parties

listen to the pronunciation of parties
İngilizce - Türkçe
partiler

Johnsonlar çok sosyal insanlardır, onlar partilere sık sık ev sahipliği yapmaktan hoşlanırlar. - The Johnsons are very sociable people, who enjoy hosting parties often.

Benim evimde partiler vermek istiyorsanız, daha sonra her şeyi temizleyin ve bir şey kırmayın, ya da zarar için ödeme yapın. - If you want to have parties in my house, clean up everything afterwards, and don't break anything, or else pay for the damage.

tarafları
taraflar

ABD Dışişleri Bakanı, savaşan taraflar arasındaki ateşkes konusunda aracılık yapmaya çalışıyor. - The U.S. Secretary of State is trying to broker a ceasefire between the warring parties.

Bu anlaşma tüm tarafları bağlıyor. - This agreement is binding on all parties.

party
(Hukuk) parti

Hastalıktan dolayı partiye gidemedim. - I could not go to the party because of illness.

O, partiye geç geldi. - He appeared at the party late.

party
{i} taraf

Partiye Dan tarafından ev sahipliği yapıldı. - The party was hosted by Dan.

Hükümetin politikası muhalefet partisi tarafından eleştirildi. - The policy of the government was criticized by the opposition party.

party
{i} topluluk
parti
evlilik için uygun kimse
party
{i} grup

Bir grup bilim adamı onlarla birlikte gemideydi. - A party of scientists were on board with them.

Grup dağa çıkmayı başaramadı. - The party did not succeed in climbing the mountain.

contracting parties
akit taraf
one of the parties
taraflardan biri
party
abone
party
doğrultu
party
(Askeri) müfreze
party
zümre
party
yön

Emekli olan bir yönetici için bir veda partisi düzenlendi. - A farewell party was held for the executive who was retiring.

O, Cumhuriyetçi Parti'yi büyük bir başarı ile yönetti. - He had led the Republican Party with great success.

party
(Bilgisayar) kullanıcı telefon
party
kullanıcı
party
{i} ortak
party
yan

Partide Jack ve Mary'nin yanındaki kimdi? - Who was at the party beside Jack and Mary?

Tom'un yanına gitmemizi ve ona partiye hazırlanması için yardım etmemizi öneriyorum. - I suggest we go over to Tom's and help him get ready for the party.

party
yöre
party
keriz
party
fırka
party
yer

Bizim parti için bir yer kiralamalıyız. - We need to rent a room for our party.

Yer partiden kalanlar yüzünden dağınıktı: Yırtık gürültüyapıcılar, kırışık parti şapkaları, ve kirli Power Ranger tabakları. - The floor was strewn with party favors: torn noisemakers, crumpled party hats, and dirty Power Ranger plates.

party
(Argo) partilemek
party
(Argo) bir partiye katılmak

Eve geri gitmek istemiyorum. Bir partiye katılmak istiyorum. - I don't want to go back home. I want to party.

Dan ve Linda bir partiye katılmak için plaja gittiler. - Dan and Linda went to the beach to attend a party.

political parties
siyasal partiler
third parties
üçüncü şahıs
third parties
(Ticaret) üçüncü şahıslar
third parties
üçüncü kişiler
party
türküm
party
(siyasi) parti
party
birlik

Tom ve Mary'yi bir partide birlikte gördüm. - I saw Tom and Mary at a party together.

Sürpriz oldu, Tom partimize Mary ile birlikte geldi. - To our surprise, Tom came to our party with Mary.

party
{i} ekip

Ekip sağ salim geri döndü. - The party returned safe and sound.

party
eğlenti
party
kimse

Sürpriz partiden kimseye bahsettin mi? - Have you told anyone about the surprise party?

Onun dışında, başka hiç kimse partiye gelmedi. - Outside of him, no one else came to the party.

the contracting parties
anlaşmaya taraf olanlar
the contracting parties
akit taraflar
party
{i} eğlence

Tom kesinlikle partimizi daha eğlenceli yapmak için yardım etti. - Tom certainly helped make our party more fun.

Onun partisi gerçekten eğlenceliydi. - Her party was really fun.

3rd parties
3 parti
agreement by two political parties
İki siyasi partilerin anlaşması
counter-parties
karşı taraf
party
{i} pol. parti
party
{i} davet

Yirmi kişiyi partime davet ettim fakat onların hepsi gelmedi. - I asked twenty people to my party but not all of them came.

