be

listen to the pronunciation of be
English - Turkish
bulunmak
{f} kuraldışı çekimleri: şimdiki zaman I am; he/she/it is; we/you/they are; eski thou art. geçmiş zaman I/he/she/it was; eski
mal olmak
mevcut olmak
ol
var olmak
{f} tutmak (para)
anlamına gelmek
(Askeri) temel ansiklopedi (basic encyclopedia)
isimlerden ve bazen de sıfatlardan geçişli fiiller yapan bir ek
kalmak
{k} bill of exchange
tutmak ı öznesiyle am
(Dilbilim) eski thou wert
{f} durmak
çoğul öznele
önek hakkında
be ol
tekil öznelerle is
vaki olmak
etrafında veya tamamen
(Dilbilim) eski thou wast
varlığını göstermek
sanki
-di
-dı
-dır
-dir
{f} olmak
var ol
edilmek
edilecek
edilmesi
art
sanat

Sanat herkes tarafından sevilir. - Art is loved by everybody.

Sanat öğrenimi yapmak iyi bir zevk gerektirir. - It requires a good taste to study art.

be quiet
susmak
be formed
biçimlenmek
be offended
kırılmak
be aware of
farkında olmak

Onun farkında olmak zorundayız. - We have to be aware of that.

be informed
haberdar olmak
be careful
dikkat etmek

Giderlerimize dikkat etmek zorundayız. - We have to be careful with expenses.

Eğer zayıflamak istiyorsan ne yediğine dikkat etmek zorundasın. - If you want to lose weight, you'll have to be careful about what you eat.

be born
doğmak

Doğmak, evlenmek ve ölmek, her zaman para getirir. - Be born, get married, and die; always bring money.

be formed
oluşmak
be offended
küsmek
be bored
sıkılmak

Sıkılmak bir günahtır. - To be bored is a sin.

be off
gitmek
be over
bitmiş olmak, bitmek, sona ermek: The concert's over. Konser bitti. It's over between us. Aramızda her şey bitti
be able to
ebilmek
be bored
canı sıkılmak
be up to
bilmek
AM
(Askeri) genlik modülasyonu (amplitude modulation)
be interested in
-e ilgi duymak, -e meraklı olmak: She is interested in literature. Edebiyata ilgi duyuyor. My uncle is interested in reptiles. Amcam
be up to
iş çevirmek
be used to
alışkın olmak
are
ol
are
f., bak. be
is
-dir
is
-dır
are
(isim) ar
am
(12 saatlik zaman biçimi) ÖÖ (Öğleden Önce)
art
{i} yaratıcılık
art
{i} ressamlık
art
{i} ustalık
be about to
üzere olmak
be aware of
{f} çakmak
be aware of
bilgisi olmak
be careful
dikkatli olmak

Dikkatli olmak zorundasın. - You've got to be careful.

Tom çok fazla su kullanmamak için dikkatli olmak istiyor. Onun kuyusu neredeyse kuru. - Tom wants to be careful not to use too much water. His well is almost dry.

be cool
rahat ol

Sakin ol ve rahat ol. - Calm down and be cool.

be cool
sakin ol

Sakin ol ve rahat ol. - Calm down and be cool.

Sakin olmaya çalışıyor. - He's trying to be cool.

be fond of
-e düşkün olmak
be fond of
sevmek
be fond of
düşkün olmak
be for
taraftar olmak
be going to
niyet gösterir
be in
moda olmak
be in
yer almak

Ben bu işin içinde yer almak istemiyorum. - I don't want to be involved in this affair.

be interested in
ilgili olmak
be interested in
ilgilenmek
be interested in
ilgisi olmak
be interested in
-e meraklı olmak
be my guest
(deyim) nasıl istersen
be shy
utanmak
art
kurnazlık

Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır. - Religion is very personal. Practically everyone has really his own religion. Collectivity in religion is an artifice.

be off
yanılmak
be off
defol
be right back
(Bilgisayar) hemen dönecek
are
ar
be left
kalmak

O sadece yalnız kalmak istiyor. - She just wants to be left alone.

Sadece yalnız kalmak istediklerini söylediler. - They said they only wanted to be left alone.

am
öğleden önce
am
olmak
art
sanat eseri

Cornelius Gurlitt Naziler tarafından çalınan 1400 sanat eserini dairesinde saklamıştı. - Cornelius Gurlitt had hidden 1400 works of art stolen by the Nazis in his apartment.

Bir Japon iş adamı 200 milyon yene bir sanat eseri satın aldı. - A Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.

art
(Bilgisayar) resim

Sanatçı her zaman yalnız resim yapmıştır. - The artist always painted alone.

