(place)

listen to the pronunciation of (place)
İngilizce - Türkçe
halvet gibi very hot and stuffy
fırın gibi very hot
kuş uçmaz, kervan geçmez desolate, lonely
Kerbela gibi waterless
kapı baca açık unprotected
hamam gibi very hot
karga sekmez lonely, deserted
take place
meydana gelmek
place
{f} oturtmak
place
koymak

Tom'un eşyalarını koymak için bir yeri yoktu. - Tom didn't have a place to put his things.

Yeni klimayı kaldırmak ve onu çatıya koymak için bir vinç kiraladık. - We hired a crane to lift the new air conditioner and place it on the roof.

place
yerleştirmek

Arşivlerimizin sistematik bir sınıflandırmasını yerleştirmek büyük bir zaman tasarrufu olabilir. - Putting in place a systematic classification of our archives could be a great time saver.

Bana yeterince uzun bir manivela ve onu yerleştirmek için bir dayanak verin ve dünyayı kımıldatacağım. - Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the world.

place
{i} mekân

Mekanın ismine aşinayız. - We are familiar with the name of the place.

Güvenli bir mekândasın. - You are in a safe place.

place
{i} sıra

Bay Miyake Kurashiki'de kaldığım sırada bana bir sürü yer gösterdi. - Mr Miyake showed me lots of places during my stay in Kurashiki.

Ben, bir kayak kazası sırasında iki yerden bacağımı kırdım. - I broke my leg in two places during a skiing mishap.

place
yer

Çok enteresan yerler biliyorsun, değil mi? - You know many interesting places, don't you?

Bugün Almanya'da, Pazartesi günü kundaklamada üç Türk'ün öldürüldüğü Hamburg'un yakınında bir yer de dahil birçok şehirde şiddet karşıtı mitingler gerçekleşti. - In Germany today, anti-violence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday.

place
{f} (para) vermek, yatırmak
place
{i} yerleşim yeri
place
{i} ev
place
{f} vermek (sipariş)
place
yer, konum, mevki: Put it back in its place. Onu yerine koy. This is a beautiful place. Burası güzel bir yer. All the places in this row
place
{f} görevlendirmek
place
{i} basamak
place
(fiil) yerleştirmek, koymak; yerini belirlemek; oturtmak; görevlendirmek; yazdırmak [tel.]; yatırım yapmak; yatırmak (para); vermek (sipariş), ısmarlamak
place
{i} sorumluluk
place
{f} yerini belirlemek
place
place card davetlilerin sofradaki yerlerini gösteren kart
place
place kick saha üzerin
all over the place
(deyim) all over the place/shop/show her yerde, her tarafta
birth place
doğum yeri
in first place
en önce
in first place
ilk olarak
in place of
-in yerine
in place of
yerine

Onun yerine toplantıya katıldım. - I attended the meeting in place of him.

Paul babasının yerine partiye gitti. - Paul went to the party in place of his father.

in place of
karşılık olarak
place an order
ısmarlamak
supply the place of
yerini doldurmak
place
{f} -e iş bulmak
place
{f} -i koymak, -i bir yere koymak, -i yerleştirmek
place
{f} -i atamak, -i tayin etmek
place
{f} -in kim
place
{i} hane
a place to crash
uyumak için bir yer
adverb of place
(Dilbilim) yer zarfı
adverb of place
(Dilbilim) yer belirteci
another place
başka bir yere
camping place
Kamp yeri
change place
yer değiştirmek
dark place
zindan
dirty place
çöplük
feel out of place
garipsemek
feel out of place
(deyim) yabancı hissetmek
find place
yer bulmak
foreign place
hariç
foreign place
gurbet eli
happen to pass (a place)
yolu düşmek
hot place
sıcak yer
i need a place to crash
uyumak için bir yere ihtiyacım var
in that place
orada
in this place
buraya
landing place
(Havacılık) aerodrom
last place
(Bilgisayar) sonuncu
meeting place
toplanma yeri
network place
(Bilgisayar) ağ bağlantısı
occupy a place
yer kaplamak
occupy a place
yer işgal etmek
occupy a place
yer tutmak
pending place of action
(Kanun) davanın görülme yeri
place
bölge
place
sipariş vermek
place
küçük sokak
place
konum

Bana ne yapacağımı söylemek onun konumu değil. - It's not his place to tell me what to do.

place
bırakmak
place
tanımak
place
yerleştirme

Arşivlerimizin sistematik bir sınıflandırmasını yerleştirmek büyük bir zaman tasarrufu olabilir. - Putting in place a systematic classification of our archives could be a great time saver.

