false

listen to the pronunciation of false
İngilizce - Türkçe
{s} takma

Tom takma dişlerini çıkardı. - Tom took out his false teeth.

Politikacı ne peruk ne de takma diş taktığını iddia etti. - The politician claimed that he wore neither a wig nor false teeth.

{s} düzmece

Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir. - His story may sound false, but it is true for all that.

Onun hikayesinin düzmece olduğu ortaya çıktı. - His story turned out to be false.

{s} yanlış

Onun söylediği yanlıştır. - What he says is false.

O, iki yanlış başlama yüzünden yarıştan diskalifiye edildi. - She was disqualified from the race for two false starts.

{s} sahte

Sahteciliğe karşı savaştım. - I contended against falsehood.

Mary sahte kirpikler taktı. - Mary wore false eyelashes.

{s} suni
(Muzik) falso
yanlış yapma
sahtelik
sürçme
(Basın) asparagas
sadık olmayan
yapma
taklit
{s} hain
kuvvetlendirmek veya muhafaza etmek için konulan ahenksiz
(Askeri) SAHTE, YALAN, YANLIŞ, HATALI
yalandan

Bizi yalandan gerçeğe götür. - Lead us from falsehood to truth.

vefasız
{s} falsolu
{s} hileli
asılsız

Linda Dan'ı onunla evlenmeye zorlamak için asılsız gebelik iddialarında bulundu. - Linda made false claims of pregnancy to force Dan to marry her.

hakikatsiz
numaradan
{s} hatalı

Aksilikler ve hatalı başlangıçlar olacak. - There will be setbacks and false starts.

{s} haksız
{s} kalp
{s} uydurma

Kızlar Mary hakkında birçok uydurma söylenti ve yalanlar yaydılar. - The girls spread many false rumors and lies about Mary.

{s} iki yüzlü
hile ile
güvenilmez
aslı esası olmayan
yalan

Kızlar Mary hakkında birçok uydurma söylenti ve yalanlar yaydılar. - The girls spread many false rumors and lies about Mary.

Video oyunlarının, yalan bir şekilde, tüm hastalıkların kaynağı olduğunu düşünenler var. - There are those who think, falsely, that video games are the source of all our ills.

yanlış olarak
(Tıp) Sun'i, taklit, takma
yalancı

Bu yanlışsa o yalancıdır. - If that's false, she's a liar.

yalancıktan
{s} yapmacık
{s} yalandan yapılan
{s} göstermelik
yalan söyleye
şaht
sahti
düzmeci
fos
false friends
(Fonetik, Ses Bilimi) İki ayrı dilde okunuşları ve yazılışları aynı ya da yakın fakat anlamları farklı olan kelimeler
false reasoning
Safsata, saçmalık
false sunrise
(Tekstil) yalancı tan
false alarm error
(Bilgisayar,Teknik) yanlış alarm hatası
false ceiling
(İnşaat) yalancı tavan
false ceiling
(İnşaat,Teknik) asma tavan
false decoration
yaldız
false display
(Kanun) formality
false hair
takma saç
false imprisonment
haksız tutukluluk
false imprisonment
haksız tutuklama
false negative
(Pisikoloji, Ruhbilim) yanlış negatif
false ogive
(Askeri) balistik külah
false parallax
(Askeri) zahiri paralaks
false positive
(Pisikoloji, Ruhbilim) yanlış pozitif
false pretences
sahtekarlık
false prophet
sahte peygamber
false saffron
(Botanik, Bitkibilim) papağanyemi
false saffron
(Botanik, Bitkibilim) yalancı safran
false step
falso
false step
yanlış davranış
false testimony
yalancı şahitlik
false topaz
(Madencilik) topaz
false value
(Bilgisayar) yanlış değer
false balance sheet
sahte bilanço
false belief
yanlış inanç
false bottom
gizli dip
false bottom
sahte dip
false coin
sahte para
false colours
sahte hüviyet
false document
sahte evrak
false documents
sahte evrak
false drop
yalancı düşüş
false drop
hatalı bilgi
false drop
sahte bilgi
false error
yalancı hata
false face
maske
false keel
kontra omurga
false key
maymuncuk
false money
sahte para
false name
takma isim
false pelvis
büyük pelvis
false positive reaction
yalancı pozitif reaksiyon
false pretences
yanlış beyan
false pretenses
sahte iddia
false pretenses
yapmacık
false signature
sahte imza
false step
hata
false step
yanlış adım
false takeoff
hatalı kalkış
false teeth
takma diş

Politikacı ne peruk ne de takma diş taktığını iddia etti. - The politician claimed that he wore neither a wig nor false teeth.

