acid

listen to the pronunciation of acid
İngilizce - Türkçe
{i} asit

Asit yağmuru hakkında dün bir makale okudum. - I read an article about acid rain yesterday.

Bu madde, asite maruz kalmış olmalı. - The substance must be treated with acid.

iğneleyici
ekşime
(Otomotiv) akü elektroliti
(Tıp) asid

Onları asidin içinde eritmem. - I don't dissolve them in acid.

10.5 litre nitrik aside deney için ihtiyacı vardı. - She needed 10.5 liters of nitric acid for the experiment.

asitli

Ananas ve limon gibi asitli meyveler ekşidir. - Acid fruits like pineapples and lemons are sour.

Limon ve misket limonu asitli meyvedir. - Lemons and limes are acidic fruits.

ekşi

Ananas ve limon gibi asitli meyveler ekşidir. - Acid fruits like pineapples and lemons are sour.

LSD
asit gibi
kırıcı
acı
{s} acı (söz)
(Tıp) Asid a) Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan, suda eridiği zaman hidrojen iyonları meydana getiren ve bileşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz meydana getirebilen hidrojenli bileşim, hamız; b) Asid karakterli madde; c) Ekşi, asitli
{s} dokunaklı
acı asit
{s} iğneleyici: an acid remark iğneleyici bir söz
aside
acid rain
asit yağmuru

Asit yağmuru bir doğa olayı değildir. - Acid rain is not a natural phenomenon.

Asit yağmuru hakkında dün bir makale okudum. - I read an article about acid rain yesterday.

acid anhydride
(Kuran) asit anhidrit
acid treating
Asitleme, asit işlemi
acid base
asit baz
acid number
asit sayısı
acid solution
asit solüsyonu
acid value
(Gıda) asit sayısı
acid amide
asit amit
acid anhydrite
asit anhidrit
acid azide
asit azit
acid base balance
asid baz dengesi
acid base equilibrium
asit baz dengesi
acid bath
asit banyosu
acid brittleness
asit gevrekliği
acid car
asit vagonu
acid carboy
asit damacanası
acid chloride
asit klorür
acid concentration
asit konsantrasyonu
acid content
asit içeriği
acid determination
asidite tayini
acid dye
asit boya
acid dyestuff
asit boyarmadde
acid fast
aside dayanıklı
acid former
asit oluşturucu
acid forming
asit oluşturan
acid free
asitsiz
acid fume
asit buharı
acid hydrazide
asit hidrazit
acid hydrolysis
asit hidroliz
acid liquor
asit banyosu
acid of vinegar
sirke asidi
acid phosphatase
asit fosfataz
acid precipitation
asidin çökelmesi
acid proof
aside dirençli
acid radical
asit kökü
acid resistance
aside dayanıklılık
acid resistance test
aside dayanıklılık testi
acid resisting
aside dayanıklı
acid resisting cement
aside dayanıklı çimento
acid resisting steel
aside dayanıklı çelik
acid salt
asit tuzu
acid shock dyeing
asidik şok boyama
acid soil
asit toprak
acid soluble
asitle çözünür
acid steam ager
asitli buharlama makinesi
acid steel
asit çelik
acid test
asit testi
acid test
bir şeyin değerinin testi
acid tower
asit kulesi
acid treatment
asitle muamele
acid value
asit değeri
acid vapour
asit buharı
acid wash
{i} asitle temizleme
acid-base equilibrium
asit-baz dengesi
acid-fast
aside dayanıklı
acid-free
asitsiz
acid-proof
aside dayanıklı
acid-resisting
aside dayanıklı
acid cleaning
(Mühendislik) İçerisinde korozyon önleyici bulunan seyreltik bir asit ortamı ile kazan iç yüzeylerini temizleme, yıkama, boşaltma ve asit etkisini gidermek için son bir alkalı ortamla yıkama gibi işlemleri içeren asitle temizleme süreci; bir metal yüzeyindeki kirlilik ve pasları, bu yüzeye asit+su karışımı uygyulayarak temiz leme etkinliği
acid drops
asit damlacıkları
acid fast
aside
acid milk
asit sütü
acid mine drainage
asit maden drenajı
acid mine wastewater
asit maden atıksuyu
acid mine water
asit maden suyu
acid poisoning
asit zehirlenmesi
acid reflux
asit reflü
acid sodium carbonate
asit sodyum karbonat
acid trip
asit yolculuk
acid ageing
(Tekstil) asit buharlaması
acid ager
(Tekstil) asit buharlayıcısı
acid attack
asit etkisi
acid attack
asit saldırganlığı
acid base balance
