be for

listen to the pronunciation of be for
English - Turkish
taraftar olmak
for
{e} için

Sağlık ve lezzet için! - For health and pleasure!

Geç kaldığım için üzgünüm. - Sorry for being late.

be
bulunmak
be
{f} kuraldışı çekimleri: şimdiki zaman I am; he/she/it is; we/you/they are; eski thou art. geçmiş zaman I/he/she/it was; eski
be
mal olmak
be
mevcut olmak
be
ol
be
var olmak
be
{f} tutmak (para)
be
anlamına gelmek
BE
(Askeri) temel ansiklopedi (basic encyclopedia)
be
isimlerden ve bazen de sıfatlardan geçişli fiiller yapan bir ek
be
kalmak
for
{e} -e karşı. bağ. çünkü, zira
for
çünkü

Jim kızgın çünkü sinema randevusu gerçekleşmedi ve yağmurda onu bekleyerek bir saat geçirdi. - Jim's angry because his date for the movie stood him up and he wasted an hour waiting for her in the rain.

Çünkü dün uzun bir süre çalıştım. - Because I studied for a long time yesterday.

BE
{k} bill of exchange
for
{i} için+t
for
-dır
for
doğru

Gemi kıyıya doğru gitti. - The ship made for the shore.

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

for
-den beri
be
tutmak ı öznesiyle am
be
(Dilbilim) eski thou wert
be
{f} durmak
be
çoğul öznele
be
önek hakkında
be
be ol
be
tekil öznelerle is
be
vaki olmak
for
dolayı

Claude; sınıfımda klorofil dolayısıyla yeşil tenli olan ototrofik bir çocuk, ayın ormanlaşmasını hayal ediyor. - Claude, an autotropic boy in my class whose skin is green due to chlorophyll, dreams of foresting the moon.

Okula yakın yaşadığımdan dolayı,öğle yemeği için eve geliyorum. - Because I live near the school, I come home for lunch.

for
tıpkı

Bu giysinin içinde tıpkı bir sporcu gibi görünüyorum fakat gerçek şu ki hiç spor yapmam. - I look for all the world like an athlete in this outfit, but the truth is I don't do any sports at all.

for
taraftar olmak
be
etrafında veya tamamen
for
süresince

İki saat süresince karın içinde otobüsü bekledim. - I waited for the bus in the snow as long as two hours.

for
elverişli

Bu yer yüzmek için elverişli. - The place is convenient for swimming.

for
amacıyla

Çok sayıda öğrenci müzik eğitimi yapmak amacıyla Avrupa'ya gider. - Many students go to Europe for the purpose of studying music.

O müzik eğitimi amacıyla Avusturya'ya gitti. - He went to Austria for the purpose of studying music.

be
(Dilbilim) eski thou wast
be
varlığını göstermek
be
sanki
for
(Bilgisayar) bu öğe için
for
yoluna

Senin için onun yoluna gireceğini umuyorum, Tom. - I hope it works out for you, Tom.

for
ol
for
(Bilgisayar) süre

Bir aydan kısa bir süredir Çin'de bulunuyorum. - I've been in China for less than a month.

Bir süredir onunla ilgili bir şey görmedim. - I haven't seen anything of him for some time.

for
-e karşı
for
-dir
for
dir

Dirsek kol ve önkol arasında eklemdir. - The elbow is the joint between the arm and forearm.

Alkollü araba sürme için kan alkol limiti Teksas'ta .08 dir. - The blood alcohol limit for drunken driving is .08 percent in Texas.

for
-e rağmen
for
-e
for
dünyada

Dünyada yapacak en zor şeylerden biri affetmektir. - One of the toughest things in the world to do is forgive.

Biz hepimiz dünyada barış için özlem duyuyoruz. - We are all longing for peace in the world.

for
yönünden
for
(Osmanlıca) sari
for
niyetine
for
zaman süresince
for
-e göre
for
olarak

Sınavda başarısız olarak hakettiğin cezayı gördün,sınava hiç çalışmadın. - It serves you right that you failed your exam. You didn't study for it at all.

