benefits

listen to the pronunciation of benefits
İngilizce - Türkçe
(Ticaret) personel sosyal yardımları
yararlar

Yararlar maliyetlerden daha ağır basar. - The benefits outweigh the costs.

Onun yararları hakkında yaygara yaptı. - She made a fuss about her benefits.

avantajları
faydası
benefit
menfaat

Bu senin menfaatin için. - This is for your benefit.

benefit
fayda

Bu yasanın yoksullara faydası olacaktır. - This law will benefit the poor.

Bu makale hem askeri harcamaları azaltmanın sakıncalarını hem de faydalarını analiz eder. - This article analyzes both the benefits and the drawbacks of reducing military spending.

benefit
{f} yararlanmak
benefit
yarar

O, benim erkek arkadaşım değil, sadece yararı olan platonik aşk. - He's not my boyfriend, it's just platonic love with benefits!

Bu malzemenin herkes için yararlı olduğunu düşünüyorum. - I think that this material is of benefit to everyone.

benefit
çıkar
benefits package
yararları paketi
benefits of reading
kitap okumanın yararları
benefits of reading
okumanın yararları
benefit
{f} yararı dokunmak
benefit
kâr

Bu planı gerçekleştirmek karşılıklı olarak yararımıza olacaktır. - It will be to our mutual benefit to carry out the plan.

benefit
iyi gelmek
benefit
yaramak
benefit
hak

Onun yararları hakkında yaygara yaptı. - She made a fuss about her benefits.

Tom'u haklı kabul edelim. - Let's give Tom the benefit of the doubt.

benefit
avantaj

Romancılar ve şairler gibi yazarlar bilimin avantajından çok fazla yararlanıyor gibi görünmüyorlar. - Writers such as novelists and poets don't seem to benefit much from the advance of science.

Şirket tüm çalışanları için sağlık bakımı ve hayat sigortası avantajları sağlar. - The company provides health care and life insurance benefits for all of its employees.

benefit
(Hukuk) istifade
benefit
yardım parası
benefit
faydası olmak
benefit
ayrıcalık
benefit
yardım toplama faaliyeti
benefit
kazanç

Haksız kazançların kimseye faydası olmaz. - Ill-gotten gains never benefit anyone.

benefit
fayda göstermek
benefit
fayda görmek
benefit
(Ticaret) imtiyaz yetki
benefit
(Kanun) nefi
benefit
-e yararlı olmak
benefit
(Ticaret) yan ödeme
benefit
ata
benefit
-e yararı dokunmak
benefit
nasiplenmek
benefit
(Ticaret) personel sosyal yardımları
benefit
atiyye
benefit
leh
benefit
yararı olmak
benefit
yarar sağlamak
benefit
(Ticaret) çıkar hak
benefit
(Ticaret) ek ödemeler
benefit
yararına olmak
benefit
yardım (parası)
benefit
yararlı olmak
benefit
yarar görmek
derive personal benefits
kişisel çıkar elde etmek
derive personal benefits
kişisel çıkar sağlamak
economic benefits
(Ticaret) ekonomik yararlar
employee benefits
(Ticaret) personel sosyal hakları
fringe benefits
(Ticaret) sosyal yardım
protect one's benefits
çıkarını korumak
termination benefits
(Ticaret) işten çıkarma tazminatları
benefit
{f} yararlan

Romancılar ve şairler gibi yazarlar bilimin avantajından çok fazla yararlanıyor gibi görünmüyorlar. - Writers such as novelists and poets don't seem to benefit much from the advance of science.

Bundan kim yararlanıyor? - Who benefits from that?

benefit
işsizlik ve sağlık ödeneği
daily benefits
günlük kâr
family benefits
kodak ödenekleri
fringe benefits
işte ek olanaklar
benefit
Maaş harici sağlanan imkân
family benefits
aile ödenekleri
health benefits
sağlık faydaları
interstate benefits
devletlerarası faydaları
manipulation of selective benefits
seçmeli kazançların yönetilmesi
means-tested benefits
demektir-test faydaları
unemployment benefits
işsizlik ödeneği
agricultural benefits
tarımsal yararlar
agricultural benefits
zirai faydalar
benefit
{f} -in yararına olmak, -e yararlı olmak, -e yararı dokunmak; from -den yararlanmak, -den faydalanmak, -den istifade etmek
benefit
{f} yarar sağla

Toplum yeni sanayiden yarar sağlayacaktır. - The community will benefit from the new industry.