asid-baz dengesi
acid base equilibrium
asit-baz dengesi
acid based
asit esaslı
acid bomb
(Kimya) asit bombası
acid brick
asit tuğlası
acid brown
(Tekstil) asit esmerliği
acid catalyst
(Tekstil) asit katalizörü
acid containing
(Tekstil) asitli ( ekşitli )
acid damage
(Tekstil) asit hasarı
acid deposition
asit depolanması
acid deposition
asit birikimi
acid developing bath
(Tekstil) asitli geliştirme banyosu
acid dye
(Tekstil) asitli boya ( asitli boyar madde )
acid dye stuff
(Tekstil) asitli boya ( asitli boyar madde )
acid fast
(Kimya) asite dayanıklı
acid fermantation
(Tekstil) asetik ile ilgili mayalanma
acid fixing
(Tekstil) asit banyosu
acid forming
asit formunda,asit oluşturan
acid fuchsin
(Tekstil) asitli demir galibarda
acid fuchsine
(Tekstil) asitli demir galibarda
acid fumarole
asit fümarol
acid fumarole
asit tüten
acid fumes
asit buharı
acid gland
(Tıp,Hayvan Bilim, Zooloji) asit bezi
acid gland
(Arılık,Hayvan Bilim, Zooloji) zehir bezi
acid group
(Kimya) asit grubu
acid head
lsd bağımlısı
acid head
uyuşturucu bağımlısı (l.s.d.)
acid holding
(Tekstil) asitli ( ekşitli )
acid hydroextractor
(Tekstil) 1. asit hidroekstraktörü 2. asit santrifüjü
acid iodic
(Tıp) iyodik aslt
acid lake
(Denizbilim) asit gölü
acid last
asit veya asitlere dayanıklı
acid leuco
(Kimya) asitlöko
acid level
(Otomotiv) elektrolit seviyesi
acid level
(Tekstil) asit seviyesi
acid milling
(Tekstil) asit dövme tokmağı
acid phase
(Kimya) asit faz
acid pickles
asit temizleyici
acid polishing
(Tekstil) asitle perdahlama
acid proof
aside dayanıklı
acid proof
(Tekstil) asit geçirmez
acid proof steel
(Tekstil) aside dayanıklı çelik ( paslanmaz çelik )
acid resistance
asite dayanıklılık
acid resistant
aside dayanıklı
acid rock
(Jeoloji) asidik kayaç
acid salt
(Kimya) asit tuz
acid sludge
(Kimya,Teknik) asit çamuru
acid soil
(Tarım) ekşi toprak
acid soil
asitli zemin
acid soil
(Jeoloji,Teknik) asidik toprak
acid spar
(Jeoloji) asit spar
acid spinning process
(Tekstil) asitte bükme usulü
acid stain
(Tekstil) asit lekesi
acid steel
(Havacılık) asit çeliği
acid test
(Argo) kesin karar verme
acid test
(Kimya,Teknik) asit deneyi
acid test
zorlu deneme
acid test ratio
asit test oranı
acid valve
asit vanası
acid vapor canister
(Askeri) ASİT MASKE SÜZGECİ: Personeli asit buharından korumak için kullanılan ve içinde kimyasal bir dolgu bulunan dikdörtgen biçiminde, sarı renkte, özel maksatlı bir maske süzgeci; özel bir koruyucu maskenin ana parçası
acid vat
(Tekstil) asit teknesi
acid-neutralizing capacity
asit-nörtleştirme kapasitesi
accumulator acid
akümülatör asidi
acetic acid
sirke asidi
acetic acid
asetik asit
acetilsalicylic acid
asetilsalisilik asit
aceto acetic acid
asetoasetik asit
acetoacetic acid
asetoasetik asit
acetylsalicylic acid
asetilsalisilik asit
acetylsalicylic acid
aspirin
aconitic acid
akonitik asit
acrylic acid
akrilik asit
acetyl salicyclic acid
(Tıp, İlaç) Asetil salisilik asit: Aspirin ya da asetilsalisilik asit (kısaca ASA), genellikle ufak ağrı ve sızılar için kullanılan ağrıkesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Ayrıca kan seyreltici etkisi vardır ve kalp krizine karşı koruma sağlaması amacıyla uzun dönem az dozaj kullanılır. Aşırı dozda kullanımı yüzünden her yıl yüzlerce kişi ölümcül etkilere maruz kalsa da, genel olarak aspirinin faydalı bir ilaç olduğu kabul edilir
acetylsalicylic acid
(Tıp) Aspirin, yaygın olarak kullanılan orta etkili bir ağrı giderici
acetylsalicylic acid
asetil salisilik asit,asetilsalisilik asit
acrinic acid
(Tekstil) akridin asit
acidimeter
asitölçer
lysergic acid diethylamide
(Biyokimya) Lizerjik asit dietilamidi, LSD, uyuşturucu yapımında kullanılan çok güçlü yapay bir halüsinojen
acidimeter
(Tıp) Mayideki asit miktarını ölçme aleti, asitmetre, hidrometre
İngilizce - İngilizce
Any compound that easily donates protons

