stick

listen to the pronunciation of stick
Englisch - Türkisch
saplamak
{f} batırmak
{f} yapıştırmak
{f} yapışmak
sopa

Fare bir sopayla Tom tarafından öldürüldü. - The rat was killed by Tom with a stick.

Bir sopa at ve köpeğin onu alıp getirmesini izle. - Throw a stick and watch the dog fetch it.

{i} çubuk

Bir çubukla fareyi öldürdüm. - I killed the rat with a stick.

Mary Tom'un gözüne bir çubuk soktu. - Mary poked Tom in the eye with a stick.

{f} tutturmak
{i} değnek

Aba altından değnek göster. - Speak softly and carry a big stick.

1986'ya kadar İngiltere'nin okullarında, çocukları kemerlerle, değneklerle ve sopalarla cezalandırmak yasaldı. - Until 1986, in the schools of England, it was legal to punish children with belts, sticks, and clubs.

{f} sadık kalmak
(Biyoloji) Vites kolu
{f} dayanmak
{f} takılmak

Tom takılmak istemiyordu. - Tom didn't want to stick around.

Tom takılmak istiyor. - Tom wants to stick around.

kaynamak
bulaşmak
hançerlemek
esrarlı sigara
dayanışmak
-e koymak
(Kimya) cam çubuk
-e dayanmak
-e sokmak
-e tahammül etmek
sıkışmak
hayret ettirmek
(Askeri) paraşütçü grubu
yapıştırarak bağlamak
kar tutmak
saplanmak
sokmak

Diğer insanların işine burnunu sokmaktan vazgeç. - Stop sticking your nose into other people's business.

{f} takılıp kalmak
{f} sapla
{f} koymak
baston

Yaşlı adam bir baston ile yürüdü. - The old man walked with a stick.

Büyükbabam bastonsuz yürüyemez. - My grandfather cannot walk without a walking stick.

takmak
sapla(mak)
{f} (stuck)
(Askeri) (AIR TRANSPORT) PARAŞÜTÇÜ GRUBU (HAVA ULAŞTIRMA): Bir atlama penceresi veya kapısından, uçağın bir atlama bölgesi üzerinden bir geçişinde atlayan paraşütçü grubu
{i} direk
{i} ardarda atılan bombalar
(Askeri) LEVYE: Bir uçakta, normal uçuş sırasında kanatçık ve irtifa dümenlerini hareket ettiren ve uçağın yatış ve irtifa değişikliğine komuta eden manivela. Bu manivela, normal uçuşta, uçağın gidiş yönünü değiştiren istikamet dümenlerini çalıştırmaz
{i} (şerit halindeki çiklet/tebeşir/mobilya için) parça: Give me a
idare kolu
{i} kol

Kollarınız o çubuktan daha önemlidir, bu nedenle kolunuzu kullanmak yerine çubuğu kullanın. - Your arms are more important than that stick, so instead of using your arm, use the stick.

{f} bırakmamak
{i} engel (yarış)
{i} uçaktan ardarda atlayan askerler
{i} çıta
{f} delmek
{f} çakılıp kalmak
{i} sırık
{i} (ağaçtan/çalıdan koparılmış) ince dal
{f} katlanmak
in-the-mud i., k.dili. inatçı ve geri kafalı kimse
{f} çıkıntı yapmak
{i} çam yarması
{i} asa
{f} bıçaklamak
{f} tutmak
{f} şaşırtmak
zincirleme atılan bombalar
çubuk sopa
{f} kandırmak
{f} uzatmak
tertip cetveli
{i} tokmak
{f} alıkoymak
{f} in/into batırmak; saplamak; saplanmak: She stuck the needle in the cloth. İğneyi kumaşa batırdı. The splinter stuck in his
{i} hödük
{i} dal parçası
{i} kumpas
stick out
çıkıntı yapmak
walking stick
baston

Büyükbabam bastonsuz yürüyemez. - My grandfather cannot walk without a walking stick.

