acting

listen to the pronunciation of acting
İngilizce - Türkçe
vekil

Tom, komitenin başkan vekili oldu. - Tom became the acting chairman of the committee.

rol yaparak
(Tiyatro) sahneleme
vekalet eden
yerine bakan
{f} rol yap

Ben senin rol yapma şeklini beğenmiyorum. - I don't like the way you're acting.

Jane öğrencilerin sahnede iyi rol yaptıklarını gördü. - Jane saw the students acting well on the stage.

oyunculuk

O filmdeki oyunculuk çok iyiydi. - The acting in that movie was very good.

On bir yaşından beri, Jane filmlerde oyunculuk yapıyor. - Jane has been acting in films since she was eleven.

{s} yapan
(Askeri) (COMMANDER) Vekalet eden
{s} temsil eden
{i} oynama
vekil olan
{s} sahnelenebilen
{i} temsil
{s} hareket eden
rol yapma

Ben senin rol yapma şeklini beğenmiyorum. - I don't like the way you're acting.

Ben rol yapmayı ve şarkı söylemeyi severim. - I love acting and singing.

{s} vekâlet eden
{s} vekâlet eden, vekil: acting president başkan vekili
{s} davranan

Bugün bir kral gibi davranan bir çocuk yarın bir zalim gibi davranır. - Today a child acting like a king, tomorrow a tyrant.

Patlamadan hemen önce, şüpheli bir biçimde davranan bir adam görüldü. - A man was seen acting suspiciously shortly before the explosion.

{i} oyun

Onun oyunculuğu mükemmeldi. - His acting left nothing to be desired.

Onun oyunculuğu profesyonel düzeydedir. - Her acting is on the level of a professional.

(Askeri) VEKİL: Başka bir rütbe veya sıfatla geçici olarak iş gören; birinin yerine vekalet eden, bakan
(Ticaret) temsilci
(Kanun) fiilen çalışan
aktörlük
act
davranmak

Son günlerde tuhaf davranmaktaydı. - She's been acting odd lately.

Güçlü yen Japonya'nın ihracat endüstrisinin aleyhine davranmaktadır. - The strong yen is acting against Japan's export industry.

act
eylem

Ordu savaş sırasında bir dizi görkemli eylemlerde yer aldı. - The army was involved in a number of brilliant actions during the battle.

Küresel ısınmanın insan eylemlerinin sonucu olduğunu düşünüyor musunuz? - Do you believe global warming is the result of human actions?

act
hareket etmek

Hızlı hareket etmek zorunda kalacağız. - We'll have to act fast.

O kendi adına hareket etmektedir. - He is acting on his own behalf.

act
yasa

1862'de Kongre Homstead Yasasını geçirmişti. - In 1862, Congress had passed the Homestead Act.

Fahişelik, kumar, uyuşturucu madde kullanımı, sarhoşluk, düzeni bozmak ve diğer yasadışı etkinlikler kesinlikle yasaklanmıştır. - Prostitution, gambling, the use of narcotic substances, drunkenness, disorder, and all other illegal activities are STRICTLY FORBIDDEN.

acting on behalf of
(Kanun) adına hareket eden
acting out
rol yapma
acting childish
çocukla çocuk olmak
acting-out
oyunculuk aşımı
acting as principal
asaleten
acting director
müdüre vekalet eden
acting in
(Pisikoloji, Ruhbilim) eyleme aktarma
acting in
eyleme dönüştürme
acting in accordance with the procedure laid down in article 252 of the treaty
(Avrupa Birliği) Antlaşmanın 252. Maddesinde öngörülen usule uygun şekilde hareket ederek
acting in the capacity of
sıfatıyla hareket eden
acting in the capacity of
sıfatıyla hareket ederek
acting manager
(Tiyatro) tiyatro sorumlusu
acting partner
katılımcı ortak
acting secretary general
(Eğitim) üniversite genel sekreteri
acting under the auspices of
adı ile hareket eden
acting version
sahne uyarlaması
acting without authority
(Kanun) vekaletsiz iş görme
acting without authority
(Kanun) vekaletsiz iş yapma
act
{i} hareket

Japonya'da yaşayan insanlar Japon ülkesi anayasasına göre hareket etmelidir. - The people who live in Japan must act according to the Japanese country constitution.

