farthest

listen to the pronunciation of farthest
İngilizce - Türkçe
en uzağa
en uzakta
en ileri
en uzak

Neptün güneşten en uzak gezegendir. - Neptune is the farthest planet from the Sun.

Ay dünyadan en uzak mesafede olduğunda meydana gelen tutulma tipi halkalı güneş tutulmasıdır. Ay sonra güneş diskini tamamen engellemek için çok küçük görünür. - The eclipse type that occurs when the Moon is at its farthest distance from the Earth is an annular eclipse. The Moon then appears too small to completely block out the disk of the Sun.

en uzağa/uzakta
{s} en uç
en ilerde
{s} en uzak. z. en uzakta; en ötede; en ilerde; en uzağa
en ötede
{s} en ötedeki
{s} en uzaktaki
en ileriye
far
uzak

Havaalanı ne kadar uzak? - How far away is the airport?

Bir şey alamayacak kadar çok uzak. - To take something too far.

farthest back
uzak geri
far
ırak

Gözden ırak olan, gönülden ırak olur. - Far from eye far from heart.

far
pek çok
far
çok

Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı. - Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.

Jon, Tom'dan çok daha çekicidir. - Jon is far more attractive than Tom.

far
epeyce
far
fazla

Fırtınanın durması söyle dursun, çok daha fazla yoğunlaştı. - Far from stopping, the storm became much more intense.

Tom'un Mary'den daha fazla deneyimi var. - Tom has far more experience than Mary.

far
(pek) çok
far
{s} öbür
far
daha uzaktaki
far
uzağa

Fred benden nefret ettiğini söyleyecek kadar uzağa gitti. - Fred went so far as to say that he had hated me.

Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim. - Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone.

far
ötedeki
far
bir hayli
far
alıs
far
öte

Onun modernizasyonu beklentilerimin çok ötesindeydi. - Its modernization was far beyond my expectations.

Onlar üç mil öteye yürüdü. - They walked three miles farther.

far
{s} mesafe katetmiş
FAR
(Askeri) Federal Satın Alma Yönetmeliği; Federal Havacılık Yönetmeliği (Federal Acquisition Regulation; Federal Aviation Regulation)
far
uzakta

Tom karısı Mary ile birlikte Boston'dan çok uzakta olmayan bir çiftlikte yaşıyor. - Tom lives on a farm with his wife, Mary, not too far from Boston.

İstasyona ne kadar uzakta? - How far is it to the station?

far
öteki
far
few and far between seyrek
far
Far East Uzak Doğu
far
far and away pek çok
far
daha uzun olan
far
Bana göre değil
far
Ben yapmam
far
-den uzak; uzağa; uzakta: He's never journeyed far from Istanbul. İstanbul'dan uzağa hiç seyahat etmedi. They didn't go far. Uzağa
far
ilerlemiş
far
Allah esirgesin
Türkçe - Türkçe

