department

listen to the pronunciation of department
İngilizce - Türkçe
daire

Ülkemize ne borçlu olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Vergi dairesi bize bildirir. - We all know what we owe to our country. The tax department lets us know.

Bizim dairenin başkanı Tom Jackson adında bir adam. - The head of our department is a man named Tom Jackson.

{i} bölüm

Benim bölüm şefimdir. - He is the chief of my department.

Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi. - Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head.

{i} departman

Satış departmanının bir üyesiyim. - I am a member of the sales department.

Araştırma müdürü, departmana yeni bir ürünü test etmede esaslı bir iş yaptırdı. - The research director had the department do a thorough job in testing the new product.

{i} şube

Lunaparkta Mary yalnız başına ağlayan bir oğlan buldu ve yumuşak bir sesle Merhaba yavrum, sorun nedir? Kayıp mı oldun? Seni Kayıp Çocuklar Şubesine götüreyim mi? dedi. - In the amusement park Mary found a boy on his own weeping, and spoke to him gently. Hey, sonny, what is it? Are you lost? Would you like me to take you to the Lost Children Department?

{i} bakanlık
(Askeri) DAİRE: Kara Ordusu idari branşlarından herhangi biri. Örneğin; Sağlık Dairesi "Medical Department"
{i} bölge

Colonia ülkenin güney-batısında yer alan bir Uruguaylı bölgedir. - Colonia is a Uruguayan department situated in the south-west of the country.

(Eğitim) anabilim
(Ticaret) işlem merkezi
dal
(Eğitim) ana bilim
(Eğitim) anabilim dalı
reyon
kısım
kol
seksiyon
{i} bakanlık, vekâlet
vekalet
ofis

Ofisim Yabancı Diller Bölümünde. - My office is in the Foreign Languages Department.

müdürlüğü

Gözaltına alınanların altısı İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - Six of those detained were released after being interrogated at the İzmir Police Department.

