having

listen to the pronunciation of having
İngilizce - Türkçe
{i} sahip olma

Yapacak çok şeye sahip olmayı severim. - I like having plenty to do.

Ivır zıvır yiyecek yemekten vazgeçmek için irade gücüne sahip olmadığım için kendimden nefret ediyorum. - I hate myself for not having the will power to quit eating junk food.

{f} sahip ol

İstemek sahip olmakla aynı değildir. - Not wanting is the same as having.

O, senin ne kadar değerli olduğunla ilgili değil fakat sana sahip oldukları için ne kadar ödeyecekleri ile ilgilidir. - It's not about how much you're worth, but how much they are going to pay for having you.

-li
sahip olarak

Bir kelime başka dilden ödünç alındığı zaman, sık sık aynı anlama sahip olarak başlar; ancak her iki dilde de sürekli kullanımı ile, şimdi ayrı kelimeler farklı çağrışımları artırabilir. - When a word is borrowed from another language, it frequently begins by having the same meaning; but with continued use in both languages, the now separate words may accrete disparate connotations.

1950'lerde, Finler dünyadaki en az sağlıklı diyetlerden birine sahip olarak belirtildiler. - In the 1950's, the Finns were cited as having one of the least healthy diets in the world.

li
sahip olan
have
{f} sahip olmak

Yüksek yerlerde arkadaşlara sahip olmak güzel olmalı. - It must be nice to have friends in high places.

Windows ile eklentilere sahip olmak zorundasın,yoksa o dosyalarını okumaz. - With Windows, you have to have extensions or it won't read your files.

