shape

listen to the pronunciation of shape
İngilizce - Türkçe
{f} şekillendirmek
biçim vermek
{f} şekil vermek
şekil

Bazı önemli geometrik şekiller üçgen, kare, dikdörtgen, daire, paralelkenar ve ikizkenar yamuktur. - Some important geometric shapes are the triangle, the square, the rectangle, the circle, the parallelogram and the trapezium.

Kedilerin şekil değiştirebildikleri söylenilmektedir. - It is said that cats can change shape.

form

Formda olmak çaba gerektirir. - Being in good shape takes effort.

Tom nasıl formda kalacağını gerçekten biliyor. - Tom really knows how to stay in shape.

biçim

Bir kutunun biçimi genellikle karedir. - The shape of a box is usually square.

İşler biçimlenmeye başlıyor. - Things are starting to take shape.

{i} dış görünüş
hayalet

Gecenin ortasında uyandım ve yatağımda garip, korkunç bir hayalet gördüm. - I woke up in the middle of the night and saw a strange, scary shape on my bed.

{f} biçimlendirmek
{f} şekil ver

Müzik öfkeye ses, eğlenceye şekil verir. - Music gives sound to fury, shape to joy.

-e bir şekil vermek
beti
demir profil
(Bilgisayar) şekle sokmak
(Gıda) kalıplamak
bir şekle sokmak
etkilemek
kondisyon
yönlendirmek
gelişmek
kalıp
(Askeri) Avrupa Yüksek Müttefik Kuvvetleri Karargahı (Supreme Headquarters Allied Powers, Europe)
{f} ortaya çıkmak
tertip etmek
{i} endam
{f} şekil almak
yolu
{f} biçim almak
{i} hal: All things considered he's in excellent shape. Her şey göz önünde tutulursa sıhhati çok iyi. That firm's in bad
tanzim etmek
{i} düzgün biçim
{f} şekillenmek
{f} kalıbını almak
{i} model
hayal

Gecenin ortasında uyandım ve yatağımda garip, korkunç bir hayalet gördüm. - I woke up in the middle of the night and saw a strange, scary shape on my bed.

{i} maske
vücuda getirmek
tayf
{f} düzenlemek
{i} durum

Diş etleriniz kötü durumda. - Your gums are in bad shape.

Dünya şimdi olduğu durumda olmasa, kimseye güvenemem. - If the world weren't in the shape it is now, I could trust anyone.

Pekil
{f} şekillendir

Bu kitaplar kültürümüzü tanımlamış ve şekillendirmiştir. - These books have defined and shaped our culture.

Siyasi sistemimiz feodal gelenekler tarafından şekillendirilmişti. - Our political system was shaped by feudal traditions.

kesim
şekle
eşkâl
give shape
şekil vermek
shapeless
biçimsiz
shapeless
şekilsiz

Hayatım karanlık ve şekilsiz bir cehenneme döndü. - My life turned into a dark and shapeless living hell.

shape constancy
(Pisikoloji, Ruhbilim) şekil değişmezliği
shape factor
(Gıda,Teknik) şekil faktörü
shape factor
(Gıda) biçim etkeni
shape from shading
tonlamadan şekil elde etme
shape up
hizaya gelmek
shape up
iş vb iyi gitmek
shape up
biçimlenmek
shape up
biri iyi bir yolda olmak
shape-up
iyi gitmek
Shape up or ship out
Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli
shape accuracy
şeklinde doğruluk
shape machine
şekil makine
shape out
çıkış şekli
shape shift
şekil değişimi
shape shifter
şekil değiştiren
shape definition
şekil tanımı
shape from shading
tonlamadan sekil elde etme
shape function
(Askeri) şekil fonksiyonu
shape into
-den (bir şey) yapmak
shape of the leaf
yaprak biçimi
shape one's destiny
kaderini çizmek
shape one's future
geleceğini şekillendirmek
shape one's future
geleceğine yön vermek
shape operations centre
(Askeri) shape harekat merkezi
shape steel
(Askeri) profil çeliği
shape up
gelişmek
shape up
(biri) iyi bir yolda olmak; (iş v.b.) iyi gitmek: Things are shaping up well. İşler iyi gidiyor
shape up
yolunda gitmek
shape up
(Fiili Deyim ) 1- biçimlenmek , belirmek 2- gelişmek , sonu -e varmak
shell shape
kabuk şekli
in good shape
iyi durumda