Yurt dışında bir gezi size yarar sağlayacaktır. - You will benefit by a trip abroad.

benefit
(Avrupa Birliği) fayda, istifade, kar, menfaat
benefit
çıkar/y
benefit
benefit of clergy eskiden ruhban sınıfına tanınan dokunulmazlık imtiyazı
benefit
menfaat için tertiplenen eğlence veya gösteri
benefit
(Mukavele) fayda, kar, yarar
death benefits
(Ticaret) ölüm yardımı
death benefits
(Ticaret) veraset geliri
dependency benefits
(Askeri) aile yardımı
dependency benefits
(Askeri) AİLE YARDIMI: Silahlı kuvvetlere mensup şahısların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına tahsis edilen bir yardım. Aile yardımı; bir çavuşun veya daha ast rütbede bulunan erat sınıfına mensup bir şahsın ailesi efradına tahsis ettiği para ile hükümetin yardım olarak buna eklediği paranın toplamıdır
dependents benefits
dul ve yetim aylığı
flexible benefits
(Ticaret) esnek avantajlar
fringe benefits
maaş dışında verilen haklar
indirect irrigation benefits
indirek sulama faydalan
look after one's benefits
çıkar gözetmek
look after one's own benefits
çıkarlarını gözetmek
medical benefits
sağlık yardımları
personal benefits
(Askeri) ÖZLÜK HAKLARI
personal service and benefits
(Askeri) ÖZLÜK HİZMETLERİ VE HAKLARI
private benefits
(Ticaret) özel çıkarlar
reap the benefits
(deyim) semeresini görmek
spillover benefits
(Ticaret) taşma yararlar
spillover benefits
(Ticaret) dışsal yararlar
static benefits
(Ticaret) statik yararlar
stemming benefits
yan yararlar
stemming benefits
yan faydalar
survivors’ benefits
dul ve yetim aylığı
together with its benefits
faydalarının yanısıra
widow’s benefits
(Sigorta) dul emekli aylığı
withdrawal of benefits
(Ticaret) kazancın geri alınması
İngilizce - İngilizce
The economic value of a scheme, usually measured in terms of the cost of damages avoided by the scheme, or the valuation of perceived amenity or environmental improvements
A schedule of heath care service coverage that an eligible participant receives under one of a State's health care plans for treatment of illness, injury, or other condition allowed under that State plan
An important part of your compensation package, and part of the salary negotiation process Note that every employer offers a different mix of benefits These benefits may include paid vacations, company holidays, personal days, sick leave, life insurance, medical insurance, retirement and pension plans, tuition assistance, child care, stock options, and more Can be worth anywhere from 20 to 40 percent of your salary Read more
third-person singular of benefit
The specific health care services which a health plan agrees to reimburse for its members Note that a health plan may require its members to meet certain conditions (ex prior authorization, use of specific preferred providers) in order to be eligible for reimbursement Back to Top
In Financial Planner, benefits are the amounts you and/or your family plan to receive from: Social Security - Worker's benefits, survivor's benefits, and dependent's benefits Pension fund benefits Life insurance death benefits
Non-wage compensation provided to employees The National Compensation Survey groups benefits into five categories: Paid leave (vacations, holidays, sick leave); supplementary pay (premium pay for overtime and work on holidays and weekends, shift differentials, nonproduction bonuses); retirement (defined benefit and defined contribution plans); insurance (life insurance, health benefits, short-term disability, and long-term disability insurance) and legally required benefits (Social Security and Medicare, Federal and State unemployment insurance taxes, and workers' compensation)
plural of benefit
The amount payable by the insurance company to a claimant, assignee or beneficiary under each coverage
the positive advantages or outcomes of a project which justify its implementation They may be measurable/tangible or unquantifiable/intangible (see also cost benefit analysis)
The amount payable by the insurance company to a claimant or beneficiary under the coverage of the contract
Medically necessary services and supplies that qualify for settlement under an insurance agreement
Features of a product or service Benefits are what sells the product or services
Compensation consisting of rewards to employees other than base pay and awards, e g , health and life insurance, retirement annuities, pay for time not worked The Core Compensation Plan proposes no changes to the benefits of FAA employees
Money paid by the insurance company to the claimant
The amount payable by the insurance company to a member based upon the specific allowances for coverage in a health insurance plan
The health care services provided under terms of a contract by an MCO or other benefits administrator
Financial reimbursement and other services provided insureds by insurers under the terms of an insurance contract An example would be the benefits listed under a Life or Health Insurance policy or benefits as prescribed by a Workers Compensation law (G)
Change aligned with business needs that is an advantage for the organization expressed in quantifiable terms
These are medical services for which your insurance plan will pay, in full or in part
The money or health services to which an individual is entitled under his/her insurance plan
The monetary amounts payable by the insurance company to a claimant, assignee, or beneficiary under the terms of an insurance policy
The money or services provided by an insurance policy In a health plan, benefits are the health care you get
Funds paid at book or contract value from a stable value fund to participants upon withdrawal from the plan at retirement, termination, death or financial hardship Sometimes the term is used broadly to include investment transfers as well
A good, service, or attribute of a good or service that promotes or enhances the well-being of an individual, an organization, or a natural system
bennies
benefits in kind
plural form of benefit in kind
Benefits Agency
a British government organization which pays money to people who are unemployed, old, or ill
benefits package
A benefits package usually constitutes a company pension, company phone, and possibly a car
benefits package
services an insurer, government agency or health plan offers to a group or individual under the terms of a contract
benefits package
A benefits package may offer child care, life insurance, even legal expenses and can add a considerable worth to your total compensation package Likewise, a non-comprehensive package may drain your take-home pay and reduce your retirement income If you feel a potential employer offers limited benefits, try to negotiate for a larger salary -- or continue your job search
benefits package
The combination of various drugs and therapies which a medical provider covers for its members Examples may include the substitution of higher cost brand-name drugs for equally effective generic equivalents
benefit
To receive a benefit (from). To be a beneficiary
benefit
A performance, etc, given to raise funds for some cause
benefit
An advantage, help or aid from something
benefit
A payment made in accordance with an insurance policy or a public assistance scheme
benefit
To be or to provide a benefit to
friend with benefits
A friend with whom one has a casual sexual relationship

