be through

listen to the pronunciation of be through
İngilizce - Türkçe
(Dilbilim) bozuşmak
(with) (-i) bitirmiş olmak: Are you through? Bitirdin mi?
(with) k.dili. iki kişi arasındaki ilişki bitmiş be thrown back on one's yalnızca kendi yetenekleriyle idare etmek zorunda kalmak
(Dilbilim) beraberliği bitirmek
(Dilbilim) bir ilişkinin sonuna gelmek
işe yaramaz olmak
(Dilbilim) arkadaşlığı bozmak
(biri) işe yaramaz olmak
(Dilbilim) ayrılmak
bitirmek
through
vasıtasıyla

Kazadan sonra ilk bir ay sadece bir çubuk vasıtasıyla sıvı şeyler içebildi. - For the first month after the accident she could only drink liquids through a straw.

Hey Tom, dedikodu vasıtasıyla senin Susie ile çıktığını duydum. Tebrikler. - Hey Tom, I heard through the grapevine that you and Susie are going out. Way to go!

through
bir uçtan bir uca

İspanya'dan Parise Pirene'leri bir uçtan bir uca yürüdüm. - I hiked through the Pyrenees from Spain to Paris.

through
yoluyla

Matematiksel hesaplamalar yoluyla Le Verrier Uranüsün ötesindeki başka gezegenin varlığını tahmin etti. Bu gezegenin yer çekimi Uranüsün sıradışı hareketini açıkladı. - Through mathematical calculations, Le Verrier predicted the presence of another planet beyond Uranus. The gravitational pull of this planet would explain the unusual motion of Uranus.

Bilimsel çalışmalar yoluyla bu kayaların yaşını belirlemek olanaklıdır. - It is possible to determine the age of these rocks through scientific studies.

through
sayesinde

Diller taşa kazınmamıştır. Diller hepimizin sayesinde yaşar. - Languages are not carved in stone. Languages live through all of us.

Arkadaşlarımın iyi ofisleri sayesinde bir iş bulabildim. - I was able to get a job through the good offices of my friend.

through
tamamen

Sen tamamen ödevlerin aracılığıyla mısın? - Are you completely through with your homework?

Ben sadece onu tamamen bitiremedim. - I just couldn't go through with it.

through
içinden (bir şeyin)
through
baştan sona

Sadece bunu baştan sona konuşalım. - Let's just talk this through.

Tom Mary'yi onun işini baştan sona incelerken yakaladı. - Tom caught Mary snooping through his stuff.

through
içinden

Maruyama nehri Kinosaki'nin içinden akar. - The Maruyama river flows through Kinosaki.

Bir grup kentin içinden geçit açtı. - A band led the parade through the city.

through
{e} 1. -den, içinden, bir yanından öbür yanına: She walked through the building. Binanın içinden yürüdü. He came in through the chimney
through
doğru

Adam Tom'a baktı, sonra sahne kapısından dışarı karanlık Londra caddesine doğru gözden kayboldu. - The man looked at Tom, then vanished through the stage door out into the dark London street.

Deneme yanılma yoluyla doğru cevabı buldu. - Through trial and error, he found the right answer by chance.

through
{e} baştan başa

İki çocuk araziyi baştan başa dolaştı. - The two boys traveled throughout the land.

through
arasından

Tom kalabalığın arasından ilerledi. - Tom made his way through the crowd.

Biz yoğun çalılıkların arasından yürüdük. - We walked through thick bushes.

through
(Havacılık) e kadar
through
marifetiyle
through
-e kadar
through
-den, içinden, bir yanından öbür yanına: She walked through the building. Binanın içinden yürüdü. He came in through the chimney
through
sonunda

Sonunda testi geçtim. - I finally got through the test.

Fırtına sonunda dindi. - The storm eventually blew through.

through
sona ermiş
through
bir taraftan diğer tarafa
through
arasında

O kalabalığın arasında ağır ağır ilerledi. - He cruised his way through the crowd.

O, kalabalığın arasından ite kalka geçti. - He pushed his way through the crowd.

through
kanalıyla
through
geçerek

Tom tünelden geçerek hapishaneden kaçtı. - Tom escaped from jail through a tunnel.

