debility

listen to the pronunciation of debility
İngilizce - Türkçe
güçsüzlük
(Tıp) debilite
zayıflık
takatsizlik
{i} halsizlik
{i} dermansızlık
bitkinlik
weakness
{i} kuvvetsizlik
weakness
{i} halsizlik
weakness
{i} cansızlık
weakness
{i} dayanıksızlık
weakness
{i} zayıflık

Zayıflıklarının üstesinden gelmek zor değil. - It isn't hard to overcome your weaknesses.

Onların zayıflıkları nedir? - What are their weaknesses?

weakness
{i} zaaf

İnsan zaafına müsamaha göstermek zorundasın. - You have to allow for human weakness.

weakness
{i} güçsüzlük

Biz inanılmaz bir güçsüzlük durumundaydık. - We were in a state of incredible weakness.

weakness
kofluk
weakness
cılızlık
weakness
(Tıp) Zafıyet
weakness
{i} hasta oluş
weakness
{i} zayıf taraf
Türkçe - Türkçe
İngilizce - İngilizce
{n} weakness, feebleness, faintness, decay
{i} weakness, feebleness; disability
The state of being weak; weakness; feebleness; languor
weakness
weakness of tonicity in functions or organs of the body
Physical weakness
the state of being weak in health or body (especially from old age)
Debility is a weakness of a person's body or mind, especially one caused by an illness. exhaustion or post-viral debility. = infirmity. debilities weakness, especially as the result of illness disability
A planet is weakened when placed in a sign which is unsympathetic to its nature, such as Mercury, an airy planet, when placed in Sagittarius, a fiery sign
dialysis
debil
weak
Türkçe - İngilizce

debility teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

debil
med. feeble, weak, infirm
debility