minor

listen to the pronunciation of minor
Englisch - Türkisch
{i} küçük

Küçük kozmetik detaylar hakkında endişelenerek zaman kaybetmektense web sitemiz için içerik yaratarak zamanımızı harcamalıyız. - We should spend our time creating content for our website rather than wasting time worrying about minor cosmetic details.

Bir avukatın zor bir durumda küçük konularda bile her taşın altına bakması ve aynı konuda sonuca ulaşmak için ısrarla belirtmesi önemlidir. - It is important that a lawyer should leave no stone unturned even on minor points and harp on the same subject to achieve a break through in an impasse.

{s} ikincil
yardımcı
{i} üniversitede ikinci branş
ikinci derecede olan
(İnşaat) azınlık

Yeni yasa dini azınlıkları oy verme haklarından mahrum edecek. - The new law will deprive religious minorities of their right to vote.

Kadınlar bir azınlık değildir. - Women are not a minority.

ufak

Sergi ufak bir skandala neden oldu. - The exhibition caused a minor scandal.

Dan ufak yaralarla kurtuldu. - Dan survived with minor injuries.

(Ticaret) daha önemsiz
(Bilgisayar) altbelirten
küçümen
(Kanun) rüşte ermemiş
az
minör
ergin olmayan çocuk
daha küçük
daha az
önemsiz

Önemsiz detaylar için üzülme. - Don't worry about the minor details.

Tom'un yaralaları önemsiz sayılır. - Tom's injuries are considered minor.

üniversitede ikinci branşa ait
kücük
rüştünü ispat etmemiş kimse
rüştünü ispat etmemiş
{s} reşit olmayan

Reşit olmayanlar buraya giremez. - Minors can't come in here.

Kanun, reşit olmayanların sigara içmesini yasaklıyor. - The law prohibits minors from smoking.

önemi az
{i} (üniversitede) yardımcı branş. 3
(Tıp) Küçük (Parvus'un komparatif şekli), minoris
azınlığa ait
{s} ikinci derecede
{i} reşit olmayan kimse

Tom'un çalıştığı bar reşit olmayan kimselere alkollü içki sattığı için ruhsatını kaybetti. - The bar where Tom works lost its license because they had been selling alcoholic drinks to minors.

küçük, önemsiz ikincil
{s} müz. minör
yarım derece
ergin olmayan kimse
küçük çaplı
minority
azınlık

Kadınlar bir azınlık değildir. - Women are not a minority.

Azınlık haklarını korumalıyız. - We have to stand up for minority rights.