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

for
diye

Benim aradığım budur! diye haykırdı. - This is what I was looking for! he exclaimed.

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

for
özlemek
for
beri

Geçen yıl bir önceki işini kaybettiğinden beri, Tom bir iş aramaktadır. - Tom has been hunting for a job since he lost his previous job last year.

Tom Mary ile çalışmaya başladığından beri üç yıl oldu. - It's been three years since Tom started working for Mary.

for
sevmek

Tom uzun süredir Mary'yi sevmektedir. - Tom has loved Mary for a long time.

Sevmek ve sevilmek, bunlar mutluluğun büyük biçimleridir. - To love and to be loved, these are the biggest forms of happiness.

for
yönelik olarak
for
-e uygun
to be for
taraftar olmak
for
(bağlaç) dolayı, nedeniyle, çünkü, zira
be
-di
be
-dı
be
-dır
be
-dir
for
karşılığında

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

Çalışmalarınızda size yardım karşılığında, ben sizden küçük bir iyilik rica ediyorum. - In return for helping you with your studies, I'd like to ask a small favor of you.

for
yüzünden

Bir haftadır grip yüzünden yataktayım. - I've been laid up with flu for the last week.

Onu, hataları yüzünden daha az sevmiyorum. - I do not love him the less for his faults.

for
şerefine
for
zarfında
for
-den dolayı
for
nedeniyle

Aramızda kalsın, o rüşvet nedeniyle görevden alındı ​​. - Between ourselves, he was dismissed for bribery.

Sağlık sorunları nedeniyle okulu bıraktı. - She quit school for health reasons.

for
-e elverişli
for
zira

Onları affet, zira onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. - Forgive them, for they know not what they do.

Sağlık zenginliğin üstündedir, zira zenginlik bize sağlık kadar çok mutluluk vermiyor. - Health is above wealth, for this does not give us so much happiness as that.

for
yerine

Tom uzaktayken onun yerine kim çalışacak? - Who will fill in for Tom when he is away?

ABD'de, insanların nakit ödeme yerine bir çek yazmaları yaygındır. - In the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.

for
uğruna

Kadın onu başka bir erkek uğruna terk etti. - She left him for another man.

Yaşlı insanlar, uğruna yaşayacak bir şeye ihtiyaç duyar. - Old people need something to live for.

be
{f} olmak
be
var ol
be
edilmek
be
edilecek
be
edilmesi
befor
-den önce
for
{e} karşı

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

Bereket versin ki, yolda fırtınayla karşılaşmadılar. - Fortunately they had no storms on the way.

for
{e} uygun

Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. - No one doubts her fitness for the post.

Bu gemi okyanus yolculuğu için uygun değil. - This ship is not fit for an ocean voyage.

for
{e} yönünde
for
adına

O evsizler adına konuştu. - She spoke for the homeless.

O, onun adına konuştu. - She spoke up for him.

for
namına
for
rağmen

Bütün servetine rağmen o mutlu değildir. - For all his riches he is not happy.

Hatalarına rağmen onu daha çok seviyorum. - I like him the better for his faults.

for
for için
for
{e} göre

Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. - No one doubts her fitness for the post.

Acemi bir muhabir olarak görevini iyi yapıyorsun. - You are doing well for a cub reporter.

for
{e} sebebiyle

Dikkatsizliği sebebiyle kendinden utanıyordu. - She was ashamed of herself for her carelessness.