stick out
uzatmak
stick up
soymak
stick around
{k} (deyim) oyalanmak,yakınında durmak veya beklemek
stick it on
yüklenmek
stick out
-den dışarı çıkmak
stick out
-den dışarı uzanmak
stick shift
manuel vites
stick to
(bir şeye) sadık kalmak
stick to
(Fiili Deyim ) 1- terketmemek , -den ayrılmamak 2- -e sadık olmak
stick to
(deyim) stick to someone bağlı olmak stick to sth. bağlı kalmak,değiştirmemek. stick to one's guns [kd] iddiasindan vaz gecmemek,ayak diremek
stick up
dik durmak
stick at
yapmayı reddetmek
stick at
bir işi bırakmamak
stick bug
(Hayvan Bilim, Zooloji) sopa böceği
stick by
terketmemek
stick heel
(Bilgisayar) çubuk topuk
stick in
saplanmak
stick in
into batırmak
stick in
saplamak
stick on
yapıştırmak
stick on
yapışmak
stick out
dışarı uzatmak
stick out
fırlamak
stick out
çıkıntılı olmak
stick out
(Fiili Deyim ) 1- dışarı çıkarmak , uzatmak 2- çıkıntılı olmak
stick out
ucu çıkmak
stick out
dışarı çıkarmak
stick speed
(Bilgisayar) çubuk hızı
stick tempo
(Bilgisayar) çubuk temposu
stick tempo
(Bilgisayar) çubuk tempo
stick to
terketmemek
stick to
bir konuya yoğunlaşmak
stick to one's guns
(deyim) ayak diremek
stick type
(Bilgisayar) çubuk türü
stick up
saplamak
stick up
dikmek
stick up one's arse
(deyim) kafasına göre takılmak
stick well
iyi tutmak
stick with
bırakmamak (bir işi)
stick around
beklemek
stick around
yakınında bekle
stick around
kalmak
stick at
sıkı çalışmaya devam etmek
stick by
destekle
stick by
desteklemeye devam etmek
stick in one's craw
içi elvermemek
stick in one's gizzard
kursağında kalmak
stick in the mud
uyuşuk
stick it out
dayanmak
stick like a burr
kene gibi yapışmak
stick one's neck out
özünü ateşe atmak
stick one's nose into
burnunu sokmak
stick out
çıkar

Ağzını aç, dilini çıkar. - Open your mouth and stick out your tongue.

Dilini dışarı çıkar ve aah de. - Stick out your tongue and say aah.

stick to
bağlı kalmak
stick to
değiştirmeyi reddetmek
stick to
yapışmak
stick to one's last
çizmeden yukarı çıkmamak
stick together
birbirine yapış(tır)mak
stick together
birbirinden ayrılmamak
stick up
dik
stick up for
tarafını tutmak
stick up for
savun

Beni toplantıda savunmadığın için seni asla affetmeyeceğim. - I will never forgive you because you did not stick up for me at the meeting.

stick up for
savunmak
stick-in-the-mud
eski kafalı
stick-in-the-mud
pısırık
stick-in-the-mud
uyuşuk
stick-in-the-mud
tutucu
stick-in-the-mud
ağır
stick-to-itive
azimli
stick-to-itive
inatçı
stick 1
1 sopa
stick a sock in it
(deyim) Kapa su çeneni!
stick deodorant
(Kozmetik) koltukaltı deoderant
stick figure
Çöp adam, çöpten yapılmış figür
stick in one's craw/gizzard
içi elvermemek
stick insect
Kanatsız böcek
stick it up your ass
kıçına şok
stick lac
sopa lak
stick on
yapışıyor
stick one's nose
(deyim) Başkalarının işine burnunu sokmak
stick out
çıkar(mak)
stick out for
Stick out for sth.: ısrarla istemek
stick out like a sore thumb
k. dili kötü bir şekilde göze çarpmak
stick out tongue
Dil çıkarmak
stick to
1. (bir şeye) sadık kalmak.2. (birine) sadık kalmak, (birini) terketmemek.3. -e yapışmak
stick to a budget
Belli bir bütçeye yâni gelire sadık kalmak

Being a single mom is rough!I cant squender money on silly things like electronic toys and fancy clothes.Still, sticking to a budget can be tough.

