rate

listen to the pronunciation of rate
Englisch - Türkisch
oran

İşsizlik oranı durgunluktan dolayı %5'e yükseldi. - The unemployment rate went up to 5% because of the recession.

Hastalık ne oranda yayıldı. - At what rate did the illness spread?

{i} kur

Bugün döviz kuru nedir? - What's the exchange rate today?

Yen için tam döviz kurunu bilmek istiyorum. - I'd like to know the exact exchange rate for yen.

{i} ücret

Bu tur için özel bir ücret var mı? - Is there a special rate for this tour?

Pansiyona yüksek ücretler ödemek zorundayım. - I have to pay high rates to the boarding.

{i} değer

Bunu nasıl değerlendirirdin? - How would you rate that?

Doların değeri enflasyonun yükselme oranında düşer. - The value of the dollar declines as the rate of inflation rises.

{i} hız

Sanayinin büyüme hızına şaşırdım. - I'm amazed by the rate at which industries grow.

Çok yüksek bir hızda daktilo ile yazabilirim. - I can type at a very fast rate.

{f} sınıflandırmak
{i} posta ücreti
farzetmek
(Bilgisayar) faiz_oranı

Parasını yüksek faiz oranıyla ödünç veriyor. - He lends money at a high rate of interest.

değerini tahmin etmek
vergi koymak
paha

Otel pahalıydı ama günlük fiyata kahvaltı dahildi. - The hotel was expensive, but the daily rate included breakfast.

(Askeri) akıntı hızı
olarak değerlendirmek
nispet
rayiç
tarife
çeşit
fiyat

Fiyatlarımız şimdi daha düşük! - Our rates are now lower!

Fiyat listesi, oteldeki tüm yemekleri kapsar. - The rates cover all the meals at the hotel.

saymak
vergin
{f} değer biç
sınıf

10 a 1 ölçeğinde, lütfen aşağıdaki dillerdeki yeterliliğini sınıflandır. - On a scale of 1 to 10, please rate your proficiency in the following languages.

(ev/vb.) vergi değerini saptamak
fiyat listesi

Fiyat listesi, oteldeki tüm yemekleri kapsar. - The rates cover all the meals at the hotel.

mülk vergisi
derece
gözü ile bakmak
sürat
{f} fiyat belirlemek
{i} değer, fiyat, ücret: hourly rate saat başına
{f} layık olmak
{i} belediye vergisi (İng.)
{f} sayılmak
{f} hak etmek
{i} bedel
haşlamak
{f} değer biçmek
{i} emlâk vergisi (İng.)
(isim) oran, kur, rayiç, değer, ücret, bedel, posta ücreti, derece, sınıf, emlâk vergisi (İng.), belediye vergisi (İng.)
{f} addetmek
{f} olarak görmek
azarla/düşün
(Tıp) Hız, sür'at, oran, bir olayın belli bir zaman süresi içindeki oluş hızı veya görülüş sıklığı
{i} oran, nispet; sıklık: death rate ölüm oranı, ölüm sıklığı. rate of interest faiz oranı
vergi değerini saptamak
{f} fırça atmak
{f} azarlamak
vergi/derece/hız/oran
nevi
(Bilgisayar) faiz oranı
sıklık
kıymet
(Ticaret) vergi

Warren Buffett, sekreterinden daha düşük bir vergi oranına sahip olmasından yakındı. - Warren Buffett complained that he has a lower tax rate than his secretary.

Gelir vergisi oranı maaş artışı ile orantılı olarak artar. - The income tax rate increases in proportion to the salary increase.

derecelendirme yapmak
oranda
belediye vergisi
rating
derece

Tom'un onay derecesi düşüyor. - Tom's approval rating is dropping.

