rising

listen to the pronunciation of rising
İngilizce - Türkçe
{s} yükselen

Yükselen bir gelgit tüm tekneleri kaldırır. - A rising tide lifts all boats.

Yükselen güneş gökyüzünü parlak bir renk karışımıyla süsledi. - The rising sun bathed the sky in a brilliant blend of colours.

{s} doğan

Doğan güneş ne kadar güzel! - How beautiful the rising sun is!

Yarın erken kalkarsan, doğan güneşi görebilirsin. - If you get up early tomorrow, you can see the rising sun.

{s} gitgide yükselen
yükselerek
başkaldırma
{f} yüksel

Yen yükseliyor dolar düşüyor. - The yen is rising and the dollar is falling.

Güneş şimdi yükseliyor. - The sun is rising now.

ayaklanma
baş kaldırma
isyan
{i} yükseliş

Eylül 1929 da, hisse senedi fiyatları yükselişini durdurdu. - In September, 1929, stock prices stopped rising.

{i} doğma

Doğuda güneş doğmak üzereydi. - The sun was on the point of rising in the east.

{i} ucu sararmış sivilce
{i} artış
{i} şişlik
{i} ihtilal
{s} çıkan
{i} ilerleme
{i} doğuş
{i} şiş
{i} çıkış
rise kalk/yüksel
yaklaşık/yükselen
{i} yükselme

Kime oy verirsen ver, fiyatlar yükselmeye devam edecek. - Whoever you vote for, prices will go on rising.

Maliyetler yükselmeye devam etti. - The costs kept rising.

{s} gelişen
(Ticaret) artan
rise
yükselmek

Avrupa Birliği Fransız-Alman düşmanlığı üzerinde yükselmek için bir arzunun bir sonucu olarak oluşturuldu. - The European Union was created as a result of a desire to rise above French-German enmity.

rebellion
başkaldırı

Bu bir başkaldırı yöntemidir. - It's a form of rebellion.

rise
artış

Geçen yıl fiyatlarda makul bir artış vardı. - There was a modest rise in prices last year.

Geçen yıl fiyatlarda keskin bir artış vardı. - There was a sharp rise in prices last year.

rise
{f} doğmak
rise
yükseliş

Bu politika, fiyatlarda büyük bir yükselişe neden oldu. - This policy resulted in a great rise in prices.

Florida'da memurların iklim değişikliği ya da deniz seviyesi yükselişi kelimelerini kullanmalarına izin verilmiyor. - Officials are not allowed to use the words climate change or sea-level rise in Florida.

rebellion
{i} isyan

Ordu isyanı bastırdı. - The army quelled the rebellion.

O, tek cevabın bir köle isyanı olduğunu söyledi. - He said the only answer was a slave rebellion.

rebellion
ayaklanma

İngiltere'deki ayaklanma dehşet verici. - The rebellion in England is frightening.

Norveç'te yaşanan katliam ve son günlerde İngiltere'deki ayaklanma ve yağma, dünyanın içine sürüklendiği durum itibarı ile dehşet vericidir. - The massacre in Norway and the recent rebellion and the booty in England, are dreadful in consideration of the circumstances that the world drifted into.

rise
zam

Güneş her zaman doğudan doğar. - The sun always rises in the east.

Ben her sabah her zaman altıda kalkarım. - I always rise at six every morning.

rising out
yükselme
rising generation
genç kuşak
rising prices
yükselen fiyat
rising slope
artan eğim
rising action
yükselen eylem
rising gust
ağma borasi
rising mercury
hava sıcaklığının yükselmesi
rising of
tamamiyle
rising bridge
(İnşaat) kalker köprü
rising current
yükselen akım
rising deficit
(Ticaret) artan açık
rising during baking
(Gıda) pişerek kabarmak
rising generation
büyüyen nesil
rising generation
genç nesil
rising mine
(Askeri) yükselen mayın
rising mine
(Askeri) YÜKSELEN MAYIN: Deniz mayın harbinde, bir geminin etkisiyle veya bir zamanlama cihazı tarafından bir şamandıradan bırakılan, su üstünde yüzebilen mayın. Mayın; çarpma, hidrostatik basınç ve diğer vasıtalar nedeniyle patlayabilir
rising movement
yükselme hareketi
rising of
den fazla
rising of
fazla
rising of a pile
kazığın kaydırılması
rising of water level
su seviyesi yükselmesi
rising of water level
su düzeyi yükselmesi
rising pipe
düşey boru
rising temperature
artan sıcaklık
rising velocity
yükselme hızı
rise
{f} doğmak (güneş)
rise
{f} ayağa kalkmak
rise
ayağa kalkın

