core

listen to the pronunciation of core
Englisch - Türkisch
öz

Dış görünüşte bir sümsük gibi görünüyor. Fakat özünde onu zorlu bir delege yapan sağlam bir iradesi var. - He seems like a softy on the surface, but at the core he's got an iron will that makes him an extremely tough negotiator.

çekirdek
göbek
ana
maça parçası
çekirdek (bellek)
(Bilgisayar) çekirdek bellek
çekirdeğini çıkarmak
reaktör göbeği
(İnşaat) baraj çekirdeği
özlü iplik
havuç
karot
(Otomotiv) iğne
işlemci çekirdeği
eşelek
özek
(meyve) göbek
bir şeyin en önemli yeri ya da merkezi
koçan
(Mühendislik) maça (dökümcülükte)
(Tıp, İlaç) Merkezi bölüm, özellikle çıbanın orta kısmındaik ölü dokuya kasten kullanılan bir deim
(Askeri) muhemel durum cevap proramı (contingency response program)
{i} dolgu
(Nükleer Bilimler) kor, kalp
elma gibi meyvaların çekirdek yeri
derinden alınan yuvarlak sutun şeklinde taş numunesi
çekirdek,v.çekirdeğini çıkar: n.çekirdek
{f} göbeğini almak
core curriculum okutulan muhtelif derslerin ana bir tema etrafında birleştiği
nüve
{i}
(Tekstil) 1. çekirdek 2. core (özlü) iplik
{i} meyve göbeği
(memory) çekirdek
{i} (etli meyvelerde) göbek, iç
{f} içini çıkarmak
(Memory) Çekirdek (Bellek)
maça
esas
damar
(Çevre) kalp
kablo damarı
(Bilgisayar) damar kablo
(Tıp) kore
(Matbaacılık, Basımcılık) mihver boru
merkez
çekirdekten
karote
core-shell
Çekirdek-kabuk
core brand
(Ticaret) stratejik marka
core brand
(Ticaret) çekirdek marka
core business
(Ticaret) ana faaliyet alanı
core business
ana faaliyet
core business
ana iş
core catcher
(Jeoloji) karot tutucu
core drill
(Mekanik) delik genişletici
core drill
karotiyer
core drill
karot matkap
core enzyme
(Biyoloji) çekirdek enzim
core fleet
(Askeri) çekirdek kuvvet
core fleet
(Askeri) çekirdek filo
core holder
göbek tutucu
core image
(Elektrik, Elektronik) çekirdek görüntüsü
core length
(Jeoloji) karot boyu
core lifter
(Madencilik) karot koparıcı
core logging
(Jeoloji) karot loglama
core loss
(Elektrik, Elektronik) göbek kaybı
core mandate
(Kimya) temel amacı
core market
çekirdek piyasa
core market
çekirdek pazar
core oven
maça fırını
core plug
tapa
core plug
küçük tapa
core plug
(Otomotiv) çekirdek tapa
core plug
su kapağı
core print
(Mekanik) maça yuvası
core record
(Bilgisayar,Teknik) ana kütük
core record
(Bilgisayar) ana kayıt
core region
(Arkeoloji) çekirdek bölge
core shield
(Elektrik, Elektronik) çekirdek korumalı
core skills
çekirdek beceriler
core spacer
ara parçası (radyatör)
core switch
omurga anahtar
core tablet
(Tıp) çekirdek tablet
core team
çekirdek ekip
core trench
çekirdek hendeği
core tube
karot tüpü
core tube
karotiyer
core values
temel değerler
core values
esas değerler
core yarn
özlü iplik
core boring
karot sondajı
core carbon
göbek karbonu
core carbon content
göbek karbonu niceliği
core dump
çekirdek dökümü
core flush
bellek temizleme
core hardness
göbek sertliği
core memory
çekirdek bellek
core memory resident
çekirdek bellekte kalıcı
core mercerizing
çekirdek merserizasyonu
core sample
çekirdek numunesi
core sand
döküm kumu
core sharing
bellek bölüşümü
core storage
çekirdek bellek
core to core transfer
bellekiçi bilgi aktarımı
core transformer
nüveli transformatör
core type induction heater
çekirdek tipi endüksiyon ısıtıcı
core type transformer
çekirdek tipi transformatör
core wall
çekirdek duvarı
core activity profit
ana faaliyet karı
core allocation
çekirdek bellek tahsisi
core barrel
çekirdek namlu
core competence
temel yetkinlik
core competency
Uzmanlık alanı
core concept
(Pazarlama) konu ile ilgili kavramlar, ana teme ile ilgili kavramlar
core diameter
(Mühendislik) öz çapı
core goods
temel ürünler
core inflation
Çekirdek enflasyon
core institutions
çekirdek kurumlar
core labour standards
Ana İşçi Standartları, ıLO tarafından belirlenen uluslararası işçi standartları
core print
(Mühendislik) maça yatağı, maça yuvası
core sampling
karot alma
core self
(Psikoloji, Ruhbilim) All human beings manifest a unique personal identity through physical, emotional, social, cognitive, and spiritual means that we call core self; alt benliklerin üzerinde olan ve kişinin asıl özelliğini belirleyen ana benlik.(Kaynak: http: //www.coreintegrity.org/ ve http: //integral-options.blogspot.com/2007/05/loss-subpersonalities-and-core-self.html)