Beni doğum günü partine davet ettiğin için teşekkür ederim. - Thank you for inviting me to your birthday party.

party
bir taraf
third parties (finance)
üçüncü şahıslara (finans)
warring parties
Taraflar savaşan
buyer indemnified parties
(Ticaret) alıcı tazminat tarafları
case parties
siyasal bir anlaşmazlıkta rakip olan taraflar
childrens' parties
çocuk partileri
christian democratic parties
hristiyan demokrat partiler
communication to the parties
(Avrupa Birliği) taraflara tebliğ etme,bildirme
communist parties
(Politika, Siyaset) komünist partiler
conflicted parties
(Politika, Siyaset) çatışan taraflar
conflicting parties
(Politika, Siyaset) çatışan taraflar
disputing parties
(Ticaret) uyuşmazlığa taraf olanlar
ethnic parties
(Politika, Siyaset) etnik partiler
functions of political parties
(Politika, Siyaset) siyasal partilerin işlevleri
indemnified parties
(Ticaret) tazmin edilen taraflar
joinder of parties
dava arkadaşlığı
joinder of parties
(Kanun) birlikte husumet
joinder of parties
tarafların birleşmesi
liberal parties
(Politika, Siyaset) liberal partiler
parti
{i} eş [fr.]
parti
(isim) eş [fr.]
party
(Askeri) POSTA, GRUP, MÜFREZE, EKİP, KISIM: Bir nöbet müfrezesi gibi, genel olarak, geçici bir vazife ile görevlendirilmiş er grubu
party
iştirakçi
party
bağlandığı telefon hattı
party
{i} alem
party
{i} hissedar
party
kontratı akdeden taraflardan her biri
party
dili şahıs
party
party line birkaç abonenin birden
party
komşu mülkleri birbirinden
party
{i} grup, takım
party
şahıs
party
{i} katılan
party
{i} k.dili. kişi, şahıs
party
{i} huk. taraf
pressures on political parties
(Politika, Siyaset) partilere yönelik baskılar
radical parties
(Politika, Siyaset) radikal partiler
radical right parties
(Politika, Siyaset) köktenci sağ partiler
seller indemnified parties
(Ticaret) satıcı tazminat tarafları
the parties concerned
ilgili taraflar
Türkçe - Türkçe

