board

listen to the pronunciation of board
Englisch - Türkisch
(Hukuk) kurul

Judy yönetim kurulunda tek kadın. - Judy is the only woman on the board.

Dünkü yönetim kurulu toplantısı büyük bir başarıydı. - Yesterday's board meeting was a big success.

heyet
pano

Aşırı yüklenmiş güç panoları bir yangın tehlikesi olabilir. - Overloaded power boards can be a fire hazard.

Pano yaklaşık iki metre uzunluğundadır. - The board is about two meters long.

tahta döşemek
binmek

Bu gemiye binmek için izin alabilir miyim? - May I have permission to board this ship?

Az sonra Boston trenine binmek zorunda olacağının farkında olan Tom, peronda Meryem'e tutkuyla sarıldı. - Tom, aware that he would soon have to board the train to Boston, had passionately clung to Mary on the station platform.

{f} (vapura/trene/otobüse/uçağa) binmek
{i} borda
{i} yönetim kurulu

Bazı yönetim kurulu üyeleri onun şirketi işletme yeteneğini sorguladı. - Some board members questioned his ability to run the corporation.

Dünkü yönetim kurulu toplantısı büyük bir başarıydı. - Yesterday's board meeting was a big success.

ekmek

Katalogdan yeni bir ekmek tahtası sipariş ettim. - I ordered a new cutting board from a catalog.

oyun tahtası
{f} tahta kaplamak
{f} yiyecek sağlamak (parayla)
{i} satranç v.b. oyun tahtası
(Askeri) KURUL, DİVAN, KOMİSYON, HEYET: Görevlendirilen makam tarafından bir inceleme kurulu veya danışma heyeti olarak hareket etmek üzere atanmış, asker veya sivil yada hem asker hem sivil personelden mürekkep bir heyet. Kurul; kendisine sunulan konular üzerinde ya tavsiyelerde bulunur yada nihai bir karar verir
volta seyrinde bir rüzgara karşı gidilenabove board dürüst
oyun tahtası mukavva
{i} den. borda
kereste
{i} sofra
açıkça
{i} mukavva
{f} bin

Tom Tokyo'ya giden bir trene bindi. - Tom boarded a train bound for Tokyo.

Saat kaçta binmeye başlarsınız? - What time do you start boarding?

(tren/uçak/otobüs/otomobil/gemi/vb.) binmek
yemek

Bu pansiyonda iyi yemek yersin. - You eat good meals in this boardinghouse.

not tahtası
ekmek tahtası

Katalogdan yeni bir ekmek tahtası sipariş ettim. - I ordered a new cutting board from a catalog.

yolcu almak
devre kartı
kalas
pansiyoner olarak almak/kalmak
ilan tahtası
tahtayla kaplamak
tahta

Tahtaya bir not yapıştır. - Stick a notice on the board.

O, tahtaya bir çivi çaktı. - He drove a nail into the board.

sahne
{i} yiyecek içecek
{i} meclis
geminin yanı veya bordası
çevrim kartı
{f} pansiyoner
idare heyeti
{i} kara tahta
{i} daire
{f} pansiyoner olarak kalmak
{i} sörf
{i} komisyon
i kereste
tablo
idare
kart

Lütfen bana biniş kartınızı gösterir misiniz? - Could you please show me your boarding pass?

Biniş kartınızı görebilir miyim? - May I see your boarding pass, please?

sigara poşeti
binmek (gemi/tren)
karton
dikme
pansiyon olarak vermek
panel
binmek (gemiye vb)
pansiyon

Pansiyona yüksek ücretler ödemek zorundayım. - I have to pay high rates to the boarding.

Bu pansiyonda iyi yemek yersin. - You eat good meals in this boardinghouse.

levha
kurulak
müdürlüğü
(Hukuk) idare meclisi
yiyecek sağlamak
(Hukuk) konferansı yönetmekle görevli bir başkanlık divanı
board and lodging
yiyecek ve yatacak
board and lodging
pansiyon
board foot
kereste ölçü birimi
board level
üst yönetim düzeyi
board measure
kereste ölçüsü
board meeting
yönetim kurulu toplantısı
board member
kurul üyesi
board member
yönetim kurulu üyesi
board minutes
yönetim kurulu tutanağı
board of
kurulu
board of administration
idare heyeti
board of directors
yönetim kurulu
board of directors
idare meclisi
board of discipline
disiplin kurulu
board of education
ABD okullar idare heyeti
board of examination
sınav kurulu
board of governors
yönetim kurulu
board of management
yönetim kurulu
board of managers
yönetim kurulu
board of managers
idare heyeti
board of trustees
mütevelli heyeti
board room
yönetim kurulu odası
board sagging
plakadaki eğilme
board up
tahta çakarak kapat
Board of Executive Directors
İcra Direktörleri Kurulu
board a bus
kurulu bir otobüs
board director
kurulu müdürü
board games
masa oyunları

Sami masa oyunlarını seviyordu. - Sami liked board games.