Each of the three major schools of subpersonality work suggest that we are not just a collection of subs. Within the swirling voices of our subs, there is a core self or authentic self that can manage the voices. This deeper self is who we really are bene.

core strength
çekirdek gücü
core temperature
çekirdek sıcaklığı
core tools
çekirdek araçları
core training
temel eğitim
core-shell
çekirdek kabuk
core competency
çekirdek yeterlilik
core conversion
(Nükleer Bilimler) kor dönüştürme, kalp dönüştürme
core course
(Eğitim) temel kurs
core diameter
çekirdek çapı
core diameter
karot çapı
core drilling
karotlu sondaj
core dump
(Bilgisayar) ana bellek dökümü
core dump
aha bellek dökümü
core extractor
karot çıkarıcısı
core memory
çekirdek
core memory
bellek
core of conflict
(Politika, Siyaset) çatışmanın özü
core of the magnet
mıknatıs nüvesi
core orienter
karot yönlendirici
core orienter
karot konumlandrıcı
core record
ana kayit, ana kutuk
core recovery
karot verimi
core sample
(Jeoloji) karot örneği
core sample
(Madencilik,Teknik) karot numunesi
core sand
maça kumu
core section
petek dilimi (radyatör)
core set listing
(Askeri) NÜVE MALZEME, TEÇHİZAT LİSTESİ
core target material
(Askeri) nüve hedef malzemesi
core time
en yoğun iş saatleri
core yarn equipment
(Tekstil) core iplik donanımı
common core
(Dilbilim) ortak öz
copper core
Bakır çekirdek
connects core
(Bilgisayar) temel bağlantılar
at its core
Temel olarak
core business
(Ticaret) temel iş
core business
(Ticaret) esas iş
core product
(Turizm) ham ürün
coring
(İnşaat) karot alma
field core
kutup
field core
ana veya yardımcı kutup
hard core
blokaj
hollow core slab
(İnşaat,Teknik) boşluklu döşeme
network core
çekirdek alt yapı
network core
çekirdek ağ
rotten to the core
kokuşmuş
rotten to the core
ahlakça temelden çürük
steel core
(Askeri) çelik çekirdek
steel core
çelik çekirdekli
to the core
tamamen
utility core
servis çekirdeği
wire core
(Elektrik, Elektronik,Teknik) tel göbek
wound core
sarılmış çekirdek
air core transformer
hava göbekli transformatör
armature core
endüvi nüvesi
atomic core
atom çekirdeği
balanced core
dengeli göbek
cable core
kablo çekirdeği
clay core
kil çekirdek
closed core transformer
kapalı çekirdekli transformatör
cruciform core
istavroz göbek
drilling core
karot
dust core
toz çekirdek
dye core
boyama bobini
hard-core
kararlı
hard-core
sabit fikirli
hard-core
değişmez
hard-core
inatçı
high core
yüksek çekirdek
iron core
demir çekirdek
iron core coil
demir çekirdekli bobin
iron core transformer
demir çekirdeki transformatör
iron dust core
demir tozlu çekirdek
laminated core
kaplanmış çekirdek
low core
alçak çekirdek
magnet core
mıknatıs çekirdeği
magnetic core
manyetik çekirdek
magnetic core storage
manyetik çekirdek bellek
memory core
bellek çekirdeği
radiator core
radyatör peteği
seed core
çekirdek kor
three core
üç telli
to the core
sapına kadar
triple-core cable
üçlü kablo
valve core
supap iğnesi
Core business
ana faaliyet konusu
a core
çekirdek
corer
oyma bıçağı
coring
karot
dual core
çift çekirdek
ferrite core
ferrit çekirdek
finn tube core
(Mühendislik) işi konvektör çekirdeği
foam core
köpük çekirdek
get to the core of matter
maddenin temel almak
hard core of the strikers
grevcileri kontrol eden grup
hollow core
içinde silindir sekili boşluklar içeren levha şeklinde bir inşaat malzemesi
induced currents flowing in a core
indüklenen akımlar çekirdek akan
Englisch - Englisch
Computing Research and Education Association
Center for Operations Research and Econometrics
Corporate Responsibility
Council on Rehabilitation Education
Consortium for Oceanographic Research and Education
Congress of Racial Equality
The bony process which forms the central axis of the horns in many animals
A disorder of sheep caused by worms in the liver
The most important part of a thing; the essence; as, the core of a subject
A body of individuals; an assemblage
An individual computer processor, in the sense when several processors are plugged together in one single integrated circuit to work as one
The portion of a mold that creates an internal cavity within a casting or that makes a hole in or through a casting
The central part of fruit, containing the kernels or seeds; as, the core of an apple or quince
The heart or inner part of a thing, as of a column, wall, rope, of a boil, etc
To remove the core (4) of an apple
To extract a sample with a drill
The center or inner part, as of an open space; as, the core of a square
