outs

listen to the pronunciation of outs
İngilizce - Türkçe

outs teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

out
çıkış

Tom, Mary ile birlikte her çıkışında her zaman hesabı ödemek zorunda kalmaktan usandı. - Tom became tired of always having to pay the bill every time he went out with Mary.

Şimdiki durumdan bir çıkış yolu arıyoruz. - We are groping for a way out of the present situation.

out
{f} dışarı çıkarmak

Tom yarın gece Mary'yi dışarı çıkarmak istiyor. - Tom wants to take Mary out tomorrow night.

Tom, köpeğini dışarı çıkarmak için kapıyı açtı. - Tom opened the door to let his dog out.

out
dışarı

Dışarıya çıkamam çünkü çok ödevim var. - I can't go out because I have a lot of homework.

Keşke dışarı çıktığın zaman kapıyı kapatsan. - I wish you would shut the door when you go out.

out
{i} çıkar yol

Ölüm tek çıkar yol mu? - Is death the only way out?

Tom benim ligin çıkar yolu. - Tom is way out of my league.

out
{i} çizgi dışı
out
{f} kovmak

Onu kovmaktan başka seçeneğim yoktu. - I had no choice but to throw him out.

out
{i} çözüm

Biz hâlâ onu çözümlüyoruz. - We're still sorting it out.

Biz bunu daha sonra çözümleyeceğiz. - We'll sort it out later.

out
{e} daha iyi

Tom'un muhtemelen bizimle takılmaktan yapacağı daha iyi şeyleri vardır. - Tom probably has better things to do than hang out with us.

Bazı insanlar senin için evde yemenin dışarıda yemekten daha iyi olduğunu düşünüyor. - Some people think eating at home is better for you than eating out.

out
dışarıya

Televizyon seyretmek yerine, dışarıya çıkıp biraz temiz hava al. - Go out and breathe some fresh air instead of watching TV.

Ben dışarıya giderken yanımda bir şemsiye alırım. - I take an umbrella with me when I go out.

out
{f} çıkarmak

Yoksulluk insanlardaki en kötüyü ortaya çıkarmak ve en iyiyi gizlemek için dünyadaki başka her şeyden daha fazlasını yapar. - Poverty does more to bring out the worst in people and conceal the best than anything else in the world.

Tom arabasını kardan kazıp çıkarmak zorunda kaldı. - Tom had to dig his car out of the snow.

out
{f} nakavt etmek
out
{s} dış

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Dışarıya çıkamam çünkü çok ödevim var. - I can't go out because I have a lot of homework.

out
{i} kurtuluş

Bu kısır döngüden kurtuluş görülmüyor. - There seems to be no way out of this vicious circle.

out
bitmiş

Tom'un parası bitmiş olmalı. - Tom must be out of money.

Tuzunun bitmiş olduğunu fark etti. - She discovered that she had run out of salt.

out
{f} dışarı atmak

Eşyaları dışarı atmak zordur. - It's hard to throw things out.

Onu dışarı atmak istemiyordum. - I didn't want to throw that out.

out
{i} aut
out
{s} dışarıdaki

Bütün dikkatimi dışarıdaki manzaraya yöneltti. - He addressed my full attention to the landscape outside.

Tom dışarıdaki insanların sesini duyabildi. - Tom could hear the sound of people outside.

out
{i} atlanmış sözcük
out
uzak

O, gözden uzak bir yere sözlüğünü sakladı. - He hid his dictionary out of sight.

Gıdaları bakterilerden uzak tutmalıyız. - We need to keep bacteria out of food.

out
uzakta olan
out
ortaya çıkmak
out
(Bilgisayar) giden
out
sönmek
out
kendini belli etmek
out
çare

Hal çaresine bakayım. - Let me figure something out.

Hal çaresine bakmam gerekiyor. - I need to figure something out.

out
bahane

Başka bahanen kalmadı. - You're out of excuses.

out
dışan
out
yanmak
out
-den dışarıya
out
meydana çıkmak
out
bayılmak

O, yürüyüşten önce hiçbir şey yememişti, bayılmak üzereydi. - Because he hadn't eaten anything before the hike, he was about to pass out.