farthest teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

FAR
(Osmanlı Dönemi) Fr. Otomobil, kamyon gibi nakil vasıtalarının önündeki kuvvetli lâmbalar
far
Kadınların süs için göz kapaklarına sürdükleri çeşitli renkte boya, düzgün: "Uzun ve kıvırcık kirpiklerini göz kapaklarına kadar sürdüğü farla boyadı."- C. Uçuk
far
Taşıtların on bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği "Taksi yaklaşırken farların ışıkları gittikçe güçlenerek, yukarılara doğru tırmandı."- N. Cumali
FÂR
(Osmanlı Dönemi) Fâre, sıçan
far
Kadınların süs için göz kapaklarına sürdükleri çeşitli renkte boya, düzgün
far
Fare
far
Kadınların süs için göz kapaklarına sürdükleri çeşitli renkte boya, düzgün: "Uzun ve kıvırcık kirpiklerini göz kapaklarına kadar sürdüğü farla boyadı."- C. Uçuk
far
Taşıtların ön bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği
far
çamaşır kazanı
far
Taşıtların ön bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği: "Taksi yaklaşırken farların ışıkları gittikçe güçlenerek yukarılara doğru tırmandı."- N. Cumalı
far
Gözkapağına sürülen boya
far
Budak ve ağaç başı
İngilizce - İngilizce
{a} or to the greatest distance, the last
to the greatest degree or extent or most advanced stage (`furthest' is used more often than `farthest' in this abstract sense); "went the furthest of all the children in her education"; "furthest removed from reality"; "she goes farthest in helping us"
Most distant or remote; as, the farthest degree
Most distant in time, space or degree
to the greatest distance in space or time (`farthest' is used more often than `furthest' in this physical sense); "see who could jump the farthest"; "chose the farthest seat from the door"; "he swam the furthest
{s} most distant, most remote
At or to the greatest distance
most distant or remote; "man's farthest goal" to the greatest distance in space or time (`farthest' is used more often than `furthest' in this physical sense); "see who could jump the farthest"; "chose the farthest seat from the door"; "he swam the furthest
Farthest is a superlative form of far. furthest the most distant; the superlative form of 'far'
most distant or remote; "man's farthest goal"
To the greatest degree or extent, or to the most distant point in time or space
(comparatives of `far') most remote in space or time or order; "had traveled to the farthest frontier"; "don't go beyond the farthermost (or furthermost) tree"; "explored the furthest reaches of space"; "the utmost tip of the peninsula"
far
Distant in space, time or degree
far
Remote in space

He went to a far country.

far
Long

It was a far adventure, full of danger.

far
Remote in time
far
Extreme

We are on the far right on this issue.

far
Very much

He was far richer than we'd thought.

far
spelt (type of wheat)
far
To or from a great distance, time, or degree

You have all come far and you will go farther.

far
More remote or longer of two

He moved to the far end of the state. She remained at this end.