Babam operasyonundan beri iyi durumda. - My father has been in good shape since his operation.

O gerçekten iyi durumda. - He's really in good shape.

shaped
şekil verilmiş
shapely
{s} yakışıklı
be in shape for
formda olmak
be in shape for
kondisyonu iyi olmak
be in shape for
-e hazır olmak
change shape
şekil değiştirmek
custom shape
(Bilgisayar) özel şekil
give shape to
şekil vermek
give shape to
şekillendirmek
hollow shape
çukurluk
move shape
(Bilgisayar) şekil taşı
shaped
şekillendirilmiş

Kolu bir ördeğin kafası gibi şekillendirilmiş. - The handle is shaped like a duck's head.

Siyasi sistemimiz feodal gelenekler tarafından şekillendirilmişti. - Our political system was shaped by feudal traditions.

amorphous shape
özelliksiz şekil
angular shape
köşeli şekil
be in good shape
mali yağdayı iyi olmak
be out of shape
formda olmamak
cause to change shape
şeklinin değişmesine neden ol
change in shape
biçim değişmesi
change of shape
şekil değiştirme
change shape
şekil değiştir
concave shape
içbükey şekil
convex shape
dışbükey şekil
curved shape
kavisli şekil
disk shape
dairesel şekil
good shape
iyi şekil
leaf shape
yaprak şekli
lick into shape
adam etmek
polygonal shape
çokgensel şekil
round shape
yuvarlak şekil
shaped
{f} şekil ver
shaped
biçimli

Tom'un evi piramite benzer biçimlidir. - Tom's house is shaped like a pyramid.

shaped
endamlı
shapeless
aybacar
shapely
(kadın vücudu/vb.) biçimli
shapely
güzel
shaping
{i} şekillendirme
steel shape
çelik profili
take shape
biçimlenmek
take shape
şekillenmek
take shape
gerçekleşmek
trace the shape of
taslağını yap
wedge shape
takoz şekli
be out of shape
formunda olmamak
bent out of shape
(deyim) Gereksiz yere endişe taşıyan
bent out of shape
(deyim) Kızgın
body shape
vücut şekli
character shape
karakter şekli
curve shape
eğrisi şekli
diamond shape
elmas şekli
elliptical shape
eliptik şekli
fixed-shape
Sabit/belirli şekil
get in shape
Forma girmek
get s.o./s.t. in shape
(for) birini/bir şeyi hazırlamak
having the shape of a mushroom
bir mantar şeklinde olan
horn shape)
boynuz şekli
in shape
şekillenmeye
in the shape
şeklinde
in the shape of
Şeklin içinde
keep in shape
Formda kalmak
lick sb, sth into shape
adam etmek
near net shape
ürünün ilk üretildiği halinin son şekle çok yakın oluşu
of the newest shape
yeni şekli
particle shape
parçacık biçimi, tane biçimi
rectangular shape
dikdörtgen şeklinde
s-shape
s-şekil
scroll shape
sarmal şekilli
shapelessness
şekilsizlik
shaper
(Mühendislik) vargel
shaping
şekil ver(mek)
snap shape
snap şekli
stay in shape
Formda kalmak

Formda kalmak için ne yaparsın. - What do you do to stay in shape?