minor party
(Politika, Siyaset) azınlık partisi
minor premise
küçük terim
minor term
küçük terim
minor variation
(Tıp) küçük değişiklik
minor key
minör anahtarı
minor league
ikinci lig
minor planet
küçük gezegen
minor premise
küçük önerme
minor arch
küçük kemer
minor axis
küçük eksen
minor doomsday
Küçük kıyamet
minor lobe
küçük kulak
minor of
ve küçük
minor premise
man. küçük önerme
minor third
küçük üçüncü
minor version
(Bilgisayar) Alt sürüm, ikincil sürüm
minor ınjury
Hayatı önem arzetmeyen, küçük yaralanma
minor activity
(Askeri) TALİ FAALİYET: Bir tesisin içinde veya dışında bulunabilen levazım askeri yiyecek mağazaları (sales commissaries) veya ordudonatım atölyeleri (ordnance shops) gibi, yaptığı iş bakımından, esas faaliyete kıyasla küçük olan faaliyetler
minor asian
küçük asyalı
minor axis ol ellipse
elipsin küçük çapı
minor axis ol ellipse
elipsin küçük ekseni
minor bend
(Fizik) küçük dirsek
minor coin
(Ticaret) madeni para
minor collections
azınlık koleksiyonları
minor control
(Askeri) KÜÇÜK NİRENGİ: Bak. "Photogrammetric control"
minor control
(Askeri) küçük nirengi
minor damage
(Ticaret) önemsiz hasar
minor difference
küçük fark
minor exchange
(Elektrik, Elektronik,Teknik) tali telefon santralı
minor faults
küçük arızalar
minor font
(Bilgisayar) ikincil yazı tipi
minor grid lines
İkincil Kılavuz Çizgileri
minor gridlines
(Bilgisayar) ikincil kılavuz çizgileri
minor in
ikinci branş olarak almak
minor innovation
(Ticaret) ikinci derecede yenilik
minor joint exercise
(Askeri) küçük müşterek tatbikat
minor joint exercises
(Askeri) KÜÇÜK MÜŞTEREK TATBİKAT: Bak. "joint exercise"
minor league
spor ikinci lig
minor matrix
(Matematik) minör matris
minor matrix
(Bilgisayar,Matematik) küçümen matris
minor matrix
kucumen matris
minor matrix
(Matematik) küçümen dizey
minor medical assemblage
(Askeri) MÜTEFERRİK SEFERİ SIHHİ MALZEME GRUBU: Denizaşırı sevkiyat kodları tahsis edilmiş, kutu ve sandık gibi sıhhi ikmal maddeleri ve teçhizat topluluğu
minor offense
hafif suç
minor port
(Askeri) KÜÇÜK LİMAN: Yalnızca kıyı tekneleri ve layterlerden yük boşaltacak tesisleri bulunan bir liman. Ayrıca bakınız: "port"
minor port
(Askeri) küçük liman
minor premise
man. küçük terim
minor premiss
(Felsefe) küçük önerme
minor principal stress
minimum asal gerilme
minor repair
(Askeri) KÜÇÜK ONARIM: Genel olarak, büyük sökme işleri yapılmadan, malzemenin kısa zamanda tekrar çalışır duruma gelmesine imkan veren, bir iki alet kullanmak suretiyle ve pek az malzeme ile hiç malzemeye lüzum kalmadan yapılabilen ve genellikle, malzemenin, onarım için geri kademelere gönderilmesini gerektirmeyen onarım işleri
minor repair
(Askeri) küçük onarım
minor repair
(Askeri) küçük tamirat
minor road
ikincil yol
minor scale
(Muzik) minör gam
minor scale
müz. minör gam
minor secondary item
(Askeri) İKİNCİ DERECE TALİ MADDE: Birinci derecede madde veya ikinci derecede ana madde olarak sınıflandırılmış bir madde
minor secondary item
(Askeri) ikinci derece madde
minor sentence
(Dilbilim) ikincil tümce
minor tactics
(Askeri) KÜÇÜK TAKTİK: Ufak kuvvetlerin veya yalnız bir sınıftan teşekkül eden kuvvetlerin taktiği
minor tactics
(Askeri) küçük taktik
minor term
man. küçük terim
minor tranquillizers
(Pisikoloji, Ruhbilim) hafif trankilizanlar
minor unit
İkincil Birim
minor work project
(Askeri) dar kapsamlı iş projeleri
minority
{i} azlık
minority
{i} reşit olmama
minority
küçüklük/azınlık
minority
ergin olmama
Asia Minor
Anadolu
G minor
sol minor
canis minor
küçükköpek
leo minor
küçükaslan takımyıldızı
pelvis minor
küçük pelvis
flat minor
küçük daire
minorities
azınlıklar

Siyah sözcüğü zamanın azınlıklarının çoğunu temsil etti. - The word black represented most of the minorities of the time.

Ben etnik ve dini azınlıklar hakkında yazmaya çalışacağım. - I'll try to write about ethnic and religious minorities.

tool minor cutting edge angle
(Mühendislik) yan bileme acısı
undergraduate minor program
Yan dal programı: Üniversitelerde uygulanan, lisans eğitimini tamamlarken aynı zamanda başka bölümden ders alıp, o bölümüle ilgili sertifikaya sahip olmanız

Yan dal eğitimimi eczacılık fakültesinde tamamladım.

Ursa Minor
küçükayı [astr.]
justo minor
(Tıp) Normalden veya mutatdan küçük
major and minor caruncles
(Anatomi) büyük ve küçük etçikler
principal minor
asal altbelirten
principal minor
(Matematik) esas minör
the minor prophets
son oniki yazar (İncil)
undergraduate minor
(Eğitim) yan alan
Türkisch - Türkisch

Definition von minor im Türkisch Türkisch wörterbuch

MİNOR
(Hukuk) Küçük
Englisch - Englisch
A subject area of secondary concentration of a student at a college or university, or the student who has chosen such a secondary concentration
: Of a musical scale in which some notes are sounded flat
determinant of a square submatrix
To choose or have an area of secondary concentration as a student in a college or university
A person who is below the legal age of responsibility or accountability
Of little significance or importance