The College Relationship is the hook up that turns into a “a person to hang out with,” more or less, a friend with benefits. This is a person whose company you sincerely enjoy, and you choose to spend extra time both hanging out and hooking up with, but there is no spoken commitment involved.

friends with benefits
plural form of friend with benefits
friendship with benefits
A friendship where the partners engage in sexual activities, but do not consider themselves a couple
friendships with benefits
plural form of friendship with benefits
fringe benefits
plural form of fringe benefit
marginal benefits
plural form of marginal benefit
unemployment benefits
plural form of unemployment benefit
benefit
helpful result
benefit
Natural advantages; endowments; accomplishments
benefit
{v} to do or receive good, profit, favor
benefit
{n} kindness, favor, advantage, profit, use
benefit
To gain advantage; to make improvement; to profit; as, he will benefit by the change
benefit
something that is positive or good A benefit of playing in the park is spending time with friends
benefit
If you benefit from something or if it benefits you, it helps you or improves your life. Both sides have benefited from the talks. a variety of government programs benefiting children. = profit
benefit
If you say that someone is doing something for the benefit of a particular person, you mean that they are doing it for that person. You need people working for the benefit of the community. W3S2 benefited benefiting if you benefit from something or it benefits you, it gives you an advantage, improves your life, or helps you in some way
benefit
Whatever promotes prosperity and personal happiness, or adds value to property; advantage; profit
benefit
The amount of a member's entitlement in the fund, or, in the event of the member's death, to which the other beneficiaries are entitled Other than in cases of death or disablement, most benefits are only payable on termination, and may be subject to preservation
benefit
A benefit is the amount paid by an insurance company to you or your beneficiary when you file a claim Back to Top
benefit
A commuted value, pension, refund or any other entitlement payable to you (or your beneficiary) by the pension plan
benefit
Amount payable by the insurance company to a claimant, assignee, or beneficiary, when the insured suffers a loss covered by the policy
benefit
Amount payable by the insurance company to a claimant, assignee, or beneficiary when the insured suffers a loss
benefit
financial assistance in time of need
benefit
The effectiveness of a safeguard in terms of vulnerability measure If the safeguard is applied by itself, it lowers the danger that the vulnerability poses by the amount specified
benefit
A benefit, or a benefit concert or dinner, is an event that is held in order to raise money for a particular charity or person. I am organising a benefit gig in Bristol to raise these funds. see also fringe benefit, unemployment benefit
benefit
a performance to raise money for a charitable cause financial assistance in time of need be beneficial for; "This will do you good
benefit
If you have the benefit of some information, knowledge, or equipment, you are able to use it so that you can achieve something. Steve didn't have the benefit of a formal college education = advantage
benefit
means a benefit received based on a compensable injury The term includes a medical benefit, income benefit, and a death or burial benefit
benefit
The dollar amount of a member's entitlement in the Fund, including in the event of death and disability, any insured amount or entitlement payable A benefit payment can generally only be made when the member leaves the Fund and in circumstances allowed by Federal Government legislation The money is otherwise subject to preservation
benefit
The amount of a member’s entitlement in the fund to which the estate and/or dependants are entitled
benefit
a performance to raise money for a charitable cause
benefit
An advantage or improvement caused by a therapy or the desired of using outcome a therapy Also, a drug listed in the Schedule of Pharmaceutical Benefits
benefit
{i} advantage, profit; aid; stipend, pension
benefit
The amount payable by an insurance company to a claimant or beneficiary when the insured suffers a loss covered by the policy
benefit
Beneficence; liberality
benefit
be beneficial for; "This will do you good"
benefit
If you give someone the benefit of the doubt, you treat them as if they are telling the truth or as if they have behaved properly, even though you are not sure that this is the case. At first I gave him the benefit of the doubt
benefit
