eski thou wert

listen to the pronunciation of eski thou wert
Turkish - English
(Dilbilim) be
eski thou wert
Favorites