rightful

listen to the pronunciation of rightful
Englisch - Türkisch
hakkı olan
meşru
yasaya uygun
yasal

Ben sadece yasal olarak benim olanı istiyorum. - I only want what is rightfully mine.

{s} hakiki
{s} yerinde
{s} (birinin) hakkı olan
{s} haklı
{s} gerçek, yasal: Who's the rightful owner? Gerçek sahibi kim?
rightfulness haklı olma
{s} gerçek

Bu eşyalar gerçek sahibine iade edilmelidir. - These items must be returned to their rightful owner.

rightfullyhaklı olarak
right
sağ

Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman? - Did the error occur right from the start or later on? - When?

Amerika'da arabalar yolun sağ tarafını kullanırlar. - In America cars drive on the right side of the road.

right
hak

Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler. - Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

right
haklı

Kuzey Amerika'da işler, Her zaman müşteri haklıdır. prensibi ile yapılır. - In North America, business operates on the customer is always right principle.

Amanın, sen haklısın, ben onu hiç bilmiyordum. - Oh my, you're right, I didn't know that at all.

right
doğru

Bu iki yöntemden biri doğrudur. - One of these two methods is right.

Onu yazman gerektiği doğrudur. - It is right that you should write it.

rightful due
kul hakkı
rightful share
kul hakkı
right
{f} telâfi etmek
Right
{i} doğruluk

Onun yanıtı doğruluktan uzak. - His answer is far from right.

rightfully
Haklı bir şekilde
Right
{i} gerçek

Gerçekten şu anda konuşamam. - I really can't talk right now.

Birinin haklı diğerinin hatalı olduğunu gerçekten söyleyebileceğimizi sanmıyorum. - I don't think we can really say that one is right and the other is wrong.

right
doğrudan doğruya

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Bir bisiklet yolu doğrudan doğruya evimin önünden geçer. - A bike path goes right past my house.

right
cidden
right
sağa

Anahtarı sağa doğru dönder. - Turn the key to the right.

O, sağa doğru keskin bir dönüş yaptı. - He made a sharp turn to the right.

right
(Askeri) (OR LEFT) SAĞDA (VEYA SOLDA): Bak. "left (right) "
right
dürüstlük
right
yanlış olmama
right
elverişli

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

right
haklı olmak

Sami her zaman her durumda haklı olmak istiyor. - Sami always wants to be right in all situations.

Herkes haklı olmak ister. - Everyone wants to be right.

right
istihkak
right
isabetli

Tamamen isabetli bir soru sordular. - They asked a question that was right on the mark.

right
doğru olma

Çalışmamı kopyalamana izin vermem doğru olmazdı. - It wouldn't be right that I'd let you copy my work.

Tom bir şeyin oldukça doğru olmadığından kuşkulanmaya başladı. - Tom began to suspect something wasn't quite right.

right
büsbütün
right
istenildiği gibi olan
right
ahlakça doğru
right
uygun bir şekilde
right
tamamıyla
right
ahlakça doğru olan şey
right
hakikat
right
yanlış olmayan
right
rast
right
düzelmek
right
sağa doğru

Tom sağa doğru işaret etti. - Tom pointed to the right.

Onun arabasının sağa doğru döndüğünü gördüm. - I saw his car veering to the right.

right
tamam

Yeni davranış kurallarını ihlâl etmekten yakalanan gençler seyahat özgürlüğü haklarını kaybedecekler, ve bu hakkı geri almak için parasız toplum işini tamamlamak zorunda kalacaklar. - Youths who are caught violating the new rules on behaviour will lose their right to free travel, and will have to complete unpaid community work to earn it back.

Bob benim tavsiyemi dinleseydi, şimdi her şey tamam olacaktı. - If Bob had taken my advice, everything would be all right now.

right
hemen

Şirket savaştan hemen sonra başlayan bir grup girişimci tarafından alındı. - The company is owned by a group of entrepreneurs who started it right after the war.

Onun mektubunu hemen yanıtlamayı planlıyorum. - I plan to reply to his letter right away.

right
düzeltmek

İşleri düzeltmek için yalnızca birkaç güne daha ihtiyacım var. - I only need another few days to make things right.

İşleri düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to make things right.

right
pek

Pekala, ben dinliyorum. - All right, I'm listening.

