profession

listen to the pronunciation of profession
İngilizce - Türkçe
meslek

Mesleğiniz ne olursa olsun, ya da bu meslekte ne kadar mutlu olursanız olun, diğer bir mesleği seçmiş olmayı istediğiniz anlar vardır. - No matter what your profession, or how happy you may be in it, there are moments when you wish you had chosen some other career.

O, meslek olarak bir avukattır. - He is a lawyer by profession.

belli bir meslek üyeleri
uğraş

Profesyonellerle uğraşmayı seviyorum. - I love dealing with professionals.

itiraf
kesp
açıklama

Bir profesyonele göre, bugünkü oyunda kendisiyle ilgili garip bir açıklama yaptı. - For a professional, he gave a poor account of himself in today's game.

beyan

Leyla profesyonel bir iş çıkardı. - Layla did a professional job.

Tom profesyonel bir iş çıkardı. - Tom did a professional job.

diploma gerektiren meslek
{i} uğraşı
{i} kelime i şahadet
{i} sanat
{i} inancın açıklanması
{i} uzmanlık alanı

Bence bu enteresan bir uzmanlık alanı. - I think that's an interesting profession.

{i} iddia, ileri sürme
itiraf/meslek
iş kolu
{i} meslek; sanat; işkolu
{i} yemin
ileri sürme
kelime-i şahadet
mesl
professional
profesyonel

Oğlum profesyonel bir golfçü olmak istiyor. - My son wants to be a professional golfer.

Sen oldukça bir profesyonel gibi gitar çalıyorsun, değil mi? - You play the guitar quite like a professional, don't you?

professional
mesleki

Mesleki kariyeri mahvoldu. - His professional career was bankrupt.

Ben mesleki hayatta, kişisel duyguların bir kenara konulması gerektiğini biliyorum. - I know that in professional life,personal feelings should be put aside.

profession of a teacher
öğretmenlik
profession experts
meslek erbabı
profession of a doctor
doktorluk
profession of a doctor
hekimlik
practise one's profession
mesleğini icra etmek
professional
uzman

Profesyonel çevirmenler çoğunlukla sadece tek bir alanda uzmanlaşırlar, örneğin hukuk ve tıp. - Professional translators quite often specialize in just one field, for example law or medicine.

Eski bilgisayar korsanlarını güvenlik uzmanı olarak çalıştırmak için kiralamak iyi bir fikir mi? - Is it a good idea to hire former hackers to work as security professionals?

choice of profession
meslek tercihi
choice of profession
meslek seçimi
profess
iddiasında bulunmak
profess
(Ticaret) icra etmek
profess
ileri sürmek
profess
meslek icra etmek
profess
ilan etmek
professional
fenni
professional
(Bilgisayar) meslekle ilgili
professional
(Ticaret) meslek olarak yapılan
professionally
profesyonelce
crowded profession
çok rağbet gören meslek
economics profession
ekonomi mesleği
enter a profession
bir meslek edinmek
health profession
sağlık uzmanlığı
liberal profession
serbest meslek
profess
itiraf etmek
profess
açıkla

Bir profesyonele göre, bugünkü oyunda kendisiyle ilgili garip bir açıklama yaptı. - For a professional, he gave a poor account of himself in today's game.

Profesörler, her şeyi detaylı bir şekilde açıklamalılar, kısa ve öz olmamalılar ve her zaman öğrencilere eve gitmelerini ve kitaplarını okumalarını söylemeliler. - Professors should explain everything in detail, not be succinct and always tell students to go home and read their books.

profess
açıklamak
profess
açıkça söylemek
profess
{f} iddia etmek
professionals
profesyonel

Profesyonellerle uğraşmayı seviyorum. - I love dealing with professionals.

İkimiz de profesyoneliz. - We're both professionals.

professions
meslekler
information profession
bilgi meslek
library profession
kütüphane meslek
professionals
profesyoneller

Polis soygunun profesyonellerin işi olduğunu ortaya çıkardı. - Police revealed that the heist was the work of professionals.

Bunu profesyonellere bırak. - Leave it to the professionals.

the medical profession
tıp mesleğinin
acquire a profession
meslek edinmek
banking profession
(Avrupa Birliği) bankacılık mesleği
crowded profession
rağbet gören meslek
dismissing from profession
(Kanun) meslekten ihraç
enter a profession
mesleğe girmek
enter profession
meslek hayatına başlamak
go into profession
meslek hayatına başlamak
having a profession
meslek sahibi
health profession
(Tıp) sağlık mesleği
misusing of profession
(Kanun) mesleğin suiistimali
profess
{f} (inancını) ikrar etmek, açıkça
profess
savlamak
profess
{f} profesörlük yapmak
profess
{f} yapmak

Şarkıcılığı hep meslek olarak yapmak istemişimdir. - I always wanted to be a professional singer.