depart
yola çıkmak
department of
(Edebiyat,Eğitim) ana bilim dalı
department of
(Eğitim) anabilim dalı
department store
(Ticaret) supermarket
department store
alışveriş merkezi
department stores
departmanlı mağazalar
Department of Defense
Savunma Bakanlığı
Department of Economic Affairs
Ekonomik işler Dairesi
Department of Fine Arts
Güzel Sanatlar Bölümü
Department of Graphic Design
Grafik Tasarım Bölümü
Department of Industrial Engineering
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Department of Religious Affairs
Diyanet işleri Başkanlığı
Department of State
Amerika Dışişleri Bakanlığı
Department of the Interior
içişleri Bakanlığı
department chief
servis şefi
department head
bölüm başı
department of
departmanı
department of agriculture
tarım bölümü
department of anthropology
antropoloji bölümü
department of biology
biyoloji bölümü
department of chemistry
kimya bölümü
department of commerce
ticaret bölümü
department of defense
savunma bölümü
department of economics
ekonomi bölümü
department of education
eğitim bölümü
department of energy
enerji bölümü
department of english
ingilizce bölümü
department of history
tarih bölümü
department of interior
iç bölüm
department of justice
adliye bölümü
department of labor
iş bölümü
department of linguistics
dilbilim bölümü
department of local government
yerel idare bölümü
department of mathematics
matematik bölümü
department of music
müzik bölümü
department of philosophy
filozofi bölümü
department of physics
fizik bölümü
department of sociology
sosyoloji bölümü
department of transportation
nakliyat bölümü
department store
büyük mağaza
department of aquaculture
su ürünleri bölümü
department of ecology
ekoloji bölümü
department of energy intelligence
enerji bakanlığı istihbarat
department of health
sağlık bölümü
department of homeland security
Yurt bölümü güvenlik
department of industrial relations
endüstriyel ilişkiler bölümü
department of the interior
bölümü iç
department of treasury
hazine bölümü
department of veterans' affairs
Gaziler işler bölümü
Department Of Health and Human Services
(Askeri) Beşeri ve Sıhhi Hizmetler Departmanı
Department of Defense (DOD) Emergency Authorities Retrieval and Analysis System
(Askeri) Savunma Bakanlığı Acil Durumlar Makamı Bulup Getirme ve Analiz Sistemi
Department of Defense Activity Address Directory
(Askeri) Savunma Bakanlığı İşlem Makamları Kataloğu
Department of Defense Dependent Schools
(Askeri) Savunma Bakanlığına Bağlı Okullar
Department of Defense Financial Management Regulation
(Askeri) Savunma Bakanlığı Mali Yönetim Yönetmeliği
Department of Defense Intelligence Digest
(Askeri) Savunma Bakanlığı İstihbarat Raporu
Department of Defense Intelligence Information System
(Askeri) Savunma Bakanlığı İstihbarat Bilgi Sistemi
Department of Defense Intelligence Production Program
(Askeri) Savunma Bakanlığı İstihbarat Üretim Programı
Department of Defense Joint Intelligence Center
(Askeri) Savunma Bakanlığı Müşterek İstihbarat Merkezi
Department of Defense activity address code
(Askeri) Savunma Bakanlığı işlem makamları kodu
Department of Defense directive
(Askeri) Savunma Bakanlığı direktifi
Department of Defense identification code
(Askeri) Savunma Bakanlığı tanı kodu
Department of Defense instruction
(Askeri) Savunma Bakanlığı talimatı
Department of Defense intelligence production community
(Askeri) Savunma Bakanlığı istihbarat üretim topluluğu
Department of Defense intelligence system information system extension
(Askeri) Savunma Bakanlığı istihbarat sistemi bilgi sistemleri ilavesi
Department of Defense regulation
(Askeri) Savunma Bakanlığı yönetmeliği
Department of Labor
(Askeri) Çalışma Bakanlığı
Department of State Standardized Regulation
(Askeri) Dışişleri Bakanlığı Standartlaştırılmış Yönetmelikleri
Department of Transportation emergency organization
(Askeri) Ulaştırma Bakanlığı acil durum teşkilatı
Department of Veterans Affairs
(Askeri) Gazilerle İlişkiler Departmanı
Department of the Air Force
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Bakanlığı
Department of the Army (DA ) staff agencies
(Askeri) Kara Kuvvetleri karargah daireleri
Department of the Navy
(Askeri) Deniz Kuvvetleri Bakanlığı
Department of the Treasury
(Askeri) Hazine Bakanlığı
department of defense
(Askeri) (DOD) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: Hükümetin Milli Savunma Bakanı, Bakanlık Bürosu, Harp Konseyi, Müşterek Kurmay Başkanları, Müşterek Kurmay Heyeti ve Müşterek Daireleri ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından oluşan yürütme organı. Başında Milli Savunma Bakanı bulunur. Bu bakanlığa eskiden "National Military Establishment" denirdi
department of defense
(Askeri) (USA) Savunma bakanlığı (ABD)