Davalı lütfen ayağa kalkın. - The defendant will please rise.

rise
meydana çıkmak
rise
{i} yükseklik
rise
{f} yukarı kalkmak
rise
{i} doğuş (güneş)
rise
dirilmek
rise
ferahlamak
rise
doğmak (ay, güneş)
rise
{i} terfi
rebellion
{i} başkaldırma
rise
{i} eklenme
rise
artmak

Estetik kliniklerini ziyaret eden insanların sayısı bu son yıllarda artmaktadır. - The number of people who visit aestethic clinics have been on the rise these last years.

rise
{f} yükselmek, artmak: Prices are rising. Fiyatlar artıyor
rise
{i} katılma
rise
doğmak (güneş veya ay)
rise
kabarmak (ekmek, hamur vb)
rise
yukarı çıkmak
rise
yokuş
rise
hızı artmak
rise
ağış
rise
doğmak (güneş/ay)
rise
kay

Bu nehir Nagano dağlarından kaynaklanır. - This river rises in the mountains in Nagano.

Yenin değer kaybetmesi enflasyona neden olur mu? - Does depreciation of the yen give rise to inflation?

rise
maaş zammı

Onunla maaş zammınızı ne zaman görüşeceksiniz? - When are you going to approach him about your pay rise?

rise
gün doğmak (güneş/sabah)
rise
kuvvetlenmek (rüzgar)
rise
doğmak (nehir)
rise
iyileşmek
rise
yükselti farkı
rise
(Askeri) ufuk üzerinde görünmek
rise
belirmek
rise
neşet
rise
gün doğmak
rise
ilerlemek
rise
zuhur
rise
zam (maaşta)
rise
doğrulmak
rise
coşmak (nehir)
rise
ortaya çıkmak
rise
açılmak
rise
{f} havalanmak
rise
{i} tepe
rise
toplantı bitince kalkmak
rise
{i} neden

Düşüncesiz konuşma büyük zarara neden olabilir. - Thoughtless speech may give rise to great mischief.

O, ciddi bir soruna neden olabilir. - It may give rise to serious trouble.

rise
{i} yükselme

Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. - Prices will continue to rise.

Fiyatlar yükselmeye devam etti. - Prices continued to rise.

rise
şişmek
rise
ilerl
rise
{i} dirilme
rise
{f} görünmek
rise
{i} çıkma
rise
{f} şiddetlenmek
rise
çoğalmak
rise
yüksel

Fiyatlar hâlâ yükseliştedir. - Prices are still on the rise.

Ben, kalbim heyecanla atarken perdenin yükselmesini bekledim. - I waited for the curtain to rise with my heart beating in excitement.

rise
doğmak çıkmak
rise
peyda olmak
rise
hâsıl olmak
rise
yataktan kalkmak
rise
{i} bahane
rise
{f} terfi etmek
rise
ayyuka çıkmak
rise
ağmak
rise
ayaklanmak
rise
(İnşaat) basamak yüksekliği
rise
{i} yükselti
rise
herkes ayağa kalksın
rise
zuhur etmek
rebellion
baş kaldırma
rise
çıkış
rise
kalkmak

Erken yatıp ve erken kalkmak, bir adamı sağlıklı, varlıklı ve bilge yapar. - Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.

Erken yatmak, erken kalkmak bir insanı sağlıklı, zengin ve akıllı yapar. - Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.

rise
çoğalma
rise
çıkmak
rise
menba
rise
artma

Şiddetli yağış son iki ayın günlük sebze fiyatlarının artmasına sebep oldu. - The heavy rainfall has caused vegetable prices to rise daily for the last two months.

Boşanma oranının artması bekleniyor. - The divorce rate is expected to rise.

rise
(güneş/ay/vb.) doğuş
rise
tümsek
rise
bayır
rise
{f} yükseltmek
rise
kaynak

Bu nehir Nagano dağlarından kaynaklanır. - This river rises in the mountains in Nagano.

