenly bodies including a star or binary star, and any lighter stars, brown dwarfs, planets, and other objects in orbit

Every satellite has turned out to differ in some significant feature from its neighbor: the sense of novelty would probably not have been greater if we had explored a different solar system.

solar systems
plural form of solar system
solar telescope
A telescope designed to make observations of the sun
solar time
the local time based on a solar day - the mean time between successive noons
solar topee
A pith helmet
solar tracker
Device that moves so as to aim a collector of solar energy at the sun as it crosses the sky
solar wind
The outflow of charged particles from the solar corona into space. Because of the high temperature of the particles of the corona, they are moving at speeds higher than the solar escape velocity
solar winds
plural form of solar wind
solar year
The time it takes the Earth to pass once around the Sun, for instance from vernal equinox to vernal equinox
solar years
plural form of solar year
solar-system
Attributive form of solar system, noun
solar-type
Having similar characteristics to those of the Sun
solar cycle
daily rise and setting of the sun
solar apex
The point on the celestial sphere toward which the sun and solar system appear to be moving relative to the fixed stars. (synonym) apex, apex of the sun's way
solar farm
An energy plant where a solar power system generates electricity from sunlight
solar flare
(Meteoroloji) A solar flare is a sudden brightening observed over the Sun's surface or the solar limb
solar gain
Solar gain (also known as solar heat gain or passive solar gain) refers to the increase in temperature in a space, object or structure that results from solar radiation. The amount of solar gain increases with the strength of the sun, and with the ability of any intervening material to transmit or resist the radiation
solar heat gain
Solar gain (also known as solar heat gain or passive solar gain) refers to the increase in temperature in a space, object or structure that results from solar radiation. The amount of solar gain increases with the strength of the sun, and with the ability of any intervening material to transmit or resist the radiation
solar nebula
(Astronomi) The rotating flattened cloud of gas and dust from which the sun and the rest of the bodies in the solar system
solar still
In which solar radiation is employed to evaporate salty or impure water and produce fresh water
solar storm
(Astronomi) Geomagnetic storm; the interaction of the Sun's outburst with Earth's magnetic field
solar array
electrical device consisting of a large array of connected solar cells
solar battery
A system consisting of a large number of connected solar cells
solar battery
{i} arrangement of solar cells; solar cell, unit in a device that stores energy from the light of the sun
solar battery
solar array: electrical device consisting of a large array of connected solar cells
solar calendar
a calendar based on solar cycles
solar cell
A cell that produces current under sunlight
solar cell
(sol) (See: PHOTOVOLTAIC CELL) F - cellule solaire S - celula solar
solar cell
a cell that converts solar energy into electrical energy
solar cell
a apparatus that collects energy from the sun and converts it to electrical energy; often an arrangement of solar cells would be used to provide the optimum collection
solar cell
The smallest basic solar electric device which generates electricity when exposed to light
solar cell
unit in a device that stores energy from the light of the sun
solar cell
A photovoltaic cell that converts sunlight into electrical energy
solar cell
A cell that converts the energy in sunlight into electricity Properly called photovoltaic cell
solar cell
A photovoltaic cell that can convert light directly into electricity A typical solar cell uses semiconductors made from silicon See PHOTOVOLTAIC CELLS
solar cell
- The smallest basic solar electric device which generates electricity when exposed to light Solar Electric - The preferred term used to describe something which uses sunlight to produce electricity "Photovoltaic" is the more technical term
solar cell
Device made of semiconductor materials which produces a voltage when exposed to light
solar cell
Refers to a solar photovoltaic cell for converting sunlight directly into electricity
solar cell
a photovoltaic cell that is used to convert solar energy into electricity
solar cell
