professional

listen to the pronunciation of professional
İngilizce - Türkçe
profesyonel

Sen oldukça bir profesyonel gibi gitar çalıyorsun, değil mi? - You play the guitar quite like a professional, don't you?

Onun oyunculuğu profesyonel düzeydedir. - Her acting is on the level of a professional.

mesleki

Bu çok ilginç deney senin mesleki kişiliğini meydana çıkarmaktadır. - This very interesting test reveals your professional personality.

Ben mesleki hayatta, kişisel duyguların bir kenara konulması gerektiğini biliyorum. - I know that in professional life,personal feelings should be put aside.

fenni
(Bilgisayar) meslekle ilgili
{s} meslek

Mesleki kariyeri mahvoldu. - His professional career was bankrupt.

Şarkıcılığı hep meslek olarak yapmak istemişimdir. - I always wanted to be a professional singer.

meslekçe
{s} kararlı
{i} para için yapan kimse
iş için
{s} mesleğe ait, mesleki
{i} mütehassıs
profesyonel kimse
{s} meslekten yetişme
{i} meslekten yetişme kimse
{i} fikir işçisi
ustalıklı
{s} para için yapan
{i} uzman

Profesyonel çevirmenler çoğunlukla sadece tek bir alanda uzmanlaşırlar, örneğin hukuk ve tıp. - Professional translators quite often specialize in just one field, for example law or medicine.

Bunu çevirmek için bir uzmana ihtiyacın var. - You need a professional to translate this.

{s} azimli
ustalıkla
(Tıp) mesleki uğraşıya bağlı, mesleki çalışma sonucu oluşan
profession- allymeslek bakımından
(Ticaret) meslek olarak yapılan
profession
{i} meslek

O, meslek olarak bir avukattır. - He is a lawyer by profession.

Deneyim bu meslek için gereklidir. - Experience is requirement for this profession.

professional accountant
(Ticaret) serbest muhasebeci
professional association
mesleki arkadaşlık
professional ethics
iş ahlakı
professional golfer
profesyonel golfçü
professional life
meslek yaşamı
professional person
profesyonel kişi
professional relation
iş ilişkisi
professional tennis player
profesyonel tenisçi
professional wrestling
profesyonel güreş
professional assistant
profesyonel asistan
professional expertise
mesleki uzmanlık
professional indemnity
profesyonel tazminat
professional life
Profesyonel yaşam
professional mobile radio
profesyonel mobil telsiz
professional ability
mesleki beceri
professional advertising
(Turizm) ticari reklamcılık
professional architect
(Ticaret) yüksek mimar
professional care
(Ticaret) mesleki özen
professional dignity
(Kanun) meslek onuru
professional earnings
(Ticaret) serbest meslek kazançları
professional education
(Eğitim,Ticaret) mesleki öğretim
professional employees
profesyonel işçiler
professional ethical
(Ticaret) iş ahlakına uygun
professional ethics
iş ahlâkı
professional expenses
(Ticaret) mesleki giderler
professional experience
mesleki tecrübe
professional graphis adapter
(PGA) Profesyonel Grafik Adaptörü
professional illiteracy
mesleki bilgisizilik
professional illiteracy
mesleki yetersizlik
professional inability
mesleki bilgisizilik
professional inability
mesleki yetersizlik
professional inadequacy
mesleki bilgisizilik
professional inadequacy
mesleki yetersizlik
professional incomes
(Ticaret) serbest meslek kazançları
professional indemnity
(Sigorta) mesleki tazminat
professional indemnity
(Ticaret) mesleki tazmin sigortası
professional indemnity policy
(Sigorta) mesleki tazminat poliçesi
professional journal
meslek dergisi
professional liability
(Ticaret) mesleki sorumluluk
professional licence
meslek ruhsatı
professional licence license
meslek ruhsatı
professional marketing
(Turizm) profesyonel pazarlama
professional military education
(Askeri) askeri mesleki eğitim
professional music career
profesyonel müzik kariyeri
professional network
mesleki bilgi sistem ağı
professional occupation
(Politika, Siyaset) profesyonel uğraşlar
professional occupation
(Avrupa Birliği) serbest meslek
professional officer filler information system
(Askeri) profesyonel subay ikmal personeli bilgi sistemi
professional penalty
(Kanun) mesleki ceza
professional qualifications
mesleki beceriler
professional qualifications
mesleki kalifikasyonlar
professional secrecy
(Avrupa Birliği) meslek sırrı
professional secret
(Ticaret) mesleki sır professional
professional service firm
profesyonel hizmet firması
professional service unit
(Askeri) SEYYAR SIHHİYE EKİBİ: Çeşitli ihtisas timleri ile lüzumlu hizmet unsurlarından meydana gelmiş Ordu Sağlık Teşkilatı seyyar ekibi
professional service unit
(Askeri) seyyar sıhhiye ekibi
professional sickness
(Ticaret) meslek hastalığı
professional skill
mesleki beceri
professional tax
(Ticaret) meslek vergisi
professional training
(Askeri) MESLEK EĞİTİMİ (HV.): Genel eğitim gösteren, devam mecburiyetli resmi bir kurs. Bu kurs; bir subaya, subaylık görevini yerine getirmede genel nitelik ve kabiliyetini artırma imkanı verir. Fakat; sırf Hava Kuvvetlerinin bir uzmanlık dalındaki bir veya daha çok görevi yerine getirecek nitelik kazandırması mutlak surette söz konusu değildir. Meslek eğitimi; askeri okullarda Hava Kuvvetleri Teknoloji enstitüsü programında gösterilen kursları ve ihtisasları; tıp, hukuk ve teoloji sahalarındaki subayların niteliklerini artırmak maksadıyla açılmış kursları içine alır
professional unqualification
mesleki yetersizlik
professional unqualification
mesleki bilgisizilik
project management professional
proje yönetimi profesyonel
profession
uzmanlık alanı