A compound that easily donates protons is an acid according to Brønsted's definition.

Any of a class of water-soluble compounds, having sour taste, that turn blue litmus red, and react with some metals to liberate hydrogen, and with bases to form salts
Of or pertaining to an acid; acidic
A sour substance
Sour, sharp, or biting to the taste; tart; having the taste of vinegar

acid fruits or liquors.

Denoting a musical genre that is a distortion (as if hallucinogenic) of an existing genre, as in acid house, acid jazz, acid rock
lysergic acid diethylamide
Any compound that can accept a pair of electrons to form a covalent bond

A compound that easily accepts an electron pair is an acid according to the definition of Lewis.

Sour-tempered
{n} a salt giving the sensation of sourness, formed by oxygene and some base
{a} sour, sharp, like vinegar
The basic properties of a database transaction: Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability All Oracle transactions comply with these properties Atomicity - The entire sequence of actions must be either completed or aborted The transaction cannot be partially successful Consistency - The transaction takes the resources from one consistent state to another Isolation - A transaction's effect is not visible to other transactions until the transaction is committed Durability - Changes made by the committed transaction are permanent and must survive system failure
hydrogen containing compound that reacts with metals to form salts, and with metallic oxides and bases to form a salt and water The strength of an acid depends on the extent to which its molecules ionize, or dissociate, in water, and on the resulting concentration of hydrogen ions (H+) in solution Petroleum hydrocarbons, in the presence of oxygen and heat, can oxidize to form weak acids, which attack metals See corrosion
any of various water-soluble compounds having a sour taste and capable of turning litmus red and reacting with a base to form a salt
A substance which releases hydrogen ions when dissolved in water Most acids will dissolve the common metals and will react with a base to form a neutral salt and water An acid is the opposite of an alkali, has a pH rating lower than 7 0, will turn litmus paper red, and has a sour taste
A hydrogen-containing compound that reacts with water to produce hydrogen cations Acid chemicals are corrosive Products having a pH less than 7 on the pH scale 0-14
A chemical compound which releases hydrogen ions into water, decreasing pH Products like muriatic acid or Sodium Bisulfate (pH minus or pH down or pH decreaser) are used to lower pH and Total Alkalinity in pool water
In chemistry, a substance capable of forming hydrogen ions when dissolved in water Acids can weaken cellulose in paper, board, and cloth, leading to embrittlement Acids may be introduced in the manufacture of library materials and may be left in intentionally (as in certain sizing) or incidentally Acids may also be introduced by migration from other materials or from atmospheric pollution Also see pH and Acid migration
Any chemical compound, one element of which is hydrogen, that dissociates in solution to produce free hydrogen ions See ion For example, hydrochloric acid, HCl, dissociates in water to produce hydrogen ions, H+, and chloride ions, Cl– This reaction is expressed chemically as HCl H+ + Cl– See dissociation
(1) Corrosive substances with pH of less than 7 0; acidity is caused by high concentrations of hydrogen ions (2) Chemicals that release hydrogen ions (H+) in solution and produce hydronium ions (H3O+) Such solutions have a sour taste, neutralize bases, and conduct electricity (3) Term applied to water with a pH of less than 7 0 on a pH scale of 0 to 14
A normal characteristic of arabica coffees, particularly of high-growth varieties Some strains are sought for this particular taste (Kenya), which is influenced by the degree of roasting and does not seem to be objectively expressed by pH measurement Experts recognize three types of acidity: 1) natural desirable: acid, 2) natural undesirable: sour, and 3) undesirable: process acidity (sometimes sought as a substitute for natural acidity but generally has a biting, puckery flavor
Any chemical which undergoes dissociation in water with the formation of hydrogen ions Acids have a sour taste and may cause severe burns They turn litmus paper red and have ph values of 0 to 6 Acids will neutralize bases or alkaline media Acids will react with a base to form a salt
A chemical substance that yields hydrogen ions (H+) when dissolved in water Compare with base
A solution that has an excess of hydrogen ions (H+)
Any chemical that undergoes dissociation in water with the formation of hydrogen ions Acids have a sour taste and may cause severe skin burns Acids turn litmus paper red and have pH values of 0 to 6
– any one of various hydrogen-containing molecules or ions capable of giving up a proton to a base, of accepting an unshared pair of electrons from a base, or of reacting with a base to form a salt A more limited definition restricts the acid to a hydrogen-containing substance that contains a non-metallic radical and produces hydrogen ions when placed in solution
A substance which dissolves in water and releases hydrogen ions (H +) Acids cause irritation, bums, or more serious damage to tissue, depending on the strength of the acid, which is measured by pH (see pH)
a chemical substance that yields hydrogen ions when dissolved in water
street name for lysergic acid diethylamide
A compound that dissociates to produce hydrogen (H+) cations when dissolved in water See also pH
a substance that has a pH of less than 7, which is neutral Specifically, an acid has more free hydrogen ions (H+) than hydroxyl ions (OH-)
containing acid; "an acid taste"
In a restricted sense, any substance containing hydrogen in combination with a nonmetal or nonmetallic radical and capable of producing hydrogen ions in solution
