iki

listen to the pronunciation of iki
Türkçe - İngilizce
two

I saw a movie for the first time in two years. - İki yılda ilk kez bir film izledim.

Sam is two years younger than Tom. - Sam Tom'dan iki yaş küçük.

brace

The orthodontist told him he'd need braces for at least two years. - Ortodontist ona en az iki yıl süreyle pantolon askısına ihtiyacı olacağını söyledi.

twain

Your words split my heart in twain. - Sözleriniz kalbimi ikiye böldü.

number 2

The number 2015 is represented as 11111011111 in binary. - 2015 numarası ikili olarak 11111011111 olarak gösterilir.

couple

I spent a couple of months in Boston. - Boston'da iki ay geçirdim.

He's only a couple of years older than me. - O benden yalnızca iki yaş büyük.

deux
bi-
eucre
either

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

Either of the two must go. - İkisinden biri gitmeli.

duo-
a couple of

I asked Tom a couple of questions. - Tom'a iki soru sordum.

He's only a couple of years older than me. - O benden yalnızca iki yaş büyük.

(Tıp) dipole
dual

Only in love are unity and duality not in conflict. - Birlik ve ikilik yalnızca aşkta çatışma içinde değildir.

dyad; two
bi
ambi

Tom and Mary are both ambitious, aren't they? - Tom ve Mary ikisi de hırslı, değil mi?

Tom and Mary are both pretty ambitious, aren't they? - Tom ve Mary ikisi de çok hırslı, değil mi?

amphi
two, double
duo

Tom and Mary are a musical duo. - Tom ve Mary müzikal bir ikilidir.

dyad
di-
both

Both of my parents were brought up in the country. - Ebeveynlerimin her ikisi de ülkede yetiştirildiler.

Hold the vase with both hands. - Vazoyu iki elinle tut.

the two

Either of the two must go. - İkisinden biri gitmeli.

The two sisters lived very quietly. - İki kız kardeş çok sakince yaşadılar.

euchre
twi
di
double

We'll have to double our budget for next year. - Gelecek yıl için bütçemizi ikiye katlamak zorunda kalacağız.

They need to eat double that amount. - O miktarın iki katını yemeliler.

twospot
iki kişilik
double

I'd like to book a double room. - İki kişilik bir oda ayırtmak istiyorum.

Do you have a double room? - İki kişilik bir odan var mı?

iki tekerlekli hafif araba
buggy
iki yüzlü
two-faced

Because Tom is two-faced, it's better to be careful. - Tom iki yüzlü olduğu için dikkatli olmak daha iyi.

I hate two-faced communities. - İki yüzlü topluluklardan nefret ederim.

iki kat
{i} double

His revenue doubled after retirement. - Onun geliri, emekli olduktan sonra iki katına çıktı.

Your book is double the size of mine. - Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.

iki misli
double
iki kere
twice

Tom shot Mary twice in the leg. - Tom, Mary'yi bacağından iki kere vurdu.

He wouldn't have thought twice. - O iki kere düşünmezdi.

iki kez
twice

The committee meets twice a month. - Komite ayda iki kez toplanır.

Brush your teeth twice a day at least. - Dişlerini günde en az iki kez fırçala.

iki taraflı
mutual
iki defa
twice

You don't have to tell Tom twice to do something. - Bir şeyi yapmak için Tom'a iki defa söylemek zorunda değilsin.

He has made the same mistake twice. - İki defa aynı hatayı yaptı.

iki hafta
fortnight

I was on holiday for a fortnight. - İki haftadır tatildeydim.

We stayed in London for a fortnight. - Londra'da iki hafta kaldık.

iki başlı kas
frog
iki kişilik üç tekerlekli bisiklet
sociable
iki direkli yelkenli
schooner
iki elini de kullanabilen
ambidextrous
iki haftada bir olan
biweekly
iki ile çarpmak
duplicate
iki kat
twice

Your income is about twice as large as mine is. - Gelirin, benimkinin yaklaşık iki katı kadar büyük.