Bence bu enteresan bir uzmanlık alanı. - I think that's an interesting profession.

profession
beyan
profession
ileri sürme
profession
kelime-i şahadet
professionally
profesyonelce
computer professional
profesyonel bilgisayarcı
profession
belli bir meslek üyeleri
profession
uğraş

Profesyonellerle uğraşmayı seviyorum. - I love dealing with professionals.

profession
itiraf
profession
kesp
professionals
profesyonel

Profesyonellerle uğraşmayı seviyorum. - I love dealing with professionals.

Bunu profesyonellere bırak. - Leave it to the professionals.

health professional
(Tıp, İlaç) Sağlık Uzmanı
non professional
olmayan profesyonel
non-professional
profesyonel olmayan
profession
mesl
professionals
profesyoneller

Bunu profesyonellere bırak. - Leave it to the professionals.

Profesyonellerle uğraşmayı seviyorum. - I love dealing with professionals.

Armed Forces Professional Entertainment Overseas
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Denizaşırı Bölgeler Personel Dinlenme Merkezi
be professional
profesyonel olmak
medical professional training
(Askeri) TIBBİ MESLEK EĞİTİMİ: Fertlerin sağlığı veya hastaların bakım ve tedavisi ile ilgili olarak doktorların, dişçilerin, veterinerlerin, hemşirelerin, sağlık hizmeti uzman subaylarının, eczacıların ve sağlık koruma uzmanlarının nezaret veya idaresi altında gösterilen eğitim ve öğretim
microsoft office professional
microsoft office professional
profession
{i} açıklama

Bir profesyonele göre, bugünkü oyunda kendisiyle ilgili garip bir açıklama yaptı. - For a professional, he gave a poor account of himself in today's game.

profession
diploma gerektiren meslek
profession
{i} uğraşı
profession
{i} kelime i şahadet
profession
{i} sanat
profession
{i} inancın açıklanması
profession
{i} iddia, ileri sürme
profession
itiraf/meslek
profession
iş kolu
profession
{i}

Bu, profesyonel bir tetikçinin işidir. - This is the job of a professional hitman.