The acronym for the four properties guaranteed by transactions: atomicity, consistency, isolation, and durability
In chemistry, a substance capable of forming hydrogen (H+) ions when dissolved in water Acids can damage cellulose in paper, board and cloth, by weakening or breaking their molecular bonds leading to embrittlement Acids may be introduced during the manufacture of library materials, or may be present in the raw material Acids may also be introduced by migration or from atmospheric pollution They can be neutralised by an alkali to form a salt
harsh or corrosive in tone; "an acerbic tone piercing otherwise flowery prose"; "a barrage of acid comments"; "her acrid remarks make her many enemies"; "bitter words"; "blistering criticism"; "caustic jokes about political assassination, talk-show hosts and medical ethics"; "a sulfurous denunciation"
any substance capable of giving up a proton; a substance that ionizes in solution to give the positive ion of the solvent; a solution with a pH measurement less than 7
n a substance with a low pH; a substance containing hydrogen that dissociates to form hydrogen ions when dissolved in water
(bio) (biocon) A proton donor; a substance that dissociates or separates in a water solution to provide HYDROGEN IONs (H+) Acid forms a SALT when mixed with ALKALI, and is important in ANAEROBIC DIGESTION and FERMENTATION F - acide S - acido
The drug LSD is sometimes referred to as acid. see also amino acid, hydrochloric acid, nitric acid, nucleic acid, sulphuric acid. Any substance that in water solution tastes sour, changes the colour of acid-base indicators (e.g., litmus), reacts with some metals (e.g., iron) to yield hydrogen gas, reacts with bases to form salts, and promotes certain chemical reactions (e.g., acid catalysis). Acids contain one or more hydrogen atoms that, in solution, dissociate as positively charged hydrogen ions. Inorganic, or mineral, acids include sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid, and phosphoric acid. Organic acids include carboxylic acids, phenols, and sulfonic acids. Broader definitions of acids cover situations in which water is not present. See also acid-base theory. deoxyribonucleic acid lysergic acid diethylamide nicotinic acid ribonucleic acid tannic acid acetic acid acid and basic rocks acid rain acid base theory amino acid aspartic acid carbolic acid carboxylic acid citric acid fatty acid folic acid folic acid deficiency anemia formic acid glutamic acid hydrochloric acid muriatic acid lactic acid nitric acid nucleic acid oxalic acid pantothenic acid salicylic acid sulfuric acid tricarboxylic acid cycle citric acid cycle uric acid ascorbic acid
Sour- tempered
Sour, sharp, or biting to the taste; tart; having the taste of vinegar: as, acid fruits or liquors
Also fig
Of or pertaining to an acid; as, acid reaction
They are also characterized by the power of destroying the distinctive properties of alkalies or bases, combining with them to form salts, at the same time losing their own peculiar properties
An acid substance contains acid. These shrubs must have an acid, lime-free soil. + acidity acid·ity the acidity of rainwater
One of a class of compounds, generally but not always distinguished by their sour taste, solubility in water, and reddening of vegetable blue or violet colors
Those which contain no oxygen are sometimes called hydracids in distinction from the others which are called oxygen acids or oxacids
Commonly used shortened form of the drug lysergic acid diethylamide, lysergic acid or LSD
They all contain hydrogen, united with a more negative element or radical, either alone, or more generally with oxygen, and take their names from this negative element or radical
{s} of or pertaining to an acid (Chemistry); having a sour taste; sarcastic, acerbic
{i} any of a group of sour-tasting substances that dissolve in water and form salts when combined with bases (Chemistry); substance having a sour taste; acerbity, sarcasm; LSD (Slang)
An acid is a chemical substance, usually a liquid, which contains hydrogen and can react with other substances to form salts. Some acids burn or dissolve other substances that they come into contact with. citric acid
street name for lysergic acid diethylamide any of various water-soluble compounds having a sour taste and capable of turning litmus red and reacting with a base to form a salt containing acid; "an acid taste
acid anhydride
A class of organic compounds having two acyl groups bonded to the same oxygen atom. They react with water to give carboxylic acids
acid anhydrides
plural form of acid anhydride
acid drop
An old-fashioned sour boiled sweet
acid house
A style of music from the early rave scene in the UK
acid jazz
A genre of popular music combining jazz with elements of soul music, funk and disco
acid of air
carbon dioxide, carbonic acid
acid of amber
The organic compound succinic acid
acid of ants
formic acid
acid of apples
malic acid
acid of lemon
citric acid
acid of milk
lactic acid
acid of salt
hydrochloric acid
acid of sugar
oxalic acid
acid rain
Rain which is unusually acidic (pH of less than the natural range of 5 to 6); caused mainly by atmospheric pollution with sulphur dioxide and nitrogen compounds
acid rains
plural form of acid rain
acid rock
A rock music genre originating from the late 1960s, heavily inspired by or related to drug-induced experience
acid test
a rigorous test or appraisal of the quality or worth of something
acid tests
plural form of acid test
acid washing
Present participle of acid wash
acid-base equilibrium
The state in which the concentrations of acidic and basic ions in a solution neutralize each other
acid-base indicator
A substance that shows the acidity or alkalinity of a solution by its colour
acid-fast
of bacteria that retain their stain when treated with an acidic solution
acid-fast bacillus
a class of rod-shaped bacteria which, after being stained, retain the stain when treated with an acidic solution
acid-free
Without using acid