Bu, kulağa pek hoş gelmiyor. - That doesn't sound right.

right
uygun

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

O, iş için uygun adamdır. - He is the right man for the job.

right
(Ticaret) gereken

Araştırmamız gereken yer tam burası. - Right here is where we need to search.

Derhal ilgilenilmesi gereken daha büyük sorunlarımız var. - We have bigger problems that need to be taken care of right away.

right
yetki

Tamam, şimdi yetki bende. - All right, I'm in charge now.

right
tamamen

Tamamen haklısın, Tom. - You're exactly right, Tom.

Haklı olduğuna tamamen ikna olmadım. - I am not wholly convinced that you are right.

right
çok

Tom şu anda bize yardım edemeyecek kadar çok yorgun görünüyor. - Tom looks like he's too tired to help us right now.

Haklı olabilirsin, ama bizim çok az farklı bir görüşümüz var. - You may be right, but we have a slightly different opinion.

rightfully
haklı olarak
rightfulness
haklılık
right
iyi

Birbirimizi sevdiğimiz sürece, biz iyi olacağız. - As long as we love each other, we'll be all right.

Neşelen! Yakında her şey iyi olacak. - Cheer up! It will soon come out all right.

right
sağ taraf

Sağ tarafınıza yatın. - Lie on your right side.

Sola dönerseniz, restoranı sağ tarafınızda bulursunuz. - Turning to the left, you will find the restaurant on your right.

right
tutucu
right
düz

Şu anda düzgün düşünemiyorum. - I can't think straight right now.

Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler. - Rightists often dislike regulatory legislation.

right
adaletli
right
dosdoğru

Beni suçlamak seni daha iyi hissettiriyorsa, dosdoğru git. - If blaming me makes you feel better, go right ahead.

Dosdoğru bize geliyor! - It's coming right at us!

right
doğru olarak

Eğer doğru olarak hatırlıyorsam, onlar kuzenler. - They are cousins, if I remember rightly.

right
gerçeğe uygun
right
sağlıklı

Baharat tam sağlıklıydı. - The seasoning is just right.

Bu video kaydedici sağlıklı çalışmıyor. - This video recorder doesn't work right.

right
düzgün

Şu anda düzgün düşünemiyorum. - I can't think straight right now.

Ben işi düzgün yapabilirim! - I can do the job right!

right
uygun biçimde
right
(siyaset) sağ kanat
right
aklı başında

Tom'un aklı başında değil. - Tom isn't in his right mind.

Aklı başında biri nasıl bununla aynı fikirde olmaz? - How could anyone in their right mind disagree with this?

right
aranan
right
namuslu
right
sağlam
right
güvenilir

En güvenilir adamım ol. - Be my right-hand man.

right
doğru olan şey
rightfulness
yasallık
right
haktan
right
hukuk
Right
{i} düzen

Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler. - Rightists often dislike regulatory legislation.

Neşelen! Her şey yakında düzene girecek. - Cheer up! Everything will soon be all right.

Right
{ü} Haklısınız!/Doğrudur!
right
doğruca

Tom doğruca Mary'nin tuzağına yürüdü. - Tom walked right into Mary's trap.

Tom doğruca bana baktı. - Tom looked right at me.

right
{f} doğrultmak
right
{s} dik açılı

Bu iki çizgi dik açılıdır. - These two lines are at right angles.

right
{s} en uygun

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

right
tam olarak

Tom tam olarak haklı. - Tom is exactly right.

Bu tam olarak doğru değil. - That isn't exactly right.

right
gayet
right
yolunda

Burada her şey yolunda mı? - Is everything all right out here?

Şimdi her şey yolunda. - Everything is all right now.

right
tam

Tom tam doğru zamanda geldi. - Tom arrived at just the right moment.

Kötü bir öğretmene sahip olmak sizi rahatsız ediyor olmalı. Ben de aptalım. Öyleyse, tamam. - It must bother you to have taken a bad master. I'm stupid too. So, it's all right.

right
insaflı
right
{s} dik (açı)
right
{f} çeki düzen vermek
right
{s} düzenli

O düzenli yemek yemiyor. Ben onun hasta olduğunu düşünüyorum. - He's not eating right. I think he's sick.

right
{f} haklı çıkarmak
right
durüst
right
{f} derleyip toplamak
right
{s} doğru, yanlış olmayan: What you said is right. Dediğiniz doğru. That's not the
right
{f} itibarını iade etmek
right
münasip
right
adalete uygun şekilde
right
{s} dürüst

Hiç kimse dürüst ve enerjik bir şekilde iyi ve adil bir neden için savaşma hakkınızı inkar edemez. - No one will deny your right to fight honestly and energetically for a good and just cause.