Formda kalmak için egzersiz yaparım. - I work out to stay in shape.

structural shape
profil demiri
take shape
(bir şeyin) çizgileri belli olmaya başlamak, biçimlenmeye başlamak
the shape of a horseshoe
Bir at nalı şeklinde
took shape
aldı şekli
wave shape
dalga şekli
weather vane in the shape of a cock
Bir horoz şeklindeki fırıldak
weaving fibers into a tubular shape
bir tüp şekline lifleri dokuma
wedge shape
kama şeklinde
whip into shape
(deyim) Güç kullanarak istenilen şekle veya duruma sokmak
whip s.o./s.t. into shape
k. dili birini/bir şeyi istenilen şekle/duruma getirivermek: İn two weeks he´d whipped his team into shape. İki hafta içinde takımını oynamaya hazır bir duruma getirivermişti
arbitrary shape
(Geometri) gelişi güzel şekil
be bent out of shape
{k} küplere binmek, çıldırmak
be in shape
(for) (-e) hazır olmak; formda olmak, kondisyonu iyi olmak: The players are in shape. Oyuncular formda
be out of shape
şeklini kaybetmiş olmak, kalıpsız olmak
be out of shape
formda olmamak, formdan düşmüş olmak
column shape
(Bilgisayar) sütun biçimi
compact shape
derlitoplu biçim
crescent shape
hilal biçimli
delete shape
(Bilgisayar) şekli sil
diamond shape
elmas şeklinde
diamond shape
paralelkenar
duplicate shape
(Bilgisayar) şekli çoğalt
format shape
(Bilgisayar) şekil biçimlendir
get into shape
formunu kazanmak
give shape to
biçimlendirmek
giving shape
biçimlendirme
grain shape
dane şekli
grain shape factor
tane şekil faktörü
i'd like you to file and shape my nails
tırnaklarımı törpülemenizi ve şekillendirmenizi istiyorum
in any shape or form
hiçbir şekilde
intricate shape
karışık profil
irregular shape
düzensiz biçim
lick into shape
yontmak
lick into shape
biçim vermek
lick into shape
şekil vermek
particle shape
(İnşaat) parça şekli
pointer shape
İmleç Pekli
resize shape
(Bilgisayar) şekli yeniden boyutlandır
rolled shape
haddelenmiş profil
rotate shape
(Bilgisayar) şekil döndür
shaped
{s} şeklinde

Bir kafatası şeklinde bir asteroid, Cadılar Bayramı'nda Dünya'nın yanından geçip gitti. - A skull shaped asteroid flew by the Earth on Halloween.

Dünya bir küre şeklindedir. - The earth is shaped like a sphere.

shaped
şekilli
shaped
shape şekillen/şekil ver
shaped
{s} (like) şeklinde, biçiminde: heart-shaped kalp şeklinde. It's shaped like a pyramid. Şekli piramide benziyor
shapeless
shapelessly şekilsizce
shapeless
{s} biçimsiz, şekilsiz; kalıpsız
shapeless
shapelessness şekilsizlik
shapeless
{s} çirkin
shapeless
{s} göze hoş gelmeyen
shapelessly
çirkin bir şekilde
shapelessness
biçimsizlik
shapely
{s} şekilli
shapely
{s} düzgün

Benim ideal kadınım, düzgün, akıllı ve çok dillidir. - My ideal woman is shapely, intelligent and a polyglot.

shapely
{s} biçimli
shapely
{s} biçimli, biçimi güzel olan
shaper
{i} eğeleme mengenesi
shaper
{i} frezeci
shaper
{i} vargel tezgâhı
shaper
{i} planyacı
shaper
{i} şekil verici
shaping
şekil ver
snap to shape
(Bilgisayar) şekle uydur
structural shape
(İnşaat) strüktürel profil
take shape
biçim almak
take shape
esas şeklini almaya başlamak; esas şeklini almak; (işler) yoluna girmek
take shape
oluşmak
take shape
şekil almak
variation in the shape
biçim değişiklikleri
İngilizce - İngilizce
To give something a shape and definition

The professor never pretended to the academic prerogative of forcing his students into his own channels of reasoning; he entered into and helped shape the discussion but above all he made his men learn to think for themselves and rely upon their own intellectual judgments.