rate card
(Ticaret) barem
rate of climb/descent
(Havacılık) tırmanma-alçalma oranı
rate of flow
akış hızı
rate information
oran bilgisi
rate of acceleration
ivme oranı
rate of assessment
vergi oranı
rate of climb
tırmanma hızı
rate of creep
akma hızı
rate of decomposition
ayrışma hızı
rate of depreciation
aşınma oranı
rate of development
kalkınma hızı
rate of discharge
boşalma hızı
rate of discharge
deşarj hızı
rate of exchange
döviz kuru
rate of exchange
kambiyo fiyatı
rate of exchange
kambiyo rayici
rate of fall
düşüş hızı
rate of feed
besleme hızı
rate of flow
akış oranı
rate of growth
büyüme hızı
rate of growth
büyüme oranı
rate of inflation
enflasyon oranı
rate of interest
faiz haddi
rate of interest
faiz oranı
rate of leak
kaçak hızı
rate of leak
sızıntı hızı
rate of pay
ödeme oranı
rate of payment
ödeme oranı
rate of substitution
abonman vergini
rate as
oran olarak
rate constant
sürat sabiti, hız durgani
rate determining
oran belirleme
rate for
oranı
rate of carbon drop
karbon düşüşü hızı
rate of change
değişim hızı
rate of cooling
soğuma hızı
rate of discharge
deşarj hızı, boşalma hızı
rate of drying
kuruma hızı
rate of filtration
süzme hızı
rate of increase
artış oranı
rate of leak
sızıntı hızı, kaçak hızı
rate of rechange
tekrar değişim oranı
rate of return
Yatırılan paranın geri kazanım oranı
rate of return pricing
geri fiyatlandırma oranı
rate of spin
dönüş hızı
rate war
oran savaş
rate-limiting
hız sınırlayıcı
rate-of-fire
oran-of-fire
rate adaptation
hiz uyarlamasi
rate among
arasında sayılmak
rate changes unit; remote control unit
(Askeri) oran değişim birimi; uzaktan kumanda cihazı
rate high with smb
fazla bile olmak
rate high with smb
çok bile olmak (birine)
rate high with smb
kıyasla daha iyi olmak
rate indicator
(Askeri) AÇISAL SÜRAT GÖSTERGESİ: Dinleme cihazı üzerinde bir hava hedefinin açısal süratini gösteren alet
rate of absorption
(Tekstil) emme hızı, absorpsiyon hızı
rate of advance
ilerleme hızı
rate of assessment
(fiil)rgi oranı
rate of climb indicator
(Askeri) TIRMANIŞ VE DALIŞ GÖSTERGESİ: Uçaklarda dakikadaki yükseklik ve alçalışı gösteren uçuş aleti. Buna (climb and dive indicator) da denir
rate of dyeing
(Tekstil) boyama hızı
rate of engine
motor gücü
rate of exchance
kur
rate of exchange
döviz kuru, kambiyo kuru
rate of fire
(Askeri) ATEŞ SÜRATİ: Silah başına dakikadaki atım adedi
rate of fire
(Askeri) Atış sürati
rate of flow
(Tekstil) akış sırası
rate of flug change
(Tekstil) akış değişme hızı
rate of freight
(Ticaret) navlun fiyatı
rate of heat flow
nominal ısı akışı
rate of initial set
sertleşme sürati
rate of insertion point blinking
İmlecin Yanıp Sönme Hızı
rate of inventory turnover
(Ticaret) stokların dönme hızı
rate of inventory turnover
(Ticaret) stokların dönüşüm oranı
rate of inventory turnover
(Ticaret) stokların dönme çabukluğu
rate of march
(Askeri) YÜRÜYÜŞ HIZI: Periyodik kısa molalar ve kısa gecikmelerde dahil, belirli bir süre içinde katedilen kilometre veya mil miktarı. Saatte mil veya km. olarak ifade edilir. Ayrıca bakınız: "pace"
rate of pay
(Askeri) MAAŞ DERECESİ, MAAŞ ORANI: Belirli bir hizmet için ödenen para. Maaş derecesi, rütbeye ve hizmetin cins ve süresine göre değişir. Bunun içinde, asıl maaş (base pay), hizmet zammı (longevity pay), ihtisas zammı (specialist pay) ve fevkalade hizmet mükafatı olarak verilen diğer zamlar vardır. Fakat, rasyon ve mesken için verilen bedeller bunun dışında kalır
rate of premium
(Ticaret) prim ücreti
rate of premium
(Ticaret) prim rayici
rate of reaction
(Tekstil) reaksiyon hızı, tepkime hızı
rate of retirement
(Askeri) HİZMETTEN AYRILMA ORANI, HİZMETTEN AYIRMA ORANI: Buna "retirement rate" de denir
rate of rise of water level
su düzeyi yükselme hızı
rate of rise of water level
su seviyesi yükselme hızı
rate of turn
(Havacılık) dönüş hızı
rate receiver
(Askeri) HIZ ALMACI (HV.): Fırlatılmış bir füzeden hız oranıyla ilgili işaret alan bir güdüm anteni
rate synthesizer; requirement submission
(Askeri) hız ölçer; ihtiyaç beyanı
rate time
hiz suresi
rate type
(Ticaret) kur tipi
rate war
(Ticaret) tarife savaşı
rate, ratio
oran
range rate
menzil oranı
range rate information
menzil oran bilgisi
race specific mortality rate
(Tıp) ırka özel mortalite hızı
rack rate
(Turizm) resmi oda fiyatı
radiation dose rate
(Askeri) RADYASYON DOZ ŞİDDETİ: Zaman birimi içinde alınmış radyasyon dozu. X ve Gamma radyasyonu için müşterek ölçü birimi saatte roentgen veya mili roentgendir
rapid rate sintering
(İnşaat) yüksek hızda pişirme
rating
{i} değerlendirme

Çekicilikle insanları değerlendirme düşüncesi benim için adil görünmüyor. - The thought of rating people by attractiveness does not seem fair to me.