Bunun çabuk yapılmasını mı istiyorsun yoksa doğru dürüst yapılmasını mı istiyorsun? - Do you want this done quickly or do you want this done right?

right
adalete uygunlu
right
doğrulu

Onun yanıtı doğruluktan uzak. - His answer is far from right.

right
sağ z
right
sağda

Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman? - Did the error occur right from the start or later on? - When?

Arapça, sağdan sola doğru yazılır. - Arabic is written from right to left.

right
{s} (ahlakça) doğru: Do what's right! Doğru olanı yap!
right
{f} dik konuma getirmek
right
sağdan

Avrupa'nın çoğu ülkesinde arabalar sağdan gitmek zorundadır. - In most of the countries in Europe, cars have to keep to the right.

Arapça, sağdan sola doğru yazılır. - Arabic is written from right to left.

right
adaletli olarak
right
{s} yasal (mirasçı)
rightfully
z. haklı olarak: This is rightfully yours. Bu senin doğal hakkın
rightfully
yasal olarak

Ben sadece yasal olarak benim olanı istiyorum. - I only want what is rightfully mine.

Englisch - Englisch
conformed to a just claim according to established laws or usage
{a} having a right or just claim, just
Having the right or just claim according to established laws; being or holding by right; as, the rightful heir to a throne or an estate; a rightful king
Consonant to justice; just; as, a rightful cause
If you say that someone or something has returned to its rightful place or position, they have returned to the place or position that you think they should have. The Baltics' own democratic traditions would help them to regain their rightful place in Europe + rightfully right·ful·ly Jealousy is the feeling that someone else has something that rightfully belongs to you. according to what is correct or what should be done legally or morally
having a legally established claim; "the legitimate heir"; "the true and lawful king"
By right, by law
Righteous; upright; just; good; said of persons
legally valid; "a rightful inheritance"
Belonging, held, or possessed by right, or by just claim; as, a rightful inheritance; rightful authority
{s} lawful, legitimate; based on a legitimate claim; equitable, just; appropriate, proper
rightful heir
person who is lawfully the inheritor
rightful(a)
legally valid; "a rightful inheritance
right
Designating the side of the body which is positioned to the east if one is facing north. This arrow points to the right: →

After the accident, her right leg was slighly shorter than her left.

right
Complying with justice, correctness or reason; correct, just, true

I thought you'd made a mistake, but it seems you were right all along.

right
To return to normal upright position

When the wind died down, the ship righted.

right
Exactly, precisely

Luckily we arrived right at the start of the film.

right
The ensemble of right-wing political parties; political conservatives as a group

The political right holds too much power.

right
Yes. I agree with whatever you say. I have no opinion
right
Towards the right side
right
A legal or moral entitlement

You have no right to go through my book.

right
All right; not requiring assistance

'You lost?' / Colin spun round. Looking at him was a nurse, her eyebrows raised. / 'No, I'm right, thanks,' said Colin.

right
The right side or direction

The pharmacy is just on the right past the bookshop.

right
Of an angle, having a size of 90 degrees, or one quarter of a complete rotation; the angle between two perpendicular lines

The kitchen counter formed a right angle with the back wall.

right
Signpost word used to change the subject in a discussion or discourse
right
To correct

Righting all the wrongs of the war will be impossible.

right
To set upright

The tow-truck righted what was left of the automobile.

right
That which complies with justice, law or reason

We're on the side of right in this contest.

right
Very, extremely, quite

The fog was right hard to see through so I was on Tom Pritchard before I saw him.

right
According to fact or truth; actually; truly; really
right
Yes. Correct. I agree
right
On the right side
rightfully
Rightly, correctly

Ne euer will it breake, ne euer bend. / Wherefore Morddure it rightfully is hight.

rightfully
In accordance with what is right or just; fairly

The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not sufficient warrant. -- John Stuart Mill.