A deposit paid by the purchaser of a rebuilt part, to be refunded on return of a used, rebuildable part, or the returned rebuildable part itself. Said to be an acronym for Cash On REturn, but that may be a backronym
A Hebrew dry measure; a cor or homer
magnetic memory
A miner's underground working time or shift
the center of an object; "the ball has a titanium core"
{n} the heart or inner part of a thing, a body
The core of something such as a problem or an issue is the part of it that has to be understood or accepted before the whole thing can be understood or dealt with. the ability to get straight to the core of a problem = heart
To form by means of a core, as a hole in a casting
a bar of magnetic material (as soft iron) that passes through a coil and serves to increase the inductance of the coil
If someone is shaken to the core or shocked to the core, they are extremely shaken or shocked. Leonard was shaken to the core; he'd never seen or read anything like it. Congress of Racial Equality. In earth science, the part of the Earth that starts about 1,800 mi (2,900 km) beneath the surface and extends downward. It consists largely of an iron-rich metallic alloy and is thought to have a two-part structure: an outer fluid region and a solid, extremely dense inner region that measures only about 1,500 mi (2,400 km) across. The alloy composition is mainly iron with small amounts of nickel. This composition is deduced from the chemistry of iron meteorites that presumably came from the breakup of a planetary body that also had an iron core. See also crust; mantle
In solar astronomy, the innermost part of the Sun, where energy is generated by nuclear reactions more!
If you core a fruit, you remove its core. machines for peeling and coring apples
A core team or a core group is a group of people who do the main part of a job or piece of work. Other people may also help, but only for limited periods of time. We already have our core team in place A core of about six staff would continue with the project
the central meaning or theme of a speech or literary work
especially, the central part of fruit, containing the kernels or seeds; as, the core of an apple or quince
You can use to the core to describe someone who is a very strong supporter of someone or something and will never change their views. For example, you can say that someone is Republican to the core. The villagers are royalist to the core. = through and through
The central part of the glass construction through which light is transmitted
The form to which molten glass is applied in order to make a core-formed vessel In pre-Roman times, the core is thought to have been made of animal dung mixed with clay
the central part of the Earth
(stellar): the center of a star where the density and temperature are high enough for nuclear fusion to occur
A disorder of sheep occasioned by worms in the liver
The central region of an optical fiber through which light is transmitted
{f} remove the core of a fruit, take out the center section of a fruit
In a school or college, core subjects are a group of subjects that have to be studied. The core subjects are English, mathematics and science a core of nine academic subjects
a bar of magnetic material (as soft iron) that passes through a coil and serves to increase the inductance of the coil the chamber of a nuclear reactor containing the fissile material where the reaction takes place a small group of indispensable persons or things; "five periodicals make up the core of their publishing program"
A protrusion, or set of matching protrusions, in a plastics forming mold which forms the inner surfaces of the molded articles
a small group of indispensable persons or things; "five periodicals make up the core of their publishing program"
The central region of an optical fiber through which light is transmitted It has a refractive index different than the surrounding cladding
To take out the core or inward parts of; as, to core an apple
The central region of the earth, having a radius of about 3,470 kilometers (2,155 miles) Outside the core lie the mantle and the crust The radius of the earth is 6,370 km (3,955 miles)
remove the core or center from; "core an apple"
the innermost part of the Earth It is divided into a solid inner core, the upper boundary of which is 1,700 km from the centre, and a semisolid outer core, 1,820 km thick Both parts are thought to consist of iron and nickel The temperature may be as high as 3,000°C