Masa oyunları oynamayı severim. - I like to play board games.

board hammer
(Mühendislik) tahtalı şahmerdan
board members
yönetim kurulu üyeleri
board membership
yönetim kurulu üyeliği
board of health
sağlık kurulu
board of pharmacy
eczacılık kurulu
board short
board kısa
board to the boat
bota binmek
board up
tahta kaplamak
board-certified
kurul tarafından belgelendirilmiş
board and lodging
(deyim) tam pansiyon
board of admiralty
deniz bakanlığı [brit.]
board of audit
(Askeri) MALİ DENETLEME KURULU, HESAP TEFTİŞ KURULU
board of directors
idare heyeti
board of directors of the bank
(Avrupa Birliği) Banka Yöneticiler Kurulu
board of inquiries
soruşturma kurulu
board of manager
yönetim kurulu
board of review
(Askeri) ASKER ADLİ MÜŞAVİRLİK İNCELEME KURULU: Askeri Adalet Sınıfına mensup olan ve Askeri Adalet İşleri Başkanı tarafından kendi dairesinde veya şubelerinde, askeri mahkemelere ait dosyaları incelemek maksadıyla görevlendirilen subaylar kurulu
board of survey
(Askeri) HASAR VE EKSİKLİK SORUŞTURMA KURULU: Ordu mallarının hasar görmesi, veya tahribi sebeplerini soruşturmak ve, genellikle, kayıp, hasar ve tahrip sorumluluğunu tespit edip kanun ve yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde hareket etmek üzere tayin edilmiş subaylar
board of surveyors
bilirkişi heyeti
board out
dışarıda yemek
board out
dışarıda yedirmek
board room
toplantı salonu
board up
üstüne tahta çakarak kapamak
board walk
deniz kıyısındaki tahta yol
bottom board
(Arılık) taban tahtası
bottom board
(Mekanik) faraş tahtası
box board
kutu kurulu
boogie board
(Argo) yarım sörf tahtası
boogy board
yarım sörf tahtası
full board accommodation
Tam pansiyon konaklama
insole board
(Ayakkabı) Salpa
boarding
{i} parmaklık (tahta)
boarding
uçağa binme
boarding
yiyecek içecek
bulletin board
ilan tahtası
army commitment board
(Askeri) askeri psikiyatri kurulu
audit board
denetçiler kurulu
baby on board
arabada bebek var
board of directors
(Ticaret) umumi heyet
board of directors
(Ticaret) yönetim kurulu idare heyeti
board of directors
yönetim kurulu başkanlığı
board of trustees
(Politika, Siyaset) yönetim kurulu
boarding
tahtalayarak
boarding
(Çevre) ahşap kaplama
boarding
(Askeri) aborda
boarding
tahta kaplamak
boarding
tahta kaplı
boarding
ilan tahtası
boarding
(Kitap) kartonlama
boarding
gidiş geliş (gemi/tren)
bubble board
kabarcık kartı
commitment board
(Askeri) askeri psikiyatri kurulu
competition board
(Kanun) rekabet kurulu
crown board
(Arılık) çiçek tablası
dash board
ön panel
dispute adjudication board
anlaşmazlık çözüm kurulu
distribution board
dağıtım panosu
diving board
atlama tahtası
diving board
sıçrama tahtası
division board
(Arılık) bölme tahtası
drawing board
(Sanat) resim masası
finger board
(Muzik) kemanın sapı
get on board
gemiye binmek
go by the board
(deyim) boşa gitmek
go by the board
bırakılmak
gypsum board
(İnşaat) alçı levha
mold board
(Tarım) saban kulağı
mother board
(Bilgisayar,Teknik) ana levha
multifunction board
(Bilgisayar,Teknik) çok-işlevli kart
multifunction board
çok işlevli kart
munitions board
(Askeri) harp levazım kurulu
parole board
(Kanun) şartlı tahliye kurulu
particle board
yonga levha
plaster board
(İnşaat) alçıpan
poster board
mukavva
printed board
(Elektrik, Elektronik) baskılı devre
printed circuit board
(Askeri,Teknik) baskılı devre kartı
printed circuit board
(Bilgisayar) baskı devre kartı
screen board
(Arılık) elek teli takılmış tahta
senior resource board
(Askeri) üst kaynak kurulu
sleeve board
(Tekstil) kol tahtası
supreme board
(Politika, Siyaset) üst kurul
sweep the board
(deyim) silip süpürmek
turkish grain board
toprak mahsulleri ofisi
vessel survey board
(Askeri) gemi tetkik kurulları
vessel survey board
(Askeri) gemi sörvey kurulları
boarding
{f} tahta kapla
boarding
yiyecek
boarding
içecek
boarding
tahta kaplama
boards
kitabın kapakları
boards
sahne
Board marker
tahta kalemi
boarding
Tahta kaplama, tahta parmaklık
boards
tahtalar