Parktan geçerek eve yürüdüm. - I walked home through the park.

through
dayanmak

Ayın diskinin yarısı ışıklandırıldığında biz buna ilk çeyrek ay deriz. Bu isim kameri ay boyunca ayın yolun dörtte birinde olduğu gerçeğine dayanmaktadır. - When half of the Moon's disc is illuminated, we call it the first quarter moon. This name comes from the fact that the Moon is now one-quarter of the way through the lunar month.

through
bir yanından öbür yanına
through
(Konuşma Dili) bu sayede
through
(Bilgisayar) sonu

Bir avukatın zor bir durumda küçük konularda bile her taşın altına bakması ve aynı konuda sonuca ulaşmak için ısrarla belirtmesi önemlidir. - It is important that a lawyer should leave no stone unturned even on minor points and harp on the same subject to achieve a break through in an impasse.

Fırtına sonunda dindi. - The storm eventually blew through.

through
dolayımıyla
through
basından sonuna dek
through
geçmek

Denizaltı yüzeye doğru ince bir buz tabakasını yarıp geçmek zorunda kaldı. - The submarine had to break through a thin sheet of ice to surface.

Havaalanında gümrüklerden geçmekten hoşlanmam çünkü çok uzun sürüyor. - I dislike going through customs at the airport because it takes so long.

through
den

Deneme yanılma yoluyla doğru cevabı buldu. - Through trial and error, he found the right answer by chance.

Düşman hattını yarıp geçmeyi denediler. - They attempted to break through the enemy line.

through
atlatmak
through
aktarmasız
through
orasında burasında
through
sürmek

O kar fırtınasında araba sürmek bir kabustu. - Driving through that snowstorm was a nightmare.

through
arasında (bir gürültünün)
through
{s} kesintisiz
through
rağmen (bir gürültüye)
through
doğruca
through
(Tıp) Vasıtasiyle, yolu ile
be through with
(Konuşma Dili) bitmek
be through with
elini eteğini çekmek
be through with
bitirmiş olmak
be through with
ayrılmak
through
-den
through
nedeniyle

Hastalık nedeniyle çalışmalarımda çok geri kaldım, yetişmek için çok çalışmam gerekiyor. - I missed a lot of work through illness, so I've a lot of catching up to do.

Kaza benim dikkatsizliğim nedeniyle meydana geldi. - The accident came about through my carelessness.

through
sonuna

Sonuna kadar görevi taşımalısın. - You must carry the task through to the end.

through
başından sonuna kadar
through
bitirmiş
through
içeriye

Tom tekrar kapıdan içeriye yürüdü. - Tom walked back in through the door.

Hırsız kırık bir pencereden içeriye girdi. - The burglar got in through a broken window.

through
süresince

O, gece süresince çalıştı. - He worked through the night.

through
bitmiş

Bu fabrika parçalardan bitmiş ürünlere kadar ölçünlenmiş entegre üretim sistemi kullanmaktadır. - This factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products.

through
-den geçerek
through
başarılı bir sonuca
through
her yanında

Birkaç yüzyıl önce kızıl hastalığı salgını kıtanın her yanında binlerce insanı öldürdü. - Several hundred years ago, scarlet fever epidemics killed thousands of people throughout the continent.

through
ilişkisi kalmamış
through
her yanına

Abd dünyanın her yanına buğday ihraç eder. - The United States of America export wheat throughout the world.

through
başından sonuna dek
through
yüzünden

Orman yangını dikkatsizlik yüzünden oldu. - The forest fire occurred through carelessness.

through
aracılığıyla

Üniversitedeki son yılımda, ortak bir arkadaş aracılığıyla Tom'la tanıştım. - In my senior year of college, I met Tom through a mutual friend.

Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için dünyaya göndermedi; dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. - For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.

through
direkt

O direkt gözyaşları ile cevap verdi. - She answered through tears.

be through with
(deyim) Have finished or completed; have döne with; be tired of, have had enough of
be through with
(deyim) Ayrılmak, aralarında her şey bitmiş olmak
through
(Yeni Sözcükler) boyunca

Bütün gece boyunca ağladı. - She cried throughout the night.