To manouevre something into a certain shape
The status or condition of something

The used bookshop wouldn't offer much due to the poor shape of the book.

The appearance of something, especially its outline

He cut a square shape out of the cake.

Condition of personal health, especially muscular health

We exercise to keep in good physical shape.

To give influence to
A figure with unspecified appearance; especially a geometric figure

What shape shall we use for the cookies? Stars, circles, or diamonds?.

A piece which has been roughly forged nearly to the form it will receive when completely forged or fitted
{v} to form, mold, cast, create, conceive
{n} a form, make, state, external appearance
To image; to conceive; to body forth
If someone or something is in shape, or in good shape, they are in a good state of health or in a good condition. If they are in bad shape, they are in a bad state of health or in a bad condition. He was still in better shape than many young men The trees were in bad shape from dry rot
A free-form, contiguous region of three-space defined as part of a Compound Shape Shapes may be viewed and edited using CESLab Shape Editor windows
a perceptual structure; "the composition presents problems for students of musical form"; "a visual pattern must include not only objects but the spaces between them"
A shape is a space enclosed by an outline, for example a circle, a square, or a triangle. He suggested that the shapes represented a map of Britain and Ireland
Dress for disguise; guise
(n) The internal spatial relationship of vertices and edges that make up a face or the arrangement of faces on an object Examples of characteristics used to describe a face are the number of edges (sides), the angle between edges, and the ordering of edges around the perimeter Shape is independent of overall scale but not of viewpoint
You can use in the shape of to state exactly who or what you are referring to, immediately after referring to them in a general way. The Prime Minister found a surprise ally today in the shape of Jacques Delors, the Commission President
A two-dimensional area that is formed when a line meets or crosses over itself
The rank and extents of an array Shape can be represented by a rank-one array (vector) whose elements are the extents in each dimension
give a shape or form to; "shape the dough"
any spatial attributes (especially as defined by outline); "he could barely make out their shapes through the smoke"
To form or create; especially, to mold or make into a particular form; to give proper form or figure to
When something takes shape, it develops or starts to appear in such a way that it becomes fairly clear what its final form will be. In 1912 women's events were added, and the modern Olympic programme began to take shape. Supreme Headquarters Allied Powers, Europe. Supreme Headquarters Allied Powers Europe the place in Belgium where the Supreme Allied Commander of Europe, one of the military commanders of NATO, is based
Shape is an area that is contained within an implied line or is seen and identified because of colour or value change Shapes have two dimensions, length and width, and can be geometric or free-form Design in painting is basically the planned arrangement of shapes in a work of art
A model; a pattern; a mold
shape or influence; give direction to; "experience often determines ability"; "mold public opinion"
An element of art and design that pertains to an area set off by one or more of the other elements of art and design
To use hands to roll or mould dough into balls, rolls or other forms
Character or construction of a thing as determining its external appearance; outward aspect; make; figure; form; guise; as, the shape of a tree; the shape of the head; an elegant shape
the spatial arrangement of something as distinct from its substance; "geometry is the mathematical science of shape"
Shape refers to form or appearance of a diamond - i e whether the diamond is round, triangular, square, marquise, pear, oval or heart-shaped Step-cut The step cut has rows of facets that resemble the steps of a staircase The emerald cut and the baguette are examples of the step cut
a concrete representation of an otherwise nebulous concept; "a circle was the embodiment of his concept of life"
To adapt to a purpose; to regulate; to adjust; to direct; as, to shape the course of a vessel
(n ) for an array, the rank and extents The shape may be represented by (integer) rank-one array whose elements are the extents in each dimension
Physics: specific spatial demarcation of a system Esotericism: organization and concentration location of the universal substance; local aggregate of physical , astral or mental more or less organized substance
If something is out of shape, it is no longer in its proper or original shape, for example because it has been damaged or wrongly handled. Once most wires are bent out of shape, they don't return to the original position
You can refer to something that you can see as a shape if you cannot see it clearly, or if its outline is the clearest or most striking aspect of it. Lying in bed we often see dark shapes of herons silhouetted against the moon