right
correctly, accurately; immediately; directly, straight; completely, entirely; appropriately, properly; morally, in a just manner; very, quite
right
{i} privilege, prerogative, something to which a person is entitled; proprietary interest; side that is opposite the left side; turn towards the right side; something which is just or virtuous; hand on the right side of the body; correctness, justness
right
{n} justice, a just claim, privilege, prerogative, interest, property, power, the side not left, a tract of land, freedom from error
right
{a} properly, truly, justly, directly, very
right
{v} to relieve from wrong, adjust, replace
right
{a} fit, proper, true, just, happy, strait
right
{v} to take a proper position
rightfully
{a} according to right and justice
rightfulness
{n} rectitude, justice, honesty
Right
{i} conservative political party or parties, right wing, political party or parties generally opposed to liberalism
Right
orun
right
socially right or correct; "it isn't right to leave the party without saying goodbye"; "correct behavior"
right
Characterized by reality or genuineness; real; actual; not spurious
right
According to any rule of art; correctly
right
To bring or restore to the proper or natural position; to set upright; to make right or straight (that which has been wrong or crooked); to correct
right
location near or direction toward the right side; i e the side to the south when a person or object faces east; "he stood on the right"
right
a turn to the right; "take a right at the corner"
right
Straight; direct; not crooked; as, a right line
right
(Southern regional intensive) very; "the baby is mighty cute"; "he's mighty tired"; "it is powerful humid"; "that boy is powerful big now"; "they have a right nice place"
right
In a right or straight line; directly; hence; straightway; immediately; next; as, he stood right before me; it went right to the mark; he came right out; he followed right after the guide
right
Of or pertaining to that side of the body in man on which the muscular action is usually stronger than on the other side; opposed to left when used in reference to a part of the body; as, the right side, hand, arm
right
According to fact or truth; actually; truly; really; correctly; exactly; as, to tell a story right
right
having a 90 degree angle; perpendicular; a right cylinder is one in which the straight lines that compose it are normal to its base; a right cone (meaningful only when the base has a center) is one in which the straight line connecting the vertex to the center of the base is normal to the base; a right pyramid (meaningful only when the base has a center) is one in which the straight line connecting the center of the base is normal to the base
right
having the axis perpendicular to the base; "a right angle"
right
(frequently plural) the interest possessed by law or custom in some intangible thing; "mineral rights"; "film rights"
right
That which one has a legal or social claim to do or to exact; legal power; authority; as, a sheriff has a right to arrest a criminal
right
of or belonging to the political or intellectual right
right
The temporary privilege granted to a company's existing common shareholders to acquire additional common shares directly from the company at a stated price The price is usually at a discount to the market price of the common stock on the day the rights are issued, and the rights only are good within a specified time period Rights of listed companies trade on stock exchanges from the ex rights date until their expiry, so holders can either exercise the rights or they can sell them
right
free from error; especially conforming to fact or truth; "the correct answer"; "the correct version"; "the right answer"; "took the right road"; "the right decision"
right
The straight course; adherence to duty; obedience to lawful authority, divine or human; freedom from guilt, the opposite of moral wrong
right
immediately; "she called right after dinner"
right
being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north; "my right hand"; "right center field"; "a right-hand turn"; "the right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream"
right
an interjection expressing agreement precisely, exactly; "stand right here!"
right
completely; "she felt right at home"; "he fell right into the trap"
right
The area to the right hand side of the point The world, as it is percieved
right
those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged
right
Exactly; just
right
appropriate for a condition or occasion; "everything in its proper place"; "the right man for the job"; "she is not suitable for the position"
right
in a correct manner; "he guessed right"
right
See Center, 5
right
A mode of playing where the steps are rotated 90 degrees to the right
right
a justified claim to something, usually implying that others have certain duties with respect to the possessor of the right
right
Healthy, sane, competent
right
a turn to the right; "take a right at the corner" anything in accord with principles of justice; "he feels he is in the right"; "the rightfulness of his claim" an abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature; "they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights"; "Certain rights can never be granted to the government but must be kept in the hands of the people"- Eleanor Roosevelt; "a right is not something that somebody gives you; it is something that nobody can take away" the hand that is on the right side of the body; "he writes with his right hand but pitches with his left"; "hit him with quick rights to the body" those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged location near or direction toward the right side; i
right
Appropriate, perfectly suitable; fit for purpose
right
Hence, to regain an upright position, as a ship or boat, after careening
right