Affiliate rate
Ortaklık oranı
literacy rate
Okur-yazarlık oranı
stock exchange rate
(Denizcilik) Borsa oranı
flat rate
sabit fiyat
hit rate
isabet oranı
pulse rate
nabız sayısı
rating
puanlama
the going rate
(deyim) alisilmis ucret
accounting rate
hesaplaşma oranı
apprentice rate
çırak ücreti
at the rate of
nispetinde
at the rate of
(Ticaret) kurunda
at the rate of
hızla
at this rate
bu gidişle
bank rate
(Kanun,Ticaret) banka iskonto haddi
birth rate
doğum hızı
birth rate
fertilite
bite error rate
(Havacılık) bayt hata oranı
charge rate
(Bilgisayar) şarj oranı
corporate rate
(Ticaret) şirket tarifesi
crude birth rate
kaba doğum hızı
daily exchange rate
(Ticaret) günlük döviz kuru
dependency rate
bağımlılık oranı
descent rate
(Askeri) iniş hızı
discharge rate
(Bilgisayar) boşalma oranı
dissolution rate
(Tıp) çözünme hızı
dividend rate
(Ticaret) temettü oranı
dose rate
(Askeri,Tıp) doz oranı
dose rate
(Aydınlatma) doz debisi
drift rate
(Havacılık) düşme hızı
drying rate
(Gıda) kuruma hızı
employment participation rate
işgücü oranı
erythrocyte sedimentation rate
(Biyokimya) alyuvar çöküm hızı
exchange rate
(Ticaret) kambiyo rayici
fertility rate
doğurganlık
frame rate
(Bilgisayar) resim karesi hızı
genuine coverage rate
(Ticaret) orijinal parça piyasa payı
growth rate
(Politika, Siyaset) gelişme oranı
growth rate
gelişim hızı
infection rate
(Tıp) infeksiyon hızı
intrinsic rate of increase
(Denizbilim) içsel artış oranı
lump sum rate
(Kanun) toptan fiyat
morbidity rate
(Çevre) hastalık hızı
mortality rate
(Tıp) mortalite hızı
most efficient rate of output
(Ticaret) en etkin üretim oranı
peak rate
(Bilgisayar) en yüksek hız
rate of return
(Ticaret) verimlilik
rated
sınıflandırılmış
rated
biçilmiş
rated
itibari
rated
nominal
rates
bedeller
rates
fiyat listesi

Fiyat listesi, oteldeki tüm yemekleri kapsar. - The rates cover all the meals at the hotel.

rating
fiyatlandırma
rating
oranlama
rating
değerleme
rating
(Ticaret) vergi matrahı
rating
izlenirlilik
rating
vergi oranı
rating
(Ticaret) değerlendirme notu
rating
dereceleme
rating
seviye
rating
(Bilgisayar) izlenme oranı tv
rating
(Ticaret) kredi notu
rating
oran
rating
kategori
Türkisch - Türkisch
Yaşlı ve geçimsiz kimse
Türlü nedenlerle başarılı olamayan kimse
Yaşlı, verimsiz, geçimsiz (kimse)
Yeteneksiz sanatçı
Büyük fare
Yaşlı, verimsi geçimsiz kimse
Başarısız
Yaşlı, verimsiz, geçimsiz (kimse): "Kaldı ki, dikkat edilince görülür ki, bunlar gençliklerinde de olumlu bir şeyler verememiş olan ratelerdir."- H. Taner
rating
bakınız değerlendirme, takdir
rating
Kitle iletişim araçlarında izlenme durumu, değerlendirme
rating
Dereceleme, kredi riskini sınıflandırma
rating
Kredi kalitesinin veya borçlanma araçları üzerindeki risk derecesinin belirlenmesi operasyonu
Englisch - Englisch
To consider or regard

He rated this book brilliant.

The proportional relationship between one amount, value etc. and another

At the height of his powers, he was producing pictures at the rate of four a year.

The relative speed of change or progress

The rate of production at the factory is skyrocketing.

To berate, scold

The successful monk, on the morrow morning, hastens home to Ely The successful monk, arriving at Ely, is rated for a goose and an owl; is ordered back to say that Elmset was the place meant.

Any of various taxes, especially those levied by a local authority

I hardly have enough left every month to pay the rates.

To have position (in a certain class)

He rates as the best cyclist in the country.

To assign or be assigned a particular rank or level

She is rated fourth in the country.

The estimated worth of something; value

There shall no figure at such rate be set, / As that of true and faithfull Iuliet.

A set price or charge for all examples of a given case, commodity, service etc

Postal rates here are low.

Speed

The car was speeding down here at a hell of a rate.

(chiefly ) To evaluate a property's value for the purposes of local taxation
The price of (an individual) thing; cost

He asked quite a rate to take me to the airport.

A class into which ships were assigned based on condition, size etc.; by extension, rank

This textbook is first rate.

To have value or standing

This last performance of her's didn't rate very high with the judges.

To deserve; to be worth

Only two assistant district attorneys rate corner offices, and Mandelbaum wasn't one of them.

To determine the limits of safe functioning for a machine or electrical device

The transformer is rated at 10 watts.

To evaluate or estimate the value of

They rate his talents highly.