alternative names for the body of a human being; "Leonardo studied the human body"; "he has a strong physique"; "the spirit is willing but the flesh is weak"
Array objects have an attribute called shape which is necessarily a tuple An array with an empty tuple shape is treated like a scalar (it holds one element)
The shape of something that is planned or organized is its structure and character. The last two weeks have seen a lot of talk about the future shape of Europe
This is the general term for all 3D data that can be displayed in Maya Shapes include curves, surfaces, points, etc
Form of embodiment, as in words; form, as of thought or conception; concrete embodiment or example, as of some quality
the supremem headquarters that advises NATO on military matters and oversees all aspects of the Allied Command Europe
the state of (good) health (especially in the phrases `in condition' or `in shape' or `out of condition' or `out of shape')
emphasis If you say, for example, that you will not accept something in any shape or form, or in any way, shape or form, you are emphasizing that you will not accept it in any circumstances. I don't condone violence in any shape or form
An ordered tuple of integers that defines the length of each axis in a Lattice
thing with two dimensions -- " a shape with infinite length and zero width " (243)
sometimes used as an alternative to form I tend to use the term as an aspect of form, to mean the configuration of an edge or area, how the surface of the three dimensional object appears so shape is something more two dimensional even if actually moving through space
Supreme Headquarters Allied Powers Europe
make something, usually for a specific function; "She molded the riceballs carefully"; "Form cylinders from the dough"; "shape a figure"; "Work the metal into a sword
The quality of a distinct object or body in having an external surface or outline of specific form or contour
{f} design; mold; form; direct; be formed, be molded
To suit; to be adjusted or conformable
The shape of an object, a person, or an area is the appearance of their outside edges or surfaces, for example whether they are round, square, curved, or fat. Each mirror is made to order and can be designed to almost any shape or size. little pens in the shape of baseball bats sofas and chairs of contrasting shapes and colours The buds are conical or pyramidal in shape These bras should be handwashed to help them keep their shape
Diamonds are fashioned into different shapes, such as round brilliant, pear, oval, marquise, emerald cut, heart, and princess cut(square)
The three dimensional image perceived when one considers the entire artifact
That which has form or figure; a figure; an appearance; a being
The spatial contour the body makes such as curved, angular, twisted, straight, symmetrical, or asymmetrical
If you say that something is the shape of things to come, you mean that it is the start of a new trend or development, and in future things will be like this. British Rail says its new Liverpool Street station is the shape of things to come
having a cross section different from merchant bar
If you are out of shape, you are unhealthy and unable to do a lot of physical activity without getting tired. = unfit fit
the spatial arrangement of something as distinct from its substance; "geometry is the mathematical science of shape" any spatial attributes (especially as defined by outline); "he could barely make out their shapes through the smoke" a concrete representation of an otherwise nebulous concept; "a circle was the embodiment of his concept of life" give a shape or form to; "shape the dough" make something, usually for a specific function; "She molded the riceballs carefully"; "Form cylinders from the dough"; "shape a figure"; "Work the metal into a sword
{i} form; model; image; condition; fitness; mold
An area made distinguishable from its surrounding by a linear boundary or a change in color, value, or texture
is an enclosed space defined by other elements of art such as line Shapes are mostly two-dimensional objects
To design; to prepare; to plan; to arrange
is one of the most important criteria in pearl selection Pearls can be divided into four basic shape categories: round, off-round, semi-baroque and baroque
the visual appearance of something or someone; "the delicate cast of his features"
No Preference AppleAuthorBentBent AppleBent BallBent BilliardBent BrandyBent BulldogBent ChimneyBent DublinBent EggBent PotBilliardBrandyBulldogCalabashCanadianCavalierChimneyChurchwardenCuttyDiplomatDublinFreehandHawkbillHornLiverpoolLovatLumbermanOom PaulPanelPanel HornPanel ZuluPokerPotPrinceRhodesianStackStraightVolcanoZulu
shape memory alloy
Any of a group of metallic materials that can return to a previously defined shape, after being deformed, by being heated
shape note
a system of music notation designed to facilitate choral singing
shape poem
A poem written in such a way that the lines form a pattern, usually related to the subject-matter of the poem
shape up
To take shape; to transform into or become

