bureau

listen to the pronunciation of bureau
İngilizce - Türkçe
büro

Bürokratlar dev şirketler ile sağlam bağları sürdürürler. - The bureaucrats maintain solid ties with the gigantic corporations.

Bürokratlar evrak militanları. - The bureaucrats are militants of paperwork.

şube
(Politika, Siyaset) devlet dairesi
işyeri
yazıhane
komodin
kapaklı yazı masası/sıra
resmi daire
çekmeceli dolap
çekmece

Tom parasını büro çekmecesine sakladı. - Tom hid his money in a bureau drawer.

Büro çekmecesinin birçok bölümü var. - The bureau drawer has several compartments.

çekmeceli dolap/büro
{i} daire

Metoroloji dairesi bu gece yağmur yağacağını söylüyor. - The weather bureau says it will rain tonight.

{i} (aynalı ve alçak) şifoniyer
{ç} --s/--x (byûr'oz)
{i} çalışma masası
ofis
office
büro

Onun bürosunu tekrar tekrar aradım fakat kimse cevap vermedi. - I called his office again and again, but no one answered.

İşimi bitirdikten sonra bürodan ayrıldım. - Having finished my work, I left the office.

office
{i} makam
office
{i} ofis

Onun ofisini bulmak kolaydı. - It was easy to find his office.

Onun ofisini bulmak kolaydı. - Finding her office was easy.