having a back
arkalıklı
having a dagger
kamalı
having a filter
filtreli
having a fine view
manzaralı
having a flag
bandıralı
having a handle
saplı
having a hangover
mahmur
having a jaw
çeneli
having a lock
kilitli
having a machine
makineli
having a mirror
aynalı
having a neck
boğazlı
having a needle
iğneli
having a nut
somunlu
having a pin
iğneli
having a rabbet
faturalı
having a shell
kabuklu
having a stalk
saplı
having a strong body
yapılı
having a strong personality
şahsiyetli
having a switch
düğmeli
having a thorn
iğneli
having a throat
boğazlı
having a wedge
kamalı
having an eye
gözlü
having an inside part
içli
having apples
elmalı
having bark
kabuklu
having blisters
kabarcıklı
having bubbles
kabarcıklı
having claws
tırnaklı
having nails
tırnaklı
having no net electric charge
nötr
having noted
(Politika, Siyaset) kaydederek
having nuts
somunlu
having regard to
gözönüne alarak
having regard to
(Kanun) göz önüne alarak
having rods
çubuklu
having said that
her ne kadar böyle desemde
having seeds
tohumlu
having skin
kabuklu
having ten parts
onlu
having position
{f} pozisyon al
having position
{i} pozisyon alma
having positioned
pozisyon al
having a baby
çocuk sahibi
having a bad odor
Kötü bir koku sahip
having a bad or foul taste
kötü ya da faul tadı olan
having a bath
banyo sahip
having a certain amount of radiosensitivity
Radyosensitivitenin belirli bir miktar olan
having a covering of small knobs
küçük topuzlar bir kaplama olan
having a fringed border; fimbriate
Bir saçaklı sınır olan; fimbriate
having a go
a gitmek zorunda
having a good mind or soul
İyi bir zihin veya ruh olan
having a grey colour, as the ash of an ember
Gri bir renk olan bir kör ve kül olarak
having a high crown, or a point or peak at top
üstündeki yüksek taç veya nokta veya tepe olan
having a monobrow
Bir monobrow sahip
having a need to urinate
ihtiyaç işemek zorunda
having a pedigree
sahip bir safkan
having a peduncle or stalk
Bir çiçek sapı veya sapı olan
having a rest
dinlenmiyor
having a short beard or awn
kısa sakallı veya kılçık sahip
having a size or magnitude of one
bir boyutu veya büyüklüğü biri olan
having a slender, sharp, or spinelike tip
ucu ince, keskin veya spinelike sahip
having a sweet scent or smell; fragrant
tatlı bir koku veya koku olan; kokulu
having a truncheon
copla sahip
having a volcanic origin
volkanik bir kökene sahip
having an affair
bir ilişkiniz
having back pain
beli ağrımak
having been cached
önbelleğe alınmış olan
having been made stupid
aptal yapılmış olan
having been sifted
elenmiş edilerek
having carpels that are not joined
katılmamış carpels sahip
having cleansing abilities
temizlik becerileri olan
having cohesion
uyumu olan
having energy or great power; energetic
olan enerji ya da büyük bir güç; enerjik
having few syllables
birkaç hece sahip
having fine, slender toes or fingers
ince, ince ayak parmakları veya parmaklarını sahip
having foresight as regards the future
sahip öngörü olarak geleceğe ilişkin
having four sides and four equal angles
dört tarafı ve dört eşit acıları olan
having had the foreskin of the penis excised
penis eksize in sünnet derisi arasında gerek
having large or prominent bones
büyük ya da belirgin kemikler sahip
having lobes
loblar sahip
having long or large feet, or a long stem
Ya da uzun bir sap uzun veya büyük feet sahip
having looked
baktı sahip
having lost calibration
kalibrasyon kaybetti
having lunch
doyurduktan
having no dinner
hiç yemek yerken
having no energy; sluggish
hiçbir enerji sahip; halsiz
having no horns; hornless
hiçbir boynuzları olan; boynuzsuz
having no money
para sahip
having one or more turrets
Bir veya daha fazla taretleri sahip
having ones throat slit from side to side
yan taraftan sahip olanlar boğazını kesmedim
having over
üzerinde olan
having red as its colour
kırmızı rengi olarak sahip
having red or reddish-brown hair
veya kırmızımsı-kahverengi kızıl saçlı olan
having said this
Bu söyledi having
having seven angles or sides
yedi acısı veya taraf olan
having small teeth
küçük dişleri olan
having the ability to sense things physically
duygusu, fiziksel şeyler yeteneğe sahip olması
having the capacity to be expanded
genişletilmiş olması kapasitesine sahip
having the form of a proboscis
bir hortum şeklinde olan
having the form of cilia; very fine or slender
kirpikler şeklinde olan; çok ince ya da ince
having the idea
fikre kapılmak
having the shape of a mushroom
bir mantar şeklinde olan
having thirty sides
otuz iki tarafın sahip
having to
zorunda
having to do with
zorunda olan
having to do with the body
vücut yapmak zorunda
having trouble
sorun yaşıyorsanız
having two points
iki nokta olan
have
{f} göz yummak
have
{f} yapmak

O biraz alışveriş yapmak için dışarı gitmiş olabilir. - She may have gone out to do some shopping.

Zaman zaman daha akademik biriyle detaylı bir konuşma yapmak istiyorum. - I like to have a deep conversation with a more academic person from time to time.

have
{f} (had, hav.ing) kuraldışı çekimleri: şimdiki zaman I, you, we, they have; he, she it has; geçmiş zaman had
have
it has geçmi zaman had malik olmak
have
{f} almak

Bankada paçayı yırtmak ve A52 yi almak zorundasın. - You'll have to get off at the bank and take the A52.

Saatimi kaybettim, bu yüzden bir tane almak zorundayım. - I lost my watch, so I have to buy one.

have
bilmek

Tom ne yapacağını bilmek için yeterli tecrübeye sahip değildi. - Tom didn't have enough experience to know what to do.

Gerçeği bilmek zorundayım. - I have to know the truth.

have
anlamak

Bunun nasıl yapıldığını anlamak zorundayız. - We have to figure out how to do this.

Kadınların veya küçük çocukların size ne dediklerini anlamakta güçlük çekiyor musunuz? - Do you have difficulty understanding what women or small children say to you?

have
he
have
yemek

Bu akşam yemekte benimle olmak ister misin? - Would you like to have dinner with me tonight?