stick to one's guns
Kişinin silah yapışmak
stick to one's guns
Savunduklarını sürdürmek, savunduklarından vazgeçmemek
stick to one's guns
(deyim) iddiasından vazgecmemek, ayak diremek
stick to one´s guns
savunduklarını sürdürmek, savunduklarından vazgeçmemek
stick to rules
kurallara sadık
stick to someone
(deyim) Birine bağlı kalmak, bağlı olmak, değiştirmemek
stick to something
(deyim) Bir şeye bağlı kalmak, bağlı olmak, değiştirmemek
stick to work
çalışmak sopa
stick to your guns
Silahlarınızı yapışmak
stick up for so.
böylece savunmak
stick with
(biriyle) beraber kalmak
stick with
(bir iş) üzerinde sebatla çalışmaya devam etmek, (bir işi) bırakmamak
stick with it
Zor olmasına rağmen bir şeyi yapmaya devam etmek
stick with it
o sopa ile
stick-and-carrot
ödül ve ceza
stick-to-it-iveness
Zorluklara ve engellere rağmen ilerleme iradesi
stick around
bir yerden ayrılmamak
stick around
bir yerde çakılı kalmak
stick by
sadık kalmak
stick in (one's) mind
akla takılmak
stick in one's mind
belleğine almak
stick in one's mind
aklında yer etmek
stick to
tutmak
stick to it
diretmek
stick to one's decision
kararına bağlı kalmak
stick together
ayrılmamak
stick up
silâhlı soygun yapmak
stick up through
-den yukarı uzatmak
stick up for
desteklemek
stick shift
düz vites
stick with
beraber kalmak (biriyle)
stick by
desteklemek
stick in
sokmak
stick insect
(Hayvan Bilim, Zooloji) sopa çekirgesi
stick out
dayanmak
stick together
birbirine yapıştırmak
stick together
birbirine yapışmak
sticking
batırma
sticking
yapışmak
sticking
sıkışma
sticking
kaynama
sticking
tutukluk
sticking
tutmak
sticks
(Mekanik) çubuklar

Selfie çubukları, birçok müze ve galeride yasaklandı. - Selfie sticks are banned in many museums and galleries.

stuck
şaşırıp kalmış
stuck
mahsur kalmak

Bütün gün bir ofiste mahsur kalmak istemiyorum. - I don't want to be stuck in an office all day.

Evde mahsur kalmaktan bıktım. - I'm sick of being stuck at home.

stuck
mahsur

Kar fırtınasından dolayı Tom Boston'da mahsur kaldı. - Because of the snow storm, Tom was stuck in Boston.

Bütün gün bir ofiste mahsur kalmak istemiyorum. - I don't want to be stuck in an office all day.

stuck
kımıldamaz
stuck
çıkmazda

Burada seninle çıkmazda olduğumu mu söylüyorsun? - Are you telling me I'm stuck here with you?

stuck
tutkun
stuck
batmak
stuck
yapışmış

Kitabın iki sayfası birbirine yapışmış. - Two pages of the book stuck together.

Tek kanıt, iç çamaşırına yapışmış sperm iziydi. - The only evidence was the traces of semen stuck to the underwear.

stuck
takılmış

Boğazımda takılmış bir balık kılçığını çıkarmayı denemek istiyorum. - I want to try and get a fish bone stuck in my throat.

stuck
saplanmış

Arabam çamura saplanmış. Onu dışarı itmem için bana yardımcı olabilir misin? - My car is stuck in the mud. Could you help me push it out?

Tom'un arabası çamura saplanmış. - Tom's car is stuck in the mud.

stuck
{f} sapla

Araba çamura saplandı. - The car was stuck in the mud.

Tom'un arabası çamura saplandı. - Tom's car got stuck in the mud.

a stick
bir sopa
sticked
yapışabilir
stick around
ayrılmamak

Tom ayrılmamak istedi. - Tom wanted to stick around.

stick around
bizi izlemeye devam edin
stick around
{k} gitmemek, kalmak
stick around
(Fiili Deyim ) yakınında durmak , yada beklemek
stick around
takılmak

Takılmak istemiyorum. - I don't want to stick around.