parties teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

parti
Vurgun, kazanç: "Kazanmakta olduğu partinin güme gitmesinden korkan terlikçi İhsan..."- H. Taner
parti
Tutam (II)
parti
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasi topluluk, fırka: "Seçmenler yeni güç santrallerinin doğayı bozacağını düşündükleri için karşı partiyi tutmuşlar."- H. Taner. İnsan topluluğu
parti
Bir bütünün parçası, kısım
parti
Bir şeyi kutlamak amacıyla düzenlenen eğlence
parti
Bir kişi, bir kuruluş veya bir topluluğun, çoğu belli bir şeyi kutlama amacıyla düzenledikleri eğlence
parti
İnsan topluluğu
parti
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasi topluluk, fırka
parti
Bazı oyunlarda bir kez: "Öğle sonları birkaç parti tavla oynamaktan hiç vazgeçmiyorduk."- Y. K. Karaosmanoğlu
parti
Bir kişi, bir kuruluş veya bir topluluğun, çoğu belli bir şeyi kutlama amacıyla düzenledikleri eğlence: "Gülümhan'ın partisinde tanışır gibi olmuştuk."- A. İlhan. Çok ucuza elde edilen şey, kelepir
parti
Bir bütünün parçası, kısım: "Yedi sekiz balyalık bir partiden bir buçuk, iki kilo tütün yürütüyordu."- N. Cumalı
parti
Çok ucuza elde edilen şey, kelepir
parti
Vurgun, kazanç
parti
Bazı oyunlarda bir kez
parti
Armoniyi oluşturan ezgilerden her biri
İngilizce - İngilizce
The people who have entered into a tenancy agreement
third-person singular of party
The persons who are actively concerned in the prosecution or defense of a legal proceeding
The plaintiff(s) and the defendant(s)
The persons who are actively involved in the prosecution or defense of a legal proceeding, including the plaintiff or prosecution, the defendant and any "third party defendant
The parties are the people who are involved in the dispute Most parties are disputants--the people who are in conflict with each other Other parties--often called "third parties,"--are parties that intervene in the dispute to try to help the disputants resolve it Mediators and judges, for example, are third parties
Agents who have agreed to the contract in question
Any two entities, such as a Transmission Provider and a Transmission Customer, entering into a contract for services between them Peak Demand or Peak Load The electric load that corresponds to a maximum level of electric demand in a specified time period For billing purposes, many utilities measure the highest level of consumption during a 15 or 30-minute time period in a month and divide it by a quarter or half-hour to derive an averaged peak demand for that month This is not to be confused with the instantaneously high (and typically brief) demand in kilowatts that occurs when a device is first started
Licensor: Grove's Dictionaries Inc of 345 Park Avenue South, New York, NY 10010-1707 *Licensee: Contact Name: Address
The Transmission Provider and the Transmission Customer receiving service under this Tariff
persons, corporations, or associations who have brought a lawsuit or who are defendants
The entities whose rights and obligations are intended to be controlled by this CPS These entities may include certificate applicants, IAs, subscribers, and relying parties (See USER; ISSUING AUTHORITY; RELYING PARTY)
(RWT) Plaintiffs and defendants (petitioners and respondents) to lawsuits, also known as appellants and appellees in appeals, and their lawyers
Upon ratifying an international agreement, countries become "Parties" to that agreement Ratification: Ratification defines the international act whereby a state indicates its consent to be bound to a treaty In the case of multilateral treaties, such as the Kyoto Protocol, the usual procedure is for a depositary to collect the ratifications of all states, keeping all parties informed of the situation The institution of ratification grants states the necessary time-frame to seek the required approval for the treaty on the domestic level and to enact the necessary legislation to give domestic effect to that treaty In Canada, Cabinet approval is required for ratification
The parties are the people or groups that are involved in the dispute "Third parties" are people who are not involved in the dispute but who help resolve it Mediators, facilitators and judges are "third parties" in a dispute
Governments who have signed up to the Convention on Biological Diversity
The Transmission Provider and the Transmission Customer receiving service
The people involved legal proceedings, including the applicant and respondent
plural of party
The persons or entities who prosecute or defend a lawsuit
Plaintiffs and defendants (petitioners and respondents) to lawsuits, also known as appellants and appellees in appeals, and their lawyers
parties of the first part
plural form of party of the first part
parties of the second part
plural form of party of the second part
LAN parties
plural form of LAN party
Mazola parties
plural form of Mazola party
adverse parties
plural form of adverse party
agrarian parties
plural form of agrarian party
bachelor parties
plural form of bachelor party
bachelorette parties
plural form of bachelorette party
block parties
plural form of block party
boarding parties
plural form of boarding party
cadre parties
plural form of cadre party
cocktail parties
plural form of cocktail party
costume parties
plural form of costume party
dinner parties
plural form of dinner party
foam parties
plural form of foam party
hen parties
plural form of hen party
house parties
plural form of house party
keg parties
plural form of keg party
parti
Someone (especially a man) who is considered to be a good choice for marriage, because of wealth, status etc

We met some time ago a man that would just do for you, if you were not already engaged to Jonathan. He is an excellent parti, being handsome, well off, and of good birth.

party
A gathering of acquaintances so that one of them may offer items for sale to the rest of them

lingerie party.

party
A part or division

And so the moost party of the castel that was falle doune thorugh that dolorous stroke laye vpon Pellam and balyn thre dayes.

party
Active player characters organized into a single group
party
To celebrate at a party, to have fun, to enjoy oneself

We partied until the early hours.

party
Group of characters controlled by the player
party
A group of people forming one side in a given dispute, contest etc

A mile back in the forest the tribe had heard the fierce challenge of the gorilla, and, as was his custom when any danger threatened, Kerchak called his people together, partly for mutual protection against a common enemy, since this gorilla might be but one of a party of several, and also to see that all members of the tribe were accounted for.

party
A person or group of people constituting a particular side in a contract or legal action

The contract requires that the party of the first part pay the fee.

party
A political group considered as a formal whole, united under one specific political platform of issues and campaigning to take part in government

The green party took 12% of the vote.