Ben resim yapamam ama kız kardeşim büyük bir sanatçıdır. - I can't draw, but my sister is a great artist.

be able to
-abılmek
be able to
-abilmek
be able to
elinden gelmek
be able to
muktedir olmak
be able to
yapabilmek için
be able to
-ebilmek
be aware of
haberdar olmak
be aware of
agah olmak
be aware of
duymak
be born
gözlerini açmak
be born
dünyaya gelmek
be careful
dikkatli ol

Dolaylı çevirileri yorumlarken dikkatli ol. Cinsiyetler değişmiş olabilir. - Be careful interpreting indirect translations. Genders may have changed.

Onun evine gitme hakkında dikkatli olsan iyi olur. - You'd better be careful about going to her house.

be down
(deyim) yazılmak
be down
(deyim) aşağı inmek
be down
(Konuşma Dili) beş parasız kalmak
be down
(deyim) kaydedilmek
be down
(deyim) azalmak
be down
(deyim) miktar olarak düşmek
be down
(deyim) içerde olmak
be down
(Konuşma Dili) dımdızlak ortada kalmak
be down
(Konuşma Dili) mutsuz olmak
be down
(deyim) rapor edilmek
be fond of
-den hoşlanmak
be fond of
bitmek
be fond of
hastası olmak
be formed
teşekkül etmek
be going to
üzere olmak
be going to
-mek üzere olmak
be going to
-ecek
be going to
zorunluluk gösterir
be in
(Spor) gol olmak
be in
evde/ofiste bulunmak
be informed
haberdar edilmek
be informed
(Ticaret) bilgi almak
be interested in
alakadar olmak
be interested in
ile ilgilenmek
be interested in
-e ilgi duymak
be interested in
alakalanmak
be interested in
ilgi duymak
be interested in
alaka duymak
be left
bıraktırmak
be left
terk edilmek
be my guest
(deyim) kafana göre takıl
be my guest
kendi evindeymiş gibi hisset
be my guest
(deyim) istediğinin gibi davran
be my guest
buyrun
be my guest
(deyim) ne istersen yap
be of
olmak
be off
(Denizbilim) açığa çıkmak
be off
gerçekleşmemek
be off
geri/ileri olmak
be off
(Konuşma Dili) fırlayıp gitmek
be off
işe gitmemek
be off
(Konuşma Dili) tüymek
be off
(Konuşma Dili) soğumak
be off
olmamak
be off
(Konuşma Dili) iştahı
be off
ayrılmak
be off
(Konuşma Dili) acele etmek
be off
(Konuşma Dili) bayat olmak
be off
(Konuşma Dili) bozuk olmak
be off
vuku bulmamak
be offended
gücenmek
be offended
incinmek
be on
(Konuşma Dili) televizyona çıkmak
be on
(Konuşma Dili) ısmarlanmak
be on
açık olmak
be on
(Konuşma Dili) -den olmak
be on
(Konuşma Dili) birisi
be on
yanmak
be on
oynamak
be out
söz konusu olmamak
be out
bitmek
be out
yanmak
be over
bitmek
be over
tamam olmak
be quiet
sessiz ol

Tom Mary'nin sessiz olmasını istedi. - Tom wanted Mary to be quiet.

Tom nasıl sessiz olacağını bilmiyor. - Tom doesn't know how to be quiet.

be quiet
uslu durmak
be right
haklı olmak

Herkes haklı olmak ister. - Everyone wants to be right.

Sami her zaman her durumda haklı olmak istiyor. - Sami always wants to be right in all situations.

be right back
(Bilgisayar) şimdi döneceğim
be supposed to
beklenmek
be supposed to
gerekmek
be supposed to
izin verilmek
be supposed to
-meli
be sure
elbette

O elbette toplantıdaydı ama uyuyordu. - He was at the meeting, to be sure, but he was asleep.

O ünlü bir adam, elbette ben ondan hoşlanmıyorum. - He is a famous man, to be sure, but I don't like him.

be through
bitirmek
be through
(Dilbilim) ayrılmak
be up to
anlamak
be up to
yapabilmek
be worth
etmek
be worth
para etmek
being
olan

Bir yetim olan babam on yaşında para kazanmaya başlamak zorunda kalmıştı. - Being an orphan, my father had to start earning money at ten.

25 harf uzunluğunda olan ' anticonstitutionnellement ' Fransızcada en uzun kelimedir. - Being 25 letters long, 'anticonstitutionnellement' is the longest word in French.

being
insan

İnsanoğlu değiştikçe dil de değişir. - Language changes as human beings do.