Leyla profesyonel bir iş çıkardı. - Layla did a professional job.

profession
{i} meslek; sanat; işkolu
profession
{i} yemin
İngilizce - İngilizce
A person who belongs to a profession
Of, pertaining to, or in accordance with the (usually high) standards of a profession
A person who earns his living from a specified activity
An expert

I have learned that there is a person attached to a golf club called a professional. Find out who fills that post at the Green Meadow Club; invite the professional, urgently, to dine with us this evening.

Expert
That is carried out for money, especially as a livelihood
{a} relating to a profession or art
A person who is a member of a recognised profession, such as a doctor or solicitor The definition of a professional can vary substantially from lender to lender with occupations such as banker being accepted as a profession by some but rejected by others Many professions are disquvalified from practicing if they become bankrupt
a person engaged in one of the learned professions
engaged in a profession or engaging in as a profession or means of livelihood; "the professional man or woman possesses distinctive qualifications"; "began her professional career after the Olympics"; "professional theater"; "professional football"; "a professional cook"; "professional actors and athletes"
A person who participates in a given occupation over a period of time and makes it a career
artist [n] a person who makes art for a living
engaged in by members of a profession; "professional occupations include medicine and the law and teaching"
A person who has, within the year previous to the convention, made 50% or more of his or her income from unicycling performances, or from performing which involved unicycling as more than a minor prop
Professional sports are played for money rather than as a hobby. an art student who had played professional football for a short time. amateur
(1) person who makes a living from bridge
This is a person who is a recognised professional An accountant, actuary, doctor, solicitor, vet, etc , are all recognised as being members of a profession In recent years the term has widened and takes in some senior managerial positions Not all lenders go as far as this Therefore, some high earners will be able to borrow more from certain lenders than others top
Of or pertaining to a profession, or calling; conforming to the rules or standards of a profession; following a profession; as, professional knowledge; professional conduct
characteristic of or befitting a profession or one engaged in a profession; "professional conduct"; "professional ethics"; "a thoroughly professional performance"
A player who is paid to play soccer
Make Easy Money Certification Networking My Resume My Interests Sports Music Philosophy Movies Classic Gaming Corvettes Web Design Autism home page My Family Engelhardt Family Geneaology All About Me My Timeline of Cars Random Events The Women My Travels My Autobiography My Pets My Timeline Other Stuff My Chevy Truck Cars I Want Old Shareware Car Show Photos Trip to New York Trip to Chicago Trip to Cairo, IL Trip to Vicksburg Trip to Mexico City Pics of St Louis Search this site Email Me! Sensory Integration: Glossary
You use professional to describe people who do a particular thing to earn money rather than as a hobby. This has been my worst time for injuries since I started as a professional footballer amateur Professional is also a noun. He had been a professional since March 1985. + professionally pro·fes·sion·al·ly By age 16 he was playing professionally with bands in Greenwich Village
Employees undertaking duties by applying a specialist body of knowledge from a recognised field of university-based tertiary studies other than teaching or guidance
of or relating to a profession; "we need professional advice"; "professional training"; "professional equipment for his new office"
an authority qualified to teach apprentices
of or relating to or suitable as a profession; "professional organizations"; "a professional field such as law
Turnkey web site with multiple interactive elements & Ecommerce Prices start at $4,500
One who is engaged in one of the learned professions and/or who makes it a permanent career Characterized by or conforming to the technical or ethical standards of a profession Exhibiting a courteous, conscientious, and generally businesslike manner in the workplace Following a line of conduct as though it were a profession
any individual or entity, public or private, receiving the Market Data for its own business and professional activities
(person) has a service orientation, making expertise available to others, has a distinctive body of knowledge and competencies, coupled with appropriate attitudes and values, has autonomy in performance of work, within agreed boundaries and regulatory framework, and enjoys public recognition of the authority by virtue of operating under code of ethics
One who receives monetary remuneration for playing golf
approval If you say that something that someone does or produces is professional, you approve of it because you think that it is of a very high standard. They run it with a truly professional but personal touch. amateur Professional is also a noun. a dedicated professional who worked harmoniously with the cast and crew. + professionally pro·fes·sion·al·ly These tickets have been produced very professionally. see also semi-professional