İş yapılır yapılmaz, genellikle beş buçuk civarında, akşam yemeği yemek için eve gelirim. - Once the work is done, usually around half past five, I come home to have dinner.

have
doğurmak
have
izin vermek

İçeri girmeme izin vermek zorundasın. - You have to let me in.

Gitmene izin vermek zorundayım. - I have to let you go.

have
tutmak

Üç yıldır bir günlük tutmaktayım. - I have kept a diary for three years.

Tom'un bir taksi tutmak için yeterli parası yoktu. - Tom didn't have enough money to take a taxi.

have
eline ulaşmak
have
elinde bulunmak
have
she it has
have
buyurmak
have
haiz olmak
have
kabul etmek

Önerilerinizi kabul etmekten başka seçeneğim yok. - I have no choice but to accept your proposals.

Böyle uygunsuz bir öneriyi kabul etmek zorunda değildin. - You didn't have to accept such an unfair proposal.

have
-si olmak
have
saymak

Zaten verdiğin her şeyi saymak iyi değil. - It's not good to count all the things that you have already given.

Bütün oy pusulalarını saymak zorundayız. - We have to count all of the ballots.

have
kuraldışı çekimleri
having said that
bununla beraber
having said that
bununla birlikte
have
{f} elde etmek

Yaptığını sandığım başarı türünü elde etmek istiyorsan, öyleyse daha çok çalışmak zorunda kalacaksın. - If you want to achieve the kind of success that I think you do, then you'll have to study harder.

Tam sevinç değerini elde etmek için, onu paylaşacak birisine sahip olmalısınız. - To get the full value of joy, you must have someone to divide it with.

have
fi
have
geçirmek

Tom ile birkaç dakika yalnız geçirmek istiyorum. - I'd like to have a few minutes alone with Tom.

Hayatımın geriye kalan kısmını birlikte geçirmek istediğim herhangi biriyle henüz tanışmadım. - I haven't yet met anyone I'd want to spend the rest of my life with.

have
(have got)
have
karşılaşmak

Keşke seninle tekrar karşılaşmak zorunda olmasam. - I wish I wouldn't have to meet you again.

have
(rüya) görmek
have
içmek

Biz biraz şarap içmek istiyoruz. - We'd like to have some wine.

Artık onu, içmekten alıkoymalıyız. - We have to stop him from drinking any more.

have
sahip ol

Balinaların kendi diline sahip olduklarına inanılmaktadır. - It is believed that whales have their own language.

Yüksek yerlerde arkadaşlara sahip olmak güzel olmalı. - It must be nice to have friends in high places.

have
çağırmak

Eğer o böyle içmeye devam ederse eve bir taksi çağırmak zorunda kalacak. - If he keeps drinking like that, he'll have to take a taxi home.

Polis çağırmak zorunda kalacağım. - I'm going to have to call the police.

have
davet etmek

Pul koleksiyonum yok ama onu davet etmek için bir mazeret olarak kullanabildiğim Japon kartpostal koleksiyonum var. - I don't have a stamp collection, but I have a Japanese postcard collection that I could use as an excuse to invite him.

Faturayı ödemek zorunda kaldım! Bir dahaki sefere, onlar beni davet etmek zorunda kalacaklar. - I had to pay the bill! The next time, I'll have them invite me.

have
yaptırmak

Göğüs kanseri için bir test yaptırmak istiyorum. - I'd like to have a test for breast cancer.

Rezervasyon yaptırmak zorundasın. - You have to make a reservation.

have
(yardımcı fiil)
have
kural dışı çekimleri
have
{f} olmak

Windows ile eklentilere sahip olmak zorundasın,yoksa o dosyalarını okumaz. - With Windows, you have to have extensions or it won't read your files.

Yüksek yerlerde arkadaşlara sahip olmak güzel olmalı. - It must be nice to have friends in high places.

have
zorunda

Çocuklar yerde uyumak zorunda kalacaklar gibi. - It seems that the children will have to sleep on the floor.

Yarın on saat çalışmak zorunda kalacağım. - I'll have to study ten hours tomorrow.

have
sahipler
have
{f} sahip olmak; -si olmak. 2
have
{i} üçkâğıt
have
{f} etmek

Yaptığınız şekilde hareket etmek için gerçekten sebebiniz varsa, o halde lütfen bana söyleyin. - If you really have grounds for acting the way you did, then please tell me.