Çoğunluğu değilsede, çok sayıda profesyonel çevirmen sadece kendi ana dillerine çeviri yapmaktadırlar. - Many, if not most, professional translators only translate into their native language.

profess
x göster/iddia et/açıkla
profess
{f} icra etmek (meslek)
profess
ikrar etmek
profess
{f} öğretmek

İngilizce öğretmek onun mesleğidir. - Teaching English is his profession.

professional
{s} meslek

Şarkıcılığı hep meslek olarak yapmak istemişimdir. - I always wanted to be a professional singer.

Bu çok ilginç deney senin mesleki kişiliğini meydana çıkarmaktadır. - This very interesting test reveals your professional personality.

professional
meslekçe
professional
{s} kararlı
professional
{i} para için yapan kimse
professional
iş için
professional
{s} mesleğe ait, mesleki
professional
{i} mütehassıs
professional
profesyonel kimse
professional
{s} meslekten yetişme
professional
{i} meslekten yetişme kimse
professional
{i} fikir işçisi
professional
ustalıklı
professional
{s} para için yapan
professional
{s} azimli
professional
ustalıkla
professional
(Tıp) mesleki uğraşıya bağlı, mesleki çalışma sonucu oluşan
professional
profession- allymeslek bakımından
the profession
meslektaşlar
the profession
meslekten kişiler
İngilizce - İngilizce
An occupation in which one has a professed expertise in a particular area; a job, especially one requiring a high level of skill or training

My father was a barrister by profession.

A declaration of belief, faith or of one's opinion

Despite his continued professions of innocence, the court eventually sentenced him to five years.

The practitioners of such an occupation collectively

His conduct is against the established practices of the legal profession.

A promise or vow made on entering a religious order

Rosario was a young novice belonging to the monastery, who in three months intended to make his profession.