Tahtaları çivilemem için bir çekice ihtiyacım var. - I need a hammer to nail the boards.

the board
board
Community Counterterrorism Board; Configuration Control Board
(Askeri) Toplum Terörizm Karşıtı Kurulu; Konfigürasyon Kontrol Kurulu
boarding
boarding school yatılı okul
boarding
tahta

Tom pencereleri tahta çakarak kapatıyor. - Tom is boarding up the windows.

boarding
leyli mektep
boarding
rampa
boards
tahtalar/kapaklar/sahne
Englisch - Englisch
The wall that surrounds an ice hockey rink, often in plural
A device (e.g., switchboard) containing electrical switches and other controls and designed to control lights, sound, telephone connections, etc
A relatively long, wide and thin piece of sawn wood or similar material, usually intended for use in construction
Regular meals or the amount paid for them in a place of lodging

Room and board.

Short for blackboard, whiteboard, chessboard, surfboard, etc
A committee that manages the business of an organization, e.g., a board of directors

We have to wait to hear back from the board.

A long, narrow table, like that used in a medieval dining hall
To obtain meals, or meals and lodgings, statedly for compensation
The distance a sailing vessel runs between tacks when working to windward
To step or climb onto or otherwise enter a ship, aircraft, train or other conveyance
To hit (someone) with a wooden board
To capture an enemy ship by going alongside and grappling her, then invading her with a boarding party
To approach (someone); to make advances to, accost

Ere long with like againe he boorded mee, / Saying, he now had boulted all the floure .