İnsanoğlu uzaya uçmayı başardı. - Human beings succeeded in flying into space.

wast
(İnşaat) engin
were
-diler
am
-im
am
um
am
-ım
am
ol
am
üm
are
yüz metre karelik bir alan ölçüsü
are
-sin
are
-iz
are
-siniz
are
-dirler
art
usül
art
sanat ürünü
be about to
-mek üzere olmak
be bored
darıkmak
be born
doğ

Zengin olmak için kesin bir yöntem, zengin doğmuş olmaktır. - A sure method to be rich is to be born rich.

Ben ikinci kez doğacak olsam Kanadalı olmak isterim. - If I were to be born a second time, I would like to be Canadian.

be due
vadesi gelmek
be fond of
hoşlanmak
be going to
-acak
be my guest
tabii
be my guest
elbette
be of
ol
be over
bit

Bu yaz günü çok çabuk bitecek! - This summer's day will be over all too soon!

Son dersin ne zaman bitecek? - What time will your last class be over?

be up to
kabiliyeti olmak
be up to
ilgisi olmak
be out
grev yapmak
be out
çıkmış olmak
Am
(Kimya) Amerikyum elementinin simgesi
Be quiet
sessiz olmak

Please be quiet, baby is sleeping.

are
şunlardır
art
sanata
be able to
-e bilmek, muktedir olmak, yapabilmek
be done
bitlenmek
be done
yaptırılmak
be down
keyifsiz olmak
English - English
Buddhist Era
Berlin, a federal state of Germany
Black English
Bengkulu, a province of Indonesia
Bachelor of Engineering
used to indicate passage of time since the occurrence of an event

It had been six days since his departure, when I received a letter from him.

Used to form the continuous forms of various tenses

We liked to chat while we were eating.

Used to indicate that the subject plays the role of the predicate nominal

François Mitterrand was president of France from 1981 to 1995.

Used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs. Often still used for to go

He is gone.

Used to form the passive voice

The dog was drowned by the boy.

Used to indicate that the values on either side of an equation are the same

3 times 5 is fifteen.

Used to indicate time of day, day of the week, or date

Today is the second, so I guess next Tuesday must be the tenth.

elliptical form of "be here", "go to and return from" or similar

I have been to Spain many times.

Used to indicate height

He was five-eight.

Used to indicate age

He looks twelve, but is actually thirteen, and will turn fourteen next week.

To exist

To be or not to be, that is the question.

Used to indicate temperature

It is in the eighties outside, and next week it is expected to be in the nineties! (Fahrenheit degrees).

Used to indicate weather, air quality, or the like

Why is it so dark in here?.