The core of an object, building, or city is the central part of it. the earth's core The core of the city is a series of ancient squares. = centre
Meaning the central curriculum of a program, it is the compulsory course content - to which in addition participants will usually also have a choice from amongst certain electives (see also Electives) or options
The light conducting central portion of an optical fiber with a refractive index higher than that of the cladding The center of a cable construction Most often applies to a coaxial cable, where the core is the center conductor and the dielectric material applied to it
That portion of the interior of the Earth that lies beneath the mantle, and goes all of the way to the center The Earth's core is very dense, rich in iron and the source of the magnetic field
an organization founded by James Leonard Farmer in 1942 to work for racial equality
the chamber of a nuclear reactor containing the fissile material where the reaction takes place
If a directive is listed as having "Core" status, that means it is part of the innermost portions of the Apache Web server, and is always available
The region of very high density and temperature located at the centre of the sun
(1) A cylindrical sample extracted from a beach or seabed to investigate the types and depths of sediment layers (2) An inner, often much less permeable portion of a breakwater, or barrier beach
The core of a fruit is the central part of it. It contains seeds or pips. Peel the pears and remove the cores
Meaning the central curriculum of a course, it is the compulsory course content - to which in addition participants will usually also have a choice from amongst certain electives (see also Electives) or options
A mass of iron, usually made of thin plates, upon which the conductor of an armature or of a transformer is wound
(of Earth) The dense spherical region surrounding the center of the Earth By studying the propagation of earthquake waves, geophysicists concluded that the core was fluid, and from its estimated density proposed that it consisted of molten iron Later studies showed that inside the fluid core was a smaller solid "inner core " A fluid core, generating heat and able to conduct electricity, is one of the necessities of the dynamo theory of the Earth's magnetic field
the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument"; "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the story"
a cylindrical sample of soil or rock obtained with a hollow drill
{i} central part of a fruit (containing the seeds); center, heart; cross-sectional sample (of soil, ice, etc.)
The portion of a mold which shapes the interior of a cylinder, tube, or other hollow casting, or which makes a hole in or through a casting; a part of the mold, made separate from and inserted in it, for shaping some part of the casting, the form of which is not determined by that of the pattern
The core of the Sun is the centermost part of the Sun, where all the Sun's energy is produced by nuclear processes It has a radius of about 86,000 miles (140,000 km) It contains about 1/120 of the Sun's volume (up to the visible surface), and about 1/3 of the Sun's total mass At the very center of the Sun, the temperature is thought to be about 16 million K (28 million degrees F, 16 million degrees Centigrade), and the density about 150 times that of water At the outer edge of the core, the temperature is thought to be 9 million K (17 million degrees F, 9 million degrees C), and the density 34 times that of water You can see the core in the Solar Layer Image
(a) The central material layer, usually PVC, of a laminated magnetic stripe card on which the graphics are printed before overlay lamination; (b) The high- permeability low-coercivity ring running from the gap through the coil of a read or encode head
The core businesses or the core activities of a company or organization are their most important ones. The group plans to concentrate on six core businesses However, the main core of the company performed outstandingly. see also hard core, hard-core, soft-core
The core is a layer rich in iron and nickel found in the interior of the Earth It is composed of two sub-layers: the inner core and outer core The core is about 7000 kilometers in diameter
core competency
An important special capability or expertise; especially that of a business affording it sustainable competitive advantage