an athlete who plays for pay
A person who has received education and training in a specialized area
Engaged in by professionals; as, a professional race; opposed to amateur
A person who prosecutes anything professionally, or for a livelihood, and not in the character of an amateur; a professional worker
A person with specific expertise and skills in an accepted area of knowledge
anyone who gets paid for doing theater; an irrelevant remark in relation to Town & Gown
of or relating to or suitable as a profession; "professional organizations"; "a professional field such as law"
Professional means relating to a person's work, especially work that requires special training. His professional career started at Liverpool University. + professionally pro·fes·sion·al·ly a professionally-qualified architect
a person engaged in one of the learned professions an athlete who plays for pay characteristic of or befitting a profession or one engaged in a profession; "professional conduct"; "professional ethics"; "a thoroughly professional performance"
{i} person who works in a skilled occupation, specialist
Declared intent to work for pay; may require special training or certification by a third party (as with doctors or lawyers)
Professional people have jobs that require advanced education or training. highly qualified professional people like doctors and engineers. Professional is also a noun. My father wanted me to become a professional and have more stability
Classifications in which the predominant and essential function of the work requires the application of theories, concepts, principles, and methodologies typically acquired through completion of a bachelor's or post-bachelor's degree program Professional work requires the consistent exercise of discretion in order to research, analyze, interpret, develop, and apply various criteria to nonroutine and nonmechanical processes
{s} pertaining to a profession, of a skilled occupation; working in one of the skilled occupations
Of, pertaining to, or in accordance with the standards of a profession
Someone who"does his/her best when feeling their worst"
A person whose work involves making judgements in situations where even knowing all the facts does not make it clear what would be the right course of action Recognition of the difference between a profession and other forms of occupation is credited to the Greek doctor, Hippocrates, who lived 2500 year ago but the current range of different professions did not begin to emerge until the nineteenth century Professionals normally have a code of ethics, take the trouble to keep their knowledge and expertise up-to-date and are paid to enable them to devote their time to using and improving their skills
{i} crackjack
professional class
the groups in society composed of highly educated professionals
professional class
A social and economic demographic, commonly identified as part of the upper middle class
professional classes
plural form of professional class
professional foul
An intentional foul, usually committed to prevent an opponent scoring, and punishable by a yellow or red card (football) or 10 minutes in the sin bin (rugby)
professional politician
A person whose sole employment is political in nature; usually elected to office and payed a salary, but may collect donations from individuals, organizations and corporations
professional sport
Sport in which athletes receive payment for their performance
professional wrestler
A performer in the professional wrestling business
professional wrestlers
plural form of professional wrestler
professional wrestling
Any form of wrestling in which the wrestlers receive payment for participating
professional wrestling
An entertainment business characterized by the performance of choreographed wrestling matches with predetermined outcomes
professional wrestling
A theatrical presentation of a choreographed wrestling match as part of the professional wrestling business
Professional Mobile Radio
(Elektrik, Elektronik) Professional Mobile Radio (also known as Private Mobile Radio (PMR) in the UK and Land Mobile Radio (LMR) in North America) are field radio communications systems which use portable, mobile, base station, and dispatch console radios and are sometimes based on such standards as MPT-1327, TETRA and APCO 25 which are designed for dedicated use by specific organizations. Typical examples are the radio systems used by police forces and fire brigades. Key features of professional mobile radio systems can include
Professional Golfers' Association of America
PGA, the
Professional Graphics Adapter
(in Computers) graphics card with a high standard of resolution (400 x 640 pixels), PGA
professional association
an association of practitioners of a given profession
professional baseball
playing baseball for money
professional basketball
playing basketball for money
professional basketball
basketball that is played on a very high level; basketball players who earn their living solely from their sports activities
professional body
