horizontal

listen to the pronunciation of horizontal
İngilizce - Türkçe
yatay

X ekseni yatay eksendir ve Y ekseni dikey eksendir. - The X-axis is the horizontal axis and the Y-axis is the vertical axis.

Üstel fonksiyonun yatay asimptotu vardır. - The exponential function has a horizontal asymptote.

(Tıp) horizontal
(Tıp) horızontal
(Bilgisayar) yatay yerleştir
yatık
düz
ufkî
{i} yatay düzlem/çizgi
yatay düzlem veya çizgi
{i} yatay düzlem
ufka para!el
{i} yatay çizgi
ufki olarak
(Tıp) Ufki, yatay, horizontal, horizontalis
{s} ufka ait
horizontallyyatay bir şekilde
(İnşaat) enine
horizontal asymptote
(Matematik) yatay kavuşmaz
horizontal bar
yatay kaydırma çubuğu
horizontal base
(Askeri) yatay baz hattı
horizontal beam
aşık
horizontal mobility
(Pisikoloji, Ruhbilim) yatay hareketlilik
horizontal origin
(Bilgisayar) yatay başlangıç
horizontal size
(Teknik,Televizyon) genişlik
horizontal amplifier
yatay amplifikatör
horizontal antenna
yatay anten
horizontal asymptote
yatay asimptot
horizontal blanking
yatay silme
horizontal blanking pulse
yatay silme sinyali
horizontal bombing
yatay bombardıman
horizontal boring machine
yatay delme makinası
horizontal carburettor
yatay karbüratör
horizontal centering control
yatay kaydırma kontrolü
horizontal component
yatay bileşen
horizontal compression
yatay sıkıştırma
horizontal coordinate
yatay koordinat
horizontal cylinder
yatık silindir
horizontal deflection
yatay saptırma
horizontal deflection coil
yatay saptırma bobini
horizontal deflection electrode
yatay saptırma elektrodu
horizontal engine
yatık motor
horizontal error
yatay hata
horizontal feed
yatay ilerletme
horizontal flight
yatay uçuş
horizontal flyback
satırbaşı yapma
horizontal frequency
satır frekansı
horizontal gradient
yatay gradyan
horizontal growing
yatay büyüme
horizontal hold
yatay lineerlik ayarı
horizontal hold control
yatay kontrolü
horizontal line
yatay çizgi
horizontal line
ufki hat
horizontal loading
yatay yükleme
horizontal milling machine
yatay freze makinesi
horizontal output transformer
yatay çıkış transformatörü
horizontal parallax
ufuk paralaksı
horizontal piston
yatık piston
horizontal plane
yatay düzlem
horizontal polarization
yatay polarizasyon
horizontal range
yatay mesafe
horizontal rudder
derinlik dümeni
horizontal scanning
yatay tarama
horizontal scanning generator
yatay tarama jeneratörü
horizontal size
yatay uzunluk
horizontal size
yatay büyüklük
horizontal size control
yatay uzunluk ayarı
horizontal speed
yatay hız
horizontal stabilizer
yatay stabilizer
horizontal surface
yatay yüzey
horizontal sweep
yatay tarama
horizontal synchronizing pulse
yatay senkronizasyon sinyali
horizontal tail
yatay kuyruk
horizontal tail surface
yatay kuyruk yüzeyi
horizontal velocity
yatay hız
horizontal visibility
yatay göruş
horizontal coordinates
yatay koordinatlar
horizontal drop-outs
yatay terk
horizontal format
yatay format
horizontal hold yatay
lineerlik ayarı, yatay dogrusallik ayarı
horizontal mergers
Yatay birleşmeler
horizontal offset
yatay olarak hizalama sayısı
horizontal printer
yatay yazıcı
horizontal pump
yatay pompa
horizontal shaft
yatay şaft
horizontal spats of a chair back
bir sandalyenin arka yatay spats
horizontal action mine
(Askeri) YATAY ETKİLİ MAYIN: Bir satıhta, yer zeminine horizontal hemen hemen paralel patlayıcı etkisi yapacak şekilde yapılmış mayın
horizontal analysis
(Ticaret) yatay çözümleme
horizontal analysis
(Ticaret) mali tabloların yatay analizi
horizontal arm
kapak takviyesi