The publisher's core competency was paperbacks, but they decided to branch out into online publishing.

core constituency
The most important group or groups supporting an ideology, political party, officeholder, or candidate, and whose continuing support is crucial for survival and success

Some have argued that the ANC has lost sight of its core constituency: those who are poor and marginalised.

core constituency
A group or groups whose continuing support is crucial for the success of any organization or individual

The challenge in all of this, Booth acknowledges, is to bring new customers to Volvo without alienating its core constituency.

core constituent
Alternative form of core constituency
core curriculum
The courses or other components of an educational program which are foundational, prerequisite, or mandatory, as opposed to the elective, secondary, or variable components of a program

Even the No Child Left Behind (NCLB) Act includes foreign languages as part of a core curriculum.

core drill
A device used to remove a cylinder-shaped sample of material for examination
core drills
plural form of core drill
core dump
The recorded state of the memory of a computer program at a specific time, generally when the program has terminated abnormally
core dumps
plural form of core dump
core holes
plural form of core hole
core hours
The fixed block of time during which an employee is expected to be at work; excludes flexitime and leave
core inflation
Inflation without the increase or decrease of prices in some sectors (usually food and energy)
core inflation
Inflation whithout energy, food, alcohol and tobacco prices
core lane
In a multi-lane controlled-access highway or expressway system, a lane close to the median and physically separated from the outer lanes, which has fewer entrances and exits than the outer lanes and which is intended for vehicles traveling longer distances, so that these vehicles may proceed in a relatively uninterrupted manner and often at greater speed. (Contrasted with a collector lane)
core temperature
The operating temperature of an organism, specifically in deep structures of the body such as the liver, in comparison to temperatures of peripheral tissues
core-inflation
Attributive form of core inflation, noun
core-level
The energy level of the electrons (core electrons) occupying the completely filled shells under the valence shell
core barrel
(Madencilik) A length of pipe immediately above the bit of a rotary core drill. Double-core barrels have an inner portion mounted on a bearing so that it remains stationary and does not damage the core to the same extent when drilling is in weak friable strata
core diameter
Core Diameter can be defined as in the cross section of a realizable optical fiber, ideally circular, but assumed to a first approximation to be elliptical, the average of the diameters of the smallest circle that can be circumscribed about the core-cladding boundary, and the largest circle that can be inscribed within the core-cladding boundary
core inflation
(Ekonomi) Core inflation is a measure of inflation which excludes certain items that face volatile price movements
core lifter
(Mühendislik) A spring clip at the base of the core barrel which grips the core, allowing it to be broken off and brought out of the hole
core temperature
(Tıp, İlaç) Core temperature is the operating temperature of an organism, specifically in deep structures of the body such as the liver, in comparison to temperatures of peripheral tissues
Core Competencies
(Reklam) Relates to a company's particular areas of skill and competence that best contribute to its ability to compete
core bank
(Ticaret) In remanufacturing, the balance of the customer credit assigned to returned, salvageable units or assemblies that is netted against the costs of future activities and shipments for that customer
core biopsy
{i} (Medicine) removal of a piece of a lump or a tissue sample using a large needle for diagnostic purposes
core bit
an annular drilling bit to allow core samples to be taken
core charge
(Otomotiv) Core is an acronym for Cash On REturn. A sum of money is refunded for a re-buildable part that's exchanged for a rebuilt part of the same type. A common CORE charge is for brake shoes that need relining
core competence
Primary area of expertise Narrowly defined fields or tasks at which a company or business excels Primary areas of specialty
core competence
The core competence of a company forms the company’s ‘working capital’ in the form of knowledge and skills of people and in the form of immaterial, material and financial resources a company must have to be able to produce its current products and services as well as create new products and services with which new markets can be opened up When a company focuses on its core competences, it will always try to have the right people and resources at its disposal to be able to realise its present and future business operations If a certain competence is not available within a company, the company will for example have to recruit new staff, enter into strategic alliances with other companies or create the required competence by means of research, development and training
core competence
That capability at which a company does better than other firms, which provides them with a distinctive competitive advantage and contributes to acquiring and retaining customers Something that a firm does better than other firms The purest definition adds "and is also the lowest cost provider "
core competence
A bundle of skills and technologies which enable a company to build useful products for customers Core competencies can create future opportunities if exploited fully and facilitate the development of new products and new ways of doing business
core competence
The combination of individual skills and use of technologies that underlay the various products and or services of a business
core competencies
(Ticaret) Skills that provide the main competitive differentiation and overall base of knowledge for an organization. They may be the result of enhanced performance in a given department, such as engineering or marketing, or cross- functional such as the ability of a company to efficiently assemble the multiple skill sets needed to bid and complete large projects. Systems and departments that do not form a core competency are often candidates for outsourcing (ex.- a firm with exceptional semiconductor design engineering skills that chooses to outsource all production to a fab facility)
core competency
A company's primary function considered essential to its success
core competency
One of a company's primary functions which is considered essential to its success
core competency
Primary area of competence Narrowly defined fields or tasks at which a company or business excels Primary areas of specialty