Tom ne olacağını görmek için takılmak istiyordu. Ne yazık ki, gitmek zorunda kaldı. - Tom wanted to stick around to see what would happen. Unfortunately, he had to leave.

Englisch - Englisch
A member of the Official IRA
The Chapman Stick, an electric musical instrument devised by Emmett Chapman
A cigarette of tobacco or marijuana
A manual transmission or vehicle equipped with a manual transmission

I grew up driving a stick, but many people my age didn’t.

To jam; to stop moving

The lever sticks if you push it too far up.

The traction of tires on the road surface
A memory stick
The cue used in billiards, pool, snooker, etc

His stroke with that two-piece stick is a good as anybody's in the club.

To cut a piece of wood to be the stick member of a cope-and-stick joint
The short whip carried by a jockey
An unsocial person, particularly one who is either withdrawn or stuck-up
A group of paratroopers who jump together
A cudgel or truncheon, especially one carried by police or guards

As soon as the fight started, the guards came in swinging their sticks.

A line of soldiers
A quantity of eels, usually 25
A two by four, the standard board used in constructing a frame house

I found enough sticks in dumsters at construction sites to build my shed.

Of snow, to remain frozen on landing
A cluster of bombs dropped in quick succession from an aircraft in order to spread them over a target area
A composing stick, the tool used by compositors to assemble lines of type
A standard rectangular piece of chewing gum

Don’t hog all that gum, give me a stick!.

A piece of furniture

We were so poor we didn't have one stick of furniture.

Use of the stick to control the aircraft
Vigorous driving of a car; gas
To strike someone with a stick
A negative stimulus or a punishment
The clarinet. (more often: liquorice stick)
The game of pool, or an individual pool game

He shoots a mean stick of pool.

To remain loyal; to remain firm

Just stick to your strategy, and you will win.

Any roughly cylindrical piece of a substance

US Sealing wax is available as a cylindrical or rectangular stick. (Also ... available in a ... stick.).

See to stick with
To propagate plants by cuttings

Stick cuttings from geraniums promptly.

Approximately one gram of marijuana wrapped in a small cylinder of aluminium foil
A person having the stated quality
Corporal punishment; beatings
A relatively long, thin piece of wood, of any size

What do you call a boomerang that won't come back? A stick.

A small branch from a tree or bush

The nest was made out of sticks.

A bunch of something wrapped around or attached to a stick

US My parents bought us each a stick of cotton candy.

A fighter pilot
To press into with a sharp point

The balloon will pop when I stick this pin in it.

To perform (a landing) perfectly

Once again, the world champion sticks the dismount.

The vertical member of a cope-and-stick joint
A thin person; particularly a flat-chested woman
Criticism or ridicule
An English Imperial unit of length equal to 2 inches
To persist

His old nickname stuck.

A board as used in board sports, such as a surfboard, snowboard, or skateboard

Wax your stick and head down to that spot.

The pole bearing a small flag that marks the hole

His wedge shot bounced off the stick and went in the hole.

The amount of fishing line resting on the water surface before a cast; line stick
An assistant planted in the audience
A small rectangular block of shortening (butter, margarine, lard, etc.) in weighing one quarter pound and containing by volume one half cup

The recipe calls for half a stick of butter.

The control column of an aircraft. By convention a wheel-like control mechanism with a handgrip on opposite sides, similar to that used in automobiles, is also called the "stick"
A long thin implement used to control a ball or puck in sports like hockey, polo, and lacrosse

Tripping with the stick is a violation of the rules.

Vehicles, collectively, equipped with manual transmissions

I grew up driving stick, but many people my age didn't.

Effort, vigour, energy, intensity, in a positive or negative sense

He really gave that digging some stick could be said of someone digging a garden. She really gave that bully some stick could be used of a mother berating a bully. Give it some stick said as encouragement.

To become attached; to adhere

The tape will not stick if it melts.

A scroll that is rolled around (mounted on, attached to) a stick
A cane or walking stick to aid in walking

I don’t need my stick to walk, but it’s helpful.

To place, set down (quickly or carelessly)

Stick your bag over there and come with me.