Daha akıllıca hareket etmelisin. - You must act more wisely.

act
{i} davranış

Davranışlarımı açıklamak benim için zor. - It's hard for me to explain my actions.

O cesur görünüyor fakat o sadece bir davranış. - He appears brave, but it's just an act.

act
{i} kanun

Newton'un üçüncü hareket kanununa göre her eylemin eşit ve zıt tepkisi vardır. - According to Newton's Third Law of Motion Every action has an equal and opposite reaction.

İşe git, çocuklarını okula gönder. Modayı takip et, normal hareket et, kaldırımda yürü, televizyon izle. Yaşlılığın için para biriktir. Kanunlara uy. Benimle birlikte tekrarla: Ben özgürüm. - Go to work, send your kids to school. Follow fashion, act normal, walk on the pavements, watch TV. Save for your old age. Obey the law. Repeat with me: I am free.

act
{i} numara

Aslında, bunu bilmem gerekir. Bir dakika bekle, hatırlamama izin ver, Kesinlikle! Radyum elementinin atom numarası 88'dir - Actually, I should know it. Wait a minute, let me remember. Exactly! The atomic number of radium is 88.

Onlardan biri bir aktör, birini öldürme numarası yapacak. - One of them is an actor, who is going to pretend to murder someone.

act
{i} oyun

Onun oyunculuğu profesyonel düzeydedir. - Her acting is on the level of a professional.

Ben onun büyük bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. - I don't think he's a great actor.

act
{i} fiil
act
{i} amel

Aslında ameliyatı kim yaptı? - Who actually performed the surgery?

act
{i} rol

O, bu gece Nelson rolü oynayacak. - He is acting like Nelson tonight.

Jane öğrencilerin sahnede iyi rol yaptıklarını gördü. - Jane saw the students acting well on the stage.

act
{i} tiy. bölüm, perde
act
rol oynamak
act
rol yapmak
act
oynamak

Filmde oynamak ister misin? - Do you want to act in a movie?

act
{f} görevini yapmak
act
(Tiyatro) bölüm

Aktör oyunun büyük bölümünde sahnedeydi. - The actor was on the stage for most of the play.

act
tesir etmek
act
perde

Bu operanın üç perdesi vardır. - This opera has three acts.

Oyunun üçüncü perdesinden hoşlanmadım. - I didn't care for the third act of the play.

act
etkileme
act
yapmak

Henüz bir ev yapmak için aslında karar vermedim. - I haven't actually decided to build a house yet.

Aslında yapmak çok kolay. - It's actually very easy to do.

act
(Politika, Siyaset) belge

Bu belge aslında Tom tarafından yazıldı. - This document was actually written by Tom.

act
etki

İhracaat sınırları aşan ticari bir etkinliktir. - Exporting is a commercial activity which transcends borders.

Zamanının çoğunu hangi etkinliği yaparak geçirirsin? - What activity do you spend most of your time doing?

act
oynamak (rol)
direct acting
doğrudan harekete geçen
act
(rol) oynamak
act
sahne

O, Amerikan sahnesinde en iyi aktör oldu. - He became the finest actor on the American stage.

Tarihi sahne kapıcısı, Tom Skeleton, eskimiş koltuğunda oturdu, aktörlerin soyunma odalarından taş merdivenlerden yukarı gelirken dinledi. - Tom Skeleton, the ancient stage doorkeeper, sat in his battered armchair, listening as the actors came up the stone stairs from their dressing rooms.

act
ayak
act
yapılan şey
act
{f} hareket et

Daha akıllıca hareket etmelisin. - You must act more wisely.

Onun tavsiyesi üzerine hareket etmeliydin. - You should have acted on her advice.

act

Görünüşe bakılırsa, onların eylemleri işe yaramadı. - To all appearances, their actions haven't borne fruit.