core competency
The collective learning in an organization, especially how to coordinate diverse production skills and integrate multiple streams of technology
core competency
French: savoir-faire Core competency is the in-depth, primary, embedded set of capabilities, technologies and processes which constitute an organization's collective "know how", in providing customer value and access to markets
core competency
A core competency is a course competency that is required by the Curriculum Articulation Matrix Core competencies are a sub set of a course’s competencies and, since they are defined by the CAM, they are "owned" by the program faculty and not the course faculty
core competency
Core competencies are skills that the firm either does well or must do well which delivers competitive advantage Notice that this does not include all skills that the firm could do well at or even all those skills required to deliver competitive advantage It is typically a small sub-set of skills that must be internalized for the long-term health of the firm or organization
core competency
a uniquely effective business process on which a firm bases its strategic success
core diameter
Diameter of a cylindrical brush core
core diameter
The inside diameter measurement of the cardboard core at the centre of a ribbon or media roll
core diameter
  In the cross section of a realizable optical fiber, ideally circular, but assumed to a first approximation to be elliptical, the average of the diameters of the smallest circle that can be circumscribed about the core-cladding boundary, and the largest circle that can be inscribed within the core-cladding boundary
core drilling
Core drills are 3- and 4-fluted cutters used to enlarge previously drilled core or pierced holes
core drilling
The process by which a cylindrical sample of rock and other strata is obtained by using a hollow-drilling bit that cuts and retains a section of the material penetrated
core drilling
Mobile drilling rigs, sometimes mounted on trucks or transported by helicopter, provide cores of rock which are analysed by geologists The cores provide detailed information on rock formation and structure and geochemistry
core drilling
The process to recover core samples of rock or sand formations A tube with cutting edges on the bottom circumference is lowered into the well bore on the drill pipe and rotated to cut a cylindrical sample
core dump
A file describing the state of a process that terminated abnormally
core dump
``A copy of the contents of [memory], produced when a process is aborted by certain kinds of internal errors ''
core dump
A copy of the data stored in the core memory of a computer, usually used for debugging purposes
core dump
An image of a terminated process saved for debugging A core file is created under the name core in the current directory of the process when an abnormal event occurs that results in the process's termination
core dump
Core dump allows offline, post-mortem, analysis of actors or processes that are killed by exceptions
core dump
The writing out (dumping) of the entire contents of primary memory In some systems in it written to a file named core When analyzed by specialized software it may indicate the nature of the problem Usually indicates a serious problem
core dump
(computer science) dump of the contents of the chief registers in the CPU
core dump
A printout, usually in hexadecimal characters, of the contents of core memory   Note: A core dump is useful for analyzing an abnormally terminated computer run or finding bugs in a computer program
core dump
coredump The content of memory written to a file on disk (usually called "core") when a program crashes
core loss
Energy wasted by hysteresis or eddy currents in the core of an armature, transformer, etc
core meltdown
melting down of the radioactive core in a nuclear reactor because of insufficient cooling that leads to the escape of radiation
core memory
{i} main memory of a computer that uses small ring-shaped masses of magnetic material to store data (Computers)
core plugs
(Otomotiv) Metal plugs in the sides of the engine block that pop out because of excessive pressure. This prevents the engine block from cracking in freezing conditions. These plugs sometimes develop leaks and should then be replaced
core problem
(Ticaret) In the theory of constraints, a major or primary cause of the undesirable effects (UDE) in a system, as identified by entry points that link to majority of points on a current reality tree (CRT)
core process
A major business process that produces an enterprise response to a market-related event Each Product Core Process is initiated by a Customer Market event, and corresponds to a state in the company's product lifecycle Each Resource Core Process is initiated by a Supplier Market event, and corresponds to a state in the company's resource lifecycle The work flow sequence of a core process appears as a vertical box on an integrated model framework diagram
core process
The process producing an output your customers purchase or acquire
core sample
– A cylinder sample generally 1-5" in diameter drilled out of an area to determine the geologic and chemical analysis of the overburden and coal
core sample
- Cylindrical core retrieved from a hollow steel pipe that is drilled into rock or sediment and brought to the surface for study
core sample
A solid column of rock, usually from two to four inches in diameter, taken from the bottom of a well bore as a sample of an underground formation
core sample
The long cylinder of rock, about one inch or more in diameter recovered by diamond drilling during exploration
core sample
A sample of rock, ice, snow, soil or sediment obtained by driving a hollow tube into the undisturbed medium and withdrawing it with its contained sample or core
core sample
Cylindrical sample of rock taken from the ground by drilling for research and exploration purposes
core sample
An undisturbed sample of soil, rock, peat or ice, obtained by driving a hollow metal tube into the material and withdrawing it in the form of a tubular section or core
core tool
A stone tool consisting of a core that is flaked to produce a cutting edge or edges
-core
Applied to various (often specialised and underground) genres of music
apple core
The central portion of an apple containing the seeds and where the stem attaches (and the opposed end). Particularly the portion that remains after the main part of the fruit has been eaten
bifacial core
The roughly biconical remains of a piece of worked flint(1) from which all possible blades have been struck
corer
A utensil for removing the core from apples and similar fruit or vegetables
drill core
The long cylinder of material obtained by use of a core drill
dump core
To generate a core dump