Son zamanlardaki olaylar sebebiyle, kendimi işime vermem tamamen imkansız. - Due to recent events, it is completely impossible for me to focus on my work.

for
conj. dolayı
for
{e} yarayan
Turkish - Turkish

Definition of be for in Turkish Turkish dictionary

be
Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu
be
Ey, hey, yahu: "Namluna dayanır, yola dalarsın / Duruşun bakışın yaman, be Ali!"- F. N. Çamlıbel
BE
(Osmanlı Dönemi) f. Kelime başına getirilerek, Türkçedeki: "de, da, den, dan, ile, için" mânalarında kullanılır
be
Berilyum elementinin simgesi
Be
Berilyum'un kısaltması
be
Güney Vietnam'da bir akarsu
be
Ey, hey, yahu
English - English
be on someone's side, defend someone
BE
Buddhist Era
BE
Berlin, a federal state of Germany
BE
Black English
BE
Bengkulu, a province of Indonesia
BE
Bachelor of Engineering
FOR
Fellowship of Reconciliation, any of a number of religious nonviolent organizations, particularly in English-speaking countries
FOR
Field Of Research
FOR
frame of reference
FOR
IATA airport code for Pinto Martins International Airport in Fortaleza, Ceará, Brazil
be
used to indicate passage of time since the occurrence of an event

It had been six days since his departure, when I received a letter from him.

be
Used to form the continuous forms of various tenses

We liked to chat while we were eating.

be
Used to indicate that the subject plays the role of the predicate nominal

François Mitterrand was president of France from 1981 to 1995.

be
Used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs. Often still used for to go

He is gone.

be
Used to form the passive voice

The dog was drowned by the boy.

be
Used to indicate that the values on either side of an equation are the same

3 times 5 is fifteen.

be
Used to indicate time of day, day of the week, or date

Today is the second, so I guess next Tuesday must be the tenth.

be
elliptical form of "be here", "go to and return from" or similar

I have been to Spain many times.

be
Used to indicate height

He was five-eight.

be
Used to indicate age

He looks twelve, but is actually thirteen, and will turn fourteen next week.

be
To exist

To be or not to be, that is the question.

be
Used to indicate temperature

It is in the eighties outside, and next week it is expected to be in the nineties! (Fahrenheit degrees).

be
Used to indicate weather, air quality, or the like

Why is it so dark in here?.

for
To obtain

What did he ask you for?.

for
Because of

UK He looks better for having lost weight.

My nephew was excused because of his youth. - Because my nephew was still young, he was forgiven.

Because of these trees, he can't see the forest. - He can't see the forest for the trees.

for
Used to introduce a small clause

All I want is for you to be happy. (=All I want is that you be happy.).

for
In the direction of: marks a point one is going toward

He was headed for the door when he remembered.

for
On behalf of

I will stand in for him.

for
because

He lost his job, for he got into trouble.

She won't leave the room, because she doesn't want to catch another cold. - She doesn't dare leave the room for fear she should catch cold.

He was nervous because he was leaving for the United States the next morning. - He was nervous because he was leaving for America the next morning.

for
Used to construe various verbs

I'm looking for my friend.

for
Despite, in spite of

Mr. Joseph Blenkinshaw was perhaps not worth quite so much as was reported; but for all that he was a very wealthy man.