Tom takma dişlerini çıkardı. - Tom took out his false teeth.

false teeth
takma dişler

Tom takma dişlerini çıkardı. - Tom took out his false teeth.

false trade mark
sahte ticaret markası
false witness
yalancı tanık
false witness
yalancı şahit
false-hearted
hain
false-hearted
sadakatsiz
false accusation
yanlış suçlama
false click beetle
sahte tıklama böceği
false confession
(Kanun) Kişinin işlemediği bir suçu yalan yere itiraf edip, üzerine alması
false consciousness
Yanlış bilinçlenme
false consciousness
yanlış bilinç
false dream
aslı olmayan rüya
false echo
bir sinyali bozmak için verilen sahte sinyal
false eyelases
takma kirpik
false eyelash
takma kirpik

she fluttered her false eyelashes.

false floor
yanlış yerde
false friend
yanlış arkadaş

Her dilde yanlış arkadaşlar vardır. - There are false friends in every language.

false hair
yanlış saç
false hood
yanlış başlık
false hope
Boş umut
false hope
sahte umut
false information
yanlış bilgi
false light
İftira amaçlı yanlış zan
false nose
yalancı burun
false pain
suni sancı
false pretenses
sahtekârlık
false return of income
yanlış vergi iadesi
false security
emniyetteki ( güvenlikteki) açık
false security
güvende olduğunu düşünerek yanlış saniya kapılma
false start
yanlış başlangıç
false tooth
sahte diş
false acacia
salkım ağacı
false acacia
(Mimarlık) yalancı akasya
false accusation
(Kanun) suç tasnii
false alarm
gereksiz telâş
false alarm error
birinci tur hata, yanlis alarm hatasi
false annulus
(Denizbilim) yalancı halka
false annulus
(Denizbilim) sahte halka
false belief tasks
(Pisikoloji, Ruhbilim) yanlış inanç testleri
false bottom
gizli bölme
false chrysolite
(Madencilik) sahte krizolit
false cirrus
(Meteoroloji) yalancı sirrus
false cirrus
(Meteoroloji) sahte sirrus
false cleavage
(Jeoloji) aldatıcı dilinim
false cognate
(Dilbilim) yanıltıcı eş asıllı
false cognate
(Dilbilim) yanlış kökteş
false coiner
kalpazan
false color film
(Askeri) SAHTE RENKLİ FİLM: Renklerin görüntüsünün kasti olarak tadil edildiği, üstünde en az bir emülsiyon tabakasının bulunduğu radyasyona karşı hassas olan renkli film
false colour
sahte renk
false colour film
(Askeri) sahte renkli film
false consciousness
(Sosyoloji, Toplumbilim) yanlış bilinç marx
false consciousness
(Sosyoloji, Toplumbilim) lukacs
false conviction
boş inanç
false cords
(Tıp) larinksin yalancı kordları
false course
yalancı rota
false course
sahte rota
false croup
(Tıp) yalancı krup
false document
(Kanun) sahte varaka
false egg
(Denizbilim) sahte yumurta
false egg
(Denizbilim) yalancı yumurta