There is now such an immense microliterature on hepatics that, beyond a certain point I have given up trying to integrate (and evaluate) every minor paper published—especially narrowly floristic papers.

not of legal age; "minor children"
{a} less, small, petty, inconsiderable
{n} one under age, the second proposition, a beautiful bird of the East Indies
If a student at a university or college in the United States minors in a particular subject, they study it in addition to their main subject. I'm minoring in computer science. major
limited in size or scope; "a small business"; "a newspaper with a modest circulation"; "small-scale plans"; "a pocket-size country"
A group of courses often related to but different from a student's major field of study Not all schools require a minor, even if they require students to choose a major
A secondary field of studies outside of the major field Some degree programs require a minor
A minor is a person who is still legally a child. In Britain and most states in the United States, people are minors until they reach the age of eighteen. The approach has virtually ended cigarette sales to minors
An officially-recognized secondary concentration of study in an approved subject area, consisting of at least 15 credits of appropriate course work
warranting only temporal punishment; "venial sin
A group of courses often related to but different from a student's major field of study Not all universities and colleges require a minor, even if they require students to choose a major
Less by a semitone in interval or difference of pitch; as, a minor third
of lesser importance or stature or rank; "a minor poet"; "had a minor part in the play"; "a minor official"; "many of these hardy adventurers were minor noblemen"; "minor back roads"
{s} lesser in size, small; secondary; subordinate; junior; under legal age; insignificant, unimportant; minor scale (Music); not serious (of an illness)
of lesser seriousness or danger; "suffered only minor injuries"; "some minor flooding"; "a minor tropical disturbance"
Inferior in bulk, degree, importance, etc
At a university or college in the United States, if a student is, for example, a geology minor, they are studying geology as well as their main subject. major
limited in size or scope; "a small business"; "a newspaper with a modest circulation"; "small-scale plans"; "a pocket-size country" inferior in number or size or amount; "a minor share of the profits"; "Ursa Minor" lesser in scope or effect; "had minor differences"; "a minor disturbance" not of legal age; "minor children" of a scale or mode; "the minor keys"; "in B flat minor" of your secondary field of academic concentration or specialization of lesser importance or stature or rank; "a minor poet"; "had a minor part in the play"; "a minor official"; "many of these hardy adventurers were minor noblemen"; "minor back roads" of lesser seriousness or danger; "suffered only minor injuries"; "some minor flooding"; "a minor tropical disturbance" warranting only temporal punishment; "venial sin
of the younger of two boys with the same family name; "Jones minor"
of your secondary field of academic concentration or specialization of lesser importance or stature or rank; "a minor poet"; "had a minor part in the play"; "a minor official"; "many of these hardy adventurers were minor noblemen"; "minor back roads"
A Minorite; a Franciscan friar
A minor illness or operation is not likely to be dangerous to someone's life or health. Sarah had been plagued continually by a series of minor illnesses His mother had to go to the hospital for minor surgery. major
A secondary area of study that is earned in addition to a major and involves fewer credit hours See the University of Colorado at Boulder Catalog for colleges and schools offering minors
of a scale or mode; "the minor keys"; "in B flat minor"
a secondary or supplementary field of study; usually requires 21-24 semester hours of coursework
The minor is a secondary field of study requiring fewer units than the major
any person under the age of majority
lesser in scope or effect; "had minor differences"; "a minor disturbance"
A person who has not yet reached the age of 20 and has not legally married
of your secondary field of academic concentration or specialization
The State Board of Education defines a minor as a body of course-work that pertains to a secondary area of academia or specialization The course-work usually amounts to between 15 and 25 percent of the total degree requirements
warranting only temporal punishment; "venial sin"
At a university or college in the United States, a student's minor is a subject that they are studying in addition to their main subject, or major. major
Of a musical scale in which some notes are sounded flat
A program of courses in addition to the major in which students must complete A minor requires at least 20 semester credits of instruction in specified courses
a student's secondary area of study Some curricula do not require the completion of a minor
less; smaller; of little account; as, minor divisions of a body
• That part of a degree program consisting of a specified group of courses in a particular discipline or field The minor usually consists of 15 percent or more of the total hours required in an undergraduate curriculum Establishment of a minor does not require prior approval by the Board of Regents