department of defense identification
(Askeri) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TANITMA ROZETİ: 18 Eylül 1947 tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığında veya Müttefik Kurul ve Komitelerinde 6 aylık görev yapıldığını gösteren madeni veya emaye rozet. DEPARTMENT OF DEFENSE INTELLIGENCE INFORMATION SYSTEM: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSTİHBARAT BİLGİ SİSTEMİ: Askeri komutanlara ve milli seviyede karar verenlere istihbarat ve istihbarat bilgisi konularında zamanında ve detaylı bilgi sağlayan Milli Savunma Bakanlığı Personeli, yönetmelikleri, teçhizatı, bilgisayar programları ve destekleyici muhabereden oluşan bir topluluk. Ayrıca DODILS olarak bilinir
department of law
(Eğitim) hukuk bölümü
department of the air force
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ BAKANLIĞI: Hava Kuvvetlerinin hükümet kabinesinde oturan yürütme organı ile Hava Kuvvetleri Komutanının kontrol ve nezareti altındaki bütün sahra karargahları, kuvvetler, ihtiyat birlikleri, tesisler, faaliyetler ve görevler. Bknz. "Military Dept"
department of the army
(Askeri) KARA KUVVETLERİ BAKANLIĞI: Kara Kuvvetleri Komutanlığının Hükümet Kabinesinde oturan yürütme organı ile Kara Kuvvetleri Komutanının kontrol ve nezareti altındaki bütün sahra karargahları, kuvvetler, ihtiyat asli teşkilleri, tesisler, faaliyetler ve görevler. Bknz. "Military Department". DEPARTMENT OF THE ARMY COMMAND AND CONTROL SYSTEM: KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KOMUTA VE KONTROL SİSTEMİ: Kara Ordusu Kuvvetleri ve kaynaklarının emir ve komutası ve kontrolü için Kara Kuvvetleri Komutanı ve Kurmay Başkanı tarafından ihtiyaç gösterilmiş bütün unsurları içine alan, birleştirilmiş ve devamlılığı sağlanmış bir sistem. Bu sistemi Kurmay Başkanının direktifi altında ve normal komuta karargahı kanalına uygun olarak faaliyet gösterir. DEPARTMENT OF THE ARMY GENERAL STAFF: KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANLIĞI: Bknz. "Army General Staff". DEPARTMENT OF THE ARMY GRAPHIC TRAINING AID: KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GRAFİK EĞİTİM YARDIMCI MALZEMESİ: Bknz. "graphic training aid"
department of the army port
(Askeri) KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI LİMANI: Bknz. "port". DEPARTMENT OF THE ARMY RECORDS DEPOSITARY: KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ARŞİVİ: Özel maksatla faydalanılmak üzere ayrılmış dosyaları muhafaza için kullanılan evrak mahzeni. Bu mahzenlere konulan dosyalar; teknik veya idari sebeplerle merkezi yerde bulundurulmaları gereken, çoğu uzun vadeli veya önemini kaybetmeyen dosyalardır. DEPARTMENT OF THE ARMY REGISTRATION NUMBER: KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KAYIT NUMARASI: Bknz. "registration number". DEPARTMENT OF THE ARMY SHIPPING DOCUMENT: KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GÖNDERME BELGESİ: Sevk olunacak maddeleri ve malzemenin gönderilmesi ile ilgili ulaştırma ve ikmal makamları için gerekli diğer ikmal ve ulaştırma bilgilerini gönderen doküman. Bu doküman daha çok ikmal maddelerinin bir kara kuvvetleri tesisinden diğerine sevki ve o maddeye ait sorumluluğun devri için kullanılır. DEPARTMENT OF THE ARMY SPECIAL SUBJECT FOR INSPECTION: KARA KUVVETLERİ ÖZEL DENETLEME KONUSU: Kara kuvvetleri için özel bir önemi bulunduğu kara kuvvetleri komutanı veya kurmay başkanınca tasvip edilen ve ilgili genel müfettişlik denetlemelerinde, bütün genel müfettişlerce üzerinde özellikle durulup denetlenen bir konu
department of the navy
(Askeri) DENİZ KUVVETLERİ BAKANLIĞI: Deniz Kuvvetlerinin hükümet kabinesinde oturan yürütme organı ile ABD Deniz Piyade Sınıfı karargahı; ABD'nin deniz-hava kuvvetini de içine alan bütün faal deniz kuvvetlerine ait ihtiyat, asli teşkilleri; Deniz Kuvvetleri komutanının kontrol ve nezareti altındaki bütün sahra karargahları, kuvvetler, üsler, tesisler, faaliyetler ve görevler; kanuni bakımdan deniz kuvvetlerinin bir kısmı olarak faaliyette bulundukları takdirde ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı. Bak. "Military Department". DEPARTURE AIRFIELD (ABD SAVUNMA BAKANLIĞI, ABD SAVUNMA KURULU): KALKIŞ MEYDANI: Birliklerin ve/veya teçhizatın uçuş için uçağa bindirildikleri hava alanı. Bak. "air field"
defense department
savunma bölümü
defense department
Savunma Bakanlığı
Defense Attaché Office; defense attaché officer; department/agency/organization
(Askeri) Savunma Ataşe Ofisi; Savunma Ataşe Subayı; bakanlık/daire/teşkilat
deck department
(Askeri) GÜVERTE KISMI: Kara Kuvvetlerine ait bir geminin seyir, güverte, yükleme ve boşaltma, ikmal ve işletme işlerinden sorumlu idari kısım
modeling department
Modelhane
depart
ölmek
depart
{f} gitmek