false enarthrosis
(Tıp) psödoenartroz
false evidence
(Kanun) hakikat hilafı şahitlik
false excuses
kurtmasalı
false floor
(İnşaat) yalancı döşeme
false grill
temizleme ızgarası
false hearted
hain
false hearted
sadakâtsiz
false hoof
(Hayvan Bilim, Zooloji) bakanak
false horizon
(Askeri) YALANCI UFUK: Görünen ufka benzeyen, fakat bunun altında veya üstünde olan bir hat
false invoice
(Ticaret) sahte fatura
false jewelry
(Kanun) taklit mücevherat
false joint
(İnşaat) sahte derz
false keel
(Askeri) kuntra omurga
false lapis
(Madencilik) sahte lapis
false lift
(Havacılık) anormal ek kaldırma gücü
false money
kalp para
false news
(Basın) asparagas haber
false note
falso
false oath
yalan yere yemin
false ogive
(Askeri) BALİSTİK KÜLAH: Bak. "wind shield"
false origin
(Askeri) itibari başlangıç
false origin
(Askeri) İTİBARİ BAŞLANGIÇ: Bir grid bölgesinin Güney ve Batısında bulunan sabit bir nokta. Grid mesafeleri bu noktadan Doğuya ve Kuzeye doğru ölçülür
false parallax
(Askeri) ZAHİRİ PARALAKS: Stereospik olarak görülen bir cismin hakiki mevkiinden dikey istikamette zahiri yer değiştirmesi, böyle bir durum, cismin kendi hareketi kadar gözetleme noktasındaki değişiklikten de ileri gelir
false pile
(İnşaat) yalancı kazık
false plot
(Havacılık) hatalı görüntü
false pregnancy
yalancı gebelik
false premise
yanlış öncül
false pretence
sahte beyan
false pretence
sahte iddia
false pretence
yanlış beyan
false pretence
kendini farklı göstermek
false pretense
sahte iddia
false pretenses
yalan beyan
false pride
boş gurur
false publication
(Kanun) yanlış ilan
false rafter
(İnşaat) saçak merteği
false recognition
(Pisikoloji, Ruhbilim) yanlış tanıma
false representation
gerçeği saptırma
false representation
yanlış beyan
false roof
(İnşaat) sahte çatı
false set
erken katılaşma
false set
(İnşaat,Teknik) yalancı priz
false shame
yalandan utanç
false spar
(Havacılık) ara lonjeron
false tears
sahte gözyaşları
false tenon
eğreti zıvana
false tissue
(Botanik, Bitkibilim) yalancı doku
false track
(Havacılık) hatalı iz
false transmitter
(Tıp) yanlış transmitter
false twist
(Teknik,Tekstil) sahte büküm
false twist
(Teknik,Tekstil) yalancı büküm
false twisting machine
(Tekstil) sahte büküm makinesi, yalancı büküm makinesi
false uniqueness
(Pisikoloji, Ruhbilim) sözde eşsizlik
false velvet
(Tekstil) yalancı kadife
false wall
yalancı duvar
falsely
yanlış olarak
falsely
sahte olarak
falsely
asılsız olarak
falsely
yalan olarak
falseness
yalan
falseness
yalancılık
be false
yanlış
false identity
(Hukuk) sahte kimlik
falsely
yalan bir şekilde