rise
doğacak
rise
yükselişi
salary rising
maaş artış
self-rising flour
Kendi kendine yükselen un
be rising
(deyim) merdiven dayamak
falling/rising
(Dilbilim) alçalan/yükselen
rise
{f} (rose, --n)
rise
{f} kalkmak, ayağa kalkmak: The students
rise
kot farkı
rise
kabarmak
temperature rising
hararetin yükselmesi
the rising generation
yeni nesil
Türkçe - Türkçe

rising teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

RİSE
(Osmanlı Dönemi) Miras yemek
İngilizce - İngilizce
rebellion
Present participle of rise
that which goes up
(of a heavenly body) becoming visible above the horizon; "the rising sun"
{i} act of ascending; process of increasing, growth; waking up
advancing or becoming higher or greater in degree or value or status; "a rising trend"; "a rising market"
increasing in amount or degree; "rising prices"
newly come into prominence; "a rising young politician"
Increasing in wealth, power, or distinction; as, a rising state; a rising character
Another term for a spring A feature where water returns to the surface from an underground body of water
a movement upward; "they cheered the rise of the hot-air balloon"
sloping upward
a sudden attempt by a large group of people to violently remove a government or ruler = uprising, rebellion rebellion
{s} getting up, ascending; increasing, growing; growing older, maturing
Growing; advancing to adult years and to the state of active life; as, the rising generation
A bird represented as if in the act of taking flight; rising from the ground
coming to maturity; "the rising generation"
Used in the UK to describe the age of a horse For example, a horse approaching four is said to be "rising four" In the US, the term coming is used
organized opposition to authority; a conflict in which one faction tries to wrest control from another
More than; exceeding; upwards of; as, a horse rising six years of age
That which rises; a tumor; a boil
increasing in amount or degree; "rising prices
The act of one who, or that which, rises (in any sense)
This term common in the United Kingdom describes the age of a horse In the United States, the term is Coming
newly come into prominence; "a rising young politician" (of a heavenly body) becoming visible above the horizon; "the rising sun" advancing or becoming higher or greater in degree or value or status; "a rising trend"; "a rising market" increasing in amount or degree; "rising prices
Attaining a higher place; taking, or moving in, an upward direction; appearing above the horizon; ascending; as, the rising moon
arise
agari
bullish
Rising Sun
A traditional pub name (See Wikipedia)
Rising Sun
Any of a number of places in the USA

Rising Sun in Montana.

rising action
A part of a book or play in which more things start to happen. The rising action leads to the climax
rising damp
A condition caused by ground moisture rising up a masonry wall by capillary action
rising up
Present participle of rise up
rising action
The action in a play before the climax
rising action
the events in a story leading up to the climax; where the conflict is introduced
rising action
The episodes of the events that move the story to the climax
rising action
[noun]: a series of events that builds from the conflict; it begins with the inciting force and ends with the climax [Elements of Plot]
rising action
The events in a story or play before the climax
rising action
The part of the plot that follows the conflict and leads towards a climax, hopefully catching the reader's interest
rising action
the second of the five parts of plot structure, in which events complicate the situation that existed at the beginning of a work, intensifying the conflict or introducing new conflict
rising action
The events of a dramatic or narrative plot preceding the climax
rising action
In dramatic structure, the escalating conflict; events and actions that follow the inciting action
rising curve
curve that slopes upward
rising damp
If a building has rising damp, moisture that has entered the bricks has moved upwards from the floor, causing damage to the walls. a condition where water comes up from the ground and gets into the walls of a building
rising generation
young generation, young people
rising of the sun
procedure during which the sun rises in the morning
rising prices
making more expensive, making prices higher
rising rhythm
A rhythmic pattern in which the stress falls on the last syllable of each foot, as in "They danced by the light of the moon" (Edward Lear). Also called ascending rhythm
rising star
newly discovered star, person who is on their way to being a great success
rising star
A rising star in a particular sport, art, or area of business is someone who is starting to do very well and who people think will soon be very successful. Anna is a rising star in the world of modelling
rising trot
the rider rises from the saddle every second stride
rising up
billowing, heaving, going up
Rising.
mountant
a rising tide lifts all boats
Benefits provided to a few may lead to conditions that are beneficial to all
rise
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}

I went along up the bank with one eye out for pap and t'other one out for what the rise might fetch along.

rise
The amount of material extending from waist to crotch in a pair of trousers or shorts

The rise of his pants was so low that his tailbone was exposed.

rise
An increase in someone's pay rate

The governor just gave me a rise of 2-pounds-6.

rise
of a quantity, price, etc, To increase
rise
To appear to move upwards from behind the horizon of a planet as a result of the planet's rotation

And still the hours passed, and at last I knew by the glimmer of light in the tomb above that the sun had risen again, and a maddening thirst had hold of me. And then I thought of all the barrels piled up in the vault and of the liquor that they held; and stuck not because 'twas spirit, for I would scarce have paused to sate that thirst even with molten lead.