bureau of assembly
başkanlık divanı
bureau of the census
nüfus memurluğu
bureau on change
döviz bürosu
Bureau for Food and Humanitarian Assistance; foreign humanitarian assistance
(Askeri) Gıda ve İnsani Yardım Bürosu; yabancı insani yardım
Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms
(Askeri) Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu
Bureau of Coordination of Civil Aircraft (NATO)
(Askeri) Sivil Havacılık Koordinasyon Bürosu (NATO)
Bureau of Humanitarian Response
(Askeri) İnsani Yardım Bürosu
Bureau of Indian Affairs
(Askeri) Kızılderili İşleri Bürosu
Bureau of Intelligence and Research, Department of State
(Askeri) Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Bürosu
Bureau of International Narcotics Matters
(Askeri) Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Bürosu
Bureau of Land Management
(Askeri) Kara Yönetim Bürosu
bureau of medicine and surgery
(Askeri) DENİZ KUVVETLERİ SAĞLIK DAİRESİ: ABD Deniz Kuvvetlerinin ve Deniz Piyade Sınıfının sağlık işleri ile ilgili teşkilat
bureau of standards
standartlar bürosu
bureau of vital statistics
nüfus dairesi
bureau of vital statistics
nüfus memurluğu
bureau of vital statistics
(isim)fus dairesi, nüfus memurluğu
information bureau
danışma bürosu
office
orun
employment bureau
iş bulma bürosu
office
kalem
office
devlet dairesi
service bureau
servis bürosu
service bureau
hizmet bürosu
technical bureau
teknik büro
tourist bureau
turizm bürosu
translation bureau
tercüme bürosu
travel bureau
seyahat acentası
Corruption Prevention Bureau
Yolsuzlukla Mücadele Bürosu
credit bureau
kredi bürosu
exchange bureau
Döviz bürosu, döviz alım-satım bürosu
reference bureau
referans bürosu
the Federal Bureau of Investigation
A.B.D. Federal Araştırma Bürosu
tourism bureau
turizm bürosu
travel bureau
Seyahat acentesi
weather bureau
metoroloji dairesi
Advanced Targeting FLIR; amphibious task force; Bureau of Alcohol, Tobacco and F
(Askeri) Geliştirilmiş Kızıl ötesi görüşlü Hedefleme; amfibi görev kuvveti; Alkol, Tütün ve Ateşli silahlar Bürosu (TREAS)
Chief, National Guard Bureau
(Askeri) Ulusal Güvenlik Daire / Büro Başkanı
Federal Bureau of Investigation
(Askeri) Birleşik Devletler Federal Soruşturma Bürosu
Federal Bureau of Investigation
{i} federal araştırma bürosu
Federal Bureau of Investigation
{i} fbi
International Broadcasting Bureau
(Askeri) Uluslar Arası Radyo Yayın Bürosu
International Time Bureau (Bureau International d'l'Heure)
(Askeri) Uluslararası Zaman Bürosu
Joint Visitors Bureau
(Askeri) Müşterek Ziyaretçi Bürosu
National Bureau of Standards
(Askeri) ABD Ulusal Standartlar Bürosu
National Guard Bureau
(Askeri) Ulusal Muhafız Bürosu
United States National Central Bureau (INTERPOL)
(Askeri) Birleşik Devletler Ulusal Merkezi Büro
american civilian internee information bureau
(Askeri) ENTERNE EDİLMİŞ SİVİL AMERİKAN PERSONELİ DANIŞMA BÜROSU: A. B. D. Enterne edilmiş Sivil Personel Danışma Merkezi ile Milli Büronun bir faaliyet merkezi. Düşman elindeki Amerikan vatandaşları hakkında, resmi ve gayri resmi kaynaklardan, elde edilen bilgileri toplar, işleme tabi tutar ve yetkili Amerikan makamlarına dağıtır
biological; Bureau of International Organizations
(Askeri) biyolojik; Uluslararası Teşkilatlar Bürosu
bureaux
çalışma masaları
bureaux
bürolar
chief of national guard bureau
(Askeri) MİLLİ MUHAFIZ BÜROSU BAŞKANI
citizens advice bureau
(Ticaret) yurttaş danışma büroları
combined information bureau
(Askeri) birleşik enformasyon bürosu
combined information bureau; controlled image base
(Askeri) birleşik enformasyon (danışma) bürosu; kontrol edilmiş görüntü temeli
enemy civilian internee information bureau
(Askeri) ENTERNE EDİLMİŞ SİVİL DÜŞMAN PERSONELİ DANIŞMA BÜROSU: A. B. D. Enterne Edilmiş Sivil Personel Danışma Merkezi ve Milli Büro'nun A. B. D. kara ordusu nezaret ve kontrolu altındaki enterne edilmiş sivil personelle ilgili bilgilerin alınması, işlenmesi, yayınlanması, enterne edilmiş sivil personele ait şahsi kıymetli eşyanın, emirlere uygun olarak, saklanması ve korunması; merkezi bir sivil personel parmak izi dosyasının açılıp tutulmasıyla meşgul olan faaliyet merkezi. ENEMY PRISONER OF WAR INFORMATION BUREAU: DÜŞMAN HARP ESİRLERİ DANIŞMA BÜROSU: A. B. D. Harp Esirleri Danışma Merkezi ile Milli Büro'nun; A. B. D. nezareti ve kontrolu altındaki harp esirleri ile ilgili bilgileri almak, işlemek ve yayınlamak; harp esirlerine ait kıymetli eşyanın, emirlere uygun olarak, saklanması ve korunması; harp esirleri için merkezi bir parmak izi dosyası açılıp tutulmasıyla meşgul bir faaliyet merkezi
european soil bureau
avrupa toprak bürosu
federal bureau of investigation
(Askeri) FEDERAL TAHKİKAT BÜROSU: Amerika Birleşik Devletleri, Adliye Bakanlığının bir şubesi
intelligence bureau
istihbarat bürosu
interagency information bureau
(Askeri) birimler arası bilgi bürosu
joint information bureau
(Askeri) müşterek bilgi bürosu
national guard bureau
(Askeri) MİLLİ MUHAFIZ BÜROSU: Kara Kuvvetleri Komutanlığının Milli Muhafız Teşkilatına ait bütün sivil ve askeri işlerini kontrol eden kısmı. NATIONAL GUARD OF THE UNITED STATES: ABD MİLLİ MUHAFIZ TEŞKİLATI: Bak. "Air National Guard of the United States", "Army National Guard of the United States"
office
(isim) ofis, büro, devlet dairesi, bakanlık, görev, sorumluluk, ima, kiler, ambar, dini tören, makam
office
bu daireye mensup memurlar
office
office hours çalışma saatleri
office
{i} ima
office
ticarethane
office
officeholder devlet memuru
office

Hükümet konağında iyi bir işi var. - He has a good position in a government office.