Video oyunlarının, yalan bir şekilde, tüm hastalıkların kaynağı olduğunu düşünenler var. - There are those who think, falsely, that video games are the source of all our ills.

falseness
{i} sahtelik
Türkçe - Türkçe

false teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

FALS
(Osmanlı Dönemi) Halâs etmek, kurtarmak
İngilizce - İngilizce
Untrue, not factual, factually incorrect
Based on factually incorrect premises: false legislation
A state in Boolean logic that indicates a negative result
Spurious, artificial (as in false teeth)
{a} untrue, deceitful, dishonest, base
In Visual Basic, this boolean value is zero
n 1 The boolean value false 2 The Lisp object nil
Not in tune
Not according with truth or reality; not true; fitted or likely to deceive or disappoint; as, a false statement
To mislead by want of truth; to deceive
adj palsu
False Any expression language value may be used as a boolean value for the purpose of a conditional test All values count as true in a test except for #f This Standard uses the word "true" to refer to any value that counts as true, and the word "false" to refer to #f
To betray; to falsify
untrue; treacherous; perfidious; as, a false friend, lover, or subject; false to promises
Not truly; not honestly; falsely
Logical opposite of true In a program, when a condition is false, the actions governed by the condition will not be performed In C language programming, false has the value of zero
adopted in order to deceive; "an assumed name"; "an assumed cheerfulness"; "a fictitious address"; "fictive sympathy"; "a pretended interest"; "a put-on childish voice"; "sham modesty"
Not well founded; not firm or trustworthy; erroneous; as, a false claim; a false conclusion; a false construction in grammar
Untrue, not factual, wrong
You use false to describe objects which are artificial but which are intended to look like the real thing or to be used instead of the real thing. a set of false teeth = artificial real
{s} not true; counterfeit; deceitful; wrong; artificial; not faithful
An action that is intended to fail, but draw a predicted reaction from the opponent; also, the back edge of a sabre blade
Not faithful or loyal, as to obligations, allegiance, vows, etc
A Java reserved word which serves as one of the two boolean literals (true or false)
inaccurate in pitch; "a false (or sour) note"; "her singing was off key"
n the symbol nil, used to represent the failure of a predicate test
C++ keyword used to specify a value for the booltype
erroneous and usually accidental; "a false start"; "a false alarm
n the symbol nil, used to represent the failure of a predicate test @IGindex{fbound}
deliberately deceptive; "hollow (or false) promises"; "false pretenses"
Said of a charge when the central area is removed
(used especially of persons) not dependable in devotion or affection; unfaithful; "a false friend"; "when lovers prove untrue" arising from error; "a false assumption"; "a mistaken view of the situation" inaccurate in pitch; "a false (or sour) note"; "her singing was off key" designed to deceive; "a suitcase with a false bottom" deliberately deceptive; "hollow (or false) promises"; "false pretenses" not in accordance with the fact or reality or actuality; "gave false testimony under oath"; "false tales of bravery" erroneous and usually accidental; "a false start"; "a false alarm
arising from error; "a false assumption"; "a mistaken view of the situation"
Genus: Identification of a proposition Differentia: Not corresponding to reality
Not genuine or real; assumed or designed to deceive; counterfeit; hypocritical; as, false tears; false modesty; false colors; false jewelry
To feign; to pretend to make
true Color Constants
in a disloyal and faithless manner; "he behaved treacherously"; "his wife played him false"
To report falsely; to falsify
disapproval If you describe a person or their behaviour as false, you are criticizing them for being insincere or for hiding their real feelings. `Thank you,' she said with false enthusiasm genuine + falsely false·ly He was falsely jovial, with his booming, mirthless laugh `This food is divine,' they murmur, falsely
If something is false, it is incorrect, untrue, or mistaken. It was quite clear the President was being given false information by those around him You do not know whether what you're told is true or false His sister said he had deliberately given the hospital a false name and address. true + falsely false·ly a man who is falsely accused of a crime. = wrongly
inappropriate to reality or facts; "delusive faith in a wonder drug"; "delusive expectations"; "false hopes"
Not essential or permanent, as parts of a structure which are temporary or supplemental
The literal of type boolean representing a false value
not in accordance with the fact or reality or actuality; "gave false testimony under oath"; "false tales of bravery"
Uttering falsehood; unveracious; given to deceit; dishnest; as, a false witness
designed to deceive; "a suitcase with a false bottom"
(used especially of persons) not dependable in devotion or affection; unfaithful; "a false friend"; "when lovers prove untrue"
not genuine or real; being an imitation of the genuine article; "it isn't fake anything; it's real synthetic fur"; "faux pearls"; "false teeth"; "decorated with imitation palm leaves"; "a purse of simulated alligator hide"
erroneous and usually accidental; "a false start"; "a false alarm"
Set: an abnormal early thickening of cement slurry in which the slurry remains pumpable for the usual thickening time The thickening may be reversible during the pumping history of the slurry
1 The boolean value false 2 The Lisp object nil
The unique false object, #f
apostate
fabricated
false acacia
A deciduous tree, Robinia pseudoacacia, native to the United States; the black locust
false action
false attack
false analogy
An informal fallacy applying to inductive arguments, in which the similarity in one respect of two concepts, objects, or events is taken as sufficient to establish that they are similar in another respect in which they actually are dissimilar
false attack
An attack that is intended to miss or fall short, so as to produce a reaction from the opponent. Also called a false action
false chanterelle
A non-poisonous, but dull-tasting mushroom that resembles chanterelle; Hygrophoropsis aurantiaca
false chanterelles
plural form of false chanterelle
false cognate
A false friend, a word that appears to have the same meaning as a given word, but that does not
false cognate
A word that appears to be cognate to – that is, to have a shared linguistic origin with – a given word, but that is in fact unrelated
false cognates
plural form of false cognate
false colour
Used attributively to describe an image having colours that are different from reality, especially one in which the colours used have a physical signficance (e.g. representing temperature etc.)
false consciousness
A faulty understanding of the true character of social processes, due to ideology
false consciousnesses
plural form of false consciousness
false dawn
A thin ambient light which precedes true dawn, typically by around an hour, in certain parts of the world