acid-free etching technique.

acid-free
Alkaline or neutral; not acidic

acid-free soil.

acid and basic rocks
Division of igneous rocks on the basis of their silicate mineral content, these minerals usually being the most abundant in such rocks. Rocks are described as acid, intermediate, basic, and ultrabasic, in order of decreasing silica content, because it was earlier thought that silica is present in rock magmas in the form of silicic acid. In modern usage the terms do not refer to acidity in the chemical sense. In general, the gradation from acid to basic corresponds to an increase in colour (i.e., light to dark)
acid compound
acid made of two or more combined parts
acid drop
type of sour candy
acid dye
dye from acidic solution
acid dye
dye in which the chromophore is part of a negative ion
acid forming
tending to form an acid
acid head
someone who takes LSD
acid house
Acid house is a type of electronic dance music with a strong, repeated rhythm. a kind of dance music that is played loudly using electronic instruments
acid jazz
a type of popular music that combines features of many other kinds of music, especially jazz, hip-hop, and soul
acid party
party at which LSD (hallucinogenic drug) is ingested
acid precipitation
Precipitation abnormally high in sulfuric and nitric acid content that is caused by atmospheric pollutants
acid process
Opposed to basic process
acid process
That variety of either the Bessemer or the open-hearth process in which the converter or hearth is lined with acid, that is, highly siliceous, material
acid proof
resistant to acid
acid radical
acid molecule remnant once the acidic hydrogen has been removed; radical created from an acid by loss of one or more hydrogen ions
acid rain
Air pollution produced when acid chemicals are incorporated into rain, snow, fog or mist The "acid" in acid rain comes from sulfur oxides and nitrogen oxides, products of burning coal and other fuels and from certain industrial processes The sulfur oxides and nitrogen oxides are related to two strong acids: sulfuric acid and nitric acid When sulfur dioxide and nitrogen oxides are released from power plants and other sources, winds blow them far from their source If the acid chemicals in the air are blown into areas where the weather is wet, the acids can fall to Earth in the rain, snow, fog, or mist In areas where the weather is dry, the acid chemicals may become incorporated into dusts or smokes Acid rain can damage the environment, human health, and property
acid rain
Precipitation which has a pH value of less than 5 6, and is therefore acidic in nature It is responsible for raising the acidity of soil and water in many parts of Europe Acid rain is the reason why some forests are being destoryed Effects on trees in Europe(****Caution large picture may take some time to loadup****) The main causes of acid rain are sulphur dioxide nitrogen oxides hydrogen chloride halons chlorinated solvents
acid rain
Air pollution produced when acid chemicals are incorporated into rain, snow, fog or mist The "acid" in acid rain comes from sulfur oxides (SO2) and nitrogen oxides (NOx), products of burning coal and other fuels and from certain industrial processes SO2 and NOx are related to the strong acids: sulfuric acid and nitric acid, respectively Once SO2 and NOx are released, winds blow them far from their source If these acid chemicals are blown into wet-weather areas, they can fall to Earth in the rain, snow, fog or mist If they are blown to dry-weather areas, the acid chemicals may become incorporated into dusts or smokes Acid rain can damage the environment, human health and property
acid rain
Precipitation containing harmful amounts of nitric and sulfuric acids formed primarily by nitrogen oxides and sulfur oxides released into the atmosphere when fossil fuels are burned Acid rain can take the form of wet precipitation (rain, snow, or fog) or dry precipitation (absorbed gaseous and particulate matter, aerosol particles or dust)
acid rain
is formed when sulfur dioxide and nitrogen oxides react in the atmosphere It falls to the Earth in the form of gases and particles or rain, snow and fog Acid rain damages soils and streams, as well as visibility and human health
acid rain
Rain mixed with sulfuric, nitric and other acids which arise from emissions released during the burning of fossil fuels
acid rain
Acid deposition - commonly called acid rain - is caused by emissions of sulphur dioxide and nitrogen oxides Although natural sources of sulphur oxides and nitrogen oxides do exist, more than 90% of the sulphur and 95% of the nitrogen emissions occurring in eastern North America are of human origin These primary air pollutants arise from the use of coal in the production of electricity, from base-metal smelting, and from fuel combustion in vehicles Once released into the atmosphere, they can be converted chemically into such secondary pollutants as nitric acid and sulfuric acid, both of which dissolve easily in water The resulting acidic water droplets can be carried long distances by prevailing winds, returning to Earth as acid rain, snow, or fog
acid rain
Acids form when certain atmospheric gases (primarily carbon dioxide, sulfur dioxide, and nitrogen oxides) come in contact with water in the atmosphere or on the ground and are chemically converted to acidic substances Oxidants play a major role in several of these acid-forming processes Carbon dioxide dissolved in rain is converted to a weak acid (carbonic acid) Other gases, primarily oxides of sulfur and nitrogen, are converted to strong acids (sulfuric and nitric acids)
acid rain
Rain that has become acidic due to the emission of sulfur dioxide and nitrogen oxides To learn more, see the U S Environmental Protection Agency's Acid Rain Home Page
acid rain
is rain mixed mainly with nitric and sulphuric acid, that arise from emissions released during the burning of fossil fuels
acid rain
Also called acid precipitation or acid deposition, acid rain is precipitation containing harmful amounts of nitric and sulfuric acids formed primarily by nitrogen oxides and sulfur oxides released into the atmosphere when fossil fuels are burned It can be wet precipitation (rain, snow, or fog) or dry precipitation (absorbed gaseous and particulate matter, aerosol particles or dust) Acid rain has a pH below 5 6 Normal rain has a pH of about 5 6, which is slightly acidic The term pH is a measure of acidity or alkalinity and ranges from 0 to 14 A pH measurement of 7 is regarded as neutral Measurements below 7 indicate increased acidity, while those above indicate increased alkalinity
acid rain
Rain that contains such acidic compounds as sulfuric acid and nitric acid, which are produced by the combination of atmospheric water with oxides released when hydrocarbons are burned Acid rain is widely considered responsible for damaging forests, crops, and human-made structures, and for killing aqua-tic life
acid rain