O, Avustralya'ya gitmek için yola çıktı. - He departed for Australia.

Çim'de, hareket istasyonuna gitmek ve tren biletleri orada almak zorundasın. - In China, you have to go to the departure station and buy train tickets there.

customer service department
(Ticaret) müşteri hizmetleri bölümü
depart
kalkmak
depart
uzaklaşmak
department of
daire başkanlığı
department store
stok bölümü
forestry department
orman işletme müdürlüğü
inquiry department
(Ticaret) ranseyman servisi
intelligence department
(Ticaret) ranseyman servisi
police department
emniyet müdürlüğü
purchasing department
(Ticaret) satın alma bölümü
recipient's department
(Bilgisayar) alıcının bölümü
vice head of department
(Ticaret) daire başkanı yardımcısı
accounting department
muhasebe bölümü
advertising department
reklam bölümü
anthropology department
antropoloji bölümü
art department
sanat bölümü
biology department
biyoloji bölümü
bookkeeping department
muhasebe bölümü
building department
inşaat departmanı
business department
iş departmanı
casualty department
yaralı koğuşu
casualty department
acil
casualty department
ilkyardım
chemistry department
kimya bölümü
chief of department
bölüm başkanı
commerce department
ticaret departmanı
credit department
kredi servisi
data processing department organization
bilgi işlem bölümü organizasyonu
depart
hareket etmek
depart
dönmek
depart
ayrıl

Ayrılış tarihinizi öğrenebilir miyim? - May I know the date of you departure?