Be
{i} lightweight metallic chemical element commonly used in alloys
be
{f} exist; occur, happen; occupy a position or place
be
Belgium (in Internet addresses). The symbol for the element beryllium
be
v be am 1 sg pres es 3 sg pres er pl pres war, was, wase 1/3 sg pret bese 3 sg fut [OE bëon]
for
{p} because of, conducive to, in hope of, in place of, in favor of, on this account
Be
art
FOR
maximum ability to turn and "look" of a camera or identification device of a missile
be
Used to indicate that the subject plays the role of the object
be
represent, as of a character on stage; "Derek Jacobi was Hamlet"
be
be priced at; "These shoes cost $100"
be
Used to connect a noun to an adjective that describes it
be
British Embassy
be
spend or use time; "I may be an hour"
be
To occupy a place
be
A prefix, originally the same word as by; To intensify the meaning; as, bespatter, bestir
be
To exist actually, or in the world of fact; to have existence
be
To occur, to take place
be
v [{showing a state; I am; you are; he is; she is; we are; you are; they are} (The sky is blue)] ada [(Langitnya biru )]
be
Used to form future tenses, especially the future subjunctive
be
have the quality of being; (copula, used with an adjective or a predicate noun); "John is rich"; "This is not a good answer"
be
The ISO 639 alpha-2 language code for Belarusian
be
"The toolshed is in the back"; "What is behind this behavior?"
be
my
be
occupy a certain position or area; be somewhere; "Where is my umbrella?" "The toolshed is in the back"; "What is behind this behavior?"
be
The two-character ISO 3166 country code for BELGIUM
be
be identical or equivalent to; "One dollar equals 1,000 rubles these days!"
be
To take place; to happen; as, the meeting was on Thursday
be
Book Equity: Book equity is constructed from Compustat data or collected from the Moody's Industrial, Financial, and Utilities manuals BE is the book value of stockholders' equity, plus balance sheet deferred taxes and investment tax credit (if available), minus the book value of preferred stock Depending on availability, we use the redemption, liquidation, or par value (in that order) to estimate the book value of preferred stock Stockholders' equity is the value reported by Moody's or Compustat, if it is available If not, stockholders' equity is measured as the book value of common equity plus the par value of preferred stock, or the book value of assets minus total liabilities (in that order)
be
Best Effort
be
Abbreviation for Base Embossed Used to denote that there is embossing on the base of the insulator See also: Base
be
Used to indicate that the subject and object are the same
be
work in a specific place, with a specific subject, or in a specific function; "He is a herpetologist"; "She is our resident philosopher"
be
a light strong brittle gray toxic bivalent metallic element
be
To exist in a certain manner or relation, whether as a reality or as a product of thought; to exist as the subject of a certain predicate, that is, as having a certain attribute, or as belonging to a certain sort, or as identical with what is specified, a word or words for the predicate being annexed; as, to be happy; to be here; to be large, or strong; to be an animal; to be a hero; to be a nonentity; three and two are five; annihilation is the cessation of existence; that is the man
be
The country code for Belgium
be
have life, be alive; "Our great leader is no more"; "My grandfather lived until the end of war"
be
form or compose; "This money is my only income"; "The stone wall was the backdrop for the performance"; "These constitute my entire belonging"; "The children made up the chorus"; "This sum represents my entire income for a year"; "These few men comprise his entire army"
be
To signify; to represent or symbolize; to answer to
be
The maximum amount of uncommitted data (in bits) in excess of Bc that a frame relay network can attempt to deliver during a time interval Tc This data (Be) generally is delivered with a lower probability than Bc The network treats Be data as discard eligible See also Committed Burst Size (Bc)
be
to have actuality LO - expresses surprise TI - a tone of the scale
be
occupy a certain position or area; be somewhere; "Where is my umbrella?"
be
have an existence, be extant; "Is there a God?"
be
Belgium
be
Used to indicate that the subject has the qualities described by a noun or noun phrase
be
Chemical symbol for Beryllium
be
happen, occur, take place; "I lost my wallet; this was during the visit to my parents' house"; "There were two hundred people at his funeral"; "There was a lot of noise in the kitchen
be
be identical to; be someone or something; "The president of the company is John Smith"; "This is my house"
be
base excess, the difference between the actual blood buffer concentration and the normal blood buffer concentration
be
Belgium, with Luxembourg
be