Ve böylelikle bugünlük işleri bitirdik. - And with that we finish the activities for today.

act
etki yapmak
act
etkilemek
direct acting load
direkt yük
direct acting pump
direkt bağlantılı tulumba
double acting
çift etkili
double acting brake
çift etkili fren
double acting cutting machine
çift etkili kesme makinesi
double acting door
iki yöne de açılan kapı
double acting hammer
çift etkili çekiç
double acting pump
çift etkili pompa
double-acting
iki taraflı çalışan
double-acting
çift etkili
long acting
uzun süren
quick acting
çabuk etki eden
self acting
kendi kendine işler
self-acting
otomatik
single acting
tek etkili
slow-acting
yavaş etkili
a way of acting or behaving
oyunculuk ya da davranan bir yolu
act
edim
act
fiilin
co-acting
eş etkili
fast acting
Hızlı hareket
fast-acting
hızlı etkili
long acting
Etkisi uzun süren, uzun etkili
long-acting
uzun etkili
play acting
hareket eden oyun
self-acting
Kendi kendine hareket eden
short acting
Etkisi kısa süren, kısa etkili
trans-acting
trans etkili
women acting together for change
Kadınların birlikte değişim için hareket
ACT
(Askeri) müdahele, hareket (activity)
Interagency Standing Committee (UN); interim acting service chief
(Askeri) Birimler Arası Daimi Komitesi (Birleşmiş Milletler (UN)); geçici kuvvet komutanı vekili
act
cinsel ilişki
act
insan kudretinden üstün afet
act
{f} numara yapmak
act
resmi yazı
act
numarası yapmak
act
etki etmek
act
fiiliyat
act
(Hukuk) fiil / eylem
act
{f} harekete geçmek

Sami hayatını kurtarmak için harekete geçmek zorundaydı. - Sami had to act to save his life.

Leyla hayatını kurtarmak için harekete geçmek zorunda kaldı. - Layla had to act to save her life.

act
{i} perde [tiy.]
act
tiyatro perde
act
caught in the act suçüstü yakalanmış
direct acting instrument
dogrudan eylemli alet
double acting
{s} çift taraflı işleyen
double acting
{s} iki yönlü çalışan
double acting hammer
çift etkili tokmak/çekiç
indirect acting clement
dolaylı eylemli alet
indirect acting element
dolayli eylemli alet
indirect acting element
(Bilgisayar) dolaylı eylemli alet
persons acting in concert
(Politika, Siyaset) birlikte hareket eden kişiler
pneumatic double acting
havalı çift etkili
self acting
otomatik
self acting
(Askeri) OTOMATİK: Bak. "otomatik"
single acting
tek taraflı
single acting
tek yönlü
İngilizce - İngilizce
The occupation of an actor
The deeds or actions of parties are called actings to avoid confusion with the legal senses of deeds and actions
Pretending
An intended action or deed
Temporarily assuming the duties or authority of another person when they are unable to do their job

Acting President of the United States is a temporary office in the government of the United States.