far
{a} a great way off, distant
far
{n} a distant place, a litter of pigs
far
{a} afar, from afar
Far
fer
adverb farthest 1
at or to the greatest distance away; the superlative form of 'far'
at the farthest
at the most; no further than here
far
The rules and regulations covering every aspect of aviation
far
Remote in affection or obedience; at a distance, morally or spiritually; t enmity with; alienated
far
The more distant of two; as, the far side (called also off side) of a horse, that is, the right side, or the one opposite to the rider when he mounts
far
a terrorist organization that seeks to overthrow the government dominated by Tutsi and to reinstitute Hutu control; "in 1999 ALIR guerrillas kidnapped and killed eight foreign tourists"
far
Federal Acquisition Regulation
far
Federal Acquisition Regulations These are the primary regulations for use by all Federal Executive agencies in their acquisition of supplies and services with appropriated funds Clauses from the FAR are usually passed on to IU through contracts with the Federal government
far
You can use the expression `as far as I can see' when you are about to state your opinion of a situation, or have just stated it, to indicate that it is your personal opinion. As far as I can see there are only two reasons for such an action
far
emphasis If you say that something is far from a particular thing or far from being the case, you are emphasizing that it is not that particular thing or not at all the case, especially when people expect or assume that it is. It was obvious that much of what they recorded was far from the truth Far from being relaxed, we both felt so uncomfortable we hardly spoke It is still far from clear exactly what the Thais intend to do
far
You can use far to refer to the part of an area or object that is the greatest distance from the centre in a particular direction. For example, the far north of a country is the part of it that is the greatest distance to the north. I wrote the date at the far left of the blackboard
far
Farandole Composer module Can be 16 channels with a maximum of 64 8Bit/16Bit Samples
far
Floor-area ratio, in land-use planning
far
If you say that something only goes so far or can only go so far, you mean that its extent, effect, or influence is limited. Their loyalty only went so far The church can only go so far in secular matters
far
Federal Acquisition Regulations
far
Facility Request in SS7 Also Federal Acquisition Regulations
far
Someone or something that is not far wrong, not far out, or not far off is almost correct or almost accurate. I hadn't been far wrong in my estimate Robertson is not far off her target
far
To a great distance in time from any point; remotely; as, he pushed his researches far into antiquity
far
emphasis You use the expression by far when you are comparing something or someone with others of the same kind, in order to emphasize how great the difference is between them. For example, you can say that something is by far the best or the best by far to indicate that it is definitely the best. By far the most important issue for them is unemployment It was better by far to be clear-headed
far
emphasis You can use the expression `far from it' to emphasize a negative statement that you have just made. Being dyslexic does not mean that one is unintelligent. Far from it
far
emphasis You can use far to mean `very much' when you are comparing two things and emphasizing the difference between them. For example, you can say that something is far better or far worse than something else to indicate that it is very much better or worse. You can also say that something is, for example, far too big to indicate that it is very much too big. Women who eat plenty of fresh vegetables are far less likely to suffer anxiety or depression The police say the response has been far better than expected These trials are simply taking far too long
far
far Far has two comparatives, farther and further, and two superlatives, farthest and furthest. Farther and farthest are used mainly in sense 1., and are dealt with here. Further and furthest are dealt with in separate entries
far
This is a spell Range Spells cast at Far range are cast upon something that is within a hundred paces of the magus
far
to an advanced stage or point; "a young man who will go very far
far
Field Action Request
far
Federal Acquisition Regulations The regulations applied to the federal government's acquisition of services, including health care services (also see FEHBARS)
far
adj/adv [a long way away] jauh
far
Federal Aviation Regulations, Title 14 of the U S Code of Federal Regulations
far
Distant in any direction; not near; remote; mutually separated by a wide space or extent
far
distantly; from afar; considerably; very
far
feelings You can say so far so good to express satisfaction with the way that a situation or activity is progressing, developing, or happening
far
being the animal or vehicle on the right or being on the right side of an animal or vehicle; "the horse on the right is the far horse"; "the right side is the far side of the horse"
far
remote in time; "if we could see far into the future"; "all that happened far in the past"
far
You can describe people with extreme left-wing or right-wing political views as the far left or the far right. Anti-racist campaigners are urging the Government to ban all far-Right groups. = extreme
far
You can use far to talk about the extent or degree to which something happens or is true. How far did the film tell the truth about Barnes Wallis?
far
When there are two things of the same kind in a place, the far one is the one that is a greater distance from you. He had wandered to the far end of the room near
far
If you say that someone won't go far wrong or can't go far wrong with a particular thing or course of action, you mean that it is likely to be successful or satisfactory. If you remember these three golden rules you won't go far wrong
far
In a great proportion; by many degrees; very much; deeply; greatly
far
If you say that something is good as far as it goes or true so far as it goes, you mean that it is good or true only to a limited extent. His plan for tax relief is fine as far as it goes but will not be sufficient to get the economy moving again
far
Federal Aviation Regulation
far
Remote from purpose; contrary to design or wishes; as, far be it from me to justify cruelty
far
Music
far
If you say that someone will go far, you mean that they will be very successful in their career. I was very impressed with the talent of Michael Ball. He will go far
far