To like; to think highly of

The customers don't rate the new burgers.

amount of a charge or payment relative to some basis; "a 10-minute phone call at that rate would cost $5" a magnitude or frequency relative to a time unit; "they traveled at a rate of 55 miles per hour"; "the rate of change was faster than expected" assign a rank or rating to; "how would you rank these students?"; "The restaurant is rated highly in the food guide" estimate the value of; "How would you rate his chances to become President?"; "Gold was rated highly among the Romans" be worthy of or have a certain rating; "This bond rates highly
The rate at which something happens is the number of times it happens over a period of time. New diet books appear at a rate of nearly one a week His heart rate was 30 beats per minute slower
A tax or sum assessed by authority on property for public use, according to its income or value; esp
The pricing factor that the insurance company bases their insurance buyer's premium
To chide with vehemence; to scold; to censure violently
The pricing factor upon which the insurance buyer's premium is based
be worthy of or have a certain rating; "This bond rates highly"
To set a certain estimate on; to value at a certain price or degree
be worthy of or have a certain rating; "This bond rates highly
If you rate someone or something as good or bad, you consider them to be good or bad. You can also say that someone or something rates as good or bad. Of all the men in the survey, they rate themselves the least fun-loving and the most responsible Most rated it a hit We rate him as one of the best She rated the course highly Reading books does not rate highly among Britons as a leisure activity. the most highly rated player in English football
To be set or considered in a class; to have rank; as, the ship rates as a ship of the line
(1) The amount charged by a communications medium to an advertiser based on per unit of space or time purchased The rate may vary from national to local campaigns, or may be a fixed rate (2) To estimate a particular mediaís audience size based on a research sample
The price for $100 or $1,000 of insurance, usually for one year, expressed in dollars and cents Alternatively, the rate is the premium for a specified amount of insurance, for a specified time
You use at any rate to indicate that what you have just said might be incorrect or unclear in some way, and that you are now being more precise. She modestly suggests that `sex, or at any rate gender, may account for the difference'
This is the cost of a unit of insurance (usually $1,000 worth) Insurance is based on the history of loss experience for similar risks What a driver pays for auto insurance is based in part on past experience by that company with drivers of the same age, sex, marital status, driving record and similar make and model of car
The rate of taxation or interest is the amount of tax or interest that needs to be paid. It is expressed as a percentage of the amount that is earned, gained as profit, or borrowed. The government insisted that it would not be panicked into interest rate cuts
assign a rank or rating to; "how would you rank these students?"; "The restaurant is rated highly in the food guide"
To ratify
A price or fee determined in relation to a particular scale or standard
That which is established as a measure or criterion; degree; standard; rank; proportion; ratio; as, a slow rate of movement; rate of interest is the ratio of the interest to the principal, per annum
The gain or loss of a timepiece in a unit of time; as, daily rate; hourly rate; etc
To berate
{f} assess, appraise, determine value; grade, classify, sort
If you say that at this rate something bad or extreme will happen, you mean that it will happen if things continue to develop as they have been doing. At this rate they'd be lucky to get home before eight-thirty or nine. To express reproof. discount rate bank rate exchange rate reaction rate
amount of a charge or payment relative to some basis; "a 10-minute phone call at that rate would cost $5"
The annual rate of interest on a loan, expressed as a percentage of 100
An amount measured in relation to another amount
If you rate someone or something, you think that they are good. It's flattering to know that other clubs have shown interest and seem to rate me
The speed or frequency of occurrence of an event, usually expressed with respect to time or some other known standard (CMD 1997) Death rate or mortality rate is the number of deaths in a specified population, usually expressed per 100 000 population, over a given period, usually 1 year Morbidity rate is the number of cases per year of certain diseases in relation to the population in which they occur Infant mortality rate is the number of deaths per year of live-born infants less than 1 year of age divided by the number of live births in the same year Peak expiratory flow rate is the maximum rate of exhalation during forced expiration, measured in litres per second or litres per minute
The job openings rate is computed by dividing the number of job openings by the sum of employment and job openings and multiplying that quotient by 100 All other data element rates (hires, total separations, quits, layoffs and discharges, and other separations) are computed by dividing the data element level by employment and multiplying that quotient by 100
The pricing criteria upon which an insurance premium is based, it is the cost of a given unit of insurance Registered keeper - The person who looks after a vehicle, not always the owner For example, you may use a car that is owned by someone else in which case you would be the registered keeper
Valuation; price fixed with relation to a standard; cost; charge; as, high or low rates of transportation
The cost of a given unit of insurance For example, in Ordinary Life Insurance, it is the price of $1,000 of the face amount In Disability Income Insurance, it is usually the price per $10 or per $100 of monthly benefits In Property Insurance, it is the rate per $100 of value to be insured The premium, then, is the rate multiplied by the number of units of insurance purchased (G)
The percentage or factor applied to the ceding company's subject premium to produce the reinsurance premium or the percent applied to the reinsurer's premium to produce the commission
The charge per $1 of coverage that makes up the premium charged for the policy   The rate is determined by factors other than the limit of coverage   The rate is then multiplied by the limit of coverage to determine the premium   Selecting a higher deductible will result in a lower rate per $1 of coverage   An occupied structure has a lower rate for Vandalism coverage than a Vacant structure   A brick building has a lower rate than a wood building   The rates we use must be approved in advance by the MN Department of Commerce   The rates used by the FAIR Plan are based on the advice of ISO, our overall claims experience, and the rates charged by Private Insurers   Rate changes are announced a minimum of 60 days before they take effect   The Rate Tables show the rates approved by the MN Department of Commerce, and currently in use by the FAIR Plan Go to: Documents (links to Rate Tables)
In lending, the amount of interest on the loan expressed as an interest rate or annual percentage rate (APR) of the principal
the annual rate of interest on a loan, expressed as a percentage of 100 - this is usually the most accurate measure of a mortgage's annual cost to you rate cap a limit on how much the interest rate can change or reach, either for a specific period or over the life of the loan reconnection fee charged by a utility company for connecting a service, usually after it has been cut off due to non payment redemption the joyous moment when you pay off the mortgage refinancing the process of paying off one loan with the proceeds from a new loan using the same property as security