Kapı ayrılmadan 20 dakika önce kapatılır. - Gate closes 20 minutes before departure.

depart
(from ile) sapmak
departmental
bölüme ait
departmental
şubeye ait
economics department
ekonomi bölümü
education department
eğitim bölümü
employment department
çalışma bakanlığı
energy department
enerji departmanı
engineering department
mühendislik bölümü
export department
ihracat bölümü
federal department
federal bölüm
fire department
itfaiye teşkilatı
foreign department
dış ilişkiler servisi
fraud department
dolandırıcılık şubesi
fraud department
dolandırıcılık masası
government department
yönetim departmanı
health department
sağlık ocağı
history department
tarih bölümü
intelligence department
istihbarat servisi
intelligence department office
haberalma dairesi
labor department
iş kısmı
linguistics department
dilbilim bölümü
local department
mahalli kısım
mathematics department
matematik bölümü
music department
müzik bölümü
personnel department
personel kısmı
philosophy department
felsefe bölümü
physics department
fizik bölümü
plant department
atölye kısmı
police department
polis karakolu
production department
işletme bölümü
psychology department
psikoloji bölümü
purchasing department
satınalma kısmı
research department
araştırma bölümü
sales department
satış bölümü
service department
servis departmanı
sociology department
sosyoloji bölümü
teller's department
vezne
treasury department
maliye bakanlığı
treasury department
hazine bölümü
after sale department
Satış sonrası departmanı
auditing department
denetim departmanı
back office department
arka büro bölümü
business department
iş bölümü
cultural department
kültür bölümü
departments
bölümler
old books department
Eski kitaplar bölüm
property department
mülkiyet departmanı
receiving department
departmanı alma
the Department of State/the State Department
Dışişleri Bakanlığı
volunteer fire department
gönüllü itfaiye
wardrobe department
gardrop departmanı
depart
göçmek vefat etmek
depart
{f} caymak
depart
(Mukavele) +from: sapmak, ayrılmak
depart
bir yeri terketmek
depart
{f} hareket etmek, kalkmak: At what time does the bus depart? Otobüs saat kaçta kalkıyor?
depart
{f} ayrılmak
depart
{f} yolundan sapmak
depart
{f} ölmek, vefat etmek. 4
depart
inhiraf etmek ayrılmak
department store
bonmarşe
departmental
{s} kısmi
departmental
{s} bakanlık ile ilgili
departmental
bölümle ilgili
İngilizce - İngilizce
A territorial division; a district; esp., in France, one of the districts composed of several arrondissements into which the country is divided for governmental purposes; as, the Department of the Loire
Subdivision of business or official duty; especially, one of the principal divisions of executive government; as, the treasury department; the war department; also, in a university, one of the divisions of instructions; as, the medical department; the department of physics
A part, portion, or subdivision
Act of departing; departure

Sudden departments from one extreme to another. Wotton.

A military subdivision of a country; as, the Department of the Potomac
A distinct course of life, action, study, or the like; appointed sphere or walk; province

Superior to Pope in Pope's own peculiar department of literature. Thomas Babington Macaulay.