A health care benefit is that part of the cost of your care that is paid out or reimbursed on your behalf by BlueCross BlueShield of Tennessee Your benefit includes actual payments made and the network savings you receive by using network providers Example: If your plan has a $20 copay for an office visit with a network doctor, your benefit is the remaining amount of the doctor's charges for that office visit If you pay a 20 percent coinsurance amount for network providers with your PPO plan, your benefit is the remaining balance Remember: Using out-of-network services reduces your benefits and increases the amount you may have to pay
benefit
To be a benefit (to someone)
benefit
{f} be useful; receive benefit; give benefit; profit, be advantageous
benefit
Dollar amount payable for a covered service after application of deductibles and co-insurance under the health plan which covers the enrollee, subject to all terms and provisions of such plan
benefit
Payments provided for covered services under the terms of the policy The benefits may be paid to the insured, or on his behalf, to others
benefit
derive a benefit from; "She profited from his vast experience"
benefit
An advantage, help or aid
benefit
A term used to indicate an advantage, profit, or gain attained by an individual or organization [GAO] A tangible benefit is one produced by an investment that is immediately obvious and measurable [GAO]
benefit
A favourable result that the buyer receives from the product because of a particular advantage which has the ability to satisfy the buyer’s needs
benefit
generally, any form of payment to which a person may become entitled under the terms of a plan, but often refers specifically to the pension normally provided by the plan formula
benefit
The amount of money paid when an insurance claim is approved Also called the policy benefit
benefit
something that aids or promotes well-being; "for the common good"
benefit
in relation to superannuation, the entitlement to a lump sum, pension or annuity
benefit
something that aids or promotes well-being; "for the common good" a performance to raise money for a charitable cause financial assistance in time of need be beneficial for; "This will do you good
benefit
The benefit of something is the help that you get from it or the advantage that results from it. Each family farms individually and reaps the benefit of its labor I'm a great believer in the benefits of this form of therapy For maximum benefit, use your treatment every day. = advantage, profit
benefit
the entitlement to a lump sum, pension or annuity in relation to superannuation
benefit
A product attribute expressed in terms of what the user gets from the product rather than its physical characteristics or features Benefits are often paired with specific features, but they need not be They are perceived, not necessarily real
benefit
Benefit is money that is given by the government to people who are poor, ill, or unemployed. the removal of benefit from school-leavers
benefit
A theatrical performance, a concert, or the like, the proceeds of which do not go to the lessee of the theater or to the company, but to some individual actor, or to some charitable use
benefit
If something is to your benefit or is of benefit to you, it helps you or improves your life. This could now work to Albania's benefit I hope what I have written will be of benefit to someone else who may feel the same way. = advantage
benefit
To be beneficial to; to do good to; to advantage; to advance in health or prosperity; to be useful to; to profit
benefit
To be a benefit
benefit
Any entitlement due to a stock or shareholder as a result of purchasing or holding securities, including the right to any dividend, rights issue, scrip issue etc, made by the issuer In the case of loaned securities or collateral, benefits are passed back to the lender or borrower (as appropriate), usually by way of a manufactured dividend or the return of equivalent securities or collateral
benefit
An act of kindness; a favor conferred
employee benefits
the provision of direct (salary, bonuses, etc ) indirect (vacation leave, medical and dental plans, etc ) and deferred employee compensation (pensions, etc )
employee benefits
Benefits offered to an employee by an employer and usually paid for at least in part by the employer Life, Health and Critical Illness insurance obtained by an employer on a group basis are examples of employee benefits
employee benefits
Work that involves providing guidance and consultation to agencies, employees, former employees, annuitants, survivors, and eligible family members regarding retirement, insurance, health benefits, and injury compensation
employee benefits
Expenses incurred for vacation pay, sick leave pay, holiday pay, FICA, SUI, FUI, workers' compensation insurance, group health insurance, group life insurance, pension and retirement costs, etc