any calling or occupation involving special mental or other special disciplines
{n} a declaration, opinion, vocation
the body of people in a learned occupation; "the news spread rapidly through the medical community
That which one professed; a declaration; an avowal; a claim; as, his professions are insincere
an open avowal (true or false) of some belief or opinion; "a profession of disagreement"
An occupation that requires expertise or a high level of skill
The act of professing or claiming; open declaration; public avowal or acknowledgment; as, professions of friendship; a profession of faith
affirmation of acceptance of some religion or faith; "a profession of Christianity"
In the colleague information, this refers to the type of work done by the researcher Examples of Professions are molecular biologist, biochemist, instructor, winemaker, doctor, lawyer etc
An occupation, the practice of which directly influences human well-being and requires mastery of a complex body of knowledge and specialized skills, requiring both formal education and practical experience
an occupation that requires special skills and advanced training
{i} vocation, skilled occupation; total people engaged in a profession; declaration, proclamation; avowal, acknowledgement
an occupation requiring special education (especially in the liberal arts or sciences) affirmation of acceptance of some religion or faith; "a profession of Christianity"
A profession is a type of job that requires advanced education or training. Harper was a teacher by profession Only 20 per cent of jobs in the professions are held by women
The collective body of persons engaged in a calling; as, the profession distrust him
That of which one professed knowledge; the occupation, if not mechanical, agricultural, or the like, to which one devotes one's self; the business which one professes to understand, and to follow for subsistence; calling; vocation; employment; as, the profession of arms; the profession of a clergyman, lawyer, or physician; the profession of lecturer on chemistry
Tanunnect
You can use profession to refer to all the people who have the same profession. The attitude of the medical profession is very much more liberal now
The act of entering, or becoming a member of, a religious order
In the colleague class, this refers to the type of work done Examples of Professions are molecular biologist, biochemist, instructor, winemaker, doctor, lawyer, Indian chief
an occupation requiring special education (especially in the liberal arts or sciences)
* An occupation, the practice of which directly influences human well-being and requires mastery of a complex body of knowledge and specialized skills, requiring both formal education and practical experience
the body of people in a learned occupation; "the news spread rapidly through the medical community"
For "H" visas: refers to occupations that require at least a US bachelor degree as the minimum education to carry out the duties Example: teacher, engineer, computer systems analyst
an occupation whose prestige and status is dependent upon the degree to which its members have authority over decision making, experience autonomy in their work, and possess a mastery of a defined body of knowledge that extends beyond that of a layperson
prestigious profession
profession carrying a very high status, occupation that is thought to be very respected
helping profession
A profession that nurtures the growth of or addresses the problems of a person's physical, psychological, intellectual, emotional or spiritual well-being, including medicine, psychotherapy, psychological counseling, social work, education, life coaching and ministry
liberal profession
A liberal profession is an occupation pursued in relation to an ideal of public service and requiring substantial mastery of complex skills in the liberal arts or sciences which cannot be delegated to assistants
profess
To take a profession upon one's self by a public declaration; to confess
profess
To set up a claim to; to make presence to; hence, to put on or present an appearance of
profess
To declare friendship
profess
To make open declaration of, as of one's knowledge, belief, action, etc.; to avow or acknowledge; to confess publicly; to own or admit freely
professional
A person who belongs to a profession
professional
Of, pertaining to, or in accordance with the (usually high) standards of a profession
professional
A person who earns his living from a specified activity
world's oldest profession
Prostitution
free profession
freelance work
profess
{v} to declare, protest, exercise
professional
{a} relating to a profession or art
academic profession
career in a university or college, career of higher studies
economics profession
the body of professional economists
health profession
the body of individuals whose work helps to maintain the health of their clients
learned profession
one of the three professions traditionally believed to require advanced learning and high principles
legal profession
the body of individuals qualified to practice law in a particular jurisdiction; "he was admitted to the bar in New Jersey
legal profession
Law, occupation concerned with laws and justice
liberal profession
free-lance profession
lucrative profession
profitable profession, profession in which it is possible to earn a high salary
medical profession
the body of individuals who are qualified to practice medicine
profess
take vows, as in religious order; "she professed herself as a nun"
profess
practice as a profession, teach, or claim to be knowledgeable about; "She professes organic chemistry"
profess
to avow or acknowledge; to confess publicly; to own or admit freely
profess
To make open declaration of as of ones knowledge, belief, action, etc.; to avow or acknowledge; to confess publicly; to own or admit freely
profess
admit, make a clean breast of; "She confessed that she had taken the money"
profess
To make open declaration of, as of one's knowledge, belief, action, etc
profess
To present to knowledge of, to proclaim one's self versed in; to make one's self a teacher or practitioner of, to set up as an authority respecting; to declare (one's self to be such); as, he professes surgery; to profess one's self a physician
profess
{f} claim, allege; present oneself as -; declare one's faith in -; engage in -, work in -; feign, pretend
profess
state insincerely; "He professed innocence but later admitted his guilt"; "She pretended not to have known the suicide bomber"; "She pretends to be an expert on wine"
profess
receive into a religious order or congregation state freely; "The teacher professed that he was not generous when it came to giving good grades
profess
To present to knowledge of to proclaim ones self versed in; to make ones self a teacher or practitioner of to set up as an authority respecting; to declare (ones self to be such); as, he professes surgery; to profess ones self a physician
profess
If you profess to do or have something, you claim that you do it or have it, often when you do not. She professed to hate her nickname Why do organisations profess that they care? `I don't know,' Pollard replied, professing innocence. the Republicans' professed support for traditional family values. = claim
profess
state freely; "The teacher professed that he was not generous when it came to giving good grades"
profess
confess one's faith in, or allegiance to; "The terrorists professed allegiance to the Muslim faith"; "he professes to be a Communist"
profess
To take a profession upon ones self by a public declaration; to confess
profess
receive into a religious order or congregation
profess
If you profess a feeling, opinion, or belief, you express it. He professed to be content with the arrangement Bacher professed himself pleased with the Indian tour. a right to profess their faith in Islam
professional
A person who is a member of a recognised profession, such as a doctor or solicitor The definition of a professional can vary substantially from lender to lender with occupations such as banker being accepted as a profession by some but rejected by others Many professions are disquvalified from practicing if they become bankrupt
professional
a person engaged in one of the learned professions
professional
An expert