rise
A small hill (chiefly place names)
rise
An increase (in a quantity, price, etc); a raise
rise
{i} slope, incline; increase, ascent; degree of ascent; raise in position or status, promotion; angry response
rise
get up and out of bed; "I get up at 7 A M every day"; "They rose early"; "He uprose at night"
rise
{n} the act of rising, ascent, first appearance, beginning, birth, source, increase, advance
rise
{v} to get up, grow, swell, increase, be improved, ascend, be exalted
Easter Rising
Led by Patrick Pearse and Tom Clarke, some 1,560 Irish Volunteers and 200 members of the Irish Citizen Army seized the Dublin General Post Office and other strategic points in Dublin. After five days of fighting, British troops put down the rebellion, and 15 of its leaders were tried and executed. Though the uprising itself had been unpopular with most of the Irish, the executions caused revulsion against the British authorities. The uprising heralded the end of British power in Ireland
Easter Rising
the events of Easter 1916 in Ireland, when armed opponents of British rule in Ireland took control of the main Post Office in Dublin and announced that Ireland was an independent republic. They were quickly defeated by the British army, and their leaders were killed. or Easter Rebellion (1916) Republican insurrection in Ireland against the British, which began on Easter Monday, April
Land of the Rising Sun
Japan, Nippon
early rising
getting up early in the morning
rise
play a high card as opposed to a low card; go up
rise
If a sound rises or if someone's voice rises, it becomes louder or higher. `Bernard?' Her voice rose hysterically His voice rose almost to a scream
rise
To appear to move upwards from behind the horizon of a planet as a result of the planets rotation
rise
When you rise, you stand up. Luther rose slowly from the chair He looked at Livy and Mark, who had risen to greet him. Rise up means the same as rise. The only thing I wanted was to rise up from the table and leave this house
rise
To swell or puff up in the process of fermentation; to become light, as dough, and the like
rise
In a roof, the vertical distance between the ridge and the top plate
rise
in stairs, the vertical distance of the flight; in roofs
rise
come up, of celestial bodies; "The sun also rises"; "The sun uprising sees the dusk night fled "; "Jupiter ascends"
rise
v rise [OE rïsan]
rise
If land rises, it slopes upwards. He looked up the slope of land that rose from the house The ground begins to rise some 20 yards away fall
rise
rise to one's feet; "The audience got up and applauded"
rise
To become louder, or higher in pitch, as the voice
rise
When you rise, you get out of bed. Tony had risen early and gone to the cottage to work
rise
To take a rise out of one Hotten says this is a metaphor from fly-fishing; the fish rise to the fly, and are caught
rise
rise up; "The building rose before them
rise
to rise to the bait: see bait to rise to the challenge: see challenge to rise to the occasion: see occasion
rise
If an amount rises, it increases. Pre-tax profits rose from £842,000 to £1.82m Tourist trips of all kinds in Britain rose by 10.5% between 1977 and 1987 Exports in June rose 1.5% to a record $30.91 billion The number of business failures has risen The increase is needed to meet rising costs. fall
rise
To retire; to give up a siege
rise
"; "Jupiter ascends" increase in volume; "the dough rose slowly in the warm room" rise up; "The building rose before them
rise
Specifically: (a) To go upward by walking, climbing, flying, or any other voluntary motion; as, a bird rises in the air; a fish rises to the bait
rise
Refers to either the vertical height of a single stair step or the vertical height of an entire flight of stairs
rise
the act of changing location in an upward direction an increase in cost; "they asked for a 10% rise in rates" a growth in strength or number or importance a movement upward; "they cheered the rise of the hot-air balloon" increase in value or to a higher point; "prices climbed steeply"; "the value of our house rose sharply last year" rise in rank or status; "Her new novel jumped high on the bestseller list" exert oneself to meet a challenge; "rise to a challenge"; "rise to the occasion" become heartened or elated; "Her spirits rose when she heard the good news" move upward; "The fog lifted"; "The smoke arose from the forest fire"; "The mist uprose from the meadows" come up, of celestial bodies; "The sun also rises"; "The sun uprising sees the dusk night fled
rise
To become of higher value; to increase in price
rise
an increase or upward movement; an increase in salary (US: a raise in salary)
rise
an upward slope or grade (as in a road); "the car couldn't make it up the rise"
rise
You can say that something rises when it appears as a large tall shape. The building rose before him, tall and stately Rise up means the same as rise. The White Mountains rose up before me
rise
The vertical distance between the faces of consecutive treads in a flight of stairs
rise