The fog has vanished and it's shaping up to be a beautiful day.

shape up
To improve; to correct one's bad habits or behavior

He'd better shape up soon, or he'll fail the class.

shape up or ship out
To either improve one's behavior or else be required to leave; to either improve one's performance in an activity or else withdraw from that activity completely

Portions of those letters quoted by Bruccoli indicate that though Hemingway could be sympathetic, he used a lot of ink telling Fitzgerald to shape up or ship out.

shape-shifter
a person or other being capable of changing their physical form
shape constancy
the tendency to perceive the shape of a rigid object as constant despite differences in the viewing angle (and consequent differences in the shape of the pattern projected on the retina of the eye)
shape forth
outline, give a general form
shape one's course
determine one's own path, head toward -
shape out
mold, design
shape up
If you tell someone to shape up, you are telling them to start behaving in a sensible and responsible way. It is no use simply to tell adolescents to shape up and do something useful
shape up
If you ask how someone or something is shaping up, you want to know how well they are doing in a particular situation or activity. I did have a few worries about how Hugh and I would shape up as parents Girls are being recruited now. I heard they are shaping up very well
shape up
If something is shaping up, it is starting to develop or seems likely to happen. There are also indications that a major tank battle may be shaping up for tonight The accident is already shaping up as a significant environmental disaster It's shaping up to be a terrible winter
shape up
change, be shaped, develop; get organized; behave in a more respectable manner
shape up
develop in a positive way; "He progressed well in school"; "My plants are coming along"; "Plans are shaping up"
shape-note singing
U.S. a cappella singing style incorporating many folk hymns and utilizing a special musical notation. The seven-note scale used by some singers is sung not to the syllables do-re-mi-fa-sol-la-ti but to a four-syllable system brought to America by early English colonists: fa-sol-la-fa-sol-la-mi. The system reflects the fact that a series of three intervals repeats itself in the major scale. A differently shaped note head is used for each of the four syllables. The singer reads the music by following the shapes; singers unfamiliar with the system can read the notes according to their placement on the staff. The tradition started in New England and moved South and West as more sophisticated forms of music reached the U.S. Shape-note singing had largely died out except in rural areas by the 1880s, but it has experienced a revival in recent years. The traditional shape-note hymnal, The Sacred Harp, first published in 1844, remains in use today
shape-up
a way of hiring longshoremen by the day; applicants gather around a union boss who selects those to be hired
contest shape
: The state of having the physique readied for a bodybuilding contest with minimal body fat and maximum muscle volume
get bent out of shape
To take offense; to become angry, agitated or upset

They stopped inviting him to the gatherings, and he really got bent out of shape about it.

in any way, shape, or form
In any way at all; whatsoever
in no way, shape, or form
Not in any way at all; not at all, nohow
in shape
In a good state of physical fitness or bodily appearance

I hope to get in shape for summer swimsuit season.

in shape
In good condition, repair; in a good state

I guess I'd better get my room in shape if I have guests.