Bana yeterince uzun bir manivela ve onu yerleştirmek için bir dayanak verin ve dünyayı kımıldatacağım. - Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the world.

place
konuma getirmek
place
alan

Doğru bir yol bulmadıkça bu alanda asla ileri gitmeyeceksin. - You'll never get ahead in this place unless you go through the proper channels.

Kamusal alanda sigara içme. - Do not smoke in public places.

place
küçük meydan
place
çıkarmak

Beni bu yerden çıkarmak zorundasın. - You've got to get me out of this place.

place
kent

Yeni park, kentin en çok ihmal edilen yerlerinden birine dönüştü. - The new park turned into one of the most neglected places in the city.

Yemek yemek için kentteki en iyi yerlerden biri. - This is one of the best places to eat in town.

place
anımsamak
place
oturacak yer
place
atamak
place
meydan

Kaza ne zaman meydana geldi? - When did the accident take place?

Burası olayın meydana geldiği yer. - This is the place where the incident took place.

place
yan

Tom arabasını yanlış yere park ettiği için ceza ödemek zorunda kaldı. - Tom had to pay a fine because he parked in the wrong place.

Yanlış zamanda, yanlış yerde. - The wrong time, the wrong place.

place
vermek (para)
place a call
(Bilgisayar) çağrı yap
place a call
(Bilgisayar) ara
place at
(Bilgisayar) yerleştirme yeri
place at
(Bilgisayar) yerleşim
place call
(Bilgisayar) ara
place holder
(Bilgisayar) kalınan yer imi
place name
(Bilgisayar) yer adı
place on
kondurmak
place order
sipariş vermek
place to crash
uyumak için yer
public place
(Turizm) umuma açık yer
put somebody in his place
haddini bildirmek
reserve a place
yer tutmak
seed breeding place
(Askeri) tohum ıslah yeri
seize a place
yer kapmak
set a place in order
bir yeri derleyip toplamak
set a place in order
bir yeri düzene sokmak
summer place
sayfiye
sweep a place
ortalığı süpürmek
take place
cereyan etmek
take place
olay (bir yerde) geçmek
take somebody's place
yerine geçmek
take someone's place
birinin yerini işgal etmek
take someone's place
yerini doldurmak (birinin)
take something's place
bir şeyin yerini işgal etmek
taken place
meydana gelen
taking place
vaki
taking place
husul
there's no place like home
(Konuşma Dili) ev gibisi yoktur
third place
(Bilgisayar) üçüncü
this place
buraya
this place
bura
this place
şurası
to be out of place
abes kaçmak
votive place
adaklık
working place
iş yeri
place
{i} statü
place
{i} mahal

Tom'u benim mahallemde Boston'a gönderdim. - I sent Tom to Boston in my place.

Bu mahalle, bir aileyi geçindirmek için iyi bir yerdir. - This neighborhood is a good place to raise a family.

place
{f} ısmarlamak
place
mevzi
already in place
varolan
at that place
orada
at this place
burada
birth of place
doğum yeri
burying place
mezarlık
change place
yer değiştir

Keşke Tom'la yer değiştirebilsem ama değiştiremiyorum. - I wish I could change places with Tom, but I can't.

decimal place
onda hanesi
decimal place
ondalık basamak
dumping place
atık yeri
dumping place
boşaltma yeri
dwelling place
ev
dwelling place
konut
every place
her yerde
fall into place
yere düş
fallen into place
yere düş
fell into place
yere düş
gathering place
toplantı yeri
give place to
meydan vermek
give place to
yer vermek
hiding place
saklanacak yer
imaginary place
hayali yer
in place
yerinde

Zaten her şey yerinde. - Everything is in place already.

Mary'nin saçının her buklesi yerindeydi. - Every lock of Mary's hair was in place.

in place
uygun
in place of
ivazına
in the first place
her şeyden önce
inhabited place
mesk-n mahal
landing place
iskele
market place
pazar yeri
market place
pazaryeri
meeting place
toplantı yeri
meeting place
uğrak
meeting place
randevu yeri
out of place
uygunsuz

Tom bir şeyin uygunsuz olduğunu fark etti. - Tom's noticed something was out of place.

Bu büyük kanepe küçük bir odada uygunsuz olurdu. - This large sofa would be out of place in a small room.

out of place
yersiz

Onun tenkitleri yersizdi. - His criticisms were out of place.

place
tam olarak hatırlamak
place
mevki
place
{i} 1. yer, konum, mevki: Put it back in its place. Onu yerine koy. This is a beautiful place. Burası güzel bir yer. All the places in this row
place
önem vermek
place
saymak
place
yapılması gereken şey
place
(pul) yatırmak
place
memuriyet
place
(yarış/kuyruk/vb.'de) sıra
place
görmek

Ne tür yerleri görmek istiyorsun? - What kind of places would you like to see?