Acid rain is rain polluted by acid that has been released into the atmosphere from factories and other industrial processes. Acid rain is harmful to the environment. Acid precipitation falling as rain. rain that contains harmful acid which can damage the environment and is caused by chemicals in the air, for example from cars or factories. Any precipitation, including snow, that contains a heavy concentration of sulfuric and nitric acids. This form of pollution is a serious environmental problem in the large urban and industrial areas of North America, Europe, and Asia. Automobiles, certain industrial operations, and electric power plants that burn fossil fuels emit the gases sulfur dioxide and nitrogen oxide into the atmosphere, where they combine with water vapour in clouds to form sulfuric and nitric acids. The highly acidic precipitation from these clouds may contaminate lakes and streams, damaging fish and other aquatic species; damage vegetation, including agricultural crops and trees; and corrode the outsides of buildings and other structures (historic monuments are especially vulnerable). Though usually most severe around large urban and industrial areas, acid precipitation may also occur at great distances from the source of the pollutants
acid rain
the precipitation of dilute solutions of strong mineral acids, formed by the mixing in the atmosphere of various industrial pollutants -- primarily sulfur dioxide and nitrogen oxides -- with naturally occurring oxygen and water vapor
acid rain
Cloud or rain droplets containing pollutants, such as oxides of sulfur and nitrogen, to make them acidic
acid rain
Rain containing acidic substances that causes damage to plant life, lakes and aquatic life, crops, buildings and human health Rain becomes acidified when it absorbs sulphur dioxide and nitrogen oxide particles emitted by fossil-fuelled sources such as power plants To respond to increasingly tough limits on emissions since 1990, U S companies in northeastern states operate a successful system of trading sulphur and nitrogen oxides between emitters The system has delivered large emissions reductions for a fraction of the originally predicted cost and has reduced the intensity of acid rainfall in the region Allowances See permits
acid rain
Rainfall with a pH of less than 7 0 One of the principle sources is the combining of rain (H2O) and sulfur dioxide (SO2), nitrous oxides (NOx), and carbon dioxide (CO2) emissions which are byproducts of the combustion of fossil fuels These oxides react with the water vapor to form sulfuric (H2SO4), nitric (HNO3), and carbonic acids (H2CO3) Long-term deposition of these acids is linked to adverse effects on aquatic organisms and plant life in areas with poor neutralizing (buffering) capacity Also see Acid Deposition
acid rain
{i} polluted rain that contains sulfur dioxide and nitrogen oxides which is caused by air pollution
acid rain
Rain that has become more acidic than normal (a pH below 5 0) as certain oxides present as airborne pollutants are absorbed by the water droplets The term is often applied generically to all acidic precipitation
acid rain
A term used to describe precipitation that has become acidic (low pH) due to the emission of sulfur oxides from fossil fuel burning power plants
acid rain
an unnatural type of rain which occurs when sulfur and nitrogen compounds combine with raindrops to create nitric and sulphuric acids This causes great damage to the environment and to man-made structures, especially concrete It is common in the northeastern portion of North America, as the prevailing westerly winds carry pollution from the American midwest to the northestern United States and the lower portions of Canada It also occurs downwind of many other industrialized areas of the world
acid rain
The result of sulfur dioxide (SO2) and nitrogen oxides (NOx) reacting in the atmosphere with water and returning to earth as rain, fog, or snow Broadly used to include both wet and dry deposition The acid rain page provides a great deal of information about this issue
acid rain
Atmospheric precipitation with a pH below 3 6 to 5 7 Burning of fossil fuels for heat and power is the major factor in the generation of oxides of nitrogen and sulfur, which are converted into nitric and sulfuric acids washed down in the rain See also atmospheric corrosion
acid rain
the acidic rainfall which results when rain combines with sulfur oxides emissions from combustion of fossil fuels
acid rain
Cloud or rain droplets containing pollutants, such as oxides of sulfur and nitrogen, to make them acidic eg pH
acid rain
rain containing acids that form in the atmosphere when industrial gas emissions (especially sulfur dioxide and nitrogen oxides) combine with water
acid rain
Acid rain occurs when air pollutants, mostly sulfur dioxide from coal burning power plants, and nitrogen oxide coming from cars and trucks as well as power plants and industrial smokestacks, mix with rain As this rain falls to earth, it can cause the surface destruction of cars and buildings can severely pollute lakes and forests
acid rock
heavy rock music that has references to psychedelic experiences in its rhythm and lyrics (originated in the 1960's)
acid rock
A style of rock music of the late 1960s having a prominent repetitive beat and lyrics that suggest psychedelic experiences
acid salt
chloride of sodium; salt that is an acid as well
acid test
Used to determine the presence of carbonates and is performed by placing a few drops of hydrochloric acid on the surface of a rock
acid test
A means of determining the fineness of gold through the use of nitric acid and aqua regia
acid test
Short-term assets minus accounts receivable and inventory, divided by short-term liabilities This is a test of a company's ability to meet its immediate cash requirements It is one of the more common business ratios used by financial analysts
acid test
a rigorous or crucial appraisal
acid test
A method for determining the fineness of gold by subjecting it to various acids For testing up to 10K gold, nitric acid is used Gold finer than IOK reacts only with a mixture of nitric and hydrochloric acids known as aqua regia
acid test
This is a ratio of your ready-cash items (cash, accounts receivable, and marketable securities) to your current liabilities A higher ratio of ready cash items over current debts usually indicates a healthier company, one more likely to meet its current obligations
acid test
decisive test, last and final examination; test of fate; test of acidity in a substance
acid test
A test proposed by IBM in the 1960s for transaction database management systems: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability An ACID-compliant database such as Oracle or SQL Server can guarantee that two updates will be done together (atomicity), that rules for integrity can be established and enforced (consistency), that concurrent users won't see each others' half-finished work (isolation), that information won't be lost even if a hard disk dies (durability) See the Basics chapter and SQL for Web Nerds at http: //philip greenspun com/sql/ for more