out of shape
physically unfit
shaped
Simple past tense and past participle of shape
shapeless
without shape
shapelessness
The result or product of being shapeless
shapelessness
The property of being shapeless
shaper
A machine tool in which a single-point cutting tool mounted on a reciprocating ram is traversed across the workpiece linearly. Shapers can generate various shapes, but were most especially employed in generating flat surfaces and keyways. The shaper is nowadays obsolescent, most of its applications being served by milling machines
shaping
The action of the verb to shape
shaping
A method of positive reinforcement of behaviour patterns in operant conditioning
take shape
To take a definite form

After two hours of discussion, our plans began to take shape.

shapeless
{a} wanting regularity of form, ugly
shapely
{a} well formed or proportioned
bent out of shape
(deyim) Angry or agitated
get bent out of shape
(deyim) Become very angry or upset

It's ok, don't worry about returning the books. I don't get bent out of shape about things like that.

in shape
In an original, normal, or fit condition. "Exercises to keep in shape."
out of shape
Term used when a tow is not in the proper position to negotiate the channel or to shove into, or come out of, a lock (conversely, "in shape")
shape up
(deyim) get on the stick
whip into shape
(deyim) Bring forcefully to a desired state or condition
A shape
figure
Shaped
shop
Shaped
shoop
Shapelessness
amorphy
Shapely
shapable
aerodynamic shape
shape which is designed to move through air easily
angular shape
a shape having one or more sharp angles
assumed a shape
took on a form
change of shape
an action that changes the shape of something
change shape
assume a different shape or form
concave shape
a shape that curves or bends inward
cone shape
cone: a shape whose base is a circle and whose sides taper up to a point
dangers of every shape
numerous risks
freeform shape
shape which a user draws on the screen in a graphics program
good shape
good physical condition; being in shape or in condition
in bad shape
in bad physical fitness, in poor physical condition of health
in great shape
in wonderful condition, in a very healthy or sound state or condition, on cloud nine
in no shape or form
absolutely not, under no circumstances
in shape
in good physical fitness; in form, in figure, in appearance
leaf shape
any of the various shape that leaves of plants can assume
lick into shape
make fit, make into proper form; shape, mold, form
not in any shape and form
no way, absolutely not
put ideas into shape
crystallize an idea, give an idea a particular form
round shape
a shape that is curved and without sharp angles
s-shape
a double curve resembling the letter S
shaped
Having been given a shape, especially a curved shape
shaped
having the shape of; "a square shaped playing field
shaped
Something that is shaped like a particular object or in a particular way has the shape of that object or a shape of that type. A new perfume from Russia came in a bottle shaped like a tank. oddly shaped little packages
shaped
shaped to fit by or as if by altering the contours of a pliable mass (as by work or effort); "a shaped handgrip"; "the molded steel plates"; "the wrought silver bracelet"
shaped
{s} having the form of, resembling; molded, formed
shapeless
{s} lacking shape, formless, amorphous
shapeless
Something that is shapeless does not have a distinct or attractive shape. Aunt Mary wore shapeless black dresses
shapeless
lacking symmetry or attractive form; "a shapeless hat on his head
shapeless
Destitute of shape or regular form; wanting symmetry of dimensions; misshapen; opposed to shapely
shapeless
having no definite form or distinct shape; "amorphous clouds of insects"; "an aggregate of formless particles"; "a shapeless mass of protoplasm"
shapeless
lacking symmetry or attractive form; "a shapeless hat on his head"
shapelessly
in a shapeless manner; "the dress hung shapelessly on her thin body
shapelessly
without a shape, with no definite form
shapelessly
In a shapeless manner
shapelessness
the quality of lacking an esthetically pleasing shape an amorphous or indefinite shape; "a shapeless mass
shapelessness
{i} lack of form
shapelessness
The property of being without specific shape
shapely
Fit; suitable
shapely
Having a pleasing shape, pleasant to look at
shapely
approval If you describe a woman as shapely, you mean that she has an attractive shape. her shapely legs. having a body that has an attractive shape
shapely
having a well-proportioned and pleasing shape; "a slim waist and shapely legs"
shapely
having a well-proportioned and pleasing shape; "a slim waist and shapely legs
shapely