{i} lightweight metallic chemical element commonly used in alloys
{f} exist; occur, happen; occupy a position or place
Belgium (in Internet addresses). The symbol for the element beryllium
v be am 1 sg pres es 3 sg pres er pl pres war, was, wase 1/3 sg pret bese 3 sg fut [OE bëon]
art
Used to indicate that the subject plays the role of the object
represent, as of a character on stage; "Derek Jacobi was Hamlet"
be priced at; "These shoes cost $100"
Used to connect a noun to an adjective that describes it
British Embassy
spend or use time; "I may be an hour"
To occupy a place
A prefix, originally the same word as by; To intensify the meaning; as, bespatter, bestir
To exist actually, or in the world of fact; to have existence
To occur, to take place
v [{showing a state; I am; you are; he is; she is; we are; you are; they are} (The sky is blue)] ada [(Langitnya biru )]
Used to form future tenses, especially the future subjunctive
have the quality of being; (copula, used with an adjective or a predicate noun); "John is rich"; "This is not a good answer"
The ISO 639 alpha-2 language code for Belarusian
"The toolshed is in the back"; "What is behind this behavior?"
my
occupy a certain position or area; be somewhere; "Where is my umbrella?" "The toolshed is in the back"; "What is behind this behavior?"
The two-character ISO 3166 country code for BELGIUM
be identical or equivalent to; "One dollar equals 1,000 rubles these days!"
To take place; to happen; as, the meeting was on Thursday
Book Equity: Book equity is constructed from Compustat data or collected from the Moody's Industrial, Financial, and Utilities manuals BE is the book value of stockholders' equity, plus balance sheet deferred taxes and investment tax credit (if available), minus the book value of preferred stock Depending on availability, we use the redemption, liquidation, or par value (in that order) to estimate the book value of preferred stock Stockholders' equity is the value reported by Moody's or Compustat, if it is available If not, stockholders' equity is measured as the book value of common equity plus the par value of preferred stock, or the book value of assets minus total liabilities (in that order)
Best Effort
Abbreviation for Base Embossed Used to denote that there is embossing on the base of the insulator See also: Base
Used to indicate that the subject and object are the same
work in a specific place, with a specific subject, or in a specific function; "He is a herpetologist"; "She is our resident philosopher"
a light strong brittle gray toxic bivalent metallic element
To exist in a certain manner or relation, whether as a reality or as a product of thought; to exist as the subject of a certain predicate, that is, as having a certain attribute, or as belonging to a certain sort, or as identical with what is specified, a word or words for the predicate being annexed; as, to be happy; to be here; to be large, or strong; to be an animal; to be a hero; to be a nonentity; three and two are five; annihilation is the cessation of existence; that is the man
The country code for Belgium
have life, be alive; "Our great leader is no more"; "My grandfather lived until the end of war"
form or compose; "This money is my only income"; "The stone wall was the backdrop for the performance"; "These constitute my entire belonging"; "The children made up the chorus"; "This sum represents my entire income for a year"; "These few men comprise his entire army"
To signify; to represent or symbolize; to answer to
The maximum amount of uncommitted data (in bits) in excess of Bc that a frame relay network can attempt to deliver during a time interval Tc This data (Be) generally is delivered with a lower probability than Bc The network treats Be data as discard eligible See also Committed Burst Size (Bc)
to have actuality LO - expresses surprise TI - a tone of the scale
occupy a certain position or area; be somewhere; "Where is my umbrella?"
have an existence, be extant; "Is there a God?"
Belgium
Used to indicate that the subject has the qualities described by a noun or noun phrase
Chemical symbol for Beryllium
happen, occur, take place; "I lost my wallet; this was during the visit to my parents' house"; "There were two hundred people at his funeral"; "There was a lot of noise in the kitchen
be identical to; be someone or something; "The president of the company is John Smith"; "This is my house"
base excess, the difference between the actual blood buffer concentration and the normal blood buffer concentration
Belgium, with Luxembourg
spend or use time; "I may be an hour" work in a specific place, with a specific subject, or in a specific function; "He is a herpetologist"; "She is our resident philosopher" have the quality of being; (copula, used with an adjective or a predicate noun); "John is rich"; "This is not a good answer" have life, be alive; "Our great leader is no more"; "My grandfather lived until the end of war" be identical to; be someone or something; "The president of the company is John Smith"; "This is my house" occupy a certain position or area; be somewhere; "Where is my umbrella?" "The toolshed is in the back"; "What is behind this behavior?" to remain unmolested, undisturbed, or uninterrupted -- used only in infinitive form; "let her be" happen, occur, take place; "I lost my wallet; this was during the visit to my parents' house"; "There were two hundred people at his funeral"; "There was a lot of noise in the kitchen
Excess Burst Rate
by means of
v to live; to happen; to exist
Belgium or base ejecting
AM
Assembly Member, a title similar to MP, placed after the name of a Member of the Welsh National Assembly
AM
Automated Mapping, in conjunction with Facilities Management (AM/FM)
AM
Amazonas, a state of Brazil
AM
Artium Magister or Master of Arts
AM
From Latin ante meridiem, meaning "before noon (12: 00)"
Am
Shortened form of America or American, particularly as used in commercial names
Am
Shortened form of amateur, particularly as used in commercial names
Art
A diminutive of the male given name Arthur
am
Alternative spelling of a.m
am
First-person singular simple present indicative form of be
are
Second-person plural simple present tense of be

Mary and John, are you listening?.

are
An accepted (but deprecated and rarely used) SI unit of area equal to 100 square metres, or a former unit of approximately the same extent. Symbol: a
are
Second-person singular simple present tense of be

Mary, where are you going?.

are
First-person plural simple present tense of be

We are not coming.

are
Third-person plural simple present tense of be

They are here somewhere.

art
Human effort to imitate, supplement, alter, or counteract the work of nature
art
Skill that is attained by study, practice, or observation

A physician was immediately sent for; but on the first moment of beholding the corpse, he declared that Elvira's recovery was beyond the power of art.

art
A re-creation of reality according to the artist's metaphysical value judgements
art
A field or category of art, such as painting, sculpture, music, ballet, or literature
art
The conscious production or arrangement of sounds, colours, forms, movements, or other elements in a manner that affects the sense of beauty, specifically the production of the beautiful in a graphic or plastic medium

There is a debate as to whether graffiti is art or vandalism.

art
A nonscientific branch of learning; one of the liberal arts
art
Activity intended to make something special
art
The study and the product of these processes
be able to
can, to have the ability to
be like
To be similar to something

They must be like the last group who stayed.

be like
To say

If he's like I don't want to, then be like Pretty please! - it means a lot to me.

be my guest
Do as you wish; go ahead; help yourself; go for it!