acid test
Current assets less inventory less prepaid expenses divided by current liabilities
acid test
The acid test of something is an important aspect or result that it might have, which allows you to decide whether it is true or successful. The acid test of a school is `would you send your own children there?'. A decisive or critical test, as of worth or quality
acid test
Also known as the quick ratio, this tests a company’s liquidity by determining whether a company could meet its current liabilities from current assets other than stock This test may be inappropriate to normal business practice in many industries
acid test
Measures ability to meet current debt This is a stringent test since it discounts the value of inventories Cash and near-cash divided by current liabilities A rule of thumb is one to one A lower ratio indicates illiquidity A higher ratio may indicated unused funds
acid trip
psychedelic experience resulting from ingestion of the hallucinogenic drug LSD
acid value
(Chemistry) amount of free acid that exists in fat that is measured by the milligrams of potassium hydroxide which is required to neutralize it
acid value
(chemistry) the amount of free acid present in fat as measured by the milligrams of potassium hydroxide needed to neutralize it; "as the glycerides in fat slowly decompose the acid value increases
acid-base equilibrium
(physiology) the normal equilibrium between acids and alkalis in the body; "with a normal acid-base balance in the body the blood is slightly alkaline
acid-base indicator
A substance that indicates the degree of acidity or basicity of a solution through characteristic color changes
acid-base indicator
an indicator that changes color on going from acidic to basic solutions
acid-base theory
Any of several theories that give rise to alternative definitions of acids and bases. The original theory was based on Svante Arrhenius's electrolytic theory of solutions and involved the dissociation of water into hydrogen and hydroxide ions. To explain the behaviour of a chemical, particularly if water is not present, two other theories were developed. The most widely accepted and useful is the Brønsted-Lowry definition (1923): An acid is a chemical that tends to lose a proton (H^+), and a base is a chemical that tends to gain a proton. Another is the Lewis definition (also 1923): An acid (see electrophile) is a chemical that can accept an electron pair from a base (see nucleophile), which they share to form a covalent bond. The three theories have superficial similarities but subtle and important differences for certain applications
acid-fast
not easily decolorized by acid solutions; pertains to micro-organisms (especially the tubercle bacillus that causes tuberculosis)
acid-forming
yielding an acid in aqueous solution
acid-loving
thriving in a relatively acidic environment (especially of plants requiring a pH well below 7)
acid-wash
wash with acid so as to achieve a bleached look; "acid-wash blue jeans
acid-wash
wash with acid so as to achieve a bleached look; "acid-wash blue jeans"
acetic acid
A clear colourless organic acid, CH3COOH, formed by the oxidation of ethanol; it is used as a solvent and has very many industrial applications; it is the major acidic component of vinegar
acetoacetic acid
The ketonic carboxylic acid CH3-CO-CH2-COOH, that is present in the urine of people suffering from starvation or some forms of diabetes
acetolactic acid
The acetylated derivative of lactic acid 2-acetoxy-propanoic acid
acetylmuramic acid
One of the constituents, along with acetylglucosamine, of peptidoglycan
acetylneuraminic acid
sialic acid
acetylsalicylic acid
The acetate ester of salicylic acid; aspirin
aconitic acid
An organic acid involved in the isomerisation of citrate to isocitrate in the citric acid cycle
acrylic acid
A colourless liquid unsaturated organic acid, CH2CHCOOH; used as a monomer in the production of acrylic resins; forms acrylate esters by combination with alcohols
acetylsalicylic acid
Aspirin®, or acetylsalicylic acid , (acetosal) is a salicylate drug often used as an analgesic (to relieve minor aches and pains), antipyretic (to reduce fever), and as an anti-inflammatory. It also has an antiplatelet ("blood-thinning") effect and is used in long-term, low doses to prevent heart attacks and blood clot formation in people at high risk for developing blood clots
acetic acid
Acetic acid is a colourless acid. It is the main substance in vinegar. A clear, colorless organic acid, CHCOOH, with a distinctive pungent odor, used as a solvent and in the manufacture of rubber, plastics, acetate fibers, pharmaceuticals, and photographic chemicals. It is the chief acid of vinegar. the acid in vinegar (acétique, from acetum ). Most important carboxylic acid (CH3COOH). Pure ("glacial") acetic acid is a clear, syrupy, corrosive liquid that mixes readily with water. Vinegar is its dilute solution, from fermentation and oxidation (see oxidation-reduction) of natural products. Its salts and esters are acetates. It occurs naturally as a metabolic intermediate in body fluids and plant juices. Industrial production is either synthetic, from acetylene, or biological, from ethanol. Industrial chemicals made from it are used in printing and as plastics, photographic films, textiles, and solvents
acetic acid
Second of the series of organic (carboxylic) acids, formula CH3COOH, systematic name ethanoic acid Acetic acid is thought to be formed in the atmosphere from the oxidation of acetaldehyde, although the exact details of the transformation are unknown It contributes to the acidity of rainfall in remote (unpolluted) areas
acetic acid
{i} ethanoic acid, pungent liquid acid, primary constituent of vinegar
acetic acid
CH3COOH A component of vinegar used an an etchant
acetic acid
All wines contain acetic acid, or vinegar, but usually the amount is quite small and not perceptible to smell or taste At low levels, acetic acid can enhance the character of a wine, but at higher levels (over 0 1 percent), it can become the dominant flavor and is considered a major flaw
acetic acid
Traces are present in all wines In excess it can cause sharp vinegary-like aroma and taste
acetic acid
used as a synthetic flavoring agent, one of the first food additives (vinegar is approximately 4 to 6 percent acetic acid); it is found naturally in cheese, coffee, grapes, peaches, raspberries, and strawberries; Generally Recognized As Safe (GRAS) when used only in packaging
acetic acid
The acid found in vinegar, often used as a reagent: also used in the preparation of pharmaceuticals, and in industry
acetic acid
a colorless pungent liquid widely used in manufacturing plastics and pharmaceuticals
acetic acid
CH3COOH or ethanoic acid, a short chain fatty acid, sometimes referred to as a volatile fatty acid It is produced within the digestive tract from microbial fermentation It can be oxidised to provide energy or can be used as a precursor for the synthesis of fatty acids or a variety of other compounds It is not possible to synthesise glucose or other sugars from acetic acid