Görmek istediğimiz bir sürü başka yerlerimiz var. - We have a lot of other places we want to see.

place
{f} yerleştir

Doktor, hastanın göğsüne bir steteskop yerleştirdi. - The doctor placed a stethoscope on the patient's chest.

Tavayı fırına yerleştir. - Place the pan in the oven.

place
görev

Şu an için yeni görevinize katlanmalısın. Sana bugünlerden birinde daha iyi bir yer bulacağım. - You must put up with your new post for the present. I'll find you a better place one of these days.

place
(sipariş) vermek
place a bet
bahse girmek
place an order
sipariş ver

20 kişiden fazla sipariş verirsek, fiyatta indirim yapıyor musunuz? - If we place an order for more than 20 units, would you reduce the price?

place an order
sipariş vermek
place in a fund
fona koy
place into
konumuna getir
place into check
hesaba koy
place into quarantine
karantinaya al
place of
yeri
place of use
kullanım yeri
place of worship
ibadet yeri
place setting
yer ayarlaması
place value
basamak değeri
pride of place
konumun üstünlüğü
stay in place
yerinde kal
stopping place
durak
stopping place
iskele
take place
meydana gel

Kaza ne zaman meydana geldi? - When did the accident take place?

take place
olmak
take the place of
birinin yerine geçmek
taken place
meydana gel
to another place
başka bir yere
to any place
herhangibir yere
to no place
hiçbir yere
to that place
o yere

Biz o yere hiç gitmedik. - We've never been to that place.

Hiçbir terbiyeli insan o yere gitmez. - No decent people go to that place.

to this place
buraya

O ne zaman buraya gelse, aynı yemeği sipariş eder. - Whenever he comes to this place, he orders the same dish.

took place
meydana gel

Bu sabah bir trafik kazası meydana geldi. - A traffic accident took place this morning.

Burası olayın meydana geldiği yer. - This is the place where the incident took place.

towards that place
oraya doğru
towards this place
buraya doğru
place
{i}

Erkek kardeşim iyi bir işyapandır. O sadece yanlış zamanda yanlış yerdeydi. - My brother is a well doer. He was just at the wrong place at the wrong time.

Bu oldukça işlek bir yer gibi görünüyor. - This seems to be a pretty busy place.

place
{f} yazdırmak [tel.]
place
{i} makam

Tom benim makamımdaki toplantıya katılacak. - Tom is going to attend the meeting in my place.

place
vazife
place
para yatırmak
fire place
Şömine, yangın yeri
historical place
tarihi yer
in some place
bir yerde
it's not my place to say
Üstüme vazife değil
leave a place a shambles
(in) bir yeri darmadağınık bir halde bırakmak
meeting place
buluşma yeri

Bir dahaki sefere bir buluşma yeri kararlaştıracağız. - Next time we'll agree on a meeting place.

place
yerleştir(mek)
place of lodging (billet)
(Kütük konaklama yeri)
put somebody in his place
Birisine haddini bildirmek
something out of its place in time
zamanla yerini bir şey dışarı
to put place on top of each other
birbiri üstüne yere koymak
from place to place
yöreden yöreye
İngilizce - İngilizce

(place) teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

abiding-place
The place where one abides; a permanent dwelling-place; hence, a place of rest; a resting-place
all over the place
Inconsistent; lacking a clear pattern; with a large amount of variation

I asked each person in turn, and their answers were all over the place.

all over the place
In multiple directions, sometimes in a random or near random pattern

I poured a big glass of milk but then it spilled all over the place.

all over the place
Lacking a clear pattern; with a large amount of variation

I asked each person in turn, and their answers were all over the place.

all over the place
Covering a location thoroughly or completely

When the house caught on fire the firemen came and sprayed water all over the place.

all over the place
At multiple locations in the vicinity

The cart fell over and there were apples all over the place.

all over the place
Thoroughly; completely

I took a big piece of paper and then just painted flowers all over the place.''.

between a rock and a hard place
Having the choice between two unpleasant or distasteful options; in a predicament or quandary

If Washington Mutual needs to raise capital quickly, it will very likely find itself between a rock and a hard place, because credit markets have all but closed their doors to troubled banks.

decimal place
A digit to the right of the decimal point in a decimal
first place
The winning rank or position in a race or contest
first-place
Alternative spelling of first place. :
give place
to yield

neither give place to the Devil - Ephesians 4:27.

give place
to be substituted by something
hiding place
a place where something or someone may be safely hidden
in place
In an original position
in place
Without changing position

They ran in place with full packs for an hour.

in place
Established; in operation
in place
Used as a location adverb for a figurative location