Vigor; spirit
To glue; to adhere

Stick the label on the jar.

be or become fixed; "The door sticks--we will have to plane it
cover and decorate with objects that pierce the surface; "stick some feathers in the turkey before you serve it"
fasten with or as with pins or nails; "stick the photo onto the corkboard"
threat of a penalty; "the policy so far is all stick and no carrot" implement consisting of a length of wood; "he collected dry sticks for a campfire"; "the kid had a candied apple on a stick" a lever used by a pilot to control the ailerons and elevators of an airplane a small thin branch of a tree saddle with something disagreeable or disadvantageous; "They stuck me with the dinner bill"; "I was stung with a huge tax bill" pierce or penetrate or puncture with something pointed; "He stuck the needle into his finger" pierce with a thrust using a pointed instrument; "he stuck the cloth with the needle" cause to protrude or as if to protrude; "stick one's hand out of the window"; "stick one's nose into other people's business" fasten into place by fixing an end or point into something; "stick the corner of the sheet under the mattress" fasten with or as with pins or nails; "stick the photo onto the corkboard" fasten with an adhesive material like glue; "stick the poster onto the wall" cover and decorate with objects that pierce the surface; "stick some feathers in the turkey before you serve it" endure; "The label stuck to her for the rest of her life" be or become fixed; "The door sticks--we will have to plane it
fasten with an adhesive material like glue; "stick the poster onto the wall"
endure; "The label stuck to her for the rest of her life"
To be prevented from going farther; to stop by reason of some obstacle; to be stayed
fasten into place by fixing an end or point into something; "stick the corner of the sheet under the mattress"
{n} a small piece of wood, small tree, staff
{v} to fasten, fix, adhere, stop, scruple, stab, kill
stick and carrot
Alternative form of carrot and stick. (more common in UK than in US)
stick around
To stay; to linger; to remain

If you have any questions for the performers, stick around in the lobby after the show.

stick clip
a non-penetrating fastener that is adhered to the waterproofing surface; typically used to retain insulation, drainage panels, etc., against the waterproofing to prevent sliding and displacement
stick figure
A simple drawing, typically of a human body with a circle representing the head and straight lines representing the torso and limbs
stick in someone's craw
To cause lasting annoyance, irritation, or hard feelings

It really sticks in my craw that he never even asked me.

stick in the mud
More generally, one who is slow, old-fashioned, or unprogressive; an old fogey
stick in the mud
A person unwilling to participate in activities; a curmudgeon or party pooper

Have a little fun sometimes and don't be such a stick-in-the-mud.

stick in the muds
plural form of stick in the mud
stick insect
Any of various insects of the family Phasmidae that mimic sticks or twigs
stick insects
plural form of stick insect
stick it out
To persist or continue

Plenty of people begin the training, but few stick it out for the year or two necessary to become proficient.

stick it to the man
To take some action intended to defy a source of oppression such as globalization, commercialization, big business or government

Paula not only told her boss that she quit but also told him to shut the fuck up. Way to stick it to the man!.

stick man
A simple drawing of a man with lines to represent limbs and torso
stick men
plural form of stick man
stick one's neck out
To take a risk, putting oneself in a vulnerable position
stick one's nose in
To be nosy; to meddle or interfere in the affairs of another

I was doing just fine before he came and stuck his nose in my business.

stick one's nose into
to interfere or try to intervene in (an issue that does not concern one)

Social studies gives you an excuse to stick your nose into a broad range of subjects.

stick one's oar in
To meddle; to stick one's nose into (something)

He feels he must be today. Not to stick his oar in', you understand, but to offer moral support. - Daily Mail, August 2005.

stick one's tongue out
To push one's tongue so that it protrudes from the mouth, especially as a gesture of rudeness
stick out
To protrude; to extend beyond

Dorothy looked, and gave a little cry of fright. There, indeed, just under the corner of the great beam the house rested on, two feet were sticking out, shod in silver shoes with pointed toes.

stick out
To persist. See stick it out
stick out
To be prominent, noticeable, or obtrusive

The one red wall really sticks out among all the creamy ones.

stick out like a sore thumb
Be very noticeably different, especially in a negative way; to be particularly obtrusive, conspicuous, blatant, or prominent; to attract undue attention or notice

With that guilty smile of his, he stuck out like a sore thumb.

stick pusher
An automated mechanical device connected to the control column of some aircraft, which pushes the column forward, thus increasing speed, if the pilot is approaching a stall
stick shaker
An automated mechanical device connected to the control column of some aircraft, which shakes the stick to alert the pilot if the aircraft is approaching a stall
stick that in your pipe and smoke it
Alternative form of put that in your pipe and smoke it
stick to
To persist; to continue (to use, do, etc.)