spend or use time; "I may be an hour" work in a specific place, with a specific subject, or in a specific function; "He is a herpetologist"; "She is our resident philosopher" have the quality of being; (copula, used with an adjective or a predicate noun); "John is rich"; "This is not a good answer" have life, be alive; "Our great leader is no more"; "My grandfather lived until the end of war" be identical to; be someone or something; "The president of the company is John Smith"; "This is my house" occupy a certain position or area; be somewhere; "Where is my umbrella?" "The toolshed is in the back"; "What is behind this behavior?" to remain unmolested, undisturbed, or uninterrupted -- used only in infinitive form; "let her be" happen, occur, take place; "I lost my wallet; this was during the visit to my parents' house"; "There were two hundred people at his funeral"; "There was a lot of noise in the kitchen
be
Excess Burst Rate
be
by means of
be
v to live; to happen; to exist
be
Belgium or base ejecting
be
To make the action of a verb particular or definite; as, beget (to get as offspring); beset (to set around)
be
BURN - ENGINE
be
elliptical form of for "be here", "go to and return from" or similar
be
to remain unmolested, undisturbed, or uninterrupted -- used only in infinitive form; "let her be"
be
To render an intransitive verb transitive; as, befall (to fall upon); bespeak (to speak for)
be
model designation for the Quad Cab Ram pickup
befor
misspelling of before
for
You use for when you make a statement about something in order to say how it affects or relates to someone, or what their attitude to it is. What matters for most scientists is money and facilities For her, books were as necessary to life as bread It would be excellent experience for him to travel a little
for
Runs a specified command for each file in a set of files
for
If you leave for a particular place or if you take a bus, train, plane, or boat for a place, you are going there. They would be leaving for Rio early the next morning
for
If it is for you to do something, it is your responsibility or right to do it. I wish you would come back to Washington with us, but that's for you to decide It is not for me to arrange such matters
for
Indicating that in the character of or as being which anything is regarded or treated; to be, or as being
for
A JavaTM programming language keyword used to declare a repetition construct Syntax: for ( int i = 0; i < MAX_VALUE; i++){ } "for" loops are most often used in count controlled situations "while" loops are more often used with sentinel controls
for
Frame of Reference It is not uncommon for different empires to see their universe or world through a different point of view
for
·ti·tude noun Strength of mind that allows one to endure pain or adversity with courage
for
prep: before, in front of, in the presence of, because of, in preference to; for, because 21, 93, 99, 111, 112, 113, 146
for
If you feel a particular emotion for someone, you feel it on their behalf. This is the best thing you've ever done -- I am so happy for you! He felt a great sadness for this little girl
for
Indicating that on place of or instead of which anything acts or serves, or that to which a substitute, an equivalent, a compensation, or the like, is offered or made; instead of, or place of
for
One who takes, or that which is said on, the affrimative side; that which is said in favor of some one or something; the antithesis of against, and commonly used in connection with it
for
You use expressions such as for the first time and for the last time when you are talking about how often something has happened before. He was married for the second time, this time to a Belgian For the first time in my career, I was failing
for
You use for when you say that an aspect of something or someone is surprising in relation to other aspects of them. He was tall for an eight-year-old He had too much money for a young man
for
conj. because, on account of, due to the fact that
for
Directed at, intended to belong to
for
If you work or do a job for someone, you are employed by them. I knew he worked for a security firm Have you had any experience writing for radio? a buyer for one of the largest chain stores in the south
for
For is used in conditional sentences, in expressions such as `if not for' and `were it not for', to introduce the only thing which prevents the main part of the sentence from being true. If not for John, Brian wouldn't have learned the truth The earth would be a frozen ball if it were not for the radiant heat of the sun She might have forgotten her completely had it not been for recurrent nightmares
for
Indicating that in favor of which, or in promoting which, anything is, or is done; hence, in behalf of; in favor of; on the side of; opposed to against
for
for that, because
for
If you are for something, you agree with it or support it. Are you for or against public transport? I'm for a government that the people respect and that respects the people against
for
Towards
for
If you feel a particular emotion for someone or something, they are the object of that emotion, and you feel it when you think about them. John, I'm sorry for Steve, but I think you've made the right decisions Mack felt a pitiless contempt for her