That which one has a natural claim to exact
right
those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged location near or direction toward the right side; i
right
{f} restore to good condition; set in an upright position; correct, make right
right
an abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature; "they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights"; "Certain rights can never be granted to the government but must be kept in the hands of the people"- Eleanor Roosevelt; "a right is not something that somebody gives you; it is something that nobody can take away"
right
A just judgment or action; that which is true or proper; justice; uprightness; integrity
right
Refers to the right foot, hand hip or a direction
right
A true statement; freedom from error of falsehood; adherence to truth or fact
right
Well placed, disposed, or adjusted; orderly; well regulated; correctly done
right
Portion of the political spectrum associated with conservative political thought. The term derives from the seating arrangement of the French revolutionary parliament ( 1790s) in which the conservative representatives sat to the presiding officer's right. In the 19th century, the term applied to conservatives who supported authority, tradition, and property. In the 20th century a divergent, radical form developed that was associated with fascism. See also left. Petition of Right privacy right of right whale right to work law riparian right States' Rights Democrat accused rights of the animal rights Bill of Rights Civil Rights Act of 1964 civil rights movement Declaration of the Rights of Man and of the Citizen Equal Rights Amendment gay rights movement homosexual rights movement GI Bill of Rights human rights states' rights Universal Declaration of Human Rights Virginia Declaration of Rights Voting Rights Act Committee for the Defense of Legitimate Rights Society of the Friends of the Rights of Man and of the Citizen
right
the side to the south when a person or object faces east; "he stood on the right"
right
an interjection expressing agreement
right
anything in accord with principles of justice; "he feels he is in the right"; "the rightfulness of his claim"
right
That which justly belongs to one; that which one has a claim to possess or own; the interest or share which anyone has in a piece of property; title; claim; interest; ownership
right
[ degrees --- ] Turns the active turtle the specifiefd number of degrees, to the right if degrees is positive and to the left if negatlve
right
make reparations or amends for; "right a wrongs done to the victims of the Holocaust"
right
According with truth; passing a true judgment; conforming to fact or intent; not mistaken or wrong; not erroneous; correct; as, this is the right faith
right
Conformed to the constitution of man and the will of God, or to justice and equity; not deviating from the true and just; according with truth and duty; just; true
right
Straight, not bent
right
A company share price token is moved one space 'right' on the stock market if it declares a full dividend If it is in a box with an arrow pointing up, it is instead moved up one space
right
put in or restore to an upright position; "They righted the sailboat that had capsized"
right
According to the law or will of God; conforming to the standard of truth and justice; righteously; as, to live right; to judge right
right
The outward or most finished surface, as of a piece of cloth, a carpet, etc
right
A special security issued by a company in a Rights Offering (typically good for only a short period) that gives a stockholder the right to purchase new shares issued by the corporation at a preset price, usually below the market price
right
Fit; suitable; proper; correct; becoming; as, the right man in the right place; the right way from London to Oxford
right
An option to subscribe to new shares issued by a company which enables a stockholder to maintain his/her proportionate ownership in the company
right
toward or on the right; also used figuratively; "he looked right and left"; "the party has moved right"
right
In a right manner
right
Upright; erect from a base; having an upright axis; not oblique; as, right ascension; a right pyramid or cone
right
In some legislative bodies of Europe (as in France), those members collectively who are conservatives or monarchists
right
The right side; the side opposite to the left
right
Privilege granted to existing shareholders of a corporation to subscribe to shares of a new issue of common stock before it is offered to the public Such a right, which normally has a life of two to four weeks, is freely transferable and entitles the holder to buy the new common stock below the public offering price See: warrant
right
toward or on the right; also used figuratively; "he looked right and left"; "the party has moved right
right
in accord with accepted standards of usage or procedure; "what's the right word for this?"; "the right way to open oysters"
right
Pertaining to the political right; conservative
right
That which is right or correct
right
of or belonging to the political or intellectual right being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north; "my right hand"; "right center field"; "a right-hand turn"; "the right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream"
right
That to which one has a just claim
right
The interest one has in a piece of property A claim or title enforceable by law
right
Privilege granted shareholders of a corporation to subscribe to shares of a new issue of common stock before it is offered to the public Such a right, which normally has a life of two to four weeks, is freely transferable and entitles the holder to buy the new common stock below the public offering price See: Warrant
right
intended for the right hand; "a right-hand glove"
right