A department is one of the sections in an organization such as a government, business, or university. A department is also one of the sections in a large shop. the U.S. Department of Health, Education and Welfare He moved to the sales department. the jewelry department
{i} government office; division, section; district; area, domain
means the United States Department of Justice
  A major organizational unit in County government in which programs similar in nature are grouped together under the management of an appointed or elected official (e g , the Planning and Building Department or the Sheriff-Coroner's Department)   One or more program budget units may be used to fund a department and account for its expenses   A large department or two or more departments that have consolidated may be referred to as an "agency", such as the Health & Human Services Agency
A department is a division within a school or institution, giving instruction or performing other tasks such as administration For example, the Fine Arts department; the Dean's office, etc Departments have no inherent WebCheckout meaning, that is, the department designation is not used to track or manage resources It is used as an annotation on patrons for general information only
Tennessee Department of Environment and Conservation
The Department of Administrative Services (DAS) of the State of Oregon
The term most commonly used to refer to an academic unit, i e , a sub-unit of a college under the supervision of a chair who reports to a dean Because of new organizational patterns in the university, such units are also sometimes called schools or divisions The term “department” may also refer to divisions or schools
means the U S Department of Agriculture
If you say that a task or area of knowledge is not your department, you mean that you are not responsible for it or do not know much about it. `I'm afraid the name means nothing to me,' he said. `That's not my department.'. department store Third Department Gosudarstvenny Universalny Magazin Russian: State Department Store United Nations Department of Humanitarian Affairs
{n} a separate office, province
The department of water supply of the county of Maui, excluding the board of water supply unless the context so indicates (As stated in Section 1-2 of the Rules and Regulations )
An instructional division within a college, such as Department of English in the College of Liberal Arts
The Department of Employment and Workplace Relations (the department)
a specialized division of a large organization; "you'll find it in the hardware department"; "she got a job in the historical section of the Treasury"
The government department, agency or public body that has policy responsibility for the Crown copyright material
An organizational device used by county management to group programs of a like nature
A branch of administration of a college/university usually divided by subject (e g Mathematics department) through which instruction in the field is given
Florida Department of Corrections (see DC)
in France, one of the districts composed of several arrondissements into which the country is divided for governmental purposes; as, the Department of the Loire
A ten-character identifier which uniquely identifies organizational units It does not represent a funding source but, rather, the name of the unit See "GEMS Department ID "
(n) means the New York State Department of Health
a specialized sphere of knowledge; "baking is not my department"; "his work established a new department of literature" a specialized division of a large organization; "you'll find it in the hardware department"; "she got a job in the historical section of the Treasury" the territorial and administrative division of some countries (such as France)
The Commonwealth Department of Health and Ageing
a specialized sphere of knowledge; "baking is not my department"; "his work established a new department of literature"
A territorial division; a district; esp
Subdivision of business or official duty; especially, one of the principal divisions of executive government; as, the treasury department; the war department; also, in a university, one of the divisions of instruction; as, the medical department; the department of physics
means the Illinois Department of Natural Resources, Office of Mines and Minerals, or its successor
Michigan Department of Agriculture (MDA)
means the Department of Planning and Development
the territorial and administrative division of some countries (such as France)
Head - The administrative head of a department or anyone authorized by him or her to perform personnel functions such as initiating personnel requisitions, hiring, or similar actions
Federal Departments
Please provide the complete department name and relevant subdivision name
the department of financial institutions (per WAC 208-660-010 & RCW 19 146 010)
An organizational unit of the center or of the medical staff
dept
department store
A large shop containing many different departments each of which deals in different goods or services
department stores
plural form of department store
Department of Public Safety
The Department of Public Safety (DPS), also called an Office of Public Safety, is a state or local government umbrella agency in the United States which serves to assist the certain agencies in their services by providing administrative, financial, and technical services and support for core public safety functions for some services
Department for Education and Skills
DfES formerly called the Department for Education and Employment; a British government department which is responsible for the UK's education system and for organizing training programmes for people without jobs etc
Department for Environment, Food & Rural Affairs
{i} Defra, government department of the United Kingdom that is in charge of and responsible for environmental protection and food production and standards (also responsible for environmental, fisheries, agricultural and rural issues)
Department for International Development
DFID formerly called the Overseas Development Administration (ODA); a British government department that gives money, advice, and help to poorer countries
Department for Work and Pensions
DWP a British government department which is responsible for paying various types of benefit (=money paid by the government to support people who need it, for example people who are poor, people who are too old or too sick to work, and people who cannot find jobs) , and for government policy on employment
Department of Antiquities
{i} government body entrusted with the preservation of archeological findings and historical sites
Department of Commerce
U.S. federal agency that oversees economic and business development and international trade
Department of Defense
American government office that maintains military forces and ensures that the military can handle threats to national security
Department of Defense
the US government department which is responsible for the military forces in the US, that is, the Army, Navy, Air Force, and Marines. In the UK there is a similar department called the Ministry of Defence. Pentagon
Department of Education
U.S. federal agency that oversees public education throughout the United States
Department of Education
a US government department which is responsible for the education system, including education programmes, laws for schools and colleges, standards for schools and teachers etc
Department of Energy
U.S. federal agency that deals with energy nuclear weapons and energy conservation
Department of Health
a British government department which is responsible for health programmes in the UK and for the National Health Service
Department of Health and Human Services
U.S. federal agency that deals with welfare public health and consumer issues
Department of Health and Human Services
a US government department which is responsible for health programmes, and for providing money and support for people who are poor, people who have no jobs, and people who have stopped working because they are old
Department of Housing and Urban Development
U.S. federal agency that deals with subsidized housing community planning and development of cities, HUD
Department of Housing and Urban Development
the full name of HUD
Department of Immigration and Naturalization
government body which deals with the procedure and processing of the conferral of citizenship and visas
Department of Justice
government office that is responsible for enforcing federal laws, DOJ
Department of Justice
a US government department which deals with the law. Its work includes writing laws, representing the government in a court of law, and doing criminal investigations (=searching for information to solve crimes) . The head of the Department of Justice is called the Attorney General. In the UK there is a similar department called the Lord Chancellor's Department
Department of Labor
the US government department concerned with how workers are treated by employers. It examines subjects such as fair wages, safety, and the number of hours worked each week
Department of Motor Vehicles
the full name of the DMV
Department of Motor Vehicles
government office that regulates motor vehicle travel (issues driver's licenses, registers automobiles, etc.), DMV
Department of National Heritage
the former name of the Department for Culture, Media and Sport
Department of Social Security
DSS a British government department which used to be responsible for paying various types of benefit (=money paid by the government to support people who need it, for example people who are poor, people who are too old or too sick to work, and people who cannot find jobs) . This department changed its name in 2001 and became the Department for Work and Pensions
Department of State
the official name for the US State Department
Department of State
State Department, United States federal government office that determines and implements foreign policies
Department of Trade and Industry
the full name of the DTI
Department of Transport
a British government department that deals with transport in the UK, for example by making laws about road vehicles and planes, and by building and repairing roads. In the US there is a similar department called the Department of Transportation