horizontal axis
yatay mihver
horizontal axis
yatay aks
horizontal bar
barfiks
horizontal base
(Askeri) YATAY BAZ HATTI: Bak. "base line"
horizontal base line system
(Askeri) YATAY BAZ HAKKI USULÜ: Bir baz hattının karşılıklı uçlarındaki iki gözetleme yerinden yapılan kestirme ile hedeflerin veya diğer noktaların yerlerinin tespit edilmesi. Bak. "target area base line"
horizontal binding
Yatay ciltleme
horizontal bombing
(Askeri) YATAY BOMBARDIMAN: Bak. "level flight bombardment"
horizontal boring
(Çevre) yatay sondaj
horizontal boring machine
yatay matkap
horizontal boring machine
yatay delme makinesi
horizontal bracing
yatay takviye
horizontal branch
yatay kollu çatal
horizontal bridging
yatay çelikleme
horizontal cell tile
(İnşaat) yatay delikli tuğla
horizontal center
(Bilgisayar) yatay ortala
horizontal clock system
(Askeri) RÜZGAR GÜLÜ SİSTEMİ: Varsayılan bir saat kadranı üzerindeki rakamlara izafetle rüzgarın istikametini tarif etmekte kullanılan bir sistem. Atış yerinin saat merkezinde ve hedefin 12 üzerinde olduğu kabul edilir. Tam sağdan esen rüzgara "saat 3 rüzgarı", tam soldan esen rüzgara "saat 9 rüzgarı" denir
horizontal control
(Askeri) NİRENGİ ŞEBEKESİ: Yatay bir düzlem üzerinde izdüşümleri alınmış olan ve mevkileri sıhhatli olarak bilinen coğrafi noktalar sistemi. Bunlar harita ve plan yapmakta kullanılır
horizontal control
(Askeri) nirengi şebekesi
horizontal control operator
(Askeri) YATAY PLANCI: Ateş idare merkezinde bulunan ve atış esasları için lüzumlu yatay açı ve mesafeleri işaretleyen ve ölçen bir ateş idare merkezi elemanı. Bak. "vertical control operator"
horizontal couple
yatay kuvvet çifti
horizontal coverage
(Askeri) yatay radar sahası şeması
horizontal coverage diagram
(Askeri) YATAY RADAR SAHASI ŞEMASI: Civar arazi arızaları ve diğer eşya kapatma etkisinin, yatay radar taramada sebep olduğu tahditleri, polar koordinatlı kağıt üzerinde grafik olarak gösterme. Bak. "coverage diagram"
horizontal curves
yatay eğriler
horizontal décalage
(Pisikoloji, Ruhbilim) yatay dekalaj
horizontal departure
yatay ayrılma
horizontal diffusion
(Askeri) yatay yayınım
horizontal direction
yatay istikamet
horizontal eddy
(Askeri) yatay anafor
horizontal engine
silindirleri yatay motor
horizontal error
(Askeri) YATAY HATA: Bir silahta, çok defa aşmaması beklenebilecek mesafe, yön veya yarı çap hatası. Hedefe, dikeye yakın bir yaklaşma yapan silahların yatay hatası, dairesel ihtimali hata olarak; eliptik dağılma şekli meydana getiren silahların yatay hatası ile ihtimali hata olarak ifade edilir. Bak. "circular error probable", "delivery error", "deviation", "dispersion error"
horizontal exit
yatay çıkış
horizontal expansion
(Ticaret) yatay büyüme
horizontal extent
yatap uzanım
horizontal fire
(Askeri) YATAY ATIŞ: Bak. "terrestrial fire"
horizontal fire
(Askeri) yatay atış
horizontal flow
yatay akım
horizontal flue
yatay çekiş
horizontal force
yatay kuvvet
horizontal frame saw
yatay katrak
horizontal frequency
(Teknik,Televizyon) saniyede satır
horizontal frequency
(Teknik,Televizyon) çizgi frekansı
horizontal grate
yatay ızgara
horizontal grid
(Bilgisayar) yatay kılavuz çizgisi
horizontal grid
(Bilgisayar) yatay kılavuz
horizontal gridlines
(Bilgisayar) yatay kılavuz çizgileri
horizontal group
(Pisikoloji, Ruhbilim) yatay grup
horizontal hold
(Televizyon) yatay lineerlik ayan
horizontal hold
(Teknik,Televizyon) yatay doğrusallık ayarı
horizontal image
(Sinema) yatay görüntü
horizontal in
(Bilgisayar) yatay içeri
horizontal joint