Present participle of act
Temporary assignment of an employee to a position while the position is vacant, or while the incumbent is on authorized leave or special assignment Acting assignments normally do not exceed beyond one year unless approved by the chief executive officer
serving temporarily especially as a substitute; "the acting president"
General quality of acting in the episode, with the exception of Patrick McGoohan (No 6) The reasons for excluding McGoohan are pretty obvious; his acting quality throughout the series is fairly constant anyway Note that this category will generally depend heavily on the performance of No 2, as No 2 usually is by far the dominant role in the episode with the exception of No 6 In ``Fall Out,'' the ``President'' plays the role most analogous to No 2
the last of the four steps in characterization in a performed play
participle-present act
n A profession as different from politics as night is from day
the performance of a part or role in a drama
Operating in any way
{s} replacing, filling in for; of the profession of stage performing
Doing duty for another; officiating; as, an acting superintendent
You use acting before the title of a job to indicate that someone is doing that job temporarily. the new acting President. acting manager/head teacher/ director etc someone who does an important job while the usual person is not there, or until a new person is chosen for the job. the job or skill of performing in plays and films. Art of representing a character on a stage or before a camera by means of movement, gesture, and intonation. Acting in the Western tradition originated in Greece in the 6th century BC; the tragedian Thespis is traditionally regarded as founder of the profession. Aristotle defined acting as "the right management of the voice to express various emotions" and declared it a natural gift that he doubted could be taught. Acting declined as an art in the Middle Ages, when Christian liturgical drama was performed by craft guilds and amateurs. Modern professional acting emerged in the 16th century with Italy's commedia dell'arte troupes. It flourished during the era of William Shakespeare. Not until the 18th century, however, was acting considered a profession to be taken seriously, through the efforts in England of the actor-manager David Garrick and the talents of actors such as Sarah Siddons, Edmund Kean, and Henry Irving. Modern acting styles have been influenced by Konstantin Stanislavsky's emphasis on the actor's identification with his role and by Bertolt Brecht's insistence on the objectivity and discipline of the actor. The Stanislavsky method was adopted in the U.S. by Lee Strasberg and Stella Adler (1901-92) and is the basis of most contemporary training, which features the cultivation of emotional and sense memory, physical and vocal training, and improvisation
Acting is the activity or profession of performing in plays or films. She pursued an acting career after four years of modelling
{i} profession of performers (of plays, films, etc.); art of performing (in plays, films, etc.)
acting out
Present participle of act out

Despite already being aware, he is acting out the pretence of a surprise.

acting scrum-half
a player, other than the scrum-half, who temporarily acts as a scrum-half, while the scrum-half is unavailable due to being involved in the breakdown, injury, or having been sin-binned
acting scrum-halves
plural form of acting scrum-half
acting up
Present participle of act up
acting copy
copy of a play which is used by an actor
acting crazy
insanity, madness; behaving insanely
acting out
A behavioral, rather than a verbal, expression of feelings, unconscious drives, or impulses The behavioral acting out of feelings is usually expressed in annoying, disruptive, or anti-social ways A child exhibiting acting-out behavior is difficult to manage, has trouble adhering to structural limits, and resists timely redirection
acting out
A term that is generally used when the observer believes that the child's behavior is an expression of unconscious wishes or feelings Frequently used in describing undesirable behavior
acting out
(psychiatry) the display of previously inhibited emotions (often in actions rather than words); considered to be healthy and therapeutic
acting out
a (usually irritating) impulsive and uncontrollable outburst by a problem child or a neurotic adult
acting out
Behavioral discharge of tension in response to a present situation or stimulus, as if it were the situation or stimulus which was originally associated with the tension Often a chronic and habitual pattern of response to frustration and conflict
acting out
(psychiatry) the display of previously inhibited emotions (often in actions rather than words); considered to be healthy and therapeutic a (usually irritating) impulsive and uncontrollable outburst by a problem child or a neurotic adult
acting(a)
serving temporarily especially as a substitute; "the acting president
ACT
A certain standardized college admissions test in the United States, originally called the American College Test
ACT
Australian Capital Territory, a federal territory of Australia
act
A display of behaviour
act
The process of doing something

He was caught in the act.

act
A product of a legislative body, a statute
act
To have an effect (on)

Gravitational force acts on heavy bodies.

act
To convey an appearance of being

He acted unconcerned so the others wouldn't worry.

act
A performer or performers in a show

Which act did you prefer? The soloist or the band?.

act
Actuality
act
To do something

If you don't act soon, you will be in trouble.

act
A division of a theatrical performance

The pivotal moment in the play was in the first scene of the second act.

act
To perform a theatrical role

I started acting at the age of eleven in my local theatre.

act
To feign

He acted the angry parent, but was secretly amused.

act
A formal or official record of something done
act
To map via a homomorphism to a group of automorphisms (of)

This group acts on the circle, so it can't be left-orderable!.

act
To play (a role)

He's been acting Shakespearean leads since he was twelve.

cis-acting
Describing transcription factors that regulate the expression of genes on the same chromosome
long-acting
Having a pharmaceutical effect principally in the long term
short-acting
Having a pharmaceutical effect principally in the short term