If you ask how far a place is, you are asking what distance it is from you or from another place. If you ask how far someone went, you are asking what distance they travelled, or what place they reached. How far is Pawtucket from Providence? How far is it to Malcy? How far can you throw? You can only judge how high something is when you know how far away it is She followed the tracks as far as the road
far
If one place, thing, or person is far away from another, there is a great distance between them. I know a nice little Italian restaurant not far from here They came from as far away as Florida Both of my sisters moved even farther away from home They lay in the cliff top grass with the sea stretching out far below Is it far? near
far
Federal Aviation Regulations
far
being of a considerable distance or length; "a far trek"
far
to an advanced stage or point; "a young man who will go very far"
far
at a great distance in time or space or degree; "we come from a far country"; "far corners of the earth"; "the far future"; "a far journey"; "the far side of the road"; "far from the truth"; "far in the future"
far
Federal Aviation Regulation, aviation rules and regulations enforced by the FAA
far
You can talk about how far a person or action goes to describe the degree to which someone's behaviour or actions are extreme. It's still not clear how far the Russian parliament will go to implement its own plans This time he's gone too far
far
emphasis You use the expression far and away when you are comparing something or someone with others of the same kind, in order to emphasize how great the difference is between them. For example, you can say that something is far and away the best to indicate that it is definitely the best. He's still far and away the best we have. = easily
far
To a great extent or distance of space; widely; as, we are separated far from each other
far
the gross floor area of the building relative to the area of the lot on which it's built Each zoning district classification contains an FAR limit A building can contain floor area equal to the lot area multiplied by the floor area ratio (FAR) of the district in which the lot is located In a zone where the permitted FAR is a maximum of 1 0, a 40,000 sq foot lot (approximately an acre) could have a 40,000 sq ft building Staying within the FAR limit, a developer might build a 4-story building at 10,000 sq ft per floor, or a 2-story building at 20,000 sq ft per floor Height rules permitting, it could also be a 10-story building at 4,000 sq feet per floor If the FAR is 4 0 (the greatest FAR currently permitted in Cambridge), the same lot could hold a 160,000 sq ft building Parking areas, cellar space, floor space in open balconies, elevator or stair-bulkheads, and other non-habitable space within the building do not count as part of the FAR
far
Someone or something that is far gone is in such a bad state or condition that not much can be done to help or improve them. In his last few days the pain seemed to have stopped, but by then he was so far gone that it was no longer any comfort Many of the properties are in a desperate state but none is too far gone to save
far
A young pig, or a litter of pigs
far
Federal Aviation Regulation (United States)
far
nIII: goal; end (of a long process)
far
at or to or from a great distance in space; "he traveled far"; "strayed far from home"; "sat far away from each other"
far
at or to a certain point or degree; "I can only go so far before I have to give up"; "how far can we get with this kind of argument?"
far
A time or event that is far away in the future or the past is a long time from the present or from a particular point in time. hidden conflicts whose roots lie far back in time I can't see any farther than the next six months The first day of term, which seemed so far away at the start of the summer holidays, is looming
far
You say far be it from me to disagree, or far be it from me to criticize, when you are disagreeing or criticizing and you want to appear less hostile. Far be it from me to criticise, but shouldn't their mother take a share of the blame?
far
= Father Farfar or ff = Fathers father
far
Field Alert Report
far
In great part; as, the day is far spent
far
(v ) - be
far
You can talk about how far someone or something gets to describe the progress that they make. Discussions never progressed very far Think of how far we have come in a little time I don't think Mr Cavanagh would get far with that trick
far
as far as I am concerned: see concern a far cry from: see cry in so far as: see insofar as near and far: see near
far
Distant from something; not close or near
far
If people come from far and wide, they come from a large number of places, some of them far away. If things spread far and wide, they spread over a very large area or distance. Volunteers came from far and wide His fame spread far and wide
far
beyond a norm in opinion or actions; "the far right"
far
{s} distant; remote
far
vagueness You can use far in expressions like `as far as I know' and `so far as I remember' to indicate that you are not absolutely sure of the statement you are about to make or have just made, and you may be wrong. It only lasted a couple of years, as far as I know So far as I am aware, no proper investigation has ever been carried out into the subject
far
If you tell or ask someone what has happened so far, you are telling or asking them what has happened up until the present point in a situation or story, and often implying that something different might happen later. It's been quiet so far So far, they have met with no success
far
A conflagration Usage: "If my brother from Jawjuh don't change the all in my pickup truck, that thing's gonna catch far "
far
Widely different in nature or quality; opposite in character
far
father

Like father, like son. - The apple doesn't fall far from the tree.

Like father, like son. - The apple does not fall far from the tree.

far
to a considerable degree; very much; "a far far better thing that I do"; "felt far worse than yesterday"; "eyes far too close together"
Türkçe - İngilizce

farthest teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

far
headlight

Tom turned off the engine, but left the headlights on. - Tom motoru kapattı ama farları açık bıraktı.

She was blinded by the glare of headlights and could not avoid the accident. - O, farların parlamasıyla kör oldu ve kazadan kaçınamadı.

far
knocker
far
light

What is the difference between a lightning bolt and a lightning flash? - Bir yıldırımla bir şimşek arasındaki fark nedir?

We have to consider the problem in the light of cultural differences. - Biz problemi kültürel farklılıklar ışığında düşünmek zorundayız.

far
spotlight
far
auto. headlight
far
headlamp
far
lamp
far
eyeshadow
far
head lamp
far
headlight; eye shadow
farthest