yatay delikli tikıztoyum
horizontal joint
yatay derz
horizontal list
(Bilgisayar) yatay liste
horizontal loading
(Askeri) YATAY YÜKLEME: Yükün, bir geminin birden çok ambarına veya bir konvoyun birden çok gemisine istiflenmesi
horizontal logic
(Politika, Siyaset) yanal mantık
horizontal logic
(Politika, Siyaset) yatay mantık
horizontal merge
Yatay birleştirme
horizontal merger
(Ticaret) yatay birlik
horizontal mixer
yatay karıştırıcı
horizontal mixing
(Askeri) yatay yönde karışım
horizontal movement
yatay hareket
horizontal only
(Bilgisayar) salt yatay
horizontal orifice
yatay orifis
horizontal out
(Bilgisayar) yatay dışarı
horizontal panel
yatay duvar panosu
horizontal parallax
(Astronomi) gözerimi ıraklık açısı
horizontal parallax correction
(Askeri) YATAY TOPLAMA AÇI DÜZELTMESİ: Bak. "angle of convergence"
horizontal pipe
yatay boru
horizontal projection
yatay izdüşüm
horizontal range
(Askeri) YATAY MESAFE: Bir silah ile, bu silaha nazaran aynı seviyede bulunan bir nokta arasındaki mesafe
horizontal relation
(Politika, Siyaset) yatay ilişki
horizontal resize
(Bilgisayar) yatay boyutlandırma
horizontal resolution
yatay çözünürlük
horizontal right arrow
Yatay sağ ok
horizontal roller
(Askeri) yatay silindir
horizontal scroll
Yatay kaydırma
horizontal scroll bar
Yatay kaydırma çubuğu
horizontal scrolling
Yatay kaydırma
horizontal section
yatay kesit
horizontal seismograph
yatay sismograf
horizontal shaft
yatay mil
horizontal shaft
yatay dingil
horizontal shear
yatay makaslama
horizontal shore
yatay payanda
horizontal shore
yatay destek
horizontal situation display
(Askeri) YATAY DURUM TEŞHİRİ: Seyrüsefer bilgilerin hafızalanmış görev bilgilerinin ve işlem verilerinin elektronik olarak hazırlanıp teşhir edilmesi. Radar bilgileri ve televizyon resimleri de bindirme veya ayrı görüntü olarak teşhir edilebilir. Bak. "head-up display"
horizontal situation indicator
(Askeri) YATAY DURUM GÖSTERGESİ: Seyrüseferin mesafe ve istikamet açısı manyetik yönü, takip/rota ve takip rota sapmasını gösteren bir alet
horizontal split
Yatay bölme
horizontal spread
(Ticaret) yatay fark
horizontal stabilizer
(Askeri) yatay irtifa dümeni
horizontal state aid
(Politika, Siyaset) yatay devlet yardımı
horizontal stem
(Botanik, Bitkibilim) yatay sap
horizontal stiffness
yatay rijitlik
horizontal sweep
yatay süpürme
horizontal swelling
yanal genleşme
horizontal swelling
yanal şişme
horizontal tank
yatay tank
horizontal tank
yatay depo
horizontal taping
(Askeri) ŞERİT METRE İLE YATAY ÖLÇME: Şerit metreyi yatay bir vaziyette tutmak suretiyle, iki nokta arasındaki mesafenin ölçülmesi. Bak. "taping"
horizontal taping
(Askeri) şerit metre ile yatay ölçme
horizontal ules
(Bilgisayar) yatay kurallar
horizontal volute spring suspension
(Askeri) YATAY VOLÜT ASKI DONANIMI: Bak. "suspension" ve "volute spring"
horizontal vortex
(Askeri) yatay girdap
horizontal wave force
(Askeri) yatay dalga kuvveti
horizontal welding
yatay kaynak
horizontal window
yatay pencere
flip horizontal
(Bilgisayar) yatay ters çevir
horizontally
yatay olarak
horizontally
(Bilgisayar) yatay
acceleration of horizontal motion
yatay hareket ivmesi
acceleration of horizontal motion
yatay hareketin ivmelenmesi
burning in horizontal position
yatay durumda yanma
dark horizontal
(Bilgisayar) koyu yatay
decrease horizontal space
(Bilgisayar) yatay aralığı azalt
horizontally
yatay bir şekilde
outer horizontal surface
(Askeri) dış yatay yüzey
points of horizontal spacing
yatay aralama noktaları