for
If you say that you are for a particular activity, you mean that this is what you want or intend to do. Right, who's for a toasted sandwich then? `What'll it be?' Paul said. --- `I'm for halibut.'
for
*see Free on Rail (TradStat Definitions: Terms of Delivery)
for
In the context of the Act's exclusions, "for" means on behalf of someone else, and is comparable to the word "by " That is, a record "created by or for" a person is a record created by that person or by a person acting on his or her behalf The fact that one person is acting for another must be evident in the record itself or in some other way
for
If you say that you are all for doing something, you agree or strongly believe that it should be done, but you are also often suggesting that other people disagree with you or that there are practical difficulties. He is all for players earning what they can while they are in the game I was all for it, but Wolfe said no
for
prep [in order to/for the benefit of (This gift is ~ you )] untuk
for
A prefix to verbs, having usually the force of a negative or privative
for
For is the preposition that is used after some nouns, adjectives, or verbs in order to introduce more information or to indicate what a quality, thing, or action relates to. Reduced-calorie cheese is a great substitute for cream cheese Car park owners should be legally responsible for protecting vehicles Be prepared for both warm and cool weather Make sure you have ample time to prepare for the new day ahead
for
1) the time of -- " lasted for 443 hours " (230) 2) as one -- "For example, if you want " (230)
for
Indicating the remoter and indirect object of an act; the end or final cause with reference to which anything is, acts, serves, or is done
for
If something is for someone, they are intended to have it or benefit from it. Isn't that enough for you? I have some free advice for you. a table for two Your mother is only trying to make things easier for you What have you got for me this morning, Patrick? He wanted all the running of the business for himself
for
Over a period of time
for
If you are in for it or, in British English, if you are for it, you are likely to get into trouble because of something you have done
for
It often implies also loss, detriment, or destruction, and sometimes it is intensive, meaning utterly, quite thoroughly, as in forbathe
for
You use for when you state or explain the purpose of an object, action, or activity. drug users who use unsterile equipment for injections of drugs The knife for cutting sausage was sitting in the sink. economic aid for the future reconstruction of the country
for
If someone does something for you, they do it so that you do not have to do it. If your pharmacy doesn't stock the product you want, have them order it for you He picked the bracelet up for me
for
for WEAK STRONG In addition to the uses shown below, for is used after some verbs, nouns, and adjectives in order to introduce extra information, and in phrasal verbs such as `account for' and `make up for'. It is also used with some verbs that have two objects in order to introduce the second object
for
You use for to say how long something lasts or continues. The toaster remained on for more than an hour For a few minutes she sat on her bed watching the clock They talked for a bit
for
To be named for someone means to be given the same name as them. The Brady Bill is named for former White House Press Secretary James Brady
for
De'english | adronato
for
(Internal) FOR %%(variable) IN (set) DO (command) or (for interactive processing) FOR %(variable) IN (set) DO (command) Performs repeated execution of commands (for both batch processing and interactive processing)
for
File Owning Region A term associated with a CICS region which is a single point of access to CICS files on behalf of other CICS CICS systems
for
You use for with `every' when you are stating a ratio, to introduce one of the things in the ratio. For every farm job that is lost, two or three other jobs in the area are put at risk Where there had been one divorce for every 100 marriages before the war, now there were five
for
If something is planned for a particular time, it is planned to happen then. the Welsh Boat Show, planned for July 30 -- August 1 Marks & Spencer will be unveiling its latest fashions for autumn and winter
for
You can use for in expressions such as pound for pound or mile for mile when you are making comparisons between the values or qualities of different things. the Antarctic, mile for mile one of the planet's most lifeless areas He insists any tax cut be matched dollar-for-dollar with cuts in spending
for
You use for after nouns expressing reason or cause. He's soon to make a speech in parliament explaining his reasons for going The county hospital could find no physical cause for Sumner's problems He has now been formally given the grounds for his arrest
for