If you stick to your studies, you will continue to improve.

stick to one's guns
To maintain one’s position or viewpoint when faced with opposition
stick up
To protect one's status

Don't let them push you around, stick up for yourself.

stick up
To put up by sticking

Stick up the postcard with a bit of tape.

stick up
To rob at gunpoint

I think they intend to stick up the bank.

stick up for
To defend or protect

You really need to stick up for yourself against that bully.

stick with
to follow or adhere to

Stick with me, and I'll protect you.

stick with
To continue or persist; to stick to

Stick with the curriculum, and I think you'll succeed.

stick with
to remain close by
stick-and-carrot
Alternative form of carrot and stick. (more common in UK than in US)
stick-in-the-mud
Alternative spelling of stick in the mud
stick in craw
(deyim) Make someone angry; bother someone; annoy someone

His parents' praise of his brother stuck in Jerry's craw.

stick in one's craw
(deyim) Make someone angry; bother someone; annoy someone
stick one's nose
(deyim) Be nosy; to meddle or interfere in the affairs of another
stick to
Continue or confine oneself to doing, using, or practising
stick with it
Continue doing something although it is difficult

Things are hard at the moment, but if we stick with it, they are bound to get better.

stick 1
A stick is a thin branch which has fallen off a tree. people carrying bundles of dried sticks to sell for firewood
stick icy pop
frozen ice treat on a stick
stick on
attach to; "affix the seal here"
stick shift
A stick shift is the lever that you use to change gear in a car or other vehicle. = gearshift. An automotive transmission with a shift lever operated by hand
stick-up
a hold-up
sticks
rural terrain, especially a woody area; any rural region

We had to drive way out into the sticks to visit that customer.

sticks
plural form of stick
stuck
Simple past of to stick
stuck
Trapped and unable to move

Can you shift this gate? I think it's stuck.