Department of Transportation
a US government department that deals with transport in the US, for example by making laws about road vehicles and planes, and by building and repairing roads. In the UK there is a similar department called the Department of Transport
Department of the Environment
the DOE a British government department that was responsible for things such as plans for new roads and buildings, the protection of the countryside and old buildings, and the quality of the air and water in the UK. It is now called the Department for Environment, Food and Rural Affairs
Department of the Interior
the part of the US government responsible for protecting the US's natural resources (=land, minerals, water, natural energy etc) . The person in charge of this department is called the Secretary of the Interior
department chair
The individual directing a sub-unit of a college and reporting to a dean References to “department chairs” may also apply to directors of schools or divisions
department chair
A faculty member appointed to coordinate the activities of an academic department and designated as the budgetary officer of the department Department chairs serve at the will of the Chancellor Termination of a chair's administrative duties does not affect the person's status as a member of the faculty
department chair
Responsible for academic and administrative oversight of the department
department for maintenance and improvement of roads and parks
municipal department in charge of overseeing the upkeep and the cultivation of all the roads and parks in the area
department head
shall mean the Sheriff-Coroner or District Attorney or their designees
department head
An administrative employee appointed to direct the activities of a nonacademic administrative department and designated as the budgetary officer of the department
department head
the head of a department
department head
manager of an administrative division, manager of a department
department head
used throughout policies and procedures and Delegations of Authority to refer to the accountable authority responsible for the operations of a unit which may be either administrative or academic Since this is a generic term, department head authority cannot be redelegated
department head
A county official either appointed by the Board of Supervisors or elected by San Benito County voters who is responsible for managing a County department
department of agriculture
the federal department that administers programs that provide services to farmers (including research and soil conservation and efforts to stabilize the farming economy); created in 1862
department of commerce
the United States federal department that promotes and administers domestic and foreign trade (including management of the census and the patent office); created in 1913
department of commerce
A Cabinet level department which has the responsibility for administering the International Trade Laws It is also charged with the duty to both regulate and assist U S exporters Agencies within the Commerce Department include the International Trade Administration, and the Bureau of Industry and Security
department of commerce
The department of state government that oversees the real estate industry in Minnesota
department of commerce and labor
a former executive department of the United States government; created in 1903 and split into two departments in 1913
department of computer science
the academic department responsible for teaching and research in computer science
department of customs and excise
government department which oversees import taxes and taxes on products made in a country
department of defense
the federal department responsible for safeguarding national security of the UnitedStates; created in 1947
department of defense laboratory system
a defense laboratory that provides essential services in fundamental science for national security and environmental protection and provides technologies that contribute to industrial competitiveness
department of education
the United States federal department that administers all federal programs dealing with education (including federal aid to educational institutions and students); created 1979
department of energy
the federal department responsible for maintaining a national energy policy of the United States; created in 1977
department of energy intelligence
an agency that collects political and economic and technical information about energy matters and makes the Department of Energy's technical and analytical expertise available to other members of the Intelligence Community
department of health and human services
the United States federal department that administers all federal programs dealing with health and welfare; created in 1979
department of health education and welfare
a former executive department of the United States government; created in 1953 and divided in 1979
department of housing and urban development
the United States federal department that administers federal programs dealing with better housing and urban renewal; created in 1965
department of justice
the United States federal department responsible for enforcing federal laws (including the enforcement of all civil rights legislation); created in 1870
department of justice canada
an agency of the Canadian government that provides litigation and legal advice and opinions to the government
department of labor
the federal department responsible for promoting the working conditions of wage earners in the United States; created in 1913
department of public works
governmental division concerned with works constructed for public use (roads, schools, dams, etc.)
department of state
the federal department in the UnitedStates that sets and maintains foreign policies; "the Department of State was created in 1789"
department of state
the federal department in the UnitedStates that sets and maintains foreign policies; "the Department of State was created in 1789
department of state
government department A unit of public administration under immediate control of a Minister, staffed by public servants, whose duty is to serve the government of the day impartially In Queensland, governed by the Public Service Act 1996 See also agency
department of state
The federal agency, through its Bureau of Refugee Programs, that coordinates the reception and placement of refugees with voluntary agencies, states, and localities The agency also administers the international refugee program efforts of the federal government Additionally, it administers the issuance of visas through its over 200 consular offices located in foreign countries throughout the world
department of state
A cabinet level ministry of the US government responsible for foreign affairs, consuls, and the issuance of visas Informally referred to as the "State Department" or DOS
department of state
U S embassies and consulates are operated by the branch of the U S government called the Department of State (DOS) Generally, it is the DOS that determines who is entitled to a visa or green card when the application is filed outside the U S at U S embassies or consulates, but it is INS under the Department of justice that regulates immigration processing inside the U S
department of the interior
the United States federal department charged with conservation and the development of natural resources; created in 1849
department of the treasury
the federal department that collects revenue and administers federal finances; the Treasury Department was created in 1789
department of transportation
the United States federal department that institutes and coordinates national transportation programs; created in 1966
department of veterans affairs
the United States federal department responsible for the interests of military veterans; created in 1989
department store
A store keeping a great variety of goods which are arranged in several departments, esp
department store
A retail organization that carries a wide variety of product lines–typically clothing, home furnishings, and household goods; each line is operated as a separate department managed by specialist buyers or merchandisers
department store
a large retail store offering a wide variety of goods in different departments See Full-Line Department Store; Limited-Line Department Store
department store
store which sells almost every type of product
department store
A large store divided into sections or departments selling a wide range and variety of products Local department stores are often used as anchor tenants in shopping centers
department store
A large retail store that sells a variety of merchandise, organized into departments according to the kind of merchandise
department store
one with dry goods as the principal stock
department store
a large retail store organized into departments offering a variety of merchandise; commonly part of a retail chain
department store
A department store is a large shop which sells many different kinds of goods. A large retail store offering a variety of merchandise and services and organized in separate departments. a large shop that is divided into separate departments, each selling a different type of goods. Retail establishment that sells a wide variety of goods. These usually include ready-to-wear apparel and accessories, yard goods and household textiles, housewares, furniture, electrical appliances, and accessories. In addition to departments (supervised by managers and buyers) for the various categories of goods, there are departmental divisions to handle, for example, merchandising, advertising, service, accounting, and financial strategy. The Bon Marché in Paris, which began as a small shop in the early 19th century, is often considered the first department store. The first U.S. department store chains J.C. Penney and Sears, Roebuck and Co. date to the 1920s. See also Harrods
department store
Large retailer that handles a variety of merchandise
department stores
Large retail stores that offer a wide variety of high-quality items divided into specialized departments
department stores
Physically large stores that occupy prominent positions in the traditional heart of the town or city or as anchor stores in out-of-town malls p 422
depart
To go away from; to leave