party
To take recreational drugs

Miss, do you party?” the boy asked. “What?” Jennifer asked back. “Do you smoke? I'll get you some cheap. One American dollar equals forty Jamaican dollars. I'll get you as much of the stuff as you need.”.

party
With to: an accessory, someone who takes part

I can't possibly be a party to that kind of reckless behaviour.

party
A group of people travelling or attending an event together, or participating in the same activity

We're expecting a large party from the London office.

party
A discrete detachment of troops, especially for a particular purpose

The settlers were attacked early next morning by a scouting party.

political parties
plural form of political party
pool parties
plural form of pool party
prevailing parties
plural form of prevailing party
sausage parties
plural form of sausage party
slumber parties
plural form of slumber party
splinter parties
plural form of splinter party
stag parties
plural form of stag party
tailgate parties
plural form of tailgate party
war parties
plural form of war party
party
{n} a select assembly, set, detachment, side
Right wing parties
conservative political parties, national camp
belligerent parties
{i} fighting parties, parties involved in combat, enemies, rivals
block of religious parties
{i} group of religious political parties
favor the parties in power
prefer or support the current rule or government
haredi parties
political parties formed by ultra-orthodox Jews
in the presence of both parties
in the midst of both sides of the legal case, in the presence of both the defendant and the plaintiff
interested parties
Government regulatory bodies, Air navigation Service Providers, airport authorities, airspace users, international civil aviation organisations, Eurocontrol Agency, representatives of airspace users, airports and staff organisations and other agencies or international organisations which may contribute to the work of the PRC
interested parties
Includes heirs, devises, children, spouses, creditors, beneficiaries and any others having a right in, or claims against, the estate of a ward or protected person which may be affected by the proceedings [Top of Page]
interested parties
Interested parties, for purposes of this investigation, include applicants or the person representing the domestic industry; domestic manufacturers of the like articles, importers and/or exporters of the product, government of the exporting country; industrial users and/or representative consumer organization in cases where the product is sold at the retail level
mainstream parties
political parties which views which are neither liberal nor conservative
parti
{i} basic plan of a structure (Architecture)
party
an organization to gain political power; "in 1992 Perot tried to organize a third party at the national level"
party
A participant in a call, for example, a called party (also known in telephony as the b-subscriber) and the calling party (also known in telephony as the a-subscriber)
party
The Secretary of Labor, anyone who files a notice of contest, or anyone who files a letter electing party status
party
A person, business, or government agency actively involved in the prosecution of defense of a legal proceeding
party
A party to a hearing: a protestor; a protestee; a boat requesting redress; a boat or a competitor that may be penalized under rule 69 1; a race committee in a hearing under rule 62 1( a)
party
have or participate in a party; "The students were partying all night before the exam"
party
one of the parts into which a people is divided on questions of public policy
party
an occasion on which people can assemble for social interaction and entertainment; "he planned a party to celebrate Bastille Day" a group of people gathered together for pleasure; "she joined the party after dinner" an organization to gain political power; "in 1992 Perot tried to organize a third party at the national level" a band of people associated temporarily in some activity; "they organized a party to search for food"; "the company of cooks walked into the kitchen" a person involved in legal proceedings; "the party of the first part" have or participate in a party; "The students were partying all night before the exam
party
a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force (Article 2, paragraph 1[g])
party
{i} political group; social gathering; side of an agreement; group, gang
party
Person (participant in a call, etc )
party
A person, group, or state, that agrees to abide by the requirements of an agreement or a treaty
party
One concerned or interested in an affair; one who takes part with others; a participator; as, he was a party to the plot; a party to the contract
party
Cause; side; interest
party
A person participating in a contract or legal action
party
A person or group taking one side of a dispute: e g , the plaintiff/prosecution and the defendant/defense
party
The plaintiff or the defendant in a lawsuit, whether an individual, a firm, or corporation; a litigant
party
a person involved in legal proceedings; "the party of the first part"
party
is the government or the agreement holder(s) under the Forest Act or Range Act This may also include ministries of agreement holders not named as subjects of the complaint, but added as parties because the Board believes they may be affected by, or involved in, an investigation
party
Parted or divided, as in the direction or form of one of the ordinaries; as, an escutcheon party per pale
party
If you party, you enjoy yourself doing things such as going out to parties, drinking, dancing, and talking to people. They come to eat and drink, to swim, to party. Sometimes they never go to bed
party
A parliamentary faction without a corresponding legal entity
party
have or participate in a party; "The students were partying all night before the exam
party
a band of people associated temporarily in some activity; "they organized a party to search for food"; "the company of cooks walked into the kitchen"
party
A legal entity which represents a faction of the people from a country and is united under one specific political platform of issues
party