employee benefits
The direct expenditures, other than salaries, associated with employee compensation In the budget, employee benefits are not distributed by programs or departments These include retirement, social security, medical and dental, worker's compensation, and life insurance benefits
employee benefits
The rewards and services provided to workers in addition to their regular earnings
employee benefits
An indirect form of employee compensation, in addition to wages Some employee benefits are mandated by law These include social security, unemployment, and workers compensation Other employee benefits are sponsored voluntarily by employers It is usual to talk about health-care, life insurance, retirement, or other welfare benefits in this context
employee benefits
  Amounts paid on behalf of employees by the County in addition to their gross salaries   Examples include: group health and life insurance premiums, contributions to Social Security and the Public Employees Retirement System, and payments for Workers' Compensation and Unemployment Insurance programs   The total compensation of an employee includes their gross salary and the cost of Employer contributions to fringe benefits
employee benefits
For budgeting purposes, employee (fringe) benefits are payments by the employer for Social Security, retirement, and group insurance
employee benefits
Benefits paid by the employer (e g , FICA, Worker's Compensation, Withholding Tax, Insurance, etc )
employee benefits
This provides protection to you if you fail to properly administer Employee Benefit Programs and an employees suffers a loss because they did not have coverage they should have had, resulting from your negligence An example would be an employee gets married or has a new dependent and you fail to notify your Health Insurance Company
employee benefits
Like most businesses, you want to provide security for your employees This means making sure your work force has the benefit coverage it needs As am employer, you need a comprehensive benefit package to attract and keep the kind of employees that make your company successful Since you need to keep costs in check, you must find a high-quality, cost effective benefit package Simple day-to-day benefit plan administrative is also critical
employee benefits
Amounts paid by an employer on behalf of employees   These amounts are not included in the gross salary, but are over and above   While not paid directly to employees, they are nevertheless a part of the cost of salaries and benefits   Examples are (1) group health or life insurance payments; (2) contributions to employee retirement plans; (3) district share of O A S D I (Social Security) taxes; (4) worker's compensation payments  
employee benefits
benefits that a worker receives (retirement plan, insurance, etc.)
employee benefits
A general term usually referring to non-cash benefits provided to employees in their course of employment Some programs are extremely elaborate and formal; while others are simple and casual They often include a range of items, which might include Health, Life, Disability, Dental insurance or retirement programs - as well as other attractive features such as paid Vacation and/or Sick leave, transportation allowance, various per diem expenses, et cetera
employee benefits
additional compensation paid to or on behalf of employees, such as premiums for medical, dental, life, and disability insurance; additional benefits include contributions to pension plans, stock purchase plans, and vacations (p 510)
employee benefits
all benefits and services, other than wages for time worked, that employers provide to employees in whole or in part Narrower definitions include only employer-provided benefits for situations involving death, accident, sickness, retirement, or unemployment
fringe benefits
Fringe benefits are employer's costs for social security tax, unemployment tax, workmen's compensation insurance, state disability insurance pension plans, stock purchase plans, union-negotiated benefits, life insurance premiums, and insurance premiums on hospital and medical plans for employees
fringe benefits
employee benefits paid by the employer (e g , FICA; retirement; health, life, and other types of insurance; worker's comp; etc ) SIUC pays fringe benefits for faculty, A/P staff, and civil service staff who are employed at 50% time or more for a period of at least eight months Graduate assistants and student workers are not provided fringe benefits; postdoctoral fellows do receive fringe benefits Fringe benefits constitute part of the direct costs of a project
fringe benefits
Correct at 30 June 2002
fringe benefits