Short-acting insulin is maximally effective for one to three hours.

straight-acting
Of a gay or bisexual man (or, rarely, of a lesbian), having the appearance, mannerisms, etc., of a stereotypical heterosexual of the same sex rather than those stereotypically associated with gay men or lesbians
trans-acting
Describing transcription factors that regulate the expression of genes on a different chromosome
surface acting
Hiding one’s inner feelings and forgoing emotional expressions in response to display rules
act
{n} a deed, exploit, decree, division of a play
act
{v} to do, perform, imitate, move, play, to conduct or behave
act
discharge one's duties; "She acts as the chair"; "In what capacity are you acting?"
act
To perform; to execute; to do
act
A bill which has passed through the various legislative steps and, hence, has become law
act
If a force or substance acts on someone or something, it has a certain effect on them. He's taking a dangerous drug: it acts very fast on the central nervous system
act
To behave or conduct, as in morals, private duties, or public offices; to bear or deport one's self; as, we know not why he has acted so
act
You say that someone was in the act of doing something to indicate what they were doing when they were seen or interrupted. Ken was in the act of paying his bill when Neil came up behind him
act
In act, in the very doing; on the point of (doing)
act
also known as a statute, which is a bill that has passed three readings in a legislature, such as the Canadian Parliament, and has received royal assent and becomes law
act
A law passed by the legislature
act
To perform, as an actor; to represent dramatically on the stage
act
perform an action, or work out or perform (an action); "think before you act"; "We must move quickly"; "The governor should act on the new energy bill"; "The nanny acted quickly by grabbing the toddler and covering him with a wet towel"
act
If you catch someone in the act, you discover them doing something wrong or committing a crime. The men were caught in the act of digging up buried explosives
act
An act in a show is a short performance which is one of several in the show. This year numerous bands are playing, as well as comedy acts
act
The term for legislation that has passed both Houses of Congress that has been signed by the President or passed over his veto, thus becoming law This term is also used to describe a bill that has been passed by one House and absorbed
act
If someone acts in a particular way, they pretend to be something that they are not. Chris acted astonished as he examined the note Kenworthy had tried not to act the policeman
act
in the legislative sense, a bill or measure passed by both houses of Congress; a law
act
To feign or counterfeit; to simulate
act
If someone or something acts as a particular thing, they have that role or function. He acted both as the ship's surgeon and as chaplain for the men
act
be engaged in an activity, often for no particular purpose other than pleasure
act
be engaged in an activity, often for no particular purpose other than pleasure be suitable for theatrical performance; "This scene acts well
act
A formal solemn writing, expressing that something has been done
act
contr
act
That which is done or doing; the exercise of power, or the effect, of which power exerted is the cause; a performance; a deed
act
a state of existence
act
A bill which has been made law by passing both houses of the Legislature, and which either has been signed by the Governor, filed without the Governor's signature, or passed by both houses of the Legislature over the Governor's veto
act
to act one's age: see age to act the fool: see fool. Australian Capital Territory. American Conservatory Theater a repertory theatre (=theatre whose actors perform different plays on different days) in San Francisco, which is also a respected school for training actors. sacramental act Ballot Act British North America Act Canada Act Constitution Act Civil Rights Act of 1964 Constitutional Act Dawes General Allotment Act Dawes Severalty Act Declaratory Act Embargo Act Enabling Act Servicemen's Readjustment Act Hat Act Hatch Act Indian Removal Act Indian Reorganization Act Iron Act Kansas Nebraska Act Land Grant College Act of 1862 Morrill Act Landrum Griffin Act Parliament Act of 1911 Pendleton Civil Service Act Quebec Act Settlement Act of Sherman Antitrust Act Smoot Hawley Tariff Act Social Security Act speech act theory Stamp Act Sugar Act Supremacy Act of Taft Hartley Act Labor Management Relations Act Tea Act Tenure of Office Act Test Act Toleration Act Union Act of Voting Rights Act Wagner Act National Labor Relations Act War Powers Act
act
To move to action; to actuate; to animate
act
to have an effect on
act
a decree, edit, law, judgment, resolve, award; as, an act of Parliament, or of Congress
act
If someone who has been behaving badly cleans up their act, they start to behave in a more acceptable or responsible way. The nation's advertisers need to clean up their act