The moon was low down, and there was just the glimmer of the false dawn that comes about an hour before the real one.

false dawn
Something engendering premature hope; a promising sign which in fact leads to nothing

As Congo nears the 50th anniversary of its independence from Belgium on June 30th, Mr Chebeya’s murky death suggests that 2006 was a false dawn.

false dichotomy
A situation in which two alternative points of views are presented as the only options, whereas others are available
false dilemma
A situation in which two alternative points of views are presented as the only options, whereas others are available
false easting
A value relating to distance east of a standard meridian but with a constant added to make the numbers convenient. For instance, in UTM the value 500,000 is added to the easting from the center of each zone to return a false easting that is never negative (the smallest true easting is approximately -340,000 which set to false easting of 160,000)
false economy
An attempt to economize that fails because the less expensive approach is somehow inferior

On the other hand, when money is saved and the efficiency of the school is injured, that is a false economy.

false etymology
An incorrect explanation of the origin of a word
false friend
A word in a foreign language bearing a deceptive resemblance to a word in one's own language
false friends
plural form of false friend
false fruit
A plant structure that resembles a fruit but is not derived from a flower or flowers?
false killer whale
A dolphin of species Pseudorca crassidens, the sole species of genus Pseudorca and one of the larger dolphin species
false killer whales
plural form of false killer whale
false memory syndrome
A recollection of a childhood incident which had not taken place
false modesty
Behavior that is intended to seem humble but comes across as fake and unflattering

Although having a large ego is considered undesirable, at times it is proper to take credit where it is due rather than display false modesty.

false morel
Any of several Ascomycota mushrooms in the genus Gyromitra which bear a resemblance to the highly regarded true morels of the genus Morchella
false negative
A result of a test that shows as absent something that is present

A false positive from a cancer screening test will unnecessarily frighten a healthy person, a false negative will deprive them of timely treatment.

false negative
type II error
false negatives
plural form of false negative
false northing
A value relating to distance north of a standard latitude but with a constant added to make the numbers convenient. For instance, in UTM the Southern Hemisphere is assign negative degrees of latitude but to avoid negative numbers in northings the constant 10,000,000 is added so that negative numbers for northings do not occur
false pimpernel
A type of figwort, Lindernia dubia, found in wet or muddy places
false pimpernel
Alternative name for chaffweed
false positive
A result of a test that shows as present something that is absent

A false positive can be returned on a password checking algorithm when the password is tested against a dictionary but the password does not contain a dictionary word.

false positive
type I error
false positives
plural form of false positive
false pretense
representation of untrue facts

I hear you want to go back to middle school because you say your life is too tough where you are now. Even if you could somehow manage to give yourself make-up and plastic surgery to LOOK like a middle-schooler, if you give them a false name, birth date, and so forth, you'll be enrolling there under false pretenses.

false pretenses
plural form of false pretense
false punishment
The act of penalizing someone for something that he or she did not commit. Unauthorized disciplinary action
false scent
A scent laid down to distract a predator that hunts by smell from the scent trail of its prey
false scent
A misleading expectation created by ambiguous writing
false shower
A pattern in which all the props (usually balls) are thrown in the same direction like a shower, but with the hands crossing and uncrossing
false showers
plural form of false shower
false signal
An event or emanation to which a sensing device gives an undesired positive response
false start
The starting of a race before being signaled to do so
false step
A misstep; a stumble
false step
An erroneous action or decision

There have been several false steps made on the campaign trail, none tragic.

false strawberry
A plant, Potentilla indica, that produces a fruit resembling a strawberry
false teeth
a set of dentures
false trevally
A fish of the species Lactarius lactarius
false truffle
Any of various fungi that have underground fruiting bodies which resemble truffles
false truffles
plural form of false truffle
false witness
Deceptive public statements
false witness
A perjurer; a deceptive or misleading witness
false-friend
Attributive form of false friend, noun

The false-friend status of the phrase was lost on him.