If you want to give it a try, be my guest!.

be off
To be working against a present or former addiction to (something.)

I've been off drugs for almost a month.

be off
To be away from (something.)

She's on vacation, so she'll be off the net for another week.

be off
To leave

I'm off — see you later!.

be right back
Used to indicate the speaker will return in a moment. Often abbreviated in online slang as brb
art
{f} archaic form of the verb "to be" (replaced by "are" in modern usage)
art
{i} production and expression of esthetics, creation and expression of representations of beauty (as in painting, music, theater, drawing, sculpting, etc.)
am
{v} the first person of the verb, to be
art
{n} cunning, device, skill, science, trade
be my guest
(deyim) Feel free to use what I have; help yourself

When Suzie asked if she could borrow John's bicycle, John said, Be my guest..

be right back
Return soon
was
wuz
AM
Master of Arts degree (Latin)
AM
broadcasting through variations in the width of the radio wave (Electricity)
AM
An AM is a member of the Welsh Assembly. AM is an abbreviation for `assembly member'. Am. is a written abbreviation for American. am WEAK STRONGAm is the first person singular of the present tense of be. Am is often shortened to 'm in spoken English. The negative forms are `I am not' and `I'm not'. In questions and tags in spoken English, these are usually changed to `aren't I'. Armenia (in Internet addresses). The symbol for the element americium. Amos. First person singular present indicative of be. the first person singular of the present tense of the verb be. in full amplitude modulation Variation of the amplitude of a carrier wave (commonly a radio wave) in correspondence to fluctuations in the audio or video signal being transmitted. AM is the oldest method of broadcasting radio programs. Commercial AM stations operate in the frequency range of 535 to 1605 kHz. Because radio waves of these frequencies are reflected back to the Earth's surface by the ionosphere, they can be detected by receivers hundreds of miles away. In addition to commercial radio broadcasting, AM is also employed in short-wave radio broadcasts, and in transmitting the video portion of television programs. See also FM
Am
Amplitude modulation; a method of broadcasting in which the desired audio or video signal modulates the amplitude of a 'carrier' signal Analog Information that is reproduced using a continuously varying electronic signal
Am
Amplitude Modulation, as employed in AM radio broadcast This modulation varies a carrier signal's amplitude or magnitude to encode it with the desired broadcast signal The encoded signal is then broadcast at the station's designated carrier frequency A radio receiver detecting that signal demodulates it or separates the desired modulation component from the carrier
Am
{i} radioactive chemical element (Chemistry)
Am
amplitude modulation A modulation technique by which information is conveyed through the amplitude of the carrier signal Compare with FM and PAM See also modulation
Am
modulation of the amplitude of the (radio) carrier wave
Am
Amplitude modulation Used for radio broadcasts, usually in the MW and SW bands
Am
Amplitude Modulation AM is the standard broadcast transmission system used by the majority of licensed radio stations The term is commonly used to differentiate between AM and FM radio
Am
Amplitude modulation A method of operation for transmitting signals by radio waves, used in medium wave broadcasting
Am
Ammeter or Amplitude Modulation
Am
abbr Amplitude Modulation
Am
Short for Amplitude Modulation, an AM radio in R/C is considered a "budget" radio, what most newcomers to R/C will start out with Most hobbyists will be fine with an AM radio, but some racers can benefit from FM or PCM radios An AM radio will have more glitching than these other, more expensive, radios
Am
– Acronym of amplitude modulation
Am
a radioactive transuranic metallic element; discovered by bombarding uranium with helium atoms
Am
Stands for 'Amplitude Modulation'    It is a radio broadcasting system in which the amplitude of the radio wave is modulated to produce the broadcast    It is generally mono (as opposed to FM's stereo), and consequently is used mainly by 'talk radio' formats    AM radio signals travel further than FM, and consequently, can be broadcast over greater distances with less power
Am
– amplitude modulation
Am
Amplitude modulation of radio waves
Am
a master's degree in arts and sciences
Am
Amplitude Modulation
Am
Amplitude Modulation The simplest carrier modulation technique where the RF carrier's amplitude envelope is modulated
Am
Amplitude Modulation (BAS)
Am
Amplitude Modulation Modulation technique whereby information is conveyed through the amplitude of the carrier signal Compare with FM and PAM See also modulation
Am
Amplitude Modulation A method of broadcasting radio signals
Am
Abbreviation for amplitude modulation
Am
A modulation technique used to add information to a sine-wave signal; the magnitude of the sine wave, or carrier, is modified in accordance with the information to be transmitted
Am
  Abbreviation for amplitude modulation
Am