A solar cell is a device that produces electricity from the sun's rays. A semiconductor device that converts the energy of sunlight into electric energy. Also called photovoltaic cell. a piece of equipment for producing electric power from sunlight. Any device that directly converts the energy in light into electrical energy through the process of photovoltaics (see photovoltaic effect). Solar cells do not use chemical reactions to produce electric power, and they have no moving parts. Most solar cells are designed for converting sunlight into electricity. In large arrays, which may contain many thousands of individual cells, they can function as central electric power stations analogous to nuclear, coal-, or oil-fired power plants. Much smaller assemblies of solar cells are used to provide electric power in remote locations including space satellites; because they have no moving parts that could require service or fuels that would require replenishment, solar cells are ideal for providing power in space
solar collector
board used for storing energy from the sun
solar computer
small computer which operates on solar energy
solar constant
The average density of solar radiation measured outside Earth's atmosphere and at Earth's mean distance from the sun, equal to 0.140 watt per square centimeter
solar constant
the rate at which radiant solar energy is received at the outer layer of the earth's atmosphere
solar cycle
Period in which several important kinds of solar activity repeat, discovered in 1843 by Samuel Heinrich Schwabe (1789-1875). Lasting about 22 years on average, it includes two 11-year cycles of sunspots, whose magnetic polarities alternate between the Sun's northern and southern hemispheres, and two peaks and two declines in the phenomena (e.g., solar prominences, auroras) that vary in the same period. Attempts have been made to connect the solar cycle to various other phenomena, including possible slight variations in the diameter of the Sun, sequences of annual growth rings in trees, and even the stock market's rise and fall
solar day
The amount of time that elapses between successive passages of the Sun across the Meridian
solar day
day: time for Earth to make a complete rotation on its axis; "two days later they left"; "they put on two performances every day"; "there are 30,000 passengers per day"
solar day
Time required for the Earth to complete one rotation relative to the sun
solar day
1 The duration of one rotation of the Earth on its axis with respect to the Sun 2 The duration of one apparent rotation of the Sun around Earth
solar day
1 The duration of one rotation of the earth on its axis, with respect to the sun
solar day
time between successive meridian crossings of the Sun Our clocks are based on this interval of time (on Earth, one solar day = 24 hours on average)
solar day
The period of the rotation of the Earth with respect to the Sun The mean solar day is the time of the rotation with respect to the mean Sun The solar day commencing at midnight is called a civil or calendar day, but if the day is reckoned from noon it is known as an astronomical day because of its former use in astronomical calculation
solar day
The complete rotation of the earth in relation to the sun Although it varies, an average has determined a mean solar day of 24 hours It is universally used for civil purposes
solar day
A mean solar day
solar day
24 hours; from morning until night
solar dish
a concave mirror that concentrates the rays of the sun; can produce high temperatures
solar eclipse
the moon interrupts light from the sun
solar eclipse
An eclipse of the sun occurs when the moon is in a direct line between the sun and the earth, casting some of the earth's surface in its shadow The moon's disk shaped outline appears to cover the sun's brighter surface, or photosphere That part of the earth that is directly in the moon's shadow will see a total eclipse of the sun, while the areas around it will see a partial eclipse
solar eclipse
An arrangement (in order) of the Earth, Moon, and Sun where the Moon blocks the light from the Sun to an observer on Earth The Moon's shadow does not completely contain the Earth Only a narrow shadow cone of totality sweeps across the Earth's surface (umbra) surrounded by a partial shadow (penumbra) The solar eclipse alignment of Earth, Moon and Sun does not occur every month, because the Moon's orbit is tilted five degrees from a plane containing the Earth and Sun
solar eclipse
An eclipse caused when the Moon comes directly between the Earth and the Sun, temporarily blocking out [email protected] disk in the sky
solar eclipse
A phenomenon that occurs when the Earth passes into the shadow of the Moon A total solar eclipse occurs when the Moon is close enough to completely block the Sun's light An annular solar eclipse occurs when the Moon is farther away and is not able to completely block the light This results in a ring of light around the Moon
solar eclipse
when the shadow of the Moon hits the Earth at exactly new phase The Moon covers up part or all of the Sun