{i} professional organization, non profit organization for advancing a specific profession and for defending the public interest and the interest of professionals
professional boxing
boxing for money
professional career
functioning as a career-oriented individual, carrying on a way of life worthy of a professional
professional committee of experts
board of specialists, committee of people who are knowledgeable in a subject
professional course
course that provides professional training
professional ethics
rules of morality and behavior that oblige those in professional positions (i.e. lawyers, doctors, etc.)
professional expertise
professional specialty, accumulation of great knowledge and experience in a professional field
professional football
football played for pay
professional football
football or soccer of professionals, turning of soccer into a central occupation in one's life, soccer on a very high level that is played by players who make this their living
professional foul
In football, if a player commits a professional foul, they deliberately do something which is against the rules in order to prevent another player from scoring a goal. in football, if someone commits a professional foul, they deliberately do something that is against the rules in order to prevent another player from scoring
professional gambler
person who gambles as a way of life, one who earns his money by gambling
professional golf
playing golf for money
professional indemnity
Dealing with the area of insurance law which provides cover for liability incurred in the course of exercising a profession
professional indemnity
Covers a professional individual or firm against legal liability to compensate a third party who has sustained injury, loss, or damage caused by breach of duty as a member of a regulated profession It includes "defense, settlement and supplementary payments" similar to those provided under CGL
professional jargon
vocabulary common to people of a specific work field
professional job
action which proves a high level of expertise in the field
professional knowhow
knowledge in one's field, professional skill, proficiency in one's profession
professional life
{i} career life, professional activities, business activities
professional literature
{i} literature that deals with problems and issues that belong to a particular profession
professional magazine
magazine that is created for those interested in a particular professional field
professional management
management of professional affairs (and not financial affairs)
professional manager
one whose role is to manage administrative affairs of a team (Sports)
professional organization
an organization of and for professional people
professional organization
{i} professional body, non profit organization for advancing a specific profession and for defending the public interest and the interest of professionals
professional orientation
professional direction, helping someone find work in a profession that is suited to them
professional relation
the relation that exists when one person requests and is granted professional help from a qualified source
professional responsibility
responsibility which accompanies the practice of a profession
professional school
school for learning a specific trade, trade school
professional secrecy
not involving outsiders in what takes place in a professional workplace
professional services automation
(Ticaret) (PSA) Systems and software that support organizations or departments that engage in consulting, legal or other skill-based services by providing timesheet, billing, project status, knowledge base and other associated functions
professional soccer
soccer on a professional level whose players earn their living by playing the game
professional soldiers
people who choose the army as their career
professional specialization
exploring a certain area of expertise within a given profession
professional tennis
playing tennis for money
professional training
professional preparation, training someone for a specified occupation or for a new field that is connected to that profession
professional work
action which testifies to complete expertise in the field
professional workstation
high-speed computer built for professional applications which require difficult calculations
professional wrestling
wrestling for money
professional wrestling
a form of entertainment in which people, usually men, fight each other in a way that has been planned before the event wrestler
Project Management Professional
Project Management Professional (PMP) is a globally recognized certification in project management. It is managed by the Project Management Institute and is based on the PMP Examination Specification published by PMI in 2005. Most exam questions reference to PMIs ANSI standard A Guide to the Project Management Body of Knowledge, abbreviated to PMBOK Guide
certified safety professional
A person accredited by the American Board of Safety Professionals, the certification board for safety professionals in the United States. A Certified Safety Professional is designated by the letters CSP after his or her name
profession
An occupation in which one has a professed expertise in a particular area; a job, especially one requiring a high level of skill or training