professional
engaged in a profession or engaging in as a profession or means of livelihood; "the professional man or woman possesses distinctive qualifications"; "began her professional career after the Olympics"; "professional theater"; "professional football"; "a professional cook"; "professional actors and athletes"
professional
A person who participates in a given occupation over a period of time and makes it a career
professional
artist [n] a person who makes art for a living
professional
engaged in by members of a profession; "professional occupations include medicine and the law and teaching"
professional
A person who has, within the year previous to the convention, made 50% or more of his or her income from unicycling performances, or from performing which involved unicycling as more than a minor prop
professional
Professional sports are played for money rather than as a hobby. an art student who had played professional football for a short time. amateur
professional
(1) person who makes a living from bridge
professional
This is a person who is a recognised professional An accountant, actuary, doctor, solicitor, vet, etc , are all recognised as being members of a profession In recent years the term has widened and takes in some senior managerial positions Not all lenders go as far as this Therefore, some high earners will be able to borrow more from certain lenders than others top
professional
Of or pertaining to a profession, or calling; conforming to the rules or standards of a profession; following a profession; as, professional knowledge; professional conduct
professional
characteristic of or befitting a profession or one engaged in a profession; "professional conduct"; "professional ethics"; "a thoroughly professional performance"
professional
A player who is paid to play soccer
professional
Expert
professional
Make Easy Money Certification Networking My Resume My Interests Sports Music Philosophy Movies Classic Gaming Corvettes Web Design Autism home page My Family Engelhardt Family Geneaology All About Me My Timeline of Cars Random Events The Women My Travels My Autobiography My Pets My Timeline Other Stuff My Chevy Truck Cars I Want Old Shareware Car Show Photos Trip to New York Trip to Chicago Trip to Cairo, IL Trip to Vicksburg Trip to Mexico City Pics of St Louis Search this site Email Me! Sensory Integration: Glossary
professional
You use professional to describe people who do a particular thing to earn money rather than as a hobby. This has been my worst time for injuries since I started as a professional footballer amateur Professional is also a noun. He had been a professional since March 1985. + professionally pro·fes·sion·al·ly By age 16 he was playing professionally with bands in Greenwich Village
professional
Employees undertaking duties by applying a specialist body of knowledge from a recognised field of university-based tertiary studies other than teaching or guidance
professional
of or relating to a profession; "we need professional advice"; "professional training"; "professional equipment for his new office"
professional
an authority qualified to teach apprentices
professional
of or relating to or suitable as a profession; "professional organizations"; "a professional field such as law
professional
Turnkey web site with multiple interactive elements & Ecommerce Prices start at $4,500
professional
One who is engaged in one of the learned professions and/or who makes it a permanent career Characterized by or conforming to the technical or ethical standards of a profession Exhibiting a courteous, conscientious, and generally businesslike manner in the workplace Following a line of conduct as though it were a profession
professional
any individual or entity, public or private, receiving the Market Data for its own business and professional activities
professional
(person) has a service orientation, making expertise available to others, has a distinctive body of knowledge and competencies, coupled with appropriate attitudes and values, has autonomy in performance of work, within agreed boundaries and regulatory framework, and enjoys public recognition of the authority by virtue of operating under code of ethics
professional
One who receives monetary remuneration for playing golf
professional
approval If you say that something that someone does or produces is professional, you approve of it because you think that it is of a very high standard. They run it with a truly professional but personal touch. amateur Professional is also a noun. a dedicated professional who worked harmoniously with the cast and crew. + professionally pro·fes·sion·al·ly These tickets have been produced very professionally. see also semi-professional
professional
an athlete who plays for pay
professional
A person who has received education and training in a specialized area
professional
Engaged in by professionals; as, a professional race; opposed to amateur
professional
A person who prosecutes anything professionally, or for a livelihood, and not in the character of an amateur; a professional worker
professional
A person with specific expertise and skills in an accepted area of knowledge
professional
anyone who gets paid for doing theater; an irrelevant remark in relation to Town & Gown
professional
That is carried out for money, especially as a livelihood
professional
of or relating to or suitable as a profession; "professional organizations"; "a professional field such as law"
professional
Professional means relating to a person's work, especially work that requires special training. His professional career started at Liverpool University. + professionally pro·fes·sion·al·ly a professionally-qualified architect
professional
a person engaged in one of the learned professions an athlete who plays for pay characteristic of or befitting a profession or one engaged in a profession; "professional conduct"; "professional ethics"; "a thoroughly professional performance"
professional
{i} person who works in a skilled occupation, specialist
professional
Declared intent to work for pay; may require special training or certification by a third party (as with doctors or lawyers)
professional
Professional people have jobs that require advanced education or training. highly qualified professional people like doctors and engineers. Professional is also a noun. My father wanted me to become a professional and have more stability
professional
Classifications in which the predominant and essential function of the work requires the application of theories, concepts, principles, and methodologies typically acquired through completion of a bachelor's or post-bachelor's degree program Professional work requires the consistent exercise of discretion in order to research, analyze, interpret, develop, and apply various criteria to nonroutine and nonmechanical processes
professional
{s} pertaining to a profession, of a skilled occupation; working in one of the skilled occupations
professional
Of, pertaining to, or in accordance with the standards of a profession
professional
Someone who"does his/her best when feeling their worst"
professional
A person whose work involves making judgements in situations where even knowing all the facts does not make it clear what would be the right course of action Recognition of the difference between a profession and other forms of occupation is credited to the Greek doctor, Hippocrates, who lived 2500 year ago but the current range of different professions did not begin to emerge until the nineteenth century Professionals normally have a code of ethics, take the trouble to keep their knowledge and expertise up-to-date and are paid to enable them to devote their time to using and improving their skills
professional
{i} crackjack
professionally
In a professional manner or capacity; by profession or calling; in the exercise of one's profession; one employed professionally
professionally
in a professional manner; "professionally trained staff
professionally
from a professional standpoint; in a professional manner, in a highly skilled manner
professionally
in a professional manner; "professionally trained staff"
professionally
In a professional manner
professionals
plural of professional
professions
plural of profession
profession