random bars horizontal
(Bilgisayar) rastgele yatay çubuklar
split horizontal out
(Bilgisayar) dışa yatay kapama
submerged horizontal plate
(Askeri) batık yatay levha
İngilizce - İngilizce
A horizontal component of a structure
perpendicular to the vertical; parallel to the plane of the horizon; level, flat
Pertaining to the horizon
{a} near or parallel to the horizon
Plane parallel to the horizon when a person stands upright
tangent to the geoid or parallel to a plane that is tangent to the geoid
cable that runs from a device to the communications closet
Side-to-side, or stretched out flat like the horizon (opposite of vertical)
something that is oriented horizontally parallel to or in the plane of the horizon or a base line; "a horizontal surface
In a spherical coordinate system for the earth, a direction perpendicular to the radial or vertical direction, tangential to a spherical surface about the center of the earth
A horizontal is a line or structure that is horizontal. The undulating planes of the countryside provide relief from the hard horizontals and verticals of the urban scene. flat and level
from left to right -- " prefer to use the following (horizontal) notation: " (84)
Positioned in a left-to-right orientation Parallel to the horizon
Pertaining to, or near, the horizon
Refers to front to back movement of the pantograph on the machine
Horizontal means lying down or flat, like a floor This is the opposite of vertical A horizontal line and a vertical line are perpendicular
side to side
Bar Charts use bars which extend from left to right horizontally to illustrate the value of each bar These charts are typically used to compare the values from different segments relative to each other
Something that is horizontal is flat and level with the ground, rather than at an angle to it. The board consists of vertical and horizontal lines Horizontal is also a noun. Do not raise your left arm above the horizontal. + horizontally hori·zon·tal·ly The wind was cold and drove the snow at him almost horizontally
Measured or contained in a plane of the horizon; as, horizontal distance
parallel to the horizon, flat, level The water level was not horizontal when the cup was accelerated
{s} parallel to the horizon, flat, level
(same as "transverse" and "axial")
Parallel to the horizon; on a level; as, a horizontalline or surface
Parallel to the horizon Usually refers to the hardware orientation or mounting designation
parallel to or in the plane of the horizon or a base line; "a horizontal surface"
something that is oriented horizontally
refers to the melodic aspect of music, the succession of notes one after the other in time, which is expressed horizontally in standard musical notation
Parallel to the plane of the horizon; level, flat
{i} something which is parallel to level ground
hor
horizontal bar
A gymnastics event using the horizontal bar
horizontal bar
The dash symbol (―) (used to introduce quoted text)
horizontal bar
A horizontally-aligned bar used in gymnastics, upon which acts of swinging are performed
horizontal bars
plural form of horizontal bar
horizontal dancing
Sexual intercourse
horizontal gene transfer
The transfer of genetic material from one organism to another one that is not its offspring; especially common among bacteria
horizontal integration
The integrating of identical stages in the production or marketing process under the ownership or control of a single management organization
horizontal jogging
sexual intercourse