A rate is the amount of money that is charged for goods or services. Calls cost 36p per minute cheap rate and 48p at all other times. specially reduced rates for travellers using Gatwick Airport see also exchange rate
To make an estimate
A score derived by dividing the number of cases that meet a criterion for quality (the numerator) by the number of eligible cases within a given time frame (the denominator) where the numerator cases are a subset of the denominator cases (e g , percentage of eligible women with a mammogram performed in the last year)
The class of a merchant vessel for marine insurance, determined by its relative safety as a risk, as A1, A2, etc
The rate at which something happens is the speed with which it happens. The rate at which hair grows can be agonisingly slow The world's tropical forests are disappearing at an even faster rate than experts had thought
as, first rate, second rate, etc
Wages calculated in relation to a unit of time
If someone or something is rated at a particular position or rank, they are calculated or considered to be in that position on a list. He is generally rated Italy's No. 3 industrialist He came here rated 100th on the tennis computer
Order; arrangement
Established portion or measure; fixed allowance
To assess for the payment of a rate or tax
The percentage of an amount of money which is paid for its use for a specified time; usually expressed as an annual percentage
The price of insurance per unit of exposure Each classification has a different rate depending on the probability of loss for that class
The annual percent charged on the principal
If you say that someone or something rates a particular reaction, you mean that this is the reaction you consider to be appropriate. This is so extraordinary, it rates a medal and a phone call from the President = merit see also rating
rate of climb
The rate at which an aircraft gains altitude. A negative rate of climb implies descent
rate of climb indicator
An instrument installed in an aircraft that indicates the rate at which the aircraft is gaining or losing altitude
rate tart
A person who signs up for a credit card that has a special introductory offer, such as low or zero interest for a certain period, uses the card for the duration of the offer, then cancels the card and switches to another with a similar offer, and so on
rate-of-climb indicator
an aircraft instrument that provides an indication of the vertical change in position
rate of return
(Finans) The amount of profit that a company makes, expressed as a percentage of the amount they originally invested
rate of return pricing
(Finans) Target rate of return pricing is a pricing method used almost exclusively by market leaders or monopolists. You start with a rate of return objective, like 5% of invested capital, or 10% of sales revenue. Then you arrange your price structure so as to achieve these target rates of return
rate cap
A limit on how much the interest rate can change, either at each adjustment period or over the life of the loan
rate cap
Protective device in some ARMs that sets a maximum amount that interest rates may rise or decrease annually and over the life of the loan
rate cap
(mortgage term) Protective device in some ARMS that sets a maximum amount that interest rates may rise or decrease annually and over the life of the loan
rate cap
The limit on the amount that the interest rate on an ARM can increase or decrease during any one adjustment period
rate cap
The limit on the amount the interest rate can be increased at each adjustment period in an adjustable-rate loan The cap may also set the maximum interest rate that can be charged during the life of the loan
rate cap
See: cap
rate cap
A limit of how much an interest rate can change in a variable of adjustable rate mortgage either in a given period or over the life of the loan
rate cap
A limit on how much the interest rate can change, either at each adjustment period or over the life of the loan on Adjustable Rate Mortgages (ARMs)
rate cap
Protective device in some ARM's that sets a maximum amount that interest rates may rise or decrease annually and over the life of the loan
rate cap
The maximum amount of interest that can be charged on an ARM loan; expressed as either per period or lifetime, or both
rate cap
This is the maximum amount that the interest rate can increase or decrease during the full term of the loan, usually associated with adjustable rate mortgages
rate cap
The limit on the amount the interest rate can be increased at each adjustment period in an adjustable rate loan The cap may also set the maximum interest rate that can be charged during the life of the loan (See adjustable rate mortgages (ARMs))
rate fluctuations
price changes, changes in value, changes in the index
rate limit
rate restriction, instruction to buy or sell securities only within a set range of prices; restrictions on price ranges
rate limit
To avoid DoS attacks, some facilities have upper limits on how often they can trigger Most trite example is logging
rate of advance
extent of approach to a target, degree of improvement and bringing to perfection
rate of depreciation
the rate at which the value of property is reduced; used to calculate tax deduction
rate of exchange
A rate of exchange is the same as an exchange rate. four thousand dinars -- about four hundred dollars at the official rate of exchange. = exchange rate. The ratio at which the unit of currency of one country is or may be exchanged for the unit of currency of another country. the exchange rate
rate of exchange
The value of one country's currency in terms of another
rate of exchange
the charge for exchanging currency of one country for currency of another
rate of exchange
See: Exchange Rate
rate of exchange
relational value of different coins in the world
rate of exchange schedule
table which presents exchange rates for foreign currency transactions
rate of fire
number of bullets that a weapon can fire during a given time period (usually per minute)
rate of flow
The quantity of water flowing past a design- ated point within a specified time, such as the number of gallons flowing past a point in 1 minute - abbreviated as gpm
rate of flow
the amount of fluid that flows in a given time
rate of flow
the quantity of water flowing past a designated point within a specified time, such as the number of gallons flowing past a point in 1 minute - abbreviated as gpm Reagents: the chemical agents, dyes, indicators or titrants used in testing various aspects of water quality Residual bromine: the amount of measurable bromine remaining after treating the water with bromine The amount of chlorine left in the pool or spa water after the chlorine demand has been satisfied Residual chlorine: the amount of measurable chlorine remaining after treating the water with chlorine The amount of chlorine left in the pool or spa after the chlorine demand has been satisfied
rate of flow
The volume of product per unit time passing through a fixed point in the pipeline, usually expressed in barrels per hour or gallons per minute
rate of flow
The volume or units of a material passing a given point in a system per unit of time
rate of flow
The volume of water flow within a period of time As gallons per minute(gpm)
rate of interest
interest rate, amount of money paid for the use of money
rate of interest schedule
table which presents the interest rates for bank deposits
rate of return
Return on invested capital (calculated as a percentage) Often an investor has, as one of their investment criteria, a minimum acceptable rate of return on an acquisition
rate of return
Calculated as the (value nowminus value at time of purchase) divided by value at time of purchase For equities, we often include dividends with the value now See also: Return, annual rate of return
rate of return
The return earned or allowed to be earned by a utility enterprise, calculated as a percentage of its fair value or rate base
rate of return