Amplitude modulation (type of radio broadcasting)
Am
Stands for 'Amplitude Modulation'    It is a radio broadcasting system in which the amplitude of the radio wave is modulated to produce the broadcast    It is generally mono (as opposed to FM's stereo), and consequently is used mainly by 'talk radio' formats    AM radio signals travel further than FM, and consequently, can be broadcast over greater distances with less power
Art
pet form of Arthur
Art
pocket veto
Art
subjects
Be Right Back
brb
Been
ybe
Being
on-
Being
on
am
First-person singular simple present form of be
am
The first person singular of the verb be, in the indicative mode, present tense
are
Am, art, are, and is, all come from the root as
are
6 square yards
are
are WEAK STRONGAre is the plural and the second person singular of the present tense of the verb be. Are is often shortened to -'re after pronouns in spoken English. Second person singular and plural and first and third person plural present indicative of be. A metric unit of area equal to 100 square meters (119.6 square yards). the present tense and plural of 'be'
are
{i} metric unit of area that equals 100 square meters
are
The present indicative plural of the substantive verb to be; but etymologically a different word from be, or was
are
form of second-person plural simple present tense, be
are
The Agent Runtime Environment, that is, that part of the ADK that maintains the habitat, agent security, and various other low-level functions The ARE is the agent world's equivalent to a computer operating system See Also AFC
are
form of second-person singular simple present tense, be
are
The unit of superficial measure, being a square of which each side is ten meters in length; 100 square meters, or about 119
are
R ANYONE NE1 AFTER L8R
are
A metric unit of land measuring 10 meters by 10 meters, or 100 square meters An are is also 0 1 of a hectare and is 119 60 square yards [OTS]
are
form of to be, as in: What are you doing tonight?
are
a unit of surface area equal to 100 square meters
are
An SI unit of area One are equals 100 meter2 (the area of a 10 meter x 10 meter square) The hectare (= 100 are = 104 meter2) is more commonly used
are
form of first-person plural simple present tense, be
are
A metric unit of area equal to 100 square meters
are
A accepted (but deprecated and rarely used) SI unit of area equal to 100 square metres, or a former unit of approximately the same extent. Symbol
are
form of third-person plural simple present tense, be
are
All Routes Explorer
art
There are few examples of prehistoric art in Britain The major examples are: Cup-and-ring marks The engraved bones found at Mother Grundy's Parlour, Pin Hole Cave, and Robin Hood's Cave at Creswell Crags which are the only known examples of Palaeolithic art The bâtons de commandement found at Gough's Cave, Somerset Celtic art came to Britain during the Iron Age See Rock Art, Parietal Art, Portable Art
art
Art consists of paintings, sculpture, and other pictures or objects which are created for people to look at and admire or think deeply about. the first exhibition of such art in the West. contemporary and modern American art. Whitechapel Art Gallery
art
(IC) v The integration and manifestation into a state of being which allows a free flowing creative process using personally unique techniques evolved from the technical processes of a discipline
art
an ending of the second person sing
art
Also, an occupation or business requiring such knowledge or skill
art
"A selective re-creation of reality according to an artist's metaphysical value-judgements " Art is the stylization of the essential or significant aspects of a subject/concept Art requires a theme (or at least a problem to be dealt with in action films) -- a unifying idea -- to integrate the material elements into a single entity
art
Skillful plan; device
art
human endeavor thought to be aesthetic and have meaning beyond simple description Includes music, dance, sculpture, painting, drawing, stitchery, weaving, poetry, writing, woodworking, etc A medium of expression where the individual and culture come together
art
1 Unconscious potential 2 creative abilities 3 expression
art
The systematic application of knowledge or skill in effecting a desired result
art
the products of human creativity; works of art collectively; "an art exhibition"; "a fine collection of art"
art
the creation of beautiful or significant things; "art does not need to be innovative to be good"; "I was never any good at art"; "he said that architecture is the art of wasting space beautifully"
art