His sports were team games like football and basketball, not to mention horizontal jogging.

horizontal mambo
Sexual intercourse

She says Peters continually harassed her, touching her breasts and buttocks, tried to push her onto a bed when he was naked, tried to kiss her breasts and offered her money for the horizontal mambo.

horizontal market
A market that encompasses a wide variety of industries

The market for wordprocessors is a horizontal market.

horizontal polka
sexual intercourse
horizontal run
A cable run installed inside a building wall
horizontal directional drilling
Directional boring, commonly called horizontal directional drilling or HDD, is a steerable trenchless method of installing underground pipes, conduits and cables in a shallow arc along a prescribed bore path by using a surface launched drilling rig, with minimal impact on the surrounding area. Directional boring is used when trenching or excavating is not practical. Directional boring minimizes environmental disruption. It is suitable for a variety of soil conditions and jobs including road, landscape and river crossings. Installation lengths up to 6,500’ (2,000m) have been completed, and diameters up to 48” (1,200mm) have been installed in shorter runs. Pipes can be made of materials such as PVC, polyethylene, Ductile iron, and steel if the pipes can be pulled through the drilled hole
horizontal analysis
analysis of the same variables over an extended period of time
horizontal bar
gymnastic apparatus consisting of a bar supported in a horizontal position by uprights at both ends
horizontal bar
A gymnastics apparatus consisting of a single bar mounted approximately eight feet above the ground and used for swinging maneuvers. Also called high bar. Event in men's gymnastics competition in which a steel bar fixed about 8 ft (2.4 m) above the floor is used for swinging exercises. Competitors generally wear hand protectors and perform routines that last 15-30 seconds. Exercises include the giant swing and various vaults (such as the straddle vault). It has been an Olympic event since the first modern Olympic Games in 1896
horizontal bar
elevated bar attached to two upright posts on which gymnastic exercises are performed
horizontal curve
a curve in the plan location defining the alignment
horizontal equity
principle that people of a similar economic status should be taxed equally (Economics)
horizontal format
(Ticaret) A planning or schedule report that consolidates individual data into time groups, or buckets that are usually presented horizontally across the page. Enables easier review when the individual detail is not required for decision-making
horizontal frequency
number of horizontal lines which a particular screen can display in one second
horizontal integration
absorption into a single firm of several firms involved in the same level of production and sharing resources at that level
horizontal integration
integrative of companies that have similar ranges of activity in production and marketing
horizontal merger
merger in which two companies working in the same field join together into one firm (Economics)
horizontal parallax
the maximum parallax observed when the celestial body is at the horizon
horizontal position
flat state, level position, prone position, supine state
horizontal row
line parallel to the horizon, horizontal rank or tier
horizontal section
a mechanical drawing of an object as if made by a plane cutting through it horizontally
horizontal stabilizer
the horizontal airfoil of an aircraft's tail assembly that is fixed and to which the elevator is hinged
horizontal surface
a flat surface at right angles to a plumb line; "park the car on the level
horizontal surface
a flat surface at right angles to a plumb line; "park the car on the level"
horizontal tail
the horizontal stabilizer and elevator in the tail assembly of an aircraft
horizontally
{a} in a horizontal direction
Horizontally
barwise
horizontally
In a horizontal direction or position; on a level; as, moving horizontally
horizontally
in a horizontal direction; "a gallery quite often is added to make use of space vertically as well as horizontally
horizontally
In a horizontal direction or position
horizontally
in a horizontal direction; "a gallery quite often is added to make use of space vertically as well as horizontally"
horizontally
in a horizontal position
Türkçe - İngilizce
(Tıp) horizontal
horizontal düzlem
(Tıp) horizontal plane
horizontal