solar eclipse
Sol = [Latin] Sun; eclipsis = [Latin] eclipse, from ekleipsis, ekleipoo = [Greek] be delayed A solar eclipse occurs when the Moon covers the Sun in the sky Solar eclipses are fairly rare A picture of the Sun's corona taken during a solar eclipse can be seen on the Evans Facility Pictures page
solar eclipse
The total or partial obscuration of the Sun by the Moon A solar eclipse occurs at a given point on the surface of the Earth once every 360 years, on average Each year at least two and no more than five solar eclipses occur The Moon's shadow moves east across the surface of the Earth at about 3700 km per hour Solar eclipses can be partial, annular, or total Total solar eclipses are spectacular sights and are worth the effort usually required to journey to a site covered by their narrow path Totality cannot last for more than about seven minutes Only during a total solar eclipse is the remarkable solar corona visible
solar eclipse
occurs when the Moon occults the Sun and casts a shadow on the Earth; the three types of solar eclipses are annular, partial and total
solar eclipse
As the moon orbits the earth, it is sometimes in a direct line between the earth and the sun The moon's shadow falls on the earth's surface and a solar eclipse occurs
solar eclipse
An eclipse where the moon passes between the Sun and the Earth
solar eclipse
The name of the event when the moon comes exactly between the Sun and Earth
solar eclipse
when the moon is located precisely between the sun and the earth, eclipse of the sun
solar eclipse
The obscuration of the light of the sun by the moon
solar eclipse
When the Moon passes exactly between the Earth and the Sun and casts a shadow on the Earth
solar eclipse
the passage of the new Moon directly between the Sun and the Earth when the Moon's shadow is cast upon the Earth The Sun appears in the sky either partially or totally covered by the Moon
solar eclipse
The event that occurs when the moon passes directly between Earth and the sun, blocking our view of the sun
solar eclipse
When the Sun is covered up by the Moon An omen of deep transformation, often lasting 6 to 12 months See also eclipse
solar elastosis
{i} premature aging of the skin as a result of extended exposure to sunlight that occurs mainly in light-skinned people; elastosis in the skin of the elderly from sun exposure
solar energy
energy obtained from the sun, energy of the sun
solar energy
Radiation from the Sun that can produce heat, generate electricity, or cause chemical reactions. Solar energy is inexhaustible and nonpolluting, but it is not an efficient energy source, since the Earth's atmosphere absorbs or scatters over 50% of incoming solar radiation. Solar collectors collect the radiation and transfer it as heat to a carrier fluid. It can then be used for heating. Solar cells convert solar radiation directly into electricity, by means of the photoelectric effect
solar energy
energy from the sun that is converted into thermal or electrical energy; "the amount of energy falling on the earth is given by the solar constant, but very little use has been made of solar energy
solar flare
volcanic eruption of the surface of the sun
solar flare
n. A sudden eruption of hydrogen gas on the surface of the sun, usually associated with sunspots and accompanied by a burst of ultraviolet radiation that is often followed by a magnetic disturbance. Sudden intense brightening of a small part of the Sun's surface, often near a sunspot group. Flares develop in a few minutes and may last several hours, releasing intense X rays and streams of energetic particles. They appear to be connected with changes in the Sun's magnetic fields during the solar cycle. The ejected particles take a day or two to reach the vicinity of Earth, where they can disrupt radio communications and cause auroras, and may pose a radiation hazard to astronauts
solar flare
a sudden eruption of intense high-energy radiation from the sun's surface; associated with sunspots and radio interference
solar furnace
A parabolic reflector that focuses solar radiation at a point to obtain temperatures as high as 4,000°C (7,200°F)
solar gravity
the gravity of the sun; "solar gravity creates extreme pressures and temperatures
solar halo
a luminous halo parallel to the horizon at the altitude of the sun; caused by ice crystals in the atmosphere
solar heater
tank used to heat water via the sun's rays
solar heater
a heater that makes direct use of solar energy
solar heating