Ben bayılmak istemiyorum. - I don't want to pass out.

out
anormal
out
keyifsiz

Son birkaç gündür Jane sessiz ve keyifsizdir. - For the past few days Jane has been quiet and out of humor.

out
-den öteye
out
kesik
ins and outs
ayrıntılar

Tom yeni bilgisayar programının tüm ayrıntılarını öğrenmek zorunda kaldı. - Tom had to learn the ins and outs of the new computer program.

out
bütünüyle

Tom bütünüyle kontrolünü kaybetmiş. - Tom totally freaked out.

Sen bütünüyle onları dehşete düşürdün. - You totally freaked them out.

out
(tahmin/hesap/vb.) yanlış
out
adamakıllı
out
sönük
out
dışta yer alan
out
modası geçmiş

Onun zaten modası geçmiş. - It's already out of fashion.

Senin eteğin modası geçmiş. - Your skirt is out of fashion.

out
harici

Ev dahili ve harici temizlendi. - The house was cleaned inside and out.

out
(ışık/ateş/vb.) sönmüş
out
bağırarak

Kazananın adını bağırarak söyledi. - He called out the name of the winner.

O, bağırarak yardım istedi. - He called out for help.

out
tamamıyla

Bu başka bir olasılığı tamamıyla dışlamaz. - This doesn't entirely rule out another possibility.

out
dışarıda

Dışarıda hava çok soğuk, ceketsiz üşüteceksin. - It is very cold outside. You'll catch a cold without a coat.

Kim gelirse gelsin, ona dışarıda olduğumu söyle. - Whoever comes, tell him I'm out.

all the ins and outs of
1. (bir konunun/işin) tüm ayrıntıları, (bir şeyin) girdisi çıktısı. 2. (bir yerin) her tarafı/yeri
cut-outs
kesik
horizontal drop-outs
yatay terk
out
çıkıp

Dışarı çıkıp oyun oynayabilir miyim? - Can I go out and play?

Hoşça kal demeden nasıl kapıdan çıkıp gidebildin? - How could you just walk out the door without saying goodbye?

out
dişar
out
aşkın

Allah aşkına beni buradan çıkarın. - For God's sake, get me out of here!

print outs
yazıcı çıktılarını
run outs
koşmak çıkışları
shoot-outs
atışlarındaki
try outs
seçmeler
OUT
(Askeri) büyük boy kargo (outsize cargo)
Out
{ü} Çık dışarı!
ins and outs
bütün ayrıntıları
ins and outs
girdisi çıktısı
out
sönük/imkansız/yanlış/dış
out
fazla

Tom daha önce Mary'yi John'la birlikte birden fazla ortamda görmüştü ve sonunda onların birbirlerini gördüklerini anladı. - Tom had seen Mary with John on more than one occasion before and finally figured out that they were seeing each other.

Ev, yangın çabuk söndürüldüğü için fazla zarar görmedi. - The house did not suffer much damage because the fire was quickly put out.

out
out dışarı
out
çıkmış

Tom sudan çıkmış balık gibi hissetti. - Tom felt like a fish out of water.

O, adeta, sudan çıkmış balık gibi. - He is, so to speak, a fish out of water.

out
açıkta
out
yüksek sesle

Tom neredeyse yüksek sesle kahkaha atacaktı. - Tom nearly laughed out loud.

Yüksek sesle bağırmak için bir dürtü hissettim. - I felt an impulse to cry out loud.

out
yıpranmış

Ayakkabılar yıpranmış. - The shoes are worn out.

Onun elbiseleri yıpranmış. - His clothes are worn out.

out
büyük

Tom, açık hava sporlarına büyük ilgi duymuyor. - Tom doesn't have much interest in outdoor sports.

Büyükannem hemen hemen her gün bir yürüyüş için dışarı çıkardı fakat şimdi o nadiren, kırk yılda bir, dışarı çıkar. - My grandmother used to go out for a walk almost every day, but now she seldom, if ever, goes out.

out
mazeret

Mazeretlerin tükendi. - You're out of excuses.

Tom'un mazereti kontrol edildi. - Tom's alibi checked out.

out
defol

Hepiniz buradan defolun! - Get out of here, all of you!