A rebound
The side of a ship
To receive meals and lodging in exchange for money
To provide someone with meals and lodging, usually in exchange for money
{v} to lay or fence with boards, enter a ship by force, attack, give or receive diet
{n} a piece of wood, table, deck, court held, victuals
(Eğitim) A board of education or a school board or school committee is the title of the board of directors of a school, local school district or higher administrative level
The nine-person legal governing body of the ASF, elected by the members The board provides the oversight of the Foundation's activities and operation, and has the responsibility of applying and enforcing the ASF's bylaws Among other things, the board approves or rejects resolutions brought before it, such as for the creation or dissolution of ASF projects, funding requests, legal concerns, and disciplinary actions As an open and non-profit corporation, the minutes of the board's meetings are publicly available at <URL: http: //www apache org/foundation/records/minutes/> These minutes include all decisions not made in executive session Also see Director
The stretch which a ship makes in one tack
To place at board, for compensation; as, to board one's horse at a livery stable
To go on board of, or enter, as a ship, whether in a hostile or a friendly way
General term used for pasteboard, millboard, strawboard, etc, all of which are used to form the foundation for book covers They are made of various pulped or laminated fibrous materials pressed into large flat sheets, which are then cut to size and covered with cloth, leather, paper, or other material to form the book covers Also called cover boards, or book boards
When you are on board a train, ship, or aircraft, you are on it or in it. They arrived at Gatwick airport on board a plane chartered by the Italian government a naval task force with two thousand marines on board
Hence: What is served on a table as food; stated meals; provision; entertainment; usually as furnished for pay; as, to work for one's board; the price of board
The lowest horizontal marking on the front wall, with the tin beneath it covering the full width of the court
If someone sweeps the board in a competition or election, they win nearly everything that it is possible to win. Spain swept the board in boys' team competitions
To step or climb onto or otherwise enter a ship or aircraft
a board on which information can be displayed to public view
A printed circuit board containing chips and other components inserted as a removable unit in a computer or peripheral device to enable the performance of certain kinds of functioning (for example, graphics or communications); also referred to as an adapter or an interface card
If a policy or a situation applies across the board, it affects everything or everyone in a particular group. There are hefty charges across the board for one-way rental The President promised across-the-board tax cuts if re-elected
a table at which meals are served; "he helped her clear the dining table"; "a feast was spread upon the board"
a committee having supervisory powers; "the board has seven members"
{i} plank, slab; management committee; printed circuit board which connects to a slot in a computer (Computers); food
If something goes by the board, it is rejected or ignored, or is no longer possible. It's a case of not what you know but who you know in this world today and qualifications quite go by the board
food or meals in general; "she sets a fine table"; "room and board"
provide food and lodging (for); "The old lady is boarding three men"
Short for e.g. blackboard, whiteboard, chessboard and surfboard
1) Another, less formal, term for Console 2) A set of controls and their housing which control all signals necessary for recording and for mixing 3) A slang shortening of the term Keyboard Instrument
To approach; to accost; to address; hence, to woo
Board is used in the names of various organizations which are involved in dealing with a particular kind of activity. The Scottish Tourist Board said 33,000 Japanese visited Scotland last year. the US National Transportation Safety Board
lodge and take meals (at)
To furnish with regular meals, or with meals and lodgings, for compensation; to supply with daily meals
live and take one's meals at or in; "she rooms in an old boarding house
All the community cards in a hold'em game - the flop, turn, and river cards together Example: "There wasn't a single heart on the board "
pasteboard; as, to bind a book in boards
The Arizona Board of Regents
A device (eg, switchboard) containing electrical switches and other controls and designed to control lights, sound, telephone connections, etc
a printed circuit that can be inserted into expansion slots in a computer to increase the computer's capabilities
electrical device consisting of an insulated panel containing switches and dials and meters for controlling other electrical devices; "he checked the instrument panel"; "suddenly the board lit up like a Christmas tree"
A “Board,” unless otherwise specified, means a district school board, a community college board of trustees, and the Board of Trustees for the Florida School for the Deaf and the Blind The term “board” does not include the State Board of Education or the Board of Regents
a stout length of sawn timber; made in a wide variety of sizes and used for many purposes
usually comprises the executive directors of an organisation; an IFI Board is the body that formally approves a loan
A committee that manages the business of an organization
An individual piece of the lane (total of 40 or sometimes 41) which run its length and are numbered from 1 on the right for right-handers and from 1 on the left for left-handers
A piece of fiberglass or pressboard on which chips and other electronic parts are mounted The connections between the chips are normally printed with metallic ink, so it's called a printed circuit ( or PC) board The main board in a computer is called the logic board or motherboard A board that plugs into an expansion slot is called an add-in board or card
A table to put food upon
To cover with boards or boarding; as, to board a house
An abbreviation for "paperboard " Paperboard is essentially paper, but the term is generally applied to the heavier and thicker grades The terms "board" and "paperboard" cover substantially the entire range of forms of paper used to manufacture paper containers and cartons
Paper made thick and stiff like a board, for book covers, etc
a flat portable surface (usually rectangular) designed for board games; "he got out the board and set up the pieces"
The stage in a theater; as, to go upon the boards, to enter upon the theatrical profession
A board is a square piece of wood or stiff cardboard that you use for playing games such as chess. a draughts board
An arrangement or deal that is above board is legal and is being carried out honestly and openly. All I knew about were Antony's own financial dealings, which were always above board
lodge and take meals (at) get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc
You can refer to a blackboard or a noticeboard as a board. He wrote a few more notes on the board
The amount paid for meals and lodging
The border or side of anything
board and lodging
A place of lodging with daily meals, usually provided in return for rent or other considerations
board finger
A part used in printed circuit boards to form the traces of the edge connector which plug into matching sockets
board foot
A board one square foot by one inch, about 2.36 liters
board game
Any of many games of strategy or chance played on a specially designed board; often involves two or more opponents moving pieces and using dice or cards
board games
plural form of board game
board of appeals
A panel of officials, typically appointed by an elected officer, charged with making decisions on the continuing applicability of administrative decisions
board of directors
a group of people, elected by stockholders, to establish corporate policies, and make management decisions
board rooms
plural form of board room
board up
to block doors or windows with boards, either to prevent access or as protection from storms, etc
board-foot
A unit of cubic measure for timber, equal to one foot square by one inch thick
board-of-directors
Attributive form of board of directors, noun

board-of-directors nomination.