The Rate of Return is the gain or loss generated from an investment over a specified period of time It is also referred to as total return, and it includes the change in the value of a security plus all Interest, Dividends and capital gains distributions generated by holding that security
rate of return
The return on an investment
rate of return
The rate of return on an investment is the amount of profit it makes, often shown as a percentage of the original investment. High rates of return can be earned on these investments. a company's profit for a year, expressed as a percentage of the money that the company has spent during the year
rate of return
{i} ratio of money earned or lost on an investment in proportional relation to the sum of money invested (expressed as a percentage of the total sum invested)
rate of return
For stocks, the annual dividend divided by the purchase price For bonds, the rate of return is the Current Yield
rate of return
Calculated as the (value now minus value at time of purchase) divided by value at time of purchase For equities, we often include dividends with the value now See also: Return, annual rate of return
rate of return
Rate of return is simply how much you earn from an investment over time Rate of return includes interest payments or dividend payments as well as the difference between an investment's starting price and its ending price Rates of return are typically calculated as a percentage, which is the growth in value of an investment over a time period compared to its starting value An investment does not need to be purchased or sold to make this calculation The market price is used to measure a rate of return
rate of return
An investor’s total return on a particular investment and/or investment portfolio This is stated in a percentage and reflects the gain/loss (or dollars earned/lost) over a given period of time In calculating returns, investors should deduct any management fees or other charges they are paying
rate of return
Percentage appreciation in market value for an investment security or security portfolio
rate of return
Percent change in stock prices over a specified time period All of the major calculations in TaraFolioTM are based on perchange changes in stock prices This is the only way to consistently compare returns among different securities That is, a $10 return on a $100 investment would be equivalent to a dollar return on a $10 investment Real returns are important as opposed to nominal returns
rate of return
The payments to the owner of a security plus the change in the security's value, expressed as a fraction of its purchase price; also called return 59
rate of return
The average annual benefits from an investment divided by the net present value of all costs associated with the investment Average annual benefits are calculated as the net present value of all benefits divided by the useful life of the investment
rate of return
The annual return on an investment, expressed as a percentage of the total amount invested
rate of return
How much money you get back for your investment For stocks, it's the annual dividends divided by the purchase price For bonds, it's the actual amount of interest earned
rate of return
Calculated as the (value now minus value when you purchased) divided by the value when you purchased For equities, we often include dividends with the value now See also: return, annual rate of return
rate of return
The price paid to lenders and investors for the use of their money
rate of return
Also called the internal rate of return, the interest rate will make the present value of the cash flows from all the sub-periods in the evaluation period plus the terminal market value of the portfolio equal to the initial market value of the portfolio
rate of return
In stocks and bonds, the amount of money returned to investors on their investments Also known as yield
rate of return
The profitability of an investment expressed as a percentage of the amount invested
rate of return
the amount of profit, interest or dividend received from an investment, expressed as a percentage
rate of return
an amount of income (loss) and /or change in value realized or anticipated on an investment, expressed as a percentage of that investment
rate of return
The annualized return on a fixed income investment is a combination of the percentage change in the price of the security and the coupon interest earned over the same period If a security is held to maturity its rate of return will equal the yield to maturity This may be amortized yield to maturity on a bond or the current income return
rate of return
The rate at which an investor recaptures his investment in income - producing property
rate of return
the return on an asset stated as a percentage of the price of the asset (chapter 16)
rate variance
(Ticaret) The difference between the planned and actual output or production rates for a given period
rate-based scheduling
(Ticaret) The creation of a production schedule based on the capacity or usage rate for a specified shift, date, week or other timeframe and not by individual order or item
rate-cap
In Britain, when a local council was rate-capped, the government prevented it from increasing local taxes called rates, in order to force the council to reduce its spending or make it more efficient. Notts County Council is to cut 200 jobs in a bid to escape being rate-capped. + rate-capping rate-capping The project is seriously threatened by rate-capping
rate-cap
A rate cap is a limit placed by the government on the amount of interest that banks or credit card companies can charge their customers
rack rate
The published, full price for a room in a hotel that has not been pre-booked
rack rate
The standard rate for a room in a hotel; also known as the walk-in rate
rack rate
{i} run of the house, full price that a hotel charges for a room prior to giving any discount
rack rate
The price a hotel charges for a room before any discount has been taken into account The published rate for a room, sometimes set artificially high and used to calculate a variety of discounts See also run of the house, walk-up rate
range rate
The rate of change between the satellite and receiver The range to a satellite changes due to satellite and observer motions Range rate is determined by measuring the doppler shift of the satellite beacon carrier
range rate
Rage rate within the application is calculated using the following formula: Rdot = (Tspd * cos (Tcrse - brg) - Ospd * cos(Ocrse - brg) /*60 Rdot = Range Rate (yds/min) Tspd, Tcrse = Target course and speed (degs & yps) Ospd, Ocrse = Ownship course and speed (degs & yps) brg = Bearing to target from ownship (degs)
range rate
Change in range per unit time In the case of a Rover traverse, if the driver is moving in a straight line away from the last Rover Nav initialization point, then the range rate is identical to the average speed If, however, the driver has been making turns to avoid craters, then the range rate will be lower than the average speed
range rate
The rate of change of range between the satellite and receiver The range to a satellite changes due to satellite and observer motions Range rate is determined by measuring the Doppler shift of the satellite beacon carrier
range rate
The rate at which a radar target is changing its range with respect to the radar (in feet per second for example) Note that this rate is not the same as target velocity unless the target is moving straight toward or straight away from the radar
Lombard rate
An interest rate charged by a central bank for very short term loans to other banks against an approved collateral
adiabatic lapse rate
The rate of decrease of temperature with height of a parcel of dry air lifted upward through the atmosphere with no addition or deletion of heat
age standardized rate
The incidence rate of a particular disease in a population if that population had a standard age structure
air kerma rate
the air kerma per unit time
at a rate of knots
Quickly; rapidly; fast
at any rate
In any case, anyway, anyhow, regardless; used to discard a previous thought