A person under the age of legal competence
inferior in number or size or amount; "a minor share of the profits"; "Ursa Minor"
A person under the age of being legally capable of transacting business on his own behalf
{i} youth who is not of legal voting age; secondary area of study in a college degree
A person under the age of 18 years (See Juvenile)
The designation for certain intervals and scales A key based on a minor scale is called a minor key The three types of minor scales include natural, hormonic, and melodic, which is used infrequently in choral music The patterns for natural and harmonic scales are: natural: whole half whole whole half whole whole step step step step step step step harmonic: whole half whole whole whole 1-1/2 half step step step step step steps step
Person who is not old enough to be an adult under state law The age varies by state When drafting a certain trusts consideration should be given to limiting the remainder beneficiaries solely to the adult children of the Grantor If the trust had to modified or changed, having only adult children (e g , excluding the common bequest to issue of a deceased child, or heir), and instead providing that in the event a child died prior to the end of the Trust term, the deceased child's siblings would inherit
A person of either sex who has not attained the age at which full civil rights are accorded; an infant; in England and the United States, one under twenty-one years of age
The minor term, that is, the subject of the conclusion; also, the minor premise, that is, that premise which contains the minor term; in hypothetical syllogisms, the categorical premise
You use minor when you want to describe something that is less important, serious, or significant than other things in a group or situation. She is known in Italy for a number of minor roles in films Western officials say the problem is minor, and should be quickly overcome. major
an area of academic study requiring fewer courses than a major A major is required for a baccalaureate degree; a minor is not required, but may be an option
A person who is too young to be considered legally competent according to the laws of the jurisdiction
A subject in which the student takes the second greatest concentration of courses
a young person of either sex; "she writes books for children"; "they're just kids"; "`tiddler' is a British term for youngsters"
In European music, a minor scale is one in which the third note is three semitones higher than the first. the unfinished sonata movement in F minor. major
It is the second proposition of a regular syllogism, as in the following: Every act of injustice partakes of meanness; to take money from another by gaming is an act of injustice; therefore, the taking of money from another by gaming partakes of meanness
an optional course of study chosen in addition to a major consisting of 15-18 specified semester hours in an area of study different from the student's major Minors are approved by the Board of Regents
A person under the age of 18 years
a person under legal age; historically, the legal age differed from place to place and over time (Check prevailing law to determine the legal age requirement at a specific time )
An infant or person who is under the age of legal competence A term derived from the civil law, which described a person under a certain age as less than so many years In most states, a person is no longer a minor after reaching the age of 18 (though state laws might still prohibit certain acts until reaching a greater age; e g purchase of liquor)
minor chord
Any musical chord which has a minor third, as opposed to a major third, above its root, especially a minor triad
minor diameter
The innermost diameter of a cylindrical, circular, or helical feature, such as a screw thread, gear teeth, etc
minor key
A musical key based upon a minor scale
minor league
An association of sports teams that plays at a level below the major leagues of a sport
minor league
Having a quality less than the best possible
minor ninth
A musical interval of the Western twelve-semitone system consisting of thirteen semitones and spanning eight degrees of the diatonic scale. It is one semitone narrower than a major ninth and enharmonically equivalent to an augmented octave
minor planet
Those planets smaller than Earth, specifically Mercury, Venus, Mars, and Pluto."Minor planet." McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms. McGraw-Hill Companies, Inc., 2003. Answers.com 04 Oct. 2009. http: //www.answers.com/topic/planetoid
minor planet
An asteroid which orbits the Sun and is larger than 10 meters in diameter but smaller than a dwarf planet
minor planets
plural form of minor planet
minor premise
In a categorical syllogism, the premise whose terms are the syllogism's minor term and middle term
minor premises
plural form of minor premise
minor scale
A diatonic scale based upon a relative major scale by changing its tonic note by three semitones
minor seventh
A musical interval of the Western twelve-semitone system consisting of ten semitones and spanning seven degrees of the diatonic scale. It is one semitone narrower than a major seventh and enharmonically equivalent to an augmented sixth