false-hearted
Disloyal, perfidious
false positive
A false positive is a mistaken result of a scientific test. For example, if the result of a pregnancy test is a false positive, it indicates that a woman is pregnant when she is not. a high rate of false positive results. something that is wrongly thought or shown to be a particular thing, especially after a scientific test or research
false friends
(Fonetik, Ses Bilimi) Pairs of words or phrases in two languages or dialects (or letters in two alphabets) that look or sound similar, but differ significantly in meaning
false reasoning
A wrong answer for the information you are talking about
false sunrise
(Tekstil) A false sunrise or dawn sundog is a very particular kind of parhelion, belonging to the optical phenomenon family of halos
false confession
(Kanun) A false confession is an admission of guilt in a crime in which the confessor is not responsible for the crime
false consciousness
In Marxist theory, a failure to recognize the instruments of one's oppression or exploitation as one's own creation, as when members of an oppressed class unwittingly adopt views of the oppressor class
false dandelion
(Botanik, Bitkibilim) Catsear (Hypochaeris radicata or Hypochoeris radicata), also known as flatweed, cat's ear or false dandelion, is a perennial, low-lying edible herb often found in lawns. The plant is native to Europe, but has also been introduced to the Americas, Japan, Australia and New Zealand
false light
(Kanun) An untrue or misleading portrayal: "unreasonably placed their family in a false light before the public"; also : an invasion of privacy tort that is based on injury to the victim's reputation by such a portrayal (as in a publication). The false light cause of action is not recognized in all jurisdictions. Where it is recognized, the misrepresentation creating the false light does not need to be defamatory, but it must be offensive or objectionable to a reasonable person and made with knowledge of its inaccuracy
false positive
Something that is wrongly thought or shown to be a particular thing, especially after a scientific test or research. "50% of the 170 compounds were judged to be carcinogenic, but some of these might be false positives.", "Many substances give false positive reactions in allergy skin testing."
false pretenses
(Kanun) False pretenses or obtaining property by false pretenses is a common law crime in the United States, where its statutory forms handle situations not covered by the definition of larceny
false splitting
Rebracketing (also known as juncture loss, junctural metanalysis, false splitting, misdivision, or refactorization) is a common process in historical linguistics where a word originally derived from one source is broken down or bracketed into a different set of factors. It is a form of folk etymology, where the new factors may appear meaningful (e.g., hamburger taken to mean a burger with ham), or may seem to be the result of valid morphological processes
False Decretals
Collection of church law from the 9th century, containing some forged documents. They are also called the Decretals of Pseudo-Isidore because they were issued under the name St. Isidore of Sevilla. The collection was intended to protect the rights of diocesan bishops against encroachment by their metropolitan superiors and to protect the clergy from lay interference. The decretals also emphasized the authority of the pope at the expense of that of the archbishops. They consist of laws, papal letters, and decrees of councils some genuine but many (including the famous Donation of Constantine) forgeries. Widely accepted by the end of the 10th century, the collection was not proved a hoax until the 17th century
False Dmitry
or Pseudo-Demetrius Any of three pretenders to the Muscovite throne who, during the Time of Troubles, claimed to be Ivan IV's child Dmitry Ivanovich, who had died mysteriously while still a child, possibly murdered at the order of Boris Godunov. The first False Dmitry challenged Godunov's right to the throne and was proclaimed tsar in 1605. In 1606 he was murdered by Vasily Shuysky (1552-1612), who succeeded him. Rumors spread that Dmitry had survived, and a second pretender gained a large following before being killed in 1610. A third False Dmitry appeared in 1611, gaining the allegiance of the Cossacks and the inhabitants of Pskov, but he was executed in 1612
false Messiah
person purporting to be or believed to be the savior of mankind or of the Jewish people
false Solomon's seal
Any of several plants of the genus Smilacina, native to North America and Asia and having a plumelike cluster of small greenish-white flowers with a persistent perianth. Also called Solomon's plume
false accusation
incorrect charge, libel
false action
lawsuit without any foundation, unjust lawsuit
false alarm
The tendency for subjects to say that they have studied an item that they have not studied (Anderson)
false alarm
siren that is set off at the wrong time or as a test
false alarm
Alarm condition that does not require a dispatch
false alarm
Heuristic scans, used to detect new and previously undiscovered viruses, will often give off a lot of false alarms or flags The novice user may think that a flag during a heuristic scan indicates a virus In most cases it is just a false alarm but worth checking out nonetheless
false alarm
An alarm event indicating the presence of an emer-gency condition when none exists