My brother eats twice as much as I do. - Erkek kardeşim benim yediğimin iki katı kadar yemek yiyor.

iki katı
twice

Your income is about twice as large as mine is. - Gelirin, benimkinin yaklaşık iki katı kadar büyük.

He is twice as old as I. - Benim iki katım kadar yaşlıdır.

iki misli
twice

The download speed is twice as fast as the upload speed on this network. - Bu ağda indirme hızı yükleme hızının iki misli daha hızlı.

If you decided to work for us we would pay you twice as much. - Bizim için çalışmaya karar verirsen sana iki mislini öderiz.

iki nokta
colon

A space is missing before the colon. - İki nokta üst üste'den önce boşluk eksik.

In my language, the , is called comma, the ; is called semicolon, : is called colon, ... are called ellipsis, and this sentence ends with a period. - Benim dilimde , virgül, ; noktalı virgül, : iki nokta üstüste, ... üç nokta şeklinde adlandırılır ve bu cümle bir noktayla biter.

iki yönlü
(Biyokimya) dual
iki yüzlü
two faced
iki yüzlülük
cant
iki yüzlülük etmek
cant
iki kenarlı
bilateral
iki ay önce
two months ago
iki ayaklı
two-legged
iki açılı
biangular
iki ağızlı
two-edged
iki başlı
dicephalous
iki başlı
(Anatomi) biceps
iki büklüm
very stooped
iki büklüm
bent double
iki dallı
bifurcate
iki dize
(Muzik) distich
iki elle
bimanually
iki faz
two-phase
iki fazlı
biphasic
iki fazlı
two-phase
iki gözüm
my dear friend
iki gözüm
my dear lady
iki hafta önce
two weeks ago
iki harf
(Dilbilim) digraph
iki hızlı
two-speed
iki kat
folded double
iki kat
very stooped
iki kat
bent double
iki kat
folded
iki kat
doubled

His revenue doubled after retirement. - Onun geliri, emekli olduktan sonra iki katına çıktı.

The number of employees doubled in ten years. - Çalışan sayısı on yıl içinde iki katına çıktı.

iki kat
double-layer
iki katlı
two-layered
iki katlı
(Tıp) diploid
iki katlı
two-storied
iki katlı
two-fold
iki katı
double

The population has doubled in the last five years. - Nüfus son beş yıl içinde iki katına çıkmıştır.

The number of employees doubled in ten years. - Çalışan sayısı on yıl içinde iki katına çıktı.

iki katı
as much again
iki katı
two times more
iki katı
dbl
iki kere
(Havacılık) words twice
iki kişi
twosome
iki kollu
two-handed
iki kopya
duplicate
iki kutup
(Jeoloji) dipole
iki kısma
in two
iki makaralı (teyp)
reel-to-reel
iki misli
luckily
iki nokta
(Bilgisayar) double dot
iki nüsha
duplicate
iki renk
two color
iki renk
two colors
iki saat
(Bilgisayar) in two hours
iki sayfa
two page
iki sayfa
two pages
iki taraf
both sides

Both sides had to compromise with each other. - Her iki taraf birbirleriyle uzlaşmak zorundaydı.

We should do justice to both sides on that issue. - Biz o konuda her iki tarafa adaletli davranmalıyız.

iki yanlı
two-sided
iki yanlı
bilateral
iki yönlü
two-way

Is the road wide enough for two-way traffic? - Yol, iki yönlü trafik için yeterince geniş mi?

iki yönlü
bilateral
iki yüzlü
left-handed
iki yüzlü
double-faced

You are double-faced and this is the problem. - Sen iki yüzlüsün ve bu problem.

iki yüzlü
dissimulator
iki yüzlü
shammer
iki yüzlü
double-tongued
iki yüzlü
smoothie
iki yüzlü
ambidexter
iki yüzlü
duplicitous
iki yüzlü
double-minded
iki yüzlü
double-dealer
iki yüzlü
double dealer
iki yıl önce
two years ago
iki çeker
(Otomotiv) two wheel drive
iki çeker
(Otomotiv) 2wd
iki çift
two pairs
iki çift
quad
iki üssü
(Bilgisayar) double prime
iki yüzlü
hypocrite

You're such a hypocrite. - Sen böyle bir iki yüzlüsün.