İşimi bitirdikten sonra bürodan ayrıldım. - Having finished my work, I left the office.

office
(Avrupa Birliği) büro, işyeri, bölüm, daire
office
{i} iş, memuriyet
office
{i} görev, vazife
office
{i} dini tören
office
{i} ambar
office
{i} bakanlık
police intelligence bureau
emniyet istihbarat dairesi
prisoner of war information bureau
(Askeri) HARP ESİRLERİ DANIŞMA BÜROSU: Enterne edilmiş harp esirleri hakkında bilgi temin eden 1949 Cenevre sözleşmesinde açıklanmış milli merkez
reservation bureau
(Askeri) YER AYIRMA BÜROSU, YER AYIRTMA BÜROSU: Tek başıııa veya dört kişilik, ya da daha çok gruplar halinde seyahat eden askeri ve sivil personele, hava ve kara yollarında, otobüslerde veya otellerde yer ayırtmakla görevli büro. Bu büro bölge ulaştırma ofisine (Zone transportation office) bağlıdır
reservation bureau
(Askeri) yer ayırtma bürosu
subordinate joint information bureau
(Askeri) ast müşterek bilgi bürosu
the Federal Bureau of
A.B.D. Federal Araştırma Bürosu
weather bureau
meteoroloji bürosu
İngilizce - İngilizce
desk, usually with a cover and compartments for storing papers etc. located above the level of the writing surface rather than underneath
office
chest of drawers for clothes
a chest of drawers for clothing, etc
{n} a kind of small chest of drawers
means the Bureau of Development Review
Virtual location used to group libraries in the same system, i e all 46 of the libraries in the University of Toronto Libraries fall under the University of Toronto Bureau System configuration option that arranges the libraries with the same system in a hierarchy so that permissions and default settings can be configured based on the libraries position in the hierarchy
The Maine Bureau of Motor Vehicles
Originally a writing desk or table with drawers Now a low chest of drawers, generally with a mirror, used in a bedroom
Responsible for directing the work of the COP Its 10 members are delegates elected by each of the five regional groups and they include the COP President, six Vice Presidents, the Chairs of SBI and SBSTA, and a rapporteur In addition, each subsidiary body also has its own Bureau
a writing desk with a fall or cylinder front, enclosing a fitted interior, with drawers below
furniture with drawers for keeping clothes
A level of government defined by bureaus, services, surveys, and offices within the Department of the Interior
The principal subordinate organizational units of an agency (OMB Circular A-11, June 1996) The name associated with activities occurring at Level 2 in RaDiUS
The usual plural in British English is bureaux. The usual plural in American English is bureaus
The place where such a bureau is used; an office where business requiring writing is transacted
A bureau is a writing desk with shelves and drawers and a lid that opens to form the writing surface
Originally, a desk or writing table with drawers for papers
is responsible for directing the work of the COP or of the SBSTTA Its ten members are delegates elected by each of the five regional groups and they include, - for the COP: the COP President, eight Vice-Presidents, and a rapporteur; - for the SBSTTA: the SBSTTA Chair, eight Vice-Chairs, and a rapporteur
an administrative unit of government; "the Central Intelligence Agency"; "the Census Bureau"; "Office of Management and Budget"; "Tennessee Valley Authority"
A dresser used to store clothing
A bureau is a chest of drawers. Communist Information Bureau Alcohol Tobacco and Firearms Bureau of Better Business Bureau credit bureau Federal Bureau of Investigation Freedmen's Bureau Bureau of Standards
Structure responsible for directing the work of the COP Its members are delegates elected by each of the five regional groups The Bureau is composed of the President, 9 Vice Presidents, and the Chair of the Committee on Science and Technology
A chest of drawers for clothes, especially when made as an ornamental piece of furniture
An organizational entity that has responsibility for a major portion of a department's mission and is typically comprised of one or more divisions A bureau director reports directly to the director, chief deputy, or a deputy director of a department
Bureaus represent the divisions of organizations within Federal Agencies ITA is a bureau within the Department of Commerce The Bureau Code "02" identifies ITA as a bureau with agency "13", the US Department of Commerce
means Bureau of Prisons; Drug Enforcement Administration; Federal Bureau of Investigation; Immigration and Naturalization Service; U S Marshals Service; Executive Office for Immigration Review; Executive Office for U S Attorneys; Executive Office for U S Trustees; Office of Justice Programs; Office of the Inspector General; or collectively, the offices, boards, and divisions within the Department
> Case furniture, a French term for a writing table or desk In England, this refers to case furniture with a hinged slant-front enclosing a fitted interior with writing surface to the inside of flap
{i} writing desk; dresser; office
A bureau is an office, organization, or government department that collects and distributes information. the Federal Bureau of Investigation. the Citizens' Advice Bureau