Köpek bütün gece boyunca havlamayı sürdürdü. - The dog kept barking all through the night.

through
-den dolayı
through
bitmiş/direkt
through
-den -in sonuna kadar
through
den geçerek
be through with
aralarında her şey bitmek
İngilizce - İngilizce

be through teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

through
Entering, then later exiting

I drove through the town at top speed without looking left or right.

through
Passing from one side of an object to the other

Interstate highways form a nationwide system of through roads.

through
From one side to the other by way of the interior

The arrow went straight through.

through
Valueless; without a future

After being implicated in the scandal, he was through as an executive in financial services.

through
To, to show the end point included in a range. From for the start point can be omitted

The numbers 1 through 9.

through
Proceeding from origin to destination without delay due to change of equipment

The through flight through Memphis was the fastest.

through
To the end

He said he would see it through.

through
From one end to the other

Others slept; he worked straight through.

through
By means of

This team believes in winning through intimidation.

through
Completely

Leave the yarn in the dye overnight so the color soaks through.

through
No longer interested

She was through with him.

through
A large slab of stone laid on a tomb
through
Out into the open

The American army broke through the German lines at St. Lo.

through
Finished; complete

They were through with laying the subroof by noon.

through
to completion; "think this through very carefully!
through
from beginning to end; "read this book through"
through
By means of; by the agency of
through
{p} from end to end, by means of, by
through
from one end or side to the other; "jealousy pierced her through"
Through
thurgh
Through
thorough
Through
thorow
through
From one end or side to the other; as, to pierce a thing through
through
If something goes into an object and comes out of the other side, you can say that it passes through the object. The ends of the net pass through a wooden bar at each end Through is also an adverb. I bored a hole so that the fixing bolt would pass through
through
Surrounded by (while moving)
through
sends all received messages directly to the midi port(s)
through
A through train goes directly to a particular place, so that the people who want to go there do not have to change trains. Britain's longest through train journey, 685 miles
through
Among or in the midst of; used to denote passage; as, a fish swims through the water; the light glimmers through a thicket
through
(prep ) 1 To travel or tour around a place 2 by way of (e g "How'd I get here? I just went through the alley ) 3 to go over from beginning to end/conclusion (e g to go through an experience) 4 by means of (e g through Yuli's help) 5 to arrive at the end (e g I can't believe I made it through that class!)
through
If something such as a feeling, attitude, or quality, happens through an area, organization, or a person's body, it happens everywhere in it or affects all of it. An atmosphere of anticipation vibrated through the crowd What was going through his mind when he spoke those amazing words?
through
to completion; "think this through very carefully!"
through
{s} direct, non-stop
through
in diameter; "this cylinder measures 15 inches through"
through
From the beginning to the end of; to the end or conclusion of; as, through life; through the year
through
Over the whole surface or extent of; as, to ride through the country; to look through an account
through
To go through a town, area, or country means to travel across it or in it. Go up to Ramsgate, cross into France, go through Andorra and into Spain. travelling through pathless woods Through is also an adverb. Few know that the tribe was just passing through
through
If something happens or exists through a period of time, it happens or exists from the beginning until the end. She kept quiet all through breakfast. Through is also an adverb. We've got a tough programme, hard work right through to the summer
through
If something such as a proposal or idea goes through, it is accepted by people in authority and is made legal or official. It is possible that the present Governor General will be made interim President, if the proposals go through Through is also a preposition. They want to get the plan through Congress as quickly as possible
through
You use through when stating the means by which a particular thing is achieved. Those who seek to grab power through violence deserve punishment
through
having finished or arrived at completion; "certain to make history before he's done"; "it's a done deed"; "after the treatment, the patient is through except for follow-up"; "almost through with his studies"
through
If you are through with something or if it is through, you have finished doing it and will never do it again. If you are through with someone, you do not want to have anything to do with them again. I'm through with the explaining
through
If something happens because of something else, you can say that it happens through it. They are understood to have retired through age or ill health
through
To the end; to a conclusion; to the ultimate purpose; as, to carry a project through
through
To get through a barrier or obstacle means to get from one side of it to the other. Allow twenty-five minutes to get through Passport Control and Customs He was one of the last of the crowd to pass through the barrier Through is also an adverb. a maze of concrete and steel barriers, designed to prevent vehicles driving straight through
through
over the whole distance; "this bus goes through to New York"