I feel like a hypocrite. - Bir iki yüzlü gibi hissediyorum.

iki şey
twosome
iki adet
two
iki bin
two thousand

She owns two thousand books. - Onun iki bin kitabı var.

I paid two thousand yen for the book. - Kitap için iki bin yen ödedim.

iki borunun birleştiği yer
the place where the two pipes together
iki cambaz aynı ipte oynamaz
(Atasözü) Two cunning men will not try to make a dupe of each other
iki değişkenli
bivariate
iki dilli
bilingual

I'm pretty sure Tom's bilingual. - Tom'un iki dilli olduğundan oldukça eminim.

I think Tom is bilingual. - Tom'un iki dilli olduğunu düşünüyorum.

iki iplik
fleece
iki seksen uzanmak
to lick the dust
iki seksen uzanmak
slang 1. to be tickled pink. 2. to be flattened (by a fisticuff). 3. to loll
iki sıra
two rows
iki taraflı antlaşma
(Ticaret) bilateral agreement
iki tek
Two single
iki gözü iki çeşme
in tears
iki gözü iki çeşme
drowned in tears
iki gözü iki çeşme
crying one's eyes out, crying one's heart out
iki gözü iki çeşme ağlamak
cry one's eyes out
iki gözü iki çeşme ağlamak
to cry one's eyes out, to cry one's heart out
iki hidrojen atomlu ve iki tuz oluşturan
dibasic
iki kere iki dört
two times two is four
iki kere iki dört eder gibi
as sure as two and two is four
iki yüzlülük
{i} hypocrisy

Hypocrisy is everywhere. - İki yüzlülük her yerde.

Politics is hypocrisy. - Politika iki yüzlülüktür.

iki günde bir
every other day

The car is waxed every other day. - Araba iki günde bir cilalanır.

I take a bath every other day. - İki günde bir banyo yaparım.

iki yüzlü
{s} bilateral
iki günde bir
every second days
iki renkli
dichroic
iki yüzlü
{s} hypocritical

Tom was very hypocritical. - Tom çok iki yüzlüydü.

You're being hypocritical. - Sen iki yüzlü davranıyorsun.

iki yüzlülük
two facedness
iki yüzlülük
lip service
iki yıllık
biennium
iki bir
deuce ace
iki boyutlu
two dimensional
iki dilli
diglot
iki haftada bir
fortnightly
iki kat
doubly

I'm doubly disappointed on the lack of improvement from my team. - Takımımdan iyileşme eksikliği konusunda iki kat fazla hayal kırıklığına uğradım.

iki kat
two-fold
iki kez
twice as

Tom drank twice as much beer as Mary did. - Tom Mary'nin içtiği kadar çok birayı iki kez içti.

iki kez
two times

Although I had taken two pills two times, my headache did not go away. - İki kez iki hap almama rağmen, baş ağrım hâlâ geçmedi.

I've been to Kyoto two times. - Kyoto'da iki kez bulundum.

iki kişilik
twosome
iki misli
two-fold
iki misli
twofold
iki misli
doubly
iki renkli
two colored
iki yüzlülük
duplicity
iki yıl
twoyear
iki yıllık
biennial
iki boyutlu
bidimensional
iki dilli
bilinguals
iki katı
twofold
iki kişilik
double occupancy
iki kutuplu
two pole
iki misli
twice as much

If you decided to work for us we would pay you twice as much. - Bizim için çalışmaya karar verirsen sana iki mislini öderiz.

iki nokta
two points
iki yüzlü
hipokrit
iki yüzlü
pharisaical
iki yüzlü
two-sided
iki yıl
two years
iki yıllık
bi-annual
İki
you two
iki boyutlu
{s} superficial
iki boyutlu
two-dimensional
iki haftada bir
biweekly

We go biweekly to the theater. - Biz iki haftada bir tiyatroya gideriz.