minor sevenths
plural form of minor seventh
minor sixth
A musical interval of the Western twelve-semitone system consisting of eight semitones and spanning six degrees of the diatonic scale. It is one semitone narrower than a major sixth and enharmonically equivalent to an augmented fifth
minor sixths
plural form of minor sixth
minor suit
Either of the suits of diamonds (♦) and clubs (♣), which rank lower than the major suits (spades and hearts)
minor third
A musical interval that spans two degrees of diatonic scale
minor thirds
plural form of minor third
minor-league
Of relatively minor importance
minor-league
Of or pertaining to a minor league
Minor Leagues
the groups of teams that form the lower levels of American professional baseball Major Leagues
Minor White
born July 9, 1908, Minneapolis, Minn., U.S died June 24, 1976, Cambridge, Mass. U.S. photographer and editor. He began to photograph seriously in 1938 when he went to work for the Works Progress Administration. In 1946 he studied with Edward Weston and Alfred Stieglitz before moving to San Francisco, where he worked closely with Ansel Adams. He succeeded Adams as head of the photography department at the California School of Fine Arts and later taught at MIT. He founded and edited (1952-76) the photography magazine Aperture and also edited Image (1953-57). His efforts to extend photography's range of expression made him one of the century's most influential photographers
minor axis
the shorter or shortest axis of an ellipse or ellipsoid
minor change
very small change, slight alteration
minor collision
fender bender, minor traffic accident
minor damage
small amount of damage, damage which is not severe
minor diameter
This is the diameter of an imaginary cylinder which just touches the roots of an external thread, or the crests of an internal thread
minor diameter
The smallest diameter of the thread of a screw or nut The term "minor diameter" replaces the term "core diameter" as applied to the thread of a screw and also the term "inside diameter" as applied to the thread of a nut
minor diameter
For an external thread, it is the thread's inside or smallest diameter
minor diameter
(n) A threading term referring to the smallest diameter on an internal or external thread
minor key
a key based on the minor scale
minor key
principal tone based on a minor scale (Music)
minor league
A league of professional sports clubs that are not in the major leagues but are usually owned by or affiliated with major-league teams
minor league
a league of teams that do not belong to a major league (especially baseball)
minor league
professional sports league ranked below the major league (usually for players beginning their professional sports careers)
minor leaguer
a player on a minor-league baseball team
minor offense
misdemeanor, crime which is not serious
minor order
One of the lower grades of the priesthood or ministry in some Christian churches, now consisting of lectors and acolytes in the Western church and of lectors and cantors in the Eastern. Often used in the plural
minor party
A political party whose electoral strength is so weak that it has little chance of gaining control of a government
minor premise
the premise of a syllogism that contains the minor term (which is the subject of the conclusion)
minor premise
The premise in a syllogism containing the minor term, which will form the subject of the conclusion
minor scale
n. Music A diatonic scale having a half step between the second and third degrees and any of several intervalic arrangements above the fifth
minor scale
A scale built on the sequence of an ascending pattern of whole step, half step, whole, whole, half, whole, whole
minor scale
A diatonic scale made up of eight notes, from the key note to its octave In ascending order, the sequence of intervals between the notes is as follows: tone-semitone-tone-tone-semitone-tone-tone The name of the scale is taken from the key note
minor scale
A scale with one to three notes lowered a semitone from the corresponding major scale
minor scale
a diatonic scale with notes separated by whole tones except for the 2nd and 3rd and 5th and 6th
minor scale
The sequence of the minor scale is tone-semitone-tone-tone-semitone-tone-tone See Scale
minor scale
A collection of seven different pitches ordered in the specific pattern of whole (W) steps and half (H) steps: W-H-W-W-W-H-W [Harmony]
minor scale
A generic reference to one of the three minor scales The third scale degree of all minor scales is a minor third Natural Minor Scale, Harmonic Minor Scale, Melodic Minor Scale
minor sport
secondary sport, sport which is not of primary importance
minor suit
( bridge) a suit of inferior scoring value, either diamonds or clubs
minor suit
A suit of inferior scoring value, either clubs or diamonds in bridge
minor surgery
any surgical procedure that does not involve anesthesia or respiratory assistance
minor tactics
minor combat, paramilitary troops that work in small groups
minor tactics warfare
combat by paramilitary troops that work in small isolated groups
minor term
The term in a syllogism that is stated in the minor premise and forms the subject of the conclusion
minor term
the term in a syllogism that is the subject of the conclusion
minor tractates