Korkarım ki paydos etmek zorunda kalacağım. - I'm afraid I'll have to call it a day.

have
{f} bulunmak

Bayanlar ve Baylar, şu anda Tokyo Uluslararası Havaalanı'na inmiş bulunmaktayız. - Ladies and Gentlemen, we have now landed at Tokyo International Airport.

Çevreyi korumak için herkes katkıda bulunmak zorunda kalacak. - Everybody will have to pitch in to save the environment.

have
{i} varlıklı kimse
have
{f} zorunda olmak

Sana ateş etmek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to shoot you.

Tom'un o şarkıyı tekrar söylemesini dinlemek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to listen to Tom sing that song again.

have
{f} dolandırmak
have
{i} kumpas
have
{f} aldatmak

Ben her zaman sana karşı dürüst oldum. Neden beni aldatmak istiyorsun? - I have always been honest with you. Why do you want to deceive me?

have
{i} hile

Son zamanlarda bir çok hileli iğrenç olaylar vardı. - Recently there have been a lot of nasty incidents with fraud.

Ben ne zaman hile yaptım? - When have I ever cheated?

soothsay
{f} kâhinlik yapmak
soothsay
soothsayingkehanet
soothsay
geleceği söylemek
soothsay
falcılık
soothsay
{f} kehanette bulunmak
soothsay
gaipten haber vermek
İngilizce - İngilizce
A SQL lause used with the GROUP BY statement It restricts the output to only those groups that meet the specified condition
Possession; goods; estate
present participle of have
{i} possessing, owning
property, fortune
soothsay
payn
having a memory like a sieve
Present participle of have a memory like a sieve
having a mind like a sieve
Present participle of have a mind like a sieve
having another think coming
Present participle of have another think coming
having had it
Present participle of have had it
having it
Present participle of have it
having it going on
Present participle of have it going on
having it off
Third-person singular simple present indicative form of have it off
having kittens
Present participle of have kittens
having sex
Present participle of have sex
having to
Present participle of have to
having a tiger by the tail
Cope with an obsession; pursue an idea, a talent or even a vice obsessively; face a trying problem
having regard to
As concerns
having said that
(informal) used to introduce an opinion that makes what you have just said seem less strong
have
To be afflicted with, to suffer from, to experience something negative

We had a hard year last year, with the locust swarms and all that.

have
To possess, own, hold

Look what I have here — a frog I found on the street!.

have
To cause to be

The lecture's ending had the entire audience in tears.

have
To trick, to deceive

Yeah! You had me alright! Between your threatening stance and your armed-to-the-teeth men, I never would've thought that was just a joke.

have
must

Note: there's a separate entry for have to.

We must observe the rules. - We have to go by the rules.

I must've made a mistake somewhere. - I must have made a mistake somewhere.

have
Allow

You're a very naughty boy. If I've told you once, I've told you a thousand times. I won't have you chasing the geese!.

have
To feel or be (especially painfully) aware of

Dan certainly has arms today, probably from scraping paint off four columns the day before.

have
To be able to speak a language

I have no German.

have
To cause to, by a command or request

They had me feed their dog while they were out of town.

have
To be related in some way to (with the object identifying the relationship)

The dog down the street has a lax owner.

have
To partake of a particular substance (especially a food or drink) or action

I'm going to have some pizza and some Pepsi right now.

have
To defeat in a fight; take

I could have him!.

have
Used as interrogative auxiliary verb with a following pronoun to form tag questions. (For further discussion, see "Usage notes" below)

UK usage He has some money, hasn't he?.