My father was a barrister by profession.

profession
A declaration of belief, faith or of one's opinion

Despite his continued professions of innocence, the court eventually sentenced him to five years.

profession
The practitioners of such an occupation collectively

His conduct is against the established practices of the legal profession.

profession
A promise or vow made on entering a religious order

Rosario was a young novice belonging to the monastery, who in three months intended to make his profession.

semi-professional
playing for pay on a part-time basis
semi-professional
a semi-professional sportsman or athlete
semi-professional
composed of semi-professional players
profession
any calling or occupation involving special mental or other special disciplines
profession
{n} a declaration, opinion, vocation
health professional
A health professional or health care provider is an organization or person who delivers proper health care in a systematic way professionally to any individual in need of health care services
health professional
a person who helps in identifying or preventing or treating illness or disability
health professional
{i} person who works in any field of health (physical or mental); health care provider, person who helps in identifying illness or disability, person who provides medical or nursing treatment, caregiver
health professional
someone such as a doctor, nurse, dentist etc, whose job involves people's health
his professional life
part of his life that is connected to his work
profession
the body of people in a learned occupation; "the news spread rapidly through the medical community
profession
That which one professed; a declaration; an avowal; a claim; as, his professions are insincere
profession
an open avowal (true or false) of some belief or opinion; "a profession of disagreement"
profession
An occupation that requires expertise or a high level of skill
profession
The act of professing or claiming; open declaration; public avowal or acknowledgment; as, professions of friendship; a profession of faith
profession
affirmation of acceptance of some religion or faith; "a profession of Christianity"
profession
In the colleague information, this refers to the type of work done by the researcher Examples of Professions are molecular biologist, biochemist, instructor, winemaker, doctor, lawyer etc
profession
An occupation, the practice of which directly influences human well-being and requires mastery of a complex body of knowledge and specialized skills, requiring both formal education and practical experience
profession
an occupation that requires special skills and advanced training
profession
{i} vocation, skilled occupation; total people engaged in a profession; declaration, proclamation; avowal, acknowledgement
profession
an occupation requiring special education (especially in the liberal arts or sciences) affirmation of acceptance of some religion or faith; "a profession of Christianity"
profession
A profession is a type of job that requires advanced education or training. Harper was a teacher by profession Only 20 per cent of jobs in the professions are held by women
profession
The collective body of persons engaged in a calling; as, the profession distrust him
profession
That of which one professed knowledge; the occupation, if not mechanical, agricultural, or the like, to which one devotes one's self; the business which one professes to understand, and to follow for subsistence; calling; vocation; employment; as, the profession of arms; the profession of a clergyman, lawyer, or physician; the profession of lecturer on chemistry
profession
Tanunnect
profession
You can use profession to refer to all the people who have the same profession. The attitude of the medical profession is very much more liberal now
profession
The act of entering, or becoming a member of, a religious order
profession
In the colleague class, this refers to the type of work done Examples of Professions are molecular biologist, biochemist, instructor, winemaker, doctor, lawyer, Indian chief
profession
an occupation requiring special education (especially in the liberal arts or sciences)
profession
* An occupation, the practice of which directly influences human well-being and requires mastery of a complex body of knowledge and specialized skills, requiring both formal education and practical experience
profession
the body of people in a learned occupation; "the news spread rapidly through the medical community"
profession
For "H" visas: refers to occupations that require at least a US bachelor degree as the minimum education to carry out the duties Example: teacher, engineer, computer systems analyst
profession
an occupation whose prestige and status is dependent upon the degree to which its members have authority over decision making, experience autonomy in their work, and possess a mastery of a defined body of knowledge that extends beyond that of a layperson
professionally
In a professional manner or capacity; by profession or calling; in the exercise of one's profession; one employed professionally
professionally
in a professional manner; "professionally trained staff
professionally
from a professional standpoint; in a professional manner, in a highly skilled manner
professionally
in a professional manner; "professionally trained staff"
professionally
In a professional manner
professionals
plural of professional
semi-professional
semi-professional in AM, also use semiprofessional Semi-professional sports players, musicians, and singers receive some money for playing their sport or for performing but they also have an ordinary job as well. a semi-professional country musician. a semi-professional sports player, musician etc is paid for doing that thing, but does not do it as their main job
professional