En iyisi buradan defol. - You'd better get out of here.

out
açığa çıkmış
out
eksik
out
grevde
out
yeni çıkmış

Fırından yeni çıkmış ekmeğin kokusunu seviyorum. - I like the smell of bread just out of the oven.

out
bozulmuş
out
açığa çık

Sır resmi olarak açığa çıktı. - The secret is officially out.

İtalyanca konuşmada pek iyi değilim, ama bunun açığa çıkmasını istemiyorum. - I'm not very good at speaking Italian but I don't want it to get out into the open.

out
outbid outdrink
out
eskimiş
out
sesli olarak
out
{s} olanaksız

O, genç adamı aklından çıkarmaya çalıştı ama bu olanaksızdı. - She tried to put the young man out of her mind, but it was impossible.

Ne yazık ki yapmamı istediğin şey olanaksız. - I'm afraid what you're asking me to do is out of the question.

out
{s} muhalefet
out
{s} uzaktaki
out
sönmüş

İtfaiyeci geldiğinde yangın çoktan sönmüştü. - The fire had already gone out by the time the firemen arrived.

out
hatalı

O, on olayın dokuzunda hatalıdır. - She is wrong in nine cases out of ten.

Bir defa savaş patlak verdi mi, her iki taraf da hatalıdır. - Once a war breaks out, both sides are in the wrong.

out
Xout tamamen/dışarı
out
kalmamış

Çantanı çaldım çünkü param kalmamıştı. - I stole your bag because I ran out of money.

Benzininiz kalmamış gibi görünüyorsunuz. - You seem to be out of gas.

out
Belirli bir yerden gitme/gönderme anlamındaki fiillerle birlikte kullanılır: They started out at dawn. Şafak sökerken yola çıktılar
out
uzakta

Yoldan uzakta bulunan annesi ile birlikte, Duke şirketinden zimmetine para geçirme planına devam edebildi. - With his mother out of the way, Duke was able to proceed with his plan to embezzle the money from the company.

Büyükanne uzaktan kumandanın nasıl kullanılacağını öğrendi ama ertesi gün unuttu. - Grandma figured out how to operate the remote control, but forgot the next day.

out
{s} işe yaramaz

O şimdi öğle yemeğinde dışarıda olacak, bu yüzden hemen aramamız bir işe yaramaz. - He'll be out at lunch now, so there's no point phoning straight away.

Polis bize köprünün işe yaramaz olduğunu söyledi. - The police told us the bridge was out.

out
pratiğini yitirmiş
out
yük

Duvar köpekleri dışarıda tutacak kadar yüksek değildi. - The wall wasn't high enough to keep dogs out.

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

out
dışında

Yenilikçiler televizyonun dışında düşünüyorlar. - Innovators think outside the box.

Bir köpeğin dışında, bir kitap insanın en iyi arkadaşıdır. Bir köpeğin içinde, okumak için çok karanlıktır. - Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read.

out
önek fazlasıyle
out
çık dışarı
out
{e} daha çok

Onlar hakkında daha çok şey öğrenelim. - Let's find out more about them.

Onun hakkında daha çok şey öğrenelim. - Let's find out more about her.

the outs
muhalefet
the outs
muhalifler
İngilizce - İngilizce
{i} outtakes (parts of a recording that are not used in the final version [Music, Film, Television])
plural of out
call outs
plural form of call out
fly outs
plural form of fly out
force outs
plural form of force out
ins and outs
The details or fine points of something

After a few months, you will know all the ins and outs of the system thoroughly.

on the outs
On unfriendly terms; estranged

The fact that he and her sister seemed to be more on the outs than ever may have been half her motivation in leaving the door open a crack.

out
Away from home or one's usual place, or not indoors

Leave a message with my secretary if I'm out when you call.

out
Away from the center
out
Openly acknowledging one's homosexuality
out
To reveal (a person) to be secretly homosexual
out
Of a batter or batsman, having caused an out called on himself while batting under various rules of the game
out
A dismissal; a state in which a member of the batting team finishes his turn at bat, due to the application of various rules of the game such as hit wicket, wherein the bowler has hit the batter's wicket with the ball
out
Away from; at a distance

Keep out!.