Well-formed; having a regular shape; comely; symmetrical
shapely
{s} having an attractive shape, comely
shaper
a machine tool for shaping metal or wood
shaper
One who shapes; as, the shaper of one's fortunes
shaper
A machine with a vertically revolving cutter projecting above a flat table top, for cutting irregular outlines, moldings, etc
shaper
{i} one who makes or shapes, one who fashions; tool used to shape or fashion
shaper
That which shapes; a machine for giving a particular form or outline to an object
shaper
Metal-cutting machine tool in which the workpiece is usually held in a vise or similar device that is clamped to a table and can be manually operated or power-driven at right angles to the path of a chisel-like cutting tool with only one cutting edge. A moving table feeds the workpiece in small, individual steps at the end of each stroke of the tool. The adjustable mounting of the tool permits the cutting of grooves and generating of surfaces at almost any angle to one another. The largest shapers have a 36-in. (0.9-m) cutting stroke and can machine parts up to 36 in. (0.9 m) long. See also planer
shaper
A kind of planer in which the tool, instead of the work, receives a reciprocating motion, usually from a crank
shaper
person who designs and builds surfboards
shaper
a person who makes things
shapes
third-person singular of shape
shapes
plural of shape
shaping
Modifying the cell rates and variances of the traffic stream sent over an ATM logical connection to meet previously agreed conformance values
shaping
The process of building a behaviour by reinforcing successive approximations (simple, progressive steps) of the final response
shaping
the fabrication of something in a particular shape
shaping
Involves reinforcing behavior already in the repertoire of the individual, which approximates the goal Use of positive reinforcement for successive approximations and operant extinction for other behaviors to establish the new learning
shaping
A procedure for developing new, or more complex, behavior through the reinforcement of successive approximations to the goal behavior This procedure uses both positive reinforcement and extinction procedures to develop these closer approximations
shaping
A process through which a new operant behavior is created by reinforcing successive approximations of the desired behavior
shaping
Gradually molding a specific response by reinforcing responses that come close to the desired response
shaping
Sometimes a response is not visible or has not been demonstrated and thus cannot be reinforced Skinner proposed the idea of shaping where successive approximations are reinforced until the desired behavior is fully exhibited
shaping
The process of applying a series of rewards and reinforcement so that more complex behaviour can evolve over time
shaping
present participle of shape
shaping
Reinforcing successive approximations to a desired behaviour
shaping
The process of teaching a complex behavior by rewarding closer and closer approximations to the desired behavior
shaping
{i} forming; act of creating a shape; defining the shape of something
shaping
Reinforcing successive approximations towards a desired response Shaping is used to teach a new behavior by manipulating the consequences presented
shaping
any process serving to define the shape of something
shaping
A practice whereby delivery of a large amount of a security may be made in several smaller blocks so as to reduce the potential consequences of a fail May be especially useful where partialling is not acceptable
shaping
A strategy of positively reinforcing behaviors that are successively more similar to desired behaviors (p 209)
shaping
forming or capable of forming or molding; "a formative influence"; "a formative experience"
shaping
The scheduling and operation of generating resources to meet changing load levels Load shaping on a hydro system usually involves the adjustment of water releases from reservoirs so that generation and load are continuously in balance
shaping
Progressively changing some aspect of a response toward a desired endpoint
structural shape
The shape of a member especially adapted to structural purposes, esp
structural shape
any steel or iron member of such shape, as channel irons, I beams, T beams, etc
structural shape
or, sometimes, a column, girder, etc
structural shape
in giving the greatest strength with the least material
take shape
develop into a distinctive entity; "our plans began to take shape"
wedge shape
wedge: any shape that is triangular in cross section
Türkçe - İngilizce

shape teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

shape harekat merkezi
(Askeri) shape operations centre
shape