Art is an old-fashioned form of the second person singular of the present tense of the verb be. see also Bachelor of Arts, fine art, martial art, Master of Arts, state-of-the-art, work of art. A second person singular present indicative of be. article. thou art a phrase meaning 'you are'. also called visual art A visual object or experience consciously created through an expression of skill or imagination. The term art encompasses diverse media such as painting, sculpture, printmaking, drawing, decorative arts, photography, and installation. The various visual arts exist within a continuum that ranges from purely aesthetic purposes at one end to purely utilitarian purposes at the other. This should by no means be taken as a rigid scheme, however, particularly in cultures in which everyday objects are painstakingly constructed and imbued with meaning. Particularly in the 20th century, debates arose over the definition of art. Figures such as Dada artist Marcel Duchamp implied that it is enough for an artist to deem something "art" and put it in a publicly accepted venue. Such intellectual experimentation continued throughout the 20th century in movements such as conceptual art and Minimalism. By the turn of the 21st century, a variety of new media (e.g., video art) further challenged traditional definitions of art. See aesthetics; art conservation and restoration; drawing; painting; printmaking; sculpture; photography; decorative arts. visual art Woodstock Music and Art Fair abstract art nonrepresentational art nonobjective art Anglo Saxon art International Exhibition of Modern Art Ancient Art New Art art brut raw art art collection art conservation and restoration art criticism Art Deco Art Ensemble of Chicago art history Art Institute of Chicago Art Nouveau Blakey Art Byzantine art Carolingian art computer art conceptual art Early Netherlandish art Egyptian art Etruscan art Flemish art folk art Gandhara art Gothic art Kushan art Kusana art martial art Mathura art Merovingian art Metropolitan Museum of Art Moscow Art Theatre Mozarabic art Museum of Modern Art naive art outsider art National Gallery of Art Op art Optical art Ottonian art performance art Pop art Public Works of Art Project rock art Romanesque art Scythian art WPA Federal Art Project African arts Arts and Crafts Movement Beaux Arts style Black Arts movement California Institute of the Arts Central Asian arts Conservatoire des Arts et Métiers decorative arts East Asian arts École Nationale Supérieure des Beaux Arts Islamic arts Kennedy Center for the Performing Arts Latin American arts liberal arts Lincoln Center for the Performing Arts National Endowment for the Arts Native American arts Oceanic arts Royal Academy of Arts South Asian arts Southeast Asian arts
art
At a university or college, arts are subjects such as history, literature, or languages in contrast to scientific subjects. arts and social science graduates. the Faculty of Arts
art
Human expression in sensuous form, often “for its own sake” The word "expression" is very important, in that it implies that the motivation comes from within the artist rather than somewhere else
art
Detail Inventory Table category including: drawings, engraving, frame, heads, images, likeness, maps, miscellaneous, painting, pictures, portraits, prints, profiles, and sculptural
art
An Article of the Code of Zoological Nomenclature
art
divides into psychological (personal) and visionary (collective) Art can never be reduced to psychopathology because visionary art is greater than its creator and draws on primordial images and forces It stands on its own merits It compensates for the one-sidedness of an era Rather than a symptom or something secondary, it's a true symbolic expression, a reorganization of the conditions to which a causalistic explanation reduces it
art
It usually has the sense of one who has to a high or excessive degree the quality expressed by the root; as, braggart, sluggard
art
Now used only in solemn or poetical style
art
In this case, art is the trade abbreviation for artificial and is used to describe certain book binding materials
art
pret
art
Aesthetic value
art
[n] Objects created by humans that have aesthetic value or express symbolic meaning, including drawings, paintings, and sculpture
art
Artwork
art
all kinds of illustration copy used in preparing a job for printing Also used to describe the pasteups themselves
art
Arts or art is used in the names of theatres or cinemas which show plays or films that are intended to make the audience think deeply about the content, and not simply to entertain them. the Cambridge Arts Cinema
art
The termination of many English words; as, coward, reynard, drunkard, mostly from the French, in which language this ending is of German origin, being orig
art
If you describe an activity as an art, you mean that it requires skill and that people learn to do it by instinct or experience, rather than by learning facts or rules. Fishing is an art
art
Art is the activity or educational subject that consists of creating paintings, sculptures, and other pictures or objects for people to look at and admire or think deeply about. a painter, content to be left alone with her all-absorbing art. Farnham College of Art and Design. art lessons
art
Those branches of learning which are taught in the academical course of colleges; as, master of arts
art
This is the creative process and production applied to expression of culture
art
Second-person singular simple present tense indicative of be
art
a superior skill that you can learn by study and practice and observation; "the art of conversation"; "it's quite an art
art
A form of human activity created primarily as an aesthetic expression, especially, but not limited to drawing, painting and sculpture