out
Away from the inside

He threw it out the door.

out
A card which can make a hand a winner
out
A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc
out
To reveal (a person) as having a certain secret
out
Away from the inside or the centre

The magician pulled the rabbit out of the hat.

out
Used to intensify or emphasize

The place was all decked out for the holidays.

punch outs
plural form of punch out
put outs
plural form of put out
run outs
plural form of run out
time outs
plural form of time out
tip outs
plural form of tip out
out
{a} abroad, not at home, from, in an error
out
{v} to drive away, to deprive, begone
ins and outs
all the exact details of a complicated situation, problem, system etc ins and outs of
ins and outs
turns and twists; details
out
from one's possession; "he gave out money to the poor"; "gave away the tickets"
out
Not at home
out
The something may be expressed after of, from, etc
out
Outlet or Output
out
Of a player, disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket)
out
A state in which a member of the batting team is removed from play because the defending team threw the baseball past the batter three times in the strike zone, fielded a ball hit in the air, or fielded a ball hit to the ground and moved the ball to a defender blocking the runners ability to move from base to base
out
{f} serve or place a ball out of bounds (Sports); be exposed or revealed (especially about concealed information); expel (Archaic)
out
A take, no part of which has been used in the cut work picture
out
See under In
out
as, the Democrats went out and the Whigs came in; he put his money out at interest
out
sog
out
he came out; or, he came out from the ship, meeting, sect, party, etc
out
{e} away from; outside of
out
outside; on the exterior; on the outskirts; until the end; completely
out
One who, or that which, is out; especially, one who is out of office; generally in the plural
out
Not in the position to score in playing a game; not in the state or turn of the play for counting or gaining scores
out
not allowed to continue to bat or run; "he was tagged out at second on a close play"; "he fanned out"
out
a reserved word, used in specifying the mode of formal parameters 2 4, A 1
out
pref. in a manner that surpasses, exceedingly
out
Motion Diverging from a Common Center; Replaces UP
out
Open University of Tanzania
out
Used in the context of general equities 1) No longer obligated to an order, as it has already been cancelled: 2) advertised on Autex
out
{i} one who or that which lacks status or significance; way of escape (Informal); player or batter that is retired from the playing field (Baseball); serve or ball that falls out of bounds (Sports)
out
Away from home, not indoors
out
Beyond the limits of concealment, confinement, privacy, constraint, etc
out
excluded from use or mention; "forbidden fruit"; "in our house dancing and playing cards were out"; "a taboo subject"
out
The expression used to indicate that 1) the ball has struck the out line, or a wall above the out line, or the ceiling, or any fitting attached to the ceiling and/or wall above the out line or 2) the ball has passed through any fitting attached to the ceiling and/or wall above the out line or 3) in addition to 1) and 2) on courts which are not fully enclosed the ball has passed over the out line and out of the court without touching any wall or, if no out line is provided, passed over any wall and out of the court ("Out" is also used as a Marker's call)
out
in an inharmonious relation
out
{ü} get out of here!

We've got to get out of here. - We've got to get out of here!

Just get out of here! - Just get out of here.