You use for after words such as `time', `space', `money', or `energy' when you say how much there is or whether there is enough of it in order to be able to do or use a particular thing. Many new trains have space for wheelchair users It would take three to six hours for a round trip Chris couldn't even raise the energy for a smile
for
prep , conj for; because of [OE for]
for
{e} to; in order to; in favor of; about, regarding; because; during, during the span of; in consideration of; on behalf of
for
nIII: worship, veneration
for
as for: see as but for: see but for all: see all. free on rail
for
for can start a sentence only as a preposition, not as a conjunction
for
After some adjective, noun, and verb phrases, you use for to introduce the subject of the action indicated by the following infinitive verb. It might be possible for a single woman to be accepted as a foster parent I had made arrangements for my affairs to be dealt with by one of my children He held out his glass for an old waiter to refill
for
Since; because; introducing a reason of something before advanced, a cause, motive, explanation, justification, or the like, of an action related or a statement made
for
Supporting (opposite of against)
for
You use for after words such as `argue', `case', `evidence', or `vote' in order to introduce the thing that is being supported or proved. Another union has voted for industrial action in support of a pay claim The case for nuclear power is impressive We have no real, objective, scientific evidence for our belief. against For is also an adverb. 833 delegates voted for, and only 432 against
for
Indicating the antecedent cause or occasion of an action; the motive or inducement accompanying and prompting to an act or state; the reason of anything; that on account of which a thing is or is done
for
If a word or expression has the same meaning as another word or expression, you can say that the first one is another word or expression for the second one. The technical term for sunburn is erythema
for
Indicating that toward which the action of anything is directed, or the point toward which motion is made; &?;ntending to go to
for
You use for to say how far something extends. We drove on for a few miles Great clouds of black smoke were rising for several hundred feet or so
for
a reserved word used in loop statements and representation clauses 3 6, A 1
for
If you speak or act for a particular group or organization, you represent them. She appears nightly on the television news, speaking for the State Department. the spokesman for the Democrats
for
A Java(TM) programming language keyword used to declare a loop that reiterates statements The programmer can specify the statements to be executed, exit conditions, and initialization variables for the loop
for
work, a job, (as a verb), to work, to toil
for
If you do something for a particular occasion, you do it on that occasion or to celebrate that occasion. He asked his daughter what she would like for her birthday I'll be home for Christmas
for
If something is bought, sold, or done for a particular amount of money, that amount of money is its price. We got the bus back to Tange for 30 cents The Martins sold their house for about 1.4 million pounds The doctor was prepared to do the operation for a large sum
for
You use for in a piece of writing when you mention information which will be found somewhere else. For further information on the life of William James Sidis, see Amy Wallace, `The Prodigy'
for
a C++ keyword used to specify an iteration or looping statement
for
A Java reserved word which signifies a repetition construct (loop)
for
In the most general sense, indicating that in consideration of, in view of, or with reference to, which anything is done or takes place
for
If you say that something is not for you, you mean that you do not enjoy it or that it is not suitable for you. Wendy decided the sport was not for her
for
(1x) preposition for, on account of, because of, with, by, according to, through, before, fore
for
It is logically nearly equivalent to since, or because, but connects less closely, and is sometimes used as a very general introduction to something suggested by what has gone before
for
Because; by reason that; for that; indicating, in Old English, the reason of anything
for
If something is for sale, hire, or use, it is available to be sold, hired, or used. fishmongers displaying freshwater fish for sale a room for rent. a comfortable chair, suitable for use in the living room
for
per-
for
fer
for
per

You are the very person I have been looking for. - You're the very person I've been looking for.

The teacher said: Above all, what is necessary for success is perseverance. - The teacher said: What is necessary for success, above all, is perseverance.

be for

  Turkish pronunciation

  bi fôr

  Pronunciation

  /bē ˈfôr/ /biː ˈfɔːr/

  Etymology

  [ 'bE ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English bEon; akin to Old High German bim am, Latin fui I have been, futurus about to be, fieri to become, be done, Greek phynai to be born, be by nature, phyein to produce.
Favorites