When the people in a country rise, they try to defeat the government or army that is controlling them. The National Convention has promised armed support to any people who wish to rise against armed oppression. Rise up means the same as rise. He warned that if the government moved against him the people would rise up A woman called on the population to rise up against the government. + rising risings ris·ing popular risings against tyrannical rulers
rise
To go up; to ascend; to climb; as, to rise a hill
rise
Vertical distance form the bottom of the bottom chord to bottom (inside) of the top chord
rise
The rise of a movement or activity is an increase in its popularity or influence. the rise of racism in America. = increase
rise
To leave one's bed; to arise; as, to rise early
rise
Elevation or ascent of the voice; upward change of key; as, a rise of a tone or semitone
rise
increase in value or to a higher point; "prices climbed steeply"; "the value of our house rose sharply last year"
rise
To have the aspect or the effect of rising
rise
To grow upward; to attain a certain height; as, this elm rises to the height of seventy feet
rise
In stairs, the vertical height of a step or flight of stairs
rise
become heartened or elated; "Her spirits rose when she heard the good news"
rise
To move upward under the influence of a projecting force; as, a bullet rises in the air
rise
the act of changing location in an upward direction an increase in cost; "they asked for a 10% rise in rates"
rise
In bread-making, to leave the dough in a warm place and allow to double in volume
rise
take part in a rebellion; renounce a former allegiance
rise
To be resurrected
rise
Resonance Intake System Engine: system that optimises the pressure waves inside the two intake ports (equipped with three valves per cylinder: two intake, one discharge) of different length
rise
move upward; "The fog lifted"; "The smoke arose from the forest fire"; "The mist uprose from the meadows"
rise
the property possessed by a slope or surface that rises
rise
To move from a lower position to a higher; to ascend; to mount up
rise
To become perceptible to other senses than sight; as, a noise rose on the air; odor rises from the flower
rise
come to the surface
rise
The vertical distance from the eaves line to the ridge Also the vertical distance from stair tread to stair tread (and not to exceed 7 ½)
rise
To have a beginning; to proceed; to originate; as, rivers rise in lakes or springs
rise
To become larger; to swell; said of a boil, tumor, and the like
rise
When the sun or moon rises, it appears in the sky. He wanted to be over the line of the ridge before the sun had risen. set
rise
a wave that lifts the surface of the water or ground
rise
"; "Jupiter ascends"
rise
The vertical height of each step in inches Typically between 7 and 7-1/2 inches Codes require each step to be essentially the same height in a flight of stairs Can also refer to the total height of the stairs from one finished floor to the next
rise
To tower up; to be heaved up; as, the Alps rise far above the sea
rise
The vertical measurement from the top of one tread to the top of the next tread
rise
rise in rank or status; "Her new novel jumped high on the bestseller list"
rise
If the level of something such as the water in a river rises, it becomes higher. The waters continue to rise as more than 1,000 people are evacuated. fall
rise
a movement upward; "they cheered the rise of the hot-air balloon"
rise
the amount a salary is increased; "he got a 3% raise"; "he got a wage hike"
rise
The vertical distance from the bottom to the top of an entity
rise
To reach a higher level by increase of quantity or bulk; to swell; as, a river rises in its bed; the mercury rises in the thermometer
rise
The vertical distance between the upper surfaces of two consecutive treads
rise
Increase of sound; a swelling of the voice
rise
The distance through which anything rises; as, the rise of the thermometer was ten degrees; the rise of the river was six feet; the rise of an arch or of a step
rise
To appear above the horizont, as the sun, moon, stars, and the like
rise
To increase in intensity; said of heat
rise
The rise of someone is the process by which they become more important, successful, or powerful. Haig's rise was fuelled by an all-consuming sense of patriotic duty fall
rise
To slope upward; as, a path, a line, or surface rises in this direction
rise
The vertical distance from one stair tread to the next
rise
To become apparent; to emerge into sight; to come forth; to appear; as, an eruption rises on the skin; the land rises to view to one sailing toward the shore
rise
The spring of a fish to seize food (as a fly) near the surface of the water
rise
Appearance above the horizon; as, the rise of the sun or of a planet
rise
exert oneself to meet a challenge; "rise to a challenge"; "rise to the occasion"
rise
{f} stand up, get into an upright position; get out of bed; climb, ascend, move upward; rebel, revolt; increase, grow; appear over the horizon; come back to life, return from the dead; puff up, swell; originate in, begin in
rise
an increase in cost; "they asked for a 10% rise in rates"