Someone who is a party to or is party to an action or agreement is involved in it, and therefore partly responsible for it. Crook had resigned his post rather than be party to such treachery. partied partying parties to enjoy yourself with a group of other people by drinking alcohol, eating, dancing etc. Party of God Akali Party American Labor Party Bath Party Baath Party Bharatiya Janata Party Indian People's Party Black Panther Party for Self Defense Boston Tea Party Bull Moose Party Center Party Chinese Communist Party Communist Party Communist Party of the Soviet Union Constitutional Democratic Party Democratic Party Donner party Farmer Labor Party Federalist Party Free Democratic Party Free Soil Party French Communist Party German National People's Party German People's Party Congress Party Inkatha Freedom Party Institutional Revolutionary Party Israel Labour Party Italian Liberal Party Italian Popular Party Christian Democratic Party Know Nothing Party American Party Kurdistan Workers' Party Labour Party Liberal Party Liberal Party of Canada Liberal Democratic Party Liberty Party Locofoco Party Renaissance Party National Liberal Party National Party of South Africa National Republican Party Nationalist Party Nazi Party New Democratic Party party system party conference political party Progressive Conservative Party of Canada Progressive Party Prohibition Party Radical Socialist Party Refah Party Welfare Party Reform Party Republican Party GOP Grand Old Party Russian Social Democratic Workers' Party Social Credit Party Social Democratic Party of Germany Socialist Revolutionary Party Whig Party Workingmen's Party Conservative Party Democratic Party of the Left Italian Communist Party French Socialist Party Italian Socialist Party Twentieth Congress of the Communist Party of the Soviet Union
party
A part or portion
party
A state or regional economic integration organization (such as the EC) that agrees to be bound by the Convention and for which the CCD has entered into force
party
Hence, any certain person who is regarded as being opposed or antagonistic to another
party
Partial; favoring one party
party
{f} participate in a party; drink alcohol heavily (Slang)
party
{s} of a political group; of social gatherings
party
a state (or regional economic integration organization such as the EU) that ratifies, accepts or approves the CBD or accedes thereto becomes a Contracting Party Each Party to the Convention is represented at sessions of the Convention bodies by a national delegation consisting of one or more officials who are empowered to represent, and negociate on behalf of, their government Based on the tradition of the UN, Parties are organised into five regional groups, mainly for the purposes of electing the Bureaus
party
a small body of troops dispatched on special service
party
A person legally involved in a particular action
party
the plaintiff or defendant in a case The plaintiff is the party who files the lawsuit and the defendant is the party who is being sued
party
- a group of people who have similar political opinions, values and ideas Most politicians belong to a political party They run for office in their area as a representative of their political party Many national political parties have candidates all across Canada The major Canadian political parties are the New Democratic Party, Bloc Québécois, Progressive Conservative Party, Liberal Party and Canadian Reform Alliance Party Citizens, not just politicians, can also belong to and support political parties
party
In politics, "party" means a group of people who share the same opinions, and who come together in order to get elected and form a government
party
A person; as, he is a queer party
party
A party is a political organization whose members have similar aims and beliefs. Usually the organization tries to get its members elected to the government of a country. a member of the Labour party. India's ruling party. opposition parties. her resignation as party leader
party
A state (or regional economic integration organization such as the EU) that agrees to be bound by a treaty and for which the treaty has entered into force
party
A party to a hearing: a protestor; a protestee; a boat requesting redress; any other boat or a competitor liable to be penalized, including under rule 69 1; a race committee in a hearing under rule 62 1(a)
party
Parties to a treaty are the States or the International Organisations, which have consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force (See Article 2 of the Vienna Convention on the law of treaties) Parties to European treaties may be the member States of the Council of Europe, non-member States, the European Community
party
A social gathering for entertainment and fun
party
One of the people involved in a legal agreement or dispute can be referred to as a particular party. It has to be proved that they are the guilty party. see also third party
party
An individual or business that is the plaintiff or defendant in a court proceeding In this service, you can retrieve a case using the parties' names in the case title See Finding a Case by Title (Parties' Names) for details
party
a group of people gathered together for pleasure; "she joined the party after dinner"
party
A party is the person who makes an application, the person against whom the application is brought and any person joined in the application
party
A number of persons invited to a social entertainment; a select company; as, a dinner party; also, the entertainment itself; as, to give a party
party
A party is a social event, often in someone's home, at which people enjoy themselves doing things such as eating, drinking, dancing, talking, or playing games. The couple met at a party We threw a huge birthday party Most teenagers like to go to parties. see also dinner party, garden party, hen party, stag party
party
an occasion on which people can assemble for social interaction and entertainment; "he planned a party to celebrate Bastille Day"
party
1} A group of people gathered together to eat 2) A group of people gathered together to have fun, recreation, merriment, etc 3) A group of people gathered together to eat and be demanding
party
Partly
party
A part of a larger body of company; a detachment; especially Mil
party
A person, business, or government agency actively involved in the prosecution or defense of a legal proceeding
party
in legal terms, persons named in a contract or agreement
party
A number of persons united in opinion or action, as distinguished from, or opposed to, the rest of a community or association; esp
party
A party of people is a group of people who are doing something together, for example travelling together. They became separated from their party. a party of sightseers. see also search party, working party
party
(see political party)
the concerned parties
those who are relevant to the issue
the interested parties
the parties whom the matter touches upon, those who are involved in the affair
the parties involved
groups that are involved, groups engaged, people connected to an action, every participant
the parties to the conflict
people involved in the squabble, participants in the conflict, rivals, objectors
third parties
Agents who have not agreed to the contract in question
third parties
people who are not parties to the contract, but who may still receive benefits under it
third parties
parties outside of governments and First Nations who have an interest in treaty negotiations, including parties who hold legal interests, rights, permits, or leases granted by a government See also Treaty Negotiations Advisory Committee
warring parties
sides involved in a war
Türkçe - İngilizce