Jim broke the window — or maybe it was John? At any rate, the window’s broken now.

bank rate
The rate of interest that a central bank charges when it lends money to another bank
basal metabolic rate
The amount of energy expended while at rest in a neutrally temperate environment, in the post-absorptive state
base rate fallacy
A common error in logical reasoning where an effect is attributed to an incorrect cause because the basic statistical ratios have not been taken into account
bit rate
The transmission rate of binary symbols (‘0’ and ‘1’), equal to the total number of bits transmitted in one second sent or received across a network or communications channel, abbreviated as bps (bits per second), a measure of data transmission speed
blue circle rate
a pay that is below average for the same type of work
capacity utilization rate
The percentage of the capacity of a device or system that is being used productively
conversion rate
The proportion of visitors to a website who take an action desired by the marketers, such as buying a product or subscribing to a newsletter
cut-rate
Offered for sale or rent at a lower than usual rate
data rate
The speed at which data is sent over a data link or channel; generally expressed in bytes per second
data transfer rate
the transmission speed of a communications channel; measured in bits or bytes per second
discount rate
The interest rate used to discount future cashflows of a financial instrument; the annual interest rate used to decrease the amounts of future cashflows to yield their present value
discount rate
An interest rate that a central bank charges depository institutions that borrow reserves from it
economy rate
A bowler's statistic, being the average number of runs conceded per over
erythrocyte sedimentation rate
The rate at which red blood cells precipitate in an hour; a screening test used to test for various conditions. Abbreviated as ESR
exchange rate
The amount of one currency that a person or institution defines as equivalent to another when either buying or selling it at any particular moment
exchange rate
The rate at which one currency can be exchanged for another, usually expressed as the value of the one in terms of the other
failure rate
The frequency with which an engineered system or component fails, expressed for example in failures per hour
fatality rate
The number of people that die per a number of cases
first rate
superb, exceptional; of the best sort; very high quality