board game
game played by moving pieces on a board
board member
A member of a governing board
board of education
(Eğitim) A board of education or a school board or school committee is the title of the board of directors of a school, local school district or higher administrative level
Board of Education
board responsible for education issues relating to schools
Board of Health
ministry of health, government department concerned with public health
Board of Jewish Deputies
council of representatives from Jewish communities (England)
board and lodging
If you are provided with board and lodging, you are provided with food and a place to sleep, especially as part of the conditions of a job. You get a big salary incentive and free board and lodging too
board and lodging
meals and a place to sleep (addition to a salary given to someone working away from home, service offered by a hotel)
board certification
The process by which a person is tested and approved to practice in a specialty field, especially medicine, after successfully completing the requirements of a board of specialists in that field. For a physician, board certification is required in order to have the privilege of practicing in a hospital
board eligible
A physician who has graduated from an approved medical school and is eligible to take a specialty board examination
board eligible
A doctor who is eligible to take the board exam that will make him or her board certified
board eligible
Reference to medical specialists who have completed all required training but have not completed the exam in his/her specialized area
board eligible
A professional person or physician who is eligible to take a specialty examination (H)
board eligible
A term used to describe a physician who is eligible to take the specialty board examination by virtue of having graduated from an approved medical school, completed a specific type and length of training and practiced for a specified amount of time
board eligible
The status of a dental specialist whose educational qualifications have been verified by acceptance of an application for certification by the recognized Certifying Board and who has completed an initial written examination Board eligibility is dependent on advanced education in the specially and on timely progress toward completion of the certification procedure
board eligible
A physician who is eligible to take a specialty board examination Board eligible also includes those who may have failed the examination and remain eligible to take it again
board eligible
- A status awarded by a professional medical or surgical association indicating that the health care practitioner has successfully completed an accredited residency training program and is qualified to take the board certification examination within a specified time period
board eligible
Describes a physician who is eligible to take the specialty board examination by virtue of being graduated from an approved medical school, completing a specific type and length of training, and practicing for a specified amount of time Some HMOs and other health facilities accept board eligibility as equivalent to board certification, significant in that many managed care companies restrict referrals to physicians without certification
board eligible
A professional person or physician who is eligible to take a specialty examination
board eligible
Professional person or physician eligible to take a specialty examination
board feet
A unit of measurement based on volume 144 cubic inches of wood equals one board foot
board feet
To calculate board feet, use this formula: Thickness (in ) x Width (in ) x Length (ft ) = Board Feet 12
board feet
The most common measure used to describe log and lumber volume A board foot is a board measuring 12"x 12"x 1" thick
board feet
Unit of measure used in logging and lumber One board foot is a piece of wood 1 inch thick, 12 inches wide, and 12 inches long
board feet
(BF) Unit of measure for logs and lumber One board foot is equivalent to a piece of wood 1 inch thick, 12 inches wide, and 12 inches long
board feet
The standard unit of measurement for lumber One board foot is a piece of lumber that measures 1" x 12" x 12"
board foot
A unit of cubic measure for lumber, equal to one foot square by one inch thick
board foot
the volume of a piece of wood 1 foot square and 1 inch thick
board game
a game played on a specially designed board
board game
A board game is a game such as chess or backgammon, which people play by moving small objects around on a board. a new board game played with dice. A game of strategy, such as chess or backgammon, played by moving pieces on a board and sometimes involving dice. an indoor game played on a specially designed board made of thick card or wood
board measure
Measurement in board feet
board measure
a system of units for measuring lumber based on the board foot
board meeting
a meeting for administrative purposes
board member
New board members are nominated by sitting board members Responsibilities include attending all board and committee meetings and functions; being informed of the organization's mission and services; serving on committees; and making a personal financial contribution to the organization Topic areas: Governance
board member
A member in a not-for-profit organization who donates their time, skill, experience and professional and social connections to govern, advise and promote the mission of the organization in which they serve
board member
member of a management committee
board member
Each committee chair serves on the Unified Board as a Board Member In addition, the Trustees also serve on the Board, and the leader of the Youth Group
board member
A member of the Board of Directors who are the highest executive body of a company which appoints the President and Chief Executive Officer
board of directors
A group of individuals, elected by the shareholders of a company, who oversee the management of the company
board of directors
– A committee elected by the shareholders of a company, empowered to act on their behalf in the management of company affairs Directors are normally elected each year at the annual meeting
board of directors
Individuals elected by the stockholders to govern a corporation
board of directors