parties teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

parti
(Hukuk) party

She dressed up for the party. - O, parti için giyindi.

We were not invited to the party. - Partiye davet edilmedik.

parti
bash

Tom is having a birthday bash this weekend. - Tom bu haftasonu bir doğum günü partisi veriyor.

parti
social

The Socialist Party groomed him as a presidential candidate. - Sosyalist parti onu başkan adayı olarak yetiştirdi.

I think the socialist party will win. - Bence sosyalist parti kazanacak.

parti
shindig
parti
get-together

I'm having a little get-together tomorrow at my place. Would you like to come? - Yarın benim yerimde küçük bir parti veriyorum. Gelmek ister misin?

parti
{i} hand
parti
consignment
parti
run

The ruling party is running a smear campaign against the opposition. - İktidar partisi muhalefete karşı bir karalama kampanyası yürütüyor.

We'll run into her at the party. - Partide onunla karşılaşacağız.

parti
part

I could not go to the party because of illness. - Hastalıktan dolayı partiye gidemedim.

We were not invited to the party. - Partiye davet edilmedik.

parti
parcel
parti
(Argo) rage
parti
entertainment
parti
(Kanun) faction
parti
{i} do
parti
game

We played a lot of games at the party. - Partide pek çok oyun oynadık.

parti
lot

Tom enjoyed himself a lot at the party. - Tom partide çok eğlendi.

The party was a lot of fun. - Parti çok eğlenceliydi.

parti
the party
parti
party of
parti
gettogether
parti
{i} shipment
parti
(mal) parcel
parti
clan
parti
get together

Let's get together and have a party. - Toplanalım ve bir parti verelim.

parti
party, political party; party, do; (mal) consignment; batch
parti
party (social gathering)
parti
consignment (of goods)
parti
mus. part
parti
(one) game (in a series)
parti
setout
parti
bargain, something acquired very cheaply
parties

  Türkçe nasıl söylenir

  pärtiz

  Telaffuz

  /ˈpärtēz/ /ˈpɑːrtiːz/

  Etimoloji

  [ 'pär-tE ] (noun.) 14th century. Middle English partie part, party, from Old French, from partir to divide; more at PART.

  Videolar

  ... and I told the members of both parties in the house ...
  ... 40,000 who have joined us in 440 viewing parties across 90 ...

  Günün kelimesi

  sub rosa