rob at gunpoint or by means of some other threat

listen to the pronunciation of rob at gunpoint or by means of some other threat
Englisch - Englisch
hold up
stick up
rob at gunpoint or by means of some other threat

  Silbentrennung

  rob at gun·point or by means of some oth·er threat

  Türkische aussprache

  räb ät gʌnpoynt ır bay minz ıv sʌm ʌdhır thret

  Aussprache

  /ˈräb ˈat ˈgənˌpoint ər ˈbī ˈmēnz əv ˈsəm ˈəᴛʜər ˈᴛʜret/ /ˈrɑːb ˈæt ˈɡʌnˌpɔɪnt ɜr ˈbaɪ ˈmiːnz əv ˈsʌm ˈʌðɜr ˈθrɛt/

  Wort des Tages

  orgulous
Favoriten