Traditionally, UNIX and UNIX-like systems have dumped core or provided a binary output of their state upon crashing.

inner core
The innermost part of the Earth
nuclear reactor core
That part of a nuclear reactor which contains the fuel components that are undergoing nuclear reactions
cored
{a} rolled in salt and prepared for drying
foam core
Foam core is a strong lightweight, easily cut material useful for backing, mounting photographic prints, framing, 3D design and painting. It consists of three layers — an inner layer of polystyrene clad with outer facing of either a white claycoated paper or brown Kraft paper
non-core
Of, relating to, or being a non-core proceeding
cored
{s} rolled in salt and prepared for drying (herring fishery); having its core removed; having a specific type of core (used in combination)
cored
past of core
corer
A device used to take core samples for analysis
corer
That which cores; an instrument for coring fruit; as, an apple corer
corer
a specially shaped knife for taking the hard centres out of fruit
corer
{i} tool used to remove the core of a fruit
corer
a device for removing the core from apples
cores
third-person singular of core
cores
Nodules of stone, such as flint or obsidian, from which flakes have been struck to make stone tools, weapons, etc
cores
Cores are pieces that fit into the mold to create detailed internal passages in the metal piece Cores must be strong and hard to withstand the molten metal, and collapsible so they can be removed from the metal piece after it has cooled To obtain these properties, resins or chemical binders are usually added to sand mixtures
cores
plural of core
cores
A complex, pre-designed functional module (e g a digital signal processor) that is integrated within a larger chip
cores
Complex, pre-designed function that will be integrated onto a larger chip *
cores
Cores are samples drilled from the actual product and crush tested for strength
cores
Registering in the FCC's Commission Registration System (CORES) is how you provide the FCC with basic information and how you receive an FCC Registration Number (FRN) Each entity doing business with the FCC is required to provide and maintain a current official address that the FCC can use to contact you The address you provide for your entity contact will be used to mail important FCC-related information, to verify that you have made the proper payments, and to mail annual fee schedules and other materials
coring
A mechanical system of removing a cylindrical section of concrete from the existing floor to gain access to the duct system
coring
Drilling or removing a section of the flooring to provide access to the electrical distribution system
coring
A mechanical system of removing a cylindrical section of concrete from the existing floor to gain access to the duct system return to top
coring
a type of destructive testing used to sample the insides of a building envelope
coring
present participle of core
Türkisch - Englisch

Definition von core im Türkisch Englisch wörterbuch

core iplik donanımı
core yarn equipment
core
Favoriten