through
To move through something such as a hole, opening, or pipe means to move directly from one side or end of it to the other. The theatre was evacuated when rain poured through the roof at the Liverpool Playhouse Go straight through that door under the EXIT sign Visitors enter through a side entrance Through is also an adverb. He went straight through to the kitchen and took a can of beer from the fridge She opened the door and stood back to allow the man to pass through
through
Through and through means completely and to the greatest extent possible. I've gotten my feet thoroughly soaked and feel frozen through and through
through
From one side of an opening to the other
through
If you read through something, you read it from beginning to end. She read through pages and pages of the music I had brought her Through is also an adverb. He read the article straight through, looking for any scrap of information that might have passed him by
through
If something happens from a particular period of time through another, it starts at the first period and continues until the end of the second period. open Monday through Sunday from 7: 00 am to 10: 00 pm
through
To go through a system means to move around it or to pass from one end of it to the other. electric currents travelling through copper wires What a lot of cards you've got through the post! Through is also an adverb. It is also expected to consider a resolution which would allow food to go through immediately with fewer restrictions
through
of a route or journey etc ; continuing without requiring stops or changes; "a through street"; "a through bus"; "through traffic"
through
Between the sides or walls of; within; as, to pass through a door; to go through an avenue
through
If you look or go through a lot of things, you look at them or deal with them one after the other. Let's go through the numbers together and see if a workable deal is possible
through
When you get through while making a telephone call, the call is connected and you can speak to the person you are phoning. He may find the line cut on the telephone so that he can't get through
through
If someone gets through an examination or a round of a competition, they succeed or win. She was bright, learned languages quickly, and sailed through her exams Through is also an adverb. Nigeria also go through from that group
through
by way of; in from one side and out of the other side; to the point of completion, to the end
through
From beginning to end; as, to read a letter through
through
throughout the entire extent; "got soaked through in the rain"; "I'm frozen through"; "a letter shot through with the writer's personality"; "knew him through and through"; "boards rotten through and through"
through
If you see, hear, or feel something through a particular thing, that thing is between you and the thing you can see, hear, or feel. Alice gazed pensively through the wet glass
through
From end to end of, or from side to side of; from one surface or limit of, to the opposite; into and out of at the opposite, or at another, point; as, to bore through a piece of timber, or through a board; a ball passes through the side of a ship
through
To cut through something means to cut it in two pieces or to make a hole in it. Use a proper fish knife and fork if possible as they are designed to cut through the flesh but not the bones Rabbits still manage to find a way in. I am sure that some have even taken to gnawing through the metal. Through is also an adverb. Score lightly at first and then repeat, scoring deeper each time until the board is cut through
through
Going or extending through; going, extending, or serving from the beginning to the end; thorough; complete; as, a through line; a through ticket; a through train
through
You use through in expressions such as half-way through and all the way through to indicate to what extent an action or task is completed. A thirty-nine-year-old competitor collapsed half-way through the marathon and died shortly afterwards. Through is also an adverb. Stir the pork about until it turns white all the way through
through
through In addition to the uses shown below, through is used in phrasal verbs such as `see through', `think through', and `win through'
through
{e} in from one side and out of the other; inward
through
If you do something through someone else, they take the necessary action for you. Do I need to go through my doctor or can I make an appointment direct? = via
through
If a driver goes through a red light, they keep driving even though they should stop. He was killed at a road junction by a van driver who went through a red light
through
If you go through a particular experience or event, you experience it, and if you behave in a particular way through it, you behave in that way while it is happening. Men go through a change of life emotionally just like women
through
emphasis If you say that someone or something is wet through, you are emphasizing how wet they are. I returned to the inn cold and wet, soaked through by the drizzling rain
through
If you move through a group of things or a mass of something, it is on either side of you or all around you. We made our way through the crowd to the river Sybil's fingers ran through the water Through is also an adverb. He pushed his way through to the edge of the crowd where he waited
through
Also, admitting of passage through; as, a through bridge
be through

  Türkçe nasıl söylenir

  bi thru

  Telaffuz

  /bē ˈᴛʜro͞o/ /biː ˈθruː/

  Ortak Eşdizimliler

  be through with

  Videolar

  ... Through a very clever system that my friend Nandan is ...
  ... WE WERE JUST GOING THROUGH THE MOTIONS. ...

  Günün kelimesi

  catechumen