The build-up to Saturday's visit of Macedonia and this encounter with the Dutch could be construed as odd in the sense that there seemed a basic acceptance, inevitability even, that Burley would depart office in their immediate aftermath.

depart
To deviate (from)

His latest statements seemed to depart from party policy somewhat.

depart
To divide up; to distribute, share

and so all the worlde seythe that betwyxte three knyghtes is departed clerely knyghthode, that is Sir Launcelot du Lake, Sir Trystrams de Lyones and Sir Lamerok de Galys – thes bere now the renowne.

depart
To separate, part

Syr knyght said the two squyers that were with her yonder are two knyghtes that fyghte for thys lady, goo thyder and departe them .

depart
To leave; to set out on a journey

The government maintains that if its regulations are too stiff, British bankers will leave the country. It's true that they have been threatening to depart in droves, but the obvious answer is: Sod off then..

depart
To die
discount department store
a discount store, a department store where prices are lower than at a full-service department store or traditional department store
discount department stores
plural form of discount department store
fire department
An organization, often part of a local government whose purpose is preventing and putting out fires. May provide other emergency services as well
from the Department of the Bleeding Obvious
So obvious it was unnecessary to say

Once again, the solution comes from the Department of the Bleeding Obvious, but is worth repeating nonetheless.

in the trouser department
relating to a man's penis

And I know the location of a treasure so splendid that just breathing its name in your ear will bring tears of joy to your eyes and a definite bulge in the trouser department.

police department
police force
depart
{v} to go away, quit, leave, desist, die, part
depart
{n} a going off or away, death
departmental
{a} pertaining to a department
depart
If someone departs from a job, they resign from it or leave it. In American English, you can say that someone departs a job. Lipton is planning to depart from the company he founded. a number of staff departed during his reign as rector of the Royal College of Art He departed baseball in the '60s
depart
To go away from or to seek a different decision in this context from the assessment made by the Child Support Agency
depart
be at variance with; be out of line with
depart
To forsake; to abandon; to desist or deviate (from); not to adhere to; with from; as, we can not depart from our rules; to depart from a title or defense in legal pleading
depart
go away or leave
depart
When something or someone departs from a place, they leave it and start a journey to another place. Our tour departs from Heathrow Airport on 31 March and returns 16 April In the morning Mr McDonald departed for Sydney The coach departs Potsdam in the morning
depart
move away from a place into another direction; "Go away before I start to cry"; "The train departs at noon"
depart
To leave; to depart from
depart
To part thoroughly; to separate effectually The marriage service in the ancient prayer-books had "till death us depart," or "till alimony or death us departs," a sentence which has been corrupted into "till death us do part " "Before they settle hands and hearts, Till alimony or death departs " Butler: Hudibras, iii 3 Department France is divided into departments, as Great Britain and Ireland are divided into counties or shires From 1768 it was divided into governments, of which thirty-two were grand and eight petit In 1790, by a decree of the Constituent Assembly, it was mapped out de novo into eighty-three departments In 1804 the number of departments was increased to 107, and in 1812 to 130 In 1815 the territory was reduced to eighty-six departments, and continued so till 1860, when Savoy and Nice were added The present number is eighty-seven
depart
To part; to divide; to separate
depart
To deviate
depart
To go away from; to leave (somewhere or someone)
depart
To part thoroughly; to dispart; to divide; to separate
depart
wander from a direct or straight course
depart
leave; "The family took off for Florida"
depart
A going away; departure; hence, death
depart
To go forth or away; to quit, leave, or separate, as from a place or a person; to withdraw; opposed to arrive; often with from before the place, person, or thing left, and for or to before the destination
depart
Division; separation, as of compound substances into their ingredients
depart
{f} leave, go away; go in a different direction; die
depart
To pass away; to perish
depart
To divide in order to share; to apportion
depart
go away or leave leave; "The family took off for Florida
depart
To quit this world; to die
depart
To leave
depart
remove oneself from an association with or participation in; "She wants to leave"; "The teenager left home"; "She left her position with the Red Cross"; "He left the Senate after two terms"; "after 20 years with the same company, she pulled up stakes"
depart
If you depart from a traditional, accepted, or agreed way of doing something, you do it in a different or unexpected way. Why is it in this country that we have departed from good educational sense? = deviate
departmental
Departmental is used to describe the activities, responsibilities, or possessions of a department in a government, company, or other organization. the departmental budget
departmental
{s} arranged in divisions; divisional; concerning an office
departmental
Of or pertaining to a department
departmental
Pertaining to a department or division
departmental
of or relating to a department; "departmental policy
departmental
of or relating to a department; "departmental policy"
departments
plural of department
Türkçe - İngilizce
{k} dept
depart
base
department