The governing body of a corporation that is elected by and makes decisions in the interest of the corporation's owners
board of directors
People that shareholders have elected to oversee the management of a credit union , corporation , or other organization Directors meet periodically to fulfill their legal responsibility to represent the other shareholders' interests Although most organizations pay their directors for their services, most credit union boards consist of unpaid volunteers
board of directors
Individuals elected by shareholders of a company to represent them, set policy, and control the corporation for the shareholders benefit Management is hired by and responsible to the Board of Directors
board of directors
The governing body of a corporation who is elected by shareholders The directors are responsible for selecting the officers and the supervision and general control of the corporation
board of directors
(1) Individuals elected by stockholders to establish corporate management policies A board of directors decides, among other issues, if and when dividends will be paid to stockholders (2) The body that governs the NYSE; it is composed of 20 members who
board of directors
Individuals elected by shareholders to oversee the management of the financial institution The members of a board of directors are paid in cash and/or stock, except for credit union board members who are unpaid volunteers serving as representatives of the entire membership Boards meet several times each year and assume legal responsibility for the institution’s activities
board of directors
A group of people elected by a corporation's shareholders to oversee the management of the company The board members meet several times each year, are paid in cash and/or stock, and take on legal responsibility for corporate activities Also called directorate
board of directors
a group of individual owners elected by a vote of all unit owners to govern a community association The board directs the actions of the Community Association Manager Also called a Board of Trustees
board of directors
A group of individuals that are elected by the shareholders of a corporation and empowered to carry out certain tasks spelled out in the corporation's charter These powers include appointing executive management, issuing additional shares and declaring dividends In most public companies, the board will usually consist of both inside and outside directors The inside directors have a significant fiduciary interest in the growth and well-being of the company Outside directors may have a small stake in the company but are generally members for their business experience and contacts In the case of an IPO, there may not be outside directors until near or immediately following the IPO
board of directors
A committee elected by the shareholders of a company, empowered to act on their behalf in the management of company affairs Directors are normally elected each year at annual meetings
board of directors
The composition of the Board of Directors is particularly critical for an IPO Typically, a board is composed of inside and outside directors Inside directors could be management, significant shareholders, venture capitalists, vendors and relatives Outside directors have no underlying financial or personal relationship with the company that could create a conflict of interest and are on the board for their experience, business judgment and contacts Outside directors may own stock, but are not large shareholders Investors should look for a board that has at least two outside directors Typically, IPOs add their first outside directors at or immediately after the offering
board of directors
The shareholders of a corporation elect a Board of Directors The number of votes cast by each shareholder is proportionate to the amount of shares he holds The Board of Directors usually consists of at least three officers, a president, treasurer and secretary the Board acts as the representative of the corporation in managing the business It formulates corporation policies, manages the day-to-day affairs of the business, declares dividends, issues stock, engages into contracts in the name of the corporation and exercises any additional powers granted it by the charter of the corporation
board of directors
A corporation's Board is elected by stockholders to oversee the management of a company
board of directors
Individuals responsible for overseeing the affairs of an entity, including the election of its officers The board of a CORPORATION that issues stock is elected by stockholders (See AUDIT COMMITTEE )
board of directors
People elected by a corporation's stockholders to oversee the business and appoint the officers
board of directors
Those individuals elected by the stockholders of a corporation to manage the business
board of directors
Individuals chosen by shareholders in a corporation to administer the affairs of the business
board of directors
Persons elected by a company’s shareholders to make important decisions such as electing officers of the company Directors are also considered control persons and, as such, are generally restricted from transacting in the company’s securities without proper reporting
board of directors
The governing body of a corporation or foundation which, by the authority of its articles of incorporation and bylaws, controls and governs the affairs of that organization
board of directors
group of administrators, head council
board of directors
a group of persons chosen to govern the affairs of a corporation or other large institution
board of directors
The Pension Corporation's board of directors (identified in the Public Sector Pension Plans Act as the "Pension Management Board") governs, or oversees the management of, the Pension Corporation Corporate board members are appointed by their respective boards, who directly appoint two members - a plan member representative and a plan employer representative
board of directors
Individuals elected by the shareholders of a corporation who carry out certain tasks established in the charter
board of directors
A company's board of directors is the group of people elected by its shareholders to manage the company. The Board of Directors has approved the decision unanimously
board of education