art
An image format (typically called the Johnson-Grace format) with extremely aggressive compression at the expense of quality This format is most frequently seen by AOL users as AOL automatically compresses online images of other formats (like gif or jpeg) into Johnson-Grace images This is why AOL users often do not see web pages at the same quality level as other people, often seeing blurry images where others see clear images (and occasionally even seeing black bars that are not really present in images)
art
All treatments or procedures that involve the handling of human eggs and sperm for the purpose of establishing a pregnancy Types of ART include IVF, GIFT, ZIFT, embryo cryopreservation, egg or embryo donation, and surrogate birth
art
The application of skill to the production of the beautiful by imitation or design, or an occupation in which skill is so employed, as in painting and sculpture; one of the fine arts; as, he prefers art to literature
art
Cf
art
Skill, dexterity, or the power of performing certain actions, acquired by experience, study, or observation; knack; as, a man has the art of managing his business to advantage
art
The arts are activities such as music, painting, literature, cinema, and dance, which people can take part in for enjoyment, or to create works which express serious meanings or ideas of beauty. Catherine the Great was a patron of the arts and sciences. the art of cinema
art
Êall kinds of illustration copy used in preparing a job for printing Also used to describe the pasteups themselves
art
the same word as English hard
art
Objects or ideas created by humans which tell/show what we are thinking or feeling   Art may or may not be beautiful   Art may or may not look like something we know (recognize)   Art includes painting, sculpture, architecture, music, performance, dance, and acting (drama)
art
Any photograph, map or illustration used in preparing a job for printing
art
A system of rules serving to facilitate the performance of certain actions; a system of principles and rules for attaining a desired end; method of doing well some special work; often contradistinguished from science or speculative principles; as, the art of building or engraving; the art of war; the art of navigation
art
A recreation of reality according to the artists metaphysical value-judgements
art
The second person singular, indicative mode, present tense, of the substantive verb Be; but formed after the analogy of the plural are, with the ending -t, as in thou shalt, wilt, orig
art
Automated Reasoning Tool, is an expert system software development environment from Inference-Corporation ART provides knowledge engineers with a comprehensive set of knowledge representation and storage techniques and graphics capabilities for building expert systems [DEC]
art
The skillful application of correct knowledge in the order of making It is a habit residing in the soul of the artist which is ordered toward making rather than mere doing
art
The black art; magic
art
All illustrations used in preparing a job for printing
art
1 audible ringing tone A signal sent back to the calling party to indicate the called number is ringing 2 administrative reporting tool A web-based application for Cisco CallManager that generates reports on performance and service details See also CDR and CMR
art
a superior skill that you can learn by study and practice and observation; "the art of conversation"; "it's quite an art"
Turkish - English
Oh, you! Hey, you! (used vocatively to express reproach)
buddy!
man!
hey!
been
underarm
goddamn
fro
onside
vulg. Hey! (used in a terminal position): Neredesin be? Hey, where are you?
hey!, man!, buddy!
art
rear
is
{i} soot
am
{i} cunt
am
pussy
am
vagina (British offensive slang)
am
vulg. female genital organ, *cunt
am
female genitals (Slang)
am
female genital organ (slang)
am
{i} snatch
art
posterior
art
end

Tom receives a certain amount of pocket money from his wife every week. He puts whatever remains at the end of the week into his piggy bank. - Tom her hafta eşinden belirli bir miktar cep harçlığı alır. Haftanın sonunda artan parayı kumbarasına koyar.

This may end up being somebody else's problem. - Bu belki artık bir başkasının sorunu olmayabilir.

is
action
is
(Kimya) fume
is
black lamp
art
{f} escalating
art
{f} surge

Food prices have surged. - Gıda fiyatları arttı.

The Great Depression triggered a great surge in crime. - Büyük Buhran, suçta büyük bir artışa neden oldu.

art
{f} soar

Travel agencies' profits soared. - Seyahat acentalarının gelirleri arttı.

The company's profits soared. - Şirketin kazancı arttı.

art
compound by
art
{f} increasing

Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office. - Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı.

The number of Japanese going overseas has been increasing year by year. - Yurt dışına çıkan Japon sayısı yıldan yıla artmaktadır.

be.
likewise
is
lamp black
is
carbon black
is
carbon deposit
be.
collocations
am
fanny
am
{i} quim
am
female genital organ
art
back, behind, rear; hinder part, hind
art
back, rear, hinder part; sequel, end; back; hind
is
{i} black
is
{i} smut
be
History
Favorites