acetic acid
an organic acid used in testing acid resistance of a material; photographic, the active ingredient in stop bath or fixing baths
acetic acid
A colorless acid which is the essential part of vinegar; it is used in the production of synthetic materials and solvents
acetic acid
-CH3COOH; a sour, colorless liquid found in vinegar
acetic acid
All wines contain acetic acid, or vinegar, but usually the amount is quite small from ( 0 03 percent to 0 06 ) percent and not perceptible to smell or taste Once table wines reach 0 07 percent or above, a sweet-sour vinegary smell and taste becomes evident At low levels, acetic acid can enhance the character of a wine, but at higher levels (over 0 1 percent), it can become the dominant flavour and is considered a major flaw A related substance, ethyl acetate, contributes a nail polish-like smell
acetic acid
Is a chemical used for stop bath which stops the action of the alkaline developer
acetic acid
Liquid acid that is eleven times stronger than vinegar Used by some companies for the assistant in dyeing wool, silk, nylon, hair, and other items of protein origin
acetic acid
All wines contain some of this, usually in very small amounts When the percentage gets higher than 0 06%, a vinegar quality begins to become apparent Considered a major flaw if the percentage of vinegar gets to be too high
acetoacetic acid
unstable acid found in abnormal amounts in the blood and urine n some cases of impaired metabolism (as diabetes mellitus or starvation)
acetylsalicylic acid
{i} ASA, aspirin, drug that has anti-inflammatory and antipyretic effects, medication used to relieve pain
acrylic acid
unsaturated liquid acid that combines molecules readily to form useful products (especially varnishes and lacquers)
acrylic acid
An easily polymerized, colorless, corrosive liquid, HC: CHCOOH, used as a monomer for acrylate resins
10-undecenoic acid
The common name for undecylenic acid
Bronsted acid
Alternative spelling of Brønsted acid
R acid
A crystalline sulfonic acid HOC10H5(SO3H)2 derived from beta naphthol and used as a dye intermediate; 2-naphthol-3,6-disulfonic acid
abietic acid
A yellowish resin acid isolated from rosin and used in varnishes etc
acidly
sourly; tartly
adipic acid
A white crystalline di-carboxylic acid, C4H8(COOH)2; it has many industrial applications; when condensed with hexamethylene diamine it produces nylon
adrenic acid
A polyunsaturated fatty acid having 22 carbon atoms and 4 double bonds, ''7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoic acid
aldaric acid
Any of a group of polyhydroxy dicarboxylic acids derived from an aldose by oxidation at both terminal carbon atoms
aldoheptonic acid
Any aldonic acid having seven carbon atoms in its chain
alendronic acid
A bisphosphonate drug used to treat osteoporosis and several other bone diseases
alginic acid
a gum (a carboxylated polysaccharide), extracted from certain seaweeds, used as a food additive
alien nucleic acid
Any nucleic acid composed of bases other than adenine, guanine, thymine, uracil and cytosine and/or sugars other than ribose and deoxyribose, that could form a basis of extraterrestrial carbon-based life
alpha-amino acid
Any amino acid that has the amino and carboxylic functional groups attached to the same carbon atom; especially those amino acids that occur naturally as peptides and proteins
alpha-hydroxy acid
Any hydroxy acid, of general formula RCH(OH)COOH, used in the cosmetic industry for their supposed property of reducing wrinkles
altraric acid
The aldaric acid derived from altrose
amino acid
Any of the twenty naturally occurring α-amino acids (having the amino, and carboxylic acid groups on the same carbon atom), and a variety of side chains, that combine, via peptide bonds, to form proteins
aminoadipic acid
Any amino derivative of adipic acid, but especially α-aminoadipic acid that is an intermediate in the metabolism of lysine
aminolevulinic acid
Any amino derivative of levulinic acid, but especially 5-aminolevulinic acid which is an intermediate in the biosynthesis of porphyrin
aminosalicylic acid
Any amino derivative of salicylic acid, but especially 4-aminosalicylic acid which is an antibiotic used to treat tuberculosis
anacardic acid
A yellow liquid obtainable from the shell of the cashew nut (Anacardium occidentale), closely related to urushiol
anthranilic acid
The aromatic amino acid 2-aminobenzoic acid that has biological activity, and is used in organic synthesis
arachidonic acid
A long-chain polyunsaturated fatty acid, having 20 carbon atoms and four double bonds, found in animal fats; it is essential for human nutrition, being a precursor to the production of prostaglandins
argininosuccinic acid
A basic amino acid, a precursor to fumarate in the citric acid cycle
arsinic acid
Any hydrocarbyl derivative of this acid
arsinous acid
Any of its hydrocarbyl derivatives
arsonic acid
any hydrocarbyl derivative of this compound
arsonous acid
the acid HAs(OH)2 derived from arsine
aspartic acid
A nonessential amino acid, L-α-amino-succinic acid, (C4H7NO4), found in animal protein and in sugar beet etc
azelaic acid
An aliphatic dicarboxylic acid found in many cereals; it has an antibacterial action and is used in skin creams etc
azinic acid
Any organic derivative of H2N+O-OH, especially the alkylidene derivatives R2C=N+O-OH - the nitronic acids
behenic acid
The fatty acid, docosanoic acid, having twenty-two carbon atoms
benzenesulfonic acid
The simplest aromatic sulfonic acid, a colourless deliquescent sheet crystal or white wax solid that is soluble in water and ethanol
beta-amino acid
Any amino acid that has the amino and carboxylic functional groups attached to adjacent carbon atoms; beta-alanine is the only one that occurs in nature, but not in peptides or proteins
bile acid
any of the steroid acids produced by the liver, such as cholic acid, that occur in bile as sodium salts and serve to neutralize the contents of the stomach as they enter the duodenum and to aid the emulsification and absorption of fats
boric acid
A hydrate of boric oxide, specifically any of the three acids orthoboric acid, metaboric acid, or pyroboric acid
boric acid
H3BO3; B(OH)3; a white crystalline solid, soluble in hot water to form a weak acid. Used as a mild antiseptic, flame retardant, insecticide, and in the manufacture of borax and other borate salts
borinic acid
Any compound of general formula R2BOH
brassidic acid
The fatty acid trans docos-13-enoic acid that is the trans- isomer of erucic acid
bromoacetic acid
The brominated derivative of acetic acid CH2Br-COOH that is used in the synthesis of pharmaceuticals etc
bromous acid
The unstable oxyacid of bromine HBrO2
butadienoic acid
The allenyl carboxylic acid CH2=C=CH-COOH
butanoic acid
The chemical compound with the formula CH3(CH2)2COOH, a short chain fatty acid; its glyceride is one of the principle components of the flavour of butter
acid