{i} (Judaism) essays from the Tannaitic period or a later period that deals with themes about which no formal tractate exists in the Mishnah
minor tranquilizer
a tranquilizer used to relieve anxiety and reduce tension and irritability
minor transgression
{i} misdemeanor, crime which is not serious
minor(ip)
of the younger of two boys with the same family name; "Jones minor
minor-league team
a team that plays in a minor league
A minor
The minor key with A as its tonic
A minor
The minor chord with a root of A
A-minor
the minor key with A as its tonic
A-minor
the minor chord with a root of A
Armenia Minor
Another name of Lesser Armenia
Asia Minor
A large peninsula, mostly coterminous with Anatolia, between the Mediterranean Sea, the Aegean Sea and the Black Sea; it makes up the Asian part of Turkey
Canis Minor
A small winter constellation of the northern sky, said to resemble a dog following the hunter Orion. It is most notable for including the eighth brightest star in the night sky, Procyon
Leo Minor
A spring constellation of the northern sky, said to resemble a small lion. It lies north of the constellation Leo and south of Ursa Major
Lithuania Minor
An ethnographic region of Lithuania, located in the west of the country, south-west of Samogitia
Order of Friars Minor
The Franciscans, a religious order of mendicant friars
United States minor outlying islands
Regions of the United States of America including: American Samoa, Federated States of Micronesia, Guam, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Palau, Puerto Rico and the US Virgin Islands
Ursa Minor
A circumpolar constellation of the northern sky, said to resemble a bear. It includes the familiar asterism the Little Dipper and, as part of it, the northern pole star Polaris
minority
Youth; period or condition of a person prior to reaching adulthood
minority
Empowered by or representing a minority (usually a plurality) of votes cast, legislative seats, &c.;, rather than an outright majority thereof
pectoralis minor
The muscle that covers the heart organ
minority
the smaller in number of two portions into which a number or a group is divided
minority
{n} the being under age, a less number
zygomaticus minor
A slender band of muscle on each side of the face that arises from the zygomatic bone, inserts into the upper lip between the zygomaticus major and the levator labii superioris, and acts to raise the upper lip upward and laterally
Asia Minor
peninsula in western Asia which includes much of Turkey
Asia Minor
A peninsula of western Asia between the Black Sea and the Mediterranean Sea. It is generally coterminous with Asian Turkey and is usually considered synonymous with Anatolia. the name for the main part of Turkey east of the Sea of Marmara, which is used especially when talking about the history and archaeology of this area Anatolia
C minor
minor scale based on the note of C (Music)
Canis Minor
A constellation in the equatorial region of the Southern Hemisphere near Hydra and Monoceros, containing the star Procyon
Canis Minor
southern constellation
Leo Minor
A constellation in the Northern Hemisphere near Leo and Ursa Major
Morris Minor
a type of small British car built by the Morris company from the 1950s to the 1970s. There were several types of Morris Minor, including the Morris Minor Traveller, an estate car, with a frame made out of wood. Morris Minors have a simple, old-fashioned design and are not very fast. They are very popular with people who care about the environment or do not like advanced modern machines. Their owners look after them well, so there are still many of these cars being driven in the UK
United States Minor Outlying Islands
{i} collective name for nine islands atolls and reefs (Baker Island, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Atoll, Palmyra Atoll and Wake Island) owned by the United States
Ursa Minor
constellation of stars in the northern sky
Ursa Minor
A constellation having the shape of a ladle with Polaris at the tip of its handle. Also called Little Bear. a group of stars in the northern sky, close to Ursa Major, which can easily be seen from Earth, and which includes the Pole Star. It is also called the Little Bear or (in the US) the Little Dipper
a minor
infant
asia minor
a peninsula in southwestern Asia that forms the Asian part of Turkey
assaulting a minor
raping of an underage person, attack on a minor
canis minor
a constellation east of Orion; contains Procyon
emancipated minor
{i} minor between the ages of 14 and 18 who is free of any control or authority from his/her parents or legal guardian
minored
past of minor
minoring
present participle of minor
minorities
The specific race and ethnic identifications recognized by the Government as minorities in the United States These are
minorities
Profits due to the outside shareholders of a subsidiary company It is also that element of a company's balance sheet that is funded by outside equity interests
minorities
plural of minority
minorities
Groups of people who are smaller in number compared to other groups in a society, often because of racial, religious, ethnic, or political differences Ethnic has to do with national origin; where someone was born (See ETHNIC)
minority
The state of being a minor, or under age
minority
is being close to nothingness
minority