Hence: A department of public business requiring a force of clerks; the body of officials in a department who labor under the direction of a chief
A bureau is an office of a company or organization which has its main office in another town or country. the Wall Street Journal's Washington bureau. = office
bureau de change
A place where foreign currency can be exchanged
bureau de changes
plural form of bureau de change
Bureau for Indian Affairs
bureau of the U.S. Department of the Interior that deals with education health and social services for Native Americans
Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms
branch of the U.S. Treasury that is responsible for enforcing laws regarding the sale use and production of alcohol tobacco and firearms, ATF
Bureau of Economic Analysis
bureau of the U.S. Department of Commerce that collects data about the economy and publishes yearly statistics (such as the Gross National Product, etc.)
Bureau of Indian Affairs
BIA a US government organization which is concerned with the welfare and education of Native Americans and with other legal matters concerning reservations (=areas set aside for Native Americans to live on)
Bureau of Labor Statistics
U.S. government agency which collects data about the U.S. economy and labor market and publishes statistical analyses for the general public, BLS
Bureau of Land Management
branch of the U.S. Department of the Interior that controls the use of public lands
Bureau of Printing and Engraving
bureau of the U.S. Treasury that designs engraves and prints all types of valuable federal bills and vouchers (currency, postage stamps, treasury notes, food stamps, etc.)
Bureau of Prisons
bureau of the U.S. Department of Justice that oversees federal prisons and penitentiaries
Bureau of Public Debt
bureau of the U.S. Treasury that supervises government borrowing and manages the government's debt
Bureau of Reclamation
branch of the U.S. Department of the Interior that oversees projects for restoring dry desert lands in western states (deals with water conservation, water supplies. flood control, etc.)
Bureau of Standards
since 1988 U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) Agency of the U.S. Department of Commerce responsible for the standardization of weights and measures, timekeeping, and navigation. Active since at least the mid-19th century, the agency works closely with the U.S. Naval Observatory and the Bureau International de l'Heure in Paris to ensure global standardized time
Bureau of the Census
branch of the U.S. Department of Commerce that make a count of the population every 10 years (for statistical data and to determine Congressional representation)
bureau de change
bureaux de change a shop where you can change foreign money exchange
bureau de change
(French) an establishment where you can exchange foreign money
bureau of alcohol tobacco and firearms
the law enforcement and tax collection agency of the Treasury Department that enforces federal laws concerning alcohol and tobacco products and firearms and explosives and arson
bureau of customs
the agency of the Treasury Department that enforces import tariffs
bureau of diplomatic security
the bureau in the State Department that is responsible for the security of diplomats and embassies overseas
bureau of engineers
department of engineers
bureau of engraving and printing
the agency of the Treasury Department that produces currency
bureau of intelligence and research
an agency that is the primary source in the State Department for interpretive analyses of global developments and focal point for policy issues and activities of the Intelligence Community
bureau of justice assistance
the bureau in the Department of Justice that assists local criminal justice systems to reduce or prevent crime and violence and drug abuse
bureau of justice statistics
the agency in the Department of Justice that is the primary source of criminal justice statistics for federal and local policymakers
bureau of the census
the bureau of the Commerce Department responsible for taking the census; provides demographic information and analyses about the population of the United States
Federal Bureau of Investigation
Police Agency of the U.S. federal government responsible for investigating and preventing crimes against the United States
travel bureau
An agency that makes the necessary arrangements for travellers
Better Business Bureau
a US organization for businesses and their customers. When customers believe they have been treated unfairly by a company or have bought a bad product, they often ask the Better Business Bureau for advice. Any of several U.S., Puerto Rican, and Canadian organizations formed to protect communities from unfair, misleading, or fraudulent advertising and selling practices. Organized at the local level, Better Business Bureaus investigate and set standards for business practices, receive complaints of improper practices, and conduct educational campaigns alerting the public to methods of deceit and fraud in advertising and selling
Central Bureau of Statistics
government office which keeps statistical records of various types