The employees are paid biweekly. - İşçilere iki haftada bir ödeme yapılır.

iki kat
reduplicate
iki kat
{s} duplicate
iki kat
{s} twofold
iki kat
1. doubled, folded. 2. bent double, very stooped
iki kat
a) doubled b) folded double c) twice
iki katı
twice as much

He ate twice as much as I did. - Benim yediğimin iki katı kadar çok yedi.

Sandra spent twice as much as I did. - Sandra benim harcadığımın iki katı kadar çok harcadı.

iki katı
double the amount of
iki katı
two times
iki kere
bi
iki kere
twi
iki kere
double
iki kutuplu
(Anatomi) bipolaris
iki kutuplu
{s} dipolar
iki kutuplu
bipolar

I wonder if Tom is really bipolar. - Tom'un gerçekten iki kutuplu olup olmadığını merak ediyorum.

iki misli
reduplicate
iki misli
two times
iki misli
twofold, twice as much
iki misli
double, twice as much
iki renkli
pied
iki renkli
(Tekstil) bicoloured
iki renkli
{s} dichromatic
iki renkli
bicolor
iki yönlü
ikiyönlü
iki yüz
two hundred

This movement from rural to urban areas has been going on for over two hundred years. - Kırsaldan şehir bölgelerine yapılan bu taşınma iki yüzyıldan daha fazla bir süredir devam etmektedir.

No man can live to be two hundred years old. - Hiç kimse iki yüz yaşına kadar yaşayamaz.

iki yüz
tenscore
iki yüzlü
{i} counterfeiter
iki yüzlü
soft spoken
iki yüzlü
{s} double

You are double-faced and this is the problem. - Sen iki yüzlüsün ve bu problem.

iki yüzlü
{s} ambidextrous
iki yüzlü
{s} insincere
iki yüzlü
{i} simulator
iki yüzlü
{s} false
iki yüzlü
{s} disingenuous
iki yüzlü
{i} pharisee
İngilizce - İngilizce
Breath The physical act of respiration Also will power
KA იბი [igi]
Russian for `Space Research Institute' of the (`Russian Academy of Sciences'' -- RAS)
Breath Iki refers more to the physical act of respiration, while kokyu signifies the deeper cosmological aspects of breathing
Türkçe - Türkçe
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
Birden bir artık: "Bir sokak başında kavga eden iki çocuğu ayırdı."- H. Taner
Bu sayıyı gösteren 2, II rakamlarının adı
Birden bir artık
Birden sonra gelen sayının adı
2
iki uçlu duygudurum bozukluğu
(Tıp, İlaç) Bipolar bozukluk veya iki üçlü duygudurum bozukluğu, eskiden manik depresyon, manik atak veya manik depresif bozukluk olarak bilinen hastalıktır. Bipolar bozukluk, kişinin depresyon ve/veya mani, hipomani, ve/veya karışık durumlar geçirdiği duygudurum bozuklukları sınıfını tanımlayan tanısal kategoridir. Kişinin, depresif eğilimlerin yoğun yaşandığı dönemlerle, taşkınlık, coşkunluk olarak tanımlanabilecek mani dönemleri yaşadığı, bu bağlamda Bipolar Bozukluk ya da Manik Atak olarak tanımlanan bir rahatsızlıktır. DSM-İV adlı tanı ve istatistik kriteri ile teşhis konur
iki bir
Oyunda, zarlardan birinin bir, öbürünün iki benekli olan yüzünün üste gelmesi
iki dilli
İki ayrı dilde olan
iki nokta
Üst üste konmuş iki nokta biçimindeki noktalama işareti (: )
iki renkli
dikolor
iki renkli
dicolor
iki yüzlü
İki tarafı olan veya iki taraflı kullanılan
iki yıl
seneteyn
İki
(Osmanlı Dönemi) İSNAN
İki nokta
(Osmanlı Dönemi) NOKTATEYN