A school board. in the US, a group of people who are elected to make decisions about how schools and colleges are managed, and about how children are educated in a particular county or state
board of governors
committee of directors, board of trustees
board of regents
a committee of university officers who have general supervision over the welfare and conduct of students
board of selectmen
a board of officials elected to administer the public business of a New England town
board of trade
An association of bankers and business people to promote common commercial interests. Organized market for the exchange of commodity contracts (see commodity exchange). The Toronto Board of Trade, one of the earliest, was incorporated in 1845. The first grain-futures exchange in the U.S. was organized in Chicago in 1848. The Chicago Board of Trade (CBOT) began as a voluntary association of prominent Chicago grain merchants and was chartered by the Illinois legislature in 1859. Initially it sold grain by sample; later it introduced a system of inspection and grading to standardize the market and facilitate trading. By 1858 access to the trading floor was limited to members with seats on the exchange. It became the world's largest commodity exchange in terms of volume and value of business. in full Lords Commissioners of Trade and Plantations. Advisory body that supervised American colonial affairs. Established in 1696 to replace the Lords of Trade (1675-96), it examined colonial legislation to ensure maximum benefit to British trade policies. The board nominated colonial governors, recommended laws affecting the colonies to Parliament, and heard complaints from the colonies about its administrators. It lacked executive or legislative powers, but it became the primary colonial policy-making body of the British government. It was abolished in 1782
board of trade
committee comprised of bankers and business owners that join together to promote common business interests
board of trustees
Also termed the "Board of Directors " In a nonprofit corporation, the Board of Trustees represents the interests of the general public or the specific public group that the organization was established to serve
board of trustees
TRA is governed by an eight-member Board of Trustees consisting of five elected representatives, one representative of the Minnesota School Boards Association, the Commissioner of Children, Families and Learning and the Commissioner of Finance Four of the five elected positions represent active teachers and one is a retired representative position Trustees meet approximately six times per year Although the State Board of Investment manages all TRA pension fund investments, the trustees must exercise their fiduciary decisions in the same careful manner that they would use in making their own retirement decisions The trustees also appoint an Executive Director who is responsible for the administrative management of the Association
board of trustees
Means the board of trustees constituted under a joint trust agreement, which Board shall consist of the individuals appointed from time to time to act as Trustees in accordance with the terms of the Agreement
board of trustees
An appointed or elected body overseeing the management of an organization and rendering advice on issues and are legally responsible for their decisions
board of trustees
A Board established by the Social Security Act to oversee the financial operations of the Federal Supplementary Medical Insurance Trust Fund The Board is composed of six members, four of whom serve automatically by virtue of their positions in the federal government: the Secretary of the Treasury, who is the Managing Trustee; the Secretary of Labor; the Secretary of Health and Human Services; and the Commissioner of Social Security The other two members are appointed by the President and confirmed by the Senate to serve as public representatives John L Palmer and Thomas R Saving began serving their 4-year terms on October 28, 2000 The Administrator of CMS serves as Secretary of the Board of Trustees
board of trustees
a governing board elected or appointed to direct the policies of an educational institution
board of trustees
A body responsible and accountable in terms of the law for the management of the Retirement Fund and looking after the interests of the members
board of trustees
The governing body of the Church Educational System that includes BYU-Idaho The Board of Trustees exercises broad-based oversight of all university activities The Board of Trustees consists of officers of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints The current members of the Board are as follows
board of trustees
highest level body which oversees an organization
board of trustees
The Board of Trustees has the responsibility of governance and supervision of the policies and affairs of the Council, its committees and officers It carries out the purpose of the organization, with members committing to a three year term in which they attend monthly meetings and serve on at least one committee Topic areas: Governance
board of trustees
A board acting as a trustee of a trust or as advisors to the trustee depending upon the language of the trust indenture Also see Committee of Advisors
board of trustees
The policy-making and governing body of a college
board out
eat out
board rule
A measuring stick for determining board feet
board rule
a measure used in computing board feet
board shorts
{i} shorts worn by surfers, swimming shorts that extends to the knees
board up
cover with wooden boards; "board up windows before the hurricane
board up
cover with wooden boards; "board up windows before the hurricane"
board up
If you board up a door or window, you fix pieces of wood over it so that it is covered up. Shopkeepers have boarded up their windows. + boarded up board·ed up Half the shops are boarded up on the estate's small shopping street
Bristol board
A heavyweight paper used for technical drawing, illustration, and other two-dimensional art forms
Free On Board
without charge to the purchaser for delivery on board a carrier (originally a ship), at a specified location or point; used in such phrases as FOB destination to specify the point where the title of goods passes from the seller to the buyer
above board
Honestly, reputably