Use of solar radiation to heat water or air in buildings. There are two types: passive and active. Passive heating relies on architectural design; the building's siting, orientation, layout, materials, and construction are utilized to maximize the heating effect of sunlight falling on it. A well-insulated building with a large south-facing window, for instance, can trap heat on sunny days and reduce reliance on gas, oil, or electricity. Brick, stone, or tile capacity walls are often incorporated to absorb the sun's energy and radiate it into the interior, usually after a time lag of several hours. In active solar heating, mechanical means are used to collect, store, and distribute solar energy. In liquid-based systems, a blackened metal plate on the exterior absorbs sunlight and traps heat, which is transferred to a carrier fluid. Alternatively, fluid may be pumped through a glass tube or volume of space onto which sunlight has been focused by mirrors. After picking up heat from the collector, the warm fluid is pumped to an insulated storage tank. The system can supply a home with hot water from the tank or provide space heating with the warmed water flowing through tubes in floors and ceilings
solar heating
heating water via the sun's rays, heating by solar power
solar heating system
water boiler that uses the energy of the sun in order to heat the water
solar house
A house having heat-absorbing material behind large glass areas, designed to use solar radiation for heating
solar house
a house designed to use solar radiation for heating; usually has large areas of glass in front of heat-absorbing materials
solar house
{i} house that heat-absorbing material behind large glass areas to absorb and store solar heat
solar magnetic field
the magnetic field of the sun
solar month
One twelfth of a solar year, totaling 30 days, 10 hours, 29 minutes, 3.8 seconds
solar month
one-twelfth of a solar or tropical year
solar myth
A myth which essentially consists of allegory based upon ideas as to the sun's course, motion, influence, or the like
solar nebula
Gaseous cloud from which, in the nebular hypothesis of the origin of the solar system, the Sun and planets formed by condensation. In 1755 Immanuel Kant suggested that a nebula gradually pulled together by its own gravity developed into the Sun and planets. Pierre-Simon Laplace in 1796 proposed a similar model, in which a rotating and contracting cloud of gas the young Sun shed concentric rings of matter that condensed into the planets. James Clerk Maxwell showed that if all the matter in the known planets had once been distributed this way, shearing forces would have prevented such condensation. Another objection was that the Sun has less angular momentum than the theory seems to require. In the early 20th century most astronomers preferred the collision theory: that the planets formed as a result of a close approach to the Sun by another star. Eventually, however, stronger objections were mounted to the collision theory than to the nebular hypothesis, and a modified version of the latter, in which a rotating matter disk gave rise to the planets through successively larger aglommerations from dust grains through planetesimals and protoplanets, became the prevailing theory of the solar system's origin
solar neutrino problem
Shortfall in the expected number of neutrinos produced by the Sun that are detected on Earth. Long-running experiments begun in the 1960s found only one-third to two-thirds the number of neutrinos predicted by theory to arrive from the Sun, where they are emitted as a result of nuclear fusion in the solar core. The discrepancy implied either that the theory of solar energy production was wrong or that neutrinos transformed en route to Earth in a way that made some of them seem to vanish. By the early 2000s strong evidence had been gathered in support of the latter explanation that neutrinos "oscillate" in flight among their different types, not all of which could be detected in the experiments. For this to occur, neutrinos must have at least a tiny mass, though the specific values remained to be determined
solar panel
A group of connected solar cells. a piece of equipment, usually kept on a roof, that collects and uses the sun's energy to heat water or make electricity
solar parallax
It is 8
solar parallax
The parallax of the sun, that is, the angle subtended at the sun by the semidiameter of the earth
solar parallax
"80, and is the fundamental datum
solar parallax
the angle subtended by the mean equatorial radius of the Earth at a distance of one astronomical unit
solar physics
the branch of astronomy that deals with the sun
solar plexus
a large plexus of sympathetic nerves in the abdomen behind the stomach
solar plexus
Your solar plexus is the part of your stomach, below your ribs, where it is painful if you are hit hard. the front part of your body just below your ribs (Because its nerves spread out from the center like the rays of the sun)
solar plexus
network of vessels located in the abdomen
solar power