Citizens Advice Bureau
the CAB a British organization supported by the government which gives free advice to ordinary people about legal, financial, and other problems
Decoration Bureau
(in Japan) bureau responsible for administrative duties having to do with the conferral of awards (the Bureau conducts studies and research on the awards system and plans and selects recipients for the Biannual Decoration Ceremonies and other awards)
Federal Bureau of Investigation
{i} United States government agency which provides legal investigation services for federal crimes
Federal Bureau of Investigation
the FBI. Largest investigative agency of the U.S. government. It was founded in 1908 as the Bureau of Investigation within the U.S. Justice Department. J. Edgar Hoover served as its director from 1924 until his death in 1972. Since 1968 the director, who reports to the attorney general, has been appointed by the president for a 10-year term, subject to Senate approval. The FBI employs more than 10,000 special agents. Its responsibilities include investigating violations of federal criminal law (including in the areas of civil rights and organized crime), collecting evidence in civil cases to which the U.S. is a party, and providing internal security
Freedmen's Bureau
(1865-72) U.S. agency established during Reconstruction to help freed slaves in their transition to freedom. Officially named the U.S. Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands, it was directed by Oliver O. Howard. It built hospitals and provided medical assistance to more than 1 million freed blacks and 21 million rations for blacks and whites. It also built more than 1,000 schools for black children and helped found colleges and teacher-training institutes for blacks, but it had little success in safeguarding civil rights and promoting land redistribution. Congress later responded to pressure from white Southerners by terminating the bureau
Israel Bureau of Standards
governmental corporation that is responsible for the reliability of products sold in Israel
Tobacco and Firearms Bureau of Alcohol
Agency of the U.S. Department of the Treasury. Established in 1972, it enforces and administers laws covering the production, taxation, and distribution of alcohol and tobacco products, as well as laws relating to the use of firearms and explosives. It inspects plants, issues licenses, oversees tax collection on alcohol and tobacco, monitors advertising and labeling practices, and investigates violations. It also investigates the illegal use of firearms and explosives, as well as illicit trafficking in firearms, distilled spirits, and contraband cigarettes
better business bureau
A business-monitoring organization funded by dues from more than 100,000 member companies It operates primarily at the local level to protect consumers against fraudulent and deceptive advertising (Ch 2)
better business bureau
A private non-profit organization which offers services to its members (businesses) and to consumers The main service to consumers is a rating on a member business which reflects the number of customer complaints received (if any) and how the complaints were settled
better business bureau
A national member organization that uses codes of ethics, news alerts, databases, and other programs to maintain a high level of trust between businesses and the public
bureaus
plural of bureau
bureaux
plural of bureau
bureaux
Bureaux is a plural form of bureau
central bureau
main office, headquarters, primary office
credit bureau
An organization to which business firms apply for credit information on prospective customers. Organization that provides information to merchants or other businesses concerning the creditworthiness of their customers. Credit bureaus may be private enterprises or may be operated on a cooperative basis by the merchants in one locality. Users of the service pay a fee and receive information from various sources, including businesses that have granted the customer credit in the past, public records, newspapers, the customer's employment record, and direct investigation
credit bureau
a private firm that maintains consumer credit data files and provides credit information to authorized users for a fee
employment bureau
employment office, occupations agency, company which places employees into vacant jobs
federal bureau of investigation
a federal law enforcement agency that is the principal investigative arm of the Department of Justice
federal bureau of prisons
the law enforcement agency of the Justice Department that operates a nationawide system of prisons and detention facilities to incarcerate inmates sentenced to imprisonment for federal crimes
federal security bureau
the internal counterintelligence agency of the Russian Federation and successor to the Soviet KGB; formerly led by Vladimir Putin
information bureau
information office, intelligence service
land registry bureau
official body that deals with registering real estate
marriage bureau
an organization that helps people find partners to marry
municipal information bureau
information service which provides information on city matters