have
{v} to possess, enjoy, get, procure, contain
have
To take or hold (one's self); to proceed promptly; used reflexively, often with ellipsis of the pronoun; as, to have after one; to have at one or at a thing, i
have
To possess, as something which appertains to, is connected with, or affects, one
have
be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess
have
serve oneself to, or consume regularly; "Have another bowl of chicken soup!"; "I don't take sugar in my coffee"
have
cause to move; cause to be in a certain position or condition; "He got his squad on the ball"; "This let me in for a big surprise"; "He got a girl into trouble"
have
a person who possesses great material wealth
have
be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess"
have
To be under necessity or obligation; to be compelled; followed by an infinitive
have
{i} one who has, one who belongs to a wealthy class
have
hab
have
ave
have
have ownership or possession of; "He owns three houses in Florida"; "How many cars does she have?"
have
To give birth to
have
suffer from; be ill with; "She has arthritis" undergo; "The stocks had a fast run-up" have or possess, either in a concrete or an abstract sense; "She has $1,000 in the bank"; "He has got two beautiful daughters"; "She holds a Master's degree from Harvard" have left; "I have two years left"; "I don't have any money left"; "They have two more years before they retire" achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day" have a personal or business relationship with someone; "have a postdoc"; "have an assistant"; "have a lover" have as a feature; "This restaurant features the most famous chefs in France" be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess
have
To bear, as young; as, she has just had a child
have
have sex with; archaic use; "He had taken this woman when she was most vulnerable"
have
receive willingly something given or offered; "The only girl who would have him was the miller's daughter"; "I won't have this dog in my house!"; "Please accept my present"
have
to aim at one or at a thing; to attack; to have with a companion
have
To hold, regard, or esteem
have
undergo; "The stocks had a fast run-up"
have
To accept possession of; to take or accept
have
Used in forming the perfect aspect and the past perfect aspect
have
To engage in sexual intercourse with
have
have left; "I have two years left"; "I don't have any money left"; "They have two more years before they retire"
have
have as a feature; "This restaurant features the most famous chefs in France"
have
To be affected by an occurrence. (Used in supplying a topic that is not a verb argument.)
have
achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day"
have
undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a fracture in the accident"; "He had an insulin shock after eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He got his arm broken in the scuffle"
have
cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa"
have
{f} possess; contain; receive, get; take; need; cause to occur; give birth to, bear; be required to, must; endure
have
To understand

If Tom had been speaking French, I would've been able to understand him. - If Tom had been speaking French, I would have been able to understand him.

have
Used with a following pronoun to form tag questions after statements that use "have" to form the perfect tense or (in UK usage) that use "have" in the present tense
have
To put in an awkward position; to have the advantage of; as, that is where he had him
have
give birth (to a newborn); "My wife had twins yesterday!"
have
To cause or force to go; to take
have
have or possess, either in a concrete or an abstract sense; "She has $1,000 in the bank"; "He has got two beautiful daughters"; "She holds a Master's degree from Harvard"
have
suffer from; be ill with; "She has arthritis"
have
organize or be responsible for; "hold a reception"; "have, throw, or make a party"; "give a course"
have
Used as interrogative auxiliary verb with a following pronoun to form tag questions. (For further discussion, see "Usage notes" below)"
have
get something; come into possession of; "receive payment"; "receive a gift"; "receive letters from the front"
have
To cause or procure to be; to effect; to exact; to desire; to require
have
have a personal or business relationship with someone; "have a postdoc"; "have an assistant"; "have a lover"
have
To hold in possession or control; to own; as, he has a farm
have
To get possession of; to obtain; to get
have
To depict as being
have
of mental or physical states or experiences; "get an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "undergo a strange sensation"; "The chemical undergoes a sudden change"; "The fluid undergoes shear"; "receive injuries"; "have a feeling"
Türkçe - İngilizce
having

  Heceleme

  ha·ving

  Türkçe nasıl söylenir

  hävîng

  Telaffuz

  /ˈhavəɴɢ/ /ˈhævɪŋ/

  Etimoloji

  [ 'hav, (h)&v, v; in "hav ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English habban; akin to Old High German habEn to have, and perhaps to hevan to lift; more at HEAVE.

  Ortak Eşdizimliler

  having said that, having fun

  Videolar

  ... instead of having movies, we're going ...
  ... The people who are having the hard time right now are middle- income Americans. Under the ...

  Günün kelimesi

  junta