A first rate restaurant should offer wonderful food with wonderful service.

first-rate
Exceptionally good
first-rate
A ship of the line in the British navy that had over 100 guns on three gun decks
first-rate
Describing a ship of the line in the British navy that had over 100 guns on three gundecks
flat rate
An amount of money paid by everyone or every user of something

Customers are expected to pay a flat rate of £15 monthly.

flat-rate
Relating to a flat rate; with the same amount of money required of everyone

a flat-rate contribution.

frame rate
the measurement of how quickly an imaging device can produce unique consecutive images called frames, most often expressed in frames per second (often abbreviated "fps") or, equivalently, Hertz (Hz)
going rate
The current standard or usual price, rate, or salary for something

He did a terrible job, and then charged more than twice the going rate for it!.

heart rate
The number of heart beats per unit of time, usually expressed as beats per minute
heart rate monitor
A wearable device that allows a user to measure their heart rate in real time, usually consisting of a chest strap transmitter and a wrist receiver
interest rate
The percentage of an amount of money charged for its use per some period of time (often a year)
interest rate swap
A contract to exchange the benefit of one interest rate with another. Often a fixed interest rate being exchanged for a variable rate so as to allow one party to remove an exposure to a variable rate for which they pay a premium on the fixed rate in order to compensate for this 'insurance'. The two rates can also be based on different currencies
lapse rate
The rate of change in atmospheric temperature with increase of height. The variable normally is temperature unless specified otherwise. This is a vertical direction of travel (up or down), and the temperature may rise or fall suddenly
markup rate
A percentage which a trader adds to the buy-in cost of goods in order to get the selling price
metabolic rate
The speed of metabolism
metabolic-rate
Attributive form of metabolic rate, noun
mortality rate
The percentage of deaths per some period of time

The mortality rate of people aged 50 or more that smoke is much higher than the one of non-smokers in the same age group.

over rate
the average number of overs completed per hour
over-rate
To esteem too highly; to give greater praise than due
percentage rate
A coefficient that is a quotient of two numbers, in which the denominator has the same units as that of the numerator multiplied by a unit of time and that is expressed in percentage points
piece rate
The monetary amount payed per unit of production in the reward scheme of piece work, contrasting to hourly wage and to salary
premium-rate telephone number
A telephone number for which an extra charge is assessed to the caller, part of which is returned to the owner of the number
premium-rate telephone numbers
plural form of premium-rate telephone number
rates
The plural form of rate
rating
Present participle of rate
rating
A position on a scale
rating
An evaluation of status, especially of financial status

They have a poor credit rating.

red circle rate
a pay that is above average for the same type of work
roll rate
The rate at which an can change its roll attitude, typically expressed in degrees per second
run rate
the number of runs scored by a side divided by the number of overs taken to score them
second-rate
Of mediocre quality, not first class

They are intrigued by Mrs Deelville; she is dowdy, languid-voiced, and ill-dressed, in every way appearing second-rate, who nonethless - rather tiresomely - seems to have the knack of attracting men. - Rudyard Kipling A Second-rate Woman 1888.

second-rate
a British ship-of-the-line sail warship that has 90 to 98 guns dispersed onto 3 gundecks
strike rate
the number of runs of a batter divided by the number of balls faced
strike rate
the number of runs scored by a batsman per 100 balls faced; the number of balls bowled by a bowler divided by the number of wickets taken
tax rate
A rate, usually a percentage rate, at which something is taxed
teaser rate
An initial, relatively low, rate of interest on an adjustable-rate mortgage designed to attract borrowers
teledensity rate
The number of telephone lines per 100 people in a region
third-rate
a sailing warship that can be described with the adjective "third-rate"
third-rate
of lesser value or quality than second-rate
third-rate
describing a British ship-of-the-line with 64 to 80 guns divided onto two gun decks
transfer rate
the transmission speed of a communication channel; measured in bits or bytes per second
utilization rate
The percentage of the capacity of a device or system that is be used productively
wheeze rate
The proportion of the respiratory cycle duration occupied by wheezing (measured as Tw/Ttot)
second-rate
second in quality, size, rank, importance, etc
Rate of Return
ror
rated
Describes coverage issued at a higher rate than standard, usually due to impairment of the insured life
rated
- Usually used in combination, rated-up or rated policy A policy issued with an extra premium charge REIMBURSEMENT - Payment of an amount of money related to the amount of the loss to or on behalf of the insured upon the occurrence of a defined loss
rated
Coverage's issued at a higher rate than standard because of some health condition, or impairment of the insured
Türkisch - Englisch

Definition von rate im Türkisch Englisch wörterbuch

day-rate
(Turizm) gündüz tarifesi
rating
(Basın) gross rating point
rating
{i} rating
rate
Favoriten