national guard bureau
the agency that administers the Army National Guard and the Air National Guard; provides liaison between the Army and the Air Force and various National Guard units
presidential bureau chief
head of the president's office
press bureau
reporters' headquarters
service bureau
A company specializing in such computer services as mail list management and merge/purge operations
service bureau
A business that specializes in outputting computer files to imagesetters
service bureau
An organization that provides specialized graphics services to printers Service bureaus often provide film and proofs to their customers that are then delivered to printers
service bureau
A company that handles inbound or outbound calls for another organization
service bureau
A film usually specializing in graphic file rendering, format conversions and limited publishing Service bureaus do things like scan pictures from slides or prints They also do short run printing or create posters for presentations or business promotions A common example of a well-known service bureau is Kinko's
service bureau
A business that specializes in outputting computer files on high-resolution imagesetters
service bureau
An organization that provides specialized graphics services to printers Service bureaus often provide color separations, color keys, etc
service bureau
- a company specializing in such computer services as mail list management and merge/purge operations
service bureau
office that deals with satisfying customers in a certain area and has the ability of data processing
service bureau
An establishment that provides business and electronic services for a fee Photocopying, printing of computer files and fax transmissions are standard in most service bureaus, and many now offer walk-in World Wide Web access
service bureau
An organization (frequently born out of an existing typesetting business) equipped with PostScript imagesetters and providing simple output services Typically solicit business with low prices and quick turn-around times
service bureau
A company which specializes in performing direct marketing support services such as mail list management, and other services such as mailing labels, tabbing
service bureau
A data processing utility that provides processing capability, normally for specialized processing, such as payroll
service bureau
A business that specializes in outputting computer files on high-resolution imagesetters and producing color proofs for press checks
service bureau
service agency: a business that makes its facilities available to others for a fee; achieves economy of scale
service bureau
A business used by desktop publishers to provide camera-read pages
service bureau
Concept: a business supplying text and graphic art services for the desktop publishing industry or similar video and reproduction services (including CD-ROM production) to the multimedia industry Materials may often be supplied to the service bureau on disk or via modem One of the major difficulties with using a DTP service bureau is ensuring that the same fonts (brand and type) are used by both the desktop editor when designing the page and the service bureau when printing the page
service bureau
Business which provides desktop and electronic publishing services on PostScript-language imagesetters, color printers, scanners, and other professional output devices
service bureau
A business that provides manipulation and output of digital files, usually to a PostScript imagesetter
service bureau
PSS offers complete survey administration services, from survey set-up to reports
service bureau
Business using imagesetters to make high resolution printouts of files prepared on microcomputers Also called output house and prep service
service bureau
A data processing service provider used by a company or depository financial institution for various accounting and payment system related functions
travel bureau
a travel agency
travel bureau
office that provides travelers with information about the country they are in or the place they want to visit
weather bureau
An agency responsible for the gathering and interpreting of meteorological data for weather study and forecasts
weather bureau
meteorological office
weather bureau
an administrative unit responsible for gathering and interpreting meteorological data for weather study and forecasts
Türkçe - İngilizce

bureau teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

toprak Mahsulleri Ofisi the Agricultural Products Bureau
(a government agency)
bureau

  Heceleme

  bu·reau

  Türkçe nasıl söylenir

  byûrō

  Telaffuz

  /ˈbyo͝orō/ /ˈbjʊroʊ/

  Etimoloji

  [ 'byur-(")O ] (noun.) 1699. French bureau ‘desk’, earlier ‘coarse cloth (as desk cover), baize’, from Old French burel ‘woolen cloth’, diminutive of *bure (cf. Middle French bure ‘coarse woolen cloth’, French bourre ‘hair, fluff’), from Late Latin burra ‘wool, fluff, shaggy cloth, coarse fabric’; akin to Ancient Greek berberion ‘shabby garment’.

  Videolar

  ... survey from the Bureau of Labor Statistics about ...
  ... Bureau, CWB. ...

  Günün kelimesi

  wildcatter