They conducted the negotiations completely above board.

above-board
Open; transparent; honest; legal
across the board
a racing bet where one bets that the same competitor will place in first, second and third
across the board
pertaining to all categories or things
across-the-board
wide or comprehensive in scope or applicability

They recently made across-the-board changes to the benefits package.

all over the board
Alternative form of all over the map

The numbers I got for that were all over the board.

baby on board
A sign attached to the rear of a motor car to signify that a baby is sometimes carried
back board
The border at the extreme ends of the sheet
back to the drawing board
Back to the beginning following an unsuccessful attempt

Well, that didn't work at all, so it's back to the drawing board, I guess.

balance board
A device used for recreation, athletic training, etc. consisting of a seesaw-like lever or circular board on which the user attempts to balance
barge board
A board fastened to the projecting gables of a roof to protect and hide other timbers
barrier board
noncombustible board stock material of low thermal conductivity placed between two elements of a roof assembly
bed and board
A place to sleep and eat; bed and breakfast; the services provided by an inn or similar establishment

For, alas, the Ideal always has to grow in the Real, and to seek out its bed and board there, often in a very sorry way. No beautifullest Poet is a Bird-of-Paradise, living on perfumes; sleeping in the aether with outspread wings. The Heroic, independent of bed and board, is found in Drury Lane Theatre only.

boarding
Present participle of board
boarding
the act of a sailor or boarding party attacking an enemy ship
boarding
a penalty called for pushing into the boards
boards
A hardcover binding on a book

His new novel just came out in boards. The paperback will follow in about a year.

boards
plural form of board
boards
Third-person singular simple present indicative form of board
boards
Examinations given for entry to college or to qualify for a profession. (From college boards)
boards
A stage (as in a theater)
bulletin board
a board on which messages may be posted, especially one in a public space
bulletin board
a system in which users may send, read and reply to messages of interest to no particular person; an electronic bulletin board
bulletin board system
Most popular in the 1980s and early 1990s before the overwhelming popularity of the internet, Bulletin Board Systems (BBSes) are computers that can be dialed into mainly for the purpose of reading messages from and leaving messages to other users. Secondarily, they can be used for the sharing of files. Each user on the system is distinguished by a unique handle or ID
cement board
A sheet of the building material
cement board
A building material made of cement and glass fibers formed into sheets, used as tile backing board
circuit board
A board on which electronic components and their interconnecting circuits are mounted or etched
composite board insulation
A rigid board insulation generally comprised of perlite or wood fiberboard factory bonded to polyisocyanurate or polystyrene
cork-board
A kind of strawboard or cardboard in which ground cork is mixed with the paper-pulp
cover board
An insulation board used over closed cell plastic insulation (e.g., polyisocyanurate) to prevent blistering when used in conjunction with hot bituminous membranes
crib board
In cribbage, the short name of a cribbage board
cribbage board
The surface on which cribbage is played
cutting board
chopping board
dagger board
A sliding centreboard used in some Chinese junks and dinghies, allowing for speedy maneuvering
distribution board
A board containing multiple electrical circuit breakers; a panelboard
diving board
A springboard used for diving into water
diving board
A diving platform
diving-board
Alternative spelling of diving board
draining board
A board beside a kitchen sink and inclined to drain into the sink, used for letting kitchen utensils dry after they had been washed
drawing board
Used to refer to the planning stage of a project as in:

See: back to the drawing board.

drawing board
A plane wooden construction or table to which paper can be fastened for drawing purposes
dummy board
A flat wooden life-size figure painted and shaped in silhouette
emery board
An abrasive material made by gluing grains of emery a rigid material. Often used as a nail file
end board
A section of the board between the corners in each end of the rink
free on board
Lowercase form of Free On Board
full board
an arrangement in which a hotel etc provides bed and breakfast and a meal at both lunchtime and in the evening
gaming board
A governmental agency that regulates casino and other types of gaming in a defined geographical area, usually a state, and of enforcing gambling law in general
Türkisch - Englisch
the board
chamber of the board
(Kısaltma) ceo
board
Favoriten