In the context of college admissions, the four minority groups are Asian-Americans, African-Americans, Native Americans, and Hispanics
minority
A member of an ethnic minority
minority
as used in this program means a business concern that is at least 51 percent owned by one or more individuals of the following qualified groups
minority
Government: A Government, without a majority of seats in the Legislative Assembly and there fore dependent on the support of other persons or groups in order to govern Minister (or Cabinet Minister): A Member of the Government responsible for one or more government departments
minority
Tadersi
minority
ethnic or religious group that is smaller in number than the larger, controlling group
minority
The political party with one, or more, fewer members than the majority party
minority
As defined in the Civil Rights Act of 1968 as part of the Fair Housing Laws "'minority' means any group, or any member of a group, that can be identified either: (1) by race, color, religion, sex, disability, or national origin; or (2) by any other characteristic (such as familial status) on the basis of which discrimination is prohibited by a federal, state, or local fair housing law
minority
Any subgroup that does not form a numerical majority
minority
being or relating to the smaller in number of two parts; "when the vote was taken they were in the minority"; "he held a minority position"
minority
If you talk about a minority of people or things in a larger group, you are referring to a number of them that forms less than half of the larger group, usually much less than half. Local authority nursery provision covers only a tiny minority of working mothers minority shareholders. majority If people are in a minority or in the minority, they belong to a group of people or things that form less than half of a larger group. Even in the 1960s, politically active students and academics were in a minority In the past conservatives have been in the minority
minority
Means less than half
minority
Period when an individual was under age (i e less than 21) and therefore could not possess or control his or her inheritance A royal minority occurred when the king was succeeded by an heir (usually) under 21 For example, in 1216 King John was succeeded by Henry III, who was only 9 years old During a minority, the heir and his or her estates were normally under the control of an appointed guardian
minority
{i} smaller group as opposed to the majority; part of a population differing in some characteristic (race, sex, etc.); state of being under legal age
minority
a group of people who differ racially or politically from a larger group of which it is a part
minority
A minority is a group of people of the same race, culture, or religion who live in a place where most of the people around them are of a different race, culture, or religion. the region's ethnic minorities
minority
The smaller number; opposed to majority; as, the minority must be ruled by the majority
minority
any age prior to the legal age
minority
- The smallest possible number or amount
minority
being or relating to the smaller in number of two parts; "when the vote was taken they were in the minority"; "he held a minority position" a group of people who differ racially or politically from a larger group of which it is a part any age prior to the legal age
minority
a group within a country that differs in race, religion or national origin from the larger part of the population
minority
State of being less or small
minority
a group of people who differ racially or politically from a larger group of which it is a part any age prior to the legal age
minors
plural of minor
minors
Publicly Owned Treatment Works (POTWs) with flows of less than 1 million gallons per day Contrast with Majors ADVANCE \x 540 ADVANCE \x 540
minors
Publicly owned treatment works with flows less than 1 million gallons per day (See: majors )
minors
A minor program of academic study requires less intensive and comprehensive course work than a major, but offers greater coherence than taking a random group of courses in a specific subject area
minors
From the 1920s to the 1950s, significant Hollywood production companies that did not own theaters Also known as the "Little Three," the Minors consisted of Universal, Columbia, and United Artists See also Majors
minors
All persons under the age of majority, usually 18
minors
a league of teams that do not belong to a major league (especially baseball)
minors
Wiley descendants of omnivores or smaller carnosaurs
pectoralis minor
a skeletal muscle that draws down the scapula or raises the ribs
rhomboid minor muscle
rhomboid muscle that draws the scapula toward the vertebral column and slightly upward
teres minor
teres muscle that adducts the arm and rotates it laterally
the twelve minor prophets
twelve lesser prophets of the Bible
variola minor
a type of smallpox virus that has a fatality rate of about 1 percent
verb minor 3
minor in to study a second main subject as part of your university degree   major
vinca minor
widely cultivated as a groundcover for its dark green shiny leaves and usually blue-violet flowers
Türkisch - Englisch

Definition von minor im Türkisch Englisch wörterbuch

sulh mahkemesi minor court
for petty offenses; justice court; police court; petty sessions
minor
Favoriten