act
A bill which has become law after being passed by the Legislative Assembly and then gazetted by the Chief Minister
act
behave unnaturally or affectedly; "She's just acting"
act
pretend to have certain qualities or state of mind; "He acted the idiot"; "She plays deaf when the news are bad"
act
The ACT Assessment is a curriculum-based college admissions test This means that the multiple choice questions on the ACT are a measure of what you've learned in your high school classes rather than aptitude or IQ The ACT tests the following four subject areas: English, Mathematics, Reading, and Science Reasoning ACT results are accepted by most U S colleges
act
perform on a stage or theater; "She acts in this play"; "He acted in `Julius Caesar'"; "I played in `A Christmas Carol'"
act
If you act on advice or information, you do what has been advised or suggested. A patient will usually listen to the doctor's advice and act on it
act
a manifestation of insincerity; "he put on quite an act for her benefit"
act
If you act, or act a part in a play or film, you have a part in it. She confessed to her parents her desire to act She acted in her first film when she was 13 years old
act
To perform on the stage; to represent a character
act
If you get in on the act, you take part in or take advantage of something that was started by someone else. In the 1970s Kodak, anxious to get in on the act, launched its own instant camera
act
A performance of part of a play; one of the principal divisions of a play or dramatic work in which a certain definite part of the action is completed
act
a short theatrical performance that is part of a longer program; "he did his act three times every evening"; "she had a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he ever did"
act
A bill which has passed through the various legislative steps required for it and which has become law, as in "an Act of the Commonwealth of Australia " Synonymous to statute, legislation or law
act
—A bill that has passed both chambers and has been signed by the President to become law Often, a bill may have the word "Act" in its title when it is introduced and does not reflect if it has been officially considered
act
American College Test A standardized test offered by American College Testing to assess preparation for college Similar in nature to the SAT Required primarily by schools in the Western and Midwestern United States
act
have an effect or outcome; often the one desired or expected; "The voting process doesn't work as well as people thought"; "How does your idea work in practice?"; "This method doesn't work"; "The breaks of my new car act quickly"; "The medicine works only if you take it with a lot of water"
act
[1] Legislation that has passed both houses of Congress and signed by the President, or passed over his veto, and enacted into law, and [2] also used to describe a bill that has been passed by one house of Congress
act
A bill that has passed both houses of the legislature
act
An Act is a law passed by the government. an Act of Parliament
act
to behave in a certain way
act
{i} something that is done, deed; operation, process by which something is accomplished; affectation, pretense; short performance; section of a play or opera; law or formal decision made by a legislature or other authority
act
The result of public deliberation; the decision or determination of a legislative body, council, court of justice, etc
act
A bill which has passed both houses of the Legislature; been enrolled, certified, approved by the governor or passed over the governor's veto; and published
act
When professionals such as lawyers act for you, or act on your behalf, they are employed by you to deal with a particular matter. the law firm that acted for Diana during her marriage split Because we travelled so much, Sam and I asked a broker to act on our behalf
act
To assume the office or character of; to play; to personate; as, to act the hero
act
be suitable for theatrical performance; "This scene acts well"
act
a subdivision of a play or opera or ballet
act
A thesis maintained in public, in some English universities, by a candidate for a degree, or to show the proficiency of a student
act
A bill passed by the Legislature and approved by the Governor
act
An enforceable law of the State A bill that has passed both houses of the General Assembly becomes an Act through the Governor's approval, inaction, or a veto procedure
act
to respond to information
act
Legislation that has passed both Houses of Congress and approved by the President, or passed over his veto, thus becoming law Also used technically for a bill that has been passed by one House of Congress
act
a record of something done
act
{f} perform, do; play a role; playact; pretend, fake; tak action; react, take measures
act
A state of reality or real existence as opposed to a possibility or possible existence
act
a display of behavior, a pretense
act