out
away from home; "they went out last night"
out
out of power; especially having been unsuccessful in an election; "now the Democrats are out"
out
Beyond possession, control, or occupation; hence, in, or into, a state of want, loss, or deprivation; used of office, business, property, knowledge, etc
out
When flying an object upwards towards the roof Submitted by Piers from London, UK
out
Into a state of non-operation; into non-existence
out
To declare a personal secret belonging to another person
out
A place or space outside of something; a nook or corner; an angle projecting outward; an open space; chiefly used in the phrase ins and outs; as, the ins and outs of a question
out
To come out with; to make known
out
A card that will make your hand win Normally heard in the plural Example: "Any spade will make my flush, so I have nine outs "
out
outside of an enclosed space; "she is out"
out
outward from a reference point; "he kicked his legs out"
out
not worth considering as a possibility; "a picnic is out because of the weather"
out
To give out; to dispose of; to sell
out
in error or mistake; in a wrong or incorrect position or opinion; in a state of disagreement, opposition, etc
out
knocked unconscious by a heavy blow
out
no longer fashionable; "that style is out these days"
out
Beyond the bounds of what is true, reasonable, correct, proper, common, etc
out
Used in the context of general equities (1) No longer obligated to an order, as it has already been canceled: (2) advertised on Autex
out
An out is a card that will improve your hand, usually one that you think will make it a winner In hold'em, an open-ended straight draw has eight outs (the four cards of each rank that will complete the straight) But it may be only six outs if there are two suited cards on the table and someone else is drawing for the flush With all that money in the pot and fifteen outs, it seemed like a good idea to call the raise Except that I was drawing dead on both the flush and the straight
out
actual of figurative; hence, not in concealment, constraint, etc
out
of a fire; being out or having grown cold; "threw his extinct cigarette into the stream"; "the fire is out"
out
In its original and strict sense, out means from the interior of something; beyond the limits or boundary of somethings; in a position or relation which is exterior to something; opposed to in or into
out
{s} exterior, external; wanting, lacking; directed away from; absent; retired from play (Baseball); out of bounds (Sports); extinguished; not in use, unfashionable; incorrect; unconscious
out
directed outward or serving to direct something outward; "the out doorway"; "the out basket"
out
outside or external; "the out surface of a ship's hull"
out
(baseball) a failure by a batter or runner to reach a base safely in baseball; "you only get 3 outs per inning" be made known; be disclosed or revealed; "The truth will out" reveal somebody else's homosexuality; "This actor was outed last week" outer or outlying; "the out islands" no longer fashionable; "that style is out these days" outside of an enclosed space; "she is out" outward from a reference point; "he kicked his legs out" away from home; "they went out last night
out
A black square on the grid that denotes a space that is not part of a word It is used to separate words on the grid
out
An 'out' was ten chains When counting out long lines, the chain carriers would put a stake at the end of a chain, move the chain and put a stake at the end, and so on until they ran "out" of ten stakes
out
Away; abroad; off; from home, or from a certain, or a usual, place; not in; not in a particular, or a usual, place; as, the proprietor is out, his team was taken out
out
reveal somebody else's homosexuality; "This actor was outed last week"
out
Used in the context of general equities (1) No longer obligated to an order, as it has already been cancelled: (2) advertised on Autex
out
Where your roommate always is when one of the 35 clubs she belongs to calls with a very important message
out
be made known; be disclosed or revealed; "The truth will out"
out
Openly acknowledging ones homosexuality
out
Beyond the limit of existence, continuance, or supply; to the end; completely; hence, in, or into, a condition of extinction, exhaustion, completion; as, the fuel, or the fire, has burned out
out
A means of exit, escape, reprieve, etc
out
in, or into, a state of freedom, openness, disclosure, publicity, etc
out
CRS Departure date, as from a hotel
out
To cause to be out; to eject; to expel
out
Verenglish | adronato
out
Output file
out
outer or outlying; "the out islands"
out
Expressing impatience, anger, a desire to be rid of; with the force of command; go out; begone; away; off
out
away from home; "they went out last night
out
Write to the template
out
as, the sun shines out; he laughed out, to be out at the elbows; the secret has leaked out, or is out; the disease broke out on his face; the book is out
out
Self-admission of same-sex preference Disclosing same-sex preference to others Also see: closeted, coming out
out
A word or words omitted by the compositor in setting up copy; an omission
out
To declare a person to be a homosexual, especially one who is reluctant for this information to be made public
out
(see Out of, below); or, if not expressed, it is implied; as, he is out; or, he is out of the house, office, business, etc
out
To come or go out; to get out or away; to become public
out
Class name associated with IC-CAP Outputs
out
Descriptive of a shot that lands outside the playing area, wide and/or long
out
is an output parameter to the stored procedure
out
to state openly and publicly one's homosexuality; "This actor outed last year"
out
(baseball) a failure by a batter or runner to reach a base safely in baseball; "you only get 3 outs per inning"
Türkçe - İngilizce

outs teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

out
{f} whip
out
{f} bail
outs

  Türkçe nasıl söylenir

  auts

  Telaffuz

  /ˈouts/ /ˈaʊts/

  Videolar

  ... about this one and also staged roll outs. ...
  ... beta testing with staged roll outs. ...

  Günün kelimesi

  topiary