false alarm
When you think something dangerous is about to happen, but then discover that you were mistaken, you can say that it was a false alarm. a bomb threat that turned out to be a false alarm. a situation in which people wrongly think that something bad is going to happen
false alarm
A situation were an alarm signal is triggered without any intrusion attempt Some causes of this are user error (accounts for over 80%) , telephone line trouble and equipment malfunction
false alarm
An indicated fault where no fault or failure exists
false alarm
In a categorical verification problem, an event forecast that is associated with no event observed See contingency table
false alarm
Heuristic scans, used to detect new and previously undiscovered viruses, will often give off false alarms or flags
false alarm
When an item other than an EAS label or tag alarms an EAS system
false alarm
An alarm signal generated without an existing alarm condition
false alarm
An alarm signal caused by other than the condition the equipment was designed to detect Foot Printing: An inked impression of the underside of the infants foot revealing whorls loops, and bifurcations, with corresponding cores, deltas and ridges used in making and classifying foot prints for use in identification
false alarm
An incorrect report of a virus sometimes caused by scanners that have detected virus like activity or code on a computer Sometimes called a false positive
false alarm
  A reported smoke or fire requiring no suppression; for example, brush burning under Control, mill smoke, false smoke
false alarm
a warning that is given about something that fails to occur
false alumroot
plant growing in clumps with mostly basal leaves and cream or pale pink fringed flowers in several long racemes; Alaska to coastal central California and east to Idaho
false arrest
Unlawful or unjustifiable arrest
false arrest
illegal arrest or detainment of a person
false attack
attack which is used as a diversionary tactic
false azalea
straggling shrub of northwestern North America having foliage with a bluish tinge and umbels of small bell-shaped flowers
false bottom
fake bottom, horizontal partition in the lower part of a suitcase or trunk forming a secret section in which articles may be hidden
false bracken
resembles Pteridium aquilinum; of Queensland, Australia
false buckthorn
deciduous tree of southeastern United States and Mexico
false bugbane
tall perennial of the eastern United States having large basal leaves and white summer flowers
false chamomile
any of various autumn-flowering perennials having white or pink to purple flowers that resemble asters; wild in moist soils from New Jersey to Florida and Texas
false charge
untrue accusation, fictitious allegation, libel
false coin
counterfeit coin, fake coin
false colors
{i} flag of a country other than the flag of own country; hypocrisy; misrepresentation; deceptive actions; (Nautical) flag of a amicable county that is flown by a pirate ship to mislead another ship into a sense of safety; flag raised for the purposes of deceiving during war
false data
fictitious figures, untrue input, inaccurate statistics, misleading facts, erroneous information
false dawn
a situation in which something good seems likely to happen, but it does not
false dragonhead
North American plant having a spike of two-lipped pink or white flowers
false drop
A web page retrieved from a search engine or directory which is not relevant to the query used This could be for one of the following reasons: 1) The web page contained the keywords entered, but used in the wrong context, with a different meaning or with a different inter-relationship to that expected 2) The web page is an attempt at spamdexing 3) The search engine has a fault in its database or a bug in its query program
false drop
A web page retrieved from a search engine or directory which is not relevant to the query used This could be for one of the following reasons
false drop
A web page retrieved from a search engine or directory which is not relevant to the query used This could be for one of the following reasons: The web page contained the keywords entered, but used in the wrong context, with a different meaning or with a different inter-relationship to that expected The web page is an attempt at spamdexing The search engine has a fault in its database or a bug in its query program
false easting
A value applied to the origin of the map projection to change the x-coordinate readings
false easting
An offset in the x-component of the origin of projection so that no negative x-values occur for coordinates of features on a map
false evidence
fabricated proof, fictitious testimony or documents offered to a court or jury in order to mislead them
false face
a mask worn as part of a masquerade costume
false face
mask
false foxglove
multi-stemmed North American annual having solitary axillary dark golden-yellow flowers resembling those of the foxglove; sometimes placed in genus Gerardia sparsely branched North American perennial with terminal racemes of bright yellow flowers resembling those of the foxglove; sometimes placed in genus Gerardia
false friend
two words in different languages that appear to be the same but have very different meanings; an unfaithful friend
false gavial
crocodile of southeast Asia similar to but smaller than the gavial
false heather