energy from the sun that is converted into thermal or electrical energy; "the amount of energy falling on the earth is given by the solar constant, but very little use has been made of solar energy"
solar power
Electricity produced by converting the sun's radiation into electricity This can be done using photovoltaic systems (PV) or solar thermal systems Click here for more information about solar power
solar power
Once during your turn (before your attach), you may use this power Your active Pokémon and the defending Pokémon are no longer asleep, confused, paralyzed, or poisoned This power can't be used if this Pokémon is under any Special Condition Pokémon with this Power: Venusaur L64
solar power
sunlight converted into energy that we can use, a natural renewable resource
solar power
Power from the sun's energy used to generate heat and electricity
solar powered
A watch that uses solar energy (from any light source) to power the quartz movement The Citizen >Solar-Tech< models use this technology and provide a 180 day power reserve, so they are able to run continuously For more information, click here to go to Citizens Internet Site
solar powered
A watch that uses solar energy (from any light source) to power the quartz movement
solar powered
A watch that uses solar energy (from any light source) to power the quartz movement The Citizen >Solar-Tech
solar prominence
Arched stream of hot gas projecting from the Sun's surface into the chromosphere or corona. Prominences can be hundreds of thousands of miles long and can be seen with the unaided eye during a total eclipse. They appear to lie along and are supported by loops in the Sun's magnetic field, where they may remain for days to months
solar prominence
large eruptions of luminous hydrogen gas that rise thousands of kilometers above the chromosphere
solar radiation
The total electromagnetic radiation emitted by the sun See insolation, direct solar radiation, diffuse sky radiation, global radiation, extraterrestrial radiation, solar constant
solar radiation
Electromagnetic radiation that originates from the sun Most of the sun's radiation is emitted at wavelengths between 1 0 and 0 1 microns (µm) Also see insolation, direct solar radiation and diffused solar radiation
solar radiation
the electromagnetic radiation emitted by the sun
solar radiation
Radiation originating from the sun
solar radiation
the amount of radiation or energy received from the sun at any given point
solar radiation
is the essential source of energy for the world's climate system and thus determines weather and climate The readings are measurements of total solar radiation which is the sum of direct solar radiation ( radiation that passes directly though the atmosphere from the sun without being scattered or absorbed by the atmosphere) and diffuse sky radiation (radiation that has been scattered by air molecules, dust, or clouds) Total solar radiation values are highest in clear, sunny conditions and lowest during cloudy days When heavy clouds block the sun or the sun is below the horizon, direct solar radiation is zero and total and diffuse solar radiation are equal
solar radiation
Radiation emitted by the Sun Also known as short-wave radiation Solar radiation has a distinctive spectrum (i e , range of wavelengths) governed by the temperature of the Sun The spectrum of solar radiation is practically distinct from that of infrared (q v ) or terrestrial radiation because of the difference in temperature between the Sun and the Earth-atmosphere system
solar radiation
electromagnetic radiation from the Sun, especially in the wavelength range 0 3 to 3 micrometers which contains nearly all the total irradiance
solar radiation
Energy received from the sun is solar radiation The energy comes in many forms, such as visible light (that which we can see with our eyes) Other forms of radiation include radio waves, heat (infrared), ultraviolet waves, and x-rays These forms are categorized within the electromagnetic spectrum
solar radiation
The amount of radiation or energy received from the sun at any given point The "solar constant" is a measure of solar radiation: 0 140 watts per square centimeter, at a point just outside the Earth's atmosphere, located on a surface that is perpendicular to the line of radiation, and measured when the Earth is at its mean orbital distance from the sun (Source: Mintzer, 1992)
solar radiation
Energy from the Sun Also referred to as short-wave radiation Of importance to the climate system, solar radiation includes ultra-violet radiation, visible radiation, and infra-red radiation
solar radiation
The total electromagnetic radiation emitted by the sun (see insolation) (Rice (1991))
solar radiation
electromagnetic radiation emitted by the sun