An act is a single thing that someone does. Language interpretation is the whole point of the act of reading
act
An act in a play, opera, or ballet is one of the main parts into which it is divided. Act II contained one of the funniest scenes I have ever witnessed
act
a legal document codifying the result of deliberations of a committee or society or legislative body
act
A major division in a play Often, individual acts are divided into smaller units ("scenes") that all take place in a specific location Originally, Greek plays were not divided into acts, but rather took place as a single whole interrupted occasionally by the chorus's singing In Roman times, a five-act structure first appeared based upon Horace's recommendations This five-act structure became a convention of drama, and especially tragedy during the Renaissance (Shakespeare's plays have natural divisions that can be taken as the breaks between acts as well; later editors inserted clear "act" and "scene" markings in these locations ) From about 1650 CE onward, most plays followed the five-act model In the 1800s, Ibsen and Chekhov favored a four-act play, and in the 1900s, most playwrights preferred a three-act model, though two-act plays are not uncommon
act
To exert power; to produce an effect; as, the stomach acts upon food
act
something that people do or cause to happen a legal document codifying the result of deliberations of a committee or society or legislative body a short theatrical performance that is part of a longer program; "he did his act three times every evening"; "she had a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he ever did"
act
A bill which has passed both houses of the Legislature, been enrolled, certified, approved by the Governor (or if not signed by the Governor, passes the required period without veto), or passed over the Governor's veto, and published
act
A bill passed by the legislature, signed into law by the governor (or passed over his/her veto), thus becoming law
act
Legislation (a bill or joint resolution, see below) which has passed both chambers of Congress in identical form, been signed into law by the President, or passed over his veto, thus becoming law Technically, this term also refers to a bill that has been passed by one house and engrossed (prepared as an official copy)
act
play a role or part; "Gielgud played Hamlet"; "She wants to act Lady Macbeth, but she is too young for the role"; "She played the servant to her husband's master"
act
something done, a deed
act
To perform actions; to fulfill functions; to put forth energy; to move, as opposed to remaining at rest; to carry into effect a determination of the will
act
If you say that someone's behaviour is an act, you mean that it does not express their real feelings. His anger was real. It wasn't an act. = pretence
act
If someone acts in a particular way, they behave in that way. a gang of youths who were acting suspiciously He acted as if he hadn't heard any of it Open wounds act like a magnet to flies. = behave
act
When you act, you do something for a particular purpose. The deaths occurred when police acted to stop widespread looting and vandalism I do not doubt that the bank acted properly
act
A bill passed by the Legislature
act
If you get your act together, you organize your life or your affairs so that you are able to achieve what you want or to deal with something effectively. The Government should get its act together
act
Process of doing; action
act
something that people do or cause to happen
act
behave in a certain manner; show a certain behavior; conduct or comport oneself; "You should act like an adult"; "Don't behave like a fool"; "What makes her do this way?"; "The dog acts ferocious, but he is really afraid of people"
act
a subdivision of a play or opera or ballet a manifestation of insincerity; "he put on quite an act for her benefit"
act
(1) As used by Congress, a bill that has been passed by one House and engrossed (2) As commonly used, a bill that has been passed by both Houses of Congress, enrolled, and either signed by the President or passed over his veto
double acting
{s} having twice the ordinary effectiveness or strength; operating or acting in two directions or both motions and producing a doubled result (double-acting engine)
fast acting
performing a task quickly
learned acting
studies acting, learned the art of performance
long-acting
active over a long period of time
play-acting
Play-acting is behaviour where someone pretends to have attitudes or feelings that they do not really have. It was just a piece of play-acting. behaviour in which someone pretends to be serious or sincere, but is not
self-acting
{s} automatic; operating or acting by itself
self-acting
designed to activate or move or regulate itself; "a self-activating sprinkler system
single-acting
working in only one direction
talent for acting
ability for acting, skilled in performing
Türkçe - İngilizce

acting teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

self-acting
self-acting
acting