Stuck
sticked
stick around
stay in the area
stick around
stay put (in a certain place); "We are staying in Detroit; we are not moving to Cincinnati"; "Stay put in the corner here!"; "Stick around and you will learn something!"
stick around
If you stick around, you stay where you are, often because you are waiting for something. Stick around a while and see what develops
stick around
be available or ready for a certain function or service
stick by
remain loyal to -, remain faithful to -
stick by
If you stick by a promise, agreement, decision, or principle, you do what you said you would do, or do not change your mind. But I made my decision then and stuck by it. = stick to
stick by
If you stick by someone, you continue to give them help or support. friends who stuck by me during the difficult times as Council Leader
stick by
be loyal to; "She stood by her husband in times of trouble"; "The friends stuck together through the war"
stick in
insert casually; "She slipped in a reference to her own work"
stick in
introduce; "Insert your ticket here"
stick insect
A stick insect is an insect with a long body and thin legs. It looks like a small stick. Any of several insects of the family Phasmidae, as the walking stick, that resemble sticks or twigs. a long thin insect that looks like a small stick
stick on
apply a heavy coat to
stick out
If you stick out part of your body, you extend it away from your body. She made a face and stuck out her tongue at him He stuck his hand out and he said, `Good evening.' to stick your neck out: see neck
stick out
extend out or project in space; "His sharp nose jutted out"; "A single rock sticks out from the cliff
stick out
If something sticks out, it is very noticeable because it is unusual. What had Cutter done to make him stick out from the crowd? to stick out a mile: see mile to stick out like a sore thumb: see thumb = stand out
stick out
If someone in an unpleasant or difficult situation sticks it out, they do not leave or give up. I really didn't like New York, but I wanted to stick it out a little bit longer
stick out
be outstanding, excel; hold a position
stick shift
a transmission that is operated manually with a gear lever and a clutch pedal
stick to
stick to firmly; "Will this wallpaper adhere to the wall?"
stick to
keep to; "Stick to your principles"; "stick to the diet
stick to
If you stick to rules, you do what they say you must do. Obviously we are disappointed but the committee could do nothing less than stick to the rules Police must stick to the highest standards if they are to win back public confidence
stick to
If you stick to something, you continue doing, using, saying, or talking about it, rather than changing to something else. Perhaps he should have stuck to writing
stick to
If you stick to a promise, agreement, decision, or principle, you do what you said you would do, or do not change your mind. Immigrant support groups are waiting to see if he sticks to his word But one problem is that few people can stick to a diet for long. to stick to your guns: see gun = stick by
stick to
If you stick to something or someone when you are travelling, you stay close to them. There are interesting hikes inland, but most ramblers stick to the clifftops
stick to
keep to; "Stick to your principles"; "stick to the diet"
stick together
be loyal to one another, especially in times of trouble; "The two families stuck together throughout the war
stick together
If people stick together, they stay with each other and support each other. If we all stick together, we ought to be okay
stick together
be close with each other; stay together
stick up
defend against attack or criticism; "He stood up for his friend"; "She stuck up for the teacher who was accused of harassing the student"
stick up
rob at gunpoint or by means of some other threat
stick up for
If you stick up for a person or a principle, you support or defend them forcefully. I can stick up for myself = stand up for
stick with
If you stick with something, you do not change to something else. They prefer, in the end, to stick with what they know
stick with
keep to; "Stick to your principles"; "stick to the diet"
stick with
If you stick with someone, you stay close to them. Tugging the woman's arm, she pulled her to her side saying: `You just stick with me, dear.'
sticking
Adherence of foil surfaces sufficient to interfere with the normal ease of unwinding
sticking
When fermentation stops prematurely, before enough sugar has been converted
sticking
Present participle of to stick
sticking
from Stick, v
sticking
extending out above or beyond a surface or boundary; "the jutting limb of a tree"; "massive projected buttresses"; "his protruding ribs"; "a pile of boards sticking over the end of his truck"
sticking
A profile machined into the edges of stiles, rails, mullions, muntins or bars, adjacent to panels or glazing materials
sticking
{i} act of jabbing or poking with a pointed object; act of adhering; act of causing to adhere
sticking
In the window and door industry, “sticking” refers to the raised, profiled portion of stiles and rails which create the glass shelf on a window or door
sticks
rural terrain; any rural region
sticks
plural of stick
sticks
n Another name for Bamboos
sticks
The tripod legs or the whole tripod
sticks
Colloquial name for a measure of gelignite
sticks
The metal bows used as a frame for the hood see also Hoops
stuck
If you are stuck in a boring or unpleasant situation, you are unable to change it or get away from it. I don't want to get stuck in another job like that = trapped
stuck
baffled; "this problem has me completely stuck
stuck
caught or fixed; "stuck in the mud" baffled; "this problem has me completely stuck
stuck
caught or fixed; "stuck in the mud"
stuck
past tense of to stick
stuck
Stuck is the past tense and past participle of stick
stuck
If you are stuck with something that you do not want, you cannot get rid of it. Many people are now stuck with expensive fixed-rate mortgages
stuck
baffled; "this problem has me completely stuck"
stuck
unable to progress
stuck
of Stick
stuck
{s} fixed in place, caught; puzzled, baffled (Informal)
stuck
If something is stuck at a particular level or stage, it is not progressing or changing. The negotiations have got stuck on a number of key issues US unemployment figures for March showed the jobless rate stuck at 7 per cent
stuck
If you are stuck in a place, you want to get away from it, but are unable to. I was stuck at home with flu
stuck
If something is stuck in a particular position, it is fixed tightly in this position and is unable to move. He said his car had got stuck in the snow She had got something stuck between her teeth
stuck
If you get stuck when you are trying to do something, you are unable to continue doing it because it is too difficult. They will be there to help if you get stuck
stuck
A thrust
stuck
If you get stuck in, you do something with enthusiasm and determination. We're bottom of the league and we have to get stuck in. the past tense and past participle of stick
stick
Favoriten