North American decumbent evergreen heathlike plant with yellow flowers
false hope
misleading hope, hope that is not real
false idea
wrong idea, incorrect idea
false identity
borrowed identity, fabricated identity, invented identity
false impression
misleading idea of something, misleading concept of someone
false imprisonment
(law) confinement without legal authority
false imprisonment
Detention or imprisonment of a person contrary to the provisions of law
false imprisonment
unjust imprisonment of an individual (criminal offense)
false indigo
any of several plants of the genus Baptisia
false indigo
dense shrub of moist riverbanks and flood plains of the eastern United States having attractive fragrant foliage and dense racemes of dark purple flowers
false indigo
an erect to spreading hairy shrub of the Pacific coast of the United States having racemes of red to indigo flowers dense shrub of moist riverbanks and flood plains of the eastern United States having attractive fragrant foliage and dense racemes of dark purple flowers
false indigo
an erect to spreading hairy shrub of the Pacific coast of the United States having racemes of red to indigo flowers
false ipecac
A shrubby plant (Psychotria emetica) native to Central and South America, having small white flowers and strong-smelling roots that are the source of an inferior quality of ipecac
false lily of the valley
small two-leaved herb of the northern United States and parts of Canada having racemes of small fragrant white flowers small white-flowered plant of western Europe to Japan
false logic
faulty reasoning, flawed deduction
false lupine
western United States bushy herb having yellow pealike flowers
false mallow
an American plant of the genus Malvastrum
false miterwort
plant with tiny white flowers hanging in loose clusters on leafy stems; moist woods from Alaska to central California and east to Montana
false morel
a fungus of the family Helvellaceae
false move
You use one false move to introduce the very bad or serious consequences which will result if someone makes a mistake, even a very small one. One false move and I knew Sarah would be dead
false oath
promise that one does not intend to keep
false plea
untruthful claim
false pregnancy
A condition that is usually psychosomatic but may be caused by a tumor or endocrine dysfunction, in which physical symptoms of pregnancy are manifested without conception. It may occur in both males and females but is much more common in females. Also called pseudocyesis, pseudopregnancy
false pregnancy
physiological state in which a woman exhibits symptoms of pregnancy but is not pregnant
false pretence
{i} false claim, misleading show of something; (Law) offense of obtaining money or property through falsehood or forgery
false pretense
(law) an offense involving intent to defraud and false representation and obtaining property as a result of that misrepresentation
false pretense
False representation of fact or circumstance, calculated to mislead
false prophet
prophet who does not tell the truth
false registration
registration form that contains incorrect or false information
false representation
illegal representation, incorrect depiction, misleading representation (Law)
false return
an incorrect income tax return
false rib
Any of the lower ribs that do not unite directly with the sternum. The five lower pairs of ribs in humans are false ribs
false ring
additional tree ring that is grown in one year (Botany); false sound, untrustworthy element
false rue anemone
slender erect perennial of eastern North America having tuberous roots and pink-tinged white flowers; resembles meadow rue
false saber-toothed tiger
North American cat of the Miocene and Pliocene; much earlier and less specialized than members of the genus Smiledon
false sago
southeastern Indian cycad with palmlike foliage
false scorpion
small nonvenomous arachnid resembling a tailless scorpion
false spikenard
A perennial herb (Smilacina racemosa) native to eastern North America, having fleshy rhizomes, white flowers, and usually red fruits
false start
A false start is an attempt to start something, such as a speech, project, or plan, which fails because you were not properly prepared or ready to begin. Any economic reform, he said, faced false starts and mistakes
false start
When a swimmer is in motion or leaves the starting block before the starting signal is given One false start will disqualify a swimmer or a relay team
false start
Occurs when a swimmer leaves the starting block or is moving on the block before the starter officially starts the race In USA Swimming, one false start will result in an automatic disqualification from the race
false start
Occurs when a swimmer is moving at the start In USS, one false start will result in disqualification
false start
Occurs when a swimmer leaves the starting block, or is moving on the block, before the starter officially starts the race In U S Swimming, one false start will result in an automatic disqualification from the race Top
false tamarisk
Eurasian shrub resembling the tamarisk
false teeth
a removable denture
false teeth
dentures, artificial teeth
false truffle
any of various fungi of the family Rhizopogonaceae having subterranean fruiting bodies similar to the truffle
false vampire
any New or Old World carnivorous bat erroneously thought to suck blood but in fact feeding on insects
false verdict
a manifestly unjust verdict; not true to the evidence
false