solar radiation
All the radiation that comes from the Sun
solar radiation
Energy from the sun in the form of electromagnetic waves
solar radiation
(sol) RADIANT ENERGY received from the sun, from both direct exposure and diffuse or reflected sunlight F - rayonnement solaire S - radiacion solar
solar radiation
The total electromagnetic radiation emitted by the sun About 99 9 percent of its energy output falls within the wavelength interval from 0 15 microns to 4 0 microns, with peak intensity near 0 47 microns About one-half of the total energy in the solar beam falls in the visible spectrum from 0 4 to 0 7 microns, and most of the other half falls in the near infrared, a small additional portion falling in the ultraviolet
solar radiation
The total radiant energy from the sun, including ultraviolet and infrared wave lengths as well as visible light
solar radiation
Light, heat, or other energy given out by the Sun
solar radiation
Heat from the sun, which often changes the composition of the snow
solar radiation
Radiation emitted by the Sun It is also referred to as short-wave radiation Solar radiation has a distinctive range of wavelengths (spectrum) determined by the temperature of the Sun See also: Infrared radiation
solar radiation
is the transfer of heat energy by electromagnetic waves through space from the sun
solar radiation
Radiation emitted from the Sun, which has wavelengths in the visible (light) and ultra–violet parts of the electromagnetic spectrum
solar radiation
Radiation emitted by the sun It consists of ultraviolet radiation with wave-lengths between 0 1 and 0 4 microns, visible radiation with wavelengths between 0 4 and 0 7 microns and near-infrared radiation with wave-lengths between 0 7 and 4 microns Of the total energy emitted by the sun, about half is visible and half near infrared, with ultraviolet being a small, but important constituent Much of the ultraviolet is absorbed in the stratosphere and above, which prevents it from harming life at the surface of Earth
solar radiation
radiation from the sun
solar radiation
is energy from the sun It is the main energy source for Earth's climate system, heating the surface and driving currents in the oceans and winds in the atmosphere Ordinary visible sunlight is the most obvious form of solar radiation, but other forms are significant too For example, see ultraviolet radiation
solar spectrum
range of radiation produced by the sun
solar sphere
Sun
solar system
The Sun and the family of celestial bodies which revolve around it as it journeys through space and time It includes the nine known planets and their satellites, the numerous asteroids which orbit between Mars and Jupiter, plus the comets and meteors, along with the various hypothetical planets such as Trans-Pluto (Bacchus)
solar system
The system of the Sun and the planets, their satellites, the minor planets, comets, meteoroids, and other objects revolving around the Sun
solar system
The Sun and all things orbiting around it, including the nine major planets, their satellites, and all the asteroids and comets
solar system
Our solar system is made up of the sun, all the nine planets that are in it, and the smaller things like moons and comets The solar system is pretty much all the things that orbit the sun, even the asteroids
solar system
The system made up of the Sun, the planets, satellites, comets, asteroids, meteoroids, and interplanetary dust and gas
solar system
includes all objects that orbit around the Sun including the nine known planets, their moon, asteroids, etc
solar system
The sun and other celestial bodies within its gravitational influence, including planets, asteroids, satellites, comets, and meteors
solar system
The system made up of the sun, the planets, satellites, comets, asteroids, meteoroids, and interplanetary dust and gas Experience the solar system
solar system
the combination of a star, its surrounding planets, asteroids, comets, dust, etc
Turkish - English
fugitive
solar
solar sistem
solar system
solar gel-git
(Askeri) solar tide
solar göl
(Askeri) solar pond
so
{i} end
solar

  Hyphenation

  so·lar

  Turkish pronunciation

  sōlır

  Pronunciation

  /ˈsōlər/ /ˈsoʊlɜr/

  Etymology

  [ 'sO-l&r, -"lär ] (adjective.) 15th century. Middle English, from Latin sōlāris, from sōl 'sun', from Proto-Indo-European *séh₂wl 'sun' (compare Old English sōl, Welsh haul, Lithuanian sáulė, Russian солнце (sólntse), Ancient Greek ἥλιος (hēlios), Avestan xvarə, Sanskrit súras).

  Common Collocations

  solar energy, solar system

  Videos

  ... the solar system, compliments of the laws of motion of Isaac Newton. ...
  ... like wind and solar, advanced batteries that will help, uh, in the next generation of cars. ...

  Word of the day

  motile
Favorites