rise
To increase in power or fury; said of wind or a storm, and hence, of passion
rise
go up or advance; "Sales were climbing after prices were lowered"
rise
increase in price or value; "the news caused a general advance on the stock market"
rise
To cause to rise; as, to rise a fish, or cause it to come to the surface of the water; to rise a ship, or bring it above the horizon by approaching it; to raise
rise
To become erect; to assume an upright position; as, to rise from a chair or from a fall
rise
The vertical distance from the eaves line to the ridge
rise
If something rises, it moves upwards. He watched the smoke rise from his cigarette The powdery dust rose in a cloud around him. Rise up means the same as rise. Spray rose up from the surface of the water Black dense smoke rose up
rise
increase in volume; "the dough rose slowly in the warm room"
rise
In a roof, the vertical distance between the supporting wall's cap plate and the point where a line, drawn through the outside edge of the cap plate and parallel to the roof's slope, intersects the center line of the ridgeboard
rise
The action of moving upwards
rise
become more extreme; "The tension heightened"
rise
Increase; advance; augmentation, as of price, value, rank, property, fame, and the like
rise
Land which is somewhat higher than the rest; as, the house stood on a rise of land
rise
If something gives rise to an event or situation, it causes that event or situation to happen. Low levels of choline in the body can give rise to high blood-pressure
rise
a growth in strength or number or importance
rise
the act of changing location in an upward direction
rise
come up, of celestial bodies; "The sun also rises"; "The sun uprising sees the dusk night fled
rise
rise up; "The building rose before them"
rise
If the wind rises, it becomes stronger. The wind was still rising, approaching a force nine gale
rise
If someone rises to a higher position or status, they become more important, successful, or powerful. She is a strong woman who has risen to the top of a deeply sexist organisation Rise up means the same as rise. I started with Hoover 26 years ago in sales and rose up through the ranks
rise
(theology) the origination of the Holy Spirit at Pentecost; "the emanation of the Holy Spirit"; "the rising of the Holy Ghost"; "the doctrine of the procession of the Holy Spirit from the Father and the Son"
rise
The distance at the center of an arch between the springing line and intrados or soffit
rise
Rise and Fall: Coming up on the ball of the foot, bracing the ankles and stretching the spine, then lowering to the heel Body Rise: The body rises by bracing the leg muscles and stretching the spine, then relaxing to a natural stance
rise
return from the dead; "Christ is risen!"; "The dead are to uprise"
rise
come into existence; take on form or shape; "A new religious movement originated in that country"; "a love that sprang up from friendship"; "the idea for the book grew out of a short story"; "An interesting phenomenon uprose"
rise
The vertical measurement from the top of one tread to the bottom of the next tread
rise
be promoted, move to a better position
rise
Spring; source; origin; as, the rise of a stream
rise
Measurement from bottom of groin area to top of waist
rise
The act of rising, or the state of being risen
rise
A rise is an increase in your wages or your salary. He will get a pay rise of nearly £4,000. = increase
rise
To ascend or float in a fluid, as gases or vapors in air, cork in water, and the like
rise
"individual tread rise" is the vertical measure from the top of tread to the top of the next tread "Entire stairway rise" is the total measurement from the top of the floor where the stairway starts to the top of the floor where the stairway ends
rise
To increase in size, force, or value; to proceed toward a climax
rise
a growth in strength or number or importance a movement upward; "they cheered the rise of the hot-air balloon"
rise
A rise in the amount of something is an increase in it. the prospect of another rise in interest rates = increase
rise
To move upwards
salt-rising bread
white wheat bread raised by a salt-tolerant bacterium in a mixture of salt and either cornmeal or potato pulp
self-rising
independently rising
self-rising flour
Self-rising flour is flour that makes cakes rise when they are cooked because it has chemicals added to it. a type of flour that contains baking powder British Equivalent: self-raising flour
self-rising flour
a commercially prepared mixture of flour and salt and a leavening agent
rising

  Heceleme

  ris·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  rayzîng

  Telaffuz

  /ˈrīzəɴɢ/ /ˈraɪzɪŋ/

  Etimoloji

  [ 'rIz ] (intransitive verb.) before 12th century. Middle English, from Old English rIsan; akin to Old High German rIsan to rise.

  Ortak Eşdizimliler

  rising up, rising of

  Videolar

  ... The sales are either stable or rising. ...
  ... and Social Security to preserve them, to get us the rising incomes we need. Median income ...

  Günün kelimesi

  schlep