New procedures were put in place.

in place
Into position; into place

The girders were carefully set in place.

in place
In a proper position
in place of
Instead of
in the first place
To begin with; earlier; first; at the start

In the first place, let's get the basics settled.

in the wrong place at the wrong time
At a location where something bad is about to happen at just the time of its occurrence
in the wrong place at the wrong time
Describing actions or activities that the speaker considers inappropriate, misdirected, or unlikely to yield good results
mise en place
The preparations to cook, having the ingredients ready, such as cuts of meat, relishes, sauces, par-cooked items, spices, freshly chopped vegetables, and other components that are required for the menu and recipes ingredients measured out, washed, chopped and placed in individual bowls; and equipment such as spatulas and blenders prepared, and oven preheated
mise en place
The preparation and layouts that are set up and used by line cooks at their stations in a commercial or restaurant kitchen
out of place
Not in the proper situation or arrangement, or inappropriate for the circumstances

Amongst all those horsey people I felt quite out of place.

pick and place
Of or pertaining to a robot whose main purpose is to pick up objects and place them somewhere else

Many assembly lines use pick and place robots to do repetitive tasks such as placing small components onto circuit boards..

place
A role or purpose; a station

It is really not my place to say what is right and wrong in this case.

place
Somewhere for a person to sit

We asked the restaurant to give us a table with three places.

place
A group of houses

They live in Westminster Place.

place
Numerically, the column counting a certain quantity

the hundreds place.

place
To put (an object or person) in a specific location
place
A house or home

Do you want to come over to my place later?.

place
To arrange for or to make (a bet)
place
To achieve (a certain position, often followed by an ordinal) as in a horse race
place
To sing (a note) with the correct pitch
place
To earn a given spot in a competition
place
A location or position
place
An open space, courtyard, market square
place
To remember where and when (an object or person) has been previously encountered

I've seen him before, but I can't quite place where.

place
The position as a member of a sports team

He lost his place in the national team.

place
A frame of mind

I'm in a strange place at the moment.

place
The position of a contestant in a competition

We thought we would win but only ended up in fourth place.

place
To recruit or match an appropriate person for a job

They phoned hoping to place her in the management team.

place
A region of a land

He is going back to his native place on vacation.

place an order
To order something; to submit an order for a product
place card
A card set down at a table to inform a guest where they are to sit
place cards
plural form of place card
place in the sun
A favorable position
place in the sun
Recognition, fame
place kick
A kick in which the ball is placed, at rest, on the ground or on a small tee
place mat
A protective table mat, usually heat-resistant, for a single setting of plates and dishes
place names
plural form of place name
place of articulation
The point of contact, where an obstruction occurs in the vocal tract between an active (moving) articulator (typically some part of the tongue) and a passive (stationary) articulator (typically some part of the roof of the mouth)
place of decimals
A decimal place
place on a pedestal
To glorify or idealize
place word
locative word
place-kick
To kick the ball from a stationary position, especially as a means of scoring extra points
place-name
Alternative spelling of place name
polling place
A place where voters cast their ballots in elections
preposition of place
Preposition indicating localisation of object, eg. on the field or in the field
pride of place
the metaphorical position held by something considered most important

Was by a mousing owl hawk'd at and kill'd.

put in place
To pass

Constitution and electoral law were finally put in place two months ago amidst opposition.

put in place
To allocate

Means for modernization were put in place.

put in place
To set up

He doesn't know what puppet government to put in place.

put somebody in his place
To bring somebody down; to humble or insult

His quips at the party aimed to put the CEO in his place.

resting-place
A place where one rests or may rest
sticking-place
The point at which a process or thing, especially a state of mind or emotion, reaches its greatest strength and remains steadfast; sticking point

Old men, who heard it, will still tell you how the reverberating voice made all hearts swell, in that moment; and braced them to the sticking-place.

take place
To happen, to occur
taken place
Past participle of take place
takes place
Third-person singular simple present indicative form of take place
taking place
Present participle of take place
the other place
A euphemism for Hell

According to Christianity, when someone dies, they go to either Heaven or the other place.

took place
Simple past of take place
wrong place at the wrong time
Noun form of in the wrong place at the wrong time
take place
happen, occur
i need a place to crash
i need a place to sleep
place
{n} locality, residence, rank, office, state of being, space in general, room, part, ground
place
{v} to rank, order, fix, establish, put out
Türkçe - İngilizce

(place) teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

gurbet eli foreign place, place far
from one's home or homeland
(place)

    Videolar

    ... This power that you place in a child's hand and you say, the ...
    ... Nonproliferation Treaty, which is a treaty that is in place to stop the spread of these ...

    Günün kelimesi

    strepitant