amount paid by the employer for employee benefits such as retirement, health insurance, unemployment insurance, etc ; salary plus fringe benefits equals the total personnel costs
fringe benefits
  Benefits to an employee paid for by the county   Examples include (1) group health, dental and life linsurance plans; (2) contributions to employee PERS retirement and Social Security; (3) workers compensation payments; and (4) unemployment insurance payments
fringe benefits
Opportunities and services offered beyond wages or salary They are not generally taxable to the employee, but may have tax benefits to the employer The employer contribution may be full payment, partial, or merely providing the opportunity for employee involvement Some common fringe benefits may include paid holidays, sick days, paid vacation days, insurance coverage, retirement plans Other less common benefits are company car, expense account, or stock options Fringe benefits are important in attracting and retaining key employees
fringe benefits
Employee benefits paid by the employer (e g , FICA, Worker's Compensation, Withholding Tax, Insurance, etc )
fringe benefits
Non-cash benefits (such as group health insurance, term life insurance, and disability insurance) made available to employees in addition to salary, but are generally not taxable to the employee
fringe benefits
Benefits provided to you by an employer in addition to your salary
fringe benefits
payments in addition to base salary for such things as social security, hospitalization, retirement, etc
fringe benefits
Benefits received by employees from their employer in place of salary or wages such as the use of a car for private purposes
fringe benefits
benefits given to a worker in addition to his salary or wages (services, insurance, vacation, pension plan, etc.)
fringe benefits
– Noncash compensation or other benefits you receive from your employer Back to Top
fringe benefits
Non-cash benefit, often including health insurance, provided to a worker by an employer
fringe benefits
Payroll costs other than wages not paid directly to the employee These include holidays, pensions, insurance, savings plans, etc
fringe benefits
The payments or accruals to others (insurance companies, governments, etc ) on behalf of an employee and payments and accruals direct to an employee arising from something other than a piece of work These payments are transit agency costs over and above labor costs, but still arising from the employment relationship
fringe benefits
Any economic benefit subject to valuation received by an employee as additional compensation
fringe benefits
(p 346) Benefits such as sick-leave pay, vacation pay, pension plans, and health plans that represent additional compensation to employees beyond base wages
fringe benefits
are benefits received by employees from their employer in place of salary or wages such as the use of a car for private purposes
fringe benefits
Compensation or other benefits received by an employee that are not in the form of cash Some fringe benefits (for example, accident and health plans, and group-term life insurance) may be excluded from the employee's gross income and, therefore, are not subject to federal income tax
fringe benefits
*: A valuable service or privilege provided to an employee by an employer in addition to salary, such as medical, dental and life insurance, or a retirement plan
fringe benefits
Non-cash remuneration provided by an employer to an employee Fringe benefits may include the provision of motor vehicles, discounted loans, company shares or health insurance The value of the fringe benefits may be subject to Fringe Benefits Tax, at a rate of 48 5% top
fringe benefits
Non-wage benefits, paid in whole or in part by the employer, which make up an integral part of an employee's entire wage/effort bargain They include: paid leaves; vacation; pension; health & welfare; life insurance; etc
fringe benefits
compensation that is not in the form of direct cash to a worker, such as health insurance, retirement pay, and life insurance
sickness benefits
payments received by a worker as compensation for work missed while ill
social benefits
improvement of social conditions
welfare benefits
financial aid and other assistance provided by government or other agencies to people who are unemployed or in financial need
yield benefits
bring in something useful
benefits

  Türkçe nasıl söylenir

  benıfîts

  Telaffuz

  /ˈbenəfəts/ /ˈbɛnəfɪts/

  Etimoloji

  [ 'be-n&-"fit ] (noun.) 14th century. Middle English, from Anglo-French benfet, from Latin bene factum, from neuter of bene factus, past participle of bene facere.

  Videolar

  ... So you're getting two benefits, intellectual benefits, ...
  ... so there are you know compensate re benefits but actually ...

  Günün kelimesi

  fait accompli