correct in opinion or judgment; "time proved him right"
right
An option to subscribe to new shares issued by a company which enables a stockholder to maintain his proportionate ownership in the company
right
the hand that is on the right side of the body; "he writes with his right hand but pitches with his left"; "hit him with quick rights to the body"
right
To do justice to; to relieve from wrong; to restore rights to; to assert or regain the rights of; as, to right the oppressed; to right one's self; also, to vindicate
right
A rule associated with the system as a whole, granted to a user or group They allow users to perform a certain action on the system such as the right to log on to a network
right
Refers to the right foot, hand, hip or a direction
right
{s} pertaining to the right side; correct; morally correct, just, fair; normal; suitable, fitting; best, most desirable; in good order or condition; in good health; perpendicular, intersecting at or containing a 90-degree angle; straight
right
Function: Adjective Very Example: "You're right near the street you want to be on "
right
in or into a satisfactory condition; "things are right again now"; "put things right"
right
- legally recognized entitlement to do something to or with content
right
exactly; "he fell flop on his face"
right
in conformance with justice or law or morality; "do the right thing and confess"
right
Also applied to the corresponding side of the lower animals
right
Most favorable or convenient; fortunate
right
make right or correct; "Correct the mistakes"; "rectify the calculation"
right
Privilege or immunity granted by authority
right
A right is a formal, legal mechanism that claims that a breach of duty must be redressed The claim may be set out in a complaint, which, upon presentation to court, triggers the coercive power of the law to bring the one charged with the violation into court to justify his behavior
right
To recover the proper or natural condition or position; to become upright
right
regain an upright or proper position; "The capsized boat righted again"
right
the side to the south when a person or object faces east; "he stood on the right" (frequently plural) the interest possessed by law or custom in some intangible thing; "mineral rights"; "film rights" regain an upright or proper position; "The capsized boat righted again" put in or restore to an upright position; "They righted the sailboat that had capsized" make reparations or amends for; "right a wrongs done to the victims of the Holocaust" correct in opinion or judgment; "time proved him right" having the axis perpendicular to the base; "a right angle" of or belonging to the political or intellectual right being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north; "my right hand"; "right center field"; "a right-hand turn"; "the right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream" in conformance with justice or law or morality; "do the right thing and confess" in or into a satisfactory condition; "things are right again now"; "put things right" exactly; "he fell flop on his face" immediately; "she called right after dinner" an interjection expressing agreement precisely, exactly; "stand right here!" completely; "she felt right at home"; "he fell right into the trap" toward or on the right; also used figuratively; "he looked right and left"; "the party has moved right
right
of the side of cloth or clothing intended to face outward; "the right side of the cloth showed the pattern"; "be sure your shirt is right side out"
right
correct or accurate, as in: Careful writers strive to use the right word
right
The opportunity a corporation gives a shareholder to buy additional shares at a special price for a limited time Shareholders who don't use their rights can sell them to other investors
right
A privilege allowing existing shareholders in a company to buy shares of a new issue of common stock before it is offered to the public
right
the piece of ground in the outfield on the catcher's right
right
Having reference to a straight line; perpendicular, forming a 90-degree angle
right
in the right manner; "please do your job properly!"; "can't you carry me decent?"
right
Designed to be placed or worn outward; as, the right side of a piece of cloth
right
To a great extent or degree
right
most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes"
right
precisely, exactly; "stand right here!"
right
In a great degree; very; wholly; unqualifiedly; extremely; highly; as, right humble; right noble; right valiant
right
Designating the side of the body which is positioned to the east if one is facing north. This arrow points to the right: →
right
Constant associated with the key code value for the Right Arrow key (39)
right
a benefit given to stockholders to buy additional stock in a company in proportion to existing holdings for a specified period of time
right
An asset granting the temporary privilege of purchasing additional shares directly from the company at a stated price to existing shareholders
right
in accordance with moral or social standards; "that serves him right"; "do right by him"
right
dexter
rightfully
According to right or justice
rightfully
In accordance with what is right or just
rightfully
lawfully, legitimately; justly, honestly; appropriately, properly
rightfully
by right; "baseball rightfully is the nation's pastime"
rightfully
by right; "baseball rightfully is the nation's pastime
rightfulness
anything in accord with principles of justice; "he feels he is in the right"; "the rightfulness of his claim"
rightfulness
Moral rectitude; righteousness
rightfulness
The state of being rightful
rightfulness
The quality or state of being rightful; accordance with right and justice
rightfulness
{i} lawfulness, legitimacy; state of being based on a legitimate claim; equitableness, justness; appropriateness, properness
rightful
Favoriten