bölümler

listen to the pronunciation of bölümler
Türkçe - İngilizce
sections

Mary used walking poles to assist her with the uphill and downhill sections of the journey. - Meryem, yolculuğun engebeli bölümlerinde destek için yürüyüş batonu kullandı.

the partitions
departments
chapters

The book is missing chapters 2, 5, and 13. - Kitabın ikinci, beşinci ve on üçüncü bölümleri eksik.

The book is missing the 2nd, 5th, and 13th chapters. - Kitabın 2'nci, 5'inci ve 13'üncü bölümleri eksik.

divisions
bölüm
(Hukuk) chapter

Read chapter 4 for Friday. - Cuma günü için bölüm dördü okuyun.

Study the next chapter. - Gelecek bölümü çalışın.

bölüm
{i} department

This study grant was given to me by the departmental council. - Bu öğrenim hibesi bana bölüm konseyi tarafından verildi.

The document was distributed to all department heads. - Belge tüm bölüm başkanlarına dağıtıldı.

bölüm
{i} section

He was promoted to section chief. - O, bölüm şefliğine atandı.

Who's in charge of the sales section? - Satış bölümünün sorumlusu kim?

bölümler halinde
fascicular
bölümler halinde
fasciculate
bölüm
episode

Seriously though, episode 21 made me almost cry while laughing. - Ama cidden, ben gülerken bölüm 21 neredeyse beni ağlatıyordu.

I didn't watch Star Wars episode 1. - Yıldız Savaşlarının birinci bölümünü izlemedim.

bölüm
{i} sequence
bölüm
compartment

The bureau drawer has several compartments. - Büro çekmecesinin birçok bölümü var.

bölüm
{i} fraction
bölüm
{i} portion

Land occupies the minor portion of the earth's surface. - Ülke dünya yüzeyinin küçük bir bölümünü kaplar.

This portion of the library is off-limits to the public. - Kütüphanenin bu bölümü halka açık değil.

bölüm
bit

Hey, what happened in the final episode of 'Tom and Mary'? They broke up, in the end. It was really bittersweet. Oh my! And after being so deeply in love! - Hey, Tom ve Mary'nin son bölümünde neler oldu? Onlar sonunda ayrıldılar. Gerçekten buruktu. Tanrım! Ve bu kadar derinden aşık olduktan sonra!

bölüm
class
bölüm
{i} category
bölüm
(Ticaret) component
bölüm
(Ticaret) paragraph
bölüm
part

This part of the tune needs some real skill. It took me ages to learn how to play it on the piano. - Bestenin bu bölümünün biraz gerçek beceriye ihtiyacı var.Bunun piyanoda nasıl çalınacağını öğrenmek uzun zamanımı aldı.

Will you explain the last part in detail? - Son bölümü ayrıntılı olarak açıklar mısın?

bölüm
water body
bölüm
(Bilgisayar) dept
bölüm
stretch
bölüm
sector
bölüm
arm

The Sagittarius and Perseus Arms of the galaxy remained unexplored for thousands of years. - Galaksinin Yay ve Perse takım yıldızı bölümleri binlerce yıl keşfedilmemiş olarak kaldı.

bölüm
pass

He gave me chapter and verse on how bears pass the winter. - O bana ayıların kışı nasıl geçirdiği hususunda bölüm ve ayet verdi.

bölüm
(Tıp) divisio

Sami was transferred to the central traffic division. - Sami, merkezi trafik bölümüne transfer edildi.

I had the pleasure of learning that you recently became the manager of the production division. - Ben son zamanlarda üretim bölümü müdürü olduğunu öğrenmekten memnuniyet duydum.

bölüm
proportion

Robert got a small proportion of the profit. - Robert, karın küçük bir bölümünü aldı..

bölüm
passage
bölüm
sectional
bölüm
(Ticaret) element
bölüm
(Tiyatro) act

The actor was on the stage for most of the play. - Aktör oyunun büyük bölümünde sahnedeydi.

bölüm
portio

Land occupies the minor portion of the earth's surface. - Ülke dünya yüzeyinin küçük bir bölümünü kaplar.

This portion of the library is off-limits to the public. - Kütüphanenin bu bölümü halka açık değil.

bölüm
(Bilgisayar) partition
bölüm
subdivision
bölüm
rubic
bölüm
{i} segment

Tom often rings the radio station to give his opinion on the talk-back segment. - Tom cevap verme bölümünde fikrini vermek için sık sık radyo istasyonunu arar.

bölüm
batch
bölüm
(Muzik) movement
bölüm
contingent
bölüm
repartition
bölüm
septum
bölüm
quotient
bölüm
segmentation
bölüm
bay
bölüm
instalment
bölüm
branch
bölüm
breakup
bölüm
leg
bölüm
side
Bölüm
episodes of
bölüm
the part
bölüm
chapters

This book consists of five chapters. - Bu kitap beş bölümden oluşmaktadır.

I only read the first three chapters. - Sadece ilk üç bölümü okudum.

akılda kalıcı bölümler
highlights
bölüm
{i} installment
bölüm
fragment

It's hard to splice the two fragments together. - İki bölümü birlikte eklemek zordur.

bölüm
squad
bölüm
portion, slice, part, division, chapter, section
bölüm
cantle
bölüm
part, bay; portion, division; chapter, instalment; passage; quotient; department
bölüm
division

I had the pleasure of learning that you recently became the manager of the production division. - Ben son zamanlarda üretim bölümü müdürü olduğunu öğrenmekten memnuniyet duydum.

Sami was transferred to the central traffic division. - Sami, merkezi trafik bölümüne transfer edildi.

bölüm
desk
bölüm
instal(l)ment
bölüm
chapter , division (math) , quotient , section
yeni bölümler ekleyerek modernleştirmek
(Hukuk) update
Türkçe - Türkçe

bölümler teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

bölüm
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada, belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay
Bölüm
(Osmanlı Dönemi) FASL
Bölüm
seksiyon
bölüm
Çağ, devir
bölüm
Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman
bölüm
Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı
bölüm
Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç
bölüm
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
bölüm
Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik
bölüm
Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon
bölümler